Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og vedlikeholdsveiledning"

Transkript

1 Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å hindre dannelse av is ved temperaturer under +2 C. AFU 300/600enhetene ER IKKE egnet for bruk når det kan være karbonmonoksid, karbondioksid eller andre giftige gasser i luftforsyningen. Du må IKKE bruke AFU 300/600 når trykk og temperatur kan overskride grensene angitt i tabellen Spesifikasjon på neste side. Må IKKE brukes hvis omgivelsestemperaturen ligger utenfor området 0 til +40 C. Bruk av AFU 300/600 garanterer IKKE luft av pustekvalitet med mindre det utføres kontroller på kvaliteten på den vanlige luften for å sikre at luften som tilføres, overholder EN Det er et krav at det utføres regelmessige luftkvalitetskontroller for å sikre at luften som tilføres, overholder EN Scott Health and Safety Limited anbefaler at disse kontrollene utføres minst hver måned. Plasser ALLTID luftkompressorinnløpet i en renluftssone og påse at kompressoren vedlikeholdes godt. Kontroller ALLTID luftstrømskravene for åndedrettsvern eller åndedrettsapparat som skal brukes før anvendelse av AFU 300/600. Brukere av AFU 300/600systemet MÅ være kjent med risikofaktorene på arbeidsplassen før bruk av utstyret og må ha fått god opplæring i bruk av apparatet. Må IKKE brukes hvis apparatet er skadet. Apparatet må alltid undersøkes før bruk for å sikre at det ikke er tegn på skade av noe slag som kan gi reduserte beskyttelsesnivåer. En månedlig undersøkelse av apparatet er obligatorisk krav i Storbritannia i henhold til COSHHbestemmelsene, og månedlige undersøkelser anbefales sterkt for alle andre land. Filterelementer MÅ skiftes ut minst hvert år, eller raskere hvis kontroll av luftkvaliteten tilsier det. Vanndamp vil passerer gjennom disse enhetene og kan gi kondens nedover i slangen når lufttemperaturen faller. Installer en lufttørker hvis vannkondens kan ha ugunstig effekt for bruken. 219

2 SPESIFIKASJON Utformet for bruk med: Anbefalt driftstemperaturområde*: Normalt innløpstrykkområde: Maks. anbefalt driftstrykk: Trykkluft 0 C til +40 C 5 til 8 bar 10 bar Gjenværende oljeinnhold under: 0,003 mg/m 3 ved 21 C Partikkelfjerning: Innløpskobling: Utløpskobling(er): 0,01 m G ½ (½ BSP) parallell innvendig gjenge G ½ (½ BSP) parallell innvendig gjenge montert med CEJNmønster, selvtettende muffekobling(er) * Luftforsyningen må være tørr nok til å hindre dannelse av is ved temperaturer under +2 C. INNLEDNING AFU 300/600utvalget av filtreringsenheter for trykkluftslange skal sikre at industrielle trykkluftforsyninger til åndedrettsvernutstyr eller åndedrettsapparater oppfyller kravene til pustekvalitet spesifisert i EN : 1999 og EN 529 : Enhetene har kapasitet til å levere luftstrømmer i henhold til de seneste anbefalingene for åndedrettsvernutstyr (RPE) og åndedrettsapparater (BA). AFU består av en totrinns luftfiltreringsenhet montert på et lettvektsbærestativ. Førstetrinnsfilteret, (som sitter nærmest innløpskoblingen), filtrerer partikler samt støv og små oljedråper ned til 5 m. Andretrinnsfilteret, som sitter nærmest utløpskoblingen(e), reduserer mengden partikler ned til 0,01 m og har et trekullfilter for fjerning av organiske gasser. ADVARSEL: AFU 300/600enhetene ER IKKE egnet for bruk når det kan være karbonmonoksid, karbondioksid eller andre giftige gasser i luftforsyningen. En tydelig popupserviceindikatoren er montert for å varsle brukeren om at grovfilteret begynner å bli tilstoppet. En automatisk avløpsenhet er montert på hver av de nedre filterskålene for å hindre oppbygging av olje. Innløpskoblingen består av en G ½ (½ BSP) parallell innvendig gjenge, som trykkluftforsyningen kobles til. Med standard utløpskobling(er) for CEJNmønsteret går det raskt å feste brukerens luftslangeapparat. Det er to versjoner av filtreringsenhetene: AFU 300 utformet for å forsyne en enkelt RPE eller BAbruker gjennom en utløpskobling med CEJNmønster. Denne enheten kan filtrere over 300 liter luft per minutt ved innløpstrykk på over 4 bar. AFU 600 utformet for å forsyne to RPE eller BAbrukere gjennom et par utløpskoblinger med CEJNmønster koblet til et Ystykke. Over 600 liter luft per minutt kan leveres ved innløpstrykk på over 4 bar. Tabellen nedenfor viser maks. tillatte strømningshastigheter ved ulike innløpstrykk: Innløpstrykk Maks. Flow (dm 3 /s) ** (bar) AFU 300 AFU 600 1,0 2,8 4,4 3,0 4,8 7,6 5,0 6,2 9,8 6,3 7,0 11,0 7,0 7,3 11,5 9,0 8,4 13,2 ** Maks. flow for å opprettholde angitt oljefjerningskapasitet. 220

3 FØR BRUK 1. Kontroller at filtreringsenheten er ren, komplett og i god stand. ADVARSEL: Du må IKKE bruke utstyr som viser tegn på skade eller defekter av noe slag. 2. Påse at alle filterskåler er fullstendig festet (med urviseren) til filterenhetene. 3. Sett inn AFU i slangeløpet, og ta hensyn til følgende punkter: Enheten må installeres loddrett (filterskålene peker nedover). Plasser enheten oppstrøms for smørenipler og syklusventiler. Påse at lutfstrømmen går den veien som indikeres med pilene på filterenhetene. Hvis AFU skal brukes som et hovedslangefilter, må enheten plasseres så nær luftforsyningen som mulig. Hvis AFU skal brukes som endelig filter, må enheten plasseres så nær RPE eller BA som forsynes som mulig. 4. Om nødvendig kan et kort dreneringsrør (6 mm utvendig diameter) settes inn i den automatiske dreneringsenheten på filterskålene. 5. Foreta en test på pusteluftkvaliteten i enden av luftslangen hvor RPE eller BA skal brukes. BRUK ADVARSEL: Må IKKE overskride maks. angitt strømningshastighet. Ved særlig skitne slanger, kan det være nødvendig å skifte ut grovfilteret hver 90 dag. Motstand i luftstrømmen indikerer at filterelementet/ene må skiftes ut. FORSIKTIG: Du må IKKE la differansetrykket over filterelementet overskride 0,7 bar. Dette kan skade elementet. 1. Kontroller at trykkluftforsyningen er slått på. 2. Koble RPE eller BA til utløpskoblingen(e) på AFU. 3. Bruk RPE eller BA i et trygt område, som beskrevet i brukerhåndboken for utstyret som brukes. 4. Fortsett med oppgavene som skal utføres. ETTER BRUK 1. Gå til et trygt område og ta av RPE eller BA som beskrevet i brukerhåndboken for utstyret som brukes. 2. Koble RPE eller BA fra utløpskoblingen(e) på AFU. 3. Rengjør og sett vekk RPE eller BA i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for utstyret som brukes. 4. Undersøk AFU nøye for skade eller defekter av noe slag. Utbedre eventuelle feil umiddelbart. 5. Rengjør og sett vekk AFU som beskrevet nedenfor. OPPBEVARING Når utstyret ikke er i bruk, bør det oppbevares på et rent, tørt sted, vekk fra direkte varmekilder mellom 0 ºC og +40 ºC, ved en fuktighet på under 65 % RF. RENGJØRING/VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsoppgaver må bare utføres av opplært personale. Kontakt Scott Health and Safety Limited for opplæringsinformasjon. Etter Bruk: 1. Steng innløpstrykket, og reduser trykket i innløps og utløpsslangene til null. 2. Fjern første og andretrinnsfilterskålene (se Sette på Reservedeler) og fjern rusk eller væske som kan ha akkumulert seg på innsiden. Innsiden av filterskålene kan eventuelt rengjøres med såpevann. Tørkes grundig før de settes inn igjen. 221

4 3. Undersøk første og andretrinnsfilterelementene og skift ut ved behov. 4. Sett inn elementene og filterskålene igjen. 5. Skru opp og ta ut øvre filterskål (se Sette på Reservedeler) og undersøk trekullfilteret. Sett inn nytt trekullfilter hvis det er misfarget. Sett inn ny øvre filterskål. Årlig: Ta ut utstyret av bruk og plasser det på et egnet område for å utføre service. Følgende oppgaver bør utføres som del av den årlige servicen: Skift ut første og andretrinnsfilterelementene Skift ut trekullfilteret Skift ut alle oringene Undersøk alle komponentdelene visuelt for skade eller slitasje, og skift ut om nødvendig Rengjør demonterte komponentdeler etter behov i såpevann og tørk grundig Blås ut interne passasjer i filterenheten med en luftslange. Se Sette på Reservedeler for ytterligere informasjon. REGISTRERE INSPEKSJONS OG VEDLIKEHOLDS INFORMASJON Registrer vedlikeholdsinformasjon på skjemaet Kontroll og vedlikeholdsprotokoll som finnes bak i denne håndboken. Informasjon som registreres omfatter vanligvis: Navnet på ansatt med ansvar for apparatet. Merke, modellnummer eller IDmerke for apparatet, sammen med en beskrivelse av eventuelle kjennetegn som kan gi en klar identifikasjon. Dato for inspeksjon/vedlikehold sammen med navnet, signaturen eller det unike IDmerket til kontrolløren. Tilstanden til apparatet, opplysninger om eventuelle defekter som er avdekket og eventuelle utbedrende tiltak som er truffet. 222

5 BLANK SIDE 223

6 RESERVEDELER 224

7 Art. Beskrivelse Del nr. 1 Bærestativ og Filterbøyle 2 Serviceindikator Låsering 4 Filterenhet 5 Luftventil 6 Filterelement Ledeplate 8 Automatisk Avløpssett Nivåglassett Nivåglasshus 11 Filterskål 12 Servicesett Øvre Filterskål 14 Trekullfilter Klemring 16 Filterenhet 17 Grovfilter Avstandsrør (kun AFU 600) 19 Holder 20 Koalesenselement (AFU 300) Koalesenselement (AFU 600) Automatisk Avløpssett Nivåglassett Nivåglassholder 24 Filterskål 25 Servicesett Ystykkeadapter (kun AFU 600) Kobling MS4 Silikonfett (15 g) SETTE PÅ RESERVEDELER FØRSTETRINNSFILTER Før du utfører noen av følgende prosedyrer, må du stenge innløpstrykket og redusere trykket i innløps og utløpsslangene til null. Med mindre annet er oppgitt, beskrives alle følgende prosedyrer med enheten sett forfra (filtrene mot deg). Skifte ut Filterelementet: 1. Løft og vri filterskålen (11) ca. 25 mm til venstre, og trekk ut filterskålen fullstendig med oring og automatisk avløp. 2. Legg ned filtreringsenheten slik at sokkelføttene og filtrene ligger øverst. 3. Fjern ledeplaten (7) ved å skru opp mot urviseren. 4. Ta ut og kast filterelementet (6). 5. Sett inn nytt filterelement og fest det med ledeplate. FORSIKTIG: Påse at ikke gjengene krysses når du setter på ledeplaten igjen. Ledeplaten må bare festes for hånd. Du må IKKE stramme for hardt. 6. Påse at oringen og automatisk avløp på filterskålen er rene og i god stand. Skift ut om nødvendig. Dersom oringen skal skiftes ut, påføres et tynt lag MS4 silikonfett før ny settes inn. 225

8 7. Sett inn filterskålen i filterenheten (4) og vri skålen ca. 25 mm til høyre, slik at nivåglasshuset står overfor korresponderende trinn på filterenheten. Skifte ut Nivåglasset: 1. Trekk ut filterskålen (11) fra filterenheten (4) som beskrevet ovenfor. 2. Med en Torxskrutrekker fjerner du skruene som fester nivåglasshuset (10) til filterskålen (11) og kaster dem. 3. Fjern nivåglasshuset (10) fra filterskålen (11) og legg det til side. 4. Fjern og kasser nivåglasset og bakplaten (9). 5. Sett inn nytt nivåglass og bakplate i posisjonshullene i filterskålen. Pass på at nivåglasset sitter riktig vei (rød indikator mot toppen av filterskålen). 6. Sett på plass nivåglasshuset og fest med nye skruer. Stram skruene jevnt. Du må IKKE stramme for mye. 7. Fjern og kasser oringen fra toppen av filterskålen. 8. Påfør et tynt lag MS4 silikonfett på den nye oringen og sett den på filterskålen. 9. Fest filterskålen til filterenheten som beskrevet ovenfor. Skifte ut Automatisk Avløp: 1. Trekk ut filterskålen (11) fra filterenheten (4) som beskrevet ovenfor. 2. Løsne festemutteren som sitter under filterskålen. Ta ut automatisk avløp (8) fra filterskålen. Kasser avløp, tetningsring og festemutter. 3. Pass på at tetningsringen på det nye automatiske avløpet er korrekt plassert, og sett inn avløpet i posisjonshullet på filterskålen. 4. Skru til ny festemutter for hånd. Du må IKKE stramme for hardt. Skifte ut Serviceindikatoren: 1. Med en Torxskrutrekker fjerner du skruene som fester serviceindikatoren (2) til filterenheten (4) og kasserer dem. Kasser serviceindikatoren. 2. Sett den nye serviceindikatoren øverst på filterenheten. Pass på at pilsymbolet på indikatorenheten står overfor utstansingen i indikatordekslet. Når den står korrekt i filterenheten, skal utstansingen og symbolet (vist med pil ovenfor) peke mot innløpsporten. 3. Fest med nye skruer for hånd. Stram skruene jevnt. Du må IKKE stramme for mye. Skifte ut Oringene: Alle nye oringer skal smøres lett med MS4 silikonfett før de settes på plass. 1. Trekk ut filterskålen (11) fra filterenheten (4) som beskrevet i Skifte ut filterelementet. Legg den til side. 226

9 2. Fjern ledeplaten (7) og filterelementet (6) som beskrevet i Skifte ut filterelementet. Legg dem til side. 3. Fjern luftventilen (5) ved å skru opp mot urviseren og legg den til side. Låseringen holdes på plass av filterbøylen og trenger ikke å fjernes. 7. Fjern og kasser oringene fra filterenheten (4). 8. Smør de nye oringene lett og sett dem på plass på filterenheten. 9. Mens bærestativet står oppned, setter du filterenheten inn med oringene i filterbøylen og stiller inn låseringen (3) med filterenheten. 4. Snu bærestativet oppned slik at andretrinnsfilterskålen (24) ligger øverst. 5. Med håndflaten trykker du bestemt ned for å skyve filterenheten (4) inn mot filterbøylen og samtidig frigjøre låseringen (3) ved å vri mot urviseren. Når låseringen løper fritt, er det ikke lenger nødvendig å bruke press på filterenheten. Du må presse hardt for å frigjøre låseringen. ADVARSEL: Pass på så du ikke skader deg når du utfører operasjonen ovenfor. 6. Fortsett med å vri låseringen til filterenheten (IKKE låseringen) kan fjernes fra filterbøylen. 10. Med håndflaten trykker du bestemt ned for å skyve inn filterenheten mot filterbøylen og samtidig vri låseringen med urviseren for å feste filterenheten til filterbøylen. Du må presse hardt nedover for å feste filterenheten. ADVARSEL: Pass på så du ikke skader deg når du utfører operasjonen ovenfor. 11. Fortsett med å vri låseringen til filterenheten sitter godt i filterbøylen. Når den sitter korrekt, skal toppen av filterenheten stå ca. 1,5 mm høyere enn toppen av låseringen. 12. Fjern og kasser oringen fra luftventilen (5). 13. Smør den nye oringen lett og sett den på plass på luftringen. 14. Fest luftventilen til gjenget hus inne i filterenheten. FORSIKTIG: Påse at ikke gjengene krysses når du setter på luftventilen igjen. 227

10 15. Bruk en stillbar momentnøkkel for å stramme luftventilen til 2,5 Nm (+/ 0,2 Nm). 16. Sett filterelementet (6) på luftventilen (5) og fest med ledeplate (7). FORSIKTIG: Påse at ikke gjengene krysses når du setter på ledeplaten igjen. Ledeplaten må bare festes for hånd. Du må IKKE stramme for hardt. 17. Fjern og kasser oringen fra filterskålen (11). 18. Smør den nye oringen lett med MS4 silikonfett og sett den på plass på filterskålen. 19. Fest filterskålen til filterenheten igjen som beskrevet i Skifte ut filterelementet. SETTE PÅ RESERVEDELER ANDRETRINNSFILTER Før du utfører noen av følgende prosedyrer, må du stenge innløpstrykket og redusere trykket i innløps og utløpsslangene til null. Med mindre annet er oppgitt, beskrives alle følgende prosedyrer med enheten sett forfra (filtrene mot deg). Skifte ut Trekullfilteret: 1. Skru opp og fjern øvre filterskål (13). 2. Trekk ut trekullfilteret (14) fra toppen av filterenheten (16). Kasser filter og oring. 3. Bruk en ren, tørr klut for å fjerne alle spor av olje og smuss fra innsiden av filterenheten hvor det nye trekullfilteret skal plasseres. 4. Smør de nye oringene lett med MS4 silikonfett og sett dem på plass på trekullfilteret. 5. Plasser det nye trekullfilteret på toppen av filterenheten. 6. Fjern og kasser oringen fra filterskålen. 7. Smør den nye oringen lett og sett den på plass på filterskålen. 8. Fest filterskålen til filterenheten for hånd. Skifte ut Koalesensfilterelementet: 1. Legg ned filtreringsenheten slik at sokkelføttene og filtrene ligger øverst. 2. Skru opp filterskålen (24) mot urviseren og fjern den fra filterenheten (16). 3. Skru opp koalesenselementet med oringen (20) for å fjerne det fra filterenheten (16). Kasser element og o ring. 4. Smør den nye oringen lett med MS4 silikonfett og sett den på plass på koalesensfilteret. 228

11 5. Skru på nytt elementet og ny oring i filterenheten for hånd. Du må IKKE stramme for hardt. 6. Påse at oringen og automatisk avløp på filterskålen er rene og i god stand. Skift ut om nødvendig. Dersom oringen skal skiftes ut, påføres et tynt lag MS4 silikonfett før ny settes inn. 7. Skru filterskål fast i filterenheten med urviseren. Pass på at skålen er godt festet til enheten. Om nødvendig kan filterskålen skrus opp MAKS en omdreining for å plassere nivåglasset for bedre sikt. Skifte ut Nivåglasset: 1. Fjern filterskålen (24) fra filterenheten (16) som beskrevet ovenfor. 2. Med en Torxskrutrekker fjerner du skruene som fester nivåglassholderne (23) til filterskålen. 3. Fjern nivåglassholderne fra filterskålen og legg dem til side for senere bruk. 4. Fjern og kasser nivåglasset og to små oringer. 5. Påfør et tynt lag MS4 silikonfett på de nye oringene og sett dem på plass i filterskålen. 6. Fest nivåglassholderne på endene av det nye nivåglasset, og sett de monterte delene på plass på filterskålen. Pass på at nivåglasset sitter riktig vei (indikatorstripene skal peke mot filterskålen). 7. Fest nivåglassholderne med nye skruer. Stram skruene jevnt. Du må IKKE stramme for mye. 8. Fjern og kasser oringen fra toppen av filterskålen. 9. Påfør et tynt lag MS4 silikonfett på den nye oringen og sett den på filterskålen. 10. Fest filterskålen til filterenheten som beskrevet ovenfor. Skifte ut Automatisk Avløp: 1. Trekk ut filterskålen (24) fra filterenheten (16) som beskrevet ovenfor. 2. Løsne festemutteren som sitter under filterskålen. Ta ut automatisk avløp (21) fra filterskålen. Kasser avløp, tetningsring og festemutter. 3. Pass på at tetningsringen på det nye automatiske avløpet er korrekt plassert og sett inn avløpet i posisjonshullet på filterskålen. 4. Skru til ny festemutter for hånd. Du må IKKE stramme for hardt. Skifte ut Grovfilteret: 1. Fjern filterskålen (24) fra filterenheten (16) som beskrevet ovenfor. 2. Fjern koalesenselementet (20) fra filterenheten (16) som beskrevet ovenfor. 3. Skru opp holderen (19) mot urviseren og fjern den fra midtstangen. Kun på AFU 600versjonen; fjern avstandsrøret (18). 4. Trekk ut grovfilteret (17) fra filterenheten (16). Kasser grovfilteret. 5. Sett inn det nye grovfilteret i filterenheten. Pass på at grovfilteret sitter riktig vei (støpekantenden i filterenheten). 6. Kun på AFU 600versjonen; sett inn avstandsrøret igjen. 7. Fest holderen til midtstangen for hånd. Må IKKE strammes for mye. FORSIKTIG: Påse at ikke gjengene krysses når du setter på holderen igjen. 8. Fest koalesenselementet til filterenheten som beskrevet i Skifte ut koalesensfilterelementet. 9. Fest filterskålen til filterenheten igjen som beskrevet i Skifte ut koalesensfilterelementet. Skifte ut Oringene: Alle nye oringer skal smøres lett med MS4 silikonfett før de settes på plass. 229

12 1. Fjern øvre filterskål (13) og trekullfilteret (14) som beskrevet i Skifte ut trekullfilteret. 2. Fjern nedre filterskål (24) og koalesenselementet (20) som beskrevet i Skifte ut koalesensfilterelementet. 3. Skru opp klemringen (15) mot urviseren for å frigjøre filterenheten (16) fra filterbøylen. 4. Fjern og kasser oringene fra filterenheten. 5. Smør de nye oringene lett og sett dem på plass på filterenheten. 6. Plasser filterenheten med oringer inn i filterbøylen og fest med klemring for hånd. 7. Fest trekullfilteret som beskrevet i Skifte ut trekullfilteret. 8. Fjern og kasser oringen fra øvre filterskål. 9. Smør den nye oringen lett og sett den på plass på øvre filterskål. 10. Sett inn øvre filterskål igjen som beskrevet i Skifte ut trekullfilteret. 11. Fest koalesenselementet som beskrevet i Skifte ut koalesensfilterelementet. 12. Fjern og kasser oringen fra nedre filterskål. 13. Smør den nye oringen lett og sett den på plass på nedre filterskål. 14. Fest nedre filterskål igjen som beskrevet i Skifte ut koalesensfilterelementet. GARANTI Produktene som tilvirkes ved våre fabrikker i Skelmersdale og Vaasa, leveres med en garanti på 12 måneder (med mindre annet er opplyst) for deler, utførelse og retur til anlegget. Garantiperioden løper fra datoen sluttbruker kjøper produktet. Disse produktene garanteres å være uten defekter i materiale og utførelse på leveringstidspunktet. SCOTT har ikke noe erstatningsansvar for defekter som skyldes forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, unnlatelse av å følge de opprinnelige instruksjonene fra produsenten, misbruk eller uautorisert endring eller reparasjon. Det må fremlegges kvittering ved eventuelle erstatningskrav i garantiperioden. Alle garantikrav må rettes til SCOTT Customer Services og i overensstemmelse med vår reklamasjonsprosedyre. 230

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 1 2 3 4 9255478/1 5 7 6 10 8 9 NORSK 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Oppbygging av en trykkreduksjonskum for et tenkt tilfelle Einar Ruud mobil 982 38 189 DN 2500 Kumring DN 225 PVC trykkrør DN 225/200 Flensemuffe DN 200/100 Flenseovergang

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

NORSK HN65J HØYTRYKKS SPIKERPISTOL METALL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER...2 2. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA...

NORSK HN65J HØYTRYKKS SPIKERPISTOL METALL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER...2 2. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA... NORSK HN65J HØYTRYKKS SPIKERPISTOL METALL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER...2 2. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA...5 3. LUFTTILFØRSEL OG TILKOBLINGER...4 4. DRIFTSINSTRUKSJONER...5 5. VEDLIKEHOLD

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Kombinert oksygenregulator og besparer

Kombinert oksygenregulator og besparer Precision Medical 5 Bruksanvisning Artikkel nr. 195405NG -Norsk Kombinert oksygenregulator og besparer INNHOLD INSPEKSJON... 2 TILTENKT BRUK... 2 BESKRIVELSE AV SIKKERHETSSYMBOLER... 3 SPESIFIKASJONER,

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer