Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer 1970-1999"

Transkript

1 Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU Strategisk instituttprogram Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer Petter B. Molaug

2 Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som del av Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, NINA NIKU. Instituttet har som oppgave å utføre anvendt forskning og forskningsbasert oppdragsvirksomhet innenfor kulturminnevernet og målsettingen er å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen anvendt kulturminneforskning. NIKU har kompetanse bl.a. innen arkeologi (forhistorie og middelalder), arkitektur, etnologi, fotografi, fysisk antropologi, geografiske informasjonssystemer, informatikk, konservering og kunsthistorie. Instituttet utfører forskning og oppdrag innenfor følgende områder: Arkeologi i middelalderbyene Arkeologiske registreringer og overvåkinger Bygningsundersøkelser Fargeundersøkelser (bygninger) Fotodokumentasjon Humanosteologi Konservering og restaurering Landskap og kulturminner Landskapsanalyser og konsekvensutredninger for kulturminner i samband med naturinngrep og arealendringer Miljøovervåking Oppmålinger Registrering av kulturminner De største oppdragsgiverne er, i tillegg til Miljøverndepartementet og Norges forskningsråd, Riksantikvaren, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og andre offentlige institusjoner og bedrifter (Statsbygg, Forsvaret ol.). Molaug, Petter B Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer NIKU Publikasjoner 112: 1-81 Oslo, august 2001 NIKU publikasjoner 112 ISSN ISBN Rettighetshaver : NINA NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse NIKU har sitt hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Bergen, Oslo (Gamlebyen), Tromsø, Trondheim og Tønsberg. Fellesadministrasjonen med det andre instituttet i Stiftelsen, NINA, ligger i Trondheim. NIKU Publikasjoner Fra 2001 går instituttet bort fra de tidligere seriene, Fagrapport, Oppdragsmelding og Temahefte, og utgir én serie, NIKU Publikasjoner. Serien nummereres i fortsettelse av Oppdragsmeldingene, men vil innholdsmessig omfatte det vide spekter av kulturminnefaglige tema og rapporter som tidligere fordelte seg på tre serier. Fakta-ark Hensikten med disse er å gjøre viktige resultater av den faglige virksomheten tilgjengelig for et større publikum. Fakta-arkene er gratis; de er også tilgjengelige på hjemmesiden til NINA NIKU, Prosjekt nr.: Oppdragsgiver: NIKU Tilgjengelighet: Åpen Ansvarlig signatur: Redaksjon: Grete Gundhus Grafisk design og produksjon: Elisabeth Mølbach, Tegnekontoret NINA NIKU Opplag: 200 Sats: NINA NIKU Trykk: Signatur AS Trykt på miljøpapir Kontaktadresse: NIKU Dronningensgt. 13, Postboks 736 Sentrum N-0105 Oslo Tlf.: Faks: Internett:

3 Referat Molaug, Petter B Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer NIKU Publikasjoner 112: 1-81 Riksantikvarens utgravningskontorer, fra 1994 NIKUs distriktskontorer i Bergen, Oslo, Tønsberg og Trondheim har siden 1970 drevet omfattende arkeologiske utgravninger i disse middelalderbyene. Innenfor NIKUs strategiske instituttprogram Norske Middelalderbyer har det i pågått et prosjekt med sikte på å evaluere denne utgravningsvirksomheten. Basert på et utvalg av arkeologiske utgravninger er praksis ved gravingsmetode, oppmåling, tegning, fotografering, skriftlig dokumentasjon og etterarbeide vurdert. Det er til dels store forskjeller i metode mellom middelalderbyene, og det har også vært større endringer over tid. Muligheten for å bruke dokumentasjonsmateriale og innsamlet materiale til forskjellige formål blir vurdert avslutningsvis. Generelt er materiale og dokumentasjon fra utgravningene godt egnet til å brukes i analyser av kulturhistoriske problemstillinger. Men særlig de eldste utgravningene har en del mangler når det gjelder ivaretatte levninger og entydig dokumentasjon. For problemstillinger innen forvaltning er brukbarheten mindre god. Det har på 1990-tallet skjedd en stor forbedring av dokumentasjons- og bearbeidingsmetodene, spesielt med bruk av data og annet elektronisk utstyr. Dette arbeidet bør fortsette med sikte på bedre samordning av metodebruken innen NIKU. Emneord: Arkeologi, dokumentasjonsmetode, formidling, forskning, forvaltning, kulturlag, middelalderby. Abstract Molaug, Petter B Evaluation of archaeological excavations in Norwegian medieval towns NIKU Publikasjoner 112: In Norwegian. Excavation offices in the medieval towns of Bergen, Oslo, Tønsberg and Trondheim have since 1970 conducted archaeological excavations, first as parts of the Riksantikvaren, National office of cultural heritage, from 1994 NIKU, Norwegian institute for Cultural Heritage Research. An evaluation project of these excavations has been going on from 1998 to 1999 as a part of NIKU s Strategic institute program Norwegian Medieval Towns. It is based on selected examples of excavations and deals with methods used for excavation, measuring, drawing, photographing, written description and post excavation work. There are rather large differences between the methods used in the four towns, and also variations through time. The possibility to use the documentation material and collected material for various purposes is considered. Generally speaking the finds and the documentation material from the excavations between 1970 and 1999 is well suited for cultural historical analyses. Especially the oldest excavations have however some deficits when it comes to the finds collected, and also the documentation methods are partly inadequate. For heritage questions the material is however less good. In the 1990-ies large improvement has been done concerning the methods of documentation and postexcavation work, especially by using computers and other electronic equipment. This work should continue to improve the co-ordination of the methods used in NIKU. Key words: Archaeology, communication, cultural layer, documentation method, heritage research, medieval town. Forord Dette er 3. hefte om Norske Middelalderbyer, basert på prosjekter i NIKUs strategiske instituttprogram Norske Middelalderbyer. Middelalderbyene er blant Norges største sammenhengende kulturminner. De eldste arkeologiske utgravningene i disse går tilbake til midten av 1800-tallet. Riksantikvaren har helt siden opprettelsen hatt forvaltningsansvaret for middelalderbyene. Systematiske arkeologiske utgravninger etter moderne metoder tok til i Et unntak er de store utgravningene på Bryggen i Bergen som begynte alt i 1955 i regi av Bergens Museum. Siden 1970 er det skjedd store endringer i måten å gjennomføre arkeologiske utgravninger på, men mange metoder er allikevel de samme. Det foreliggende heftet presenterer en evaluering av metoder brukt ved bygravningene fra Hensikten med en slik evaluering er todelt. Den ene er å vurdere brukbarheten av eldre materiale, både innsamlete objekter og dokumentasjon for forskning, forvaltning og formidling i fremtiden. Det er en tendens til at arkeologer helst selv vil fremskaffe sitt materiale ved egne utgravninger. Hvor brukbart er tidligere utgravd materiale? Den andre hensikten er å skaffe grunnlag for vurdering av ytterligere forbedringer av utgravings- og dokumentasjonsmetoder i middelalderbyene. I tillegg er det av interesse for forskningshistorien å vurdere endringer i problemstillinger og hvordan dette har påvirket valg av metoder og gjennomføring av disse. Innsamling av materiale til prosjektet er gjennomført dels som en spørreundersøkelse med utfylling av et skjema, Vedlegg 1, dels ved gjennomgang av innberetninger, rapporter, oppdragsmeldinger og andre publikasjoner. Spørreundersøkelsen er gjort ved NIKUs distriktskontorer, og medarbeidere har vært Rory Dunlop, Bergen, Gro Edvardsen, Tønsberg, Ian Reed, Trondheim og Tina Wiberg, Oslo. Sammenstilling, utdrag og vurdering av materialet, samt evalueringen er gjort av prosjektleder. Oslo, juni 2001 Petter B. Molaug Prosjektleder 3

4 Innhold Referat Abstract Forord Innledning Formålet med utgravningene Kort historikk Forsknings- og publikasjonsvirksomhet Utgravnings- og bearbeidingsmetoder ved utgravningskontorene Oversikt over metoder og praksis Feltmetode, graving Utgravningsfeltet Graveteknikk, bruk av arbeidsredskap Laggraving Inndeling av felt, bruk av snitt Feltmetode oppmåling Fastpunkter og rutenett Tradisjonell oppmålingsteknikk i felt Bruk av foto i oppmåling Bruk av totalstasjon Oppmålingstegning i felt Manuell plantegning Manuell snittegning Ark og blyant Tegning med bruk av totalstasjon Feltfotografering Skriftlig feltdokumentasjon Dagboksinformasjon Beskrivelse av konstruksjoner Beskrivelse av jordlag Oversikter over dokumentasjon Dokumentasjonsskjema Innsamling av materiale i felt Typer av materiale Artefakter Økofakter Begravelser Dateringsmateriale Dokumentasjon av innsamlet materiale Geografisk posisjonsbestemmelse Relasjoner til lag og konstruksjoner Katalogisering, protokollering Foto- og tegningsdokumentasjon Etterarbeide Ordning av stratigrafi Sammentegning av konstruksjoner og andre elementer Tolking av sammenhenger, funksjoner og utviklingstrekk i bebyggelsen Bestemmelse, analyse og tolkning av funnmateriale Naturvitenskaplig analyse Konservering av gjenstander og konstruksjoner Magasinering, tilgjengeliggjøring av informasjon niku Utarbeidelse av innberetning eller rapport Videre forskning og publisering Bruk av metoder ved de forskjellige middelalderbyene Bergen Bryggenutgravningene Utgravning Utgravninger «Utviklet Bryggensystem» Utgravninger «Single context system» Oslo Oslo utgravninger Utgravningsprosjekter i Oslo Oslogate 6. Utgravninger Sørenga. Utgravninger Tønsberg Utgravninger Tønsberg dokumentasjonsstandard. DNC-tomten Revidert Tønsberg standard. Utgravninger Trondheim Eldre utgravninger Folkebibliotekstomten ( ) Erkebispegården i Trondheim ( ) Senere utgravninger i Trondheim Evaluering av materialet fra middelalderbyene Gravingsmetode, nøyaktighet Feltmetode oppmåling Oppmålingstegning i felt Feltfotografering Skriftlig feltdokumentasjon Innsamling av materiale, representativitet Dokumentasjon av innsamlet materiale Bearbeidelse av materialet, tilgjengelighet Evaluering av materialets anvendelighet Innledning Forvaltningsrelaterte problemstillinger Problemstillinger om fortidens samfunn og kulturhistorie Topografi, bebyggelse Økonomi, produksjon, handel Levevis Formidling Konklusjon Litteratur Vedlegg 1 Evalueringsskjema og kommentar for utfylling Tønsberg dokumentasjonsstandard

5 1 Innledning Arkeologisk utgravning er kontrollert ødeleggelse. Utgravningene i de norske middelalderbyene er ingen unntagelse. Selv om de største ødeleggelsene er skjedd ved graving uten arkeologiske undersøkelser, er det også ved arkeologiske utgravninger ødelagt store deler av kulturlagene med deres innhold av avfall som flis, planterester, sand og grus. Det er ødelagt bygningsrester og andre konstruksjoner av tre, og mange gjenstander og økofakter er enten ikke funnet eller ødelagt fordi man ikke har forstått verdien av dem eller ikke har hatt ressurser til å ivareta dem. Ved utgravningene er det også blitt satt fart på nedbrytningen av omkringliggende levninger ved forandring av vannspeilet og tilførsel av oksygen. Fremfor alt har utgravningene ødelagt sammenhengene; både vertikale tidssammenhenger og horisontale romsammenhenger. Det vi sitter igjen med er de levningene som er tatt vare på, forutsatt at de er oppbevart og konservert på tilfredsstillende måte, samt den dokumentasjonene som er gjort under utgravningene i form av oppmåling og tegning, fotografering og skrift. Utgravningene i de norske middelalderbyene fra 1970 og fremover varierer sterkt i størrelse og i funnmengde. Blant dem er noen av de største arkeologiske utgravningene i Norge når det gjelder areal, og særlig når det gjelder volum og funnmengde. Men det er også svært små utgravninger og rene overvåkninger der det ikke er funnet arkeologiske levninger. Metodene som er brukt ved forskjellige typer utgravninger varierer, og ikke minst er det store forandringer over tid fra de eldste utgravningene til de yngste. Økonomi har spilt en stor rolle for valg av metoder og spesielt for gjennomføringen av utgravningene. Praktisk talt alle utgravningene i middelalderbyene siden 1970 er forårsaket av tiltak i marken som bygging av hus og veier, samt anlegging av kummer og grøfter, det vil si at de er forårsaket av tiltak etter 10 i Lov om kulturminner. På denne måten har det vært forutbestemt hvor utgravningene skulle finne sted, og det har også vært lagt begrensninger på budsjettenes omfang fordi de har vært finansiert av tiltakshaverne etter Kulturminnelovens 8. Av den grunn har ikke utgravningene omfattet elementer av forskning ut over det som har vært nødvendig for å kunne dokumentere det som skulle fjernes. Disse utgravningene blir derfor ofte kalt nødgravninger i motsetning til forskningsgravninger, hvor den faglige nysgjerrigheten er bestemmende for at tiltaket blir gjennomført. Flere av utgravningsprosjektene har riktignok fått offentlige tilskudd eller blitt subsidiert ved at Riksantikvarens personale har arbeidet uten at dette er belastet tiltakshaver. Slik subsidiering har ikke tatt sikte på større grad av nøyaktighet eller andre forbedringer, men har mer vært gjort for at et prosjekt skulle kunne gjennomføres på faglig forsvarlig måte selv om økonomien har vært trang. Spesielt vanlig har dette vært når det gjelder etterarbeidsfasen ved utgravningene. Hvis midlene som var stilt til disposisjon var brukt opp helt eller delvis ved feltarbeidet, kunne det være viktig for Riksantikvaren å legge til midler eller arbeidskraft for at materialet skulle kunne brukes i forskningsog utredningsarbeide og ikke bare ligge som død kapital. 1.1 Formålet med utgravningene Bortsett fra å fjerne fredete levninger og gjøre en tomt byggeklar, vil formålet med en utgravning som regel være toeller tredelt. Viktigst vil være å samle Figur 1. Kart over Sør-Norge i dag med byer og handelsplasser markert. Byer med utgravninger som er med i evalueringen er spesielt markert. 5

6 informasjon om fortiden. Slik informasjon kan komme frem allerede i feltsituasjonen, den kan komme frem ved den faglige bearbeidingen, og den kan komme frem ved vitenskapelig bruk av kildematerialet på et senere tidspunkt. Et annet formål er å skaffe informasjon for forvaltning av gjenværende levninger. Denne informasjonen vil både være informasjon om fortiden, slik som datering og type bebyggelse, men også informasjon om tilstanden til levningene som antas å være bevart utenom utgravningsfeltet. Et tredje formål er å ivareta levninger for publikums opplevelse. Det kan være bygningslevninger på stedet eller gjenstander som kan vises i en utstilling. Formidling til publikum vil selvsagt ikke ha noen mening uten at den blir koblet sammen med informasjon om tiden og stedet som levningene skriver seg fra. Slik faglig informasjon om fortiden er i sin tur basert på feltarbeide og forskning. Evalueringsarbeidet innenfor dette prosjektet er først og fremst relevant til det første og det andre formålet, men også det tredje formålet vil bli berørt. Her henvises det også til det Forskningsrådfinansierte FOK-prosjektet løse fornminner fra bygravninger (Weber 1994). Det er forskjeller i metodene som er brukt, både mellom middelalderbyene og i samme middelalderby over tid. I noen tilfeller vil det til og med være forskjeller mellom metodene brukt ved samtidige undersøkelser i samme by. Forskjellene har først og fremst historiske grunner. De skyldes særlig bakgrunnen til den eller de personene som har ledet utgravningene. Spesielt i etableringsfasen fra har dette hatt avgjørende innflytelse. Men også senere deltagere har bidradd til endringer. Forskjellene over tid har bestått i introduksjon av nye arkeologiske metoder, spesielt når det gjelder dokumentasjon og analyse. Ikke minst innenfor det naturvitenskapelige fagområdet har det vært nyvinninger som har ført til endringer. Men det er også forskjeller i problemstillinger som har vært avgjørende. Her har byarkeologien utviklet seg langs de samme linjene som arkeologien for øvrig, fra positivistisk tro på datainnsamling til postmodernistisk erkjennelse av begrensningene i vår mulighet til å skaffe oss objektiv kunnskap (Tråholt 1996). 6 Ut fra en positivistisk idé var det i de første årene fra 1970 aspirasjoner om å ta vare på og dokumentere mest mulig. Her kan Asbjørn Herteigs holdninger som gjennomsyret utgravningene på Bryggen i Bergen ha vært et forbilde, slik som de finnes i «Kongers havn og handels sete» fra 1969: «Men kan det være grunn nok til å samle på tusener små pinner av tre som praktisk talt alle er like (pølsepinner), har mange spurt. Det er i og for seg et nærliggende spørsmål som godt kan gjøres gjeldende overfor flere kategorier eller deler av funn. I felten må det dog ikke skje noen utvelgelse eller prioritering av funnene. Alt, selv det minste bruddstykke, blir tatt hånd om og registrert. Først etter den vitenskapelige bearbeidelse vil det bli aktuelt å ta stilling til det endelige bevaringsspørsmål... (Herteig 1969:66). Om det ikke var klart før, så ble det ved seminaret om Dokumentasjon ved bygravninger i Norden i Tønsberg i 1981 klart for de middelalderske miljøene at noen fullstendig innsamling ikke fant sted ved utgravningene, og samtidig at det for alle utgravninger fantes problemstillinger som det ble arbeidet ut fra, selv om disse ikke nødvendigvis var uttalte (Lunde 1982:43-44). Ufullstendig innsamling og dokumentasjon gjaldt ikke bare økofakter, hvor innsikten lenge var dårlig, men også bygningsrester og deler av gjenstandsmassen. Fordi kunnskapen om gjenstandsmaterialet fra middelalderen i 1970-årene generelt var lavt, var det et stort behov for å beskrive og systematisere materialet. Dette kom ved siden av forsøkene på å bruke materialet til å besvare kulturhistoriske problemstillinger (for eksempel Molaug 1991:93ff., Christophersen og Nordeide 1994:22-24). Erik Jondell har i en liten artikkel fra 1986 sett på ivaretagelsen av gjenstandsmateriale og bruken av gjenstander som kildemateriale. Han skiller mellom a) studier av typologi og kronologi for en bestemt gjenstandsgruppe og b) de problemstillinger som vi ønsker å arbeide med. Studiet av typologi og kronologi kan ikke ukritisk fortsette for alle gjenstandsgrupper, og det er for de fleste gjenstandsgrupper langt større behov for å prøve å besvare problemstillinger som blir valgt (Jondell 1986:18-19). Konsekvensen av dette ville være at bare det kildematerialet som kunne belyse de valgte problemstillingene skulle brukes. Det andre kunne kasseres, eller det kunne brukes færre ressurser på å ta vare på og/eller dokumentere det. Disse synspunktene vant til dels sterkt innpass i 1980-årene, hvor produksjonen av funn og dokumentasjon ved stadig nye utgravninger var langt større enn tempoet i vitenskapelig bearbeiding og rapportering. Mot bakgrunn av et stort funnberg og dokumentasjonsberg var det naturlig å trekke konsekvensene av at noen fullstendighet ikke kunne oppnås ved en arkeologisk utgravning. Et slik tenkesett ligger for eksempel bak beslutningen om ikke å ta vare på bygningsdetaljer ved utgravningene på Folkebibliotekstomten i Trondheim, men satse på dokumentasjon og prøvetaging av dette materialet (Høgseth 1998, sml. Christophersen og Nordeide 1994:163). Imidlertid er det generelt sett få eksempler på bevisst utelatelse av hele grupper med middelaldergjenstander ved større norske bygravninger. Derimot har en lenge vært klar over at innsamlingen av prøvemateriale til naturvitenskapelige analyser kunne vært langt mer omfattende. Her har det mer vært spørsmål om representativitet innenfor de rammene som økonomien satte. I 1980-årene startet det også en diskusjon om representativiteten ved det materialet som forekom i størst mengder ved bygravningene, det såkalte massematerialet (Andrén 1986), og det utspant seg en heftig diskusjon, ikke minst i spaltene til tidsskriftet META (Andrén 1988, 1989a,b, Nordeide 1989a, b). I den såkalte New Archaeology fra 1960-tallet ble det lagt stor vekt på kvantifisering, og byfunnene skulle ligge godt til rette for dette. Mulighetene ville også være store for bruk av samplingsprosedyrer, hvor helheten kunne rekonstrueres ut fra undersøkelse av mindre deler. Denne betraktningsmåten ble blant annet kritisert av Stig Welinder og Andre Andrén (Welinder 1989, Andrén 1993:41). I stedet for sammenligning av kvantitative data for hele bebyggelseskomplekser, for eksempel slik som Stanley South har beskrevet for nyere tids materiale i USA (South 1977), ble det påpekt viktigheten av en nøyere

7 gransking av funnomstendighetene. Bare like funnomstendigheter skulle sammenlignes, og representativiteten for de forskjellige lagene skulle vurderes (Redman 1986:226). Grunnleggende i diskusjonen stod Martin Schiffers analyser av gjenstandenes informasjonspotensiale og mulighetene for å tolke dette for nåtidens arkeologer (Schiffer 1972, 1976, 1987). Tapsprosesser og representativitet stod sentralt i Brit Sollis avhandling om dyrebein fra Tønsberg (Solli 1989), og representativitet ved arkeologiske bygravninger har vært diskutert ved flere anledninger (Molaug 1989, 1999). Ønsket om å forstå de enkelte jordlagene bedre og dermed bedre kunne tolke og sammenligne deres innhold av artefakter og økofakter har også vært bakgrunnen for satsingen på lagbeskrivelser (Golembnik 1991). I 1990-årene har diskusjonen i Norge vært mindre tydelig, og diskusjon omkring stratigrafi, dokumentasjon og representativitet har i større grad foregått i andre land, som Polen (Urbanczyk 1998), England (Roskam 1992) og Sverige (Larsson 2000 m.anf.litt.). Fokus i Norge har ligget på videreutvikling og effektivisering av tidligere dokumentasjonsmetoder, spesielt ordning av dataene for en hurtigere, mer effektiv og målrettet bearbeiding (Christophersen & Nordeide 1994, Paasche 1996, Saunders 2000). Svensk byarkeologi har i denne perioden i stor grad blitt influert av norsk byarkeologi når det gjelder feltmetodikk, spesielt miljøet i Trondheim med sin engelskinfluerte tilnærmingsmåte. I siste del av 1990-tallet har det foregått en debatt, spesielt i miljøet i Lund, hvor stor vekt er blitt lagt på kontekstuelle aspekter ved middelalder byarkeologi (Larsson & Johansson Hervén 1998, Larsson 1999, Larsson 2000, Roeslund 1997) fulgte Tønsberg opp (Forenede Liv-tomten). I alle disse byene hadde det foregått mindre utgravninger i 1960-årene, ledet av personale fra Landsdelsmuseene. Dette gjaldt også utgravninger i Stavanger. De store utgravningene i Bergen foregikk i regi av Historisk Museum, Universitetet i Bergen, først og fremst utgravningene på Bryggen fra 1955 (Herteig 1985). Historisk museum stod også bak utgravninger i Borgundkaupangen på Sunnmøre (Herteig 1958). Mindre utgravninger på Hamar skjedde i regi av Oldsaksamlingen og Hedmarksmuseet. Utgravningskontorene ble snart formelt etablert med fast personale i Trondheim, Tønsberg og Oslo. Bergenskontoret ble først etablert i 1980, da Riksantikvaren selv tok over gravevirksomheten fra Historisk Museum. I 1980-årene var det to større utgravninger i Skien, ledet fra utgravningskontoret i Bergen. 1. september 1994 ble utgravningsvirksomheten i middelalderbyene overført fra Riksantikvaren til NIKU. Mesteparten av personalet ble også overført. Utgravningsvirksomheten har tilnærmet fortsatt som før, men rammene for utgravningene har vært bestemt av Riksantikvaren, og disse har etterhvert blitt noe strammere enn de var tidligere. Først og fremst har det skjedd et mer bevisst arbeide for å få minsket omfanget av utgravningene for å hindre varig ødeleggelse. NIKUs distriktskontorer har, foruten virksomheten i byene der de har vært plassert, også foretatt 1.2 Kort historikk I 1970 igangsatte Riksantikvaren større utgravninger i Trondheim (Søndre gate) og i Oslo (Mindets tomt). I Figur 2. Utgravning og dokumentasjon i middelalderbyen. Inntrykk fra utgravningen i Nedre Langgate i Tegning Dag Nævestad. 7

8 utgravninger i andre byer. Dette gjelder spesielt Hamar hvor distriktskontoret i Oslo har virket, samt Skien og Sarpsborg hvor distriktskontoret i Tønsberg har foretatt undersøkelser. I tillegg er det i regi av distriktskontorene vært foretatt undersøkelser av kirker og borger utenom middelalderbyene. Disse vil ikke bli berørt i denne evalueringen, og heller ikke slike undersøkelser i byene. Dette skyldes at det er brukt noe annerledes undersøkelsesmetoder enn for middelalderens bybebyggelse. 1.3 Forsknings- og publikasjonsvirksomhet I ble det publisert korte preliminære artikler om utgravningene i tidsskriftet Nicolay, utgitt av arkeologistudentene ved Universitetet i Oslo. Enkelte populærvitenskapelige bøker og utstillingskataloger ble også utgitt. I Bergen kom en populærvitenskapelig bok om utgravningene på Bryggen alt i 1969 (Herteig 1969). En første sammenstilling av utgravningsresultater i de norske middelalderbyene kom i 1977 i forbindelse med det Nordiske Historikermøtet i Trondheim. Den var forfattet av Knut Helle og Arnved Nedkvitne og omfattet arkeologiske resultater i tillegg til opplysninger fra skriftlige kilder (Helle & Nedkvitne 1977). Preliminære resultater av utgravningene på 1970-tallet ble utgitt i Riksantikvarens rapporter nr.12 (Lunde 1986). Her var imidlertid bare Oslo, Tønsberg og Hamar med. Trondheim publiserte på annen måte (Lunde 1977). Imidlertid kom det innberetninger for de enkelte utgravningene i serier ved de forskjellige utgravningskontorene. Av kortere samlepublikasjoner kan nevnes Norsk byarkeologi inn i 1990-årene, utgitt som nr.1 i serien Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.) (Myrvoll 1991). Det har vært større forskningsprosjekter med publisering i byene. I Oslo begynte prosjektet De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen i 1978 (sml. Molaug 1991), og utgivelser fortsatte til I Trondheim varte prosjektet Folkebibliotekstomten fra 1985 til 1994 (Christophersen 1985, Christophersen og Nordeide 1994). Prosjekt Erkebispegården varte fra 1994 til 1999, og avslutningspublikasjonen er under utarbeiding (Nordeide 1997). I Tønsberg har flere bydeler blitt bearbeidet (Brendalsmo 1989, Jacobsen 1991, Lindh 1992, Ulriksen 1996). Bearbeidingsarbeidet fortsetter de stedene der det er faglig og økonomisk mulig. Det er klart at både begrensninger i økonomi og arbeidskraft samt føringene fra Riksantikvaren om hva slags arbeide som skal prioriteres har gjort at forskningsprosjekter og bearbeidelsesprosjekter er få i forhold til det virkelige behovet. Restanselister satt opp i 1994 for rapportarbeid etter bygravninger er dessverre fortsatt i stor grad de samme, selv om meget arbeide er gjort, spesielt i Tønsberg. 1.4 Utgravings- og bearbeidingsmetoder ved utgravningskontorene Utgravingsmetodene som ble anvendt ved utgravningene som startet i var i stor grad preget av utgravningslederne og den bakgrunn som disse hadde. I Trondheim ble Clifford Long og Christopher Harris engasjert. Begge hadde utdannelse og gravingserfaring fra England og la grunnlaget for bruk av engelsk utgravingsmetode her. I Oslo ble det bygget på erfaringene fra Bryggen i Bergen. Her var Hans-Emil Lidén utgravningsleder. I Tønsberg bygget Roar Tollnes på erfaringer fra utgravningene på Kaupang. Da Jan E. G. Eriksson ble utgravningsleder fra 1972, ble det tatt utgangspunkt i metodene brukt i Trondheim. Senere kom i tillegg erfaringer fra Sverige, blant annet fra Halmstad. Utgravningskontoret i Bergen bygget på erfaringer fra Oslo og fra Bryggegravningene. Det ble gjort forsøk på å kartlegge forskjeller og likheter i metode i det nordiske seminaret i Tønsberg i 1981 (Lunde 1982). Dette seminaret ble dessverre ikke fulgt opp ut over publiseringen i Riksantikvarens Rapportserie. Ved seminaret i Tønsberg i 1981 ble det understreket forskjellen i bruken av skriftlig dokumentasjon i utgravningssituasjonen mellom Oslo og Trondheim. Oslo bygget på systemet brukt på Bryggen i Bergen og hadde tegningen som det primære. All skriftlig dokumentasjon var i utgangspunktet kommentarer til tegningene. I Trondheim ble det skrevet dagbok med tolkninger etc. En annen forskjell var selve gravemetodikken. I Oslo ble det med tradisjon fra Bergen lagt stor vekt på snitt-tegning, og profiler ble lagt mellom hver rute på 8x8 m. I Trondheim ble det ikke brukt snitt i samme omfang, men lagt vekt på dokumentasjon i plan. Dette har etterhvert utviklet seg til single context planning hvor hvert lag og hver levning blir dokumentert i plan for seg selv, og hvor den stratigrafiske rekkefølgen mellom dem blir dokumentert i en Harrismatrise. Tønsberg inntok en slags mellomstilling mellom Oslo og Trondheim. I alle byene ble det gravd stratigrafisk, det vil si det ble fjernet ett lag om gangen, og gjenstander og andre funn ble relatert til dette laget. Hvert lag er gitt et nummer. I Oslo skjedde dette først fra Ved de forskjellige kontorene ble det utviklet maler for de forskjellige arbeidsoperasjonene. Lengst kom Tønsbergkontoret med sin mal (Vedlegg 2). Det finnes også opplysninger om utgravings- og dokumentasjonsmetoder i de forskjellige innberetningene, samt i noen oversiktsartikler (for eksempel Christophersen & Nordeide 1988, McLees & al. 1994, Molaug 1995, Saunders 2000). I 2000 er fortsatt utgravingsmetodene og dokumentasjonen forskjellig ved de fire distriktskontorene. 8

Evaluering av digitale dokumentasjonssystemer for arkeologiske utgravninger

Evaluering av digitale dokumentasjonssystemer for arkeologiske utgravninger NIKU Rapport 9 Evaluering av digitale dokumentasjonssystemer for arkeologiske utgravninger Petter B. Molaug Anna Petersén Thomas Risan Molaug, P. B., Petersén, A., Risan, T. 2006. Evaluering av digitale

Detaljer

Landskapet som kulturminne

Landskapet som kulturminne Norsk institutt for kulturminneforskning Strategisk instituttprogram 1996-2001 Landskapet som kulturminne Birgitte Skar (red.) Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september

Detaljer

Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002

Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002 Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU strategiske instituttprogram 2001-2006 Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002 Elisabeth Seip (red.) Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag

Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag Norsk institutt for kulturminneforskning Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag Konservering og restaurering Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Dokumentasjon og overvåking av kulturminner Ole Risbøl, NIKU Hilde Rigmor Amundsen, NIKU Ole Martin Bollandsås,

Detaljer

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Norsk institutt for kulturminneforskning Alterskapet i Grip stavkirke Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Konservering 2001-2003 Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble

Detaljer

Alterskapet i Hadsel kirke

Alterskapet i Hadsel kirke Norsk institutt for kulturminneforskning Alterskapet i Hadsel kirke et alterskap fra senmiddelalderen attribuert til Lekagruppen Undersøkelser og behandling av alterskapet Oppmåling av fire skap i Lekagruppen

Detaljer

Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark

Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark Norsk institutt for kulturminneforskning Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark Undersøkelser og konservering Randi Gjertsen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU

Detaljer

Irgensepitafiet i Røros kirke

Irgensepitafiet i Røros kirke Norsk institutt for kulturminneforskning Irgensepitafiet i Røros kirke Jørgen Solstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som del av Stiftelsen for naturforskning

Detaljer

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid Steinvikholm slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid Sæbjørg Walaker Nordeide NIKU Temahefte 23 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - KONTROLLREGISTRERINGER AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER TJØME KOMMUNE

KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - KONTROLLREGISTRERINGER AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER TJØME KOMMUNE KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - TJØME KOMMUNE Bålplass laget av stein fra gravrøys på Herkelås. Foto Kjersti Jacobsen. KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN ABSTRAKT Denne rapporten presenterer prosjektet Kvalitetsheving

Detaljer

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på 0 2012 Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på stedet for et stort vikingtidsfunn (T18194) Sæbjørg Walaker Nordeide Senter for Middelalderstudier (CMS), Universitetet i Bergen 01.02.2012 1 GNR.

Detaljer

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 211/2012 RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Nord-Trøndelag fylkeskommune Jan Brendalsmo

Detaljer

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL BERETNING FRA ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER AV HAVN OG SKIPSFUNN BATTERISTRANDA, LARVIK I VESTFOLD 2010 FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL Beretning fra arkeologiske undersøkelser

Detaljer

Kulturhistoriske registreringer

Kulturhistoriske registreringer NIKU Rapport 17 Kulturhistoriske registreringer Stine Barlindhaug Thomas Risan Alma Elizabeth Thuestad Barlindhaug, Stine, Risan, Thomas og Alma Elisabeth Thuestad. 2007. Kulturhistoriske registreringer.

Detaljer

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E.

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000 Hus i Norge Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder Jan E. Horgen NIKU Temahefte 32 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog NIKU Rapport 22 Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog Fase 3 Ole Risbøl, NIKU Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Risbøl, Ole, Gjertsen,

Detaljer

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog NIKU Rapport 18 Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog Fase 2 Ole Risbøl, NIKU Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Risbøl, Ole, Gjertsen,

Detaljer

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Anneli Nesbakken og Ole Risbøl Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Anneli Nesbakken and Ole Risbøl: The burial cairns at Mølen remote sensing

Detaljer

Bevaring av samlingane ved fem statlege museer

Bevaring av samlingane ved fem statlege museer Norsk institutt for kulturminneforskning Bevaring av samlingane ved fem statlege museer Undersøkingar utført for Riksrevisjonen Anne Bjørke Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble etablert 1.

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Fra punktsky til BIM

Fra punktsky til BIM BACHELOROPPGAVE I GEOMATIKK: Fra punktsky til BIM Kulturhistorisk og byggeteknisk informasjon i samme modell GEIR KARSRUD, FRODE RASTAD OG MORTEN RUDI Sammendrag av bacheloroppgaven Tittel: Fra punktsky

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer