freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500"

Transkript

1 odø nye ådhus akgrunn odø kommunes administrasjon er lokalisert på flere ulike steder og driften er både urasjonell og lite publikumsvennlig. ystyret har vedtatt at kommunens administrasjon med totalt ca 00 personer, skal samlokaliseres i et nytt rådhuskompleks, med de gevinster dette medfører. odø ådhus benytter i dag hele kvartalet, innenfor ronningensgate i nord, ongens gate i sør, avnegata i vest og andgata i øst, og består av eksisterende rådhus, odø bibliotek og tidligere orges ank. ordland ylkeskommune har gitt sin tilslutning til at biblioteket rives. et nye ådhuset, bestående av den resterende bebyggelsen i tillegg til et nybygg, skal være et energiøkonomisk, fleksibelt og moderne prosjekt, med god tilgjengelighet for alle innenfor felles rammer av god og moderne arkitektur. ygget er foreslått utført med plasstøpte konstruksjoner med flatdekker for enkle horisontale føringsveier. amtidig ønskes et gjennomført fasadesystem, basert på stein/steinplater for å «imøtekomme» eksisterende bygningsmasse. rkitekturen foreslås enkel og klassisk i uttrykket, dog med moderne linjeføring og tilhørende detaljer. ygget er foreslått utført med seks etasjer+ mot gatenivåer. oter i avnegata foreslås endret for å komme trinnfritt inn på riktig nivå. et kan være ønskelig å vurdere ytterligere en etasje, som vil kunne gi en større fremtidig fleksibilitet. akflaten kan også vurderes benyttet til felles uteopphold, med beplanting og sittegrupper, men, er ikke vist i konkurranseutkastet. asader om i stor del av øvrig bebyggelse, foreslås ytterveggene i det nye bygget kledd med stein, men i en noe lysere farge; gulbrun, «åpen» ravertine, uten synlige fuger, - og i fallende lengder. en italienske steinen skjæres og kuttes i 0mm tykke plater, og monteres på rigelverk. Vindusrammer utføres som stål- og/eller aluminiumsprofiler. ot syd og vest konstrueres en solavskjerming utformet som en dypere skjerm med vertikale og horisontale profiler som er påmontert fasadestrukturen. ette er foreslått gjennomført i de fire øverste etasjene og er i tillegg en vesentlig del i oppbyggingen av fasaden. V ulturminnevern / - arkitektur pesielle hensyn er tatt til kulturminnevern av ådhuskvartalets eksisterende bygninger; - ådhuset med frittstående tårn og orges ank bygningen. et gamle biblioteket i tilknytning til ådhusets rives, mens de resterende bygg beholdes med fokus på fasader og materialer. reewheelin`s forfattere mener det er vesentlig å opprettholde ådhusets fasader mot ongens gate, inklusive eksisterende hovedtrapp mot parken. Ved å flytte nybygg bort fra eksisterende rådhus og ta publikumsfunksjoner med lobby og servicetorg inn i mellomrommet mellom bygningsvolumene, kan det utvikles en ny hovedadkomst til ådhuset. ette gjennomføres uten å «grave seg inn» i eksisterende rådhus og dermed ødelegge eksisterende trappeadkomst. rappen er et vesentlig element i eksisterende rådhusfasade i bybildet. ksisterende rådhusfasade mot det indre av kvartalet, ådhuskvartalet fremstår som et helhetlig kvartal med særpreget bearbeides noe ifm interne og sentrale broforbindelser mellom etterkrigsbebyggelse, med tildels gode arkitektoniske kvaliteter med nytt og gammelt. hensyn til bymessig beliggenhet, kvartalsstruktur, materialbruk og detaljer. amling av nytt og gammelt byr imidlertid på komplekse relasjoner mellom idligere bankbygg er komplekst og lite fleksibelt, - men har i denne de individuelle bygningskroppene med forskjellige gulvnivåer og lite sammenheng verdifulle fasader. ygget har en flott eksisterende adkomst, hensiktsmessige planer og mindre heldige (moderniseringer) rehabili- via trapper fra ronningensgate. isse opprettholdes, samtidig som teringer og utbygginger. adkomstrampe og fasade for nybygg fra samme gate, viker unna synsfeltet mot inngangen. På denne måten blir adkomsten til bankbygget dkomst/funksjonsanalyse ennå mer markert. ankbyggets publikumshall er (delvis) ødelagt ved ybygg for rådhus er plassert inne i kvartalet, bak eksisterende rådhus, innbygging av messanin på tvers av eksisterende vinduer. essaninet men med fasader og potensielle adkomstmuligheter fra gateplan i foreslås fjernet. en sentrale delen av bankbygget kan dermed gjenronningensgate og avnegata. t glassoverdekket adkomsttorg nomføres som et storslått og vakkert volum, dog med messaniner og mot det gamle rådhuset, et skråplan mellom nybygg og eksisterende bruksarealer på hver side, - mot nord og syd. irekte forbindelse rådhus, gir mulighet til adkomst også fra orggata. mellom rådhusets nybygg og tidligere bankbygg er foreslått i underetasjen, med adkomst til denne via forlengelsen av tunell fra Ved å flytte et nybygg bort fra eksisterende rådhus og ta publikums- parkerings- og servicearealer. funksjoner som lobby og servicetorg inn i nybygget, kan det utvikles en ny hovedarena i ådhuset. dkomsttorget, med potensiale anker og vurderinger / rkitektur for utstillingsareal, lobby og et servicetorg med individuelle møterom/ nnpassing av nytt bygningsvolum må ta nødvendig hensyn til omkringmøtestasjoner, gir direkte adkomst til forskjellige nivåer i byggene. liggende kvartalsstruktur, gatenett og adkomstmuligheter fra dette. nnvendige, publikumsvennlige ramper og heiser gjør det mulig or å gi det nye rådhuset en sentral og oversiktlig adkomst etableres å nå alle sentrale publikumsfunksjoner og -arealer, og samtidig få nødvendig avstand til bankbygg og eksisterende rådhus ette et overblikk over anlegget. «fristiller» eksisterende adkomst til bankbygget, og gir plass til ny utvendig adkomst for rådhusets publikumsfunksjoner. amtidig etableres y sentral adkomst, er foreslått i midten av kvartalet midt et sentralt glassoverdekket rom, som gir luft, høyde og avstand mellom i anlegget og med adkomst fra ronningensgate, orggata og avnegata nytt og gammelt. ovedkommunikasjonen mellom nytt og gammelt er gjennom universelt utformede soner. ksisterende rådhusfasade mot foreslått som et rampeanlegg som også vil gi kommunikasjonen det indre kvartalet bearbeides noe ifm interne og sentrale broforbindelser i volumet større plastisitet og arkitektonisk volum. ampen er knyttet mellom nytt og gammelt. til tverrgående broforbindelser sentralt i anlegget. V U P :00 odø nye ådhus

2 c+, c+,90 c+,0 9 8 m² 8 7 c+8, 8. 9 m² c+9, 7 m² c+8, c+,7 c+,0 87 m 9 m² 8 m 79 m² 8 m 7. c+,0 ÅU 87 m² c+7,9 c+7, P :00 ection 90 m c+,0 c+, c+,7 c+, c+, ÅU 87 m 9 m² c+,7 c+,7 c+, P Ø / P 7. V 8. 7 m² ÅU 87 m² c+, c+, P :00 P :0 Y ÅU 7.etg 0 etg 0 etg 9.0 etg 90 esims c+ etg 9.0 etg 8.0 etg 7 V etg.00 V c+. P oft 70 etg 70 c+ c+00 -etg 00 :0 :00 odø nye ådhus

3 m² 80 m² c+9, 7 m² m² ÅU m² c+7, P :00 9 m² YY Å P ÅU 87 m² Ø P Ø / P 7. V Ø m² c+, m² P :0 P :00 Y ÅU 7.etg 0 etg 0 etg 9.0 etg 90 etg 70 oft 70 etg 9.0 etg 8.0 etg 7 etg.00 V V -etg 00 :0 odø nye ådhus

4 , c+,0 c+, 99 m² c+,8 c+,0 9 m² c+,8 VV. P.. P Ø / P 7. V V /. ØPP P U :0 Y ÅU 7.etg 0 etg 0. ÅU etg 9.0 ryploft 0. etg 7.0 etg 90 etg etg 70 etg etg 9.0 etg 7 etg 7.90 etg. -etg 00 :0 odø nye ådhus

5 :0 V :0 Ø :0 odø nye ådhus

6 P, Ø, P V (. ) P Å, UV, Ø, Ø,, P, ØP, P, P P V,, Ø omprogram og funksjoner Publikumsarena odø rådhus skal gjennom sitt nye adkomstkonsept fremstå som et åpent og publikumsvennlig hus, med funksjonelle løsninger og anordninger som skal kunne benyttes for en rekke aktiviteter i forskjellige sammenhenger. Publikumsdelen i etasje med utstillingsarena, servicetorg og lobby er et spennende oppholdsareal med utsyn til alle sider; mot eksisterende bygninger og kommunikasjonsarealer, øvrige aktiviteter og utstillinger. ommet introduserer diverse materialer og konstruksjoner, lys, skygge og farge(r). aterial og fargepalett er vesentlig for trivsel, lys, åpenhet og identifikasjon. dette miljøet skal kommunale saksbehandlere møte sitt publikum i åpenhet, men også i mindre samtaleog møterom. et bør legges til rette for en vesentlig kunstnerisk utsmykning i ådhusets publikumsareal. nergikonsept ekniske rom / U-etasje eknisk rom for nybygg og utvikling av eksisterende anlegg er foreslått i U-etasje mellom nybygg og eksisterende bankbygg, - med plass og muligheter for alternative tekniske løsninger, og med direkte tilgang til luft og service/utskifting av delanlegg. Vertikale sjakter er foreslått distribuert med enkel tilgang og korte avstander fra teknisk rom. orisontale føringer fra vertikale sjakter distribueres i et volum på ca 00mm pr. etasje, med ekstra høyde på 0mm i U-etasje. et samme vil gjelde for vertikale sjakter og horisontale trekk til enkeltrom. or enkelhets skyld vil tekniske rom for gammelt rådhus plasseres i U.etasje der. yggeteknikk ybygget bør vurderes gjennomført med plasstøpte konstruksjoner, sirkulære søyler med diameter 0mm og med flatdekker 0mm. ette er foreslått antine- og servicefunksjoner gjennomført, slik at brutto høyder i nytt og gammelt bygg er lik. alvrepos antine og nødvendige kjøkken- og servicefunksjoner er plassert i øverste ()etasje, på rampene går perpendikulært over i broer til eksisterende bygg. med direkte adkomst via heis og trapp, og utsyn til alle fire sider. ppdelbare Yttervegger bygges opp på et vis som garanterer for energieffektive løsninger,møterom knyttet til kantineareal, enkelte (gjeste)kontorer og takterrasse er passivhusstandard- og er foreslått kledd med (gulbrun) «åpen» ravertine. foreslått her. ervice ifm kjøkken, - nedkjølt søppelrom etc. er foreslått sammen med øvrige servicefunksjoner i U.etasjen,- i tilknytning til tunell/gangforbindelse Parkering til/fra P-anlegg. Parkering for ansatte og besøkende vil skje (iflg. programmet) under ådhusparken, sør for eksisterende rådhus. P-anlegget vil gjennomføres under bakken i to - tre ontorfunksjoner etasjer. ellom P-anlegget og rådhuset foreslås etablert en underjordisk forenerelle kontoretasjer viser mulighet for cellekontorer og åpent landskap, bindelse for enklere kommunikasjon. ette kan, i utgangspunktet, synes som en med dagslys bl.a. fra et sentralt åpent glassoverdekket rom som går gjennom ekstravagant løsning, siden avstandene er (relativt) korte. øsningen vil dessuten alle etasjer, som åpner for en visuell kommunikasjon mellom etasjene. on- kunne være konfliktfylt med teknisk service til rådhuset som er foreslått i fortoretasjene, fra - etasje skal inneholde et tilstrekkelig antall stillerom og lengelsen av en slik tunell, og mellom eksisterende bankbygg og rådhus. pauserom m/ møteromsfasiliteter. Våtromskjerner er foreslått på alle etasjer. rkiver / fjernarkiv er foreslått lagt til U-etasje, - under adkomstrampe. Utomhusarbeider ommunen vil i prinsippet være i kontinuerlig endring; - det er derfor viktig at organ- Utomhusområdene knyttet til rådhuset, skal være publikumsvennlige og gjennomisatoriske endringer kan gjennomføres uten større bygningsmessige endringer. åde ført med universell utforming; - steinplater på «gulv» i tråd med fasademateriell nybygg og eksisterende bygningsmasse må bearbeides slik at dette er mulig å gjen- og innvendige steingulv i rampe og etasje alt godt og helhetlig nomføre på en enkelt vis. eisdistribusjon er således viktig for denne type aktivitet. opplyst. Utomhusområder gjennomføres med gatevarme for publikum slik at nnvendige cellekontorvegger må kunne tas ned og flyttes til annet sted i begge bygg. adkomster og opphold ute er fri for snø om vinteren. akgrunn ksisterende bygg skal omarbeides og rehabiliteres. ybygget skal oppføres med passivhus standard. ehabilitering av eksisterende rådhus kan gjennomføres slik at bygningskroppen oppfyller avenergistandard. tillegg foreslås det lagt inn et nytt vannbårent system i eksisterende bygg så vel som i nybygget. Vannbårent system har meget god tilpasningsevne dersom en ønsker å benytte ulike oppvarmingsalternativer. i tillegg, lokale forurensninger. midlertid finnes det løsninger med geo-brønner og varmepumper som vil redusere levert energi til bygget, da en utnytter omgivelsene som en ressurs. ersom varmepumpe kommer mer positivt ut i et slikt prosjekt kontra fjernvarme, må prosjektet løses med en god modell for energi simulering. n varmepumpe har høyere investerings-kostnad, men lav driftskostnad. ersom varmepumpe velges, kan det hende at en ikke får installert fjernvarme som en spisslast. dette tilfellet anbefales det å beholde eksisterende enerelt ybygget må oppfylle minstekrav gitt i -0 når det gjelder andel fornybar energi. el-kjeler og benytte disse (evt. en) for topplast. Varmepumpe krever mer veersom prosjektet ligger innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, må dlikehold og plass kontra en fjernvarmesentral, - og bør også tas med i en kommunen forholde seg til 7- i Plan og ygningsloven. ersom kommunen øn- vurdering knyttet til installasjon av varmepumpe kontra fjernvarme. sker å benytte andre energikilder for å oppnå bedre energimerking og for å redusere leveransen av energi til bygget, må det søkes om fritak på bakgrunn av nergi overvåking at alternativ løsning vil være miljømessig bedre enn fjernvarme. ette er mulig med år det gjelder energi overvåkning, anbefales et -anlegg(nergiovervåkningssys tem) med egen måler for de ulike energikretsene i prosjektet. et anbefales å koble bruk av f.eks. varmepumpe. målere så en kan måle energipostene. e ulike postene bør også kunne deles opp så en får oversikt for hvert enkelt bygg. (ikke kun energipostene totalt for energisentralen) ålsetting / nergi or eksisterende rådhusbygg er det vanskelig(ere) å få ned energibruken uten å gjøre fysiske inngrep i bygningen, eksempelvis ved utskifting av vinduer (forutsatt) og etterisolere fasader, gulv og tak. tort sett har kommunen realer mulighet til å gjøre en del av disse tiltakene slik at en når lav energistandard for eksisterende bygg. ersom dette oppnås, kan en sikte på nergikarakter for ksist. rådhus ybygg ksisterende bankbygg eksisterende bygg, men nergikarakter er mer sannsynlig som karakter med U etg c+0 00 m c+8 9 m fjernvarme som grunnpillar. or nybygget er målsettingen passivhus standard etg c m c+,7 00 m c+,0 8 m og målet bør være å gå for karakteren dersom fjernvarme introduseres. etg c+7,9 870 m c+9, 80 m c+8, 8 m etg c+, 870 m c+,7 7 m nergiforsyning etg c+, 870 m c+,9 m nergiforsyningen skal bestå av fjernvarme, som er en god og robust løsning. et er pr. etg c+7, m c+9, 0 m dags dato ingen bygg som har fått bedre energiklasse enn ved bruk av fjernvarme. etg c+, 0 m jernvarme er en kostnadseffektiv løsning, da det innebærer relativt liten otal: 9 m 8 m m kostnad for utbygger. amtidig vil prisen for fjernvarme alltid ligge under prisen for oppvarming med ren el-kraft. jernvarme er en samfunnsmessig god løsning otalt areal: 00 m med tanke på frigjøring av høyverdig energi (elektrisitet), og en unngår, ffektivt areal: 80 m (8 m utsparinger i dekker) P YP, U,,, Y P V,, V, U P U U,, U, Y,, U, V odø nye ådhus

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer