ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277"

Transkript

1 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE

2 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid langs Kongeveien (Fv-56) fra Melbykrysset til Egget varslet. Formålet med arbeidet er å øke trafikksikkerheten for personer som går og sykler langs en strekning på ca. 1,3 km, ved å forlenge dagens gang- og sykkelvei sørover fra Melbykrysset. Dette er spesielt viktig for elever som skal til Norby barneskole og Norbytunet ungdomsskole. Tiltaket ble drøftet i et møte mellom Statens vegvesen og Ås kommune oktober Det ble da avklar at en gang- og sykkelvei bør anlegges på den vestre siden av Kongeveien, og evt. skifte side der forholdene tilsier det ved bebyggelse på Egget. Den nordlige delen av planområdet ligger innenfor et LNFområdet (landbruks-, natur- og friluftsområder) med spesielle kulturmiljø kvaliteter, avsatt med hensynssone H570_1 for bevaring i kommuneplan Langs den sørlige delen av planområdet er arealformålet i hovedsak boligbebyggelse, næring og næringsvirksomhet og LNF. Se figur 1. Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen over det aktuelle området mellom Melby og Egget 1.2 Vedlegg: - Registreringsrapport med funn av automatisk fredede og nyere tids kulturminner. - Reguleringskart - Reguleringsbestemmelser - ROS analyse - Naboliste

3 1. FORORD 3 Innhold 1. FORORD Bakgrunn for saken: Vedlegg: BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET Sammendrag Forslagsstiller, berørte eiendommer Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Om krav om konsekvensutredning PLANPROSESS Oppstartvarsel Innkomne bemerkninger Fremdriftsplan PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Overordnede planer Universell utforming Kommuneplanens arealdel Planavgrensning BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet Naturverdier iht. naturmangfoldloven Landskap og grøntstruktur Grunnforhold Kulturmiljø Vegsystem og trafikkforhold Kollektivtilbud Ledningstraseer Problemer i området i dag BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Trafikkløsning og fartsreduserende tiltak Universell utforming Kulturminner Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Grunnerverv Rigg midlertidig anleggsområde Forstøtningsmurer... 18

4 1. FORORD Rekkverk Belysning Vegetasjon VIRKNINGER OG KONSEKVENSER Overordnede planer Landskap og stedets karakter Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk og uteområder Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet ROS Interessemotsetninger Avveining av virkninger Kostnader Jordvern REFERANSER Litteratur Forskrifter og retningslinjer... 20

5 2. BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 5 2. BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 2.1 Sammendrag Ås kommune detaljregulerer langs Kongeveien fra Melbykrysset til Egget. Planforslaget innebærer at det blir mulig å etablere gang- og sykkelvei på strekningen, slik at gående og syklende kan ferdes tryggere til bl.a. Norby barneskolen og Norbytunet ungdomsskole. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens målsetning om å utarbeide trygg framkommelighet på skoleveier og et sammenhengende sykkelveinett. 2.2 Forslagsstiller, berørte eiendommer Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kongeveien, fra Melby til Egget utarbeides av plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune. Direkte berørte eiendommer: Mindre berørte eiendommer: Allerede delvis opparbeidet gang- og sykkelvei: - Gnr 99 Bnr 24 - Gnr 92 Bnr 2 - Gnr 99 Bnr 6 - Gnr 93 Bnr 3 - Gnr 96 Bnr 5 - Gnr 96 Bnr 4 - Gnr 100 Bnr 18 - Gnr 100 Bnr 17 - Gnr 100 Bnr 16 - Gnr 100 Bnr 12 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr 36 - Gnr 99 Bnr 25 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr 12 - Gnr 100 Bnr 26 - Gnr 99 Bnr 43 - Gnr 99 Bnr 14 - Gnr 100 Bnr 3 - Gnr 131 Bnr 17 - Gnr 100 Bnr 10 - Gnr 100 Bnr 15 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 100 Bnr 28 - Gnr 97 Bnr 3 - Gnr 99 Bnr42 - Gnr 99 Bnr 13 - Gnr 99 Bnr 14 - Gnr 99 Bnr 43 - Gnr 99 Bnr 34 - Gnr 99 Bnr 48 - Gnr 99 Bnr 40 - Gnr 99 Bnr 50 - Gnr 99 Bnr 41 - Gnr 99 Bnr Tidligere vedtak i saken Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken. 2.4 Utbyggingsavtaler Det er foreløpig ingen utbygningsavtaler.

6 3. PLANPROSESS Om krav om konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredning i plan og bygningsloven 4-2 stiller krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering, hvis reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Reguleringsområdet er i dag disponert til annet formål enn gang og sykkelvei, blant annet jordbruk og private boligeiendommer. Planforslaget innebærer omdisponering av arealene og det bør derfor foretas en konsekvensutredning/ros-analyse for å avverge skade og tap. 3. PLANPROSESS 3.1 Oppstartvarsel Det ble varslet oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan Berørte naboer og offentlige instanser ble varslet. 3.2 Innkomne bemerkninger I forbindelse med varsel om oppstart er det innkommet følgende kommentarer og bemerkninger: Staten vegvesen : Statens vegvesen er positive til at Ås kommune setter i gang reguleringsarbeid for gang - og sykkelvei på strekningen. Grunnlag for reguleringsplanen bes utarbeidet etter teknisk plan jfr. Håndbok 139. Akershus fylkeskommune : Fylkeskommunen viser til at planområdet inngår i et kulturlandskap som i Registering og verdivurdering av kulturlandskap i Follo ( ) er vurdert å inneha nasjonal og/eller regional verdi. De topografiske forholdene tilsier at planområdet har potensial for fornminner, og arkeologisk registrering vil bli krevd etter kulturminneloven 9. Videre skal steingjerder/-strenger og røyser som blir berør av planforslaget registreres og dateres. Med hensyn til nyere tids kulturminner oppfordrer Fylkeskommunen til at de eldste bygningene i planområdet samt steingjerder og gamle trær - i størst mulig grad bevares ved å legge gang- og sykkelveien så skånsomt som mulig i landskapet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus : Foreslått gang og sykkelvei går igjennom jordbruksarealer og kulturlandskap av nasjonal og regional verdi. Fylkesmannen ber om at det blir gjort tiltak for å redusere inngrep i dyrka jord. For eventuelle midlertidige tiltak i anleggsfasen må det settes frist for tilbakeføring. Arealtall for omdisponering av jord må framgå. Nabo: Gnr 99 bnr 25 Henrik og Michelle Vik Grunneierne er positive til anleggelse av gang- og sykkelvei langs Kongeveien, men er bekymret for nødvendig arealinngrep i private eiendommer. For å redusere betydelige

7 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 7 arealinngrep i enkelte private eiendommer oppfordrer Vik til at: 1) kommunen utvider dagens vei på motsatt side av planlagt gang- og sykkeltrase for å kompensere for inngrep knyttet til gang- og sykkeltraseen, og 2) kommunen vurderer å redusere bredden på gang- og sykkelveien der den kommer i konflikt med private eiendommer. Videre ønsker Vik at areal som tas fra deres eiendom erstattes med tilsvarende areal på vestsiden av deres eiendom (ut mot jordet). Nabo: Gnr 100 bnr 10 Wigdis og Morten Andresen Grunneierne vil etter dagens planavgrensning ikke bli direkte berørt av etablering av gang- og sykkelvei langs Kongeveien mellom Melbykrysset og Egget, da deres eiendom ligger på motsatt side av planlagt trase. De har likevel fremsatt fem spørsmål de ønsker at kommune skal svare på. Spørsmålene er knyttet til evt. utvidelse av dagens veibredde, flytting av gjerder, bekostning av ny beplantning på eiendommen, i hvilke grad et pumpehus kan bevares og når arbeidet med gang- og sykkelveien vil startes og avsluttes. Nabo: Gnr 100 bnr 12 Birger Snekkermoen Grunneier ønsker å dele sin eiendom i to enheter. Han frykter at en anleggelse av gangog sykkelvei over hans eiendom vil svekke mulighet til å opprette en attraktiv tomt. Snekkermoen ønsker derfor at gang- og sykkeltraseen langs Kongeveien mellom Melbykrysset og Egget legges på vestsiden av veien helt frem til gnr 99 bnr 42 (Kongeveien 132), hvor traséen kan skifte side og fortsette sørover på den østre siden av veien. 3.3 Fremdriftsplan Ferdig rapport fra arkeologisk registrering av kulturminner: Ferdig utarbeidet planforslag: mars gangs behandling HTM: 9. april 2015 Offentlig ettersyn: 6 uker 2. gangs behandling HTM: juni/august 2015 Vedtak i Kommunestyret: høsten 2015 Kunngjøring av vedtak: høsten PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 4.1 Overordnede planer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging i kommunene og på tvers av kommune-, sektor- og forvaltningsnivåer. Planleggingen skal legge til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Målet er at transportbehovet skal begrenses. Det skal det blant annet legges vekt på tilrettelegging for kollektive transportformer. I retningslinjene er det

8 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 8 spesielt lagt vekt på at sykkel skal prioriteres høyt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal også tillegges stor vekt i planleggingen Universell utforming Det er et nasjonalt mål at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all planlegging. Bakgrunnen er at alle skal ha likestilte muligheter til å ferdes på en uhindret måte. Dette er nedfelt i regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utformingen skal være i samsvar med byggeteknisk forskrift TEK 10 kap Kommuneplanens arealdel Kartutsnittet viser ulike arealformål langs Kongeveien i Kommuneplanens arealdel. Figur 2 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området avsatt til: Grøn = Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Lilla = Næringsbebyggelse, Gul = boligbebyggelse. Hensynsone = bevaring av naturmiljø.

9 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Planavgrensning Figur 3. Planavgrensning

10 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD 5.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet Planområdet ligger i Ås kommune langs Gamle Kongevei, som går mellom Ås og Sjøskogen. Strekningen er ca. 1,3 km fra Melbykrysset i nord, til veikrysset mot Teigen i sør. Ved Egget er planavgrensningen slik at det åpner for at gang- og sykkelveien kan skifte side dersom det er forholdsmessig. Planavgrensningen kan eventuelt justeres dersom det blir behov. Halve strekningen har bebyggelse og næringsbygg som grenser til veien. På den nordligste delen av reguleringsområdet grenser det til jorder på begge sider av veien. Gamle Kongevei er en del av den historiske Fredrikshaldske Kongevei, som var «Kongens Europavei» på 1700-tallet. 5.2 Naturverdier iht. naturmangfoldloven Det er registrert to typer av truet/nær truede fuglearter i nærhet til planområdet. Planområdets nordligste del er registrert som del av et parklandskap, i form av en allé med viktig verdi. 5.3 Landskap og grøntstruktur. Langs jordet på første del av strekningen som skal reguleres til gang- og sykkelvei, vokser det i dag busker og trær. Sammen skaper de en delvis sammenhengende allé. Å legge gang- og sykkelveien i god nok avstand, slik at trær og busker kan bevares i størst mulig grad, er viktig for å bevare landskapskarakteren. Bevaring av vegetasjon langs veien vil også gi bedre sikkerhet og opplevelse for de som bruker gang- og sykkelveien. Første halvdel av denne alléen er registrert som del av et viktig parklandskap Eiketrær Ikke bare skogsområder, men også enkelttrær er med på å gi variasjoner i landskapsbildet og kan bidra til positive opplevelser, i tillegg til at de er viktige elementer i kulturlandskapet. Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm er automatisk fredet. Det må undersøkes hvorvidt eika nord for eiendommen Gnr99/Bnr25, bør bevares. Slik veien ligger i dag er det ikke tilstrekkelig med plass til å legge gang- og sykkelveien mellom

11 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD 11 eika og veien. Ved å legge gang og sykkelveien på utsiden av eika vil det gå på bekostning av grunneier. (Et annet alternativ er å legge inn en sving i veien se punk 5.6 om fartsreduksjon.) Figur 4 Vegetasjon langs første del av Kongeveien, sett fra nord som består av en variasjon av løvtrær og busker skaper et inntrykk av en allé. Ved det første huset etter jordet står et større eiketre. 5.4 Grunnforhold Området ligger innenfor Årungens nedbørsfelt. I NGUs Kart og data, er området registrert som maritim strandavsetning, tykk havavsetning, tynn hav/ og strandavsetning og randmorene. Det er ikke gjort undersøkelser for om det er fjell i dagen som eventuelt må sprenges ved etablering av gang- og sykkelvei, men dette er lite sannsynlig. 5.5 Kulturmiljø Veien går igjennom et åpent ra-landskap med dyrket mark. På den sørlige halvdelen av strekningen ligger det bebyggelse på begge sider av veien. Veien er en del av den historiske Fredrikshaldske Kongevei, som var Kongens europavei på tallet. 5.6 Vegsystem og trafikkforhold Kongeveien, Fv-56: Utbygging av gang - og sykkelvei vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelvei som går til Nordby og til Ski. Fartsgrense på den aktuelle strekningen er 50 km/t ved bebyggelsen og 60 km/t utenfor bebyggelsen i nord. Det er flere avkjøringer til bebyggelsen på begge sider av veien. Det er kun opparbeidet gang- og sykkelvei på en kort del av strekningen (Gnr 99\Bnr 34, Gnr 99\ Bnr48, Gnr 99\Bnr 40, Gnr 99\Bnr50, Gnr99/Bnr41, Gnr99/Bnr51). Resterende strekning som ikke har opparbeidet gang- og sykkelvei er ca. 1km Trafikk og ulykkestall Ulykker: mellom år er det registrert to ulykker med alvorlig skade i området. En ved på Melby og en like etter planområdet sør for Egget. ÅDT 2013: 11000

12 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Kollektivtilbud Det er kun skolebuss til området. Det er 18 elever som har skoleskyss til offentlig skole på denne strekningen. Elever på trinn har vinterskyss i perioden uke 41 til uke7. Denne skyssen koster ca. kr ,- pr år. 5.8 Ledningstraseer Langs bebyggelsen er det stolper med veilys og strømførende ledninger Det må undersøkes hvorvidt disse kan eller bør graves ned/ flyttes i forbindelse med anlegning av gang -og sykkelvei, eller om det er mer hensiktsmessig å legge gang- og sykkelveien utenom stolpene. Stolpene fremstår som eldre og i varierende stand. Stolpene står i varierende avstand fra veien og vil påvirke hvordan sykkelveien kan anlegges dersom de ikke flyttes. Det ligger traseer for vann og avløp i reguleringsområdet. Det må undersøkes hvorvidt disse blir berørt i anleggsarbeidet ved etablering av ny gang- og sykkelvei. 5.9 Problemer i området i dag Problemet i området i dag er at trafikksikkerheten er dårlig for de som går og sykler langs veien. På en kortere del av strekningen er det opparbeidet gang- og sykkelvei (Gnr 99\Bnr 34, Gnr 99\ Bnr48, Gnr 99\Bnr 40, Gnr 99\Bnr 50 Gnr99/Bnr41, Gnr99/Bnr51). Her har det kommet klager på at gang- og sykkelveien blir benyttet til parkering. Dette vil forhåpentligvis opphøre når den blir en del av en sammenhengende strekning med gangog sykkelvei. Det er ellers ingen kjente problemer i området. 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Hensynsone - Sikringssone Frisikt reguleres inn langs veien i alle kryss og direkte avkjørsler Fjernvirkning av det visuelle landskapsinngrepet Tiltaket vil ikke endre fjernvirkningen i nevneverdig grad dersom vegetasjon langs veien blir bevart i størst mulig grad Tilknytning til infrastruktur Gang- og sykkelveien vil knytte seg til eksisterende sykkelveinett. 6.2 Trafikkløsning og fartsreduserende tiltak Kjøreatkomst Det er foretatt mindre endringer i utkjøringene for å gjøre disse mer trafikksikre og oversiktlige, men ingen større saneringer Tilgjengelighet for gående og syklende Gang og sykkelveien er dimensjonert og utformet i henhold til Håndbok 017 Veg og gateutforming. Gang- og sykkelveien er 3 meter bred med 25 cm gruskant på hver side. I

13 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 13 Ås kommunes nye veinormal er det beskrevet at gang- og sykkelveier skal være minimum 3 meter for å forenkle brøyting og vedlikehold. Det er derfor satt av 3,5 meter i reguleringsplanen (inkludert gruskant 25 cm på hver side). Avstand fra gang- og sykkelvei til bilvei varierer mellom 1-2,5 meter, etter hva som er mest hensiktsmessig, med tanke på å bevare eksisterende trær/alléer, men samtidig ta så lite som mulig av private eiendommer Trafikkreduserende tiltak. Sjikaner / sideforskyvninger Det er stor sannsynlighet for at det kjøres over fartsgrensen i området. Det kan vurderes om det skal gjøres registrering for å dokumentere bilenes hastighet. Dersom det viser seg at det er ett alvorlig problem at biler ikke holder fartsgrensen på strekningen, kan det vurderes om det skal settes inn fartsreduserende tiltak. Et slik fartsreduserende tiltak kan være å legge inn en sving i kjørebanen før bebyggelsen. En slik sving kan også gjøre det lettere å anlegge gang- og sykkelveien på den mest utfordrende delen av strekningen. ved å flytte kjørebanen noen meter øst ved innkjøringen til bebyggelsen, vil gang - og sykkelveien kunne legges utenom det store treet og garasjen til Gnr 99 Bnr 25. Isteden vil dette gå delvis på bekostning av tomten på motsatt side av veien, men denne er mindre problematisk siden bebyggelsen ligger i større avstand til veien. Figur 5. gnr 99 Bnr 25. foreslått område for fartsreduserende tiltak Figur 6. Eksempelbilde på sving som fartsreduserende tiltak, Vegvesenets håndbok V128.

14 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 14 Figur 7. Illustrasjon av sjikane ved innkjøring til bebyggelsen I sjikaner, dvs. sideforskyvninger som kan anvendes som fartsreduserende tiltak, eller ved overganger fra en høyere til en lavere fartsgrense. Utformingen varierer, det brukes bl.a. vegoppmerking, beplanting, midtdeler eller fortausutvidelse med kantstein. I tillegg kan skilt vise kjøremønsteret. Beplanting og andre designelementer kan brukes for å skape et visuelt inntrykk som skal motvirke fristelsen til å kjøre fort. Lave busker kan tenkes å ha noen fordeler fremfor f.eks. oppmerking, kantstein, betongstolper eller trær: busker medfører ikke stor fare ved påkjørsel, er godt synlige om vinteren og hindrer ikke sikten. 6.3 Universell utforming Planområdet skal utformes med god framkommelighet for alle brukergrupper. Det må legges vekt på å få til gode løsninger for nedsenk og kryssingsmuligheter i forbindelse med kryss og avkjørsler. 6.4 Kulturminner I forbindelse med reguleringsarbeidet, har fylkesrådmannen satt krav om arkeologisk registering av planområdet, i henhold til kulturminneloven 9. Undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet

15 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 15 Figur 8. Oversiktskart over ID , med funn og sjakt. Flere kart og informasjon om funn er i egen rapport. Innenfor planområdet er det funnet to automatisk fredede lokaliteter med beliggenhet vest for Kongeveien i dyrket mark. Begge er C14 - datert til førromersk jernalder - romersk jernalder. Den ene består av en kokegroplokalitet (Id ) med fire kokegroper, liggende inntil sydvestsiden av Melbykrysset. Den andre består av et aktivitetsområde (Id ) med fem kokegroper og en flatmarksgrav, lokalisert på flaten nedenfor moreneryggen og Melbykrysset. Flatmarksgraven ble C14 - datert til etterreformatorisk periode, og dateringen skiller seg sterkt ut fra de øvrige C14 dateringer, samt typologisk datering av gjenstandsfunn av keramikk i graven. Basert på funnkonteksten og keramikkskårene er det sannsynlig at C14-dateringen er forurenset, noe som kan skyldes at prøven ble tatt i plan. Lokalitet Id avgrenses i nord og syd av funntom sjakt, og av Kongeveien i øst. I vest fortsetter flaten over et svakt høydedrag, og det er stor sannsynlighet for at det vil være flere funn i dette området.

16 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 16 Det ble i tillegg registrert to nyere tids kulturminner i utmarksområdene, i form av en steinstreng (Id ) og en rydningsrøys (180411). 6.5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Det er gjennomført en egen ROS-analyse, se kapittel 8. Det er påvist noe risiko for enkelte av de undersøkte hendelsene. For disse er det ansett å være nødvendig med tiltak, for å motvirke eventuelle uheldige utfall. Tiltakene er ment å være forebyggende og skadebegrensende. Tiltakene som bør vurderes er knyttet til støy/støv i anleggsfase, kartlegging av kulturminner og akutt forurensning i anleggsfase og driftsfase. 6.6 Grunnerverv Etter at reguleringsplanen er godkjent, og det er bevilget penger til anlegget må kommunen ta kontakt med grunneiere, enten muntlig eller skriftlig, for å starte grunnervervet. Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter: A. Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt). Dersom grunneier gjennom forhandlinger blir enige med kommunen om alle forhold ved avståelsen, skjer grunnervervet etter avtale. Avtalen innebærer at kommunen kan sette i gang anleggsarbeidet til et avtalt tidspunkt, og at grunneieren har kommet til enighet med kommunen om hvor stor erstatningen skal være. Med til avtalen hører en beskrivelse av hva kommunen erverver og hvordan erstatningen skal utbetales. Andre spesielle forhold eller forutsetninger som det er enighet om, hører også med til avtalen. En slik avtale kalles som regel kjøpekontrakt. Det presiseres at alle avtaler skal være skriftlige. Skriftlige avtaler kan spare partene for mange etterfølgende diskusjoner. For grunneiere kan det lønne seg å inngå avtale om grunnervervet og erstatningen i stedet for at saken går til skjønn. Grunneier vil i så fall kunne: Unngå en skjønnssak som vil ta tid, og som mange kan oppleve som en belastning i seg selv blant annet ved at man må leve med uvissheten om hvor stor erstatningen blir, og man vil kunne oppnå et godt forhandlingsresultat. Kommunen ønsker at erstatningen som blir fastsatt gjennom avtale, skal være lik den erstatningen et eventuelt skjønn ville ha kommet fram til i samme sak. Det er imidlertid ikke mulig å vite eksakt hva dette ville ha blitt. Derfor kan det være et visst rom for å forhandle om erstatningens størrelse. B. Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn (arbeidstillatelse) Hvis grunneier ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at grunnervervet skjer på den måte kommunen har behov for, vil grunnervervet skje ved at kommunen gjør vedtak om ekspropriasjon og erstatningen vil fastsettes ved skjønn på samme måte som ved ekspropriasjonsskjønn. C. Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn

17 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 17 Hvis grunneier ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at grunnervervet skjer på den måten kommunen har behov for vil grunnervervet skje ved at kommunen gjør vedtak om ekspropriasjon og at erstatningen blir fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. Egentlig er det ingen praktisk forskjell på ekspropriasjonsskjønn og avtaleskjønn. Forskjellen ligger i forberedelsen av saken fra kommunens side. Å gi ekspropriasjon vil kunne innebære en mer omstendelig prosess, blant annet på grunn av formelle krav til ekspropriasjonsvedtaket. Det kan føre til at kommunen ikke kommer så raskt i gang med anleggsarbeidet som når saken blir løst ved avtale etter avtaleskjønn. Dersom det er mange parter involvert er det også en løsning at Ås kommune tilbyr grunneiere muligheten til å benytte seg av en advokat på kommunens regning. Dette forutsetter at de berørte kan enes om en felles advokat Eiendomsinngrep Omfanget av erverv fra eiendommene varier. For enkelte grunneiere vil ikke gang- og sykkelveien forringe eiendommen vesentlig skade, mens for noen vil det ervervede arealet ha større påvirkning på eiendommens verdi og bruk. Gnr 99 Bnr 25 er den eiendommen som kan bli sterkest berørt av gang- og sykkelveien, dersom det ikke blir lagt inn en sving på veien. En slik fartsreduserende sving/sjikane vil da gå på bekostning av tomten på motsatt side omdisponert areal. Oppmålingene er kun et anslag. Presise oppmålinger må gjøres før avtaler om erverv kan gjennomføres. Tabell 1 Grunnerverv reguleringsplan. Tallene er kun basert på omtrentlige målinger i kartet. For å beregne eksakt grunnlag for erverv, må det gjøres nøyaktige oppmålinger av det faktiske inngrepet. Gnr/bnr Hjemmelshaver Permanent erverv (m2) Totalt: LNFR Næring Tomt 100/1 Arnt Kvestad 1243 kvm 99/16 Thor Arne Weydahl 1520 kvm 97/3 Hans Sneis Amund 37 kvm 96/6 Per Erik Bjerve 500 kvm Ole Bjerve Leiv Bjerve 96/2 Christina Sogge Einar Eriksmoen 52 kvm 100/18 ASAP eiendom 214 kvm = ca kvm LNFR

18 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 18 96/4 AQP eiendom 112 kvm 99/36 Aase Weydhal Ottesen 99/25 Michelle Janne Hoad Vik Henrik Vik 99/24 Torbjørn Andersen Anita Lillejord Kaldahl 132 kvm 166 Kvm 86 kvm 100/12 Birger Snikkermoen 161 kvm 100/17 Jan Arne Heisholdt 46 kvm 100/16 Øyvind Arnesen 103 kvm (Ubebygd tomt.) 96/5 Janne Hansen Bjørn Ole Hansen 81 kvm 96/3 Nye eierforhold ukjent 143 kvm = ca. 326 kvm næring = ca.918 kvm boligtomt Ca. anslag totalt erverv(m2) = ca kvm totalt LNFR = ca Kvm. Kun innenfor Gnr100/bnr1 Gnr99/bnr16 blir oppdyrket mark berørt. Anslagsvis vil mellom kvm oppdyrket mark gå tapt. Næringsareal = ca. 326 kvm Tomter for boligbebyggelse = ca. 918 Kvm 6.7 Rigg midlertidig anleggsområde. Rigg forutsettes ordnet av entreprenør. Det må planlegges hvordan matjord kan midlertidig deponeres og ivaretas. 6.8 Forstøtningsmurer Det kan bli aktuelt med forstøtningsmurer på enkelte steder for å begrense skjæringer på private eiendommer, samt der hvor det er fare for erosjon. 6.9 Rekkverk Det er foreløpig ikke planlagt noe rekkverk på strekningen.

19 7. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER Belysning I området med boligbebyggelse er det i dag veibelysning. Veistrekningen langs jordet har ikke belysning Vegetasjon. Gamle trær bør i størst mulig grad bevares ved å legge gang- og sykkelveien så skånsomt som mulig i landskapet. 7. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 7.1 Overordnede planer I planprosessen er det fokusert på gode miljømessige løsninger, trygge lokalsamfunn, god trafikksikkerhet og trygg trafikkavvikling. 7.2 Landskap og stedets karakter Landskapsbildet og stedets karakter vil ikke bli påvirket av at tiltaket blir gjennomført, dersom det i størst mulig grad bevarer eksisterende allé. 7.3 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk og uteområder Den offentlige gang- og sykkelveien vil bedre framkommeligheten og trygge skoleveien for de som bor i området. 7.4 Trafikkforhold Det vil bli tryggere å ferdes langs Kongeveien enn det er i dag. Dersom del legges in en kurve/sving på kjørebanen i overgangen mellom det åpne landskapet og boligbebyggelsen, vil dette også ha fartsreduserende effekt på biltrafikken. 7.5 Barns interesser Det blir tryggere for barn å ferdes langs veien på gang- og sykkelveien. 7.6 Universell tilgjengelighet Gjennomføring av planforslaget vil gi universell tilgjengelighet til eiendommene i området. 7.7 ROS Det er utarbeidet en ROS-analyse (se vedlegg) som påkrevet etter plan- og bygningslovens 4-3. Aktuelle temaer er beskrevet og vurdert med aktuelle tiltak. 7.8 Teknisk infrastruktur Der det er avdekket mulige virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. Det er stilt krav om at dette skal redegjøres for overvannshåndtering i byggeplanen i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.

20 8. REFERANSER Interessemotsetninger Interessemotsetninger fra grunneiere om hvilken side av veien gang- og sykkelveien bør ligge Avveining av virkninger Gjennomføring av planforslaget blir en fordel for alle parter som ferdes langs Kongeveien Kostnader Kommunen kan søke Statens vegvesen om støtte til prosjektet, dersom det kvalifiserer til et skoleveiprosjekt. Ellers er det kommunen som må stå for kostnadene. Dersom det blir gjort målinger av biltrafikken som viser at bilenes fart stadig ligger for høyt igjennom området, bør Statens vegvesen gjøre tiltak for å redusere farten Jordvern Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker at foreslått gang- og sykkelvei går igjennom jordbruksarealer og kulturlandskap med nasjonal og regional verdi. Arealtall for omdisponering av jord må framgå og fylkesmannen ber om at det blir gjort tiltak for å redusere inngrep i dyrka jord. 8. REFERANSER 8.1 Litteratur Rettslig beskyttelse for trær - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Guro Hessner Om fartsreduserende tiltak Håndbok 207 Kryssingssteder for gående, Statens Vegvesen Fartsdempende tiltak Håndbok Kart og databaser Lovdata Artsdatabanken, Artskart, rødliste og fremmede arter, Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase Gule sider, kart kollektivtrafikk og viktige funksjoner Miljødirektoratet, kart over forurenset grunn NGU løsmassekart NGU radonkart eologiske.unders.kelse:.radon...aktsomhet Riksantikvaren, Askeladden Follokart 8.2 Forskrifter og retningslinjer Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/631-15 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 20/14 08.09.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 25/14 08.09.2014

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Ås kommune R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2016

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer