Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke"

Transkript

1 Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1

2

3 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag og høytid. Anlegget blir sentralt som en del av et trygt oppvekstmiljø for barn og unge. Samtidig skal kirken bli en plattform for kunst, kultur og musikk. Bygningen blir et lokalt møtested for samvær og tro i alle ukens 7 dager. Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende for alle. Østre Porsgrunn kirke skal være et inspirerende og verdig samlingssted som viser respekt for den kristne tro, mennesker, miljø og klima. Den tidligere gamle kirken og den omkringliggende bebyggelsen i området har vært en viktig inspirasjonskilde til prosjektet. Hovedkonstruksjoner i en kombinasjon av massivtre og limtre og kobberkledningen på tak og fasade er inspirert av den gamle kirkens materialpalett. Ved å bevare deler av den gamle kirkemuren og skape en uteplass i de gamle ruinene respekterer man det gamle bygget som engang var så viktig for menneskene i Porsgrunn. Den nye bygningen sin enkle, sakrale form vil reises opp som et viktig landemerke. Kirken vil igjen fremstå som et signalbygg i byen og skape et samlende møtested for alle brukerne. Det er i våre liv, ikke i våre ord, at vår religion må leses. Thomas Jefferson Østre Porsgrunn kirke 3

4 2. KIRKEBYGG I BYEN FOR MENNESKET TRADISJON - INOVASJON x1 Tradisjon Tårnmotiv spir Enkel tydelig plan Tre som byggemateriale Kobber som materiale Enkle rom Orientering i landskapet Alt på ett plan Innovasjon Porsgrunn Kirke - bygningennye opptarøstre hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer Proporsjoner inspirert av historien Tuften på tradisjon i tid og fremtidsrettede - lite effektivt i forhold til energibruk Agers kirken hverdag og høytid løsninger - uavklart akseforhold på - fragmentert volum Mangfoldig arena for alle Miljø- og energirettet x1 x2 Inn- og uterom og aktiviteter sammenflettet Eksisterende og ny bygningsmasse et anlegg De som besøker og bruker stedet skal få en rik steds-, kultur- og arkitekturopplevelse. Prosjektet skal holde høy arkitektonisk - bygningen, ingen utefunksjoner kvalitetopptar og hele samtidig være pragmatisk organisert og økonomisk - store fasadearealer - litegjennomførbart. effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på For å skape en robust og fremtidsrettet løsning er følgende - fragmentert volum betraktninger sentrale for prosjektet: Alt på ett plan Arkitektonisk grep / Huset egenart er inspirert av den tradisjonelle kirketradisjonen tydelige og elementære former, materialer og konstruksjoner. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk, romløsning og materialitet der religion, kultur og stedets karakteristiske by- og naturrom føres sammen i en større enhet. Prosjektet søker gjennom denne tolkningen av kirkelig kultur og stedegenhet å besvare den Hevet kirkesal underetasje arkitektoniske oppgaven ved bruk av varierte og velartikulerte romforløp i en lite unik og klar form. Det høyreiste kirketårnet - adkomst i mellometasje, UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner understreker det sakrale i bygget og bidrar til å gjenskape den - mørke arealer i underetasjen - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal posisjonen kirken engang hadde som hovedkirke i Porsgrunn. - komplisert forbindelse Kirkestua Møtested/ Kirken skal være et møtested for mennesker til hverdags og i forbindelse spesielle merkedager. Det er etablert gode møtesteder både på innsiden og utsiden av kirkebygget for små og store forsamlinger. Byggets fleksibilitet skaper muligheter for å iscenesette ulike arrangementer på en enkel måte. Alt fra små intime vielses seremonier til store gudstjenester samt prosesjoner og utegudstjenester. VURDERTE PLANGREP x1 Maksimalt fotavtrykk på 1 1/2 plan 4 enighet - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer - lite effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på - fragmentert volum x2 - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - store fasadearealer - lite effektivt i forhold til energibruk - uavklart akseforhold på x2 Alt på ett plan Hevet kirkesal underetasje/ 2 plan Hevet kirkesal underetasje - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner - mørke arealer i underetasjen - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal - komplisert forbindelse Kirkestua x1½ Forhold til omgivelser / Prosjektet er gitt en utforming i nær relasjon til Porsgrunns landskapsidentitet og bybilde. Prosjektet har + kompakt volum korte kommunikasjonsårer dimensjoner respekterer og harmonerer byen og landskapet + bygningen er plassert som harmonisk på + skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet sin topografi, sine bygninger og romkvaliteter. Østre Porsgrunn + gode dagslysforhold ulike soner kirke er plassert slik at det henvender seg mot byen og kirkebakken + energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua samtidig som det nye bygget skaper et intimt uterom mellom det nye kirkebygget og kirkestua. Den viktige aksen fra kapellet i Nord og frem til det nye kirkebygget er ivaretatt og forsterket i prosjektet. Kirken vil fremstå som det signalbygg det engang var. Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Hevet kirkesal underetasje Kompakt bygning messaninetasje - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - adkomst i mellometasje, lite UU-vennlig - delvis nedsunkede støttefunksjoner - delvis - mørke arealernedsunkede i underetasjen støttefunksjoner - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal mørke arealer i underetasjen - komplisert forbindelse Kirkestua + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + bygningen er plassert harmonisk på + bygningen erbygningsmiljø plassert harmonisk + skaper et romdannende uterommetpå + gode dagslysforhold ulike soner + skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet + energieffektivt bygningsvolum + gode dagslysforhold ulike soner + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua - ulikhet i fotavtrykk for veiledende programareal - komplisert forbindelse Kirkestua x1½ Kompakt bygning messaninetasje + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + bygningen er plassert harmonisk på + energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua Utomhus/ Østre Porsgrunn kirkes plassering på Kirkehaugen er privilegert. Stedets plassering i byen og stedets historie har vært til stor inspirasjon for prosjektforslaget. Det er viktig at anlegget utvikles i pakt de eksisterende omgivelsene på Kirkehaugen kirkegården, de gamle kirkemurene, det østre kapellet og kirkestua, samtidig som det etableres et rikt register av bruksmuligheter.

5 0 SITUASJONSPLAN 1:1000 Hovedgrep i utomhusanlegget Helhetlighet / Opplevelsen av prosjektet skal preges av et samspill mellom stedets egenart, de forskjellige delene av anlegget og det arkitektoniske uttrykk. Prosjektet foreslår et organisasjonsprinsipp som binder alt tydelig sammen. Anlegget får en helhetlig løsning hvor all sirkulasjon organiseres i et godt gjennomtenkt grep. Dette samler alle funksjoner og tilbud i et stedstilpasset anlegg Skånsomhet / Bygget er lagt langs den eksisterende nordre kirkemuren. Muren etter den gamle kirkens sideskip mot nord er fri og danner en samlingsplass i aksen fra det østre kapell og de livskraftige trærne. Resterende mur benyttes som skulpturelle steiner i vannspeilet som ligger i enden av denne viktige aksen. Signaleffekt / Kirken sin tydelige og enkle sakrale form og sitt vakre og høyreiste kirketårn vil igjen et viktig symbol i Porsgrunn som man vil se fraav BYGG UTFORMING mange himmelretninger når man ankommer eller reiser fra byen. HOVEDINNGANGEN GAMLE KIRKERUIN KIRKEHAGE INNGANG ØKONOMI INNGANG HC PARKETIRING SYKKELPARKERING PARKERING BUSSHOLDEPLASS KISS N`RIDE GANGSTI KIRKESTUA KIRKEGÅRD KAPELL 14 Sommervegen Kirkebakken 13 Sambruk/ Prosjektet avklarer situasjonen ved å knytte alle delene av området KONTEKSTUELLE TILPASNINGER til en overordnet enkel struktur god sambruk. Det nye kirkebygget knytter AREAL PÅ TOMTEN seg til kirkestua mot nord /øst og skaper på den måten god sambruk mellomav BYGGProgram UTFORMING eksisterende og ny bygningsmasse. +23, ,0 +23, ,0 5 kirkerommet 9 Tomtedisponering / Kirken er organisert i samme retning som den gamle AREAL PÅ TOMTEN kirken alteret mot øst. Bygget henvender seg til aksen mot byen samt aksen nord/syd det østre PROGRAM OG VOLUM UTFORMING AV BYGG kapellet på den ene siden og hagen på den andre. Viktige elementer i anlegget er som følgende: Kirkebakken / Adkomsten vandringen opp fra Kirkebakken gir en ro til stedet og en god forberedelse til den kirkelige samling og fokus påpåvandringen AREAL TOMTEN PROGRAM OG VOLUM mot alteret. Prosjektet velger å knytte seg til dette eksisterende plangrepet aksen mot byen og opprettholder der den gode kontakten mellom kirken KONTEKSTUELL LØSNING og byen. 100 n , , , ,0 Kontekstuell tilpasning rasjonell bygningskropp dialog mellom ute og inne tydelige skiller mellom funksjoner Kirkemuren / Den gamle kirkemuren tydeliggjør den historiske forankringen mot fortiden. Muren symboliserer den klassiske korskirken som engang stod her. Det er plassert et utealter i den gamle kirkens sideskip mot nord slik at man kan PROGRAM OGbla VOLUM KONTEKSTUELL LØSNING arrangere utegudstjeneste i de gamle ruinene. Kirkehagen / Uterommet mellom kirkestua og det nye kirkebygget danner KULTURELL TILNÆRMING en intim hage. Her kan det holdes aktiviteter som mindre konserter og gudstjenester, en uformell møteplass og samtidig et sted for kontemplasjon. Kirkestua / Det nye bygget er koblet sammen kirkestua ikontekstuell begge etasjer LØSNING en glassgang i syd. Dette gir god sambruk i hele anlegget. KULTURELL TILNÆRMING Historiske akser / Aksen nord/syd mot kapellet tydeliggjøres slik at bla prosesjoner kan foregå mellom kirkebyggene. I syd ender aksen i et vannspeil i kirkehagen - symbolet på livet. Steiner fra den gamle kirkemuren plasseres som små skulpturer i vannspeilet. Steine symboliserer evigheten og fører tidslinjen fra til den gamle kirken videre. DISPONERING UTEAREAL ADKOMST Kulturell/ historisk tilpasning kirketårn eksponering tilknytning til eksisterende romlinge kvaliteter KULTURELL TILNÆRMING Parkering, adkomst bilvei / Hovedandelen av parkering er lagt på felt KAR3 som beskrevet i programmet. HC parkering er lagt i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Busslomme er anlagt langs Kirkebakken hvor de besøkende kan ankomme via Kirkebakken og videre direkte til hovedinngangen. Østre Porsgrunn kirke 5

6 HOVEDPLAN 1: n C D 1 k E F I 22 H 6 G j h g c b 2 a e i d f KIRKEROM 2. KOR OG ALTERPARTI a. alter b. knefall c. døpefont d. prekestol e. lesepult f. klokkerplass g. votivskip h. prosesjonskors i. flygel j. orgel k. lysglobe 3. KIRKETORVET 4. STOLLAGER / UTVIDELSE 5. SAKRISTI 6. TOALETT 7. DÅPSROM 8. VIGSELS- OG BØNNEROM 9. KANTOR- OG INSTRUMENTLAGER 10. LYDMIX / IKT / AV 11. UNGDOMSROM 12. MØTEROM MØTEROM ØVELSESROM 15. KONTOR FRIVILLIGE 16. KOPIROM 17. KJØKKEN 18. LAGER KJØKKEN 19. GARDEROBE 20. TOALETTER 21. KIRKETJENER / VERKSTED 22. TEKNISK SENTRAL 23. BEREDSKAPSROM 24. RENGJØRINGSSENTRAL 25. LAGER 26. TEKNISK ROM 27. KLOKKETÅRN B A UTOMHUS A. HC-parkering B. Sykkelparkering C. Lund søyleeik og lokal elvegrus D. Kirketorg uterom, spylt betong lokal tilslag E. Urte og blomsterhage F. Vannspeil steiner fra kirkeruinen G. Sted for kontemplasjon H. Bøkehekk I. Kirkeruinen, Uteandakt lokal elvegrus 6 enighet GSPublisherEngine

7 PLAN 2 1: PLANDIAGRAMMER - FLEKSIBILITET julegudtjeneste ORGANISERING 1.påskedag Servicesone 2 Fleksibel sone x1 x1 3 Kirketorget - x1 fleksibel sone x1 x1 x1 4 Kirkerommet 5 Kor 6 Sekundærfunksjoner 10 n Alt Alt på på ett ett plan plan Alt på ett plan Alt på ett plan Alt på på ett ett plan plan Alt - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner - bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner store fasadearealer bygningen opptar hele hele,, ingen ingen utefunksjoner utefunksjoner - bygningen store fasadearealer opptar --- bygningen opptar hele, ingen utefunksjoner store fasadearealer lite effektivt i forhold til energibruk store fasadearealer -- store lite effektivt i forhold til energibruk fasadearealer -- store fasadearealer lite effektivt i forhold til energibruk uavklart akseforhold lite effektivt effektivt forhold på til energibruk energibruk - lite uavklart akseforhold på iivolum forhold til --- lite effektivt i forhold til energibruk uavklart akseforhold på fragmentert uavklart akseforhold akseforhold på -- uavklart fragmentert volum på --- uavklart akseforhold på 13 fragmentert volum fragmentert volum -- fragmentert fragmentert volum 12volum Søndagsgudstjeneste x2 bønn samling x2 x2 x2 x2 x2 Orgelkonsert Liten Elektronisk konsert Intimdåp Hevet Hevet kirkesal kirkesal underetasje underetasje Hevet kirkesal underetasje Hevet kirkesal kirkesal underetasje underetasje Hevet Hevet kirkesal underetasje -- adkomst adkomst ii mellometasje, mellometasje, lite lite UU-vennlig UU-vennlig - adkomst ii mellometasje, lite UU-vennlig delvis nedsunkede støttefunksjoner adkomst mellometasje, lite UU-vennlig UU-vennlig - adkomst delvis nedsunkede støttefunksjoner mellometasje, lite ---- adkomst ii 19 mellometasje, lite UU-vennlig 18 delvis nedsunkede støttefunksjoner mørke arealer i underetasjen delvis nedsunkede støttefunksjoner mørke nedsunkede arealer i underetasjen --- delvis delvis støttefunksjoner støttefunksjoner mørke arealer i underetasjen ulikhet ii fotavtrykk for - mørke mørkenedsunkede arealer underetasjen ulikhet fotavtrykk for veiledende veiledende programareal programareal arealer ii underetasjen underetasjen --- mørke arealer i ulikhet i fotavtrykk for veiledende komplisert forbindelse programareal ulikhet ii fotavtrykk fotavtrykk for veiledende veiledende programareal komplisert forbindelse Kirkestua Kirkestua ---- ulikhet ulikhet for programareal i fotavtrykk for veiledende programareal komplisert forbindelse Kirkestua -- komplisert komplisert forbindelse Kirkestua forbindelse Kirkestua Kirkestua - komplisert forbindelse Kompakt Kompakt bygning bygning messaninetasje messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje Kompakt bygning messaninetasje + kompakt volum korte kommunikasjonsårer + kompakt volum korte kommunikasjonsårer Sommerbryllup kompakt volum korte kommunikasjonsårer bygningen er harmonisk på + kompakt kompakt volum volum korte korte kommunikasjonsårer bygningen er plassert plassert harmonisk på kommunikasjonsårer ++ volum korte kommunikasjonsårer + kompakt bygningen er plassert harmonisk på skaper et romdannende bygningsmiljø bygningen er plassert plassert harmonisk harmonisk på + bygningen skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet uterommet + er på ++ bygningen er plassert harmonisk på skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet gode dagslysforhold ulike soner skaper et romdannende bygningsmiljø uterommet + gode dagslysforhold ulike soner skaper et romdannende romdannende bygningsmiljø uterommet uterommet ++ et bygningsmiljø + skaper gode dagslysforhold ulike soner energieffektivt bygningsvolum gode dagslysforhold ulike soner + energieffektivt bygningsvolum gode dagslysforhold ulike ulike soner soner Kirkestua ++ dagslysforhold + gode energieffektivt bygningsvolum trinnfri adkomst, god energieffektivt bygningsvolum + energieffektivt trinnfri adkomst, god forbindelse forbindelse Kirkestua bygningsvolum ++ energieffektivt bygningsvolum + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua + trinnfri adkomst, god forbindelse Kirkestua Kirkestua trinnfri adkomst, adkomst, god god forbindelse forbindelse ++ trinnfri Kirkestua Tomt kirkegulv x1½ x1½ x1½ x1½ x1½ x1½ 0 1 5m Østre Porsgrunn kirke 7

8 3. FUNKSJON - BYGGET Kirkebygget må signalisere sin funksjon ved sakral verdighet og assosiasjonsrikdom. Kirken har en gjenkjennelig form klokketårn i spir og et kirkerom som fremhever seg i bygningsformen. Med sin særegne form vil bygningen bli en arkitektonisk attraksjon, et folkekjært landemerke og treffpunkt i byen. Det dannes varierende visuelle romforløp kontakt ut mot byen mot gravlunden og det lille kapellet, til kirkens hage og inn i det indre landskap av huset. En enkel hovedform, gode proporsjoner, stemningsskapende materialvirkninger, assosiasjonsrikdom og en kirkehistorisk tolkning av dagslyset er avgjørende parametre. Funksjonalitet og romprogram / Prosjektet legger til grunn en funksjonsløsning som er basert på kirkens aktiviteter i et langsiktig tidsperspektiv. Sirkulasjon og tilgjengelighet skal løses slik at tydelighet er fremtredende i anleggets strukturering. Samtidig skal det tilrettelegges slik at flest mulig kan besøke bygningen og anlegget omkring. Derfor er prosjektet i sin helhet plassert sånn at det henvender seg både til allmennheten og er praktisk løst i forhold til ansatte, reelle funksjonskrav og daglige driftsbehov. Høy grad av fleksibilitet og brukskombinasjoner er integrert i funksjonenes utforming og innbyrdes plassering. Planløsning Byggets funksjoner / Bygningen har en enhetlig masse på to plan. Dette gir en oversiktlig og effektiv planløsning god brukskvalitet til de forskjellige aktivitetene i huset. Det er lagt vekt på å gi de store funksjonssonene i huset enkel plangeometri og logisk plassering. Dette gir høy grad av fleksibilitet, driftsvennlighet og bruksrobusthet samtidig som det svarer på programmets forskjellige behov og brukskombinasjoner. Hovedkommunikasjonen i kirken springer ut fra et kirketorg som også knytter sammen de to plan. Alle funksjoner i huset er lett tilgjengelige fra kirketorget noe som gir praktiske brukskombinasjoner og -muligheter. - Hovedplanet inneholder alle sakrosante rom og hovedinngang fra kirkebakken. Kirketorget gjennomlys ligger sentralt i planet og skaper en gjennomgående akse mot nord/syd. Fra torget er det god orientering til kirkerommet. Kirkerommet kor og alterparti har en avklart rektangulær form. Langs prosesjonsaksen og rundt koret er det mange møbleringsmuligheter tilpasset de forskjellige seremonier. Langs langveggen av kirkerommet ligger en sone rom orgelnisje, sakristi, dåpsrom samt teknisk sentral / AV rom som alle kan nåes via en gang mot syd. Vigsels og bønnekappell ligger i nord syd aksen og har vinduer ut mot hagen vannspeilet, og har samtidig kontakt inn mot kirkerommet. Dette gir god fleksibilitet. De forskjellige rommene langs kirkerommet kan ha to sett skyvedører, en i glass og en som er tett. Slik kan innsyn, utsyn, lyd og dagslys reguleres i de forskjellige rommene. Kirkeskipet Haabet er plassert rett over punktet for den gamle kirkens alter og bidrar til å binde den historiske tidslinjen sammen. Til kirketorget ligger publikumsgarderobe toaletter samt stollager. Lagerene kan innlemmes i kirketorget ved store forsamlinger og skaper en god fleksibilitet i bygget. Kirketorg kan videre innlemmes i kirkerommet ved bruk av fleksible vegger. Her finnes flere ulike møbleringsalternativer. I kirkerommet er kun alteret fast, mens de andre elementene som prekestol, lesepult, lysglobe og døpefont alle er flyttbare. 8 enighet

9 - Øvre plan er organisert rundt en sentral sone trapp og heis. Alle aktivitets-, møte og undervisningsrom har gode utsikts og dagslyskvaliteter. Det er stor fleksibilitet mellom rommene som kan åpnes og lukkes skyvefelt. I den sentrale sonen ligger garderobe, toaletter samt kjøkken anretning. Kontor for friville ligger mot den eksisterende kirkestua. Denne er koblet sammen det nye kirkebygget i begge etasjer og skaper der god sambruk mellom byggene. OPPRISS PROPOSJONER 1:400 -Byggets fasade/ er en struktur som transformerer lyset. Lyset som liturgisk element ivaretas ved de spesielle lys innslippene i fasaden. Behandlingen av naturlig lys som en spesiell kvalitet i arkitekturen er innført gjennom en nyansert bruk av gjennomlys, graderinger av transparens og translucens. Fasaden skal være som et lysfilter og både skjerme mot og inkludere omverdenen. Høye spalter i kobberfasaden gir sakrale lysinnslipp hvor himmelen kan skimtes innenfra. Kirkerommet i bruk oppleves utenfra når lyset skinner ut av spaltene og vil gjøre at bygget eksponeres på stor avstand. I glassbasen ligger et raster av tre på innsiden som beskytter mot omverdenen og samtidig sildrer lyset inni kirkerommet. -Universell utforming / Det er lagt vekt på å tilrettelegge for universell utforming. Gangsoner, funksjoner og rom er dimensjonert og uten sprang for å gi tilgjengelighet til alle. Det er HC toalett sentralt på begge plan samt heis som binder etg sammen. Tårnet kan utformes iht krav om universell tilgjengelighet heis til klokketårnet dersom det er ønskelig. HC parkering er anlagt nær hovedinngangen til kirken. Det er trinnfri adkomst inn i kirkebygget. Den tidligere Kirken Prosjektforslagets proposjoner er inspirert av den tidligere kirken Prosjektforslaget enighet -Akustikk / Det er lagt vekt på at kirkerommet og anlegget for øvrig har god akustikk. Formen på kirkerommet er bygget opp geometri, konstruksjoner og materialer som vil gi en god romklang. Styring av lyden og akustikk i forhold til forskjellige aktiviteter gjøres ved en differensiert bruk av vekselvis lydabsorberende og reflekterende flater både permanente så vel som fleksible løsninger. Det er også vektlagt fleksibilitet ved å kunne stenge og åpne romsoner for å muliggjøre forskjellige akustiske lydmiljøer. -Utsmykning / Arkitekturen er klar og enkel og de rene store flatene i bygget vil kunne være gode utstillingsarealer for eksempel bak alteret. Kunst kan også integreres i kombinasjon glassfeltene. Vi ser det som viktig å skape et godt samarbeid mellom kunstner og arkitekt for å skape et spennende og verdig uttrykk i kirkerommet. Hagen vil også være en fin arena for utsmykning,. +30,0=54,0 OPPRISS VEST 1: =38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23, Kapellet Kirkebakken Steinmur Gamle ruinen Hovedinngang Hagen Kirkestua HC og sykkelparkering Østre Porsgrunn kirke 9

10 10 enighet

11 4 Regulering / det nye prosjektet forholder seg til reguleringsplan og bestemmelser på. Prosjektet ligger innenfor gjeldende byggegrense. Bygget har en utnyttelsesgrad på 46 % og ligger der godt innenfor gjeldende utnyttelsesgrad. Kirkebygget og tårnets høyde forholder seg også til gjeldende krav til høyder på. PLAN TEKNISK LOFT 1:400 TAKPLAN 1: ,99 +34,04 +40,00 +35,24 +38,51 5 Byggets fleksibilitet / Prosjektet har også evne til å møte vekslende funksjonelle behov ved at det foretas enkle bygningsmessige og tekniske modifikasjoner. Bærekonstruksjoner er tilpasset slik at man lett kan endre på planløsning ved behov. Det er ingen tekniske installasjoner i lettvegger. Byggets generalitet / Da rom og tekniske løsninger generelt har en stor grad av standardisering enkle geometrier kan endrede funksjonsbehov skje innenfor prosjektets utforming. Kombinasjonen av rom som kan åpnes og lukkes samt slås sammen vil gi mulighet for variert bruk av bl.a kirkerom, kirketorg mm ,00 +53,54 +33,00 +34,95 +32,90 +33,00 +34,95 6 Levetid/ Det har vært lagt stor vekt på levetidsbetraktninger når det gjelder valg av materialer og konstruksjoner i bygget. Materialene er i tillegg inspirert av det gamle kirkebyggets gode og holdbare materialpalett: tre, kobber, stein og glass. Bruk av resirkulert kobber i fasade og takflater i kombinasjon felt i glass vil gi et bygg forutsatt levetid. Kobber er et fullstendig resirkulertbart råmateriale og er derfor også en fornybar ressurs for fremtiden n +32,90 GSPublisherEngine GSPublisherEngine OPPRISS NORD 1:400 OPPRISS SYD 1:400 OPPRISS ØST 1: ,0=54,0 +30,0=54,0 +30,0=54,0 +14=38,0 +14=38,0 +14=38,0 +9,0=33,0 +9,0=33,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 +3,5=27,5 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 ±0,0=24,0-0,5=23, Østre Porsgrunn kirke 11

12 SNITT A-A 1: ,0=54,0 +14=38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 ±0,0=24,0-0,5=23,5 Kor og alterparti SNITT B-B1:200 Kirkerom Bønnerom Lydmix / IKT / AV Kirketorvet Ungdomsrom Tekn. +30,0=54,0 7 Østre Porsgrunn kirke- et miljøprosjekt / Besvarelsen har fokus på miljøvennlige, nyskapende og framtidsrettede arkitektoniske løsninger hvor respekt for mennesker og steder utgjør prosjektets fundament. Bærekraft i prosjektforslaget en helhetlig tilnærming, hvor både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft vektes. Et mantra for vår tverrfaglige besvarelse er at vi betrakter bygningen som en organisme i konstant dialog sine omgivelser og brukerne. Kombinasjonen av bygningsfysiske, infrastrukturelle og tekniske løsninger er bevisst sammensatt for å legge grunnlag for et miljøvennlig bygg. Bygget er prosjektert for å oppnå lavenergi standard et maksimalt netto oppvarmingsbehov på 40,46 kwh/m2år. Av energibehovet skal kun en liten del gå til oppvarming og resten går til lys, ventilasjon, teknisk utstyr og varmtvann. Det er tatt utgangspunkt i krav i NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Det er gjort følgende tiltak i forhold til prosjektets energidesign for å tilfredsstille krav til lavenergibygg: PASSIVE TILTAK Redusere varmetapet Byggets plassering og orientering på sørger for minst mulig solbelastning om sommeren. Bygget har fått en arealeffektiv og meget kompakt volum utforming. Det er lagt opp til passiv kjøling Byggemetode: Gode U-verdier for yttervegger, tak og gulv / tetthet/ kuldebroer. Det er benyttet betong i noen utvalgte bygningsdeler som vil bidra til termisk lagring av varme, temperatursvingninger i rommene vil utjevnes ved varierende belastning av termiske laster. AKTIVE TILTAK- Redusere energibehov Energibesparende utstyr / Et eksempel er å benytte belysning LENI tal < 9,9 kwh/m2 år snitt effekt 4,5 W/m2 (tilsvarende krav i NS 3701). Lys vil være kombinasjon av LED og T5 belysning. Effektive ventilasjonsløsninger/ Ventilasjon effekt varmegjenvinning > 80 % / Ventilasjon lavt trykktap, SFP < 2 kw/ m3/s. SD-anlegg styresystemer - energimåling / Bygget utstyres et sentralt styrings- og overvåkningssystem. Oppfølging i bygge- og driftsfase/ Sikre at de gode miljømålene som ligger til grunn i prosjekteringsfasen blir utført og fulgt opp i byggefasen og også videre når bygget er i bruk. Ren energi Varmeanlegget vil primært tilknyttes fjernvarmeanlegget i området. Det er vurdert hvor man evt kan plassere energibrønner i forbindelse en mulig varmepumpe. For anlegg hvor det skal bores et større antall energibrønner, er det aktuelt å benytte en spesiell testrigg for måling av termisk motstand og mulig varmeuttak i en testbrønn (termisk responstest). Testen, som tar ca. 60 til 70 timer, gir et godt grunnlag for optimalisering av total borehullsdybde for anlegget. Kor og alterparti Kirkerom Teknikk Lager Kopi Bønnerom +14=38,0 +9,0=33,0 +3,5=27,5 Energieffektive vinduer en lav u-verdi Det er valgt lavemitterende materialer som minimaliserer behov for ventilasjon som skal dekke opp for avgassing. Det er lagt opp til effektiv luft distribusjon for å oppnå god luftkvalitet der det er behov. Det er en utstrakt bruk av trematerialer i innvendige overflater på vegger og tak. Tre er et hygroskopisk materiale som er godt egnet til å ta opp og avgi fukt etter behov, og vil der bidra til et godt inneklima. Energibrønner foreslås plassert i den triangulære parken langs Kirkebakken. ±0,0=24,0-1,0=23,0-2,0=22,0 12 enighet

13 Materialbruk byggteknisk konstruksjon Materialpaletten er inspirert av det gamle kirkebygget samt omkringliggende bebyggelse. Prosjektet har fått en enkel materialpalett slitesterke materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde. Materialene skal være lavemitterende for å kunne redusere ventilasjonsmengdene og skape et godt inneklima. Samtidig har det vært viktig at materialene gir kirken en lokal forankring og karakter som er tilpasset stedets lynne. Det skal planlegges og prosjekteres for materialer lang levetid samt lavt klimagassutslipp. Materialer skal kunne gjenvinnes, enten ved at de kan brukes direkte i fremtidig byggeri, eller inngå i en større resirkuleringsprosess. Inventar skal være miljøsertifisert, for eksempel svanemerket. Hovedkonstruksjoner/ utføres i massivtre kombinasjon av limtredragere og søyler der det er behov. Det søylefrie kirkerommet løses rammer av limtre senteravstand 2,5m. Bjelkehøyde blir rundt 1m. Takflatene er stive skiver, det samme for bakveggen. Rammenes stendere blir synlig i vindusfeltene. Klokketårnet er konstruert i fagverk av tre som kles, innspente limtrebjelker alternativt i elementer av massivtre. Vertikale bæringer utføres i kombinasjon av massivtre skiver. Resirkulert kobber som ytterkledning på vegger og tak Den tidligere kirken kobberspir og trekledning Trekonstruksjoner i limtremassivtre eksponert innervegger Innvendige overflater/ Det er utstrakt bruk av massivtre - et materiale gode miljøegenskaper, når det gjelder fukt- og temperaturregulering, liten avgassing av helseskadelige stoffer og ytre miljø. Tre er en fornybar ressurs, det kreves lite ressurser å bearbeide råmaterialet, det binder CO2, og bygging tre er der et bidrag til å få ned CO2-utslippene. Huset skal speile sitt utvendige enkle uttrykk i interiøret. Det er listfri overganger mellom vegg og himling. Fast inventar som hyller, benker mm forutsettes utført i kombinasjon av heltre og finerte flater. Innvendige lettvegger flater av trepanel, gulvbelegg i våtrom er keramiske fliser. Tregulv Innvednige vegger i tre Trespiler Spylt betong utvednige dekker Det foreslås et slitesterkt og bestandig tregulv i begge etasjer. Fasader og utvendig takflater / Utvendig vil bygget få kledning på tak og vegg i resirkulert kobber inspirert av det gamle kirketaket. Det vil gi en nærmest vedlikeholdsfri fasade (kun vasking). Alle takflater vil få utførelse utvendige utspyere og renner. Det vil gjennom prosjekteringen legges stor vekt på gode og sikre bygningsfysiske løsninger for avvanning av tak. Elvegrus lokalt tilslag ved ruiner og i hagen Beplantning Søyleeik (Quercus robur Fastigiata) Bøkehekk (Fagus sylvatica) Østre Porsgrunn kirke 13

14 Arealoversikt ROMBENEVNELSE VEILEDENDE AREAL PROSJEKTERT AREAL KOMMENTARER Kirkerom birom Kirkerom inkl kirketorg, orgel og kor Stollager kan innlemmes i kirkerom Sakristi Toalett 3 2 Dåpsrom Vigsels og bønnekapell Kantor / instrument lager 11 eget lager ifm orgel og korparti IKT-rom/AV-rom 8 9 sambruk lydmix HC-toalett 4 etablert i kirkestua SUM redusert pga dobbel bruk av stollager Møterom Ungdomsrom Møterom Møterom Øvelsesrom/lydmixrom Kontor frivillige Kopirom Kjøkken Lager kjøkken 8 8 Garderobe Toaletter Lager hensiktsmessig fordelt over flere rom SUM Birom Teknisk rom Kirketjenerrom/verksted/utstyr Teknisk sentral Beredskapsrom 3 3 Rengjøringssentral Lager x 20m2 Klokketårn 24 etablert iht beskrivelse i program SUM SUM NETTOAREALER Brutto/netto-faktor 1,20 1,22 SUM BRUTTOAREALER areal er inkl. yttervegger Gode tekniske løsninger Ventilasjon / Det planlegges balansert ventilasjon høyeffektive roterende varmegjenvinnere minimum 82 % årsvirkningsgrad. Luftmengdene behovsstyres på romnivå mhp CO2, temperatur og driftstider tanke på energibruk og samtidighet i bruk. Bygget betjenes av 1 2 ventilasjonsaggregater som vil forsyne ulike deler av bygget. Ventilasjonsaggregatene plasseres i eget teknisk rom og/eller på teknisk loft. Tillufta kan tilføres rommene diffus innblåsning eller omrøring der det førstnevnte er best mhp energiøkonomi og inneklima. Diffus innblåsning gir ikke like stor fleksibilitet for bruksendringer som omrøringsventilasjon. Belysning / belysningen er basert på energieffektive armaturer tilhørende styring som ivaretar ønskede energikrav. Belysningsanlegget er dimensjonert ut i fra ønsket om å oppnå høy grad av bæredyktighet samt å sikre et behagelig innemiljø. Belysningsanlegget vil være funksjonelt, driftsikkert og ivareta krav til belysning i de ulike scenarioene i et kirkebygg. Belysningen skal sammen valg av overflater og kontraster ivareta kravene om universell utforming iht standarder. Varistribusjon / Det installeres hovedsakelig gulvvarme i hovedplan, samt konvektorer ved store vindusflater. Med god isolasjon i gulv, tak og vegger samt bra U-verdier i vinduer, er det ikke nødvendig oppvarming av enkelte kjernepartier, trapperom, gangareal, etc. Varmeanlegget vil bygge på moderne, forenklede prinsipper, mengderegulering. Man oppnår et driftssikkert anlegg lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Vannsparende installasjoner / Toaletter utstyres vannsparefunksjon. Alle armaturer er sparearmaturer. SD-anlegg, styresystemer, energimåling / Bygget utstyres et sentralt styrings- og overvåkningssystem : - Behovsstyring for ventilasjon (CO2 / temp./ driftstid) - Behovsstyring for all belysning (dagslys / drifttid / tilstedeværelse) - Mengderegulert varmeanlegg. - Målere på vann, varme og elektrisitet. Data samles automatisk inn og presenteres i et web-basert dataprogram. Dataene kan brukes som kvalitetssikring for driftsstyring. Brannteknisk er det dimensjonert flere rømningsveier per plan. Alle overflater brannbehandles iht gjeldende krav til overflater og strukturer. Anlegget fullsprinkles. 8 Drift og vedlikeholdskostnader/ Hele anlegget er oversiktlig å drifte i henhold til programbehovene. Vertikal kommunikasjon og intern transport skjer ved trapp og heis. Tekniske rom ligger på et teknisk loft over deler av øvre plan. Husets oversiktlighet legger til rette en effektiv og rasjonell bemanningsdrift. Materialer som er valgt er slitesterke og krever lite vedlikehold. Alle materialer er lette å rengjøre og vil patineres fint over tid. Uteområdene er anlagt flater og materialer tanke på enkelt vedlikehold. Kostnader i forbindelse vedlikehold og drift vil derfor holdes på et minimum. Avfall / Tiltak for å sikre en god avfallsbehandling detaljeres i senere faser. Det er søkt å legge til rette for liten avfallsproduksjon på byggeplass gjennom valg av hovedmaterialer i form av ferdige massiv treelementer og gjennom å begrense materialtypene i bygget. Et mål bør være at minimum 85 vekt-% av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. 9 Økonomi, arealeffektivitet / Bygningen er kompakt effektiv arealutnyttelse, fleksible løsninger og rasjonell distribusjon. Det er lagt vekt på å få en enkel planløsning rasjonelle gangsoner og korte føringsveier. I prosjektet er det foreslått bruk av elementer og materialer som kan prefabrikkeres, standardiseres og effektiviseres samtidig som det er en nøkternhet i materialbruken. Det har gjennom disse ulike tiltakene tilstrebet på best mulig måte å komme innenfor den angitte byggekostnaden på ca mill eks mva. 14 enighet

15

16 Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE motto: KNARVIK KYRKJE

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE motto: KNARVIK KYRKJE PLN OG DESIGNKONKURRNSE motto: KNRVIK KYRKJE Knarvik kyrkje har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag og høytid. nlegget blir sentralt

Detaljer

GSPublisherEngine 346.61.63.100

GSPublisherEngine 346.61.63.100 U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A KIRKE P MENIHETSHUS Menighetshuset har fått egen inngang også fra vest til side for kirkeadkomsten Den henvender seg på lik linje til den gamle kirkegården De to likeverdige inngangene er innvendig knyttet

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE LUX ØSTRE PORSGRU KIRKE 1 BESKRIVELSE ØSTRE PORSGRU KIRKE 1. Prosjektets visjon Østre Porsgrunns nye kirke skal fremstå som et moderne og velfungerende kirkebygg.- Et sted som ivaretar menighetens behov

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN RANDABERG motto: ÅREN OG HORISONTEN

MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN RANDABERG motto: ÅREN OG HORISONTEN MRITIMT I TUNGEVÅGEN RNDERG motto: ÅREN OG HORISONTEN VISJON Havet og kysten har en stor betydning i den nasjonale kulturen. Norge er fysisk tett knyttet til havet med sin unike kystlinje. Vår historie

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

NY HORISONT. -den nye kirken på Flekkerøy.

NY HORISONT. -den nye kirken på Flekkerøy. NY HORISONT -den nye kirken på Flekkerøy. Dette har vært viktig for oss: Plassering i landskap Forhold mellom gammelt om nytt Planløsning og funksjonalitet Bærekraft Økonomi lesning av tomt dagens plassering

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø

Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø FutureBuilt 2012 Per F. Jørgensen Senior rådgiver Innhold Miljøambisjoner Prosessen i konkurransen skissefasen - forprosjekt Utfordringer Resultater Ny energiteknologi

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest). T r i n i tas Schirmers g BaptiStkirkefl Plan nn inger Utforming av planløsningene og den funksjonelle organiseringen er basert på romprogrammets målsetninger og forutsetninger. Hovedinngang til kirkerommet

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Utfordringer og suksesskriterier ved anskaffelse av (miljø-) kompetanse

Utfordringer og suksesskriterier ved anskaffelse av (miljø-) kompetanse 1904 1963 1994 2019 Case : Steinkjer skole «utviklingsentreprise/samspillskontrakt» / NS8401 Utfordringer og suksesskriterier ved anskaffelse av (miljø-) kompetanse Betraktninger fra offentlig byggherre

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 PROSJEKTNR: 11932 PROSJEKTNAVN: Høgskolen i Telemark DATO for miljømål: 22. mars 2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende 1) MILJØMÅL VEDR ENERGI

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

HADELAND Videregående Casestudie

HADELAND Videregående Casestudie Juli 2014 HADELAND Videregående Casestudie Dette prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse avholdt i 2010. Målet var å konstruere et energieffektivt og grønt bygg. Bygningen rommer en videregående

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Prosjekt: Tiltakshaver: Prosjekterende: Dato: Tegning: Målestokk: Tegningsnr.:

Prosjekt: Tiltakshaver: Prosjekterende: Dato: Tegning: Målestokk: Tegningsnr.: U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

Kontakt Gruppe 5 - Ark

Kontakt Gruppe 5 - Ark Kontakt Gruppe 5 - rk 6 2010 Ole Kristian Kråkmo rlend Uleberg Osnes Mikkel Haavaldsen Prosjektbeskrivelse Nye Stavne blir en arena som legger til rette for god sosial kontakt mellom brukere, ansatte og

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE NYSKAPSENTER ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE / en plass i solen, gårdsplass, inngjerding, lekeplass, plass, spillerom, torg, tomleplass, tun Prosjektet Å tegne et nyskapsenter er en stor

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK Hvordan kombinere høye krav til innemiljø med lavt energibruk? Miljøkrav i prosjektet De nye kulturbyggene (Deichman og Lambda) skal være ledende

Detaljer

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Agenda Definisjoner Prosjektmål Prosjekteringsprosess Status nå Byggetekniske løsninger Energiresultater Definisjoner

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

pilegrimssenteret i røldal_treklang

pilegrimssenteret i røldal_treklang pilegrimssenteret i røldal_treklang Treklang søker å forene et komplekst romprogram med ulike brukergrupper under samme tak. Bygget utgjør både et definert endepunkt for de ulike tilreisende og et samlingssted

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall!

Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall! Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall! Utarbeidet av AT Plan & Arkitektur AS Fredag 8. desember 2017 Helge Chr Haugen, eiendomsdirektør i Agenda Hvem er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000 COLAB Situasjonssnitt M :000 COLAB BYGG Nyskap - et verksted, et makerspace, en inkubator, en samlingsplass, et dyrkningssenter, en urban mine: et romprogram som ønsker å være mye. den kreative gnisten

Detaljer

Ved å sette inn et takelement i mellom basismodulene kan busstoppene tilpasses kurver alt etter behov.

Ved å sette inn et takelement i mellom basismodulene kan busstoppene tilpasses kurver alt etter behov. AFTENSSBILDE AV HOLDEPLASS PÅ JERNBANEVEIEN Under de vakre og identitetsskapende trestrukturene er det et lyst, overskuelig og imøtekommende miljø for bussveiens mange passasjerer. Her føler man seg trygg

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA 1606M MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA Vår dato: 11.12.2012 Vår referanse: PROSJEKTNR: 11954 PROSJEKTNAVN: HiNT Røstad. Kantineprosjekt i Nylåna PROSJEKTFASE: Byggefasen Fylles ut av Statsbygg Fylles ut

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON CASE-STUDIER/ INSPIRASJON FORORD I dette heftet har jeg samlet noen av de kirkene og byggene jeg har sett på for inspirasjon til oppgaven. Det består av faktaopplysninger, en tekst med beskrivelse av

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS 1 MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN Tungenes og Tungevågen inneholder mange aspekter av den maritime historien. Selve naturen er tydelig til stede, som fjell og hav, men også i form av vær og vind. Det

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Passivhus Framtidas byggestandard?

Passivhus Framtidas byggestandard? Passivhus Framtidas byggestandard? Forum Fornybar Molde, 8. desember 2011 Arkitekt og forsker Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Forhåndsannonsert trinnvis skjerpelse Fra KRDs arbeidsgruppe

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING FVN Senter for kunst- og kulturproduksjon Ladehammeren Dora INTENSJON Intensjonen med Favn er å skape et inspirerende miljø som stimulerer både produksjonen av- og interessen for kunsthåndverk. Samtidig

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Orientering ÅSANE NORD REDEGJØRELSE FOR PLAN OG ESTETIKK. Attraksjoner Området er spesielt attraktivt på grunn av direkte kontakt med natur, friluftsområder,

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer