Monterings- og installasjonsprosedyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og installasjonsprosedyrer"

Transkript

1 Monterings- og installasjonsprosedyrer for Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet 1. Innledning Følgende prosedyrer må følges for installasjon av Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet. Innholdet i instruksjonene i produktinformasjonen må leses nøye da de inneholder verdifull informasjon som er oppnådd fra en omfattende erfaring. Det er svært viktig at alle instruksjoner følges nøye, og om ønskelig innarbeides i sluttbrukerens standardprosedyrer. Hvis noen av produktene ikke passer til dine behov, kontakter du Pall eller din lokale distributør før du fullfører systemet. Bruk av dette produktet på andre måter enn i samsvar med Palls nåværende anbefaleringer kan føre til personskade eller tap. Pall tar intet ansvar for slike personskader eller tap. 2. Spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk og temperaturer kan variere med type filterpatron eller filtermedia. Sjekk i databladet og på merkingen for mer informasjon, eller kontakt Pall eller din lokale distributør. Kortvarig eksponering for trykkluft eller nitrogen over maksimalt arbeidstrykk er tillatt for integritetstesting av filterenhetene. Kontakt Pall for ytterligere informasjon. Bruk utenfor spesifikasjonene og med væsker som ikke er kompatible med materialene i konstruksjonen, kan føre til personskader og skade på utstyr. Inkompatible væsker er væsker som kjemisk angriper, myker, stresser, angriper eller har negativ effekt på materialene i konstruksjonen. Kontakt Pall for eksakte grenseverdier. 3. Mottak av utstyret Advarsel: Europeisk direktiv 94/9/EC (ATEX) Utstyret er beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer Pall filterpatroner er i samsvar med ATEX-direktivet når de er installert i et samsvarende Pall filterhus eller -enhet, men trenger ikke selv å merkes med ATEX-merking. Under betingelsene til direktivet, regnes ikke filterpatroner som utstyr som er i stand til autonom funksjon, man kan regnes som komponenter som er viktige for driften av utstyret. Som sådan er samsvaret til filterpatronene vurdert som en integrert del av hele enheten. 1. Oppbevar filterenheten på et rent og tørt sted med temperatur mellom C og 3 C hvor det ikke utsettes for strålekilder som direkte sollys, og hvor det kan oppbevares på en praktisk måte i emballasjen produktet leveres i. 2. Ikke ta produktet ut av emballasjen før det skal brukes. 3. Kontrollér at posen eller emballasjen er uskadet før bruk. 4. Forhåndssteriliserte kapsuler er dobbeltpakket. Kontrollér at den innvendige posen er uskadet før bruk. 5. Sjekk at filterpatrontypen passer til bruksområdet. USD 2296 Side 1

2 Monterings- og installasjonsprosedyrer 6. I tillegg til bestillingnummer, skal hver enkelt filterenhet identifiseres med et batchnummer og et unikt serienummer. Forsiktig: Noen filterpatroner leveres forhåndsvåte og sterile. Disse skal monteres og brukes med en gang etter at de er tatt ut fra emballasjen. 4. Installasjon Pall filterpatroner er høykvalitetsprodukter produsert etter krevende standarder. Det er viktig å være nøyaktig ved håndtering og installering i filterhus. Før installasjon er det svært viktig at man verifiserer at den type filterpatronen man har valgt passer til produktet som skal filtreres, og at man følger instruksjonene under. 1. Åpne plastposen med saks, pass på å ikke ødelegge filterpatronen inni. Forsiktig: Bruk ikke skarpe blader eller spisse gjenstander som kan skade filterpatronene og eventuelt ødelegge filteret. Åpne ikke posen ved å trykke filterpatronen gjennom den forseglete enden, da dette kan føre til partikkelkontamineringer. 2. For å unngå uforutsett kontaminering av filterpatronen, skal man bruke pulverfrie hansker og beholde plastposen rundt filterpatronen ved montering i filterhuset. Fjern posen før man lukker filterhuset. 3. Noen filterpatroner leveres med bomb fin beskyttelsesdeksel. Disse må fjernes før bruk. Side 2 USD 2296

3 4.1 Enkle, åpne Plug-in type filterpatroner Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet 1. Se til at o-ringene er uskadet og riktig plassert i sporene. 2. Sjekk at tetningsflaten til filterhuset er ren og uskadet. 3. For å forenkle montering anbefales det på det sterkeste at O-ringer fuktes ved å dyppe den åpne enden av filterpatronen i en passende væske som er kompatibel med væsken som skal filtreres. Vann med samme kvalitet som det som brukes til endelig skylling av installasjonen er et tilfredsstillende fuktemiddel i mange tilfeller. For råd om andre fuktemidler, kontakt Pall. Forsiktig: Installering av doble O-ring-patroner i hus: Man må ikke bruke fuktemidler med lavt kokepunkt (dvs. etyl- eller isopropylalkohol) hvis det installerte filteret deretter skal dampsteriliseres eller eksponeres for temperaturer over kokepunktet til fuktemidlet. De høye damptrykkene mellom O-ringene under disse betingelsene kan føre til skader på O-ring-adapteret. 4. Ta tak i utsiden av filterpatronen så nært den åpne enden som mulig. 5. Sett inn filterpatronen med en lett vridning for å hjelpe til med å vete overflatene. Lirk den forsiktig på plass. Forsøk ikke å bruke makt for å sette på plass filteret. 6. For filterpatroner med bajonettlås, vri filterpatronen med urviseren for å låse låseklakkene i filterhodet. 7. Der dette er aktuelt skal man montere festeplate eller fjærer over patronene. 4.2 Filterpatroner med åpning i begge ender og endepakninger 1. Forsikre deg om at pakningene ikke er skadet og er korrekt montert i sporene i hver ende på filterpatronene. 2. Sjekk at tetningsflatene på filterhusene og tetningsmutrene er rene og uskadet. 3. Det er ikke nødvendig å fukte pakningene. 4. Skyv filterpatronen over styrestangen og lås på plass med tetningsmutter og trekk kun til for hånd. USD 2296 Side 3

4 Monterings- og installasjonsprosedyrer 5. Sterilisering Med mindre det er spesielt merket, blir alle filtre og kapsuler levert ikke-sterile. 5.1 Damp på stedet og autoklavering 5.2 Gammastråling Vennligst se aktuell Pall produktinformasjonslitteratur for produkter som kan dampsteriliseres på stedet eller autoklaveres og maksimum anbefalt kumulativ eksponeringstid for autoklavering. Prosedyrer for sterilisering med autoklavering er beskrevet i publikasjon USTR 85. Supor membranpatroner og Ultipor VF DV2 og DV5 membranpatroner må fuktes med vann før autoklavering eller dampsterilisering-på-stedet. Alle andre materialer kan våt- eller tørrautoklaveres. De fleste forhåndssteriliserte patronene kan ikke steriliseres om igjen. Vennligst se databladene eller kontakt Pall for detaljer. Filtre med endepakninger montert i stålhus er ikke egnet for dampsterilisering. Filtre med rustfrie stålpatroner av denne typen kan dampes. Ikke autoklaver patroner når de ligger i medlevert pose. Når man benytter kapsulfiltre med sanitærkoblinger, anbefales det at sanitærklemmen ikke trekkes til helt før autoklavering. Klemmen trekkes til helt når autoklaveringen er fullført. Ventilerings- og dreneringsventiler må åpnes minst én omdreining før autoklavering. 1. Enkelte filterpatroner kan steriliseres med gammastråling. Se i produktdatabladet for ytterligere informasjon. 2. Kontakt Pall for maksimalt tillatt stråledose. Gammastråling over maksimalt tillatte doser, eller som utføres på et produkt som ikke er spesifisert for gammastråling, kan føre til degradering av konstruksjonen og kan føre til personskader. Effekten av steriliseringssyklusen må kontrolleres med godkjent metode. 6. Testing av at enheten er i orden Det anbefales at steriliseringsgraden og virusfilterkapsulene blir integritetstestet før bruk, etter sterilisering og etterbruk med en industri-akseptert testmetode. Kontakt Pall for anbefalte testprosedyrer og testverdiene. Noen prefiltre kan også bli integritetstestet. Kontakt Pall for anbefalte prosedyrer. Side 4 USD 2296

5 6.1 Lufteapplikasjoner Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet For lufteapplikasjoner eller bruk med gass under lavt trykk, anbefaler vi at man benytter Water Intrusion-testmetoden for å sjekke at enheten er i orden. Hvis filterpatronen fuktes i forbindelse med Forward-Flow-integritetstesting, må de tørkes godt før bruk. Filterpatronene kan tørkes ved å blåse tørr luft gjennom dem eller benytte nitrogen ved trykk som overskrider boblepunktet til den gitte filtermembranen. For ikke-flyktige fuktevæsker kan det imidlertid være nødvendig å spyle først med vann eller andre blandbare væsker og deretter tørke enheten. Kontakt Pall for anbefalte prosedyrer. 7. Anvendelse 7.1 Væskeapplikasjoner 1. For å oppnå steril filtrering, må filterenheten og alle komponenter i filtersystemet nedstrøms fra enheten være forhåndssterilisert. For å få best mulig resultat, skal sterile filtreringer utføres i et kontrollert miljø (for eksempel, LAF-benk eller i et rent rom). 2. Løsne lufteventilen og fyll huset sakte. Steng ventileringen så snart all overflødig luft har sluppet ut av enheten og væsken har nådd ventileringen. 3. Øk gjennomstrømningen gradvis for å øke mengden eller trykket opp til ønsket verdi. Ikke overskrid maksimum driftsparametere, som er oppført i avsnittet om spesifikasjoner i databladet til produktet. 4. Når filtreringen er fullført, kan væskegjennomstrømningen etterfølges av luftgjennomspyling for å minimere mengden væske som er igjen i enheten. 7.2 Gassapplikasjoner Forsiktig: Når man bruker hydrofobe filtre (f.eks., Emflon PFR filtre) for bruksområder som involverer vann eller overflater med høy fasthet, må filteret fuktes på forhånd med egnet væske med lav overflatetetthet, som for eksempel etyl eller isopropylalkohol, slik at gjennomstrømningen kommer i gang. 1. For gassystemer med mulig væske- eller kondensmedriving, må filteret monteres vertikalt med utløpet vendt nedover, slik at væsken som måtte befinnes seg i gassen dreneres naturlig fra innsiden av filteret. Forsiktig: For lufteapplikasjoner eller bruk med gass under lavt trykk, og hvis enheten er fuktet av testformål, må filteret tørkes omhyggelig før bruk. For ikke-flyktige væsker kan det imidlertid være nødvendig å spyle først med vann eller andre blandbare væsker og deretter tørke enheten. 8. Skifting av filterenhet Filterpatroner må byttes iht. GMP-kravene i prosessen. Når filterpatronene brukes til mer enn én produksjonsbatch, anbefales utskifting når maksimalt tillatt differensialtrykk er nådd (se relevant datablad fra Pall), hvis gjennomstrømningsmengden ikke er tilstrekkelig, eller hvis USD 2296 Side 5

6 Monterings- og installasjonsprosedyrer den akkumulerte damplevetiden er nådd, avhengig av hva som inntreffer først. Kast filterpatroner i samsvar med gjeldende HMS-regelverk. Ikke forsøk å rengjøre engangs filterpatroner. Filterpatroner i rustfritt stål kan rengjøres der det er passende. Ytterligere detaljer kan skaffes fra Pall. 9. Forsknings- og laboratorietjenester Pall tilbyr teknisk service som kan veilede ved bruk av filterprodukter. Denne tjenesten er klar til å assistere deg og vi er glade for spørsmål, slik at vi kan være til hjelp. I tillegg er et fullstendig nettverk av tekniske representanter tilgjengelig over hele verden. Side 6 USD 2296

7

8 New York USA gratis telefon faks e-post Portsmouth Europa +44 () telefon +44 () faks e-post Besøk vår hjemmeside Pall, Emflon, Supor, og Ultipor er varemerker som tilhører Pall Corporation. Filtration. Separation. Solution. er tjenestemerker som tilhører Pall Corporation. indikerer varemerke registrert i USA. Copyright 28, Pall Corporation. NO_USD 2296 Rev C 11/8

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave Nokia Internett-pinne CS-17 2 1 3 2.0. utgave 4 5 6 7 8 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RD-13-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual 1ZSC000563-AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Core Return. Omvendt Logistikk & Retningslinjer REMAN SOLUTIONS

Core Return. Omvendt Logistikk & Retningslinjer REMAN SOLUTIONS Core Return Omvendt Logistikk & Retningslinjer for pakking For brukte produkter REMAN SOLUTIONS For brukte produkter. Dokumentoversikt Omvendt Logistikk Prosessen Innholdsfortegnelse: 2 Omvendt Logistikk

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP LASERJET 1000 PRINTER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP LASERJET 1000 PRINTER i bruksanvisningen

Detaljer