Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke"

Transkript

1 Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1

2

3 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag og høytid. Anlegget blir sentralt som en del av et trygt oppvekstmiljø for barn og unge. Samtidig skal kirken bli en plattform for kunst, kultur og musikk. Bygningen blir et lokalt møtested for samvær og tro i alle ukens 7 dager. Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende for alle. Østre Porsgrunn kirke skal være et inspirerende og verdig samlingssted som viser respekt for den kristne tro, mennesker, miljø og klima. Den tidligere gamle kirken og den omkringliggende bebyggelsen i området har vært en viktig inspirasjonskilde til prosjektet. Hovedkonstruksjoner i en kombinasjon av massivtre og limtre og kobberkledningen på tak og fasade er inspirert av den gamle kirkens materialpalett. Ved å bevare deler av den gamle kirkemuren og skape en uteplass i de gamle ruinene respekterer man det gamle bygget som engang var så viktig for menneskene i Porsgrunn. Den nye bygningen sin enkle, sakrale form vil reises opp som et viktig landemerke. Kirken vil igjen fremstå som et signalbygg i byen og skape et samlende møtested for alle brukerne. Det er i våre liv, ikke i våre ord, at vår religion må leses. Thomas Jefferson Østre Porsgrunn kirke 3

4 2. KIRKEBYGG I BYEN FOR MENNESKET TRADISJON - INOVASJON x1 Tradisjon Tårnmotiv spir Enkel tydelig plan Tre som byggemateriale Kobber som materiale Enkle rom Orientering i landskapet Alt på ett plan Innovasjon Porsgrunn Kirke - bygningennye opptarøstre hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer Proporsjoner inspirert av historien Tuften på tradisjon i tid og fremtidsrettede - lite effektivt i forhold til energibruk Agers kirken hverdag og høytid løsninger - uavklart akseforhold på - fragmentert volum Mangfoldig arena for alle Miljø- og energirettet x1 x2 Inn- og uterom og aktiviteter sammenflettet Eksisterende og ny bygningsmasse et anlegg De som besøker og bruker stedet skal få en rik steds-, kultur- og arkitekturopplevelse. Prosjektet skal holde høy arkitektonisk - bygningen, ingen utefunksjoner kvalitetopptar og hele samtidig være pragmatisk organisert og økonomisk - store fasadearealer - litegjennomførbart. effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på For å skape en robust og fremtidsrettet løsning er følgende - fragmentert volum betraktninger sentrale for prosjektet: Alt på ett plan Arkitektonisk grep / Huset egenart er inspirert av den tradisjonelle kirketradisjonen tydelige og elementære former, materialer og konstruksjoner. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk, romløsning og materialitet der religion, kultur og stedets karakteristiske by- og naturrom føres sammen i en større enhet. Prosjektet søker gjennom denne tolkningen av kirkelig kultur og stedegenhet å besvare den Hevet kirkesal underetasje arkitektoniske oppgaven ved bruk av varierte og velartikulerte romforløp i en lite unik og klar form. Det høyreiste kirketårnet - adkomst i mellometasje, UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner understreker det sakrale i bygget og bidrar til å gjenskape den - mørke arealer i underetasjen - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal posisjonen kirken engang hadde som hovedkirke i Porsgrunn. - komplisert forbindelse Kirkestua Møtested/ Kirken skal være et møtested for mennesker til hverdags og i forbindelse spesielle merkedager. Det er etablert gode møtesteder både på innsiden og utsiden av kirkebygget for små og store forsamlinger. Byggets fleksibilitet skaper muligheter for å iscenesette ulike arrangementer på en enkel måte. Alt fra små intime vielses seremonier til store gudstjenester samt prosesjoner og utegudstjenester. VURDERTE PLANGREP x1 Maksimalt fotavtrykk på 1 1/2 plan 4 enighet - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer - lite effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på - fragmentert volum x2 - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer - lite effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på x2 Alt på ett plan Hevet kirkesal underetasje/ 2 plan Hevet kirkesal underetasje - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner - mørke arealer i underetasjen - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal - komplisert forbindelse Kirkestua x1½ Forhold til omgivelser / Prosjektet er gitt en utforming i nær relasjon til Porsgrunns landskapsidentitet og bybilde. Prosjektet har + kompakt volum korte kommunikasjonsårer dimensjoner respekterer og harmonerer byen og landskapet + bygningen er plassert som harmonisk på + skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet sin topografi, sine bygninger og romkvaliteter. Østre Porsgrunn + gode dagslysforhold ulike soner kirke er plassert slik at det henvender seg mot byen og kirkebakken + energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua samtidig som det nye bygget skaper et intimt uterom mellom det nye kirkebygget og kirkestua. Den viktige aksen fra kapellet i Nord og frem til det nye kirkebygget er ivaretatt og forsterket i prosjektet. Kirken vil fremstå som det signalbygg det engang var. Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Hevet kirkesal underetasje Kompakt bygning messaninetasje - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner - delvis - mørke arealernedsunkede i underetasjen støttefunksjoner - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal mørke arealer i underetasjen - komplisert forbindelse Kirkestua + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + bygningen er plassert harmonisk på + bygningen erbygningsmiljø plassert harmonisk + skaper et romdannende uterommetpå + gode dagslysforhold ulike soner + skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet + energieffektivt bygningsvolum + gode dagslysforhold ulike soner + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal - komplisert forbindelse Kirkestua x1½ Kompakt bygning messaninetasje + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + bygningen er plassert harmonisk på + energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua Utomhus/ Østre Porsgrunn kirkes plassering på Kirkehaugen er privilegert. Stedets plassering i byen og stedets historie har vært til stor inspirasjon for prosjektforslaget. Det er viktig at anlegget utvikles i pakt de eksisterende omgivelsene på Kirkehaugen kirkegården, de gamle kirkemurene, det østre kapellet og kirkestua, samtidig som det etableres et rikt register av bruksmuligheter.

5 0 SITUASJONSPLAN 1:1000 Hovedgrep i utomhusanlegget Helhetlighet / Opplevelsen av prosjektet skal preges av et samspill mellom stedets egenart, de forskjellige delene av anlegget og det arkitektoniske uttrykk. Prosjektet foreslår et organisasjonsprinsipp som binder alt tydelig sammen. Anlegget får en helhetlig løsning hvor all sirkulasjon organiseres i et godt gjennomtenkt grep. Dette samler alle funksjoner og tilbud i et stedstilpasset anlegg Skånsomhet / Bygget er lagt langs den eksisterende nordre kirkemuren. Muren etter den gamle kirkens sideskip mot nord er fri og danner en samlingsplass i aksen fra det østre kapell og de livskraftige trærne. Resterende mur benyttes som skulpturelle steiner i vannspeilet som ligger i enden av denne viktige aksen. Signaleffekt / Kirken sin tydelige og enkle sakrale form og sitt vakre og høyreiste kirketårn vil igjen et viktig symbol i Porsgrunn som man vil se fraav BYGG UTFORMING mange himmelretninger når man ankommer eller reiser fra byen. HOVEDINNGANGEN GAMLE KIRKERUIN KIRKEHAGE INNGANG ØKONOMI INNGANG HC PARKETIRING SYKKELPARKERING PARKERING BUSSHOLDEPLASS KISS N`RIDE GANGSTI KIRKESTUA KIRKEGÅRD KAPELL 14 Sommervegen Kirkebakken 13 Sambruk/ Prosjektet avklarer situasjonen ved å knytte alle delene av området KONTEKSTUELLE TILPASNINGER til en overordnet enkel struktur god sambruk. Det nye kirkebygget knytter AREAL PÅ TOMTEN seg til kirkestua mot nord /øst og skaper på den måten god sambruk mellomav BYGGProgram UTFORMING eksisterende og ny bygningsmasse. +23, ,0 +23, ,0 5 kirkerommet 9 Tomtedisponering / Kirken er organisert i samme retning som den gamle AREAL PÅ TOMTEN kirken alteret mot øst. Bygget henvender seg til aksen mot byen samt aksen nord/syd det østre PROGRAM OG VOLUM UTFORMING AV BYGG kapellet på den ene siden og hagen på den andre. Viktige elementer i anlegget er som følgende: Kirkebakken / Adkomsten vandringen opp fra Kirkebakken gir en ro til stedet og en god forberedelse til den kirkelige samling og fokus påpåvandringen AREAL TOMTEN PROGRAM OG VOLUM mot alteret. Prosjektet velger å knytte seg til dette eksisterende plangrepet aksen mot byen og opprettholder der den gode kontakten mellom kirken KONTEKSTUELL LØSNING og byen. 100 n , , , ,0 Kontekstuell tilpasning rasjonell bygningskropp dialog mellom ute og inne tydelige skiller mellom funksjoner Kirkemuren / Den gamle kirkemuren tydeliggjør den historiske forankringen mot fortiden. Muren symboliserer den klassiske korskirken som engang stod her. Det er plassert et utealter i den gamle kirkens sideskip mot nord slik at man kan PROGRAM OGbla VOLUM KONTEKSTUELL LØSNING arrangere utegudstjeneste i de gamle ruinene. Kirkehagen / Uterommet mellom kirkestua og det nye kirkebygget danner KULTURELL TILNÆRMING en intim hage. Her kan det holdes aktiviteter som mindre konserter og gudstjenester, en uformell møteplass og samtidig et sted for kontemplasjon. Kirkestua / Det nye bygget er koblet sammen kirkestua ikontekstuell begge etasjer LØSNING en glassgang i syd. Dette gir god sambruk i hele anlegget. KULTURELL TILNÆRMING Historiske akser / Aksen nord/syd mot kapellet tydeliggjøres slik at bla prosesjoner kan foregå mellom kirkebyggene. I syd ender aksen i et vannspeil i kirkehagen - symbolet på livet. Steiner fra den gamle kirkemuren plasseres som små skulpturer i vannspeilet. Steine symboliserer evigheten og fører tidslinjen fra til den gamle kirken videre. DISPONERING UTEAREAL ADKOMST Kulturell/ historisk tilpasning kirketårn eksponering tilknytning til eksisterende romlinge kvaliteter KULTURELL TILNÆRMING Parkering, adkomst bilvei / Hovedandelen av parkering er lagt på felt KAR3 som beskrevet i programmet. HC parkering er lagt i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Busslomme er anlagt langs Kirkebakken hvor de besøkende kan ankomme via Kirkebakken og videre direkte til hovedinngangen. Østre Porsgrunn kirke 5

6 HOVEDPLAN 1: n C D 1 k E F I 22 H 6 G j h g c b 2 a e i d f KIRKEROM 2. KOR OG ALTERPARTI a. alter b. knefall c. døpefont d. prekestol e. lesepult f. klokkerplass g. votivskip h. prosesjonskors i. flygel j. orgel k. lysglobe 3. KIRKETORVET 4. STOLLAGER / UTVIDELSE 5. SAKRISTI 6. TOALETT 7. DÅPSROM 8. VIGSELS- OG BØNNEROM 9. KANTOR- OG INSTRUMENTLAGER 10. LYDMIX / IKT / AV 11. UNGDOMSROM 12. MØTEROM MØTEROM ØVELSESROM 15. KONTOR FRIVILLIGE 16. KOPIROM 17. KJØKKEN 18. LAGER KJØKKEN 19. GARDEROBE 20. TOALETTER 21. KIRKETJENER / VERKSTED 22. TEKNISK SENTRAL 23. BEREDSKAPSROM 24. RENGJØRINGSSENTRAL 25. LAGER 26. TEKNISK ROM 27. KLOKKETÅRN B A UTOMHUS A. HC-parkering B. Sykkelparkering C. Lund søyleeik og lokal elvegrus D. Kirketorg uterom, spylt betong lokal tilslag E. Urte og blomsterhage F. Vannspeil steiner fra kirkeruinen G. Sted for kontemplasjon H. Bøkehekk I. Kirkeruinen, Uteandakt lokal elvegrus 6 enighet GSPublisherEngine

7 PLAN 2 1: PLANDIAGRAMMER - FLEKSIBILITET julegudtjeneste ORGANISERING 1.påskedag Servicesone 2 Fleksibel sone x1 x1 3 Kirketorget - x1 fleksibel sone x1 x1 x1 4 Kirkerommet 5 Kor 6 Sekundærfunksjoner 10 n Alt Alt på på ett ett plan plan Alt på ett plan Alt på ett plan Alt på på ett ett plan plan Alt - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner store fasadearealer bygningen opptar hele hele,, ingen ingen utefunksjoner utefunksjoner - bygningen store fasadearealer opptar --- bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner store fasadearealer lite effektivt i forhold til energibruk store fasadearealer -- store lite effektivt i forhold til energibruk fasadearealer -- store fasadearealer lite effektivt i forhold til energibruk uavklart akseforhold lite effektivt effektivt forhold på til energibruk energibruk - lite uavklart akseforhold på iivolum forhold til --- lite effektivt i forhold til energibruk uavklart akseforhold på fragmentert uavklart akseforhold akseforhold på -- uavklart fragmentert volum på --- uavklart akseforhold på 13 fragmentert volum fragmentert volum -- fragmentert fragmentert volum 12volum Søndagsgudstjeneste x2 bønn samling x2 x2 x2 x2 x2 Orgelkonsert Liten Elektronisk konsert Intimdåp Hevet Hevet kirkesal kirkesal underetasje underetasje Hevet kirkesal underetasje Hevet kirkesal kirkesal underetasje underetasje Hevet Hevet kirkesal underetasje -- adkomst adkomst ii mellometasje, mellometasje, lite lite UU-vennlig UU-vennlig - adkomst ii mellometasje, lite UU-vennlig delvis nedsunkede støttefunksjoner adkomst mellometasje, lite UU-vennlig UU-vennlig - adkomst delvis nedsunkede støttefunksjoner mellometasje, lite ---- adkomst ii 19 mellometasje, lite UU-vennlig 18 delvis nedsunkede støttefunksjoner mørke arealer i underetasjen delvis nedsunkede støttefunksjoner mørke nedsunkede arealer i underetasjen --- delvis delvis støttefunksjoner støttefunksjoner mørke arealer i underetasjen ulikhet ii fotavtrykk for - mørke mørkenedsunkede arealer underetasjen ulikhet fotavtrykk for veiledende veiledende programareal programareal arealer ii underetasjen underetasjen --- mørke arealer i ulikhet i fotavtrykk for veiledende komplisert forbindelse programareal ulikhet ii fotavtrykk fotavtrykk for veiledende veiledende programareal komplisert forbindelse Kirkestua Kirkestua ---- ulikhet ulikhet for programareal i fotavtrykk for veiledende programareal komplisert forbindelse Kirkestua -- komplisert komplisert forbindelse Kirkestua forbindelse Kirkestua Kirkestua - komplisert forbindelse Kompakt Kompakt bygning bygning messaninetasje messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + kompakt volum korte kommunikasjonsårer Sommerbryllup kompakt volum korte kommunikasjonsårer bygningen er harmonisk på + kompakt kompakt volum volum korte korte kommunikasjonsårer bygningen er plassert plassert harmonisk på kommunikasjonsårer ++ volum korte kommunikasjonsårer + kompakt bygningen er plassert harmonisk på skaper et romdannende bygningsmiljø bygningen er plassert plassert harmonisk harmonisk på + bygningen skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet uterommet + er på ++ bygningen er plassert harmonisk på skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet gode dagslysforhold ulike soner skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet + gode dagslysforhold ulike soner skaper et romdannende romdannende bygningsmiljø uterommet uterommet ++ et bygningsmiljø + skaper gode dagslysforhold ulike soner energieffektivt bygningsvolum gode dagslysforhold ulike soner + energieffektivt bygningsvolum gode dagslysforhold ulike ulike soner soner Kirkestua ++ dagslysforhold + gode energieffektivt bygningsvolum trinnfri adkomst, god energieffektivt bygningsvolum + energieffektivt trinnfri adkomst, god forbindelse forbindelse Kirkestua bygningsvolum ++ energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua Kirkestua trinnfri adkomst, adkomst, god god forbindelse forbindelse ++ trinnfri Kirkestua Tomt kirkegulv x1½ x1½ x1½ x1½ x1½ x1½ 0 1 5m Østre Porsgrunn kirke 7

8 3. FUNKSJON - BYGGET Kirkebygget må signalisere sin funksjon ved sakral verdighet og assosiasjonsrikdom. Kirken har en gjenkjennelig form klokketårn i spir og et kirkerom som fremhever seg i bygningsformen. Med sin særegne form vil bygningen bli en arkitektonisk attraksjon, et folkekjært landemerke og treffpunkt i byen. Det dannes varierende visuelle romforløp kontakt ut mot byen mot gravlunden og det lille kapellet, til kirkens hage og inn i det indre landskap av huset. En enkel hovedform, gode proporsjoner, stemningsskapende materialvirkninger, assosiasjonsrikdom og en kirkehistorisk tolkning av dagslyset er avgjørende parametre. Funksjonalitet og romprogram / Prosjektet legger til grunn en funksjonsløsning som er basert på kirkens aktiviteter i et langsiktig tidsperspektiv. Sirkulasjon og tilgjengelighet skal løses slik at tydelighet er fremtredende i anleggets strukturering. Samtidig skal det tilrettelegges slik at flest mulig kan besøke bygningen og anlegget omkring. Derfor er prosjektet i sin helhet plassert sånn at det henvender seg både til allmennheten og er praktisk løst i forhold til ansatte, reelle funksjonskrav og daglige driftsbehov. Høy grad av fleksibilitet og brukskombinasjoner er integrert i funksjonenes utforming og innbyrdes plassering. Planløsning Byggets funksjoner / Bygningen har en enhetlig masse på to plan. Dette gir en oversiktlig og effektiv planløsning god brukskvalitet til de forskjellige aktivitetene i huset. Det er lagt vekt på å gi de store funksjonssonene i huset enkel plangeometri og logisk plassering. Dette gir høy grad av fleksibilitet, driftsvennlighet og bruksrobusthet samtidig som det svarer på programmets forskjellige behov og brukskombinasjoner. Hovedkommunikasjonen i kirken springer ut fra et kirketorg som også knytter sammen de to plan. Alle funksjoner i huset er lett tilgjengelige fra kirketorget noe som gir praktiske brukskombinasjoner og -muligheter. - Hovedplanet inneholder alle sakrosante rom og hovedinngang fra kirkebakken. Kirketorget gjennomlys ligger sentralt i planet og skaper en gjennomgående akse mot nord/syd. Fra torget er det god orientering til kirkerommet. Kirkerommet kor og alterparti har en avklart rektangulær form. Langs prosesjonsaksen og rundt koret er det mange møbleringsmuligheter tilpasset de forskjellige seremonier. Langs langveggen av kirkerommet ligger en sone rom orgelnisje, sakristi, dåpsrom samt teknisk sentral / AV rom som alle kan nåes via en gang mot syd. Vigsels og bønnekappell ligger i nord syd aksen og har vinduer ut mot hagen vannspeilet, og har samtidig kontakt inn mot kirkerommet. Dette gir god fleksibilitet. De forskjellige rommene langs kirkerommet kan ha to sett skyvedører, en i glass og en som er tett. Slik kan innsyn, utsyn, lyd og dagslys reguleres i de forskjellige rommene. Kirkeskipet Haabet er plassert rett over punktet for den gamle kirkens alter og bidrar til å binde den historiske tidslinjen sammen. Til kirketorget ligger publikumsgarderobe toaletter samt stollager. Lagerene kan innlemmes i kirketorget ved store forsamlinger og skaper en god fleksibilitet i bygget. Kirketorg kan videre innlemmes i kirkerommet ved bruk av fleksible vegger. Her finnes flere ulike møbleringsalternativer. I kirkerommet er kun alteret fast, mens de andre elementene som prekestol, lesepult, lysglobe og døpefont alle er flyttbare. 8 enighet

9 - Øvre plan er organisert rundt en sentral sone trapp og heis. Alle aktivitets-, møte og undervisningsrom har gode utsikts og dagslyskvaliteter. Det er stor fleksibilitet mellom rommene som kan åpnes og lukkes skyvefelt. I den sentrale sonen ligger garderobe, toaletter samt kjøkken anretning. Kontor for friville ligger mot den eksisterende kirkestua. Denne er koblet sammen det nye kirkebygget i begge etasjer og skaper der god sambruk mellom byggene. OPPRISS PROPOSJONER 1:400 -Byggets fasade/ er en struktur som transformerer lyset. Lyset som liturgisk element ivaretas ved de spesielle lys innslippene i fasaden. Behandlingen av naturlig lys som en spesiell kvalitet i arkitekturen er innført gjennom en nyansert bruk av gjennomlys, graderinger av transparens og translucens. Fasaden skal være som et lysfilter og både skjerme mot og inkludere omverdenen. Høye spalter i kobberfasaden gir sakrale lysinnslipp hvor himmelen kan skimtes innenfra. Kirkerommet i bruk oppleves utenfra når lyset skinner ut av spaltene og vil gjøre at bygget eksponeres på stor avstand. I glassbasen ligger et raster av tre på innsiden som beskytter mot omverdenen og samtidig sildrer lyset inni kirkerommet. -Universell utforming / Det er lagt vekt på å tilrettelegge for universell utforming. Gangsoner, funksjoner og rom er dimensjonert og uten sprang for å gi tilgjengelighet til alle. Det er HC toalett sentralt på begge plan samt heis som binder etg sammen. Tårnet kan utformes iht krav om universell tilgjengelighet heis til klokketårnet dersom det er ønskelig. HC parkering er anlagt nær hovedinngangen til kirken. Det er trinnfri adkomst inn i kirkebygget. Den tidligere Kirken Prosjektforslagets proposjoner er inspirert av den tidligere kirken Prosjektforslaget enighet -Akustikk / Det er lagt vekt på at kirkerommet og anlegget for øvrig har god akustikk. Formen på kirkerommet er bygget opp geometri, konstruksjoner og materialer som vil gi en god romklang. Styring av lyden og akustikk i forhold til forskjellige aktiviteter gjøres ved en differensiert bruk av vekselvis lydabsorberende og reflekterende flater både permanente så vel som fleksible løsninger. Det er også vektlagt fleksibilitet ved å kunne stenge og åpne romsoner for å muliggjøre forskjellige akustiske lydmiljøer. -Utsmykning / Arkitekturen er klar og enkel og de rene store flatene i bygget vil kunne være gode utstillingsarealer for eksempel bak alteret. Kunst kan også integreres i kombinasjon glassfeltene. Vi ser det som viktig å skape et godt samarbeid mellom kunstner og arkitekt for å skape et spennende og verdig uttrykk i kirkerommet. Hagen vil også være en fin arena for utsmykning,. +30,0=54,0 OPPRISS VEST 1: =38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23, Kapellet Kirkebakken Steinmur Gamle ruinen Hovedinngang Hagen Kirkestua HC og sykkelparkering Østre Porsgrunn kirke 9

10 10 enighet

11 4 Regulering / det nye prosjektet forholder seg til reguleringsplan og bestemmelser på. Prosjektet ligger innenfor gjeldende byggegrense. Bygget har en utnyttelsesgrad på 46 % og ligger der godt innenfor gjeldende utnyttelsesgrad. Kirkebygget og tårnets høyde forholder seg også til gjeldende krav til høyder på. PLAN TEKNISK LOFT 1:400 TAKPLAN 1: ,99 +34,04 +40,00 +35,24 +38,51 5 Byggets fleksibilitet / Prosjektet har også evne til å møte vekslende funksjonelle behov ved at det foretas enkle bygningsmessige og tekniske modifikasjoner. Bærekonstruksjoner er tilpasset slik at man lett kan endre på planløsning ved behov. Det er ingen tekniske installasjoner i lettvegger. Byggets generalitet / Da rom og tekniske løsninger generelt har en stor grad av standardisering enkle geometrier kan endrede funksjonsbehov skje innenfor prosjektets utforming. Kombinasjonen av rom som kan åpnes og lukkes samt slås sammen vil gi mulighet for variert bruk av bl.a kirkerom, kirketorg mm ,00 +53,54 +33,00 +34,95 +32,90 +33,00 +34,95 6 Levetid/ Det har vært lagt stor vekt på levetidsbetraktninger når det gjelder valg av materialer og konstruksjoner i bygget. Materialene er i tillegg inspirert av det gamle kirkebyggets gode og holdbare materialpalett: tre, kobber, stein og glass. Bruk av resirkulert kobber i fasade og takflater i kombinasjon felt i glass vil gi et bygg forutsatt levetid. Kobber er et fullstendig resirkulertbart råmateriale og er derfor også en fornybar ressurs for fremtiden n +32,90 GSPublisherEngine GSPublisherEngine OPPRISS NORD 1:400 OPPRISS SYD 1:400 OPPRISS ØST 1: ,0=54,0 +30,0=54,0 +30,0=54,0 +14=38,0 +14=38,0 +14=38,0 +9,0=33,0 +9,0=33,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 +3,5=27,5 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 ±0,0=24,0-0,5=23, Østre Porsgrunn kirke 11

12 SNITT A-A 1: ,0=54,0 +14=38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 Kor og alterparti SNITT B-B1:200 Kirkerom Bønnerom Lydmix / IKT / AV Kirketorvet Ungdomsrom Tekn. +30,0=54,0 7 Østre Porsgrunn kirke- et miljøprosjekt / Besvarelsen har fokus på miljøvennlige, nyskapende og framtidsrettede arkitektoniske løsninger hvor respekt for mennesker og steder utgjør prosjektets fundament. Bærekraft i prosjektforslaget en helhetlig tilnærming, hvor både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft vektes. Et mantra for vår tverrfaglige besvarelse er at vi betrakter bygningen som en organisme i konstant dialog sine omgivelser og brukerne. Kombinasjonen av bygningsfysiske, infrastrukturelle og tekniske løsninger er bevisst sammensatt for å legge grunnlag for et miljøvennlig bygg. Bygget er prosjektert for å oppnå lavenergi standard et maksimalt netto oppvarmingsbehov på 40,46 kwh/m2år. Av energibehovet skal kun en liten del gå til oppvarming og resten går til lys, ventilasjon, teknisk utstyr og varmtvann. Det er tatt utgangspunkt i krav i NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Det er gjort følgende tiltak i forhold til prosjektets energidesign for å tilfredsstille krav til lavenergibygg: PASSIVE TILTAK Redusere varmetapet Byggets plassering og orientering på sørger for minst mulig solbelastning om sommeren. Bygget har fått en arealeffektiv og meget kompakt volum utforming. Det er lagt opp til passiv kjøling Byggemetode: Gode U-verdier for yttervegger, tak og gulv / tetthet/ kuldebroer. Det er benyttet betong i noen utvalgte bygningsdeler som vil bidra til termisk lagring av varme, temperatursvingninger i rommene vil utjevnes ved varierende belastning av termiske laster. AKTIVE TILTAK- Redusere energibehov Energibesparende utstyr / Et eksempel er å benytte belysning LENI tal < 9,9 kwh/m2 år snitt effekt 4,5 W/m2 (tilsvarende krav i NS 3701). Lys vil være kombinasjon av LED og T5 belysning. Effektive ventilasjonsløsninger/ Ventilasjon effekt varmegjenvinning > 80 % / Ventilasjon lavt trykktap, SFP < 2 kw/ m3/s. SD-anlegg styresystemer - energimåling / Bygget utstyres et sentralt styrings- og overvåkningssystem. Oppfølging i bygge- og driftsfase/ Sikre at de gode miljømålene som ligger til grunn i prosjekteringsfasen blir utført og fulgt opp i byggefasen og også videre når bygget er i bruk. Ren energi Varmeanlegget vil primært tilknyttes fjernvarmeanlegget i området. Det er vurdert hvor man evt kan plassere energibrønner i forbindelse en mulig varmepumpe. For anlegg hvor det skal bores et større antall energibrønner, er det aktuelt å benytte en spesiell testrigg for måling av termisk motstand og mulig varmeuttak i en testbrønn (termisk responstest). Testen, som tar ca. 60 til 70 timer, gir et godt grunnlag for optimalisering av total borehullsdybde for anlegget. Kor og alterparti Kirkerom Teknikk Lager Kopi Bønnerom +14=38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 Energieffektive vinduer en lav u-verdi Det er valgt lavemitterende materialer som minimaliserer behov for ventilasjon som skal dekke opp for avgassing. Det er lagt opp til effektiv luft distribusjon for å oppnå god luftkvalitet der det er behov. Det er en utstrakt bruk av trematerialer i innvendige overflater på vegger og tak. Tre er et hygroskopisk materiale som er godt egnet til å ta opp og avgi fukt etter behov, og vil der bidra til et godt inneklima. Energibrønner foreslås plassert i den triangulære parken langs Kirkebakken. ±0,0=24,0-1,0=23,0-2,0=22,0 12 enighet

13 Materialbruk byggteknisk konstruksjon Materialpaletten er inspirert av det gamle kirkebygget samt omkringliggende bebyggelse. Prosjektet har fått en enkel materialpalett slitesterke materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde. Materialene skal være lavemitterende for å kunne redusere ventilasjonsmengdene og skape et godt inneklima. Samtidig har det vært viktig at materialene gir kirken en lokal forankring og karakter som er tilpasset stedets lynne. Det skal planlegges og prosjekteres for materialer lang levetid samt lavt klimagassutslipp. Materialer skal kunne gjenvinnes, enten ved at de kan brukes direkte i fremtidig byggeri, eller inngå i en større resirkuleringsprosess. Inventar skal være miljøsertifisert, for eksempel svanemerket. Hovedkonstruksjoner/ utføres i massivtre kombinasjon av limtredragere og søyler der det er behov. Det søylefrie kirkerommet løses rammer av limtre senteravstand 2,5m. Bjelkehøyde blir rundt 1m. Takflatene er stive skiver, det samme for bakveggen. Rammenes stendere blir synlig i vindusfeltene. Klokketårnet er konstruert i fagverk av tre som kles, innspente limtrebjelker alternativt i elementer av massivtre. Vertikale bæringer utføres i kombinasjon av massivtre skiver. Resirkulert kobber som ytterkledning på vegger og tak Den tidligere kirken kobberspir og trekledning Trekonstruksjoner i limtremassivtre eksponert innervegger Innvendige overflater/ Det er utstrakt bruk av massivtre - et materiale gode miljøegenskaper, når det gjelder fukt- og temperaturregulering, liten avgassing av helseskadelige stoffer og ytre miljø. Tre er en fornybar ressurs, det kreves lite ressurser å bearbeide råmaterialet, det binder CO2, og bygging tre er der et bidrag til å få ned CO2-utslippene. Huset skal speile sitt utvendige enkle uttrykk i interiøret. Det er listfri overganger mellom vegg og himling. Fast inventar som hyller, benker mm forutsettes utført i kombinasjon av heltre og finerte flater. Innvendige lettvegger flater av trepanel, gulvbelegg i våtrom er keramiske fliser. Tregulv Innvednige vegger i tre Trespiler Spylt betong utvednige dekker Det foreslås et slitesterkt og bestandig tregulv i begge etasjer. Fasader og utvendig takflater / Utvendig vil bygget få kledning på tak og vegg i resirkulert kobber inspirert av det gamle kirketaket. Det vil gi en nærmest vedlikeholdsfri fasade (kun vasking). Alle takflater vil få utførelse utvendige utspyere og renner. Det vil gjennom prosjekteringen legges stor vekt på gode og sikre bygningsfysiske løsninger for avvanning av tak. Elvegrus lokalt tilslag ved ruiner og i hagen Beplantning Søyleeik (Quercus robur Fastigiata) Bøkehekk (Fagus sylvatica) Østre Porsgrunn kirke 13

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse 11.03.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter

Detaljer

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE...

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE... TA DE HATT OG LA DE VADRE! ordahl Bruns gate 2 sikter skyhøyt mot et «lavt» mål: nemlig et minimalt klimagassutslipp. Om flere rehabiliteringsprosjekter gjør det samme, vil det virkelig monne i denne viktige

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke.

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke. sivilarkitekt espen surnevik as MNAL www.espensurnevik.no espen@espensurnevik.no Tlf: 986 21 856 Org.nr: 998282705 Bankkonto: 3201 55 63701 Til: Våler kirkelige fellesråd Dato: 21/08/2012 Att: - 2012 01.

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram. Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika

Rom- og funksjonsprogram. Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika Rom- og funksjonsprogram Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika Deichmanske Bibliotek V200809/1600 August 2009 1 Omslagsillustrasjon: Axel Revold, Freske på Deichmanske bibliotek, 1932

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer