BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID"

Transkript

1 KBL Boligmeldingen FOKUS PÅ BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID NR 1/12 Utflukt på boligkonferansen: Vakre Maihaugen Vår utflukt går til naturskjønne Maihaugen, -et levende friluftsmuseum bare en kort spasertur fra hotellet. Maihaugen har 200 bygninger, utstillinger og opplevelser for folk i alle aldre. Der skal vi foreta en historisk - og også boligpolitisk - tidsreise, gjennom fjern og nær historie. Vandringen vil by på overraskelser og nostalgiske gjensyn! Kvelden avsluttes i hotellets hage, hvor vi får servert et smakfullt måltid i uformelle omgivelser. Velkommen til boligkonferansen på Lillehammer mai! En gladmelding; på grunn av høy deltakelse på siste års konferanser er deltakeravgiften satt ned med kr 250,- for medlemmer av KBL. Programmet til årets konferanse er ferdig. Gå inn på KBL s hjemmeside, for å se programmet. Så snart programmet er ferdig trykket vil det bli sendt ut til alle kommuner og det er mulig å melde seg på. Påmeldingsfrist innen onsdag 28. mars 2012 kl på våre hjemmesider. For praktiske spørsmål kan du ta kontakt med VIA Travel på telefon KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD BOLIGMELDINGEN

2 LEDEREN FEBRUAR 2012 Hvordan beholde bolig? I 2011 er bolig satt på dagsorden, både i kommunene og i staten. Boligutvalget har overlevert NOU «Rom for alle». I løpet av våren 2013 tas det sikte på å legge frem ny boligmelding for Stortinget. Det utføres ny nasjonal kartlegging av bostedsløse i løpet av året. Vi i kommunene ser fortsatt store utfordringer knyttet til personer som trenger bistand til å mestre boforholdet og dagliglivet. Den største utfordringen er personer som ikke ser eget behov for hjelp og har lav motivasjon til å bo i egen bolig. Årsaken har sammenheng med livssituasjon og helsesituasjon, som ofte er komplisert, sammensatt og vanskelig for den enkelte. Slike saker kan blant annet føre til tap av boligen. Typisk i slike situasjoner er at personen selv ikke ønsker å ta i mot hjelp fra hjelpeapparatet og samtidig har vedkommende et klart ansvar i leieforholdet som ikke blir ivaretatt. Kommunene strekker seg langt, men har få virkemidler for å bidra til at personen ikke taper bolig. Grunnene til dette er forskjellig fra sak til sak, men handler ofte om personer ikke har kunnskap om å bo og tar ikke sitt ansvar i henhold til husleielovens bestemmelser. Mye uro og hærverk som bidrar til at bomiljøet får sosiale problemer og ikke oppleves som trygt godt og trygt for den det gjelder, naboer og omgivelser. Retten til bolig er gjennom leietakervernet i husleieloven sterkt og slik bør det i hovedsak være. I tillegg bør det være muligheter for virkemidler for bistand som gjør at det er mulig opprettholde botilbud for alle. Bolig og oppfølging gir økt livskvalitet. Vi ser mange eksempler på at det nytter å hjelpe vanskeligstilte hos brukere som ønsker å ta i mot hjelp i eget hjem. Særdeles er det viktig at de som gir tjenester blir kjent med mottakerne av tjenesten, og skaper gode relasjoner med tillit og respekt. Retten til bolig er gjennom leietakervernet i husleieloven sterkt og slik bør det i hovedsak være. Sentralt i fremtiden er fokus på bolig vesentlig ved utforming og oppfølging av vedtak om tjenester i hjemmet for personer som trenger dette grunnet sin helse- og livssituasjon. Kunnskap og kompetanse med felles forståelse om boligsosialt arbeid på tvers i forvaltningsnivåer nødvendig for å lykkes med de ulike utfordringer i boligsektoren. I tillegg bør det ses på nye virkemidler som gjør det mulig å hjelpe personer til å beholde bolig. Bolig er et hjem, men for mange personer oppleves ikke boligen som hjem. Boligen er også et sosialt domene og identifiserer hvem du er. Derved er også boligen sentral for å utligne sosiale forskjeller i samfunnet. Ny lov om folkehelse fra jan fører til at bolig er også grunnleggende i folkehelseperspektivet. Med hilsen Laila B. Finkenhagen Leder KBL BOLIGMELDINGEN

3 Ivaretar vi beboernes trygghet godt nok? V/ SPALTIST AUDUN ØIESTAD I det gamle rådhuset i Siena i Italia er det to fresker på hver sin vegg over det gode bystyret og det dårlige bystyret. Det gode styret ivaretar borgernes trygghet. De kommunale boligeierne er en del av samfunnets sikkerhetsnett rundt borgerne. Vi skaffer til veie boliger for dem som trenger det og ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig. Vi sørger for at boligene er trygge gjennom klargjøring, brannsikring, ulike sikkerhetstiltak, bomiljøtjeneste og andre forebyggende tiltak. Vi har hele tiden fokus på at det skal være rimelig trygt å være leietaker hos oss. Dersom beboere representerer en sikkerhetsrisiko for seg selv og andre, ønsker vi tilrettelegging og oppfølging fra helse og sosialsiden. Forventningene om at vi ivaretar den enkelte beboers trygghet er økende. Men er vi sikre på at dagens sosiale boligpolitikk og husleielovgivning i nødvendig utstrekning gir grunnlag for å ivareta sikkerhetsaspektene? Tidligere ga husleielovens 11 grunnlag for å knytte avtale om oppfølgingstjenester til leieforholdet for beboere med spesielle boligbehov. En slik beboeravtale var frivillig, men var samtidig grunnlag for husleieavtalen. Dersom beboer sa opp beboeravtalen eller nektet å følge det opplegget som var skissert i beboeravtalen, falt også leieavtalen til boligen bort. Disse bestemmelsene i Husleieloven ga kommunene er verktøy til å regulere alvorlige avvik fra beboeres side. For kommunene var dette et nødvendig virkemiddel da svak boevne hos enkelte beboere representerte en helsemessig og sikkerhetsmessig risiko for leietaker selv, et betydelig tap av livskvalitet og trygghet for naboer og betydelig økonomisk tap for utleier. Ved endringer av husleieloven i 2008 falt disse mulighetene til regulering av alvorlig avvik bort for beboere med spesielle boligbehov. Den enkelte beboer kan nå si opp beboeravtalen eller nekte å følge opplegget i beboeravtalen uten at dette har konsekvens for leieforholdet. Den enkelte beboer kan nå si opp beboeravtalen eller nekte å følge opplegget i beboeravtalen uten at dette har konsekvens for leieforholdet. Dette innebærer at kommunene sitter med mange beboere i sin boligportefølje som er uten oppfølging og hvor den svake boevnen representerer en helsemessig og sikkerhetsmessig risiko både for leietaker selv og for naboene. Dette er en svært problematisk situasjon for kommunale boligutleiere som skal ivareta at alle skal bo trygt. Konsekvensen av bortfallet av disse reguleringsmulighetene bør være at kommunene i større grad skreddersyr sine boligtilbud i forhold til beboere med spesielle boligbehov. Denne gruppen beboere bør i størst mulig Audun Øiestad er direktør i Bergen Bolig og Byfornyelse KF og vil være fast spaltist i Boligmeldingen en tid fremover. utstrekning plasseres i særlig tilrettelagte boligtilbud for å begrense negative konsekvenser for beboer selv og for naboer ved alvorlige avvik. Ved å velge en bosenterløsning vil en kunne unngå å måtte følge husleielovens bestemmelser slik at beboeren ikke kan velge bort oppfølgingstjenester/beboeravtale. Bortfallet i husleieloven av kommunenes muligheter til å regulere alvorlige avvik fra beboere med spesielle boligbehov er på sikt med på å undergrave dagens sosiale boligpolitikk som har integrering som et overordnet siktemål. Rambøll peker på i en kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarket (2010) at det foreligger relativt lite kritisk forskning som utfordrer gjeldende sannheter innenfor den sosiale boligpolitikken. Kanskje er tiden inne til å belyse eventuelle negative sider ved integrasjonsmålsettingen slik den praktiseres i dag? Erfaringene fra fjoråret tilsier at løsninger som bidrar til økt trygghet i samfunnet i årene framover vil bli vektlagt. Som kommunale boligutleiere skal vi ivareta at alle våre beboere bor trygt. BOLIGMELDINGEN

4 KLB s møter med Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og kommunalkomiteens leder FRA MØTEREFERATER HUSBANKEN Den møtte styret i KBL Husbanken ved administrerende direktør Bård Øistensen, prosjektleder Irene Øyangen og avdelingsdirektør Camilla Landsverk. Samarbeid/gjensidig informasjon Husbanken og KBL har en samarbeidsavtale, av , og skal møtes to ganger pr år. KBL informerte blant annet om økonomien, Boligkonferansen og nettverksgruppe som skal ha fokus på «Kommunale eiendom og vedlikehold». Arbeidet skal munne ut i en rapport. Husbanken er positiv til KBL sitt arbeid og gjennomføringen Boligkonferansen. Husbanken stilte spørsmål om det er mulig å reduseres deltakeravgiften til Boligkonferansen. Det er viktig at mange kommuner deltar på konferansen. Videre foreslår Husbanken omsorgsteknologi som tema på boligkonferansen. Husbanken i Oslo inviteres til å delta i programutarbeidelsen. Innspill til statsbudsjettet KBL hadde utarbeidet innspill i forbindelse med statsbudsjettet KBLs høringsuttalelser vil bli ettersendt til Husbanken til orientering. Saker som ble drøftet var blant annet; boligstilskudd, bostøtte og vedlikeholdsetterslep i kommunale boliger. Husbanken forventet ingen store overraskelser i nesten års statsbudsjett, og Husbankens innspill vil være en satsing i forbindelse med rehabilitering, eldrebølgen samt IKT-verktøy. KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET I oktober hadde KBL møte med Kommunalog regionaldepartementet (KRD) ved statssekretær Hege Solbakken og avd. dir. Harald Assev. I møtet ble det opplyst at KBL arbeider med å gi en uttalelse til NOU 15:2011 «Rom for alle». Fra KRDs side ble det uttrykt spenning til hva høringsinstansene ville gi av innspill til meldingen. Partene var enige om at det var naturlig at det ble fokusert på meldingen på KBLs sin boligpolitiske konferanse i mai. Videre ble det blant annet drøftet følgende saker: Husbanken og kommunene har gående i alle Husbank-regionene. KBL la klart for dagen at disse programmene bør drives over en lengre periode enn tradisjonelle prosjektperioder. Dette for å sikre den utvikling som KRD, Husbanken og kommunene ønsker og har som mål. begrepet måtte utredes bedre og at det må arbeides med å fremskaffe et bedre datagrunnlag for å fastsette husleien etter dette prinsippet. KRD utfordret KBL om å komme med ytterligere innspill i saken. vil være en stor utfordring i årene framover. KRD har saken på dagsorden. Fra KBL understreket at det er viktig å tilrettelegge for flere studentboliger og stimulere til et ikke kommersielt leiemarked. I denne sammenheng var man også innom investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger. Dette bør økes. I dette inngår også hvordan gode bygg, driftsløsninger og bruk av velferdsteknologi bedre kan utnyttes og eksemplifiseres. Det ble også vist til viktigheten av at kommunene ble satt i stand til å ta sitt ansvar for å ha en mer aktiv tomtepolitikk og arealplanlegging. den hva gjelder husleietrekk i trygdeytelser. Det ble understreket at mange kommuner er svært opptatt av saken da dette er en viktig strategi for å sikre at vanskeligstilte kan få eller beholde sin bolig. dringer knyttet til bosetting av personer med rus og psykiske utfordringer. Blant de tiltak som ble foreslått er å øke tjenestetilbudet og kompetansen i bomiljøoppfølgingen. Det ble også påpekt at det var viktig å videreføre utdanningstilbudene ved høgskolene hva gjelder boligsosialt og boligpolitiske arbeid. Det ble samme dag også avholdt møte med kommunalkomiteens leder, Heikki Holmås. Noen av de samme temaene var på dagsorden i dette møtet. BOLIGMELDINGEN

5 Sølvsuper helse og velferdssenter TEKST LIV-BENTE SÆLØ Nytt sykehjem under bygging som en del av Bodø kommunes satsning og strategi i møte Samhandlingsreformen og i et folkehelseperspektiv. Sølvsuper helse og velferdssenter i Bodø kommune vil stå ferdig i 2013, og har en visjon om å bidra til livskvalitet og opplevelser hele livet for de som til enhver tid er innlagt, deres pårørende og nærmiljø. Senteret skal fungere som et nærmiljøsenter med lavterskeltilbud for både brukere, pårørende og ansatte. Senteret på kvadratmeter inneholder: 74 korttidsplasser med sykehjemsfunksjon tilbud i kommunens tiltakskjede. Fokuset her skal være sykepleiefaglig, medisinsk, forebyggende og rehabiliterende perspektiv. * 6 boliger til barn/unge voksne med stor bistandsbehov og behov for nærhet til sykepleiefaglig/medisinsk kompetanse 30 dagsenterplasser. 10 av disse er planlagt som et lite skjermet tilbud for personer med demens/kognitiv svikt. 20 plasser som et aktivitetstilbud opp mot nærmiljøsenteret. Nærmiljøsenter; Kafe, møterom, vinterhage, aktivitetsrom, hår- fotpleie og sanserom. Huset har en arkitektonisk utforming som tar hensyn til at det skal være åpent ut mot omgivelsene og det vil legges til rette for stor grad av aktivitet og ulike former for kultur. Bygget vil blant annet inneholde lokaler for fleksibelt bruk, vinterhage og kafé som vil være åpen for nærmiljøet. Andre forhold som også ble vektlagt i arbeidet var universell utforming; Gode uteareal 3 flotte hager hvor en er for skjermet dagtilbud, en for barn/unge og en felles for hele huset. * I tillegg til mottak av utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset skal det være plasser for å ivareta akuttberedskap og observasjon. Dette er en del av kommunens satsning i forhold til de nye utfordringene med Samhandlingsreformen. Vebjørn Tandbergsvei 14 Vebjørn Tandbergsvei 14 bofellesskap for 18 leietakere med alvorlig psykisk lidelser. I 2008 tok Bodø kommune i bruk et nytt bofelleskap for 18 leietakere med alvorlig psykiske diagnoser. Huset består av tre etasjer med seks leiligheter i hver etasje med to fellesstuer tilknyttet heldøgns miljøtjeneste og i tillegg til et mindre tjenesteareal. Leietakerne er mennesker med alvorlige psykiske lidelser som ikke har mestret å bo selvstendig. For noen har psykiatriske sykehus vært hjemmet i inntil 10 år, noen har vært såkalte svingdørspasienter, mens andre har bodd hjemme hos foreldrene. Vebjørn Tandbergsvei 14 viser at en kan få til et godt tilbud til leietakerne når rammen (boligen) gir muligheter og tjenestene har fokus på det gode liv og mestring. Bygget er foruten kommunal finansiering - finansiert med tilskudd fra Opptrappingsplan for psykisk helse (9 leiligheter) og boligtilskudd for vanskeligstilte (9 leiligheter). Der boligene gir ramme og mulighet for å yte gode tjenester for leietakerne - kan det også gi muligheter til å gjøre mer for leietakerne enn bare det daglige botilbudet. Les mer på neste side om sydenturer som leietakere og personalet har gått sammen om å arrangere. BOLIGMELDINGEN

6 Sydenturene har styrket fellesskapet To flotte sydenturer har bydd på mye moro og store utfordringer for beboere og ansatte i Vebjørn Tandbergsvei 14 i Bodø. Men viktigst av alt det har gitt en følelse av samhold og likeverd. TEKST MARIT LARSEN, PSYKIATRISK SYKEPLEIER/AVDELINGSLEDER OG RUTH HILDEGUNN JOHNSEN, PSYKIATRISK SYKEPLEIER Vi er ansatte og leietakere i et kommunalt bofellesskap som åpnet i mars Tre etasjer med seks leieligheter i hver etasje med to fellesstuer tilknyttet heldøgns miljøtjeneste. Leietakerne er mennesker med alvorlige psykiske lidelser som ikke har mestret å bo selvstendig. For noen har psykiatrisk sykehus vært hjemmet i inntil 10 år, noen har vært såkalte svingdørspasienter, mens andre har bodd hjemme hos foreldrene. Vi har valgt oss et salutogenesisk utgangspunkt; vi ønsker å se det friske og de positive ressursene hos den enkelte. Som personal ønsker vi å gi tilbud om støtte, veiledning og motivering for å mestre hverdagens utfordringer så selvstendig som mulig. Vi har en filosofi om at hver enkelt skal føle at de bor privat i bofellesskapet. Det er respekt for det enkelte mennesket, omsorg, samarbeid og trygghet som er basis i arbeidet som utføres i bofellesskapet Vebjørn Tandbergsvei 14. Ideen ble født Vinteren 2010 ytret en av leietakerne et ønske om å dra til Syden. Vi undret kort om dette kunne være mulig, og fant fort ut at ja det var det. Vi bestemte oss for å reise høsten Vi luftet det for flere av beboerne, og det var stor stemning for dette. Åtte av 18 hadde lyst til å reise. Alderspredningen var fra år, en ung dame og resten menn. Personalet hadde alle relativt lang erfaring, og hadde jobbet i bofellesskapet siden det åpnet. Dette medførte at vi alle kjente hverandre godt. Første utfordring var; hvordan skaffe penger? I Bodø kommune kunne man søke om ledsagertilskudd for feriereiser. Seks av åtte reisende fikk innvilget dette. Det betydde at med god planlegging og leting etter billige flybilletter kunne utgiften dekkes for fire ledsagere. Ingen fikk godtgjørelse utover ordinær lønn, og turen ble som en dugnad tuftet på ønske om å gi leietakerne en opplevelse utover hva vi klarer ellers i hverdagen. To av personalet var godt kjent i Spania; hvorav en hadde leilighet i et område som ble vurdert som godt egnet; et litt rolig område som vi kunne trekke oss tilbake til når dagens utfordringer var over. Vi ønsket at alle skulle få oppleve en tur med gode opplevelser og aktiviteter; og da rekker ikke uføretrygden langt. Vi måtte få inn penger på annen måte i tillegg til ledsagertilskuddet. Vi bad om ideer fra gruppa, og vi bestemte oss for å ha kafé i en nedlagt kantine på Vollen sykehjem hvor Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, hjemmetjenesten og kortidsavdelingen hadde baser. Vi samlet tomflasker, og vi solgte kaker. Når billetter var betalt, hadde vi penger igjen til å leie bil - dekke all tørrmat og i tillegg dekke en tur til en stor fornøyelsespark, samt båttur og lunsj til en øy utenfor Santa Pola. Mye måtte avklares I forkant hadde vi mange diskusjoner i personalgruppa, og på tvers av personal/ leietakergruppa. Disse gikk blant annet ut på; Hva med alkohol? Hvor mye kontroll må vi ha? Hva med medisiner? Hvem bør bo sammen med hvem? Hva skulle målet med reisen være? Det ble fort klart at leietakerne ikke ønsket seg en reise hvor alkohol ikke var tillat. Vi spurte derfor gruppa hvordan de så for seg dette, blant annet på bakgrunn av at en av beboerne brukte antabus, men alle sa at så lenge det ikke ble for mye var det helt greit. Vi laget derfor en avtale som alle skrev under på; om noen i reisefølget syntes det var ubehagelig ble det alkoholfritt resten av turen. For å si det enkelt; det var ingen problemer knyttet til alkoholbruk under turen. Etter hjemkosten ble det laget en fotobok som alle har hatt stor glede av, og vi hadde alle en opplevelse av å ha gjort noe som var av stor betydning for den enkelte. De fleste hadde vært med på aktiviteter og gjøremål de på forhånd ikke kunne trodd var mulig. For eksempel hadde en av leietakerne store vanskeligheter med å gå i butikken hjemme, men her var han med både på busstur, restaurant og marked. Det ble raskt snakk om at dette måtte gjentas, og på ettervinteren 2011 bestemte vi oss for å gjennomføre en ny sydentur. Det ble fort klart at en ny reise til Spania ble for kostbart. Ledsagertilskuddet eksisterte ikke lengre, og vi måtte finne andre måter å skaffe penger for at dette kunne gjennomføres. Penger til ny tur Vi videreførte kantineopplegget fra sist år i en enklere variant; vi hadde lunsjer på huset hvor alle betalte en noe høyere pris enn til vanlig og alle disse midlene gikk til Syden-prosjektet. Alle dedikerte fortsatt tomflasker. I tillegg søkte vi midler fra Fylkemannen i Nordland, alle tenkelig og utenkelig lag og foreninger og Skanska som hadde et stort byggeporsjekt bak bofellesskapet. Vi fikk støtte fra Fylkesmannen i Nordland, Skanska og en frivillig organisasjon. Det ble fort klart at leietakerne ikke ønsket seg en reise hvor alkohol ikke var tillat. Vi sjekket priser, samt at vi i år hadde en ønske om å reise direkte fra Bodø. Valget falt på Tyrkia, og etter anbefalinger ble Side som destinasjon bestemt. Dette er en mindre by med mindre forhold enn for eksempel Antalya eller Alanya. Vi valgte et leilighetshotell hvor det ble utført daglig rengjøring, samt at vi hadde frokost hver dag i restauranten. BOLIGMELDINGEN

7 Leietakere og personale klare for Tyrkia-tur! På bakgrunn av fjorårets erfaringer bestemte vi at leietakerne og personalet skulle bo i separate leiligheter. Bakgrunnen for dette var at de skulle få erfare å ordne seg selv, ta egne valg med hensyn til dagen gjøremål og aktiviteter. Snart var en fornøyd gjeng reiseklar. En gjeng på ti leietakere, fem ansatte hvorav to hadde vært med på fjorårets tur, samt en psykiater fra DPS i Bodø. Hans deltakelse hadde bakgrunn i hans engasjement og ønske om å være med etter å ha hørt oss fortelle og sett boka fra fjorårets tur. Nervøse før avreise Noen hadde en spennende tid før avreise; så spennende at de ønsket å trekke seg, flyskrekk eller usikkerhet for det ukjente. Alle fikk dekt behov for å sitte med kjente, trygge personer eller noe ekstra beroligende for å klare flyturen og hele gruppa på 16 dro hjemmefra med maxidrosje med Tyrkia som mål en ettermiddag kl En av beboerne som ønsket å trekke seg utbrøt på flyet Nu har æ det skikkelig bra!. Personalet kjente nok litt på hva venter oss? i avreiseøyeblikket. Det var en sammensatt gjeng som alle slet med sitt. Ville Rolf som i perioder slet med psykose takle stresset med å reise på en slik tur? Hva med Hanne som har en alvorlig spiseforstyrrelse? Hva med Trude som sliter med flashbacks, mareritt og psykotiske perioder? Plutselig var alle på flyet. Finn på 180 kg satt inneklemt i et altfor trangt flysete. Øynene hans skinte av forventning og glede. Han hadde vært så redd for ikke å få bli med. Nå satt han klar for en fem timers flytur. Han klagde ikke, dette skulle han gjennomføre. Godt for helsen Alle som deltok på turen hadde utgangpunktet ressurser til rådighet som er tilstrekkelig til å møte eller klare av de krav man ble stilt ovenfor, i frisk forfatning. I de tilfellene de følte at de kom til kort, var personalet der og hjalp dem til å hente seg inn og få øye på sine egne ressurser. Når Hanne fikk problemer i forhold til mat og kaliumverdier, og fikk angst som hun ikke greide å håndtere på egen hånd, var personalet til stede og på en måte gjorde hennes egen ressurser synlige. Hun fikk egentlig den hjelpen hun selv visste svaret på. At hun skulle ta ekstra kajos, at hun måtte beholde litt av maten og andre ting. I forhold til en slik tilnærming vil Hanne kunne føle mestring, og hun håndterer en situasjon hun i utgangspunktet ikke trodde hun skulle mestre. Dette vil igjen kunne føre til økt selvbilde, bedre kontroll og mindre angst. Endelig Tyrkia Etter en flytur på fem timer og en busstur på vel en time, var vi fremme i Side på hotell Anthos Garden kl torsdag morgen. Det skulle vise seg at dette var eg meget godt valg. Hotellets betjening var svært inkluderende og hyggelige. Restaurant med to arrangementer i løpet av uken vi var der; en tyrkisk og en italiensk aften med god mat og underholdning. Basseng med solsenger, biljardbord, gratis buss til stranden. Det var butikker og restauranter i umiddelbar nærhet og gangavstand til sentrum. Første dagen var vi personalet noe usikre på hvor mye kontroll vi burde ha på hvor de var og hvor lenge de var borte, men vi slappet fort av. Det viste seg at de tok ansvar og viste hensynt til alle i gruppen. Magedans og bad På tyrkisk aften var det underholdning med tyrkisk folkedans og magedans. En paljettkledd ung dame som attpåtil hentet opp frosne nordmenn for å introdusere sensuelle hoftevrikk. Her ble tre av våre hentet opp, og det var imponerende å se hvor lite høytidlig de tok seg selv. En av guttene gav alt, var gulvets konge og hele restauranten kokte av latter. Neste dag fikk han kommentarer og takk fra øvrige gjester for forestillingen. Vi fikk også svingt oss til musikk fra et bulgarsk par som spilte danselåter. Vi avgjorde raskt av vi kunne ikke være på ferie i Tyrkia uten å oppleve tyrkisk bad eller hammam. 12 stykker dro med spenning i blodet med buss som hentet oss ved hotellet tre stykker valgt å ikke delta. Det var en fantastisk opplevelse; spesielt at to av jentene som har hatt alvorlige selvskadingsproblematikk med svært synlige arr etter kutt ble med på dette selv om de visste at de måtte være i BOLIGMELDINGEN

8 badetøy og at det var tyrkiske menn som skulle skrubbe og masere dem. Etter noen timer med badstu, bad, massasje, ansiktsmaske, manikyr og pedikyr dro vi trette og fornøyd tilbake til hotellet. Mindre grupper I motsetning til fjorårets tur hvor vi dro i samlet flokk og følge til de fleste aktiviteter, opplevde vi i år at de dro i mindre grupper ut på opplevelser, enten dette var shopping, basseng, strand eller måltider. De hadde ikke behov for at personalet skulle være sammen med dem hele tiden. De kunne også selv avgjøre at de ikke ønsket annet enn å ligge ved hotellets basseng. Vi mener at dette er en konsekvens av at vi ikke bodde sammen med dem, og at de selv tok ansvar og kontroll for ulike hendelser og avgjørelser. Institusjonaliserte som mange er, er det lett for dem ubevisst å overlate ansvar og avgjørelser til oss, og ofte like ubevisst enkelt for oss å gjøre det! Vi var tilgjengelig for støtte og hjelp om de kom i situasjoner de følte de ikke mestret. Vi hadde vakttelefon hvor de kunne kontakte oss om det var behov. om kvelden, slår det ned et ord i mitt hode nemlig ordet likeverd. Dette ble veldig tydelig. Det var VI. Ikke dem og oss, men VI. Vi var sammen. Våre brukere var tatt med på de fleste avgjørelser angående turen. De hadde kanskje en opplevelse av å bli hørt og tatt på alvor, allerede fra starten av. Rundt bordet var praten løs og ledig. Det virket som alle sammen turte å uttrykke hva de tenkte og syntes. Etter som dagene gikk, følte vi at et usynlig bånd forsterket relasjonene, og dette båndet ble bare sterkere og sterkere. Relasjonene mellom personalet og brukerne, og relasjonene brukerne seg i mellom, og ikke minst relasjonene personalet seg i mellom. Det rådet en fri og upersonlig tone som gav gjenklang blant alle. Brukerne fortalte egne personlig ting de ville dele, de viste andre sider av seg selv som ingen hadde sett før. Det samme gjorde personalet. Vi var som et eget lite lag. En helhet. En av brukerne kalte oss et topp-team-side. Vi hadde svekket den strukturelt betingende ulikheten. Vi håper at vi kan ha inspirert noen andre til å gjøre noe utenom det hverdagslige; det har i alle fall hatt store positive effekter for oss alle i Vebjørn Tandbergsvei. Nysgjerrig? Dersom du er nysgjerrig på hva som har vært skrevet i tidligere boligmeldinger kan du gå inn på KBL sine nettsider under: Velg Boligmeldingen under venstremenyen og her ligger utgavene av boligmeldingen tilbake til Likeverd Når jeg sitter og ser for meg alle leietakerne og personalet rundt restaurantbordet Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller synspunkter. Styret 2010/2011 Laila Finkenhagen, leder, Porsgrunn kommune Telefon: / e-post: Geir Langeland, nestleder, Bergen kommune Telefon: / e-post: Eva.V. Rivedal, sekretær, Askøy kommune Telefon: / e-post: Randi Høiem, redaktør, Bodø kommune Telefon: / e-post: Janne Fevang, kasserer, Larvik kommune Telefon: / e-post: Torstein Fuglseth, styremedlem, Molde kommune Telefon: / e-post: Roar Stangnes, styremedlem, Tromsø kommune Telefon: / e-post: Gina Russell, styremedlem, Oslo kommune Telefon: e-post: VARAMEDLEMMER Torill Berntsen, Stavanger kommune Telefon: / e-post: Sissel Gjerlaugsen, Sarpsborg kommune Telefon: / e-post: John Schistad, Trondheim kommune Telefon: / e-post: KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD BOLIGMELDINGEN

Boligkonferansen 2012

Boligkonferansen 2012 KBL Boligkonferansen 2012 lillehammer 22. 24. mai www.kbl.kommune.no Velkommen til Lillehammer kommune! Boligpolitikk står for tiden på dagsorden både politisk og i mediene. Generelt høye boligpriser,

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Boligkonferansen 2013

Boligkonferansen 2013 Boligkonferansen 2013 s a r p s b o rg 28. 30. m a i www.kbl.kommune.no Velkommen til Sarpsborg kommune! Det er en stor glede for meg å kunne ønske KBL velkommen til Sarpsborg. Og gratulerer så mye med

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Boligkonferansen 2010

Boligkonferansen 2010 KBL Boligkonferansen 2010 Fotograf Eivil Leren Destinasjon Tromsø AS tromsø 4.-6. mai www.kbl.kommune.no B O L I G KO N F E R A N S E N I t ro m s ø 4. 6. m ai 2 0 1 0 Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Vi blir heldigvis eldre! 2 78% over 80 år bor i boliger som ikke er universelt utformet 3 4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap.

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Rana kommune Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Før Liengbakken bofelleskap. Tidligere prosjekter som i rustjenesten

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rom for verdighet og omsorg

Rom for verdighet og omsorg Rom for verdighet og omsorg Rana kommunes aller mest vanskeligstilte har med etableringa av Liengbakken bofellesskap fått et verdig liv i trygge boliger. Bofellesskapet er bygget for rusmiddelavhengige

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

Med og uten maskesyke.

Med og uten maskesyke. Med og uten maskesyke. Helene Gabrielsen og Anne Bratland Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser. Psykiatrisk avdeling. Vestre Viken HF En historie om livet med og uten psykose, før,

Detaljer

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2017 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Som følge av omorganisering ble Rossvolltunet flytta til 1. etasje ved Rossvollheimen helseog omsorgssenter. Nye Rossvolltunet

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Boligkonferanse 2007 Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Ut Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA

Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA Husbankens kunnskapingsmøte Et aldrende samfunn og det offentliges rolle og ansvar 02.12.2015 Bakgrunn Aldringen av befolkningen Hjemme så lenge som mulig Boligpolitiske

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Av Petter Martin Nilsen Og Eiliv Kristoffersen-Sund Miljøterapibegrepet

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede 2.etg. Herredshuset Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 10:00-11:00 Til stede: Navn Joakim Sennesvik Berit Sennesvik Gunn S Hutchinson Funksjon Nestleder

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse Barn og unges psykiske helse Arendal, 16.08.2016 Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet Oversikt 1. Dagens ungdomsgenerasjon 2. Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Et praktisk eksempel Hege Paulshus 25. november 2017

Et praktisk eksempel Hege Paulshus 25. november 2017 Elevutveksling med Spania - ungdomstrinn Et praktisk eksempel Hege Paulshus 25. november 2017 Innhold Etableringen av samarbeidsprosjektene (Murcia og Granada) Eksempler på innhold /aktiviteter Elevenes

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer