Telio Holding ASA. Ordinær generalforsamling april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telio Holding ASA. Ordinær generalforsamling 2011. 12. april 2011"

Transkript

1 Telio Holding ASA Ordinær generalforsamling april 2011

2 Agenda 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger 5. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2010, herunder utdeling av utbytte 6. Godkjennelse av revisors honorar 7. Godtgjørelse til styrets medlemmer 8. Valg av styremedlemmer 9. Valg av medlemmer til valgkomite 10. Fullmakter til styret 11. Endring av vedtektenes 6 om valgkomite 2

3 Sak 4: Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger Denne lederlønnserklæring er gjeldende for godtgjørelse for arbeid utført av ledende ansatte i Teliokonsernet. Telio skal søke å ha en ledelse som til enhver tid kan ivareta aksjonærenes interesser på en best mulig måte. For å oppnå dette må selskapet tilby den enkelte leder konkurransemessige betingelser med hensyn til den totale kompensasjonspakke. Styret utarbeider årlig retningslinjene og erklæringen fremlegges generalforsamlingen for behandling i henhold til allmennaksjeloven 6-16 a. Prinsipp for grunnlønn Ledende ansatte skal gis konkurransedyktig grunnlønn og skal baseres på den enkeltes ansvar og utførelse. Prinsipp for variable ytelser, insentivordninger mm. Ledende ansatte kan motta variabel lønn. Variabel lønn baseres på måloppnåelse for konsernet eller en avdeling eller selskap der vedkommende er ansatt. Målene vil kunne bestå av oppnåelse av ulike forbedringstiltak eller finansielle kriterier. Slike kriterier kan fastsettes av styret for administrerende direktør og av administrerende direktør for andre ledende ansatte. Målene bør i størst mulig grad være målbare. Det vil være begrensninger på hvor mye en ansatt kan motta i variabel lønn. Styret vil på årlig basis evaluere hvorvidt et opsjonsprogram for ledende ansatte skal forelegges generalforsamlingen. I utgangspunktet er det selskapets vurdering at det er positivt for den langsiktige verdiskapningen i selskapet at ledende ansatte har aksjer eller opsjoner i selskapet. Styret kan tilby ledende ansatte opsjoner hvis generalforsamlingen har gitt fullmakt til dette. Innløsningskursen på opsjonen skal være markedsverdi eller høyere ved inngåelse av ansettelsesavtalen. Opptjeningsperioden skal typisk være totalt tre år. Prinsipp for ytelser uten kontantvederlag Ledende ansatte vil kunne bli tilbudt ulike ordninger som fri bil, forsikringer, pensjoner og lignende. Naturalytelser skal primært gis i form av gratis bredbånd, bredbåndstelefoni og mobiltelefoni for at de ledende ansatte skal være tilgjengelige for bedriften. Ledende ansatte er på linje med øvrige ansatte i selskapet berettiget til deltakelse i en innskuddsbasert pensjonsordning. Pr. i dag er betingelsene i pensjonsordningen lik for alle ansatte. Etterlønnsordninger Administrerende direktør har en avtale om etterlønn i 8 måneder ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Selskapets policy er at ledende ansatte skal ha en oppsigelsestid mellom tre og seks måneder. Oppsigelsesperioden er seks måneder for administrerende direktør, finansdirektør, teknisk direktør og salgsdirektør. Oppsigelsesperioden for daglig leder i Danmark er, som for øvrige ansatte, tre måneder. Administrerende direktør har en etterlønnsordning, men ikke andre ledende ansatte. Hvis etterlønn avtales med en ansatt som ikke har dette dokumentert i sin ansettelsesavtale skal den godkjennes av styrets leder. Opplysninger om forberedelses- og beslutningsprosessene Styret behandler årlig lønnsbetingelsene for administrerende direktør i møte. Disse retningslinjene har vært gjeldende for 2010 og vil også gjelde for I 2010 ble det ikke etablert godtgjørelsesavtaler eller foretatt endringer i eksisterende avtaler som kan ha vesentlige konsekvenser for selskapet og dets aksjonærer. 3

4 Sak 4: Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger forts. Prinsipp for variable ytelser, incentiv ordninger mv. Ledende ansatte kan motta variabel lønn. Variabel lønn baseres på måloppnåelse for konsernet eller en avdeling eller selskap der vedkommende er ansatt. Målene vil kunne bestå av oppnåelse av ulike forbedringstiltak eller finansielle kriterier. Slike kriterier kan fastsettes av styret for administrerende direktør og av administrerende direktør for andre ledende ansatte. Målene bør i størst mulig grad være målbare. Det vil være begrensninger på hvor mye en ansatt kan motta i variabel lønn. Styret vil på årlig basis evaluere hvorvidt et opsjonsprogram for ledende ansatte skal forelegges generalforsamlingen. I utgangspunktet er det selskapets vurdering at det er positivt for den langsiktige verdiskapningen i selskapet har ledende ansatte har aksjer eller opsjoner i selskapet. Styret kan tilby ledende ansatte opsjoner hvis generalforsamlingen har gitt fullmakt til dette. Innløsningskursen på opsjonen skal være markedsverdi eller høyere ved inngåelse av ansettelsesavtalen. Opptjeningsperioden skal typisk være totalt tre år. 4

5 Key figures 2010 (Figures in NOK 1,000) Revenues 388, ,818 Gross profit 244, ,405 Gross margin 63% 63% EBITDA 132, ,333 EBIT 90,541 86,106 EBT 83,770 75,269 5

6 Sak 5: Årsregnskap Note Assets Non-current assets Property, plant and equipment Intangible assets Deferred tax assets Total non-current assets Current assets Inventories Trade and other receivables 11, Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Equity Share capital Share premium Retained earnings Total equity Liabilities Loans and borrow ings Deferred tax liabilities Non current liabilities Trade and other payables Current tax liabilities Loans and borrow ings Deferred income/revenue Provisions Current liabilities Total liabilities Total equity and liabilities

7 Sak 5: Årsregnskap forts Note Continuing operations Sales revenue Other revenues Total revenues Connection costs and traffic charges Payroll expenses Marketing expenses Other expenses Depreciation and amortisation 8, Result from operating activities Finance income Finance cost Net finance cost Profit before incom e tax Income tax expense 7, Profit

8 Hendelser etter balansedagen 8

9 Information regarding tax audit report Since Telio received the preliminary tax audit report on 23rd March 2011, the company has been granted extended deadline until 30 June 2011 for submitting its reply to the tax authorities. The case in a nutshell Tax authorities argue that the value allocated to the services delivered and invoiced from Telio SA is far too high Difficult and complex case Line of defense Passivity (long period of inactivity from tax authorities) No legal basis for setting aside valid agreements (customer agreements and internal agreements) End-user prices from Telio SA are defendable and based on benchmark tests Telio s advisors assess the likelihood of winning as higher than the likelihood of loosing the case 9

10 Information regarding tax audit report Estimated maximum claim The received possible claim of NOK 89 million is for the period , which is the scope of the ongoing tax audit. The company has not received any claim for the periods after The company has applied the same practice in the years after Therefore, the tax authorities may also open a tax audit for the years after Based on the assumptions applied in the tax authorities proposed claim of NOK 89 million, the company has estimated the effect for the time after 2008 including 1H The estimates are presented on the next slide. 10

11 Information regarding tax audit report Elements of a maximum claim (company estimates) 11 MNOK (1st half) 13 Estimated interest 41 Estimated maximum claim 195 Elements of a maximum claim (company estimates) MNOK (1) Received notice of claim (2) Received notice of claim H (3) = (1) + interest 126 (4) = (2) + interest 195 Comments: The estimates are based on the assumptions applied in the received notice of claim for the period The estimates do not include penalty tax (no notification for penalty tax has been received).

12 Forslag til vedtak Sak 5. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2010 herunder utdeling av utbytte Styret foreslår å utbetale et utbytte på kr 3 pr aksje til Selskapets aksjonærer pr dato for generalforsamlingen. Aksjen handles eksklusiv utbytte fra og med 13. april Sak 6. Godkjennelse av revisors honorar Styret foreslår for generalforsamlingen at revisors honorar settes til NOK , hvorav NOK er for revisjon og NOK er for rådgivning. Sak 7. Godtgjørelse til styrets medlemmer Styret foreslår for generalforsamlingen at styrets medlemmer godtgjøres med NOK for arbeid utført i 2010, fordelt på Erik Osmundsen (NOK ), Aril Resen (NOK ), Marit Wetterhus (NOK ), Odd Johnny Winge (NOK ), Liv Bergtorsdottir (NOK ), Rich Kosowsky (NOK )og Ingrid Simunic (NOK ). Sak 8. Valg av styremedlemmer Tjenestetiden styremedlem Marit Wetterhus er valgt for har utløpt. Valgkomiteens kandidat til styret har trukket seg like før generalforsamlingen. Nytt forslag til kandidat er Cecilie Amdahl. Sak 9. Valg av medlemmer til valgkomite Styret foreslår valg av følgende medlemmer til valgkomiteen: Tore Mengshoel, gjenvalg (leder) Peter Tusvik 12

13 Cecilie Amdahl Education: Cand. Jur: 1989 Experience: Partner, Advokatfirmaet Schjødt Advokat, Advokatfirmaet Schjødt Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vaagland Business areas: Banking / Finance / Insurance / Venture capital / Private equity Practice areas: Corporate / M&A / Tax Professional responsible for direct taxes and head of tax department Present board member of Bridge Energy ASA Wunderlich Securities AS Felicia AS Gruppo Moda AS Isolde AS (1,2 and3) (deputy member) Previously board member of (not complete) FMC Kongsberg Subsea AS Acta Asset Management ASA Law firm Schjødt DA 13

14 Forslag til vedtak forts. Sak 10. Fullmakter til styret 10.1 Forhøyelse av aksjekapitalen Styret foreslår for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med opp til NOK , som kan benyttes til i) vederlag ved oppkjøp og strategiske investeringer, ii) kapitalforhøyelser som gjøres for å tilveiebringe nødvendig finansiering for selskapets virksomhet. 2. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med opp til NOK i forbindelse med selskapets insentiv og opsjonsprogrammer. 3. Styret kan fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter og kan også benyttes i tilfeller som nevnt i verdipapirhandelloven Fullmaktene kan benyttes én eller flere ganger. 4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men maksimalt i 18 måneder fra dags dato. 5. Tegningskursen som skal betales for aksjene skal fastsettes av styret i forbindelse med hver emisjon. 6. Styret registrerer nye vedtekter basert på tegnet beløp. 7. Fullmakter til kapitalforhøyelse gitt i ordinær generalforsamling 15. april 2010 bortfaller ved registrering av disse fullmaktene i Foretaksregisteret. 14

15 Forslag til vedtak forts Kjøp av egne aksjer Med bakgrunn i praktiske og kommersielle hensyn, samt for å tilrettelegge for selskapets insentiv- og opsjonsprogram, foreslår styret for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til kjøp av egne aksjer på følgende vilkår: Generalforsamlingen beslutter herved å gi styret fullmakt til kjøp av egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK Fullmakten gjelder f.o.m. dags dato t.o.m. neste ordinære generalforsamling, men maksimalt 18 måneder etter dags dato. Aksjene skal erverves for et beløp per aksje mellom NOK 0,1 og markedskurs + 10 % av markedskurs, maksimum NOK 100. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje med oppgjør i kontanter. 15

16 Forslag til vedtak forts. 11. Endring av vedtektenes 6 om valgkomitè En valgperiode på to år for valgkomiteens medlemmer er ikke alltid like hensiktsmessig. Styret foreslår derfor at valgperioden for valgkomiteens medlemmer endres til ett år. Ved behov for lengre virkeperioder kan Dette oppnås ved gjenvalg. Styret foreslår således at fjerde setning i vedtektenes 6 endres slik at bestemmelsen lyder som følger: Medlemmene av komitèen skal velges av selskapets ordinære generalforsamling for ett år av gangen. 16

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Agenda Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen, og godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av en person

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014 GENERALFORSAMLING Tromsø 24. april 2014 1. KONSTITUERING OG ÅPNING Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en representant til å medundertegne protokollen 2. Årsberetning

Detaljer