Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30."

Transkript

1 1

2 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: Oppdal kommune 10. august INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger om kompetanse/godkjenning 1.4 Bakgrunn for planarbeidet 1.5 Hensikten med planen 1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 2.4 Administrasjon/forretninger 2.5 Topografi og vegetasjon Klimavern 2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre 2.7 Atkomstforhold/parkering og veier/gater innen planområdet 2.8 Grunnforhold 2.9 Vann, avløp etc Risiko og sårbarhet 2.11 Naturmangfold 2.12 Kulturminner 2.13 Natur og friluftsliv/folkehelse 2

3 3. PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 4. PLANFORSLAGET 4.1 Kort planbeskrivelse 4.2 Planens innvirkning på omgivelsene 4.3 Avgrensning av planområdet 4.4 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Hensynssone a (faresone, ras- og flomutsatt område). 4.5 Arealoppgave 4.6 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 5. RISIKO- OG SÅRBARHETVURDERING. 5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet 5.2. Avbøtende tiltak 6. FORSLAG TIL PLANKART 1.1 Forslagstillere Forslagstiller er Oppdal Prosjektutvikling AS (OPU). Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl. 12-3), Utarbeiding av detaljreguleringsplan. 3

4 1.2 Eiendoms - og eierforhold Eiendommen som omfattes av reguleringen er parsell gnr/bnr 294/30 nord for Gamle Kongeveg, ved dalstasjonen i Stølen skisenter. Parsellen er bortfestet til Torget ANS, hjemmelshaver er Oppdal Kommune. 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 1.4 Bakgrunn for planarbeidet Oppdal Alpintun (Lainsbytorget) ble i sin tid bygget med tanke på utleievirksomhet for å tjene penger på dette, og samtidig styrke grunnlaget for drift i Oppdal Skiheiser AS. I de senere årene har det vært et tungt marked for utleie av leiligheter ved skiheisene. I nylig vedtatt arealdel - kommuneplan er det derfor gitt åpning for salg av fritidseiendommer/leiligheter ved dalstasjonene i skiheiseisene. Dette er en gjennomtenkt strategi som er forankret i nylig vedtatt masterplan for Oppdal. 1.5 Hensikten med planen Formålet med planen er å omregulere området fra næring/utleie til område for fritid. Dette for at det skal være samsvar mellom kommuneplanens arealdel og gjeldende detaljreguleringsplan for området. Det planlegges seksjonering av bygningsmassen i Oppdal Alpintun med tanke på salg av leiligheter (til sammen i dag er det 65 leiligheter), samt grendehuset med en mulig leilighet på toppen. Det foreligger ingen planer om etablering av ny bebyggelse på parsellen. Det er også mulig å bygge om grendehuset (forsamlingslokale og kontor) slik at man får 4 6 leiligheter i tillegg. 4

5 1.6 Gjeldende reguleringsplan, planforslag, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold I arealdel kommuneplan er området vist som byggeområde fritid. Området som søkes omregulert er en del av eldre reguleringsplan for Vangslia - Gardåa, delområde Hellaugstøl - planid Denne planen viser området med formål utleie hytter/motell. Det nye forslaget til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun vil være i samsvar med nylig vedtatt arealdel kommuneplan , dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelser

6 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger øst for dalstasjonen i Stølen skisenter på nordsiden av Gamle Kongeveg ca. 3 km nordøst for Oppdal sentrum, arealet er 6,3 da. 6

7 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Planområdet er bebygd med flere større bygninger som hver inneholder flere leiligheter. Området har en høg utnytting som også er en forutsetning nær dalstasjonene i skiheisene. Gjennom området går det to vassdrag, det er elva Gardaå og Sandbekken. Tilgrensende områder består av bolig/landbruk og fritidsbebyggelse. 7

8 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Området er bebygd med trehus i bindingsverk, ordinær utførelse som ikke regnes som verneverdig. 2.4 Topografi og vegetasjon Klimavern Planområdet er sørøstvendt, med jevnhellende terreng. Fremtredende vindretninger er fra sør/sørøst. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Man vil ta vare på så mye vegetasjon i planområdet som mulig. Sjeldne eller fredede vekster er ikke kjent innenfor planområdet. 2.5 Administrasjon/forretninger Kommuneadministrasjon/forretninger/idrettshall ligger på Oppdal ca. 3,0 km fra planområdet. 2.6 Støy Området er ikke spesielt støyutsatt og det vil ikke være behov for å etablere støybegrensende tiltak. 2.7 Atkomstforhold og veier/parkering Hovedatkomst til området er fra Gamle Kongeveg via kommunal veg. Området har gode atkomstforhold. Det er små muligheter for parkering inne på selve planområdet. For å etterkomme kommunens krav til antall parkeringsplasser ved seksjonering av bygningsmassen må man inngå privatrettslig avtale med eiere av etablerte parkeringsarealer om bruk av disse. Arealene som har vært brukt til parkering i forbindelse med utleievirksomheten ligger både på nedsiden og oversiden av Alpintunet og eies av Oppdal kommune. 2.8 Grunnforhold Grunnen består av grus, morene. Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt grunn- undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av verken kommunen eller grunneier. 2.9 Risiko- og sårbarhet Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. Bare forhold som er relevante i forhold til risiko- og sårbarhet er nærmere beskrevet/vurdert i planarbeidet. Egen risiko- og sårbarhetsanalyse er også utarbeidet 8

9 og følger planen. Den er avmerket med en grønn og seks gule hendelser. Tiltak er beskrevet både i denne planbeskrivelsen og i risiko- og sårbarhetsanalysen. Aktsomhetskart tilgjengelige på viser at planområdet er potensielt utsatt for jordskred. I skriv av skriver NVE at det derfor må gjøres en skredfaglig vurdering som avklarer om det er tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til krav gitt i Plan- og bygningsloven 28-1 og TEK Bratte vassdrag som Gardåa kan også være utsatt for flomskred. Det går to vassdrag gjennom planområdet, og i samme skriv fra NVE kreves det at det kan dokumenteres at området har tilstrekkelig sikkerhet mot flom. Planen må vise at krav til sikkerheten gitt av plan- og bygningslovens 28-1 og TEK imøtekommes. Normalt vil ny bebyggelse dekkes av sikkerhetsklasse F2, og en må sikre denne mot en 200-årsflom. Det vil si en flomstørrelse som har en årlig nominell sannsynlig for å inntreffe på 1/200 eller 0,5 %. I 2014 ble det i forbindelse med detaljreguleringsplan for Støltunet/Støltrøa utført utredning av flomfare i Gardåa i oppdragsrapport B flomfarevurdering ved Gardåa (Petter Reinemo). Dette området ligger like ovenfor Oppdal Alpintun, og har omtrent samme tverrsnitt og helningsgrad på elveløpet. I denne oppdragsrapporten ble det aktuelle planområdet friskmeldt med hensyn til flomfare i forhold til en 200-årsflom. Også Oppdal Alpintun er i flomfarevurdering (dato ) gjort av Per Ludvig Bjerke friskmeldt i forhold til flomfare ved en 200-årsflom. Denne rapporten vedlegges planen. Området ligger innenfor sikkerhetssone S3 på gjeldende skredkart. Alpintunet ligger tett ved to elver/bekkeløp. Dette gjelder også det meste av den øvrige bebyggelsen i området utenfor Alpintunet. Se vedlagte skredkart i bilag 1. Dette innebærer at det må utredes tiltak som ivaretar hensynet til et ekstremt 5000-årstilfelle. En rapport som skulle tilfredsstille sikkerhetsnivået i forhold til et 5000-årstilfelle (også 1000-års tilfelle), vil kreve meget omfattende tiltak i hele sonen over og ved siden av Alpintunet. Dette vil innebære forbud mot hugging av trær/vegetasjon/etablering av veier/skitrekk osv. Det betyr i realiteten en båndlegging av utnyttelsen for en rekke andre grunneiere. Dette er tiltak som dette prosjektet ikke kan løse, men som ligger på et høyere plannivå, det vil si kommuneplannivå. Gjeldende kommuneplan for Oppdal har ikke inntatt hensynssoner for skredutsatte områder i henhold til NVE sine retningslinjer. Denne reguleringsplanen skal ikke åpne opp for ny bebyggelse eller en bruksendring som skulle innebære en økt risiko for skade eller fare. Gjeldende utnytting/reguleringsplan knytter arealbruken til turist- og næringsområde. Bebyggelsen inneholder 65 avgrensede enheter som kan benyttes og leies ut. I tillegg har området et «Grendahus» som har vært benyttet til servicebygg og restaurant. En fortsatt bruk til dette formålet vil derfor ikke kreve utredning. Antall mulig berørte personer vil da ha kunne være relativt stort når potensialet til planen utnyttes fullt ut. 9

10 Endringen omfatter: Forslagsstiller har i plan bedt kommunen om endret bruks- og eierform uten at antall enheter blir endret. Det eneste som endres er antall eiere. Service og restaurantfunksjonen i Grendahuset endres til 4-6 enheter i stedet for restaurantbygg som gir rom for atskillig flere mennesker. Skaderisikoen i tilfelle et jordskred vurderes derfor å bli redusert i forhold til dagens potensiale. Kommunens krav om regulering knytter seg først og fremst til å få utarbeidet en detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun der arealformålet samsvarer med overordnet plan, dvs. arealdel kommuneplan I tillegg knytter kravet seg til infrastrukturen som parkering og adkomst. Herunder også avklart eierforhold til tomten. Den er pr i dag en festetomt. Gjeldende lov/forskrift åpner for lemping/fjerning av utgreiingskrav i slike tilfeller. Se NVE sine retningslinjene nr 2/2011 for Flaum- og skredfare i arealplanar. Se side 13 under punkt 4 følgende; - «Tryggleikskrava i byggteknisk forskrift gjeld for nye byggverk.» (5. avsnitt.) - «I dei fleste eksisterande område (.) vil det vere aktuelt med nybygg, byggutvidingar og fornying. Ei utgreiing av naturfarar og innarbeidinga av fareomsyn i arealplanar skal som ein hovudregel derfor også omfatte eksisterande utbygde område, ikkje berre nye utbyggingsområde.» (Se bilag 2 til dette notatet.) Merknad: I vårt planområde er det ikke plass til verken ytterligere bebyggelse, økning av antall besøkende eller gjester i forhold til dagens potensiale. Departementet har i veileder H0-1/2008 skrevet følgende på side 20 under punkt 4.1 om «Tiltak på bestående byggverk»; «Tiltak på bestående byggverk som befinner seg i et fareområde, kan ikke tillates dersom tiltaket kommer «ytterligere i strid» med 68 enn det er fra før, jf pbl 87.» (Nåværende 28-1). «Først og fremst fordi et større areal kan bli oppholdssted for et større antall personer. Det bør likevel kunne tillates tiltak på eksisterende. bygninger, jf pbl 88, dersom tiltaket ikke fører til at flere mennesker oppholder seg der, eller at opphold vil inntre hyppigere.» (Se bilag 3.) Se for øvrig DiBk sin veiledning til gjeldende TEK (Sikkerhet mot skred.) I forhold til TEK10 som har fokus på sikkerhet for personer mot skred, er vurderingen at det her ikke vil bli noen endring/økning av antall personer som oppholder seg i området etter regulering ift dagens potensiale. Så lenge det heller ikke skal oppføres ny bebyggelse vil det ikke foreligge noen endring i farenivået innenfor planområdet. Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr ) er gjennomgått og det er forhold beskrevet ovenfor som er aktuelle med hensyn til faglige vurderinger. 10

11 2.10 Kulturminner Sør- Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader til planområdet i forhold til kulturminner. Sametinget skriver at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området og har derfor ingen merknader til planforslaget Vann, avløp etc. Når det gjelder vann og avløp er Oppdal Alpintun tilkoblet det kommunale vann- og avløpsnettet. I forhold til klimatilpasningstiltak og økt mengde overvann er vurderingen at ikke trengs spesielle tiltak da de topografiske forholdene er slik at dette dreneres ned i Gardaå og Sandbekken Naturmangfold Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gå igjennom sjekkliste naturmangfoldloven 8 12, der alle sentrale punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Det er ikke funnet treff databasene i planområdet, men det kan likevel være naturkvaliteter i området som er verdt å ta vare på selv om det ikke foreligger registreringer på disse. Vest for planområdet ligger viktig naturtypeområde Stølen Sandbekkhaugen. ID:BN I henhold til naturmangfoldlovens 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. Det foreligger registreringer i artsdatabasen og naturbase i nærheten av planområdet, siste registrering i artsdatabasen er gjort i Etter antall registreringer som er gjort i disse databasene tyder det på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser. Området er ikke registrert på viltkart for Oppdal som viktig viltområde. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. 8 i naturmangfoldloven. 9 og 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 11

12 2.13 Natur og friluftsliv/folkehelse Området ligger innenfor område for friluftsliv HOVDEN VANGLIA STØLEN. Dette er definert som et svært viktig utfartsområde. Områdene er tilrettelagt med skiheiser og nedfarter for vinterbruk, og gondol opp til Hovden for sommerbruk. Parkeringsplasser finnes ved dalstasjonene. Det er flere restauranter og serviceanlegg, og utleieenheter i tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt for downhillsykling. I kommunens arealplan er det vist områder for flere skiheiser. Heisene benyttes også til å komme seg på skiturer i høgfjellet. Like nedenfor planområdet går det preparert skiløype som er en del av skiløypenettet i Oppdal. 12

13 3. PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen/avklaring i forkant av planoppstart. Det ble i forkant av annonsering om arbeid med oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun holdt oppstartsmøte på Oppdal kommunehus Deltakere i planprosessen har vært tiltakshaver Oppdal prosjektutvikling AS v/ Hilde Hammervold og Eilert Eilertsen, fra Oppdal kommune, Arild Hoel og Jan Kåre Husa, og i tillegg planlegger Ola Fjøsne. Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og tiltakshaver. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opdalingen I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider Naboer/kommune ble varslet på nytt med brev Frist for innspill ble satt til Innspill til planarbeidet/merknader til plan Pr er det mottatt innspill til planen fra Sør - Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Statens vegvesen, Sametinget og NVE. 13

14 Innspill: Kommentar til innspillet: Innspill Sør - Trøndelag fylkeskommune skriver i brev av : Vedr oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun (Lainsbytorget), 294/30 i Oppdal kommune Området som søkes omregulert er en del av eldre reguleringsplan for Vangslia Gardåa, delområde Hellaugstøl som viser området med formål utleie hytter/motell. Formålet med planarbeidet er omregulering fra næring/utleie til fritidsbebyggelse med tanke på seksjonering av eksisterende bebyggelse. Det planlegges seksjonering bygg for bygg i (til sammen i dag er det 65 leiligheter) og et grendahus. Dette er i tråd med nylig vedtatte arealdel kommuneplan som viser området som fritidsbebyggelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke avgjørende merknader til planarbeidet. Vi minner om at prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Sør- Trøndelag fylkeskommune har befart planområdet tidligere i forhold til kulturminner. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til planen. 14

15 Innspill: Kommentar til innspillet: Innspill fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag : 15

16 Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: Forholdet til overordnet plan Det varsles oppstart av arbeid med omregulering av planområdet fra næring og utleie, til fritidsbebyggelse. Planområdet ligger innenfor en avgrensning som i nylig vedtatt kommuneplanens arealdel er gitt benevnelsen F9, og er visttil fremtidigfritidsbebyggelse tilrettelagtforutleie. Endringener meddet avklartiden forbindelse, og itråd medoverordnet plan. Landbrukog bygdeutvikling Selv om planområdet allerede er utbygd, bør det fastsettes bestemmelser om minimum utnyttingsgrad i tråd med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (% BYA minimum 40 %). Dette vil bidra til effektiv arealbruk, og spare dyrkajord, beite- og naturområder i nærheten på lang sikt. Det tas inn en bestemmelse i planen som er i tråd med kommuneplanens arealdel. Miljøvern Støy må vurderes i planbeskrivelsen (vei støy, støy fra alpinanlegg etc.). Rundskriv T Retningslinjer for behandling av støy iarealplanleggingen skal leggestil grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Når planen sendes på høring,må 16

17 det foreligge vurderinger som viser at det oppnås tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442/2012. Nødvendige tiltak må konkret sikres i plankart og bestemmelser. Planområdet ligger ca. 270 meter fra dalstasjonen i Stølen skisenter og ca. 300 meter fra Gamle Kongeveg (Fv. 515). Landskapets karakter og eksisterende bygninger mellom planområdet og støykilder virker dempende på støy. Vurderingen er derfor at området ikke ligger i spesielt støyutsatt område og at planområdet tilfredsstiller støyforhold i henhold til T- 1442/2012. Vassdrag Det går to elver/bekker gjennom 17

18 planområdet. Det må tas inn bestemmelser i planen som sikrer at disse blir ivaretatt og opprettholdt slik at vannføring, vannareal, naturlig helling og elvebunnskvalitet med hensyn til bredde og variert naturlig substrat, bevares. For å sikre bebyggelse i planområdet mot flom er elveløpet i Gardåa steinsatt. Både Sandbekken og Gardåa vil bli vurdert på nytt i forhold til flom/flomskredfare ved denne planprosessen. Det er viktig av trær som vokser opp mellom steinene i sidene på bekk/elveløpet fjernes slik at disse ikke knekkes og er med på å lage demninger foran rør og broer. Samfunnssikkerhet Lovgivning har de siste årene skjerpet og formalisert kravene til kommunene sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og beredskapsplaner. Plan- og bygningslov (PBL) setter krav om at ROS-analyser skal ligge til grunn for alle areal- og reguleringsplaner. Vi forutsetter at det foretas en ROSanalyse itråd med PBL 4-3,og viser til OSB sinveileder "samfunnssikkerhet i arealplanlegging".fylkesmannenvil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal itillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer informasjon på ROS-analysen skal legges ved isaken og synliggjøres iforslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene ellergjøresjuridiskgjeldende påandre måter. Fylkesmannen vil påpeke at det er 18

19 kommunensomplanmyndighet har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL 4-3. Universell utforming Fylkesmannen ogsør-trøndelag fylkeskommune harbeggeet ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen.vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er veiledende uttalelse og at det er kommunen som er planmyndighet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. Vi tar forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye momenter som endrer forutsetningene for vår vurdering av planforslaget. Innspill: Kommentarer: Uttalelse fra NVE Dato Vår referanse: Innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - GBnr 294/30 - Oppdal kommune, Sør- Trøndelag Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting Skredfare: Aktsomhetskart tilgjengelige på viser at planområdet er potensielt utsatt for jordskred. Det må derfor gjøres en skredfaglig vurdering som avklarer om det er tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til krav gitt i Plan- og bygningsloven Oppdal Alpintun ligger svært problematisk til med tanke på vurdering og utredning i forhold til skredfare. På grunn av den konsentrerte bygningsmassen er området klassifisert til sikkerhetssone med krav under S3. Dette innebærer at det må utredes tiltak som ivaretar hensynet til om det skulle inntreffe et 5000-års 19

20 28-1 og TEK Dersom en kommer frem til at det er skredfare skal skredutsatte arealet vises som hensynssone skredfare og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten iht TEK Sikkerhetskravene for skredfare i TEK 10 er nærmere beskrevet i veiledningen til byggeteknisk forskrift utgitt av Direktoratet for byggkvalitet; Vassdrag og flomfare: To vassdrag går gjennom planområdet. Det er viktig at en tar hensyn til vassdrag i planleggingen. Den beste måten å ivareta vassdragsmiljø og unngå fare knyttet til vassdrag er å styre ny bebyggelse unna vassdragene. NVE ber om at alle elver, bekker og innsjøer identifiseres og merkes av på plankartet. Vi anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl 12-5 nr. 6. Dersom det er spesielle bruks- eller vernehensyn langs vassdraget bør formålet underspesifiseres. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i frilufts sammenheng. I planen bør det gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Dersom det planlegges tiltak som berører vassdragene, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Planen må vise at krav til sikkerheten gitt av plan- og bygningslovens 28-1 og TEK imøtekommes. Normalt vil ny bebyggelse dekkes av sikkerhetsklasse F2, og en må sikre denne mot en 200-årsflom. Det vil si en flomstørrelse som har en årlig nominell sannsynlig for å inntreffe på 1/200 eller 0,5 %. tilfelle. Alpintunet ligger tett ved to elv/bekkeløp og i så måte utsatt til i forhold til 5000-årstilfellet. En rapport som friskmelder området i forhold til et 5000-årstilfelle vil kreve meget omfattende tiltak. Dette er tiltak som omfatter forbud mot hugging av trær/vegetasjon/etablering av skogsbilveier/skitrekk osv., og i måtte tilfelle være tiltak for et større område ovenfor og ved siden av Oppdal Alpintun. Vurderingen er at dette er tiltak som er så omfattende at det må gjøres vedtak på et mer overordnet nivå (kommuneplan). Man må presisere at formålet med detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun er å endre formålet fra næring/utleie til formål fritid med tanke på seksjonering/salg av leiligheter for at området skal være i tråd med nylig vedtatt arealdel kommuneplan I forhold til TEK 10 som har fokus på sikkerhet for personer mot skred, er vurderingen at det her sannsynligvis ikke vil bli noen endring (økning) av antall personer som oppholder seg i området etter regulering i forhold til før. Det skal ikke oppføres ny bebyggelse i planområdet. Det er derfor ingen endring av farenivået i planområdet. Det er utarbeidet en rapport som vurderer fare for flom i planområdet. Dette er gjort av Per Ludvig Bjerke i NVE. Denne rapporten friskmelder området i forhold til flomfare ved en 200-årsflom. 20

21 For mer informasjon om hvordan ivareta hensyn til flom- og skredfare i planleggingen viser vi til våre Retningslinjer 2/2011: Flaumog skredfare i arealplanar, som er tilgjengelige via våre internettsider, I denne saken vil spesielt NVEs veileder 8/2014: Skred i bratt terreng, kunne være til nytte. Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom det kan svares nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Innspill: Kommentar: Uttalelse fra Statens vegvesen Dato Statens vegvesen har ingen innspill til plan på dette stadiet i planarbeidet. 21

22 4. PLANFORSLAGET 4.1 Kort beskrivelse av planforslaget. Formålet med detaljreguleringen er å lage en plan som er i tråd med arealformålet i kommuneplan Dette viser området som fritidsbebyggelse og gir mulighet til seksjonering av bygningsmassen med tanke på salg av fritidsleiligheter. Det nye planforslaget viser ingen endringer i eksisterende bygningsmasse/infrastruktur og atkomstforhold. Planforslaget omfatter i alt 7 større frittliggende bygninger som inneholder i alt 65 leiligheter. Det gis mulighet til å bygge om «Grendahuset» som i dag inneholder et stort forsamlingslokale, dette gir 4-6 leiligheter i tillegg. Planforslaget forutsetter at det inngås privatrettslig avtale med Oppdal kommune eller andre grunneiere om bruk av parkeringsareal i tilknytning til planområdet på kommunal eller privat grunn. Det er vist 14 parkeringsplasser på gnr/bnr. 294/30, opparbeidelse av dette parkeringsarealet krever en del planering og evt. etablering av mur. 55 parkeringsplasser utenom planområdet er vist på vedlagt skisse. Det er utarbeidet egen rapport for området som beskriver sikkerheten i forhold flom, denne følger planen som eget vedlegg. 4.2 Planens innvirkning på omgivelsene Landbruk/reindrift og bygdeutvikling Forhold til miljø og naturlandskap Generelt positivt for bygdeutvikling. Etablering av selveierleiligheter øker etterspørselen etter varer og tjenester. Ingen betydning, da dette gjelder endring av formål. Ingen nye tiltak i området. Forhold til kulturminner og kulturmiljø Sør- Trøndelag fylkeskommune har befart planområdet tidligere i forhold til kulturminner. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til planen. 22

23 Forhold til flom, ras og grunnfohold Miljøforhold - støy og annen forurensing I planområdet er både bekkeløpet til Sandbekken og elveløpet til Gardåa forholdsvis dypt og godt steinsatt. Vurderingen er at det i utgangspunktet er godt sikret mot flom. I 2014 ble det i forbindelse med detaljreguleringsplan for Støltunet/Støltrøa utført utredning av flomfare i Gardåa i oppdragsrapport B flomfarevurdering ved Gardåa (Petter Reinemo). Dette området ligger like ovenfor Oppdal Alpintun, og har omtrent samme tverrsnitt og helningsgrad på elveløpet. I denne oppdragsrapporten ble det aktuelle planområdet friskmeldt med hensyn til flomfare. I ny rapport av utarbeidet av Per Ludvig Bjerke er Oppdal Alpintun friskmeldt i forhold til en 200-årsflom, under gitte forutsetninger beskrevet i rapporten. Når det gjelder vurdering av skredfaren i området er dette ikke gjort i egen rapport på grunn av omfanget og kompleksiteten. Vurderingen er at dersom dette skal gjøres må man ta et større område som blant annet innbefatter Lainsbyen og annen bebyggelse ovenfor og ved siden av Oppdal Alpintun. Når det gjelder Oppdal Alpintun er det reelle farenivået det samme før og etter endring av arealformål i detaljreguleringsplanen. Ingen spesielle utfordringer når det gjelder støy eller annen forurensing. Planområdet ligger ca. 270 meter fra dalstasjonen i Stølen skisenter og ca. 300 meter fra Gamle Kongeveg (Fv. 515). Landskapets karakter og eksisterende bygninger mellom planområdet og støykilder virker dempende på støy. Vurderingen er derfor at området ikke ligger i spesielt støyutsatt område og at planområdet tilfredsstiller støyforhold i henhold til T- 1442/

24 Natur og friluftsliv/folkehelse Området ligger i nærheten av kartlagt område for friluftsliv HOVDEN VANGLIA STØLEN. Dette er definert som et svært viktig utfartsområde. Områdene er tilrettelagt med skiheiser og - nedfarter for vinterbruk, og gondol opp til Hovden for sommerbruk. Parkeringsplasser ved dalstasjonene. Flere restauranter og serviceanlegg, og utleieenheter i tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt for downhillsykling. I kommunens arealplan er det vist områder for flere skiheiser. Beskrivelse verdsetting. Heisene benyttes også til å komme seg på skiturer i høgfjellet. Like nedenfor planområdet, ligger preparert skiløype som er en del av skiløypenettet i Oppdal. 4.3 Avgrensning av planområdet Planområdet grenser i nord mot Gardåvegen (kommunal grunn), gnr/bnr. 294/5. I øst grenser planområdet mot fritidseiendom gnr/bnr 298/59. I sør grenser området mot kommunal grunn, gnr/bnr. 294/5. I vest grenser området mot grunneiendom gnr/bnr. 293/3 og utskilt tomt gnr/bnr. 293/49. Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/ Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål gir følgende formål: 24

25 Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse frittliggende leilighetsbygg. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg. Hensynssone a (faresone, ras- og flomutsatt område) Faresone, ras- og skredfare tegnes inn evt. på plankart etter utarbeidelse skred/flomrapport Bebyggelse og anlegg Området er bebygd med 7 frittliggende bygninger, 6 av disse bygningene inneholder i dag 64 leiligheter. «Grendahuset» plassert lengst øst i planområdet fungerte i forbindelse med utleievirksomheten som forsamlingslokale og kontor med en leilighet i toppetasjen. I planen gis det muligheter til å bygge om og etablere 4-6 leiligheter i dette bygget. Det gis også muligheter til å etablere utvendige boder i forbindelse med eksisterende bygningsmasse Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Området har atkomst direkte fra Gardåvegen som er en kommunal veg. Veger/gangveger i planområdet blir ikke endret. Kommunen krever i utgangspunktet 1 parkeringsplass pr. seksjonert leilighet ved salg. Dette gir i alt et krav om at det skal være ca. 70 tilgjengelige parkeringsplasser i nærområdet. Etter en vurdering av arealer på sør og nordside av Oppdal Alpintun kan det være mulig å etablere ca. 55 parkeringsplasser. Dette krever noe opparbeiding- planering/muring. Dette er arealer som er eid av Oppdal kommune. Arealene nord for Oppdal Alpintun (tidl. Lainbytorget) er parkeringsarealer beregnet for både Lainsbytorget og Lainsbyen. Bruk av disse arealene (inntegnet på vedlagt kart) til parkering ved seksjonering/salg av fritidsleiligheter vil da kreve en privatrettslig avtale med Oppdal kommune om enten kjøp eller inngåelse av festekontrakt. I tillegg blir det opparbeidet 14 parkeringsplasser på gnr/bnr. 294/30, dette er innregulert på plankartet Hensynssone a (faresone, ras- og flomutsatt område) En vurdering med hensyn til fare for flom vil som før nevnt bli gjort av fagkyndige personer. 4.4 Arealoppgave Formål Areal (daa) Bebyggelse og anlegg Bebyggelse 5,36 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veier Parkering 0,70 0,30 25

26 Totalt 6, Utnyttelsesgrad Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt høydeangivelse (mønehøyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 5. RISIKO, - OG SÅRBARHETVURDERING Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. Oppdal kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Prosjekt/plan/sak: Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. Skredfare (stein, jord, leire, snø) UN OF Flom/flomskredhttp://www.nve.no UN OF Tidevann IA OF Radon OK OF Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) SK OF Fare i forhold til skogbrann OK OF Regulerte vassdrag med fare for usikker is IA OF Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) IA OF 2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske IA OF felt) Klatrefare i master. Planens innvirkning på kraftforsyning Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, IA OF luftfart/flyplass?) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig IA OF industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA OF 3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Utbyggingsrekkefølge IA OF 26

27 b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell IA OF fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) c) Adgang til kollektivtrafikk OK OF d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA OF e) Reguleringsbestemmelser OK OF f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring OK OF av beredskapskart veistandard. g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare OK OF sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler autovern og gjerder UN OF Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i plan/byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i planbeskrivelse. 5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere Fare for jordskred, fare for flom/flomskred i Gardåa og Sandbekken Trafikk-situasjonen langs Gamle Kongeveg Flomfare i planområdet på grunn klimaforandringer Avbøtende tiltak Skred/flomrapport. I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en rapport vedrørende sikkerheten (fare for flom) i planområdet. I denne blir flomfare vurdert og evt. tiltak beskrevet. Punkt 2.9 i planbeskrivelsen gjør rede for utfordringer i forhold til flom og flomskred i Gardåa Bygging av gang- og sykkelveg. Langs Gamle Kongeveg driver man nå med bygging av gang- og sykkelveg fra Slepphaugen (sentrum) til avkjøring Stølen skisenter som er den mest trafikkerte strekningen. Dette er en stor bedring av sikkerheten for myke trafikkanter. 27

28 5.2.3 Bortleding av overflatevann. På begge sider av bebyggelse i planområdet er det elve/bekkeløp som møtes i nedre del av området. Ved store nedbørsmengder dreneres vannet i planområdet ut i Sandbekken og Gardåa. Man kan ikke se at det er nødvendig med noen nye ekstra tiltak med hensyn til klimaendringer. 6. PLANKART 28

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan GRANMO CAMPING, gnr/bnr. 44/2 og 44/11.

Forslag til detaljreguleringsplan GRANMO CAMPING, gnr/bnr. 44/2 og 44/11. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for GRANMO CAMPING, gnr/bnr. 44/2 OG 44/11 Oppdal kommune 15.oktober 2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger- opplysninger

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/526-12/1700-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 22.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan for gang- sykkelvei langs E6

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/549-12/1790-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 24.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan for gang- sykkelvei langs Fv

Detaljer

Forslagtil detaljreguleringsplan for AUNEVEGEN 53, gnr/bnr,283/60 Oppdalkommune

Forslagtil detaljreguleringsplan for AUNEVEGEN 53, gnr/bnr,283/60 Oppdalkommune Forslag il delabreguleringsplan for AUNEVEGEN 53, gnr/bnr 28316013/1375-5 Oppda1 kormune. Forslagtil detaljreguleringsplan for AUNEVEGEN 53, gnr/bnr,283/60 Oppdalkommune Si.agrie. Ola Isjosne 7140 ( )ppdal

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Balsfjord kommune Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Sjekkliste for reguleringsplan vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags og energiressurser samt forebygging av skader fra flom og skred. Kommunene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686 Tromsø kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Sikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686 1. Naturgitte forhold

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Batteriet AS Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 07.07.2010 2 REGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Tittel: Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.11.17 PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Norge TLF

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse Balsfjord kommune Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for TREVAREFABRIKKEN, gnr/bnr 288/61 og 151 Oppdal kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for TREVAREFABRIKKEN, gnr/bnr 288/61 og 151 Oppdal kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Trevarefabrikken, del av gnr/bnr. 288/61 og 151. Oppdal kommune 16.09. 2013 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger- opplysninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Endring av reguleringsplan for Granavollen Ny veg til parkeringsplass m.m. PLAN-ID 231 Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Analysen vedrørende risiko- og sårbarhet (ROS) for området er

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer