ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277"

Transkript

1 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE

2 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid langs Kongeveien (Fv-56) fra Melbykrysset til Egget varslet. Formålet med arbeidet er å øke trafikksikkerheten for personer som går og sykler langs en strekning på ca. 1,3 km, ved å forlenge dagens gang- og sykkelvei sørover fra Melbykrysset. Dette er spesielt viktig for elever som skal til Norby barneskole og Norbytunet ungdomsskole. Tiltaket ble drøftet i et møte mellom Statens vegvesen og Ås kommune oktober Det ble da avklar at en gang- og sykkelvei bør anlegges på den vestre siden av Kongeveien, og evt. skifte side der forholdene tilsier det ved bebyggelse på Egget. Den nordlige delen av planområdet ligger innenfor et LNFområdet (landbruks-, natur- og friluftsområder) med spesielle kulturmiljø kvaliteter, avsatt med hensynssone H570_1 for bevaring i kommuneplan Langs den sørlige delen av planområdet er arealformålet i hovedsak boligbebyggelse, næring og næringsvirksomhet og LNF. Se figur 1. Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen over det aktuelle området mellom Melby og Egget 1.2 Vedlegg: - Registreringsrapport med funn av automatisk fredede og nyere tids kulturminner. - Reguleringskart - Reguleringsbestemmelser - ROS analyse - Naboliste

3 1. FORORD 3 Innhold 1. FORORD Bakgrunn for saken: Vedlegg: BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET Sammendrag Forslagsstiller, berørte eiendommer Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Om krav om konsekvensutredning PLANPROSESS Oppstartvarsel Innkomne bemerkninger Fremdriftsplan PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Overordnede planer Universell utforming Kommuneplanens arealdel Planavgrensning BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet Naturverdier iht. naturmangfoldloven Landskap og grøntstruktur Grunnforhold Kulturmiljø Vegsystem og trafikkforhold Kollektivtilbud Ledningstraseer Problemer i området i dag BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Trafikkløsning og fartsreduserende tiltak Universell utforming Kulturminner Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Grunnerverv Rigg midlertidig anleggsområde Forstøtningsmurer... 18

4 1. FORORD Rekkverk Belysning Vegetasjon VIRKNINGER OG KONSEKVENSER Overordnede planer Landskap og stedets karakter Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk og uteområder Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet ROS Interessemotsetninger Avveining av virkninger Kostnader Jordvern REFERANSER Litteratur Forskrifter og retningslinjer... 20

5 2. BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 5 2. BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 2.1 Sammendrag Ås kommune detaljregulerer langs Kongeveien fra Melbykrysset til Egget. Planforslaget innebærer at det blir mulig å etablere gang- og sykkelvei på strekningen, slik at gående og syklende kan ferdes tryggere til bl.a. Norby barneskolen og Norbytunet ungdomsskole. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens målsetning om å utarbeide trygg framkommelighet på skoleveier og et sammenhengende sykkelveinett. 2.2 Forslagsstiller, berørte eiendommer Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kongeveien, fra Melby til Egget utarbeides av plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune. Direkte berørte eiendommer: Mindre berørte eiendommer: Allerede delvis opparbeidet gang- og sykkelvei: - Gnr 99 Bnr 24 - Gnr 92 Bnr 2 - Gnr 99 Bnr 6 - Gnr 93 Bnr 3 - Gnr 96 Bnr 5 - Gnr 96 Bnr 4 - Gnr 100 Bnr 18 - Gnr 100 Bnr 17 - Gnr 100 Bnr 16 - Gnr 100 Bnr 12 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr 36 - Gnr 99 Bnr 25 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr 12 - Gnr 100 Bnr 26 - Gnr 99 Bnr 43 - Gnr 99 Bnr 14 - Gnr 100 Bnr 3 - Gnr 131 Bnr 17 - Gnr 100 Bnr 10 - Gnr 100 Bnr 15 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 100 Bnr 28 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr42 - Gnr 99 Bnr 13 - Gnr 99 Bnr 14 - Gnr 99 Bnr 43 - Gnr 99 Bnr 34 - Gnr 99 Bnr 48 - Gnr 99 Bnr 40 - Gnr 99 Bnr 50 - Gnr 99 Bnr 41 - Gnr 99 Bnr Tidligere vedtak i saken Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken. 2.4 Utbyggingsavtaler Det er foreløpig ingen utbygningsavtaler.

6 3. PLANPROSESS Om krav om konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredning i plan og bygningsloven 4-2 stiller krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering, hvis reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Reguleringsområdet er i dag disponert til annet formål enn gang og sykkelvei, blant annet jordbruk og private boligeiendommer. Planforslaget innebærer omdisponering av arealene og det bør derfor foretas en konsekvensutredning/ros-analyse for å avverge skade og tap. 3. PLANPROSESS 3.1 Oppstartvarsel Det ble varslet oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan Berørte naboer og offentlige instanser ble varslet. 3.2 Innkomne bemerkninger I forbindelse med varsel om oppstart er det innkommet følgende kommentarer og bemerkninger: Staten vegvesen : Statens vegvesen er positive til at Ås kommune setter i gang reguleringsarbeid for gang - og sykkelvei på strekningen. Grunnlag for reguleringsplanen bes utarbeidet etter teknisk plan jfr. Håndbok 139. Akershus fylkeskommune : Fylkeskommunen viser til at planområdet inngår i et kulturlandskap som i Registering og verdivurdering av kulturlandskap i Follo ( ) er vurdert å inneha nasjonal og/eller regional verdi. De topografiske forholdene tilsier at planområdet har potensial for fornminner, og arkeologisk registrering vil bli krevd etter kulturminneloven 9. Videre skal steingjerder/-strenger og røyser som blir berør av planforslaget registreres og dateres. Med hensyn til nyere tids kulturminner oppfordrer Fylkeskommunen til at de eldste bygningene i planområdet samt steingjerder og gamle trær - i størst mulig grad bevares ved å legge gang- og sykkelveien så skånsomt som mulig i landskapet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus : Foreslått gang og sykkelvei går igjennom jordbruksarealer og kulturlandskap av nasjonal og regional verdi. Fylkesmannen ber om at det blir gjort tiltak for å redusere inngrep i dyrka jord. For eventuelle midlertidige tiltak i anleggsfasen må det settes frist for tilbakeføring. Arealtall for omdisponering av jord må framgå. Nabo: Gnr 99 bnr 25 Henrik og Michelle Vik Grunneierne er positive til anleggelse av gang- og sykkelvei langs Kongeveien, men er bekymret for nødvendig arealinngrep i private eiendommer. For å redusere betydelige

7 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 7 arealinngrep i enkelte private eiendommer oppfordrer Vik til at: 1) kommunen utvider dagens vei på motsatt side av planlagt gang- og sykkeltrase for å kompensere for inngrep knyttet til gang- og sykkeltraseen, og 2) kommunen vurderer å redusere bredden på gang- og sykkelveien der den kommer i konflikt med private eiendommer. Videre ønsker Vik at areal som tas fra deres eiendom erstattes med tilsvarende areal på vestsiden av deres eiendom (ut mot jordet). Nabo: Gnr 100 bnr 10 Wigdis og Morten Andresen Grunneierne vil etter dagens planavgrensning ikke bli direkte berørt av etablering av gang- og sykkelvei langs Kongeveien mellom Melbykrysset og Egget, da deres eiendom ligger på motsatt side av planlagt trase. De har likevel fremsatt fem spørsmål de ønsker at kommune skal svare på. Spørsmålene er knyttet til evt. utvidelse av dagens veibredde, flytting av gjerder, bekostning av ny beplantning på eiendommen, i hvilke grad et pumpehus kan bevares og når arbeidet med gang- og sykkelveien vil startes og avsluttes. Nabo: Gnr 100 bnr 12 Birger Snekkermoen Grunneier ønsker å dele sin eiendom i to enheter. Han frykter at en anleggelse av gangog sykkelvei over hans eiendom vil svekke mulighet til å opprette en attraktiv tomt. Snekkermoen ønsker derfor at gang- og sykkeltraseen langs Kongeveien mellom Melbykrysset og Egget legges på vestsiden av veien helt frem til gnr 99 bnr 42 (Kongeveien 132), hvor traséen kan skifte side og fortsette sørover på den østre siden av veien. 3.3 Fremdriftsplan Ferdig rapport fra arkeologisk registrering av kulturminner: Ferdig utarbeidet planforslag: mars gangs behandling HTM: 9. april 2015 Offentlig ettersyn: 6 uker 2. gangs behandling HTM: juni/august 2015 Vedtak i Kommunestyret: høsten 2015 Kunngjøring av vedtak: høsten PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 4.1 Overordnede planer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging i kommunene og på tvers av kommune-, sektor- og forvaltningsnivåer. Planleggingen skal legge til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Målet er at transportbehovet skal begrenses. Det skal det blant annet legges vekt på tilrettelegging for kollektive transportformer. I retningslinjene er det

8 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 8 spesielt lagt vekt på at sykkel skal prioriteres høyt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal også tillegges stor vekt i planleggingen Universell utforming Det er et nasjonalt mål at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all planlegging. Bakgrunnen er at alle skal ha likestilte muligheter til å ferdes på en uhindret måte. Dette er nedfelt i regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utformingen skal være i samsvar med byggeteknisk forskrift TEK 10 kap Kommuneplanens arealdel Kartutsnittet viser ulike arealformål langs Kongeveien i Kommuneplanens arealdel. Figur 2 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området avsatt til: Grøn = Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Lilla = Næringsbebyggelse, Gul = boligbebyggelse. Hensynsone = bevaring av naturmiljø.

9 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Planavgrensning Figur 3. Planavgrensning

10 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD 5.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet Planområdet ligger i Ås kommune langs Gamle Kongevei, som går mellom Ås og Sjøskogen. Strekningen er ca. 1,3 km fra Melbykrysset i nord, til veikrysset mot Teigen i sør. Ved Egget er planavgrensningen slik at det åpner for at gang- og sykkelveien kan skifte side dersom det er forholdsmessig. Planavgrensningen kan eventuelt justeres dersom det blir behov. Halve strekningen har bebyggelse og næringsbygg som grenser til veien. På den nordligste delen av reguleringsområdet grenser det til jorder på begge sider av veien. Gamle Kongevei er en del av den historiske Fredrikshaldske Kongevei, som var «Kongens Europavei» på 1700-tallet. 5.2 Naturverdier iht. naturmangfoldloven Det er registrert to typer av truet/nær truede fuglearter i nærhet til planområdet. Planområdets nordligste del er registrert som del av et parklandskap, i form av en allé med viktig verdi. 5.3 Landskap og grøntstruktur. Langs jordet på første del av strekningen som skal reguleres til gang- og sykkelvei, vokser det i dag busker og trær. Sammen skaper de en delvis sammenhengende allé. Å legge gang- og sykkelveien i god nok avstand, slik at trær og busker kan bevares i størst mulig grad, er viktig for å bevare landskapskarakteren. Bevaring av vegetasjon langs veien vil også gi bedre sikkerhet og opplevelse for de som bruker gang- og sykkelveien. Første halvdel av denne alléen er registrert som del av et viktig parklandskap Eiketrær Ikke bare skogsområder, men også enkelttrær er med på å gi variasjoner i landskapsbildet og kan bidra til positive opplevelser, i tillegg til at de er viktige elementer i kulturlandskapet. Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm er automatisk fredet. Det må undersøkes hvorvidt eika nord for eiendommen Gnr99/Bnr25, bør bevares. Slik veien ligger i dag er det ikke tilstrekkelig med plass til å legge gang- og sykkelveien mellom

11 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD 11 eika og veien. Ved å legge gang og sykkelveien på utsiden av eika vil det gå på bekostning av grunneier. (Et annet alternativ er å legge inn en sving i veien se punk 5.6 om fartsreduksjon.) Figur 4 Vegetasjon langs første del av Kongeveien, sett fra nord som består av en variasjon av løvtrær og busker skaper et inntrykk av en allé. Ved det første huset etter jordet står et større eiketre. 5.4 Grunnforhold Området ligger innenfor Årungens nedbørsfelt. I NGUs Kart og data, er området registrert som maritim strandavsetning, tykk havavsetning, tynn hav/ og strandavsetning og randmorene. Det er ikke gjort undersøkelser for om det er fjell i dagen som eventuelt må sprenges ved etablering av gang- og sykkelvei, men dette er lite sannsynlig. 5.5 Kulturmiljø Veien går igjennom et åpent ra-landskap med dyrket mark. På den sørlige halvdelen av strekningen ligger det bebyggelse på begge sider av veien. Veien er en del av den historiske Fredrikshaldske Kongevei, som var Kongens europavei på tallet. 5.6 Vegsystem og trafikkforhold Kongeveien, Fv-56: Utbygging av gang - og sykkelvei vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelvei som går til Nordby og til Ski. Fartsgrense på den aktuelle strekningen er 50 km/t ved bebyggelsen og 60 km/t utenfor bebyggelsen i nord. Det er flere avkjøringer til bebyggelsen på begge sider av veien. Det er kun opparbeidet gang- og sykkelvei på en kort del av strekningen (Gnr 99\Bnr 34, Gnr 99\ Bnr48, Gnr 99\Bnr 40, Gnr 99\Bnr50, Gnr99/Bnr41, Gnr99/Bnr51). Resterende strekning som ikke har opparbeidet gang- og sykkelvei er ca. 1km Trafikk og ulykkestall Ulykker: mellom år er det registrert to ulykker med alvorlig skade i området. En ved på Melby og en like etter planområdet sør for Egget. ÅDT 2013: 11000

12 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Kollektivtilbud Det er kun skolebuss til området. Det er 18 elever som har skoleskyss til offentlig skole på denne strekningen. Elever på trinn har vinterskyss i perioden uke 41 til uke7. Denne skyssen koster ca. kr ,- pr år. 5.8 Ledningstraseer Langs bebyggelsen er det stolper med veilys og strømførende ledninger Det må undersøkes hvorvidt disse kan eller bør graves ned/ flyttes i forbindelse med anlegning av gang -og sykkelvei, eller om det er mer hensiktsmessig å legge gang- og sykkelveien utenom stolpene. Stolpene fremstår som eldre og i varierende stand. Stolpene står i varierende avstand fra veien og vil påvirke hvordan sykkelveien kan anlegges dersom de ikke flyttes. Det ligger traseer for vann og avløp i reguleringsområdet. Det må undersøkes hvorvidt disse blir berørt i anleggsarbeidet ved etablering av ny gang- og sykkelvei. 5.9 Problemer i området i dag Problemet i området i dag er at trafikksikkerheten er dårlig for de som går og sykler langs veien. På en kortere del av strekningen er det opparbeidet gang- og sykkelvei (Gnr 99\Bnr 34, Gnr 99\ Bnr48, Gnr 99\Bnr 40, Gnr 99\Bnr 50 Gnr99/Bnr41, Gnr99/Bnr51). Her har det kommet klager på at gang- og sykkelveien blir benyttet til parkering. Dette vil forhåpentligvis opphøre når den blir en del av en sammenhengende strekning med gangog sykkelvei. Det er ellers ingen kjente problemer i området. 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Hensynsone - Sikringssone Frisikt reguleres inn langs veien i alle kryss og direkte avkjørsler Fjernvirkning av det visuelle landskapsinngrepet Tiltaket vil ikke endre fjernvirkningen i nevneverdig grad dersom vegetasjon langs veien blir bevart i størst mulig grad Tilknytning til infrastruktur Gang- og sykkelveien vil knytte seg til eksisterende sykkelveinett. 6.2 Trafikkløsning og fartsreduserende tiltak Kjøreatkomst Det er foretatt mindre endringer i utkjøringene for å gjøre disse mer trafikksikre og oversiktlige, men ingen større saneringer Tilgjengelighet for gående og syklende Gang og sykkelveien er dimensjonert og utformet i henhold til Håndbok 017 Veg og gateutforming. Gang- og sykkelveien er 3 meter bred med 25 cm gruskant på hver side. I

13 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 13 Ås kommunes nye veinormal er det beskrevet at gang- og sykkelveier skal være minimum 3 meter for å forenkle brøyting og vedlikehold. Det er derfor satt av 3,5 meter i reguleringsplanen (inkludert gruskant 25 cm på hver side). Avstand fra gang- og sykkelvei til bilvei varierer mellom 1-2,5 meter, etter hva som er mest hensiktsmessig, med tanke på å bevare eksisterende trær/alléer, men samtidig ta så lite som mulig av private eiendommer Trafikkreduserende tiltak. Sjikaner / sideforskyvninger Det er stor sannsynlighet for at det kjøres over fartsgrensen i området. Det kan vurderes om det skal gjøres registrering for å dokumentere bilenes hastighet. Dersom det viser seg at det er ett alvorlig problem at biler ikke holder fartsgrensen på strekningen, kan det vurderes om det skal settes inn fartsreduserende tiltak. Et slik fartsreduserende tiltak kan være å legge inn en sving i kjørebanen før bebyggelsen. En slik sving kan også gjøre det lettere å anlegge gang- og sykkelveien på den mest utfordrende delen av strekningen. ved å flytte kjørebanen noen meter øst ved innkjøringen til bebyggelsen, vil gang - og sykkelveien kunne legges utenom det store treet og garasjen til Gnr 99 Bnr 25. Isteden vil dette gå delvis på bekostning av tomten på motsatt side av veien, men denne er mindre problematisk siden bebyggelsen ligger i større avstand til veien. Figur 5. gnr 99 Bnr 25. foreslått område for fartsreduserende tiltak Figur 6. Eksempelbilde på sving som fartsreduserende tiltak, Vegvesenets håndbok V128.

14 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 14 Figur 7. Illustrasjon av sjikane ved innkjøring til bebyggelsen I sjikaner, dvs. sideforskyvninger som kan anvendes som fartsreduserende tiltak, eller ved overganger fra en høyere til en lavere fartsgrense. Utformingen varierer, det brukes bl.a. vegoppmerking, beplanting, midtdeler eller fortausutvidelse med kantstein. I tillegg kan skilt vise kjøremønsteret. Beplanting og andre designelementer kan brukes for å skape et visuelt inntrykk som skal motvirke fristelsen til å kjøre fort. Lave busker kan tenkes å ha noen fordeler fremfor f.eks. oppmerking, kantstein, betongstolper eller trær: busker medfører ikke stor fare ved påkjørsel, er godt synlige om vinteren og hindrer ikke sikten. 6.3 Universell utforming Planområdet skal utformes med god framkommelighet for alle brukergrupper. Det må legges vekt på å få til gode løsninger for nedsenk og kryssingsmuligheter i forbindelse med kryss og avkjørsler. 6.4 Kulturminner I forbindelse med reguleringsarbeidet, har fylkesrådmannen satt krav om arkeologisk registering av planområdet, i henhold til kulturminneloven 9. Undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet

15 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 15 Figur 8. Oversiktskart over ID , med funn og sjakt. Flere kart og informasjon om funn er i egen rapport. Innenfor planområdet er det funnet to automatisk fredede lokaliteter med beliggenhet vest for Kongeveien i dyrket mark. Begge er C14 - datert til førromersk jernalder - romersk jernalder. Den ene består av en kokegroplokalitet (Id ) med fire kokegroper, liggende inntil sydvestsiden av Melbykrysset. Den andre består av et aktivitetsområde (Id ) med fem kokegroper og en flatmarksgrav, lokalisert på flaten nedenfor moreneryggen og Melbykrysset. Flatmarksgraven ble C14 - datert til etterreformatorisk periode, og dateringen skiller seg sterkt ut fra de øvrige C14 dateringer, samt typologisk datering av gjenstandsfunn av keramikk i graven. Basert på funnkonteksten og keramikkskårene er det sannsynlig at C14-dateringen er forurenset, noe som kan skyldes at prøven ble tatt i plan. Lokalitet Id avgrenses i nord og syd av funntom sjakt, og av Kongeveien i øst. I vest fortsetter flaten over et svakt høydedrag, og det er stor sannsynlighet for at det vil være flere funn i dette området.

16 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 16 Det ble i tillegg registrert to nyere tids kulturminner i utmarksområdene, i form av en steinstreng (Id ) og en rydningsrøys (180411). 6.5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Det er gjennomført en egen ROS-analyse, se kapittel 8. Det er påvist noe risiko for enkelte av de undersøkte hendelsene. For disse er det ansett å være nødvendig med tiltak, for å motvirke eventuelle uheldige utfall. Tiltakene er ment å være forebyggende og skadebegrensende. Tiltakene som bør vurderes er knyttet til støy/støv i anleggsfase, kartlegging av kulturminner og akutt forurensning i anleggsfase og driftsfase. 6.6 Grunnerverv Etter at reguleringsplanen er godkjent, og det er bevilget penger til anlegget må kommunen ta kontakt med grunneiere, enten muntlig eller skriftlig, for å starte grunnervervet. Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter: A. Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt). Dersom grunneier gjennom forhandlinger blir enige med kommunen om alle forhold ved avståelsen, skjer grunnervervet etter avtale. Avtalen innebærer at kommunen kan sette i gang anleggsarbeidet til et avtalt tidspunkt, og at grunneieren har kommet til enighet med kommunen om hvor stor erstatningen skal være. Med til avtalen hører en beskrivelse av hva kommunen erverver og hvordan erstatningen skal utbetales. Andre spesielle forhold eller forutsetninger som det er enighet om, hører også med til avtalen. En slik avtale kalles som regel kjøpekontrakt. Det presiseres at alle avtaler skal være skriftlige. Skriftlige avtaler kan spare partene for mange etterfølgende diskusjoner. For grunneiere kan det lønne seg å inngå avtale om grunnervervet og erstatningen i stedet for at saken går til skjønn. Grunneier vil i så fall kunne: Unngå en skjønnssak som vil ta tid, og som mange kan oppleve som en belastning i seg selv blant annet ved at man må leve med uvissheten om hvor stor erstatningen blir, og man vil kunne oppnå et godt forhandlingsresultat. Kommunen ønsker at erstatningen som blir fastsatt gjennom avtale, skal være lik den erstatningen et eventuelt skjønn ville ha kommet fram til i samme sak. Det er imidlertid ikke mulig å vite eksakt hva dette ville ha blitt. Derfor kan det være et visst rom for å forhandle om erstatningens størrelse. B. Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn (arbeidstillatelse) Hvis grunneier ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at grunnervervet skjer på den måte kommunen har behov for, vil grunnervervet skje ved at kommunen gjør vedtak om ekspropriasjon og erstatningen vil fastsettes ved skjønn på samme måte som ved ekspropriasjonsskjønn. C. Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn

17 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 17 Hvis grunneier ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at grunnervervet skjer på den måten kommunen har behov for vil grunnervervet skje ved at kommunen gjør vedtak om ekspropriasjon og at erstatningen blir fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. Egentlig er det ingen praktisk forskjell på ekspropriasjonsskjønn og avtaleskjønn. Forskjellen ligger i forberedelsen av saken fra kommunens side. Å gi ekspropriasjon vil kunne innebære en mer omstendelig prosess, blant annet på grunn av formelle krav til ekspropriasjonsvedtaket. Det kan føre til at kommunen ikke kommer så raskt i gang med anleggsarbeidet som når saken blir løst ved avtale etter avtaleskjønn. Dersom det er mange parter involvert er det også en løsning at Ås kommune tilbyr grunneiere muligheten til å benytte seg av en advokat på kommunens regning. Dette forutsetter at de berørte kan enes om en felles advokat Eiendomsinngrep Omfanget av erverv fra eiendommene varier. For enkelte grunneiere vil ikke gang- og sykkelveien forringe eiendommen vesentlig skade, mens for noen vil det ervervede arealet ha større påvirkning på eiendommens verdi og bruk. Gnr 99 Bnr 25 er den eiendommen som kan bli sterkest berørt av gang- og sykkelveien, dersom det ikke blir lagt inn en sving på veien. En slik fartsreduserende sving/sjikane vil da gå på bekostning av tomten på motsatt side omdisponert areal. Oppmålingene er kun et anslag. Presise oppmålinger må gjøres før avtaler om erverv kan gjennomføres. Tabell 1 Grunnerverv reguleringsplan. Tallene er kun basert på omtrentlige målinger i kartet. For å beregne eksakt grunnlag for erverv, må det gjøres nøyaktige oppmålinger av det faktiske inngrepet. Gnr/bnr Hjemmelshaver Permanent erverv (m2) Totalt: LNFR Næring Tomt 100/1 Arnt Kvestad 1243 kvm 99/16 Thor Arne Weydahl 1520 kvm 97/3 Hans Sneis Amund 37 kvm 96/6 Per Erik Bjerve 500 kvm Ole Bjerve Leiv Bjerve 96/2 Christina Sogge Einar Eriksmoen 52 kvm 100/18 ASAP eiendom 214 kvm = ca kvm LNFR

18 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 18 96/4 AQP eiendom 112 kvm 99/36 Aase Weydhal Ottesen 99/25 Michelle Janne Hoad Vik Henrik Vik 99/24 Torbjørn Andersen Anita Lillejord Kaldahl 132 kvm 166 Kvm 86 kvm 100/12 Birger Snikkermoen 161 kvm 100/17 Jan Arne Heisholdt 46 kvm 100/16 Øyvind Arnesen 103 kvm (Ubebygd tomt.) 96/5 Janne Hansen Bjørn Ole Hansen 81 kvm 96/3 Nye eierforhold ukjent 143 kvm = ca. 326 kvm næring = ca.918 kvm boligtomt Ca. anslag totalt erverv(m2) = ca kvm totalt LNFR = ca Kvm. Kun innenfor Gnr100/bnr1 Gnr99/bnr16 blir oppdyrket mark berørt. Anslagsvis vil mellom kvm oppdyrket mark gå tapt. Næringsareal = ca. 326 kvm Tomter for boligbebyggelse = ca. 918 Kvm 6.7 Rigg midlertidig anleggsområde. Rigg forutsettes ordnet av entreprenør. Det må planlegges hvordan matjord kan midlertidig deponeres og ivaretas. 6.8 Forstøtningsmurer Det kan bli aktuelt med forstøtningsmurer på enkelte steder for å begrense skjæringer på private eiendommer, samt der hvor det er fare for erosjon. 6.9 Rekkverk Det er foreløpig ikke planlagt noe rekkverk på strekningen.

19 7. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER Belysning I området med boligbebyggelse er det i dag veibelysning. Veistrekningen langs jordet har ikke belysning Vegetasjon. Gamle trær bør i størst mulig grad bevares ved å legge gang- og sykkelveien så skånsomt som mulig i landskapet. 7. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 7.1 Overordnede planer I planprosessen er det fokusert på gode miljømessige løsninger, trygge lokalsamfunn, god trafikksikkerhet og trygg trafikkavvikling. 7.2 Landskap og stedets karakter Landskapsbildet og stedets karakter vil ikke bli påvirket av at tiltaket blir gjennomført, dersom det i størst mulig grad bevarer eksisterende allé. 7.3 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk og uteområder Den offentlige gang- og sykkelveien vil bedre framkommeligheten og trygge skoleveien for de som bor i området. 7.4 Trafikkforhold Det vil bli tryggere å ferdes langs Kongeveien enn det er i dag. Dersom del legges in en kurve/sving på kjørebanen i overgangen mellom det åpne landskapet og boligbebyggelsen, vil dette også ha fartsreduserende effekt på biltrafikken. 7.5 Barns interesser Det blir tryggere for barn å ferdes langs veien på gang- og sykkelveien. 7.6 Universell tilgjengelighet Gjennomføring av planforslaget vil gi universell tilgjengelighet til eiendommene i området. 7.7 ROS Det er utarbeidet en ROS-analyse (se vedlegg) som påkrevet etter plan- og bygningslovens 4-3. Aktuelle temaer er beskrevet og vurdert med aktuelle tiltak. 7.8 Teknisk infrastruktur Der det er avdekket mulige virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. Det er stilt krav om at dette skal redegjøres for overvannshåndtering i byggeplanen i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.

20 8. REFERANSER Interessemotsetninger Interessemotsetninger fra grunneiere om hvilken side av veien gang- og sykkelveien bør ligge Avveining av virkninger Gjennomføring av planforslaget blir en fordel for alle parter som ferdes langs Kongeveien Kostnader Kommunen kan søke Statens vegvesen om støtte til prosjektet, dersom det kvalifiserer til et skoleveiprosjekt. Ellers er det kommunen som må stå for kostnadene. Dersom det blir gjort målinger av biltrafikken som viser at bilenes fart stadig ligger for høyt igjennom området, bør Statens vegvesen gjøre tiltak for å redusere farten Jordvern Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker at foreslått gang- og sykkelvei går igjennom jordbruksarealer og kulturlandskap med nasjonal og regional verdi. Arealtall for omdisponering av jord må framgå og fylkesmannen ber om at det blir gjort tiltak for å redusere inngrep i dyrka jord. 8. REFERANSER 8.1 Litteratur Rettslig beskyttelse for trær - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Guro Hessner Om fartsreduserende tiltak Håndbok 207 Kryssingssteder for gående, Statens Vegvesen Fartsdempende tiltak Håndbok Kart og databaser Lovdata https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Artsdatabanken, Artskart, rødliste og fremmede arter, Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase Gule sider, kart kollektivtrafikk og viktige funksjoner Miljødirektoratet, kart over forurenset grunn NGU løsmassekart NGU radonkart eologiske.unders.kelse:.radon...aktsomhet Riksantikvaren, Askeladden Follokart 8.2 Forskrifter og retningslinjer Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien ÅS KOMMUNE Plan ID R-290 Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien PLANBESKRIVELSE FORORD Ås kommune detaljregulerer del av Grimsrudveien på Vinterbro med nytt fortau. Reguleringsforslaget er vurdert

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/631-15 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 20/14 08.09.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 25/14 08.09.2014

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling TYDAL KOMMUNE Arkiv: 172/010 Arkivsaksnr: 2014/586-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 74/15 28.10.2015 Formannskapet 85/15 09.11.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1668-18 Arkiv: 0304R1108 Dato: 06.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Reguleringsplan

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Ås kommune R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2016

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer