Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS"

Transkript

1 Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2011 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS

2 F LT Årsberetning Styrets beretning Innhold: s årsberetning 2011 Styrets beretning s 3 Resultatregnskap s 6 Balanse s 7 Kontantstrømoppstilling s 8 Noter s 9 Revisjonsberetning s 15 Administrasjonen s 16 Forbundsstyret s 17 Landsrådet s 18 Forbundsleder Virksomhetens art Forbundet for Ledelse og Teknikk er et fagforbund som har til hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer som er medlemmer av forbundet. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat industri og service, samt i Statens vegvesen. De viktigste oppgavene består i å etablere og håndheve overenskomster for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har en nettoøkning i yrkesaktive medlemmer på mer enn 2,5 % i Forbundets totale medlemstall pr er medlemmer fordelt på 80 avdelinger over hele landet, herav er det 49 avdelinger som ikke har sendt inn årsberetning, regnskap eller melding om valg i tråd med normalvedtekter for avdelinger. Det forventes medlemsøkning også i Forbundet er medlem i Landsorganisasjonen i Norge, og har kontorer i Hammersborgsgate 9 i Oslo. Forbundets arbeid med etter- og videreutdanning gir forbundets medlemmer unike muligheter til kompetanseheving og derigjennom trygghet for egen sysselsetting. Forbundets avtale med Addisco om å administrere forbundets støtteordning har fungert meget tilfredsstillende. Avtalen har vært og vil fortsatt være et vesentlig bidrag til en jevn og betydelig aktivitet i Addisco AS og en positiv profilering av. Gjennom Addisco har forbundet styrket sitt tilbud om etter- og videreutdanningsprogrammer til sine medlemmer, og arbeidstakere og organisasjoner som ikke er medlemmer i forbundet. ble 60 år den 1. mai Dette ble markert med mottakelse den 29. april. I denne forbindelse ble forbundets historie fra 50 til 60 år, skrevet av Lars Skjold Wilhelmsen utgitt, og s utdanningspris til minne om Magnus Midtbø ble for første gang utdelt til to vinnere. og Lederne signerte i februar en samarbeidsavtale som slår fast at forbundene vil arbeide for å fremme saker innenfor en rekke områder der forbundene har felles syn og interesser. EBML og avholdt felleskonferanse med formål å øke hverandres kjennskap til våre organisasjoner. Innføring av nytt medlemssystem, samt saks- og arkivsystem har vært arbeidskrevende og forventes ferdigstilt i løpet av Sykefraværet i forbundet utgjorde 5,93 % av total arbeidstid (451,5 dagsverk). Langtidsfraværet 1,41 % og korttidsfraværet 1,62 %. Fravær av 4 dager til 16 dagers varighet utgjorde 2,91 %. har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten og er godkjent som en IA-virksomhet. Bedriftshelsetjenesten ble i 2011 utført av A-Med Bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet med de ansatte, de tillitsvalgte Holding as årsberetning 2011 Styrets beretning s 19 Resultatregnskap s 20 Balanse s 21 Noter s 22 Addisco as årsberetning 2011 Styrets beretning s 23 Resultatregnskap s 24 Balanse s 25 Noter s 26 Finansiell risiko og fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forutsetningen bygger på prognoser for år Forbundets midler er plassert i bank, aksje- og obligasjonsfond til en akseptabel risiko og i henhold til forbundets vedtatte investeringsstrategi. Arbeidsmiljø og personale I 2011 hadde forbundets administrasjon 33 stillingshjemler. På grunn av overgang når ansatte har begynt og sluttet samt hatt permisjon har det gjennomsnittlig vært 29 årsverk i Medlemsbladet Ledelse og Teknikk kom ut med 8 nummer i Bladet hadde 36 sider med et opplag på

3 4 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Forbundsstyret 2011 v/ Ulf Madsen inviterte til næringspolitisk konferanse på Radisson-SAS. Geijr Heljesen var konferansier. Forbundsleder Ulf Madsen 1. nestleder Arnstein Aasestrand 2. nestleder og deres organisasjon har vært konstruktivt og bidratt sterkt til forbundets drift gjennom året. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betraktes som godt. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i løpet av året. Kontorlokalene i 6. og 7. etg i Hammersborgsgt 9 er lyse og romslige. Lokalene leies av Sparebank 1 Eiendom. av kontoravfall. Forbundets virksomhet drives i kontorer av vanlig standard. Fremtidig utvikling Torill Munkvold Aune Tormod Pettersen Ranveig Johansen Forbundets aksjeselskap Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding har ikke ansatte. Forbundet for Ledelse og Teknikk er en nonprofit organisasjon hvor organisasjonens ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Den fremtidige utvikling innenfor det arbeidsmarked der forbundet organiserer sine medlemmer synes god. Likestilling Forbundet arbeider for likestilling og for å øke kvinners deltakelse i forbundet. Forbundets støtteordning for etter og videreutdanning bidrar til å bedre kvinners mulighet til utdanning og likestilling i arbeidslivet. Kvinner oppfordres til skolering og motiveres til å la seg velge til verv på alle nivå i forbundet. Forbundsstyret har bestått av 11 menn og 5 kvinner, herav er 2 vararepresentanter kvinne. Landsrådet, som er forbundsstyrets rådgivende organ, har i perioden bestått av 19 representanter, herav 3 kvinner. Andel kvinner blant yrkesaktive medlemmene er ca 21 %. Forbundets administrasjon har i perioden bestått av 13 kvinner og 16 menn. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Driftsresultat for konsernet i 2011 var kr ,- og for forbundet kr ,-. Forbundets aksjefond er bokført til gjeldende kurs pr , som medfører en regnskapsmessig nedskrivning av aksjefond på 8,0 mill.kr. Årsresultat for konsernet i 2011 var kr ,- mot kr ,- i Årsresultat for forbundet i 2011 var negativt kr ,- mot kr ,- i Addisco og Holding sitt årsresultat var kr ,-. Kontantstrømoppstilling viser netto endring av likvider på kr 9,2 mill.kr for konsernet. Forbundets finansielle stilling pr er god. Anita Pettersen Bjørn Sommerud Lars Fuglesang Oslo, 21. juni 2012 Miljørapportering Verken Forbund eller datterselskaper er regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomhetene er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Det foretas kildesortering Årsresultat og disponeringen Styret foreslår at forbundets underskudd kr ,- overføres til forbundskassen. Trond Rødsjø Stein Arne Lunderbye Ansattes representant

4 6 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Resultatregnskap 31. desember 2011 Forbundet DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent inntekter Andre inntekter TOTALE INNTEKTER KOSTNADER Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/perm.bidrag Lønns- og personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostander TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter rente- og finanskostnader Nedskriving av aksjer reversering av tidligere nedskriving av aksjer SUM FINANSPOSTER Balanse 31. desember 2011 Forbundet EIENDELER Note Anleggsmidler immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Leiligheter inventar/edb Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler investeringer i aksjer og andeler Aksjer i datterselskap Fordringer ansatte (lån) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Opptjent ikke innbetalt kontingent Andre fordringer Forsk. bet. kostn./påløpte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Torill Munkvold Aune Forbundsleder Bjørn Sommerud Ulf Madsen 1. nestleder Trond Rødsjø Arnstein Aasestrand 2. nestleder Anita Pettersen Sum avsetning for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Leverandører skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant

5 Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk 8 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Kontantstrømoppstilling 31. desember 2011 Forbundet Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat gevinst finansielle anleggsmidler Ordinære avskrivninger nedskriving av aksjer reversering av tidl nedskriving av aksjer Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: investeringer i varige driftsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler salg/utbytte av finansielle anleggsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: - - Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Til deg som er studentmedlem i Sørmarka kurs- og konferansesenter Fredag 20. januar kl til søndag 22. kl SUPERKURSHELG Det kommer litt an Vi inviterer til vinterens råeste weekend! Nysgjerrig på arbeidsliv, politikk, ansettelsesprosesser og presentasjonsteknikk?? Spør & hør Eskil Pedersen i AUF, Øyvind Halkjelsvik, HR-manager i Rolls-Royce, Johnny Olsen fra Odin Fond og representanter fra LO Kom til en en unik arena Bar og stort dansegulv for nettverksbygging og slå av en prat med -tillitsvalgte og folk dekker reise og opphold fra arbeidsplasser hvor kanskje du skal jobbe en Tapas på fredag og festmiddag på lørdag gang Benytt denne glimrende anledningen til å bli kjent med og medlemsfordelene dine Møt s samarbeidspartnere: og ikke glem norgesmester i hukommelse LOfavør, Sparebank1, AOF og Oddbjørn By som er kjent for Memo-bøkene Norsk Folkehjelp Klikk her for påmelding Veldig viktig!!! Påmelding: Enda viktigere!!!! på deg som deltar OBS!!! Penger å spare!!! s Superhelgkurs i januar samlet godt med deltakere på Sørmarka konferansesenter utenfor Oslo Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter, det 100 % eide Holding AS, og Addisco AS som eies 100 % av Holding. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværender mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet. Fond for etter- og videreutdanning er et tariffavtalt fond som eies av medlemmene tilsluttet forbundet. har i henhold til bestemmelsene i tariffavtale med NHO forvaltningsansvaret for fondets midler. Fondet er imidlertid ikke ansett som en del av sin virksomhet, og er ikke tatt inn i regnskapet. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i forbundet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall inntrer og dette ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regnskapsposter som forfaller til betaling innen ett år, etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kontingentinntekter Kontingentinntektene er basert på overføring av utfakturert kontingent fra medlemssystemet Mysoft til regnskapssystemet Visma Global. Dette innebærer at opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet. Det gjøres avsetning for usikre innbetalinger. Andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Nedskrivingen reverseres dersom verdien igjen øker, og verdiøkningen ikke er forbigående. Gjeld Gjeld er oppført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Pantelån bokføres til pålydende. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Landsmøtekostnader Forbundet fører alle møtekostnader på møtetidspunktet, herunder også kostnader til landsmøte som holdes hvert 4. år. Forbundet endret i 2006 prinsipp for føring av landsmøtekostnader. Estimerte kostnader ble tidligere periodisert over hele landsmøteperioden. Skatt Utsatt skatt beregnes på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og avsettes med nominell verdi i regnskapet. Utsattskattefordel balanseføres bare i den utstrekning fremtidig bruk kan nyttiggjøres. er med LO når det kommer til å sponse et palistinsk lag. Det gikk nok ikke spesieelt bra med jentene derfra men gøy var det. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Tilskudd Tilskudd nettoføres i regnskapet mot respektive kostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over tre år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid.

6 10 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Note 2 - Konsernforhold Note 5 - Pensjonskostnader og forpliktelser Det har ikke vært virksomhet i Holding AS, mens datterselskapet Addisco har hatt god aktivitet. Holding Addisco Stemmeandel 100% Holding 100% Eierandel 100% Holding 100% Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Årsresultat Egenkapital sikret Usikret Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene ( ) ( ) ( ) - Resultatføring av estimatavvik Avkortning og oppgjør ( ) Administrasjonskostnader Sum pensjonskostnad Note 3 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Husleieinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Konsern Andre inntekter består av følgende poster: Salgsinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Forpliktelser > Forpliktelser > midler midler Beregnede pensjonsforpliktelser ( ) ( ) ( ) ( ) Pensjonsmidler til markedsverdi Periodisert arbeidsgiveravgift - - Ikke resultatførte estimatavvik Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse ( ) ( ) ( ) ( ) Avsetning for premieforpliktelse gammel AFP ( ) ( ) Balanseført pensjonsforpliktelse ( ) ( ) Økonomiske forutsetninger Note 4 - Kontingentkostnader Nedenfor vises en oppstilling av hovedpostene: Kontingent LO Kontingent andre norske organisasjoner Kontingent utenlandske organisasjoner Sum kontingenter Diskonteringsrente 5 % 4 % Forventet lønnsregulering 4 % 4 % Forventet pensjonsregulering 4 % 3 % Forventet G-regulering 4 % 3 % Forventet avkastning på fondsmidler 5 % 4 % AFP-uttak 60 % 60% Tormund Hansen Skinnarmo ble ansatt i august i Kommunikasjons- og utredningsavdelingen. Tormund er statsviter og har erfaring fra organisasjonsliv og kommunikasjonsbyrå. Irina Svendsen ble ansatt i oktober som regnskapsmedarbeider. Hun har to mastergrader fra Russland. Den ene i jus og den andre i regnskap og revisjon. Tone Bjørk ble ansatt i oktober som resepsjonsmedarbeider. Hun kom nyutdannet som kontor-, sekretær- og resepsjonsmedarbeider Anne Hallingstad ble ansatt som arkivar i oktober. Hun har tidligere jobbet som prosjekt-arkivar og drevet egen virksomhet Astrid Sørvåg er spesialist på Arbeidsrett og ble ansatt i Arbeidslivsavdelingen i november. Hun har vært tillitsvalgt i industrien i mange år.

7 12 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende hovedposter: Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Etterlønn til fyllte 60 år - ( ) Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk Godtgjørelse leder/styret i, og herunder konsernet Lønn/honorar leder Pensjonsytelser leder Andre ytelser leder Møtegodtgjørelse styret Det foreligger ikke særskilt sluttvederlagsordning for forbundsleder, men det foreligger særskilt avtale om pensjonsalder ved 60 år. Lån til ansatte Billån 3 % rente, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Lønnskostnader består av følgende hovedposter: Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Etterlønn til fyllte 60 år - ( ) Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 30,5 30,5 Note 7 - Avskrivninger varige driftsmidler og konsern edb utstyr edb Inventar Påkostning Totalt programvare lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert avskrivininger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Leiligheter er bokført til kostpris: Leilighet Smalgangen 19 (kjøpt i 1999) Leilighet Smalgangen 20 (kjøpt i 1999) Leilighet i Ullevålsveien 7 (kjøpt i 2000) Totalt bokført verdi Note 8 Andre driftskostnader - poster som er sammensatt Andre driftskosnader omfatter øvrig drift og aktivitet i forbundet. Nedenfor er de vesentligste postene spesifisert Fagbladet Diverse bevilgninger Avsetning til tap på fordringer - - Landsmøte - - Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Lån til ansatte Billån 3 % rente, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Revisjon: Revisjonshonorar for (Ernst&Young) er kostnandsført med kr ,-. Revisjonshonorar for Holding (Inter Revisjon) utgjør 7 500,-. Kostnadsført revisjonshonorar for Addisco (Inter Revisjon) er kr ,-. Alle tall er eksl. mva Fagbladet Avsetning til tap på fordringer - - Landsmøte - - Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Tlf var året da satset tungt på studenmedlemsskap. Brosjyrer, roll-ups og egenlogo for medlemsskapet ble produsert

8 14 F LT Årsberetning 2011 Note 9 - Aksjer, andeler, 0bligasjons- og aksjefond og konsern Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ( ) ODIN Sverige II, andeler ( ) ODIN Europa II, andeler ( ) ODIN Norden II, andeler ( ) ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond ( ) Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen andeler Bank 1 Oslo, andeler A-pressen andeler Holding AS, Datterselskap 100% Sum aksjer Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Konseret Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ( ) ODIN Sverige II, andeler ( ) ODIN Europa II, andeler ( ) ODIN Norden II, andeler ( ) ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond ( ) Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen andeler Bank 1 Oslo, andeler A-pressen andeler Sum aksjer Note 12 - Skatter Forbundet har begrenset skattepliktig virksomhet knyttet til utleie av fast eiendom. For 2011 er det for den skattepliktige virksomheten beregnet et skattemessig fremførbart underskudd på kr ,-. Skattefordelen er ikke balanseført på grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig anvendelse. Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Endring Midlertidige forskjeller knyttet til: Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Utsatt skattefordel er innarbeidet i regnskapet fra og med 2006 Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 13 - Egenkapital Annen EK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Annen EK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Forbundsleder Ulf Madsen 1. nestleder Arnstein Aasestrand 2. nestleder Note 10 - Kasse, bank Note 11 - Skyldige offentlige avgifter Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,88,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,- og påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-. Torill Munkvold Aune Bjørn Sommerud Trond Rødsjø Anita Pettersen Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,88, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,-, påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-, og betalbar skatt kr ,-. Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant

9 16 F LT Årsberetning 2011 F LT Årsberetning Administrasjonen Forbundsstyret Politisk valgt ledelse Forbundsleder 1. nestleder Ulf Madsen 2. nestleder Arnstein Aasestrand Forbundsleder 1. nestleder Ulf Madsen 2. nestleder Arnstein Aasestrand Kommunikasjon- og utredningsavdelingen Komunikasjon- og utredningsleder Nina K. Henriksen Utreder/IT-ansvarlig Vegard Hansen Utreder Frode Janborg Informasjonsmedarbeider Hege-Lill Hagen ( I permisjon til juli 2011) Informasjonsmedarbeider Kjetil Holm Klavenes Informasjonsmedarbeider tormund Skinnarmo (Vikar deler av året før fast andettelse) Arbeidslivsavdelingen Tariff Avdelingsleder ståle Johannesen Saksbehandler/jurist solveig Østenstad (sluttet ) Saksbehandler/jurist Astrid Sørvåg (fra ) Saksbehandler irene Frenger Økonomi Avdelingsleder rebecca Heggbrenna Florholmen (i permisjon fra april 2011) Regnskapsmedarbeider Pham Dung Ngoc Regnskapsmedarbeider else M. Johansen (i permisjon til august) Regnskapsmedarbeider irina Svendsen (Vikar) mer Ansattes representant remedlemmer Forbundsstyret har i 2011 avholdt 10 møter og behandlet 87 saker. Torill Munkvold Aune Lars Fuglesang ranveig Johansen Anita Pettersen tormod Pettersen trond Rødsjø bjørn Sommerud Stein Arne Lunderbye Merete Øiestad Jonas Lars Christian Nilsen Ole Martin Restad bjørn Nedreaas Organisasjon og næringspolitikk Saksbehandler elisabeth M. Mogård Saksbehandler stein Arne Lunderbye Saksbehandler Unni Ødegaard (i permisjon til juni 2011, sluttet juli 2011) Administrasjon og personal Administrasjons og personalleder Medlems- og internservice Avdelingsleder Kåre Wickholm tone Prestegaard Eriksen tasneem Khilji silje Tenfjord Reitehaug (i permisjon til desember 2011) Anita Hagen Carlstad John Eivind Høvik Camilla Glestdad Arkiv Ekspedisjon Ole Løversbakke Resepsjon tone Bjørk (vikar til september 2011) Renhold Hindel Bendu sponser studiekatalogen til Teknisk Fagskole i Trondheim Stab Redaktør av fagbladet Rådgiver/saksbehandler Astor Larsen Ottar Kaldhol

10 18 F LT Årsberetning 2011 HOLDING Årsberetning Landsrådet Landsrådet består av 18 representanter valgt blant regionens avdelingsledere, i tillegg til forbundsstyrets 11 faste medlemmer. Utover dette har Statens Vegvesen 1 representant til landsrådet. Landsrådet velges for 4 år. Landsrådet er forbundsstyrets rådgivende organ og kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, dog minst en gang pr. år.. Landsrådet har følgende medlemmer (i tillegg til forbundsstyret): Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS er å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS skal tilby utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte, herunder eie aksjer i andre selskaper med samme formål. Selskapet er lokalisert i Oslo. Agder Petter Halvorsen, avd 9 Arendal Harald Flatnes, avd 37 Kristiansand og Vennesla 1. Ingrid Svinstad, avd 103 Lyngdal og Farsund Innlandet Alfred Lille-Homb, avd 28 Raufoss Stig Johansen, avd 15 Gjøvik 1. Arild Byre, avd 32 Lillehammer Nordland Leif Heggli, avd 12 Mo i Rana Magne Bergli, avd 34 Glomfjord 1. Vibeke Vollan, avd 122 Salten 2. Lars O Gerhardsen, avd 53 Kjøpsvik Nord-Vestlandet Edit S Bjerkan, avd 40 Kristiansund Jan-Ove Hurlen, avd 109 Haram 1. Stig Breidvik, avd 119 Leirvik Sør-Vestlandet Atle Hope, avd 14 Bergen Helge Stølen Reiestad, avd 93 Sandnes og Jæren 1. Edgar Damås, avd 107 Stord 2. Rune Jacobsen, avd 22 Rogaland 3. Wenche Livden, avd 14 Bergen 4. Magne Spissøy. Avd 107 Stord Trøndelag Henrik Austad, avd 108 Levanger Robert Skarpnes, avd 136 Frøya 1. Torfinn Krogstad, avd 121 Meråker Vestviken Knut Emil Olsen, avd 43 Sandefjord Tom Finnerud, avd 10 Ringerike 1. Vidar Viskjer, avd 19 Herøya 2. Hallvard Kaste, avd 39 Notodden 3. Tom Paulsberg, avd 5 Drammen 4. Ole Johnny Bringaker, avd 18 Tønsberg Østviken Aud Marit Sollid, avd 4 Oslo og Akershus Magnus Gulbrandsen, avd 21 Fredrikstad 1. Øyvind Kongsvold, avd 6 Kjeller 2. Håkon Gundrosen, avd 46 Askim 3. Knut Bangor, avd 63 Moss 4. Viktor Nagy, avd 102 Oslo Lufthavn Gardermoen Representant Statens Vegvesen Odd Aril Arntzen Ingen Stilling og resultat Selskapet har en egenkapitalandel på 99%, og styret er fornøyd med stilling og resultat. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ingen ansatte. Styret har således ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Ytre miljø Selskapets virksomhet er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Styreleder Oslo, den 22. mai 2012 Ulf Madsen Troms og Finnmark Jonny Andersen, avd 95 Sør nger Ronald Walsøe, avd 59 Harstad

11 20 holding as Årsberetning 2011 HOLDING Årsberetning Resultatregnskap 31. desember 2011 Balanse 31. desember 2011 Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Resultat av finansposter Årsoverskudd (Årsunderskudd) 0 0 Avsatt annen egenkapital 0 0 Sum overføringer 0 0 Eiendeler Note Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 22. mai 2012 Styret i Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS Styrets leder Ulf Madsen

12 22 holding as Årsberetning 2011 ADDISCO AS Årsberetning Noter Addisco as. Årsberetning 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Aksjer Selskapet eier 100% i datterselskapet Addisco as. Samlet kostpris på aksjene er kr Aksjene ble i 2001 nedskrevet til kr Datterselskap selskapets Bokført egenkap. Årets Eieraksjekap. verdi i selskapet resultat andel Addisco as ,0 Note 3 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (525 aksjer á kr 1 900). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av Forbundet for Ledelse og Teknikk () med forretningskontor i Oslo. Selskapet inngår i sitt konsernregnskap som kan fås ved henvendelse til. Note 4 - Antall ansatte, ytelser til ledende pesoner m.v. Selskapet har ingen ansatte pr Det er i 2011 ikke utbetalt godtgjørelser til styret. Det er utgiftsført kr inkl. merverdiavgift i revisjonshonorar i Note 5 - Skatter Selskapets regnskapsmessige/skattemessige underskudd er utlignet av konsernbidrag fra datterselskap. Selskapet har ingen midlertidige forskjeller. Virksomhetens art og hvor den drives ADDISCO AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Addisco AS er å tilby utdanning over Internett tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Addisco AS tilbyr utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte. Stilling og resultat Selskapet har hatt en stabil omsetning. Resultatgraden er på 8,2%. Selskapet har en egenkapital på 81,2%, og styret er fornøyd med både stilling og resultat. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av regnskapet. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær eller forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bedriftshelsetjenesten utføres av A-Med. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Fremtidig utvikling Utsiktene for en positiv utvikling for Addisco anses som gode. Behovet for fleksible utdanningstilbud tilpasset arbeidslivets behov er fortsatt økende. Likestilling Bedriften har 2 ansatte, 1 mann og 1 kvinne. Styret består av 1 mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Stor stemning under gallamiddag og sermoni på Hotel Terminus i Bergen i januar IECD arrangerte konferanse i Indonesia hvor Addisco deltok med Nina Henriksen og Per Hegli. Oslo, 22. mai 2012 Styreleder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

13 24 ADDISCO AS Årsberetning 2011 ADDISCO AS Årsberetning Resultatregnskap 31. desember 2011 Balanse 31. desember 2011 Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (årsunderskudd) Overføringer Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 420 á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Fra utdelingen av vitnemål i Teknologiledelse. Arrangementet fant sted på Hotel Terminus i Bergen i januar. Oslo, Styret i Addisco AS Styrets leder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

14 26 ADDISCO AS Årsberetning 2011 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for delkrederavsetning kr Note 3 - Bankinnskudd Herav bundet innskudd til dekning av skattetrekk, kr ,-. Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (420 aksjer á kr 1 800). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS. Selskapet inngår i konsernregnskapet til Forbundet for Ledelse og Teknikk () med forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til. Note 5 - Ansatte - obligatorisk tjenestepensjon - honorarer m.v. Lønnskostnader Lønninger/styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 1,5 1,5 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Det er utbetalt samlet styrehonorar med kr ,- i Det er utgiftsført kr ,- inkl. MVA i revisjonshonorar i Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Note 7 - Nærstående parter Addisco as er 100% eid av Holding as som igjen er 100% eid av Forbundet for Ledelse og Teknikk (). Addisco as forvalter Støtteordningen for etter- og videreutdanning som er etablert hos. Det betyr at en stor del av Addiscos inntekter kommer fra denne støtte ordningen. Forholdet mellom Addisco AS og er regulert i avtale av 1. januar Avtalen sier at Støtteordningen skal betale et forretningsmessig honorar for medlemmenes bruk av ordningen, for utvikling av nye studietilbud og for administrasjon av støtteordningen. Godtgjørelsen for administrasjon skal være basert på faktiske kostnader administrasjonen medfører med et tillegg på 5 %. Addisco leier kontorplass i sine lokaler. Kostnadsført leie i 2010 utgjør kr ,- Styrets leder er forbundsleder i. Note 6 - Skatter Årsresultat Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav

15 Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2011 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS Bilde til venstre: «s Utdanningspris til Minne om Magnus Midtbø» ble delt ut for første gang. Prisen er på kroner og ble delt mellom «Store Norske Spitsbergen Kulkompani», og «Prosjekt TKL REC gruppe». Bilde på forsiden: Lars Wilhelmsen fikk i anledning 60-årsjubileet, i oppdrag å skrive s historie og utvikling fra 2001 til Forbundet for Ledelse og Teknikk P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer