FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014"

Transkript

1 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 -

2 INFORMASJON BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks BRØNNØYSUND Sentralbord: Telefax: Havnesjef: Mobil: Havneassistent: Mobil: Kontorleder: GENERELLE BESTEMMELSER Retningslinjer for prisfastsetting for Brønnøy Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 om havner og farvann, 10 og 25. Med tilhørende forskrifter. 1. ALMINNELIG VEDERLAGSBESTEMMELSER VEDERLAGSBELAGT OMRÅDER: 1.1. VEDERLAGSBELAGTE OMRÅDER INNENFOR BRØNNØY HAVN KF OG BRØNNØY KOMMUNES SJØOMRÅDE, TIDLIGERE BETEGNET SOM BRØNNØY HAVNEDISTRIKTER: Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøareale, tidligere betegnet som Brønnøy havnedistrikt og som omfattet Brønnøy kommunes samlede sjøarealer. Ovennevnte Vederlagsområde er vedtatt med hjemmel i Havne- og farvannsloven av: Brønnøy Havnestyre under sak: H-sak 26/13 Brønnøy Kommunestyre under sak: 78/ VEDERLAGSPERIODE: Fra 01.januar 2013 i henhold til lover og forskrifter nevnt under pkt. 1. Generelle bestemmelser, side 1, for deretter å gjelde i budsjettåret. Havnevederlagene gjelder i budsjettåret. Vederlagene kan ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlige endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd

3 1.3. VEDERLAGSREGULATIVENE: Det gjøres oppmerksom på at tidligere eksisterende tonnasjeavgift er utelatt fra dette regulativ, i henhold til Fiskeridepartementets bestemmelser om avskaffelse av denne avgiften etter Videre gjøres oppmerksom på at avsnittet om trafikkvederlag, gjelder kun for innførsel av varer fra land utenfor EØS- området. Det er i stedet tillatt å kompensere for avgifter som er fjernet, i de vederlag som er opprettholdt basert på havnens kostnader og utgifter. Disse er: Anløpsavgift. Belastes fartøyer i avgiftsområdet både til private og kommunale kaier. Herunder også fergeleier. Kaivederlag. Belastes fartøyer som anløper kommunale kaier. Herunder også private kaier som nyttes i offentlig sammenheng i henhold til avtale mellom kaier og Havnevesenet. Og inntil videre trafikkvederlag. Belastes varer som importeres over kommunale kaier i avgiftsområdet. Varevederlag. Belastes varer som losses/lastes/omlastes over kommunale kaier/kaiområder i avgiftsområdet. Herunder også private kaier som benyttes i offentlig sammenheng i henhold til avtale mellom kaieier og Havnevesenet. Vederlag for tjenester, arealbruk og havneinnretninger som ikke dekkes inn gjennom havneavgiftene. Oppkreving og beregning av havnevederlag skal således skje i samsvar med disse forskrifter. For fartøyer som ikke er målt, fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn FORMÅL: Havnevederlag skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v.. Basis for vederlag skal være havnens kostnader og utgifter

4 1.5. ETTERGIVELSE - NEDSETTELSE AV VEDERLAG: Havnestyret kan når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at de påløpne havnevederlag i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Kostnadsmessige rabattordninger som kommunestyret kan innrømme, jfr. Forskriftene, kommer ikke inn under denne bestemmelse. Kommunestyret kan helt eller delvis ettergi påløpne havnevederlag. Dersom det i avgiftsperioden oppstår uforutsette skjevheter i avgiftsbelegging av det enkelte fartøy, fartøygrupper eller vareslag, kan Havnefogden foreta de administrative tilpasninger som er nødvendig for å rette opp utilsiktede forhold eller tilpasninger ut fra konkurransehensyn RABATTORDNINGER: Kommunestyret kan fastsette forskrifter for rabattordninger. Av forskriftene skal det fremgå at rabattordningene er kostnadsmessige beregnet STRAFFEANSVAR: Med bøter straffes etter 62 i Lov om havner og farvann den som forsettlig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havnevederlag MERVERDIAVGIFT: Merverdiavgift kommer i tillegg til alle oppgitte priser

5 2. FARTØYSVEDERLAG ANLØPSAVGIFT a) Avgifter som skal betales av fartøy, beregnes på grunnlag av Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969 iverksatt 18.juli Dette betyr således at følgende regulativ er basert på målebrev etter denne konvensjonen. b) Med unntak som nevnt ovenfor, skal et hvert fartøy som anløper havnen betale anløpsavgifter etter følgende satser: Ordinær nyttetrafikk. Turistskip. F.o.m 0 t.o.m. 100 bt. kr. 78, bt. kr. 160,- kr. 248, bt. kr. 235,- kr. 348, bt. kr. 318,- kr. 472, bt. kr. 490,- kr. 620, bt. kr. 758,- kr. 768, bt. kr. 869,- kr , bt. kr ,- kr , bt. kr ,- kr , bt. kr ,- kr ,- Fartøyer over bt. kr ,- kr ,- Hurtigruten: 1. Over BT kr pr. anløp 2. Over BT..kr. 746,- pr. anløp 3. Mellom BT...kr. 499,- pr. anløp 4. Under BT kr. 246,- pr. anløp - 5 -

6 Lokalruteforbindelse i Brønnøysund - omland: M/S Torget kr. M/S Vegtind...kr. M/S Torghatten..kr. M/S Torgtind..kr. 42,- pr. døgn 42- pr. døgn 68- pr. døgn 68,- pr. døgn Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan beregnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skjelnes mellom fartøyer i stadig fart, og henliggende fartøyer. Herunder fergeanløp. c) Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. d) Avgiften erlegges kun en gang for ankomst og avgang tilsammen. e) For fartøyer som anløper havnen hyppig (i rute) kan det fastsettes månedsavgift på bestemte vilkår. f) Fartøyer som ligger utenfor havneavgiftsområdets grenser og foretar lossing eller lasting eller tar ombord/landsetter passasjerer ved hjelp av andre farkoster til eller fra sted i havnedistriktet, betaler samme avgift som om fartøyet hadde ligget innenfor avgiftsområdet. g) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. h) Del av døgn på 6 timer eller derunder regnes for ½ døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn

7 2.2. FØLGENDE FARTØYER BETALER ANLØPSAVGIFT PR. MND/ÅR: a) Fartøyer som ligger i havn og som benyttes til bosted, lagring av varer eller lignende skal betale kr. 2,90 pr. br.tonn pr. mnd. eller deler derav. Fryse- fabrikkskip o.l. kr.10 - pr. br.reg.tonn pr. mnd. eller deler derav. b) Fartøyer i fraktfart innen havnedistriktet og omliggende farvann, slepe- og dykkerbåter, prammer og lektere betaler etter følgende satser: Fartøyer under 50 br.reg.tonn kr.595,- pr. år. Fartøyer over 50 br.reg.tonn..kr.1065,- pr. år. Ligger fartøyet ved havnevesenets kaier eller fortøyningsanlegg betales kaiavgift i tillegg. c) Motor- og seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet og som hovedsakelig benyttes til fritidsbruk, skal betale samme vederlag som fartøy under pkt. b (se bestemmelsene om fritak). d) Sjøfly som benytter havna til landing skal betale anløpsavgift kr. 85- pr. anløp. I tillegg beregnes en døgnvederlag på kr.125,- pr. døgn sjøflyet ligger i havna. Eventuell bruk av båt belastes i tillegg. NB. Ovennevnte fartøyer skal i tillegg betale kaivederlag når de anløper offentlig kai

8 2.3. FØLGENDE FARTØYER ER FRITATT FRA Å BETALE ANLØPSAVGIFT: a) Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. b) Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. c) Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging eller isbryting. d) Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, forskriftene til havne og farvannsloven. e) Krigsfartøyer, såvel utenlandske som norske, og fartøyer som tilhører den norske eller fremmed stat, når de ikke drives i forretningsmessig virksomhet. f) Redningsfartøyer eller fartøyer som er engasjert i redningsoppdrag. g) Kystverkets- og Redningsselskapets fartøyer. h) Fritidsbåter, når eieren er medlem av stedlig båtforening og betaler årskontingent til foreningen

9 3. KAIVEDERLAG a) Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaivederlag etter følgende satser: Ordinær nyttetrafikk Turistskip Av de første 300 bt. 42 øre 52 øre pr. tonn Av de neste 300 bt...41 øre 51 øre pr. tonn Av de neste 600 bt..40 øre 49 øre pr. tonn Av de neste 800 bt...39 øre 48 øre pr. tonn Av de neste 1000 bt...38 øre 48 øre pr. tonn Av de neste 2000 bt..35 øre 47 øre pr. tonn Av de neste 5000 bt...34 øre 47 øre pr. tonn Av de neste bt...34 øre 46 øre pr. tonn Av de neste bt...34 øre 44 øre pr. tonn Minsteavgift kr pr. døgn eller del av døgn. Etter den nye Havneloven skal prisfastsetting og avtaler vedrørende havnetjenester markeds- og konkurranse tilpasses og være underlagt samme rettsregler og kontroll som annen prising i næringslivet. Havneadministrasjonen kan ut i fra markedsmessige vurderinger differensiere prisfastsettingen fra avgiftsregulativet. Dette gjøres gjennom særskilt inngåtte avtaler. Hurtigruten: 1. Over BT.kr.3.392,- pr. døgn 2. Mellom BT..kr ,- pr. døgn 3. Mellom BT...kr.2.404,- pr. døgn 4. Under BT kr ,- pr. døgn - 9 -

10 Lokalruteforbindelse Brønnøysund - omland: M/S Torget..kr. M/S Vegtind.kr pr. døgn 180- pr. døgn b) Bruk av offentlige flytekaier for spesielle formål, demonstrasjon av båter, turistanløp o.l. kr.220,- pr. anløp/dag. c) Kaivederlag svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyes og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Det betales dog likevel kaiavgift for minst ett døgn. Såfremt fartøyet kun anløper for service, uten å losse eller laste, eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer og liggetiden er mindre enn 2 timer betales ingen kaivederlag. d) For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. e) Cruisefartøy til ankers og som ilandsetter/henter passasjerer ved bruk av tendere/livbåter/småbåter til/fra offentlige flytekaier, avgiftsbelegges som om fartøyet ligger ved offentlig kai. f) ISPS avgiften på kr. 585,- pr. time for skip som omfattes av ISPS koden og som krever vakthold fra Brønnøy Havn

11 3.1. VEDERLAG FOR BRUK AV ØVRIGE FORTØYNINGSANLEGG. Med unntak av tilfeller hvor det er inngått spesiell avtale, skal det for bruk av havnevesenets fortøyningsinnretninger gjelde følgende bestemmelser: a) For hver gang et fartøy fortøyer i en fortøyningsinnretning betales vederlag som følger: Fartøy under 100 br.reg.tonn kr. 77,- Fartøy mellom 101 og 500 br.reg.tonn kr. 122,- Fartøy mellom 501 og 1000 br.reg tonn kr. 184,- Fartøy mellom 1001 og 3000 br.reg.tonn kr. 311,- Fartøy mellom 3001 og 5000 br.reg.tonn kr. 438,- Fartøy mellom 5001 og br.reg.tonn kr. 632,- Fartøy over br.reg.tonn kr. 1,009, og videre kr.210,- i tillegg for hver påbegynte 5000 br.reg.tonn. b) Vederlag gjelder for inntil 2 mnd, når oppholdet er uten avbrudd. Deretter betales ny Vederlag med samme satser for hver påbegynt 3. mnd. c) Fritak. Krigsfartøyer i norske eller fremmed stats tjeneste svarer ikke vederlag med mindre de fører gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller på annen måte er engasjert i inntektsgivende virksomhet. d) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller under regnes som ½ døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn AVGIFT FOR FRITIDSBÅTER. Fritidsbåter....kr. 180,- pr. døgn. Betalt avgift gir tilgang til fri benyttelse av servicebygg

12 3.3. FAKTURERING AV HAVNEVEDERLAG Der hvor intet særskilt er avtalt, fakturerer Brønnøy Havn for havnevederlag således: Rutegående fartøy, herunder hurtigruter og ferger 2 ganger månedlig (pr. 15. og 30.), med forfall 15 dager etter faktureringsdato. Øvrige fartøysanløp fortløpende, med forfall som forannevnt. 4. VAREVEDERLAG 4.1. TRAFIKKVEDERLAG a) For varer som innføres over havnen med skip fra utlandet, og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer, svarer vareeier trafikkvederlag til havnekassen. Varer som er ankommet fra utlandet og som sendes på tollpass til annet innenriks sted, uten å ha vært innlagt på godkjent lager i Norge for fortollede vare, belastes med trafikkvederlag i den kommune de fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer. Vederlaget tilfaller havnen der varene er innført. Fritak for trafikkvederlag er: - Passasjerers bagasje - Postforsendelser - Varer som er bedervet og dertil tilintetgjøres under Tollvesenets kontroll. - Skipsfornødenheter som kull, olje, proviant og lignende til fartøyets eget bruk. - Varer som på grunn av lastens forskyvning, omstuvning eller lignende grunner, foreløpig losses, for siden å innlastes i samme skip. - Norske eksportvarer som returneres til Norge fra utlandet p.g.a. feil eller mangler ved varen

13 b) Trafikkvederlag oppkreves etter samme regulativ som i 1985 med de omregninger som er foretatt i samsvar med 6 i Fiskeridepartementets forskrift av 18.oktober 1985, nr.1880.trafikkvederlag kan likevel ikke oppkreves av varer med opprinnelse i et land i EØS-området. c) Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn. d) For varer som innføres fra utlandet eller varer som sendes til havnen på tollpass skal det oppkreves trafikkvederlag. Avgiften skal oppkreves av tollvesenet etter regulativ utarbeidet av Havnevesenet. Vederlag er angitt i kroner pr. tonn når ikke annet er oppgitt. Minstevederlag pr. forsendelse kr.32,-. Tolltariffens kapittel Trafikkavgift Vareavgift Samlet avgift Alle varer som ikke er spesielt tariffert i h.h.t. tolltariffens kapittel kr. 15,- kr. 26,- kr. 40,- 25 kr. 7,- kr. 26,- kr. 32,- 27 kr. 14,- kr. 26,- kr. 38,- 28 kr. 25,- kr. 26,- kr. 50,- 29 kr. 20,- kr. 26,- kr. 45,- 33 kr. 34,- kr. 25,- kr.63, kr.84,- kr.26,- kr.110, kr. 47,- kr.26,- kr.74,

14 4.2. OPPKREVINGSBESTEMMELSER a) Den samlede trafikkvederlag og varevederlag betales til Havnevesenet og erlegges ved varens fortolling (herunder tollfri utlevering) ekspedisjon til frilager, kredittopplag eller privat transittopplag. b) Varens nettovekt legges til grunn ved vederlagsberegningen. Er denne ikke kjent, brukes bruttovekten som beregningsgrunnlag. Dog legges bruttovekt til grunn ved beregning av vederlag for gass. For varer som gjeninnføres etter utførte reparasjoner, bearbeidelser o.l. i utlandet, beregnes vederlagene med 3% av påløpne omkostninger (tollverdier). c) Riktig beregnet vederlag tilbakebetales ikke selv om det foreligger draw back, ettergivelse av toll e.l. forhold. d) Havnevesenet kan tilstå kreditt for beregnet vederlag i den utstrekning og etter de til en hver tid gjeldende tollregler. e) Varer i transitt mellom utenriks steder, som ankommer Brønnøysund havn med skip. Havnevesenet oppkrever varevederlag med kr. 15,- pr. tonn for: f) Varer som sendes på gjennomgangskonnossement mellom utenriks steder i transitt over Brønnøy Havn og varer som sendes i transitt over Norge til Svalbard hvis de sendes på gjennomgangsdokument. g) Varer som gjenutføres til utlandet i ufortollet stand innen 3 mnd. etter innførsel og som i dette tidsrom har vært under tollvesenets kontroll

15 4.3. TOLLPASSVARER a) For varer som videresendes på tollpass gjelder følgende regler: Varevederlagt oppkreves av havnevesenet som må få forevist tolldeklarasjon og Vedkommende konnossement for avregning. For vederlag gjelder nedstående regulativ: Personbiler pr. stk..kr.115,- Andre tollpassvarer pr. tonn...kr. 31,- Minste avgift pr. faktureringstilfelle fastsettes til..kr. 51,-. For samlingskonnossement beregnes avgiften etter konnossementets totalvekt REFUSJON AV VAREVEDERLAG a) For varepartier som er losset over rekken til annet fartøy uten å passere havnevesenets kai, vil varevederlag bli refundert i sin helhet ved henvendelse til havnevesenet, ledsaget av toll- regningen for vedkommende vareparti og erklæring fra vedkommende tallymann, bekreftet av havnemyndighetenes kontrollør om at partiet er losset over rekke. Erklæringen må inneholde opplysninger om varens art, fra hvilke fartøy og til hvilke fartøy lossing fant sted. b) Varevederlag av ankommende og avgående turistbiler, busser m.v. i trafikk, (som ikke belastes trafikk- og vareavgift etter regulativ) oppkreves etter følgende regulativ: Personbiler, campingvogner m.v. pr.stk. kr.46,- Busser pr. stk....kr. 82,- Vederlagene innkreves av vedkommende fartøys ekspeditør og innbetales til havnekassen for hver kalendermåned ledsaget av fortegnelse over de enkelte kategorier, vogner. Det gjøres fradrag for oppkrevingsgodtgjørelse ved innbetaling i rett tid

16 4.5. VAREVEDERLAG FOR GODS SOM EKSPORTERES TIL UTLANDET a) Av varer som eksporteres til utlandet over Brønnøy Havn, private kaier unntatt, betales varevederlag med kr. 15,- pr. tonn. Minsteavgift pr. forsendelse kr. 28,-. b) Varevederlag påhviler varen. Den oppkreves av fartøyets ekspeditør, eventuelt fører hvis ekspeditør ikke finnes. c) Fartøyets ekspeditør, eventuelt fører som selv ekspederer sitt fartøy, må ikke uten tvingende nødvendighet avskipe vederlagspliktige varer før vederlaget er betalt. I motsatt fall kan han gjøres ansvarlig for vederlagsbeløpet. d) For hver kalendermåned sender ekspeditøren til Brønnøy Havn KF - på eget skjema - oppgjør for innkrevet varevederlag. Det gjøres fradrag om forent oppkrevingsgodtgjørelse ved betaling i rett tid. Oppgjøret sendes på fastsatt skjema og vedlegges erklæring fra firmaets revisor om at det oppførte beløp utgjør varevederlaget i henhold til fastsatt regulativ for de varer som er skipet med de nevnte fartøyer. Brønnøy Havn KF har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange å få oversendt utgående manifest. e) Avgiften avsendes også for varer i transitt mellom utenriks steder, som sendes fra Brønnøy Havn med skip

17 4.6. VAREVEDERLAG a) For varer som losses eller lastes over kommunens kaier eller havnas terminalområder skal vareeieren svare varevederlag. Vederlag oppkreves etter regulativets satser for varer som transporterer til/fra havna med skip eller lastevogn. b) Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kai, skal dersom et av fartøyene ligger ved kai betale en tredjedel av ovennevnte satser. Transitt og gjennomgangsgods gis 50% reduksjoner på alle satser, beregnet etter den vekt/målenhet som gis størst vederlag. c) Fritatt for varevederlag er: 1. Passasjerers bagasje. 2. Proviant, bunkers og andre skipsforsyninger til fartøyets eget behov. 3. Ballast. 4. Postforsendelser. 5. Containere, paller o.l. som ikke er handelsvarer BESTEMMELSER FOR OPPKREVING AV VAREVEDERLAG: a) Varevederlag betales av vareeieren, der hvor det ikke er ekspeditør/megler. b) Vederlag kreves opp av ekspeditør eller megler mot godtgjørelse 10% av oppkrevd beløp. Brønnøy Havn KF / Brønnøy Havn KF s revisor gis nødvendig adgang til kontroll av oppkrevingen. c) Ekspeditørene er ansvarlig for innkassering av varevederlag. Ekspeditørene innkasserer beløpet samtidig med frakt eller førsel. De er også forpliktet til å innkreve varevederlag for omlastingsvarer etter gjeldende satser. d) Ekspeditørene sender oppgjør innen 15.hver måned til Brønnøy Havn KF. Dersom denne frist ikke overholdes, reduseres godtgjørelse til 5%. e) Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havneoppsynet oppgave over varepartiet og er ansvarlig for vederlagsoppkreving og innbetaling

18 f) Mottakere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøyredere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra/til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transporter, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjertall m.v. g) Tomgods, herunder containere, kjøttgrinder, fiskekasser, tompaller, m.v må ikke henlegges på kaiene eller havnevesenets grunn, og kan om så skjer, fjernes av havnevesenet uten at godset senere kan forlanges tilbake eller erstatning erholdes i noen form av vedkommende eier. h) Unnlatelse av dette medfører en opplagsvederlagt på kr. 3,- pr. kvm. pr. døgn, eller del derav for opptatt plass, søndager og helligdager iberegnet, regnet fra den tid materiellet skulle vært fjernet. i) Belastende tunggods og tungtrafikk som f.eks. spennbetongbjelker, containere (uansett tomme eller fulle), stål/jern o.l., skal losses/lastes på Gårdsøya industriområde. Kun i ytterste nødsfall kan havnemyndighetene tillate lossing/lasting i Midt-havna. j) Hvis det oppstår behov for lagring på offentlige kaiarealer utenom lasting/lossing av fartøyer/kjøretøyer, kan dette tillates på forespørsel. Lagringen må da kun foretas utenfor ekspeditørens eget lager/bygg, og godset må settes helt inn til veggen og ellers sikres forsvarlig slik at uhell/skader ikke oppstår. Av sikkerhetsmessige grunner må ikke lagringshøyden overstige 3 meter. Dette gjelder også i forbindelse med lasting/lossing. k) Den som har benyttet kaien til lossing eller lasting samt lagring av varer, er forpliktet til å fjerne avfall, emballasje o.l. fra den del av kaien eller område som har vært benyttet. l) Avfall må ikke kastes eller feies ut i havnen, men føres bort fra havnevesenets område eller anbringes i havnevesenets søppelvogner som er plassert på kaiene. m) Den som i sin virksomhet tilgriser havnens arealer er pliktig til å rengjøre etter seg, eller bekoste slik rengjøring hvor BHKF iverksetter dette. n) Forøvrig er et hvert fartøy eller en hver trafikant som får tillatelse til å benytte kaien og kaiområdet forpliktet til å rette seg etter Brønnøy Havn KF s bestemmelser. o) BHKF er uten ansvar for de varer som ligger på kaier, områder og i vareskur, og for de tiltak som Brønnøy Havn finner nødvendig etter disse regler

19 p) Trafikk med motoriserte kjøretøyer på kaiarealene er kun tillatt for lossing, lasting eller kjøring til ekspedisjonene. Annen trafikk er strengt forbudt uten særskilt tillatelse fra havnemyndighetene. q) Parkering av vogntog/trailere eller andre kjøretøyer på kaiarealene i påvente av lasting eller lossing, i spise/hvilepauser, tillates ikke, slik parkering skal finne sted på egnede parkeringsplasser. r) Kjøretøyer som går med motoren på tomgang, tillates ikke på havnens arealer. Overskridelse vil bli påtalt. s) Aktører som driver sin virksomhet over offentlige kaier- og terminalområder, er økonomisk ansvarlige for alle skader som måtte oppstå som følge av deres virksomhet. Også når utenforstående innleies til ovennevnte virksomheter VEDERLAGSSATSER a) Grunnsats pr. tonn kr. 30,00 b) Mindre forsendelser under ett tonn, pr. 100 kg kr. 10,00 c) Minstesats for mindre forsendelser..kr. 20,00 For gods med bare angitt kubikkmål regnes: 1m3 = ½ tonn og 100 dm3 = 50 kg. Sand, grus, singel, sement og asfalt: 1m3 = 1,5 tonn. d) Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 3,5 m3 = 1 tonn. (Herunder isolasjon, steinull, glava o.l..) For containere og andre lastebærere kan det nyttes enhetspriser pr. container eller lastebærer

20 4.9. VAREBETEGNELSE a) Tungt løft pr. tonn (over 5 tonn) kr. 43,00 b) Sement, betong, stål, byggevarer og annet tunggods.kr. 20,00 c) Asfalt...kr. 10,00 d) Kjøtt og meieriprodukter, grønnsaker, olje, drivstoff, gjødning, kraftfor og meierivarer pr. tonn..kr. 20,00 e) Grus, sand, kalk, stein og singel pr. tonn.kr. 10,00 f) Etsende væsker/sprengstoff pr. tonn kr. 22,00 g) Plastkasser inntil 90 ltr. pr. stk. kr. 1,70 h) Plast/isoporkasser inntil 40 ltr. pr. stk. kr. 0,70 i) Plast/isoporkasser inntil 20 ltr. pr. stk.kr. 0,50 j) Personbiler, mindre biler, campingvogner pr. stk...kr. 120,00 k) Motorsykler pr. stk kr. 85,00 l) Lastebiler, busser, traktorer og andre tunge kjøretøyer pr. stk kr. 190,00 m)båter under 8 m pr. stk....kr. 105,00 Båter over 8 m pr. stk...kr. 170,

21 n) Containere 10 fot - tomme pr. stk.....kr. 112,00 20 fot - tomme pr. stk.....kr. 265,00 23 fot - tomme pr. stk.....kr. 306,00 40 fot - tomme pr. stk.. kr. 520,00 o) Andre lastetyper Husseksjoner pr. stk..kr. 480,00 Anleggsbrakker pr. stk..kr. 200,00 Anleggsmaskiner, traktorer o.l. etter vekt p) Uspesifiserte varer (Ukjent vare) pr. tonn.. kr. 20,00 5. ISVEDERLAG Når issituasjonen kan skape hinder for den alminnelige ferdsel, kan Havnestyret beslutte at det til dekning av kostnadene ved isbryting i tidsrommet mellom 01.desember og 31.mars, skal oppkreves isvederlag av et hvert fartøy som trafikkerer områdene Velfjord/Remman/Tosbotn i Brønnøy kommunes sjøområder, samt varer som lastes eller losses i denne sammenheng. 6. PASSASJERVEDERLAG Ingen passasjervederlag for år

22 7. VEDERLAG Havnestyret kan kreve vederlag for alle tjenester, og for all bruk av landarealer, samt alle havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havnevederlagene. Innenfor et avgiftsområde kan Havnestyret vedta at det skal oppkreves vederlag for opplagt fartøy. I tillegg til vederlag kan det i spesielle tilfeller oppkreves ordinære avgifter. 7.1 VEDERLAG OVERLIGGENDE VARER/VOGNGODTGJØRELSE Varer og gods: a) Varer eller gods må bare plasseres på steder havneoppsynet anviser. b) Varer som losses opp på kommunens kaier og terminalområder kan ligge vederlagsfritt i 48 timer (helligdager ikke medregnet) etter lossing. Varene skal hurtigst mulig bringes bort, med mindre Havnevesenet tillater at de blir liggende. Varer som ikke kan avhentes, kan Havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko. c) Tillates varene lengere lagringstid enn 48 timer betales kr. 2,90 opptatt m2/døgn når kaiog terminalområde benyttes. d) For transitt og gjennomgangsgods betales etter 48 timer det halve av ovennevnte satser. e) Ved bruk av åpne plasser o.l. utenom terminalområdet, kan havnekontoret inngå avtale om arealleie i hvert enkelt tilfelle. f) BHKF er uten ansvar for varer som er henlagt på utearealer, kaier eller skur. g) Varer som blir liggende uten samtykke, kan BHKF fjerne og lagre for mottakers regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 mnd. kan BHKF selge varene ved offentlig auksjon eller vanlig kunngjøring. h) Varer som ikke gis sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett utsatt for, eller kan forårsake skade, har BHKF rett til å selge før utløpet av 3 mnd. Eller også tilintetgjøre om det finnes nødvendig

23 i) Vederlag for opplag av varer, utstyr etc. på områder bak kaiene, baseres på følgende: Korttidsleie ( 1 7 døgn) Minste utleieareal 50 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn.kr. 0,95 Langtidsleie (tid i henhold til avtale) Minste utleieareal 100 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn kr. 0, VOGNGODTGJØRELSE Kjøretøyer som leverer eller mottar gods fra kommunale kaier eller terminalområder (Havnegata) og lagre, skal betale vogngodtgjørelse etter følgende satser: a) Vogntog/trailere/semitrailere pr. døgn kr. 84,00 b) Tank/lastebiler over 3,5 tonn pr. døgn kr. 52,00 c) Busser pr. døgn... kr. 47,00 Vogneiere plikter å gi oppgave over vogner som trafikkerer de vederlagspliktige områder. Ekspeditører skal oppkreve godtgjørelsen på linje med øvrige vederlag. Godtgjørelse og oversikt innleveres til havnekontoret en gang månedlig, hvis ikke annen avtale inngås mellom Havnevesenet og ekspeditøren PULLERTEST Dersom et fartøy bruker noen av havnevesenets pullere til såkalt pullertest, skal det betales et vederlag til BHKF på kr. 665,- pr. test

24 7.4. OLJERIGGER, OG ØVRIGE SÆRLIGE FLYTENDE KONSTRUKSJONER Vederlag skal betales når borerigger, boreskip, kranskip, lektere og andre konstruksjoner av sikkerhetsmessige grunner må ha ett eller flere ankre ut i farvannet i tillegg til landfaste fortøyninger, eller ankrer opp på reden. a) Ovennevnte fartøyer skal når de fortøyes til BHKF s kaier, i tillegg til kaivederlag betale kr. 380,- pr. påbegynt døgn for hvert anker som plasseres ut i farvannet. b) Ovennevnte fartøyer skal når de ankres opp med flere ankre ute i farvannet, og må ha spesialfartøyer til hjelp for å plassere disse ankrene i forskjellige retninger, betale kr. 460,- pr. påbegynt døgn for hvert anker som plasseres i farvannet. c) Oppjekkbare rigger som plasseres i havnedistriktet skal betale vederlag pr. legg som settes på bunnen etter ovennevnte satser for ankerutlegg. d) I tillegg til vederlag for ankring/oppjekking, skal det alltid betales anløpsavgift etter gjeldende satser. e) Det kan i stedet for regulativets satser inngås spesialavtale for rigger

25 8. ØVRIGE GODTGJØRELSER 8.1. HAVNELOSING/FORTØYNING a) Bruk av havnelos er frivillig. Med nærmere angitte unntak skal fartøy som benytter los betale godtgjørelse etter følgende satser: Fartøy inntil 1000 br.reg.tonn. kr. 460,00 Fartøy fra 1001 til 1500 br.reg.tonn. kr. 570,00 Fartøy fra 1501 til 2000 br.reg.tonn. kr. 660,00 Fartøy fra 2001 til 3000 br.reg.tonn. kr. 935,00 Fartøy fra 3001 til 4000 br.reg.tonn. kr. 935,00 Og videre for tonnasje over 4000 br.reg tonn pr. 100 tonn...kr. 10,00 Maksimumssats er.....kr ,00 b) Lospenger skal betales slik: Med fulltakst for inn- og utlosing, anvisning av ankerplass, oppankring eller fortøyning ved kai. Med 50% av taksten for forhaling ved samme kai. Med 100% tillegg i taksten for skifting fra en kai til en annen, for losing under kompasskorrigering, kontroll av radiopeilere og ekkolodd, og for anvisning av opplagsplass og fortøyning på samme, og for losing under prøvetur. Havnelosens utlegg til båtskyss og fortøyningsbåt med mannskap dekkes av vedkommende fartøy etter de til en hver tid gjeldende satser og bestemmelser. For ventetid tilkommer havnelosen kr. 100,- pr. halvtime. For tilsigelsen og fremmøte med eventuell avbestilling skal fartøyet i tillegg betale kr. 190,

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes.

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes. Havnestyresak: 11/2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr. Vardø Bystyre: Saksbeh.: IEE. VARDØ HAVN KF. - HAVNEREGULATIV 2015 INNSTILLING: " Årsleie, halvår og mnd. leie for flytebryggeplasser

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år.

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år. FLORA HAMN KF VEDERLAG 2014 Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14 Vederlaget blir kravde ved alle Flora hamn KF sine kaier. Vederlaga er like for alle Flora hamn sine kaier Vederlaga skal godkjennast av

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 Egersund Havn Vakttelefon 51 46 32 80 Havnebygget, Postboks 117, Havnekontor 51 46 32 80 4379 EGERSUND. Telefax 51 46 32 81 Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015 i medhold av havne- og farvannsloven

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2013 Innholdsfortegnelse: Havneregulativ 2013... 1 Innholdsfortegnelse:... 2 INFORMASJON... 3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS... 3 Andre viktige telefonnumre...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2014/15 den 19.11.2014. Dette

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v.

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v. Innholdsfortegnelse side Anløpsavgift 2 Generelle bestemmelser 4 Kaigebyr 5 Varegebyr 7 Kraner 8 Lagring av varer og container m.v. 12 Lagring av containere tilknyttet strøm 12 Bilgodsgebyr 13 ISPS gebyr

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015

HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015 HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 4 2. Prispolitikk 4 3. Anløpsavgift 4 3.1 Virkeområde 5 3.2 Avgiftsplikt 5 3.3 Fritak, nedsettelse og ettergivelse 6 3.4 Beregning av

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

FØRESEGN OM AVGIFTER OG VEDERLAG I AURLAND HAMNEDISTRIKT 2009

FØRESEGN OM AVGIFTER OG VEDERLAG I AURLAND HAMNEDISTRIKT 2009 FØRESEGN OM AVGIFTER OG VEDERLAG I AURLAND HAMNEDISTRIKT 2009 FØRESEGN OM AVGIFTER OG VEDERLAG I AURLAND HAMNEDISTRIKT 2009 INNHALDSLISTE I Generelle vedtekter 1.0 Formål 1.1 Avgiftsområde 1.2 Utrekningsgrunnlag

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10)

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011 Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) INFORMASJON Sentralbord: 38 25 51 00 Telefaks 38 25 88 35 Havnevakten 97 561 4 49 Driftsansvarlig,

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Gjeldene for 2011 Vedtatt av Havnestyret 15.11.2010 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 2. ANLØPSAVGIFT... 4 2.1 Sesongmessige avgifter... 4 3. KAIAVGIFT...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 07.12.2009 som gjeldende fra 1. januar 2010 og inntil videre Foto: Gangbrua Ypsilon losses

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011.

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. KOMMUNALE AVGIFTER 2011 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer.... 4 Punkt 2: Leie av kommunalt

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett... 1 1.2 Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift...

Detaljer

PRISLISTE 2013 2014 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) PRISLISTE FOR 2013 2014. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2013 2014 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) PRISLISTE FOR 2013 2014. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2013 2014 FOR BRUK AV INFRASTRUKTUR OG TJENESTER SOM TILBYS OG YTES AV BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. 1 PRISLISTE PRISER FOR BRUK AV BOHs INFRASTRUKTUR

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS. Havneregulativ 2015-2

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS. Havneregulativ 2015-2 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2015-2 Revidert 06.06.2015 2 INFORMASJON KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Sentralbord 40 00 65 04 Telefaks 71 67 14 83 Havnevakt 99 29 91 20 E-post havnevakt

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Innhold Del dokument I Anløpsavgift...3 Del dokument II Forretningsvilkår...7 FOTO: Ålesundregionens Havnevesen TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK:

Detaljer

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2016 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Robin Strand INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Priser og vilkår 2014

Priser og vilkår 2014 Priser og vilkår 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1.1 Hjemmel... 4 1.1.1 Virkeområde... 4 1.1.2 Avgiftsplikt... 4 1.1.3 Kostnader som dekkes av anløpsavgiften... 4 1.1.4 Beregning

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. Desember 2011 med virkning fra 01. Januar 2012. Punkt 1: Utleiepriser for

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer