SNO. Post bl.: 23.. dmestcld- Oslo 2dbn juni Til Stortingets Justiskomite, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Post bl.: 23.. dmestcld- Oslo 2dbn juni 1951. Til Stortingets Justiskomite, 112377 Oslo"

Transkript

1 ~1I't, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Post bl.: 23.. dmestcld- Oslo 2dbn juni Til Stortingets Justiskomite, Oslo Denne min appell til den ærede Justiskomite er foranlediget ved at Statsadvokatene i Oslo (Dorenfeldt og Lous) har gitt Domsarkivet på Victoria_Terasse O~DRE om at jeg skal innsettes til soning av min reststraff. Dette meddeles meg nå otte mdr etter at Høyesterettsdommen ble avsagt ( ). Det nevnes i innkallelsen at Justisdepartementet "har ikke funnet betingelsene for løslatelse på prøve etter reglene i 42 jfr 41 i lov av 9<7. 48;. tilstede. Den straff jeg ble ilagt var 3t år, hvorav jeg har sonet 2 år og l md. Etter t soning skulle jeg ha sonet hele mih strafr. Etter 2/3 soning gjenstår der ca. 3 mdr+ Statsadvokat Dorenfeldt har meddelt o.r.sakfører Fyhn at jeg skal sone denne reststraff på Bodsfengsle~. Etter hva der nylig ble meddelt i pressen kommer ingen inn på Bodsfengslet medmindre straffen er over 6 mdr. om bener' ning Etter at jeg sendte inn min søknad~- den 19/3/51 - har jeg fått meddelelse fra Domsarkivet at Justisdepartementet ikke kan anbefale benådning og "har ikke funnet grunn til å foredra saken for Fongen!!. Dette kommer tiltross for at overlæge Leikvam (fengselslegen) skriftlig har uttalt at han fraråder at jeg blir innsat til soning, da "fe)gsling uten tvil vil forværre sykdommen" (Astmabronkitt Likeså'er framlagt erklæring av 7/5/51 fra Dr. Hallein, som har behandlet meg i mange år, hvori han uttaler, at lfdet vil være meget skadelig for hans helbred ja dir:ekte ff livsfarlig for ham å bli satt ind til soning av straff't. Jeg kjenner en rekke tilfeller av rettssaker, hvor angjeldende har vært innfiltret ococ i det som betegnes som økonomisk landssvik og hvor tiltalte har kommet inn under bestemmelsen om 1/2 soning. Det alminnelige har i den siste tid vært at folk med mindre straff enn et år har sluppet å sone rest-straff. " Jeg kan ikke se det annerledes enn at det i mitt tilfelle er et overgrep, som skyldes det faktum, at jeg har gått til kamp mot det jeg betrakter som rettsoppgjørets uhyrligheter. Jeg har i denne kamp.gåt åpent fram og kun benytt~t meg av renslige "våpen". Jeg har med stor omhu siktet mine beviser sammen med mine juridisk rådgivere slik at jeg med full rett kunne kalle min første bok :"Utrollg men sant",.

2 2.. Jeg har konsekvent gått til angrep, hvor jeg meher det har vært nødvendig og hvor jeg mener bevisenaer helt sikre. Etter å ha gransket min første bok skrev statsadvokat Lous i sin innstilling til riksadvokat Aulie, at han ikke fandt noe punkt i denne bok hvor det kunne reises tiltale mot meg. ::tiksadvoka& send te så dokumentene vedr. granskningen av boka til Justisdepartementet, idet han henholdt seg ti~ statsadvokat Lous' innstilllng~ Tiltross herfor stod statsadvokat Dorenfeldt noen måneder senere opp i retten og uttalte at min bok heller skulle hete IIUtrolig men usant". Han ville da ha meg fengslet i tre måneder - i varetekt - bl.a, under henvisning til min bok "Utrolig men sant", som skulle granskes pånytt. Dorenfeldt unnlot i retten å opplyse om hva statsadvokat Lous hadde sag.t 1 sin innstillingv Jeg har fra færste stund vært klar over at jeg i min landssviksak ville skade meg selv p.g.a. mine angrep på rettsoppgjøret og dets merr. D9tte har jeg også fått føle, Lagmannsrettens domspremisser har gitt meg et sjok slik at jeg helt har mistet troen på at vi lever i et rettssamfund. I anledning min deltakelse i fiskerlkomiten i okt/ novbr 1942 atår der i domspremissen bl.a. at jeg: "i all fall delvis, synes ti ha 1l9.ndlet ut fr3. frykt for at tyske kapitalinteresser skulle f~ dominerende innflytelse i den norske fiskerinæring 013 ut fra ønsket om å hindre dette," Men tiltross herfor er mit arbeide i nevnte sak blitt til Ilbist,md til fienden!!. Alle andre medlemmen av komi teen har gått fri for tiltale herfor. På samme side i dommen (45) står det : "Særlig bør fremheves at han grep energisk inn og med heldig resultat, da det fra NS hold ble gjort forsøk på å få tvunget restauratøren i Tostrupkjellnren-Hartmannbort fra sin bedrift. Ved en anledning grep han inn i en svartebørsaffære og kom derved i kåuil~ skarp konflikt med tyskerne ved Reichskommisariatet, uten at han ga segl! (sommerc.n 1942) Der ble framlagt i retten et dokument som beviste at leg like etter sistnevnte episode- sommeren ble truet av Dr. Qlchert (nestkommendcrende ved ~eickskommisariatet) at jeg I'frf'l, nå av" stadig ville bli bekjempet av Dr. Ricl1ert og Dr. Bls.nkenage l ~ D~nno min klare innstilling når det gjalt norske interesser har ikke veiet det allorfd* ringeste for Lagmannsretten, såvidt jog kan sli:jønne. Lagmannsretten f'e,ndt forhold bevist, som jeg mener ikke var bevist og hvor der so~ar forelå vitneprov til det motsa~te. Sonere har jeg innsamlet nye beviser og håper i kraf't av.diase.-!. få min sak gjenopptatt Be gjæring herom blir innsendt en av de nermeste dage ~ -

3 3 Jeg tillater meg derfor å rette en inntrengende appell til den ærede Justiskomite for å hindre et eklatant overgrep mot meg i forbindelse med min soningstid. Et krav om at jeg skal settes inn til soning av 3 mdr mener jeg er et overgrep som også krenker rettens helligste prinsip ~ Likhet for Loven. Det vil neppe være en mann i hele landet som ikl{e vil forstå at ~ skal~tr.~xf_ ~_~kstra, fordi jeg har an~repet rettsoppgjøretib skyggesider kooi&& fra høyeste hold:'de mørke fldkkene). Dette mit syn er bestyrket av uttalelser fra juridiske venner - også utenfor tidl. NS kretse, som jeg har forelagt saken. Jeg tillater meg å gi et resumo av de overgrep jeg har vært utsatt for som følge av min konsekvente kamp mot urettferdigheten. I mine skrifter har jeg framholdt ~ ulovj.ice l) Rikspolitisjefens~~lr8Ktiver - videresendt av fengselsstyret, hvorledes fangene sl:ulle behandles. Et direktiv som står i strid med den gjeldende fengselslov o~ i strid med den opplysning justismlnisv:r CClppelen kom med i Stortinget sommeren 194~. Her S~ hsn st NS fanger skulle bohandles som vanlige varetektsfanger, Alle vet at dette xkk" løfte ikko er oppfyllt '- tatket være rikspolitisjefens og Fengselsstyrets direktiver~ 2) Fengselsstyret utsultnings-taktikk som~eren 1945 likeoverfor NS fanger, som i mai 1945 kun fikk ca 700 kalorier,så de måtte ty til søplekassene for å oppretholde livett 3) Fangevokternes pøbelaktige opptreden mot fangene, som sogar ble beskutt (etter rikspolitisjefens skriftlige ordre) når de om natten måtte ut et nødvendig erind som følge av dysenteri - når klosett-bøttene i brakkene var fulle. 4) Mish2ndling av fanger - sogar med døden tilfølge. Jeg har opplevet at faggekamerater begikk selvmord, andre,ble sinnsyke. Senest igaar fik jeg besøk aven ung kunstner, som nå må betraktes som sinnsyk - etter opphold i kjelleren på Victoria Terassen mai 1945 og senere på Akershus. Dette knekket et sensibelt kunstnersinn. Jeg kjenner hustruer og barn som har lidd det utrolige _ for den hevn samfunnet krevet, ~ordi mannen var medlem av NS og fordi han kollektivt skulle straffes herfor. 5) HOderli3e~ borgere or blitt ribbet til skinnet, tiltross for at de ikke har gjort noo str~ffb~rt etter vår gamle straffelov og aldri har ment å OV0rtre norsk lov~ 6) BObestyrernes ov0rgrep og ulovlige disposisjbnor, som vel er et av de svarteste punkter i rottsoppgjørets hi8torie~ 7) I februar 1947 lå jeg syk på Lazarettet på Ilobu p.~.a. en alvorlig influensa, som jeg hadde pådratt meg i on selle hvor vinduot ikke kunne lukkes helt igjen" ute V9.r det ofte mer onn 20 kullegrader. Legen nektet meg liggetillatelse om dagen - tiltross for min rysgskade. Jeg måtte da ligge på det iskolde gulvet og alle min sengklær var tatt bort om dagen.

4 4 7) straks feberen begyndte å gå nedover - kom landssvikpolitiet OR rev meg ut av min sykeseng tross legens protest. politiet sørgot for at mit feborkort, som hang over son~en ble rj~rnet. Jag ble ført til en av de mørkeste sollar i Møllor gt nr 19~ Detta førte til at min hals snørte sog sammen, så jog holdt på å mista pusten totalt. I sisto øyoblik ble jog roddet av Dr. Leikvam F01son av denna bohandling ar at ja:; har fått on kronisk Astma-bronkitt, som gjør det umulij for mog å ta on s?mmo nhenr;ende arb:: idsdag o Grunnnn til denne behandling var at jo~ mundtlig på' Victoria Terasse hadde beskyldt p01itiot for å b~nytto on provokatør, Hsns Westbyo, til å brinsa inn bronn~vin og tobak til fansane på Ilcbu på Statens b~kostnin~o D~tto gjordr, h,3.n for å n2.rr'j f?n:~one til å skrive "ille33.le" opplysnin~;er, som 11an 82. fru Stoinsvik måtte ha til sin nyo bok. Tiltross for B.t je,:; o:;så h-:>,r w.:vnt dotte fophold i min bok or dor ikke reist siktelso mot mag for d~nne boskyldning. Don or forøvrigt o~så bavist gj~nnom cn rokke vitneprov til politiet $ 8) Omtrent på samm r tld (vlntorr::n 1946/47) forsøkto don samme, pi"ovokatør, H?ns 'rvastbye, å få meg innfiltrot i en oppkonstruert plan om å f~ myrdot grossaror H'nry Johans~ns aktor, advokat Sundfør. Drnna uhyrli:;o løgn har y-:; påtalt i min bok - o,:; joj har fre.mholdt at 2Qlitiots folk søkta å sk?ffa falsko beviser Jo~ har gjnntasondo ~anso provosert Påtalomyndi~hoton til! ta opp donna sak, mon dosverr r forgjeves. Hadde dat ikke vært sant, ville je:; uten tvil blitt siktet/ Mon ~.' hvorfor so ttcr ikk(; Qiks8.d voka ten vodj~o'lmcnde under til t:".le,- f'.oel har forsøkt Et {rmo~stomplct sq,~lmorder.1-9) AJ.lo huskar vel st2t8advo~2t Dorrnf~ldt ulovli~e arpostasjon av Q,,':; i fc:bruar 1950, a~'ns jr: e. c)ppholdt mcj-; på on y'nkreasjonstur i H~11in3d~1. En kold vint'rn~tt Dåtta jos kjøra 30d lensr:l?nn:n i ovc:r 4 tider til I~011er-=t nr 19. Re tt'.:n nektet så sanere å t2 Doranfrldts ~r~v om fon-81in3 til l\:jcnno. Den rettslige avhørin3 und0r Din injurio-s2k und=r dommer Didriksc;ns lc,do Iso høs te n 1950 ti l 3. m2rs 1951 ni] he!. ::;1 tt Dor0nf~ldt ot kl?rt bevis for ~t h~n intet holdepunkt har for sino slktolsor mot DO~. Det v~r dorfor?t hnh pludsoliga avbrøt do rettslig' undersøkelser, tiltross for at dor ~jensto n rokke vitnor som skulle avhøres. En hjctjl1r;frontjlann (X U) som jo,::; ikke' kjond t!jo Id to ses frivilli::; som vitne den o~ bekr~ftet at 7oneralkonsul Hl1disch var blitt sparkot ved arrestasjonon og sos~r t?tt i håret da han ble lempot opp på on l~stobil.

5 5. 10) Jeg har fremlagt beviser for at tidl. statsadvokat i landssviksaker, advokat Bjornvik, på Honefoss har misbrukt sin embedsstilling til å soke å forfore kvinner hvis menn var fengslet og som han mente å ha makt over. Jeg har påpekt at riksadvokat Aulie har hatt kjennskap til Bjornvik's forhold i fle re år uten a.t han har gransket denne sak.. Nå skal politiet/statsadvokaten ha innstillet på å sette Bjornvik under tiltale. Men det er gåt over 9 mdr for Påtalemyndigheten - oyensynlig motstreb~nde - har gått til dette skritt. Hele Buskerud vet at Bjornvik er en gemen person og tusener av ihl{e NS personer forst~-ikke hvorfor Justisdepartementet ikke har skredet inn å fratatt ham retten til å opptre som hoyesterettsadvokat..~. Jeg er ikke redd for å sitte 3 mdr. i fengsel selv om det antagelig vil si at jeg mister min helse I "meb: je~ r;et-" at ~ ~il bli reist el: 4atIIaeIEfSlir-, som jeg nodig vil oppleve. Alle vil forstå at det her gjelder en hevnakt. fordi jeg har hatt mot til å si mine meninger om forhold, som idag står hindrende for en forsoning og for en samling mot nye mål. Alle vil forstå at myndighetene fortsatt anvender hevn mot en som i kraft av vår grunnlov benytter seg av ytringsfriheten. Den kjendte amerikanske socialdemokrat (tidligere kommunist) Freda Utley har i sin siste bok (1949): nthe high eost of vengeance" ("Den hoye pris for hevnen") drastisk skildret hva de alliertes hevn over Tyskland har og vil komme til å koste. Skulle en summere opp hva vårt rettsoppgjor har kostet landet, ville en komme opp i et fantastisk belop. Det var for å bremse på denne utvikling at jeg tok kampen opp - stikk i strid med mine egne interesser. lover 40 år har jeg vært forretningsmann i Norge, England og U S A, men aldri har jeg eller de store selskaper jeg har ledet anlagt noen prosess mot noen. Jeg har heller aldri blitt anklaget av noen for mine disposisjoner, Som kverulant kan jeg vel derfor neppe betegnes. Jeg vet at hundrede tusen norske borgere står bak meg i vissheten om at rettsoppgjoret er en tåpelig og kortsynt hevnakt og at vårt rettsvesen ikke har vært sin oppgave voksen. Tallrike dormnere har i skjerpende retning tatt hensyn til at den tiltalte hadde vært en bra mann i enhver henseende. Tor Tofte i Re dal - Gudbrandsdalen - (en ætling av vår gamle kongehus) fikk 8 års straff. Ran hadde vært ordforer og bestyrt dette embede så glimrende som ingen tidligere. Han fikk hårdt fole hva et menneske må utstå, når myndigheten lar hevnen råde. Et eiegodt menneske som David Monrad Johansen - en ~v nordens starste komponister - fikk skjerpet straff - vel fordi han var landskjendt som en GUD benådet komponist. Hadde he.d... vært en tredjeklasse musike~ ville han neppe fått skjerpet straff. Etter at jeg var ferdig med min sak tok jeg fatt p~ 2 nye store oppgaver. som begge kan bli av landsggvnlig betydning. Den ene gjelder utnyttelsen av den sterkt kalkpoldige

6 6. t, skjellsand sammen med jord til bygging av jordhus. Trondheim Tekniske Hoyskole foretar for tiden de prover som må til for saken kan settes ut i livet. Den annen oppgave gjelder et patentkrav som har gigantiske muligheter. En rekke initiativ-rike menn har i de senere år reist fra landet og der står tusener som venter på leiligheten til å komme ut, fordi de er stemplet som landsforrædere. Det er som den nevnte,,1tipy'ikanske forfatter, Freda Utley, skriver en del av den hoye pris som hevnen koster, og det er den vei hevnen forer hele den norske nasjon mot unnergangen. Jeg har aldri interessert meg for aktiv politikk~ Jeg har kastet meg inn i denne kamp for å redde vårt folk mot de forfærdelige folger av urenslighet og overgrep som re!tsoppgjoret har medfart. ~rlpe kililtp kommet: jeg fqrt.~~l a: ftil'ei fqrdi jeg ser at muligheten for en samfunds-haridoni kun kan QPpstå, når all urettferdighet ~r gjort god igjen. Jeg tor håpe at den ærede Justiskomite vil ta min sak opp med de rette myndigheter så at jeg ikke skal komme til å stå som en martyr på rettsoppgjarets "alter" 6 år etter frigjoringen.

mot en hel del av våre gode landsmenn? SNO

mot en hel del av våre gode landsmenn? SNO Er det begått en sl~ammelig urett 116108 mot en hel del av våre gode landsmenn? Hverken jeg eller noen av mine pårørende har tilhørt noen NS-organisasjen, men ved grundig å undersøke forholdene finner

Detaljer

SNO. apen-. fleste. og fredsforstyrrelser a" annen art. Etter hva jeg har bragt i erfaring

SNO. apen-. fleste. og fredsforstyrrelser a annen art. Etter hva jeg har bragt i erfaring Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalg 40 øre. Nr. 41-5. årg. Fredag 2. november 1951. «8. Mai» kommer ut i Kristiansund N. - Postadresse boks 41. - Konto~: J.'ledre Enggate 20 n. - Abonnementspris

Detaljer

Hvor lenge satt De der? \.--:.tnet: Til slutten e.v september samme år, da ble jeg overført ti= SNO

Hvor lenge satt De der? \.--:.tnet: Til slutten e.v september samme år, da ble jeg overført ti= SNO Earsem-saken 2/3-1951. li tne: Helge GrØnstad. ---------------------- 11 3 1 02 Forsvare re n: lir. 19? _. Når ble De etter kap~tl1lasjonen satt i arrest på?}j;net: Jeg ble arrestert den 8/5 1945 om morgenen

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be *"'- 711. FOLK OG LAND c:::: Nr.'2-3. årg. - 1954 Lørdag 16. Januar ::; 1-3 :::: t- ~ (~, fil ';; O co ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Da Paal Berg Quislin,g for fedrelandssind

Detaljer

Torgersensaken. Juks satt i system (1957-2013)

Torgersensaken. Juks satt i system (1957-2013) Torgersensaken Juks satt i system (1957-2013) Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Arnulf Øverland: Du må ikke sove (1937) Jan Tennøe SpreDet er et lite, uavhengig forlag

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger' Nr. 14-1954 - 3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 10. april FOLKOG~LAND Der hvor loven ender, begynnner tyranniet. William Pitt d. e. "McGarthy'ismen" eksisterte lenge før McCarthy Avsløringen av Sovjets femte-kolonnere

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund) NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, A (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum?

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum? MOT LYSERE TIDER Juni 1981 Nr. 6-30. årgang Løssalg kr. 5,- Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende Under «rettsoppgjøret» forekom det ikke så sjelden at den da skipet var på vei til Liverpool

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING Bilagsoversikt: Bilag 1. Utdrag til Eidsivating lagmannsrett 2. NOU 1975:68 Sysselsetting og formidling av musikere. 3. Rundskriv nr. 77 av 19.12.80 fra Statens

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer