Valgprogram Sørum Høyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre"

Transkript

1 Valgprogram Sørum Høyre

2 Sørum Høyres program Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3 Skolens fritidsordning 5. Samferdsel 5.1 Kollektivtransport 5.2 Veier 6. Miljø 7. Næring 7.1 Næringsliv og handel 7.2 Landbruk 8. Helse, omsorg og sosiale tjenester 8.1 Helse 8.2 Omsorg 8.3 Barnevern 8.4 Rus 8.5 Flyktninger 8.6 Frivilligheten i helse- og omsorgsarbeidet 9. Kultur, idrett og frivillige aktører 9.1 Idrett og friluftsliv 9.2 Kultur og kulturvern 2

3 1. Formål og verdier føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen For å sikre innbyggerne gode tjenester må kommunen ha robust økonomi, effektiv administrasjon og engasjerte medarbeidere. Sørum kommune har hatt større kostnader enn inntekter de siste årene, derfor er alle reserver nå oppbrukt. Denne trenden må snus for at Sørum skal kunne ha bærekraftig økonomi i fremtiden. Innbyggertallet i Sørum øker. Planleggingen må ta høyde for dette, samtidig som eksisterende drift ivaretas og forbedres. Kommunens tjenester skal være av høy kvalitet og oppgavene skal løses i samspill med innbyggerne, tilpasset den enkeltes behov. Brukertilpasset informasjon om tilgjengelighet og valgmuligheter er viktig. For å kunne tilby gode tjenester må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg fagfolk med høy kompetanse. Robuste fagmiljøer med utviklingsmuligheter for den enkelte arbeidstaker er viktig for å oppnå dette, og et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å beholde og rekruttere gode medarbeidere. Kommunen må aktivt søke å rekruttere lærlinger innenfor alle tjenesteområder. Det må legges til rette for mest mulig effektiv drift av kommunen ved en styrking av de tjenesteytende ledd, uten vekst i administrasjonen. Sørum Høyre mener tiden er moden for en kommunereform. Innenfor mange områder har vi de senere årene, sammen med nabokommunene, opprettet interkommunale selskaper for å løse oppgaver som er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig for en kommune å løse dem alene. Disse selskapene lever i stor grad sine egne liv, løsrevet fra politikken. Dette medfører at politikernes reelle påvirkningsmulighet i beslutningsprosessene reduseres, noe som undergraver folkestyret. Gjennom en kommunereform vil vi kunne styrke den demokratiske kontrollen. En større kommune vil også bety styrking av fagmiljøer, samt en mer effektiv administrasjon. I tillegg vil regionen få en «sterkere stemme» overfor statlige myndigheter som Jernbaneverket, NSB og veimyndightene. Større kommuner vil også danne grunnlag for en mer effektiv og miljøvennlig regional planlegging både innen infrastruktur og arealbruk. effektivisere kommunens tjenester. styrke kvaliteten på tjenestene. legge til rette for offentlig-privat samarbeid der det gir lavere kostnader, bedre tjenester og raskere oppbygging av nye tjenester, for eksempel innenfor samferdsel, eiendomsdrift og tekniske tjenester. at Sørum kommune skal fremstå som en god, effektiv og attraktiv arbeidsgiver. arbeide aktivt for å etablere lærlingeplasser i kommunen 3

4 være en pådriver for kommunereform og sikre at Sørum får innflytelse på hvor nye kommunegrenser skal gå. legge grunnlaget for den fremtidige veksten i kommunen i samsvar med de overordnede planene for Oslo- og Akershusregionen. 3. Eiendomsskatt Høyre har som grunnstandpunkt at folks boliger ikke skal være gjenstand for beskatning. På grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, er det lite realistisk med en umiddelbar fjerning av denne nå. Med bedre økonomisk styring vil eiendomsskatten kunne reduseres gradvis og til slutt fjernes helt. arbeide for bedre økonomisk styring i kommunen. arbeide for å fjerne eiendomsskatten. 4. Barnehage og skole Et godt oppvekstmiljø er viktig. Sammen med hjemmet, er barnehagen og skolen de viktigste læringsarenaene for barna. Disse stedene danner grunnlaget for barnets utvikling og tilpasning til det voksne liv. Høyre mener det er viktig å satse på barnehager og skoler. 4.1 Barnehage De fleste barn går i barnehage før de begynner på skolen. Sørum Høyre ønsker høy kvalitet i barnehagene, blant annet gjennom en økning av andelen fagpersonell og styrking av barnas språkutvikling. Sørum Høyre ønsker lik behandling av alle barnehager, uavhengig av om de er offentlige eller private. Vi vil at det bygges nye barnehager i takt med befolkningsveksten. For å redusere investeringskostnadene for kommunen er det viktig å invitere private aktører til å bygge dem. ha full barnehagedekning, med mangfold i tilbudene og høy kvalitet. ha mer varierte åpningstider i barnehagene. kartlegge 4-åringers språkkunnskaper før de begynner på skolen. øke andelen godkjent pedagogisk personell i barnehagene. 4.2 Skole Det er en målsetting at skolen i Sørum skal være blant de beste i landet, med undervisning tilpasset den enkelte. Skolen er kommunens viktigste arena for å sikre at alle får muligheten til å lykkes i samfunnet. Høy kvalitet på undervisningen skal bidra til at elevene tilegner seg den kunnskapen de trenger for å møte nye utfor- 4

5 dringer i senere skolegang, i arbeidslivet og ute i samfunnet. Dette krever et høyt faglig og pedagogisk nivå hos lærerne. God disiplin i klasserommet og et godt samarbeid mellom skole, hjem og kommune er viktig for Høyre. Samtidig som elever og foresatte skal kunne stille krav til skole og lærer, skal skolen også kunne ha forventninger til elevenes innsats og foreldrenes oppfølging. Tettere dialog mellom skolen og hjemmet, evaluering av undervisningen samt gode tilbakemeldinger på elevens faglige ståsted, er tiltak som vil bygge opp en kultur der det å lykkes blir et verdsatt mål. Samfunnet har behov for personer med utdannelse innen både yrkesfag og realfag. Samtidig fører økt handel og samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter til stadig større språkkrav i næringslivet. Sørum-skolen skal utdanne elever som er best mulig utrustet til å møte morgendagens utfordringer. styrke tilbudet for etter- og videreutdanning av lærere. ha nulltoleranse mot vold, mobbing og narkotika. ha faglig god leksehjelp. arbeide for at elever som trenger større utfordringer får tilrettelagt opplæring og mulighet til å ta fag i høyere klassetrinn. innføre valgfritt sidemål. ha anonym retting av større prøver i grunnskolen. styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. 4.3 Skolens fritidsordning SFO skal være et frivillig og aktivitetsbasert tilbud fra 1. til 4. klasse utenom skoletid. Mens skolens hovedoppgave er læring, kan SFO være en god arena for sosial utvikling. SFO skal bidra til å skape et bedre miljø og motvirke mobbing. Foreldre som har barn på SFO skal være trygge på at barna blir fulgt opp på en god måte og at aktivitetene foregår innenfor sikre rammer. ha behovsprøvd betaling i SFO. legge til rette for tettere samarbeid mellom SFO og aktivitets- og trivselsskapende organisasjoner, blant annet innen idrett og kultur. 4.4 Topprealfagsgymnas Høyre har som visjon at Sørum skal være en foregangskommune innen teknologi, entreprenørskap og innovasjon. Derfor vil Sørum Høyre arbeide for at Sørumsand videregående skole blir Norges aller første topprealfagsgymnas, i nært samarbeid med lokale forskningsmiljøer i Oslo og Akershus. Sørum Høye vil arbeide for at Sørumsand videregående skole blir Norges første topprealfagsgymnas, med hovedfokus på teknologi, entreprenørskap og innovasjon. 5

6 5. Samferdsel Den store befolkningsveksten vi står overfor krever fokus på infrastruktur. Mange pendler allerede i dag til arbeid og skole, og antallet vil øke betydelig de nærmeste årene. Derfor må det legges bedre til rette for pendlerne med innfartsparkering, matebusser og gang- og sykkelveier til kollektivknutepunktene. Nye teknologiske løsninger og nye finansieringsformer må tas i bruk og for å oppnå dette. For å få til gode samferdselsløsninger er Sørum kommune avhengig av samarbeid både med Staten, fylkeskommunen og nabokommuner. Sørum kommune skal være en aktiv pådriver overfor fylkeskommunen, Jernbaneverket, NSB og Statens vegvesen i samferdselssaker for å bedre infrastrukturen. Denne utviklingen må også sees i sammenheng med en ny kommunestruktur. Sørum Kommune skal ha en trygg, effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling. 5.1 Kollektivtransport Befolkningsveksten i Akershus skaper store utfordringer for trafikkavviklingen. Derfor må det legges til rette for et miljøvennlig og effektivt kollektivsystem. Sørum er en del av Osloregionen og må være med i en helhetlig utvikling av regionens kollektivtilbud. Kollektivtilbudet må styrkes slik at dette blir et naturlig førstevalg. I tillegg til de to jernbanetraseene gjennom kommunen, må Sørum også ha et godt busstilbud med ekspressbusser inn til Oslo sentrum. Det må etableres bedre innfartsparkering både i Frogner, Sørumsand og ved knutepunktene for ekspressbuss. Sørumsand og Frogner må bygges ut som fullverdige kollektivknutepunkt. Det må bli enklere og mer effektivt for innbyggere fra andre deler av kommunen å komme seg til og fra knutepunktene. Skyttelbusser bør opprettes mellom tettstedene og jernbanestasjonene i rushtiden. styrke Sørumsand og Frogner som kollektivknutepunkt. ha flere korresponderende matebusser. på lang sikt ha dobbeltspor på Kongsvingerbanen, men på kort sikt arbeide for å øke kapasiteten ved etablering av nye krysningsspor. arbeide for halvtimersruter på Kongsvingerbanen og på sentrale bussruter. arbeide for samlokalisering av Gardermobanen og Hovedbanen gjennom Sørum. Etablere dobbeltspor på Hovedbanen og ny Frogner stasjon som et kollektivknutepunkt. arbeide for å etablere en felles stasjon for Rånåsfoss og Auli. arbeide for togavgang fra Frogner til Oslo Lufthavn Gardermoen. 5.2 Veier Veinettet må være godt vedlikeholdt og utbyggingen bør ligge i forkant av behovsutviklingen. Ny utbygging må ta hensyn til miljøet og ivareta kommunens landlige preg. Kommunen skal være en pådriver for å få et godt utbygd gang- og sykkelveinett som gjør det enkelt for myke trafikanter å ferdes trygt. Antall kilometer med gang- og sykkelvei langs fylkesveiene må økes i samarbeid med fylkeskommunen. Ved nye veiprosjekter skal det tas hensyn til myke trafikanter. 6

7 Den økende trafikkbelastningen i og rundt Frogner sentrum skaper ofte trafikkfarlige situasjoner. Dette vil forsterke seg ved skoleutbyggingen på Frogner. Ny Frogner bru må realiseres raskt. arbeide for en rask og helhetlig forbedring av trafikksituasjonen på Frogner, hvor målet er en effektiv trafikkavvikling og sikker skolevei for barna. arbeide for at veinettet utbygges i takt med behovet. ha flere kilometer gang og sykkelveier langs eksisterende veier, og kreve at det bygges gang- og sykkelvei når nye boligområder bygges ut. bedre trafikksituasjonen på Frogner, blant annet slik at omkjøringsvei for E6 legges utenom Frogner sentrum. bruke offentlig-privat samarbeid (OPS) der det er hensiktsmessig, slik at samferdselsprosjekter kan bygges ut raskere. at det skal etableres ny vei utenom Lørenfallet sentrum. være en pådriver for utbedring av Fv 172 mot Fetsund. arbeide for at alle skoleveier som ikke utløser rettigheter til skoleskyss skal ha gang- og sykkelvei. utbyggingen av gang/sykkelveier skal prioriteres 6. Miljø Klimaproblemene vi står overfor globalt, nasjonalt og lokalt byr på store utfordringer. Sørum kommune må ha ambisiøse mål for sin miljø- og klimapolitikk. Høyres visjon er at Sørum kommune skal være en lavutslipps-kommune som danner grunnlag for et godt bomiljø og et godt klima. Høyre legger prinsippene om «føre-var» og «forurenseren-betaler» til grunn for sin miljøpolitikk. føre en politikk som legger til rette for at den forventede befolkningsveksten ikke medfører økt klimautslipp. Befolkningsveksten skal primært komme i eksisterende tettsteder, hovedsakelig i Sørumsand og Frogner. Det er viktig å ta vare på naturmangfold, kulturminner, turstier og sammenhengende landbruksområder. Det må derfor være fokus på en mer effektiv arealutnyttelse, også gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene. Sørums natur og kulturminner må forvaltes slik at disse verdiene blir overlatt til neste generasjon i samme eller bedre tilstand enn vi mottok dem. legge vekt på naturmangfold, estetikk og arkitektur ved utbygginger. Nye bygg må tilpasses miljøet det plasseres i og «grønne lunger» må bevares og styrkes. Virksomheter som krever mye transport må legges til områder som ikke kommer i konflikt med boområder. Med økt utbygging vil støy bli en utfordring. Utbyggingsprosjekter må møte dette med støyskjerming, arealeffektiv planlegging, bevisste trasévalg og andre tiltak som gir positive miljømessige ringvirkninger. 7

8 : at alle nybygg skal være energieffektive. legge til rette for tilflytting og konsentrere den største befolkningsveksten rundt eksisterende tettsteder. verne om viktige naturressurser, blant annet gjennom effektiv arealplanlegging. legge til rette for redusert forurensning fra landbruk, næringsliv og boliger. ha en utslippsfri kommunal bilpark. sørge for at det blir etablert ladepunkter for elbil i kommunen. unngå økte kommunale avgifter ved å utføre kost - /nytte vurderinger før større prosjekter igangsettes, blant annet på kommunens ledningsnett og avløpssaneringssystem. sikre at det etableres gode og attraktive uterom i tilknytning til alle utbygginger, med elementer som gjør dem attraktive for bruk. 7. Næring Et verdiskapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Robuste bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet. Landbruket er tradisjonelt en viktig næring i Sørum. Slik skal det være også i fortsettelsen. Det er viktig å sikre og legge til rette for utvikling av små lokale arbeidsplasser som har betydning for miljøet og lokalsamfunnet. Flere av disse er tilknyttet handel, og i økende grad kultur- og turistnæring. 7.1 Næringsliv og handel I tråd med befolkningsveksten må kommunen legge til rette for utvikling av nye, miljøvennlige og nyskapende arbeidsplasser og være en aktiv samarbeidspartner for det eksisterende næringslivet. Mange pendler i dag ut av kommunen. Denne pendlingen ønsker Høyre å redusere ved aktiv næringsutvikling. Flere bedrifter betyr flere arbeidsplasser i Sørum. Det er god familie- og miljøpolitikk å skape lokale arbeidsplasser. Dette vil også kunne gi økt pendling inn til kommunen. Sørum har en sentral plassering i hovedstadsregionen mellom Oslo og Gardermoen, med to jernbanelinjer og E6. Det er en betydelig handelslekkasje ut av kommunen. Høyre vil ha gode vekstvilkår for tjenesteytende næringer, og vil legge til rette for økt areal til slik virksomhet. Tilgjengelighet er avgjørende og det må være nok parkeringsplasser til de som skal benytte seg av handels- og tjenestetilbudene. Nye bygg i sentrumsområdene bør ha parkeringsplasser under bakkenivå. legge til rette for lokal næringsutvikling basert på lokale forutsetninger. arbeide for at næringslivet utvikles slik at det kan møte fremtidens miljøkrav. holde kommunale avgifter og gebyrer for næringslivet så lave som mulig. arbeide for å få etablert hotell og badeland på Frogner. bestrebe at det etableres flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. 8

9 7.2 Landbruk Sørum er en landbrukskommune med matjord av svært høy kvalitet. Matproduksjon og selvforsyning blir stadig viktigere i et omskiftelig globalt samfunn. Derfor må det legges til rette for et produktivt og nyskapende landbruk. Samtidig ligger kommunen i det området i Norge som har størst befolkningspress. Det forventes derfor av oss at vi legger til rette for utbygging og fortetting. Hvis vi skal greie å ivareta landbrukstradisjonen og kommunens landlige preg, samtidig som vi skal legge til rette for befolkningsvekst, mener Høyre det er viktig med god planlegging og en bevisst strategi. På Frogner og Sørumsand erkjenner vi at vekst må gå foran vern, men i resten av kommunen må vern gå foran vekst. legge til rette for bevaring og utvikling av et produktivt landbruk i Sørum. begrense utbygging på dyrkbar jord til helt avgrensede områder rundt de største kollektivknutepunktene, fortrinnsvis i Sørumsand og Frogner. ha ekstra sterkt vern av dyrkbar jord utenfor sentrumsområdene. at arealkrevende utbygging utenfor sentrumsområdene skal ligge på hardmark. 8. Helse, omsorg og sosiale tjenester God helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men også om livskvalitet og følelse av mestring i den livssituasjonen man er. Hovedansvaret for egen helse ligger hos oss selv, men når utfordringene overstiger evnen til selvhjelp, skal kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester utgjøre et trygt sikkerhetsnett. Hjelpen skal være av høy faglig kvalitet og tilpasset den enkeltes behov. Alle skal sikres et verdig livsgrunnlag. Kommunen skal ha høy kvalitet både når det gjelder forebygging og behandling. Det er kommunens ansvar å stille krav til innholdet i tjenestene og å finansiere disse, men Sørum Høyre mener det vil være positivt med et større innslag av private tilbydere da dette vil kunne bidra til større fleksibilitet og mangfold i tjenestetilbudet. 8.1 Helse Kommunen skal legge til rette for forebygging av fysisk og psykisk sykdom. I tillegg skal hver enkelt av oss sikres effektiv og god behandling både ved akutt og kronisk sykdom. For at behandlingen skal ha optimal effekt må det også finnes et godt rehabiliteringstilbud. For dem som opplever at aktiv behandling ikke fører frem, er det viktig med en verdig avslutning på livet. Utrykningstiden for ambulanse til deler av kommunen er for lang, noe arbeide for å endre. 9

10 sørge for at det fokusers på folkehelsearbeid i alle kommunens virksomheter. sikre reell valgfrihet innenfor legetjenesten og øke antallet fastleger i takt med befolkningsutviklingen. styrke psykologtjenesten, både for å forebygge og behandle. styrke helsestasjons- og skolehelsetjenestens ressurser. opprettholde en faglig god legevakt på Sørumsand. ta initiativ for å få etablert en ambulansestasjon i eller i nærheten av Sørumsand. legge til rette for oppbygging av en rehabiliteringsenhet for hele Romerike i Sørum, gjerne i tilknytning til Sørvald. legge til rette for etablering av et hospice for lindrende behandling ved livets slutt for hele Romerike, sentralt plassert i tilknytning til E Omsorg Livskvalitet er viktig for alle, uansett alder og helsetilstand. Vi tror selvstendighet og mestringsfølelse er viktig for å oppnå dette. Høyre vil ha en omsorgstjeneste som samarbeider med den enkelte og understøtter den enkeltes behov og mestringsevne. De som har omsorgsbehov skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og ha mulighet til å leve et aktivt og sosialt liv. De som ikke er i stand til å bo hjemme, skal ha trygghet for at det finnes tilgjengelige institusjonsplasser som tilbyr tjenester av høy kvalitet. Det er viktig at det er tilgang på både korttids- og langtidsplasser. Kommunen har ansvar for, og skal sikre, god kvalitet på tjenestene. Med det som utgangspunkt er Høyre åpne for å samarbeide med andre aktører, også private, dersom det kan gi brukerne bedre tjenester. legge til rette for bygging av eldreboliger, omsorgsboliger og eldresentre i Sørumsand og Frogner. fortsette utbyggingen av hjemmetjenestene i takt med at antallet eldre øker. at Sørum skal være en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny velferdsteknologi for å øke trygghetsfølelse og sikkerhet. at fremtidige institusjonsplasser skal bygges i tilknytning til eksisterende. Først og fremst for å skape robuste fagmiljøer som tiltrekker seg kompetente medarbeidere, men også for å skape stordriftsfordeler. at personlig brukerstyrt assistanse skal tilbys funksjonshemmede som har behov for det. 8.3 Barnevern Familien er vårt viktigste sosiale fellesskap, og den utgjør et fundament i den enkeltes liv som kommunen aldri kan erstatte. Imidlertid kan familier noen ganger komme i sårbare situasjoner hvor de trenger hjelp av ulik art. Det er da viktig at det finnes tilgjengelige hjelpetiltak tilpasset den enkelte families behov. sikre barnevernet tilstrekkelige ressurser til at de kan gi familier og barn behovstilpasset bistand, særlig med tanke på å forebygge omsorgsovertakelse. legge til rette for best mulige forutsetninger for barnet i de tilfellene der omsorgsovertakelse ikke kan unngås. sørge for at barn som har vært under barnevernets omsorg får en god start på voksenlivet. 10

11 8.4 Rus Rusproblemer er en av de største truslene mot personlig utvikling, et trygt familieliv og evnen til å ta vare på seg selv. I tillegg medfører rusmisbruk i mange tilfeller alvorlige helseproblemer. tilby lavterskeltjenester rettet mot barn, ungdom og voksne som har problemer med rus, enten det skyldes eget eller andres rusmisbruk. ha et godt ettervern for de som har kommet seg ut av rusmisbruket, for å unngå tilbakefall. ha et utstrakt samarbeid mellom skole, helsetjeneste, NAV, politi og barnevern for å fange opp rusproblemer tidlig. 8.5 Flyktninger I en urolig og omskiftelig verden må mange flykte fra krig og annen nød. Vi ønsker de flyktningene som kommer til oss velkommen og vil gi dem mulighet til et trygt og aktivt liv. Det er viktig for den enkeltes selvfølelse og livskvalitet at de så snart som mulig lærer det norske samfunnet å kjenne, blir integrert på en god måte og oppnår økonomisk og personlig selvstendighet. : videreføre introduksjonsordningen for flyktninger, og samtidig stille krav til aktivitet etter at introduksjonsperioden er avsluttet. ha en introduksjonsordning som er tilpasset den enkeltes kompetansenivå. ha en fadderordning for flyktninger gjennom frivillighetssentralen. at kommunen, innenfor egne virksomheter, legger til rette for hospiteringsordninger for flyktninger som skal introduseres i norsk arbeidsliv, i tillegg til å gå i dialog med lokalt næringsliv for å få i stand lignende ordninger hos disse. 8.6 Frivilligheten i helse- og omsorgsarbeidet Frivillig innsats er et godt supplement til lovfestede kommunale ytelser innenfor helse-, sosial- og omsorgsektoren. Frivilligheten bidrar til en bedre hverdag for eldre og uføre, gjør integrasjonen av flyktninger og arbeidsinnvandrere lettere og forebygger rusproblemer. Deltakelse i lag og organisasjoner er for mange avgjørende for etablering av sosiale nettverk og motvirker ensomhet og utenforskap. bruke Sørum Frivilligsentral aktivt i arbeidet med å videreutvikle og koordinere det frivillige arbeidet overfor grupper som trenger støtte. støtte frivillig arbeid som tilbyr eldre og funksjonshemmede aktiviteter i et fellesskap utenfor hjemmet. legge til rette for at eldre kan være en ressurs for frivilligheten. legge til rette for å etablere en fadderordning for flyktninger. støtte frivillig arbeid som satser på rusforebyggende tiltak. 11

12 9. Kultur, idrett og frivillige aktører Kultur og idrett er viktig for Sørums identitet. legge til rette for at dette skal vokse nedenfra, uavhengig av statlig og kommunal styring. Deltakelse i kultursektoren, lag og foreninger styrker tilhørighet, engasjement, fellesskap og verdiskaping i Sørum. Det frivillige forenings- og kulturlivet utgjør en vesentlig del av fritidstilbudet til både barn og voksne i kommunen. Medlemskap i lag og foreninger er et godt utgangspunkt for integrasjon i samfunnet og lokalmiljøet. Frivillighet bidrar til bedre livskvalitet. 9.1 Idrett og friluftsliv Aktivitet gjennom idrett og friluftsliv er verdifullt for fellesskapet. Det bidrar til god folkehelse og sikrer et sunt og godt oppvekstmiljø. Kommunen må legge til rette for et bredt idretts- og friluftsliv. videreføre og sikre en forutsigbar økonomisk støtte til idrettslag og -foreninger. bidra økonomisk til drift og vedlikehold av idrettsanleggene i kommunen. samarbeide med idrettslagene for å sikre den fysiske aktiviteten i skolen og i SFO. støtte arbeid som bidrar til at personer med funksjonshemminger kan ta del i idrett og andre organiserte aktiviteter. støtte arbeid som bidrar til at flerkulturelle øker sin deltagelse i fritidsaktiviteter. skape flere arenaer hvor ungdom kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs. sammen med lag/foreninger legge til rette for merking av turstier, oppkjøring av skiløyper og god tilgjengelighet til rekreasjonsområdene. 9.2 Kultur og kulturvern Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet, opplevelse og engasjement. Kulturaktiviteter er viktig for alle, uansett alder, identitet og tilhørighet. Nærmiljø og kommune er avhengige av gode rammevilkår for kulturlivet, slik at det kan utvikles attraktive tilbud til alle deler av befolkningen. For å få til dette må Sørum greie å skille seg ut som kulturarena og tilby noe unikt. Et mangfoldig kulturliv gir bygda vår identitet og gjør den til et attraktivt sted å tilbringe fritiden sin i. Et slikt kulturliv oppstår gjennom godt samarbeid mellom frivillig engasjement, profesjonelle aktører og gode rammebetingelser. Kulturminnene må ivaretas for fremtidige generasjoner. Et kulturminne som blir borte, kan ikke reetableres. Blaker Skanse er sentral i kulturarbeidet i Sørum. Det er godt grunnlag for å øke aktiviteten og legge til rette for flere kulturarbeidsplasser her. gi forutsigbar støtte til viktige kulturaktører som allerede er vel etablerte tilretteleggere for kulturelle aktiviteter, for eksempel Sørumfestivalen, Urskog-Hølandsbanen, Sørum og Blaker Historielag og Bingen Lenseminneforening. sikre kulturminner gjennom aktiv bruk av kommunens kulturminneplan. videreføre støtten til frivillige lag og foreninger som sikrer et mangfoldig tilbud innen aktiviteter og opplevelser bidra til kulturbasert næringsvekst lokalt i kommunen gjennom opplevelses- og naturbasert turisme. legge til rette for kulturaktiviteter på Blaker Skanse. ta initiativ til samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om samlokalisering av Sørumsands to biblioteker i Sørumsand sentrum. styrke kulturskolen i Sørum. 12

Program for Sørum Høyre. perioden 2015-2019

Program for Sørum Høyre. perioden 2015-2019 Program for Sørum Høyre perioden 2015-2019 Sørum Høyres ordførerkandidat Marianne Grimstad Hansen Politisk erfaring - 12 års erfaring som folkevalgt i Oslo og Sørum, gruppeleder Sørum Høyre siden 2011.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/05874 Arkivkode Saksbehandler Anne Grindal Søbye Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 30.05.2017 61/17 2 Klima- og miljøutvalget 30.05.2017

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram, Aurskog- Høland Høyre [Type text] [Type text] [Type text]

Partiprogram, Aurskog- Høland Høyre [Type text] [Type text] [Type text] Partiprogram, Aurskog- Høland Høyre 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] HØYRES PROGRAM 1. Høyres visjon 2. Frivilligheten 3. Oppvekst og utdanning 4. Arealplanlegging og samferdsel 5. Helse,

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer