FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014"

Transkript

1 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 -

2 INFORMASJON BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks BRØNNØYSUND Sentralbord: Telefax: Havnesjef: Mobil: Havneassistent: Mobil: Kontorleder: GENERELLE BESTEMMELSER Retningslinjer for prisfastsetting for Brønnøy Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 om havner og farvann, 10 og 25. Med tilhørende forskrifter. 1. ALMINNELIG VEDERLAGSBESTEMMELSER VEDERLAGSBELAGT OMRÅDER: 1.1. VEDERLAGSBELAGTE OMRÅDER INNENFOR BRØNNØY HAVN KF OG BRØNNØY KOMMUNES SJØOMRÅDE, TIDLIGERE BETEGNET SOM BRØNNØY HAVNEDISTRIKTER: Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøareale, tidligere betegnet som Brønnøy havnedistrikt og som omfattet Brønnøy kommunes samlede sjøarealer. Ovennevnte Vederlagsområde er vedtatt med hjemmel i Havne- og farvannsloven av: Brønnøy Havnestyre under sak: H-sak 26/13 Brønnøy Kommunestyre under sak: 78/ VEDERLAGSPERIODE: Fra 01.januar 2013 i henhold til lover og forskrifter nevnt under pkt. 1. Generelle bestemmelser, side 1, for deretter å gjelde i budsjettåret. Havnevederlagene gjelder i budsjettåret. Vederlagene kan ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlige endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd

3 1.3. VEDERLAGSREGULATIVENE: Det gjøres oppmerksom på at tidligere eksisterende tonnasjeavgift er utelatt fra dette regulativ, i henhold til Fiskeridepartementets bestemmelser om avskaffelse av denne avgiften etter Videre gjøres oppmerksom på at avsnittet om trafikkvederlag, gjelder kun for innførsel av varer fra land utenfor EØS- området. Det er i stedet tillatt å kompensere for avgifter som er fjernet, i de vederlag som er opprettholdt basert på havnens kostnader og utgifter. Disse er: Anløpsavgift. Belastes fartøyer i avgiftsområdet både til private og kommunale kaier. Herunder også fergeleier. Kaivederlag. Belastes fartøyer som anløper kommunale kaier. Herunder også private kaier som nyttes i offentlig sammenheng i henhold til avtale mellom kaier og Havnevesenet. Og inntil videre trafikkvederlag. Belastes varer som importeres over kommunale kaier i avgiftsområdet. Varevederlag. Belastes varer som losses/lastes/omlastes over kommunale kaier/kaiområder i avgiftsområdet. Herunder også private kaier som benyttes i offentlig sammenheng i henhold til avtale mellom kaieier og Havnevesenet. Vederlag for tjenester, arealbruk og havneinnretninger som ikke dekkes inn gjennom havneavgiftene. Oppkreving og beregning av havnevederlag skal således skje i samsvar med disse forskrifter. For fartøyer som ikke er målt, fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn FORMÅL: Havnevederlag skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v.. Basis for vederlag skal være havnens kostnader og utgifter

4 1.5. ETTERGIVELSE - NEDSETTELSE AV VEDERLAG: Havnestyret kan når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at de påløpne havnevederlag i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Kostnadsmessige rabattordninger som kommunestyret kan innrømme, jfr. Forskriftene, kommer ikke inn under denne bestemmelse. Kommunestyret kan helt eller delvis ettergi påløpne havnevederlag. Dersom det i avgiftsperioden oppstår uforutsette skjevheter i avgiftsbelegging av det enkelte fartøy, fartøygrupper eller vareslag, kan Havnefogden foreta de administrative tilpasninger som er nødvendig for å rette opp utilsiktede forhold eller tilpasninger ut fra konkurransehensyn RABATTORDNINGER: Kommunestyret kan fastsette forskrifter for rabattordninger. Av forskriftene skal det fremgå at rabattordningene er kostnadsmessige beregnet STRAFFEANSVAR: Med bøter straffes etter 62 i Lov om havner og farvann den som forsettlig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havnevederlag MERVERDIAVGIFT: Merverdiavgift kommer i tillegg til alle oppgitte priser

5 2. FARTØYSVEDERLAG ANLØPSAVGIFT a) Avgifter som skal betales av fartøy, beregnes på grunnlag av Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969 iverksatt 18.juli Dette betyr således at følgende regulativ er basert på målebrev etter denne konvensjonen. b) Med unntak som nevnt ovenfor, skal et hvert fartøy som anløper havnen betale anløpsavgifter etter følgende satser: Ordinær nyttetrafikk. Turistskip. F.o.m 0 t.o.m. 100 bt. kr. 78, bt. kr. 160,- kr. 248, bt. kr. 235,- kr. 348, bt. kr. 318,- kr. 472, bt. kr. 490,- kr. 620, bt. kr. 758,- kr. 768, bt. kr. 869,- kr , bt. kr ,- kr , bt. kr ,- kr , bt. kr ,- kr ,- Fartøyer over bt. kr ,- kr ,- Hurtigruten: 1. Over BT kr pr. anløp 2. Over BT..kr. 746,- pr. anløp 3. Mellom BT...kr. 499,- pr. anløp 4. Under BT kr. 246,- pr. anløp - 5 -

6 Lokalruteforbindelse i Brønnøysund - omland: M/S Torget kr. M/S Vegtind...kr. M/S Torghatten..kr. M/S Torgtind..kr. 42,- pr. døgn 42- pr. døgn 68- pr. døgn 68,- pr. døgn Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan beregnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skjelnes mellom fartøyer i stadig fart, og henliggende fartøyer. Herunder fergeanløp. c) Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. d) Avgiften erlegges kun en gang for ankomst og avgang tilsammen. e) For fartøyer som anløper havnen hyppig (i rute) kan det fastsettes månedsavgift på bestemte vilkår. f) Fartøyer som ligger utenfor havneavgiftsområdets grenser og foretar lossing eller lasting eller tar ombord/landsetter passasjerer ved hjelp av andre farkoster til eller fra sted i havnedistriktet, betaler samme avgift som om fartøyet hadde ligget innenfor avgiftsområdet. g) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. h) Del av døgn på 6 timer eller derunder regnes for ½ døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn

7 2.2. FØLGENDE FARTØYER BETALER ANLØPSAVGIFT PR. MND/ÅR: a) Fartøyer som ligger i havn og som benyttes til bosted, lagring av varer eller lignende skal betale kr. 2,90 pr. br.tonn pr. mnd. eller deler derav. Fryse- fabrikkskip o.l. kr.10 - pr. br.reg.tonn pr. mnd. eller deler derav. b) Fartøyer i fraktfart innen havnedistriktet og omliggende farvann, slepe- og dykkerbåter, prammer og lektere betaler etter følgende satser: Fartøyer under 50 br.reg.tonn kr.595,- pr. år. Fartøyer over 50 br.reg.tonn..kr.1065,- pr. år. Ligger fartøyet ved havnevesenets kaier eller fortøyningsanlegg betales kaiavgift i tillegg. c) Motor- og seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet og som hovedsakelig benyttes til fritidsbruk, skal betale samme vederlag som fartøy under pkt. b (se bestemmelsene om fritak). d) Sjøfly som benytter havna til landing skal betale anløpsavgift kr. 85- pr. anløp. I tillegg beregnes en døgnvederlag på kr.125,- pr. døgn sjøflyet ligger i havna. Eventuell bruk av båt belastes i tillegg. NB. Ovennevnte fartøyer skal i tillegg betale kaivederlag når de anløper offentlig kai

8 2.3. FØLGENDE FARTØYER ER FRITATT FRA Å BETALE ANLØPSAVGIFT: a) Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. b) Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. c) Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging eller isbryting. d) Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, forskriftene til havne og farvannsloven. e) Krigsfartøyer, såvel utenlandske som norske, og fartøyer som tilhører den norske eller fremmed stat, når de ikke drives i forretningsmessig virksomhet. f) Redningsfartøyer eller fartøyer som er engasjert i redningsoppdrag. g) Kystverkets- og Redningsselskapets fartøyer. h) Fritidsbåter, når eieren er medlem av stedlig båtforening og betaler årskontingent til foreningen

9 3. KAIVEDERLAG a) Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaivederlag etter følgende satser: Ordinær nyttetrafikk Turistskip Av de første 300 bt. 42 øre 52 øre pr. tonn Av de neste 300 bt...41 øre 51 øre pr. tonn Av de neste 600 bt..40 øre 49 øre pr. tonn Av de neste 800 bt...39 øre 48 øre pr. tonn Av de neste 1000 bt...38 øre 48 øre pr. tonn Av de neste 2000 bt..35 øre 47 øre pr. tonn Av de neste 5000 bt...34 øre 47 øre pr. tonn Av de neste bt...34 øre 46 øre pr. tonn Av de neste bt...34 øre 44 øre pr. tonn Minsteavgift kr pr. døgn eller del av døgn. Etter den nye Havneloven skal prisfastsetting og avtaler vedrørende havnetjenester markeds- og konkurranse tilpasses og være underlagt samme rettsregler og kontroll som annen prising i næringslivet. Havneadministrasjonen kan ut i fra markedsmessige vurderinger differensiere prisfastsettingen fra avgiftsregulativet. Dette gjøres gjennom særskilt inngåtte avtaler. Hurtigruten: 1. Over BT.kr.3.392,- pr. døgn 2. Mellom BT..kr ,- pr. døgn 3. Mellom BT...kr.2.404,- pr. døgn 4. Under BT kr ,- pr. døgn - 9 -

10 Lokalruteforbindelse Brønnøysund - omland: M/S Torget..kr. M/S Vegtind.kr pr. døgn 180- pr. døgn b) Bruk av offentlige flytekaier for spesielle formål, demonstrasjon av båter, turistanløp o.l. kr.220,- pr. anløp/dag. c) Kaivederlag svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyes og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Det betales dog likevel kaiavgift for minst ett døgn. Såfremt fartøyet kun anløper for service, uten å losse eller laste, eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer og liggetiden er mindre enn 2 timer betales ingen kaivederlag. d) For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. e) Cruisefartøy til ankers og som ilandsetter/henter passasjerer ved bruk av tendere/livbåter/småbåter til/fra offentlige flytekaier, avgiftsbelegges som om fartøyet ligger ved offentlig kai. f) ISPS avgiften på kr. 585,- pr. time for skip som omfattes av ISPS koden og som krever vakthold fra Brønnøy Havn

11 3.1. VEDERLAG FOR BRUK AV ØVRIGE FORTØYNINGSANLEGG. Med unntak av tilfeller hvor det er inngått spesiell avtale, skal det for bruk av havnevesenets fortøyningsinnretninger gjelde følgende bestemmelser: a) For hver gang et fartøy fortøyer i en fortøyningsinnretning betales vederlag som følger: Fartøy under 100 br.reg.tonn kr. 77,- Fartøy mellom 101 og 500 br.reg.tonn kr. 122,- Fartøy mellom 501 og 1000 br.reg tonn kr. 184,- Fartøy mellom 1001 og 3000 br.reg.tonn kr. 311,- Fartøy mellom 3001 og 5000 br.reg.tonn kr. 438,- Fartøy mellom 5001 og br.reg.tonn kr. 632,- Fartøy over br.reg.tonn kr. 1,009, og videre kr.210,- i tillegg for hver påbegynte 5000 br.reg.tonn. b) Vederlag gjelder for inntil 2 mnd, når oppholdet er uten avbrudd. Deretter betales ny Vederlag med samme satser for hver påbegynt 3. mnd. c) Fritak. Krigsfartøyer i norske eller fremmed stats tjeneste svarer ikke vederlag med mindre de fører gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller på annen måte er engasjert i inntektsgivende virksomhet. d) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller under regnes som ½ døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn AVGIFT FOR FRITIDSBÅTER. Fritidsbåter....kr. 180,- pr. døgn. Betalt avgift gir tilgang til fri benyttelse av servicebygg

12 3.3. FAKTURERING AV HAVNEVEDERLAG Der hvor intet særskilt er avtalt, fakturerer Brønnøy Havn for havnevederlag således: Rutegående fartøy, herunder hurtigruter og ferger 2 ganger månedlig (pr. 15. og 30.), med forfall 15 dager etter faktureringsdato. Øvrige fartøysanløp fortløpende, med forfall som forannevnt. 4. VAREVEDERLAG 4.1. TRAFIKKVEDERLAG a) For varer som innføres over havnen med skip fra utlandet, og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer, svarer vareeier trafikkvederlag til havnekassen. Varer som er ankommet fra utlandet og som sendes på tollpass til annet innenriks sted, uten å ha vært innlagt på godkjent lager i Norge for fortollede vare, belastes med trafikkvederlag i den kommune de fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer. Vederlaget tilfaller havnen der varene er innført. Fritak for trafikkvederlag er: - Passasjerers bagasje - Postforsendelser - Varer som er bedervet og dertil tilintetgjøres under Tollvesenets kontroll. - Skipsfornødenheter som kull, olje, proviant og lignende til fartøyets eget bruk. - Varer som på grunn av lastens forskyvning, omstuvning eller lignende grunner, foreløpig losses, for siden å innlastes i samme skip. - Norske eksportvarer som returneres til Norge fra utlandet p.g.a. feil eller mangler ved varen

13 b) Trafikkvederlag oppkreves etter samme regulativ som i 1985 med de omregninger som er foretatt i samsvar med 6 i Fiskeridepartementets forskrift av 18.oktober 1985, nr.1880.trafikkvederlag kan likevel ikke oppkreves av varer med opprinnelse i et land i EØS-området. c) Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn. d) For varer som innføres fra utlandet eller varer som sendes til havnen på tollpass skal det oppkreves trafikkvederlag. Avgiften skal oppkreves av tollvesenet etter regulativ utarbeidet av Havnevesenet. Vederlag er angitt i kroner pr. tonn når ikke annet er oppgitt. Minstevederlag pr. forsendelse kr.32,-. Tolltariffens kapittel Trafikkavgift Vareavgift Samlet avgift Alle varer som ikke er spesielt tariffert i h.h.t. tolltariffens kapittel kr. 15,- kr. 26,- kr. 40,- 25 kr. 7,- kr. 26,- kr. 32,- 27 kr. 14,- kr. 26,- kr. 38,- 28 kr. 25,- kr. 26,- kr. 50,- 29 kr. 20,- kr. 26,- kr. 45,- 33 kr. 34,- kr. 25,- kr.63, kr.84,- kr.26,- kr.110, kr. 47,- kr.26,- kr.74,

14 4.2. OPPKREVINGSBESTEMMELSER a) Den samlede trafikkvederlag og varevederlag betales til Havnevesenet og erlegges ved varens fortolling (herunder tollfri utlevering) ekspedisjon til frilager, kredittopplag eller privat transittopplag. b) Varens nettovekt legges til grunn ved vederlagsberegningen. Er denne ikke kjent, brukes bruttovekten som beregningsgrunnlag. Dog legges bruttovekt til grunn ved beregning av vederlag for gass. For varer som gjeninnføres etter utførte reparasjoner, bearbeidelser o.l. i utlandet, beregnes vederlagene med 3% av påløpne omkostninger (tollverdier). c) Riktig beregnet vederlag tilbakebetales ikke selv om det foreligger draw back, ettergivelse av toll e.l. forhold. d) Havnevesenet kan tilstå kreditt for beregnet vederlag i den utstrekning og etter de til en hver tid gjeldende tollregler. e) Varer i transitt mellom utenriks steder, som ankommer Brønnøysund havn med skip. Havnevesenet oppkrever varevederlag med kr. 15,- pr. tonn for: f) Varer som sendes på gjennomgangskonnossement mellom utenriks steder i transitt over Brønnøy Havn og varer som sendes i transitt over Norge til Svalbard hvis de sendes på gjennomgangsdokument. g) Varer som gjenutføres til utlandet i ufortollet stand innen 3 mnd. etter innførsel og som i dette tidsrom har vært under tollvesenets kontroll

15 4.3. TOLLPASSVARER a) For varer som videresendes på tollpass gjelder følgende regler: Varevederlagt oppkreves av havnevesenet som må få forevist tolldeklarasjon og Vedkommende konnossement for avregning. For vederlag gjelder nedstående regulativ: Personbiler pr. stk..kr.115,- Andre tollpassvarer pr. tonn...kr. 31,- Minste avgift pr. faktureringstilfelle fastsettes til..kr. 51,-. For samlingskonnossement beregnes avgiften etter konnossementets totalvekt REFUSJON AV VAREVEDERLAG a) For varepartier som er losset over rekken til annet fartøy uten å passere havnevesenets kai, vil varevederlag bli refundert i sin helhet ved henvendelse til havnevesenet, ledsaget av toll- regningen for vedkommende vareparti og erklæring fra vedkommende tallymann, bekreftet av havnemyndighetenes kontrollør om at partiet er losset over rekke. Erklæringen må inneholde opplysninger om varens art, fra hvilke fartøy og til hvilke fartøy lossing fant sted. b) Varevederlag av ankommende og avgående turistbiler, busser m.v. i trafikk, (som ikke belastes trafikk- og vareavgift etter regulativ) oppkreves etter følgende regulativ: Personbiler, campingvogner m.v. pr.stk. kr.46,- Busser pr. stk....kr. 82,- Vederlagene innkreves av vedkommende fartøys ekspeditør og innbetales til havnekassen for hver kalendermåned ledsaget av fortegnelse over de enkelte kategorier, vogner. Det gjøres fradrag for oppkrevingsgodtgjørelse ved innbetaling i rett tid

16 4.5. VAREVEDERLAG FOR GODS SOM EKSPORTERES TIL UTLANDET a) Av varer som eksporteres til utlandet over Brønnøy Havn, private kaier unntatt, betales varevederlag med kr. 15,- pr. tonn. Minsteavgift pr. forsendelse kr. 28,-. b) Varevederlag påhviler varen. Den oppkreves av fartøyets ekspeditør, eventuelt fører hvis ekspeditør ikke finnes. c) Fartøyets ekspeditør, eventuelt fører som selv ekspederer sitt fartøy, må ikke uten tvingende nødvendighet avskipe vederlagspliktige varer før vederlaget er betalt. I motsatt fall kan han gjøres ansvarlig for vederlagsbeløpet. d) For hver kalendermåned sender ekspeditøren til Brønnøy Havn KF - på eget skjema - oppgjør for innkrevet varevederlag. Det gjøres fradrag om forent oppkrevingsgodtgjørelse ved betaling i rett tid. Oppgjøret sendes på fastsatt skjema og vedlegges erklæring fra firmaets revisor om at det oppførte beløp utgjør varevederlaget i henhold til fastsatt regulativ for de varer som er skipet med de nevnte fartøyer. Brønnøy Havn KF har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange å få oversendt utgående manifest. e) Avgiften avsendes også for varer i transitt mellom utenriks steder, som sendes fra Brønnøy Havn med skip

17 4.6. VAREVEDERLAG a) For varer som losses eller lastes over kommunens kaier eller havnas terminalområder skal vareeieren svare varevederlag. Vederlag oppkreves etter regulativets satser for varer som transporterer til/fra havna med skip eller lastevogn. b) Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kai, skal dersom et av fartøyene ligger ved kai betale en tredjedel av ovennevnte satser. Transitt og gjennomgangsgods gis 50% reduksjoner på alle satser, beregnet etter den vekt/målenhet som gis størst vederlag. c) Fritatt for varevederlag er: 1. Passasjerers bagasje. 2. Proviant, bunkers og andre skipsforsyninger til fartøyets eget behov. 3. Ballast. 4. Postforsendelser. 5. Containere, paller o.l. som ikke er handelsvarer BESTEMMELSER FOR OPPKREVING AV VAREVEDERLAG: a) Varevederlag betales av vareeieren, der hvor det ikke er ekspeditør/megler. b) Vederlag kreves opp av ekspeditør eller megler mot godtgjørelse 10% av oppkrevd beløp. Brønnøy Havn KF / Brønnøy Havn KF s revisor gis nødvendig adgang til kontroll av oppkrevingen. c) Ekspeditørene er ansvarlig for innkassering av varevederlag. Ekspeditørene innkasserer beløpet samtidig med frakt eller førsel. De er også forpliktet til å innkreve varevederlag for omlastingsvarer etter gjeldende satser. d) Ekspeditørene sender oppgjør innen 15.hver måned til Brønnøy Havn KF. Dersom denne frist ikke overholdes, reduseres godtgjørelse til 5%. e) Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havneoppsynet oppgave over varepartiet og er ansvarlig for vederlagsoppkreving og innbetaling

18 f) Mottakere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøyredere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra/til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transporter, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjertall m.v. g) Tomgods, herunder containere, kjøttgrinder, fiskekasser, tompaller, m.v må ikke henlegges på kaiene eller havnevesenets grunn, og kan om så skjer, fjernes av havnevesenet uten at godset senere kan forlanges tilbake eller erstatning erholdes i noen form av vedkommende eier. h) Unnlatelse av dette medfører en opplagsvederlagt på kr. 3,- pr. kvm. pr. døgn, eller del derav for opptatt plass, søndager og helligdager iberegnet, regnet fra den tid materiellet skulle vært fjernet. i) Belastende tunggods og tungtrafikk som f.eks. spennbetongbjelker, containere (uansett tomme eller fulle), stål/jern o.l., skal losses/lastes på Gårdsøya industriområde. Kun i ytterste nødsfall kan havnemyndighetene tillate lossing/lasting i Midt-havna. j) Hvis det oppstår behov for lagring på offentlige kaiarealer utenom lasting/lossing av fartøyer/kjøretøyer, kan dette tillates på forespørsel. Lagringen må da kun foretas utenfor ekspeditørens eget lager/bygg, og godset må settes helt inn til veggen og ellers sikres forsvarlig slik at uhell/skader ikke oppstår. Av sikkerhetsmessige grunner må ikke lagringshøyden overstige 3 meter. Dette gjelder også i forbindelse med lasting/lossing. k) Den som har benyttet kaien til lossing eller lasting samt lagring av varer, er forpliktet til å fjerne avfall, emballasje o.l. fra den del av kaien eller område som har vært benyttet. l) Avfall må ikke kastes eller feies ut i havnen, men føres bort fra havnevesenets område eller anbringes i havnevesenets søppelvogner som er plassert på kaiene. m) Den som i sin virksomhet tilgriser havnens arealer er pliktig til å rengjøre etter seg, eller bekoste slik rengjøring hvor BHKF iverksetter dette. n) Forøvrig er et hvert fartøy eller en hver trafikant som får tillatelse til å benytte kaien og kaiområdet forpliktet til å rette seg etter Brønnøy Havn KF s bestemmelser. o) BHKF er uten ansvar for de varer som ligger på kaier, områder og i vareskur, og for de tiltak som Brønnøy Havn finner nødvendig etter disse regler

19 p) Trafikk med motoriserte kjøretøyer på kaiarealene er kun tillatt for lossing, lasting eller kjøring til ekspedisjonene. Annen trafikk er strengt forbudt uten særskilt tillatelse fra havnemyndighetene. q) Parkering av vogntog/trailere eller andre kjøretøyer på kaiarealene i påvente av lasting eller lossing, i spise/hvilepauser, tillates ikke, slik parkering skal finne sted på egnede parkeringsplasser. r) Kjøretøyer som går med motoren på tomgang, tillates ikke på havnens arealer. Overskridelse vil bli påtalt. s) Aktører som driver sin virksomhet over offentlige kaier- og terminalområder, er økonomisk ansvarlige for alle skader som måtte oppstå som følge av deres virksomhet. Også når utenforstående innleies til ovennevnte virksomheter VEDERLAGSSATSER a) Grunnsats pr. tonn kr. 30,00 b) Mindre forsendelser under ett tonn, pr. 100 kg kr. 10,00 c) Minstesats for mindre forsendelser..kr. 20,00 For gods med bare angitt kubikkmål regnes: 1m3 = ½ tonn og 100 dm3 = 50 kg. Sand, grus, singel, sement og asfalt: 1m3 = 1,5 tonn. d) Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 3,5 m3 = 1 tonn. (Herunder isolasjon, steinull, glava o.l..) For containere og andre lastebærere kan det nyttes enhetspriser pr. container eller lastebærer

20 4.9. VAREBETEGNELSE a) Tungt løft pr. tonn (over 5 tonn) kr. 43,00 b) Sement, betong, stål, byggevarer og annet tunggods.kr. 20,00 c) Asfalt...kr. 10,00 d) Kjøtt og meieriprodukter, grønnsaker, olje, drivstoff, gjødning, kraftfor og meierivarer pr. tonn..kr. 20,00 e) Grus, sand, kalk, stein og singel pr. tonn.kr. 10,00 f) Etsende væsker/sprengstoff pr. tonn kr. 22,00 g) Plastkasser inntil 90 ltr. pr. stk. kr. 1,70 h) Plast/isoporkasser inntil 40 ltr. pr. stk. kr. 0,70 i) Plast/isoporkasser inntil 20 ltr. pr. stk.kr. 0,50 j) Personbiler, mindre biler, campingvogner pr. stk...kr. 120,00 k) Motorsykler pr. stk kr. 85,00 l) Lastebiler, busser, traktorer og andre tunge kjøretøyer pr. stk kr. 190,00 m)båter under 8 m pr. stk....kr. 105,00 Båter over 8 m pr. stk...kr. 170,

21 n) Containere 10 fot - tomme pr. stk.....kr. 112,00 20 fot - tomme pr. stk.....kr. 265,00 23 fot - tomme pr. stk.....kr. 306,00 40 fot - tomme pr. stk.. kr. 520,00 o) Andre lastetyper Husseksjoner pr. stk..kr. 480,00 Anleggsbrakker pr. stk..kr. 200,00 Anleggsmaskiner, traktorer o.l. etter vekt p) Uspesifiserte varer (Ukjent vare) pr. tonn.. kr. 20,00 5. ISVEDERLAG Når issituasjonen kan skape hinder for den alminnelige ferdsel, kan Havnestyret beslutte at det til dekning av kostnadene ved isbryting i tidsrommet mellom 01.desember og 31.mars, skal oppkreves isvederlag av et hvert fartøy som trafikkerer områdene Velfjord/Remman/Tosbotn i Brønnøy kommunes sjøområder, samt varer som lastes eller losses i denne sammenheng. 6. PASSASJERVEDERLAG Ingen passasjervederlag for år

22 7. VEDERLAG Havnestyret kan kreve vederlag for alle tjenester, og for all bruk av landarealer, samt alle havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havnevederlagene. Innenfor et avgiftsområde kan Havnestyret vedta at det skal oppkreves vederlag for opplagt fartøy. I tillegg til vederlag kan det i spesielle tilfeller oppkreves ordinære avgifter. 7.1 VEDERLAG OVERLIGGENDE VARER/VOGNGODTGJØRELSE Varer og gods: a) Varer eller gods må bare plasseres på steder havneoppsynet anviser. b) Varer som losses opp på kommunens kaier og terminalområder kan ligge vederlagsfritt i 48 timer (helligdager ikke medregnet) etter lossing. Varene skal hurtigst mulig bringes bort, med mindre Havnevesenet tillater at de blir liggende. Varer som ikke kan avhentes, kan Havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko. c) Tillates varene lengere lagringstid enn 48 timer betales kr. 2,90 opptatt m2/døgn når kaiog terminalområde benyttes. d) For transitt og gjennomgangsgods betales etter 48 timer det halve av ovennevnte satser. e) Ved bruk av åpne plasser o.l. utenom terminalområdet, kan havnekontoret inngå avtale om arealleie i hvert enkelt tilfelle. f) BHKF er uten ansvar for varer som er henlagt på utearealer, kaier eller skur. g) Varer som blir liggende uten samtykke, kan BHKF fjerne og lagre for mottakers regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 mnd. kan BHKF selge varene ved offentlig auksjon eller vanlig kunngjøring. h) Varer som ikke gis sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett utsatt for, eller kan forårsake skade, har BHKF rett til å selge før utløpet av 3 mnd. Eller også tilintetgjøre om det finnes nødvendig

23 i) Vederlag for opplag av varer, utstyr etc. på områder bak kaiene, baseres på følgende: Korttidsleie ( 1 7 døgn) Minste utleieareal 50 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn.kr. 0,95 Langtidsleie (tid i henhold til avtale) Minste utleieareal 100 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn kr. 0, VOGNGODTGJØRELSE Kjøretøyer som leverer eller mottar gods fra kommunale kaier eller terminalområder (Havnegata) og lagre, skal betale vogngodtgjørelse etter følgende satser: a) Vogntog/trailere/semitrailere pr. døgn kr. 84,00 b) Tank/lastebiler over 3,5 tonn pr. døgn kr. 52,00 c) Busser pr. døgn... kr. 47,00 Vogneiere plikter å gi oppgave over vogner som trafikkerer de vederlagspliktige områder. Ekspeditører skal oppkreve godtgjørelsen på linje med øvrige vederlag. Godtgjørelse og oversikt innleveres til havnekontoret en gang månedlig, hvis ikke annen avtale inngås mellom Havnevesenet og ekspeditøren PULLERTEST Dersom et fartøy bruker noen av havnevesenets pullere til såkalt pullertest, skal det betales et vederlag til BHKF på kr. 665,- pr. test

24 7.4. OLJERIGGER, OG ØVRIGE SÆRLIGE FLYTENDE KONSTRUKSJONER Vederlag skal betales når borerigger, boreskip, kranskip, lektere og andre konstruksjoner av sikkerhetsmessige grunner må ha ett eller flere ankre ut i farvannet i tillegg til landfaste fortøyninger, eller ankrer opp på reden. a) Ovennevnte fartøyer skal når de fortøyes til BHKF s kaier, i tillegg til kaivederlag betale kr. 380,- pr. påbegynt døgn for hvert anker som plasseres ut i farvannet. b) Ovennevnte fartøyer skal når de ankres opp med flere ankre ute i farvannet, og må ha spesialfartøyer til hjelp for å plassere disse ankrene i forskjellige retninger, betale kr. 460,- pr. påbegynt døgn for hvert anker som plasseres i farvannet. c) Oppjekkbare rigger som plasseres i havnedistriktet skal betale vederlag pr. legg som settes på bunnen etter ovennevnte satser for ankerutlegg. d) I tillegg til vederlag for ankring/oppjekking, skal det alltid betales anløpsavgift etter gjeldende satser. e) Det kan i stedet for regulativets satser inngås spesialavtale for rigger

25 8. ØVRIGE GODTGJØRELSER 8.1. HAVNELOSING/FORTØYNING a) Bruk av havnelos er frivillig. Med nærmere angitte unntak skal fartøy som benytter los betale godtgjørelse etter følgende satser: Fartøy inntil 1000 br.reg.tonn. kr. 460,00 Fartøy fra 1001 til 1500 br.reg.tonn. kr. 570,00 Fartøy fra 1501 til 2000 br.reg.tonn. kr. 660,00 Fartøy fra 2001 til 3000 br.reg.tonn. kr. 935,00 Fartøy fra 3001 til 4000 br.reg.tonn. kr. 935,00 Og videre for tonnasje over 4000 br.reg tonn pr. 100 tonn...kr. 10,00 Maksimumssats er.....kr ,00 b) Lospenger skal betales slik: Med fulltakst for inn- og utlosing, anvisning av ankerplass, oppankring eller fortøyning ved kai. Med 50% av taksten for forhaling ved samme kai. Med 100% tillegg i taksten for skifting fra en kai til en annen, for losing under kompasskorrigering, kontroll av radiopeilere og ekkolodd, og for anvisning av opplagsplass og fortøyning på samme, og for losing under prøvetur. Havnelosens utlegg til båtskyss og fortøyningsbåt med mannskap dekkes av vedkommende fartøy etter de til en hver tid gjeldende satser og bestemmelser. For ventetid tilkommer havnelosen kr. 100,- pr. halvtime. For tilsigelsen og fremmøte med eventuell avbestilling skal fartøyet i tillegg betale kr. 190,

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer