Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån"

Transkript

1 Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån i Norge! Starter mottak i Mars 2008! Helgeland Avfallsforedling IKS Søndre Helgeland Miljøverk IKS Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Innherred Renovasjon IKS Steinkjer Kommune HAMOS Forvaltning IKS Trondheim Energi Fjernvarme AS 51 kommuner samarbeider om bærekraftig biologisk behandling av matavfall og slam som oppfyller nye og kommende krav. Omdanner organisk avfall til energi og næringsrike jord/gjødsel-produkter. Gir store klimagassreduksjoner, smittebrudd og lav luktbelastning.

2 Søppelmengden er doblet på 15 år! Ecopro AS Januar

3 Ecopro AS Januar

4 Historisk har avfallsmengder og miljøkrav økt konstant i moderne tid og vi ser ingen tegn til at denne prosessen skal stoppe! Avfallsmengder Miljøkrav Norske kommuner står overfor store utfordringer når deponiforbudet iverksettes 1.juli 2009 Animal-Bi-Products regulativet ble gjort gjeldende fra november 2007 Ytterligere innskjerpelser må påregnes mhp bl.a. smitte, lukt, energiutnyttelse, CO2 Det må arbeides mer intensivt nasjonalt (og internasjonalt) for å: redusere avfallsmengden og forbedre kildesortering øke gjenbruk, gjenvinning og resirkulering innføre miljøriktige og fremtidsrettede behandlingsmetoder stimulere til bærekraftig utvikling gjennom rammevilkår og infrastruktur Ecopro AS Januar

5 BEHANDLINGSMETODER MATAVFALL HUSHOLDNINGER DEPONI Frem til kildesortering ble innført (i enkelte kommuner) ble alt avfall deponert Ingen smittebarriere, betydelige luktproblemer, fugler og dyr Store klimagassutslipp, ingen energiutnyttelse Ingen anvendelse av næringstoffer tilbake til naturen Forurenset grunnvann, sigevannavrenning, farlige gasser væsker, osv Kortsiktig og billig løsning (uten deponiavgift), ingen behandling Forbudt fra 2009 KOMPOSTERING Kildesortering ble innført i en del kommuner på 90-tallet Matavfallet blir siktet, kompostert, hygienisert og stabilisert % organisk materiale i sikterest går til deponering Ingen smittebarriere, store luktproblemer, fugler og dyr Betydelige naboklager til stort sett alle anlegg i Norge Store klimagassutslipp, ingen energiutnyttelse, begrenset anvendelse av kompost Arbeidskrevende metode med ugunstig arbeidsmiljø Relativt kostbar løsning, markedspris NOK/tonn, blir betydelig høyere fra 2009 Ecopro AS Januar

6 BEHANDLINGSMETODER MATAVFALL HUSHOLDNINGER FORBRENNING Ingen smittebarriere ved åpne anlegg Ingen energiutnyttelse, negativt energiregnskap med over 65% vann (70-80 % normalt). Må bruke olje etc for å få fullstendig forbrenning Askeresten er spesialavfall, kan ikke resirkuleres BIOLOGISK BEHANDLING MED TERMISK HYDROLYSE (ECOPRO) Matavfallet blir siktet mekanisk, intet organisk i sikterest Lukket anlegg med lav luktbelastning, ingen fugler og dyr Termisk hydrolyse gir 100% smittebarriere og få restriksjoner på bruk av biorest Høy grad av nedbrytning, inntil % vektreduksjon Biorest som kan brukes som næringsrikt gjødsel og jord-produkt Betydelig reduserte klimagassutslipp og høy energiutnyttelse Tilfredstiller overskuelige fremtidige krav Høy investeringskostnad 172 MNOK for tonn/år Relativt lave behandlingskostander, NOK/tonn for matavfall, NOK/tonn for kommunalt slam Ecopro AS Januar

7 BEHANDLINGSMETODER KOMMUNALT SLAM DEPONI Ingen smittebarriere, betydelige luktproblemer, fugler og dyr Store klimagassutslipp, ingen energiutnyttelse, ingen resirkulering Forurenset grunnvann, sigevannavrenning, farlige gasser væsker, osv Kortsiktig og billig løsning, ca? NOK/tonn Ingen behandling KOMPOSTERING Stort sett svært primitiv kompostering, utedoprinsipp Ingen smittebarriere, store luktproblemer, fugler og dyr Betydelige naboklager til stort sett alle anlegg i Norge Store klimagassutslipp, ingen energiutnyttelse Svært begrenset anvendelse av kompost, store avsetningsproblemer pga hygiene osv Arbeidskrevende metode med ugunstig arbeidsmiljø, dersom det gjøres forskriftsmessig Lave investeringskostnader med lave behandlingskrav Markedspris i dag NOK/tonn Ecopro AS Januar

8 De interkommunale avfallselskapene i Midt-Norge har hver for seg sett store utfordringer mhp miljøriktig og økonomisk forsvarlig behandling av matavfall og slam med deponiforbudet og innføring av ABP-forordningen Dagens metoder med kompostering av matavfall og langtidslagring av slam gir betydelige luktproblemer, dyr og fugl ingen smittebarriere betydelige klimagassutslipp store mengder organisk materiale til deponi svært begrenset anvendelse av restprodukt. Vil fordyre/umuliggjøre behandlingen i fremtiden begrensede beredskapsløsninger i fremtiden Forbrenning av våtorganisk og slam er uønsket! TEF AS medeier i Ecopro fra Det finnes ingen private aktører i markedet i Midt-Norge som kan tilby fremtidsrettede løsninger. Det er svært risikabelt for kommunene å satse på løsninger som blir for dyre eller forbudt. Ingen private aktører vil investere i store og fremtidsrettede behandlingsanlegg. Avfallet må da trolig i fremtiden eksporteres til høye kostnader. Fremtidens løsning er å samarbeide om et større anlegg som kan håndtere avfallet fra kommunene i hele Midt-Norge De interkommunale selskapene IR, HAF, SHMIL og HAMOS samt Steinkjer etablerer Ecopro AS for å håndtere lovpålagte oppgaver for kommunene til selvkost. Uten dette samarbeidet ville ikke Midt-Norge hatt noen god løsning i dag På landsbasis er det rom for 5 til 10 slike sentrale anlegg, som trolig er det den mest optimale løsning i Norge Ecopro AS Januar

9 ECOPRO-SAKEN Kommunene har en lovpålagt oppgave til å sørge søppelhåndtering Kommunene bestemmer selv om de skal utføre oppgaven selv eller konkurranseutsette Kommunene i Midt-Norge ivaretar lovpålagte oppgaver i all hovedsak via egne interkommunale avfallselskap for eksempel IR IKS, men noe slam langtidslagres ved Sanndøla i regi av en privat aktør Interkommunale avfallselskap fra HAF i nord til HAMOS i sør har etablert selskapet Ecopro AS for å håndtere matavfall og slam fra 51 kommuner i et sentralt anlegg. Investering ca 180 MNOK, aksjekapital 25 MNOK. Levanger har en eierandel på ca 7% i Ecopro (har investert 2 MNOK i Ecopro). Det er inngått langsiktige leveringsavtaler på 15 år mellom IKS ene og Ecopro, blant annet for å sikre finansiering av anlegget gjennom tildeling av enerett for å oppfylle EØS-avtalen. Etter å ha investert i anlegg for å behandle eget avfall ønsker noen av eierne å sette ut oppdraget på anbud likevel og klager vedtaket om enerett inn for fylkesmannen til legalitetskontroll med bakgrunn i EØS konkurranseregler Ecopro AS Januar

10 51 kommuner i Midt-Norge har ved etableringen av Ecopro sikret en fremtidsrettet, trygg og miljøriktig behandling av organisk nedbrytbart avfall til forutsigbare kostnader. Vil løse kommunenes lovpålagte oppgaver i overskuelig fremtid til forutsigbare kostnader 51 kommuner har investert 172 MNOK i Europas mest moderne og fremtidsrettede anlegg fra den norske leverandøren CAMBI. Ecopro AS foredler organisk avfall til energi og næringsrike jord og gjødselprodukter etter naturlig kretsløp prinsippet. Klimagssreduksjoner, smittebarriere og sterkt redusert luktbelastning Helgeland Avfallsforedling IKS Hemnes Nesna Lurøy Rana Rødøy Træna (6) Søndre Helgeland Miljøverk IKS Alstahaug Brønnøy Dønna Grane Hattfjelldal Herøy Leirfjord Sømna Vefsn Vega Vevelstad (11) Innherred Renovasjon IKS Selbu Malvik Meråker Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy Mosvik Leksvik (10) Steinkjer Kommune (3) Steinkjer Snåsa Verran Midtre Namdal Avfallselskap IKS Bindal Flatanger Fosnes Grong Høylandet Leka Namdalseid Namsos Nærøy Osen Overhall Roan Vikna (13) HAMOS Forvaltning IKS Hemne Agdenes Meldal Orkdal Snillfjord Skaun Rennebu Rindal Hitra Frøya (10) Ecopro AS Januar

11 Bioreaktorerr Termisk hydrolyse behandling Energiproduksjon To trinns avvanning Høyeste punkt 16 m Total areal 9000 m2 Forbehandling råmateriale Behandling av konsentrat fra separator 75 m 120 m MULTI-avfallsbehandling: Kapasitet: ~45,000 tonn/år Oppfyller ABP Pris: 157 MNOK ex. gassmotor Bemanning: 5 personer Ecopro AS Januar

12 ABP Slam Våtorganisk Avfallskvern Ecopro AS Januar

13 Trommelsorterer ø40 ø110 Mixetank Akseptbuffer Rejekt > 110 mm, Plast, tre osv Sand sten glass metall osv. Plast isopor osv. Ecopro AS Januar

14 Oppløser Reaktorer Flashtank Ecopro AS Januar

15 Eksoskjeler Luftkjølere Dampkjel Gassmotorer Ecopro AS Januar

16 Biorest-avvanningsutstyr Biorest-containere Sand sten glass osv. Ecopro AS Januar

17 Gassbeholder Bio-filter Bio-reaktorer Ecopro AS Januar

18 Biofilter Luftkjølere Buffer for prosessvann Bio-reaktorer Gassbeholder Mottakshall med rengjøring Gassmotorer Buffer for våt biorest Buffer for slam fra bioreaktorer Gassfakkel Dampkjel Sentrifuger for avvanning med buffer for rejektvann Mottakslomme for slam Containere for avvannet biorest Mottakslommer for våtorganisk avfall Transport-system Autogenmølle Autogenmølle Containere for plast og metall Containere for flyteslam (plast) og sand/grus Mixetank Termisk hydrolyse Pulper, Reaktorer og Flashtank Ecopro AS Januar

19 Juni 2006 Ecopro AS Januar

20 Januar 2007 Ecopro AS Januar

21 23. September 2007 Ecopro AS Januar

22 Ecopro følger opp nasjonale og internasjonale mål for en miljømessig forsvarlig behandling av våtorganisk avfall og slam ( tonn/år) Ecopro foredler avfall til energi (60%) og næringsrik kompost (40%). Produksjon av grønn energi; GWh elektrisitet og ca 20 GWh varme. Alternativt kan biodrivstoff produseres. Ecopro bidrar med en reduksjon av klimagassene metan, lystgass og CO2 tilsvarende ca tonn CO2-ekvivalenter Ecopro eliminerer smitte- og lukt-problemer fra matavfall og slam. Vi produserer energi og næringsrike jord/gjødsel-produkter av ditt avfall! Ecopro fullfører det naturlige kretsløpet uten miljøproblemer. Ecopro s eiere har valgt en moderne, fremtidsrettet og miljøriktig løsning for sitt biologisk nedbrytbare avfall. Kommunene har en langsiktig og forutsigbar løsning Ecopro AS Januar

23 ecopro tilfredsstiller neste generasjons krav til løsning på avfallsproblemet Ecopro AS Januar

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap VIIa Hovedrapport August 2006 Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010 - DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010 KOMMUNEBLOMST I 2000 tok Norsk Botanisk Forening initiativ til at hver kommune i Trøndelagsfylkene skulle velge en kommuneblomst. Hensikten var å fremme interessen for

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 12/2006 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen Nå bygges Norges største biogassanlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Årsrapport 28 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Innhold Grunnlaget legges for fremtidens løsninger Innledning side 3 Presentasjon side 4 Regnskap side 8 Avfallsmengder side 14 Priser

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer