Valgprogram Sørum Høyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre"

Transkript

1 Valgprogram Sørum Høyre

2 Sørum Høyres program Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3 Skolens fritidsordning 5. Samferdsel 5.1 Kollektivtransport 5.2 Veier 6. Miljø 7. Næring 7.1 Næringsliv og handel 7.2 Landbruk 8. Helse, omsorg og sosiale tjenester 8.1 Helse 8.2 Omsorg 8.3 Barnevern 8.4 Rus 8.5 Flyktninger 8.6 Frivilligheten i helse- og omsorgsarbeidet 9. Kultur, idrett og frivillige aktører 9.1 Idrett og friluftsliv 9.2 Kultur og kulturvern 2

3 1. Formål og verdier føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen For å sikre innbyggerne gode tjenester må kommunen ha robust økonomi, effektiv administrasjon og engasjerte medarbeidere. Sørum kommune har hatt større kostnader enn inntekter de siste årene, derfor er alle reserver nå oppbrukt. Denne trenden må snus for at Sørum skal kunne ha bærekraftig økonomi i fremtiden. Innbyggertallet i Sørum øker. Planleggingen må ta høyde for dette, samtidig som eksisterende drift ivaretas og forbedres. Kommunens tjenester skal være av høy kvalitet og oppgavene skal løses i samspill med innbyggerne, tilpasset den enkeltes behov. Brukertilpasset informasjon om tilgjengelighet og valgmuligheter er viktig. For å kunne tilby gode tjenester må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg fagfolk med høy kompetanse. Robuste fagmiljøer med utviklingsmuligheter for den enkelte arbeidstaker er viktig for å oppnå dette, og et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å beholde og rekruttere gode medarbeidere. Kommunen må aktivt søke å rekruttere lærlinger innenfor alle tjenesteområder. Det må legges til rette for mest mulig effektiv drift av kommunen ved en styrking av de tjenesteytende ledd, uten vekst i administrasjonen. Sørum Høyre mener tiden er moden for en kommunereform. Innenfor mange områder har vi de senere årene, sammen med nabokommunene, opprettet interkommunale selskaper for å løse oppgaver som er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig for en kommune å løse dem alene. Disse selskapene lever i stor grad sine egne liv, løsrevet fra politikken. Dette medfører at politikernes reelle påvirkningsmulighet i beslutningsprosessene reduseres, noe som undergraver folkestyret. Gjennom en kommunereform vil vi kunne styrke den demokratiske kontrollen. En større kommune vil også bety styrking av fagmiljøer, samt en mer effektiv administrasjon. I tillegg vil regionen få en «sterkere stemme» overfor statlige myndigheter som Jernbaneverket, NSB og veimyndightene. Større kommuner vil også danne grunnlag for en mer effektiv og miljøvennlig regional planlegging både innen infrastruktur og arealbruk. effektivisere kommunens tjenester. styrke kvaliteten på tjenestene. legge til rette for offentlig-privat samarbeid der det gir lavere kostnader, bedre tjenester og raskere oppbygging av nye tjenester, for eksempel innenfor samferdsel, eiendomsdrift og tekniske tjenester. at Sørum kommune skal fremstå som en god, effektiv og attraktiv arbeidsgiver. arbeide aktivt for å etablere lærlingeplasser i kommunen 3

4 være en pådriver for kommunereform og sikre at Sørum får innflytelse på hvor nye kommunegrenser skal gå. legge grunnlaget for den fremtidige veksten i kommunen i samsvar med de overordnede planene for Oslo- og Akershusregionen. 3. Eiendomsskatt Høyre har som grunnstandpunkt at folks boliger ikke skal være gjenstand for beskatning. På grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, er det lite realistisk med en umiddelbar fjerning av denne nå. Med bedre økonomisk styring vil eiendomsskatten kunne reduseres gradvis og til slutt fjernes helt. arbeide for bedre økonomisk styring i kommunen. arbeide for å fjerne eiendomsskatten. 4. Barnehage og skole Et godt oppvekstmiljø er viktig. Sammen med hjemmet, er barnehagen og skolen de viktigste læringsarenaene for barna. Disse stedene danner grunnlaget for barnets utvikling og tilpasning til det voksne liv. Høyre mener det er viktig å satse på barnehager og skoler. 4.1 Barnehage De fleste barn går i barnehage før de begynner på skolen. Sørum Høyre ønsker høy kvalitet i barnehagene, blant annet gjennom en økning av andelen fagpersonell og styrking av barnas språkutvikling. Sørum Høyre ønsker lik behandling av alle barnehager, uavhengig av om de er offentlige eller private. Vi vil at det bygges nye barnehager i takt med befolkningsveksten. For å redusere investeringskostnadene for kommunen er det viktig å invitere private aktører til å bygge dem. ha full barnehagedekning, med mangfold i tilbudene og høy kvalitet. ha mer varierte åpningstider i barnehagene. kartlegge 4-åringers språkkunnskaper før de begynner på skolen. øke andelen godkjent pedagogisk personell i barnehagene. 4.2 Skole Det er en målsetting at skolen i Sørum skal være blant de beste i landet, med undervisning tilpasset den enkelte. Skolen er kommunens viktigste arena for å sikre at alle får muligheten til å lykkes i samfunnet. Høy kvalitet på undervisningen skal bidra til at elevene tilegner seg den kunnskapen de trenger for å møte nye utfor- 4

5 dringer i senere skolegang, i arbeidslivet og ute i samfunnet. Dette krever et høyt faglig og pedagogisk nivå hos lærerne. God disiplin i klasserommet og et godt samarbeid mellom skole, hjem og kommune er viktig for Høyre. Samtidig som elever og foresatte skal kunne stille krav til skole og lærer, skal skolen også kunne ha forventninger til elevenes innsats og foreldrenes oppfølging. Tettere dialog mellom skolen og hjemmet, evaluering av undervisningen samt gode tilbakemeldinger på elevens faglige ståsted, er tiltak som vil bygge opp en kultur der det å lykkes blir et verdsatt mål. Samfunnet har behov for personer med utdannelse innen både yrkesfag og realfag. Samtidig fører økt handel og samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter til stadig større språkkrav i næringslivet. Sørum-skolen skal utdanne elever som er best mulig utrustet til å møte morgendagens utfordringer. styrke tilbudet for etter- og videreutdanning av lærere. ha nulltoleranse mot vold, mobbing og narkotika. ha faglig god leksehjelp. arbeide for at elever som trenger større utfordringer får tilrettelagt opplæring og mulighet til å ta fag i høyere klassetrinn. innføre valgfritt sidemål. ha anonym retting av større prøver i grunnskolen. styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. 4.3 Skolens fritidsordning SFO skal være et frivillig og aktivitetsbasert tilbud fra 1. til 4. klasse utenom skoletid. Mens skolens hovedoppgave er læring, kan SFO være en god arena for sosial utvikling. SFO skal bidra til å skape et bedre miljø og motvirke mobbing. Foreldre som har barn på SFO skal være trygge på at barna blir fulgt opp på en god måte og at aktivitetene foregår innenfor sikre rammer. ha behovsprøvd betaling i SFO. legge til rette for tettere samarbeid mellom SFO og aktivitets- og trivselsskapende organisasjoner, blant annet innen idrett og kultur. 4.4 Topprealfagsgymnas Høyre har som visjon at Sørum skal være en foregangskommune innen teknologi, entreprenørskap og innovasjon. Derfor vil Sørum Høyre arbeide for at Sørumsand videregående skole blir Norges aller første topprealfagsgymnas, i nært samarbeid med lokale forskningsmiljøer i Oslo og Akershus. Sørum Høye vil arbeide for at Sørumsand videregående skole blir Norges første topprealfagsgymnas, med hovedfokus på teknologi, entreprenørskap og innovasjon. 5

6 5. Samferdsel Den store befolkningsveksten vi står overfor krever fokus på infrastruktur. Mange pendler allerede i dag til arbeid og skole, og antallet vil øke betydelig de nærmeste årene. Derfor må det legges bedre til rette for pendlerne med innfartsparkering, matebusser og gang- og sykkelveier til kollektivknutepunktene. Nye teknologiske løsninger og nye finansieringsformer må tas i bruk og for å oppnå dette. For å få til gode samferdselsløsninger er Sørum kommune avhengig av samarbeid både med Staten, fylkeskommunen og nabokommuner. Sørum kommune skal være en aktiv pådriver overfor fylkeskommunen, Jernbaneverket, NSB og Statens vegvesen i samferdselssaker for å bedre infrastrukturen. Denne utviklingen må også sees i sammenheng med en ny kommunestruktur. Sørum Kommune skal ha en trygg, effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling. 5.1 Kollektivtransport Befolkningsveksten i Akershus skaper store utfordringer for trafikkavviklingen. Derfor må det legges til rette for et miljøvennlig og effektivt kollektivsystem. Sørum er en del av Osloregionen og må være med i en helhetlig utvikling av regionens kollektivtilbud. Kollektivtilbudet må styrkes slik at dette blir et naturlig førstevalg. I tillegg til de to jernbanetraseene gjennom kommunen, må Sørum også ha et godt busstilbud med ekspressbusser inn til Oslo sentrum. Det må etableres bedre innfartsparkering både i Frogner, Sørumsand og ved knutepunktene for ekspressbuss. Sørumsand og Frogner må bygges ut som fullverdige kollektivknutepunkt. Det må bli enklere og mer effektivt for innbyggere fra andre deler av kommunen å komme seg til og fra knutepunktene. Skyttelbusser bør opprettes mellom tettstedene og jernbanestasjonene i rushtiden. styrke Sørumsand og Frogner som kollektivknutepunkt. ha flere korresponderende matebusser. på lang sikt ha dobbeltspor på Kongsvingerbanen, men på kort sikt arbeide for å øke kapasiteten ved etablering av nye krysningsspor. arbeide for halvtimersruter på Kongsvingerbanen og på sentrale bussruter. arbeide for samlokalisering av Gardermobanen og Hovedbanen gjennom Sørum. Etablere dobbeltspor på Hovedbanen og ny Frogner stasjon som et kollektivknutepunkt. arbeide for å etablere en felles stasjon for Rånåsfoss og Auli. arbeide for togavgang fra Frogner til Oslo Lufthavn Gardermoen. 5.2 Veier Veinettet må være godt vedlikeholdt og utbyggingen bør ligge i forkant av behovsutviklingen. Ny utbygging må ta hensyn til miljøet og ivareta kommunens landlige preg. Kommunen skal være en pådriver for å få et godt utbygd gang- og sykkelveinett som gjør det enkelt for myke trafikanter å ferdes trygt. Antall kilometer med gang- og sykkelvei langs fylkesveiene må økes i samarbeid med fylkeskommunen. Ved nye veiprosjekter skal det tas hensyn til myke trafikanter. 6

7 Den økende trafikkbelastningen i og rundt Frogner sentrum skaper ofte trafikkfarlige situasjoner. Dette vil forsterke seg ved skoleutbyggingen på Frogner. Ny Frogner bru må realiseres raskt. arbeide for en rask og helhetlig forbedring av trafikksituasjonen på Frogner, hvor målet er en effektiv trafikkavvikling og sikker skolevei for barna. arbeide for at veinettet utbygges i takt med behovet. ha flere kilometer gang og sykkelveier langs eksisterende veier, og kreve at det bygges gang- og sykkelvei når nye boligområder bygges ut. bedre trafikksituasjonen på Frogner, blant annet slik at omkjøringsvei for E6 legges utenom Frogner sentrum. bruke offentlig-privat samarbeid (OPS) der det er hensiktsmessig, slik at samferdselsprosjekter kan bygges ut raskere. at det skal etableres ny vei utenom Lørenfallet sentrum. være en pådriver for utbedring av Fv 172 mot Fetsund. arbeide for at alle skoleveier som ikke utløser rettigheter til skoleskyss skal ha gang- og sykkelvei. utbyggingen av gang/sykkelveier skal prioriteres 6. Miljø Klimaproblemene vi står overfor globalt, nasjonalt og lokalt byr på store utfordringer. Sørum kommune må ha ambisiøse mål for sin miljø- og klimapolitikk. Høyres visjon er at Sørum kommune skal være en lavutslipps-kommune som danner grunnlag for et godt bomiljø og et godt klima. Høyre legger prinsippene om «føre-var» og «forurenseren-betaler» til grunn for sin miljøpolitikk. føre en politikk som legger til rette for at den forventede befolkningsveksten ikke medfører økt klimautslipp. Befolkningsveksten skal primært komme i eksisterende tettsteder, hovedsakelig i Sørumsand og Frogner. Det er viktig å ta vare på naturmangfold, kulturminner, turstier og sammenhengende landbruksområder. Det må derfor være fokus på en mer effektiv arealutnyttelse, også gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene. Sørums natur og kulturminner må forvaltes slik at disse verdiene blir overlatt til neste generasjon i samme eller bedre tilstand enn vi mottok dem. legge vekt på naturmangfold, estetikk og arkitektur ved utbygginger. Nye bygg må tilpasses miljøet det plasseres i og «grønne lunger» må bevares og styrkes. Virksomheter som krever mye transport må legges til områder som ikke kommer i konflikt med boområder. Med økt utbygging vil støy bli en utfordring. Utbyggingsprosjekter må møte dette med støyskjerming, arealeffektiv planlegging, bevisste trasévalg og andre tiltak som gir positive miljømessige ringvirkninger. 7

8 : at alle nybygg skal være energieffektive. legge til rette for tilflytting og konsentrere den største befolkningsveksten rundt eksisterende tettsteder. verne om viktige naturressurser, blant annet gjennom effektiv arealplanlegging. legge til rette for redusert forurensning fra landbruk, næringsliv og boliger. ha en utslippsfri kommunal bilpark. sørge for at det blir etablert ladepunkter for elbil i kommunen. unngå økte kommunale avgifter ved å utføre kost - /nytte vurderinger før større prosjekter igangsettes, blant annet på kommunens ledningsnett og avløpssaneringssystem. sikre at det etableres gode og attraktive uterom i tilknytning til alle utbygginger, med elementer som gjør dem attraktive for bruk. 7. Næring Et verdiskapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Robuste bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet. Landbruket er tradisjonelt en viktig næring i Sørum. Slik skal det være også i fortsettelsen. Det er viktig å sikre og legge til rette for utvikling av små lokale arbeidsplasser som har betydning for miljøet og lokalsamfunnet. Flere av disse er tilknyttet handel, og i økende grad kultur- og turistnæring. 7.1 Næringsliv og handel I tråd med befolkningsveksten må kommunen legge til rette for utvikling av nye, miljøvennlige og nyskapende arbeidsplasser og være en aktiv samarbeidspartner for det eksisterende næringslivet. Mange pendler i dag ut av kommunen. Denne pendlingen ønsker Høyre å redusere ved aktiv næringsutvikling. Flere bedrifter betyr flere arbeidsplasser i Sørum. Det er god familie- og miljøpolitikk å skape lokale arbeidsplasser. Dette vil også kunne gi økt pendling inn til kommunen. Sørum har en sentral plassering i hovedstadsregionen mellom Oslo og Gardermoen, med to jernbanelinjer og E6. Det er en betydelig handelslekkasje ut av kommunen. Høyre vil ha gode vekstvilkår for tjenesteytende næringer, og vil legge til rette for økt areal til slik virksomhet. Tilgjengelighet er avgjørende og det må være nok parkeringsplasser til de som skal benytte seg av handels- og tjenestetilbudene. Nye bygg i sentrumsområdene bør ha parkeringsplasser under bakkenivå. legge til rette for lokal næringsutvikling basert på lokale forutsetninger. arbeide for at næringslivet utvikles slik at det kan møte fremtidens miljøkrav. holde kommunale avgifter og gebyrer for næringslivet så lave som mulig. arbeide for å få etablert hotell og badeland på Frogner. bestrebe at det etableres flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. 8

9 7.2 Landbruk Sørum er en landbrukskommune med matjord av svært høy kvalitet. Matproduksjon og selvforsyning blir stadig viktigere i et omskiftelig globalt samfunn. Derfor må det legges til rette for et produktivt og nyskapende landbruk. Samtidig ligger kommunen i det området i Norge som har størst befolkningspress. Det forventes derfor av oss at vi legger til rette for utbygging og fortetting. Hvis vi skal greie å ivareta landbrukstradisjonen og kommunens landlige preg, samtidig som vi skal legge til rette for befolkningsvekst, mener Høyre det er viktig med god planlegging og en bevisst strategi. På Frogner og Sørumsand erkjenner vi at vekst må gå foran vern, men i resten av kommunen må vern gå foran vekst. legge til rette for bevaring og utvikling av et produktivt landbruk i Sørum. begrense utbygging på dyrkbar jord til helt avgrensede områder rundt de største kollektivknutepunktene, fortrinnsvis i Sørumsand og Frogner. ha ekstra sterkt vern av dyrkbar jord utenfor sentrumsområdene. at arealkrevende utbygging utenfor sentrumsområdene skal ligge på hardmark. 8. Helse, omsorg og sosiale tjenester God helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men også om livskvalitet og følelse av mestring i den livssituasjonen man er. Hovedansvaret for egen helse ligger hos oss selv, men når utfordringene overstiger evnen til selvhjelp, skal kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester utgjøre et trygt sikkerhetsnett. Hjelpen skal være av høy faglig kvalitet og tilpasset den enkeltes behov. Alle skal sikres et verdig livsgrunnlag. Kommunen skal ha høy kvalitet både når det gjelder forebygging og behandling. Det er kommunens ansvar å stille krav til innholdet i tjenestene og å finansiere disse, men Sørum Høyre mener det vil være positivt med et større innslag av private tilbydere da dette vil kunne bidra til større fleksibilitet og mangfold i tjenestetilbudet. 8.1 Helse Kommunen skal legge til rette for forebygging av fysisk og psykisk sykdom. I tillegg skal hver enkelt av oss sikres effektiv og god behandling både ved akutt og kronisk sykdom. For at behandlingen skal ha optimal effekt må det også finnes et godt rehabiliteringstilbud. For dem som opplever at aktiv behandling ikke fører frem, er det viktig med en verdig avslutning på livet. Utrykningstiden for ambulanse til deler av kommunen er for lang, noe arbeide for å endre. 9

10 sørge for at det fokusers på folkehelsearbeid i alle kommunens virksomheter. sikre reell valgfrihet innenfor legetjenesten og øke antallet fastleger i takt med befolkningsutviklingen. styrke psykologtjenesten, både for å forebygge og behandle. styrke helsestasjons- og skolehelsetjenestens ressurser. opprettholde en faglig god legevakt på Sørumsand. ta initiativ for å få etablert en ambulansestasjon i eller i nærheten av Sørumsand. legge til rette for oppbygging av en rehabiliteringsenhet for hele Romerike i Sørum, gjerne i tilknytning til Sørvald. legge til rette for etablering av et hospice for lindrende behandling ved livets slutt for hele Romerike, sentralt plassert i tilknytning til E Omsorg Livskvalitet er viktig for alle, uansett alder og helsetilstand. Vi tror selvstendighet og mestringsfølelse er viktig for å oppnå dette. Høyre vil ha en omsorgstjeneste som samarbeider med den enkelte og understøtter den enkeltes behov og mestringsevne. De som har omsorgsbehov skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og ha mulighet til å leve et aktivt og sosialt liv. De som ikke er i stand til å bo hjemme, skal ha trygghet for at det finnes tilgjengelige institusjonsplasser som tilbyr tjenester av høy kvalitet. Det er viktig at det er tilgang på både korttids- og langtidsplasser. Kommunen har ansvar for, og skal sikre, god kvalitet på tjenestene. Med det som utgangspunkt er Høyre åpne for å samarbeide med andre aktører, også private, dersom det kan gi brukerne bedre tjenester. legge til rette for bygging av eldreboliger, omsorgsboliger og eldresentre i Sørumsand og Frogner. fortsette utbyggingen av hjemmetjenestene i takt med at antallet eldre øker. at Sørum skal være en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny velferdsteknologi for å øke trygghetsfølelse og sikkerhet. at fremtidige institusjonsplasser skal bygges i tilknytning til eksisterende. Først og fremst for å skape robuste fagmiljøer som tiltrekker seg kompetente medarbeidere, men også for å skape stordriftsfordeler. at personlig brukerstyrt assistanse skal tilbys funksjonshemmede som har behov for det. 8.3 Barnevern Familien er vårt viktigste sosiale fellesskap, og den utgjør et fundament i den enkeltes liv som kommunen aldri kan erstatte. Imidlertid kan familier noen ganger komme i sårbare situasjoner hvor de trenger hjelp av ulik art. Det er da viktig at det finnes tilgjengelige hjelpetiltak tilpasset den enkelte families behov. sikre barnevernet tilstrekkelige ressurser til at de kan gi familier og barn behovstilpasset bistand, særlig med tanke på å forebygge omsorgsovertakelse. legge til rette for best mulige forutsetninger for barnet i de tilfellene der omsorgsovertakelse ikke kan unngås. sørge for at barn som har vært under barnevernets omsorg får en god start på voksenlivet. 10

11 8.4 Rus Rusproblemer er en av de største truslene mot personlig utvikling, et trygt familieliv og evnen til å ta vare på seg selv. I tillegg medfører rusmisbruk i mange tilfeller alvorlige helseproblemer. tilby lavterskeltjenester rettet mot barn, ungdom og voksne som har problemer med rus, enten det skyldes eget eller andres rusmisbruk. ha et godt ettervern for de som har kommet seg ut av rusmisbruket, for å unngå tilbakefall. ha et utstrakt samarbeid mellom skole, helsetjeneste, NAV, politi og barnevern for å fange opp rusproblemer tidlig. 8.5 Flyktninger I en urolig og omskiftelig verden må mange flykte fra krig og annen nød. Vi ønsker de flyktningene som kommer til oss velkommen og vil gi dem mulighet til et trygt og aktivt liv. Det er viktig for den enkeltes selvfølelse og livskvalitet at de så snart som mulig lærer det norske samfunnet å kjenne, blir integrert på en god måte og oppnår økonomisk og personlig selvstendighet. : videreføre introduksjonsordningen for flyktninger, og samtidig stille krav til aktivitet etter at introduksjonsperioden er avsluttet. ha en introduksjonsordning som er tilpasset den enkeltes kompetansenivå. ha en fadderordning for flyktninger gjennom frivillighetssentralen. at kommunen, innenfor egne virksomheter, legger til rette for hospiteringsordninger for flyktninger som skal introduseres i norsk arbeidsliv, i tillegg til å gå i dialog med lokalt næringsliv for å få i stand lignende ordninger hos disse. 8.6 Frivilligheten i helse- og omsorgsarbeidet Frivillig innsats er et godt supplement til lovfestede kommunale ytelser innenfor helse-, sosial- og omsorgsektoren. Frivilligheten bidrar til en bedre hverdag for eldre og uføre, gjør integrasjonen av flyktninger og arbeidsinnvandrere lettere og forebygger rusproblemer. Deltakelse i lag og organisasjoner er for mange avgjørende for etablering av sosiale nettverk og motvirker ensomhet og utenforskap. bruke Sørum Frivilligsentral aktivt i arbeidet med å videreutvikle og koordinere det frivillige arbeidet overfor grupper som trenger støtte. støtte frivillig arbeid som tilbyr eldre og funksjonshemmede aktiviteter i et fellesskap utenfor hjemmet. legge til rette for at eldre kan være en ressurs for frivilligheten. legge til rette for å etablere en fadderordning for flyktninger. støtte frivillig arbeid som satser på rusforebyggende tiltak. 11

12 9. Kultur, idrett og frivillige aktører Kultur og idrett er viktig for Sørums identitet. legge til rette for at dette skal vokse nedenfra, uavhengig av statlig og kommunal styring. Deltakelse i kultursektoren, lag og foreninger styrker tilhørighet, engasjement, fellesskap og verdiskaping i Sørum. Det frivillige forenings- og kulturlivet utgjør en vesentlig del av fritidstilbudet til både barn og voksne i kommunen. Medlemskap i lag og foreninger er et godt utgangspunkt for integrasjon i samfunnet og lokalmiljøet. Frivillighet bidrar til bedre livskvalitet. 9.1 Idrett og friluftsliv Aktivitet gjennom idrett og friluftsliv er verdifullt for fellesskapet. Det bidrar til god folkehelse og sikrer et sunt og godt oppvekstmiljø. Kommunen må legge til rette for et bredt idretts- og friluftsliv. videreføre og sikre en forutsigbar økonomisk støtte til idrettslag og -foreninger. bidra økonomisk til drift og vedlikehold av idrettsanleggene i kommunen. samarbeide med idrettslagene for å sikre den fysiske aktiviteten i skolen og i SFO. støtte arbeid som bidrar til at personer med funksjonshemminger kan ta del i idrett og andre organiserte aktiviteter. støtte arbeid som bidrar til at flerkulturelle øker sin deltagelse i fritidsaktiviteter. skape flere arenaer hvor ungdom kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs. sammen med lag/foreninger legge til rette for merking av turstier, oppkjøring av skiløyper og god tilgjengelighet til rekreasjonsområdene. 9.2 Kultur og kulturvern Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet, opplevelse og engasjement. Kulturaktiviteter er viktig for alle, uansett alder, identitet og tilhørighet. Nærmiljø og kommune er avhengige av gode rammevilkår for kulturlivet, slik at det kan utvikles attraktive tilbud til alle deler av befolkningen. For å få til dette må Sørum greie å skille seg ut som kulturarena og tilby noe unikt. Et mangfoldig kulturliv gir bygda vår identitet og gjør den til et attraktivt sted å tilbringe fritiden sin i. Et slikt kulturliv oppstår gjennom godt samarbeid mellom frivillig engasjement, profesjonelle aktører og gode rammebetingelser. Kulturminnene må ivaretas for fremtidige generasjoner. Et kulturminne som blir borte, kan ikke reetableres. Blaker Skanse er sentral i kulturarbeidet i Sørum. Det er godt grunnlag for å øke aktiviteten og legge til rette for flere kulturarbeidsplasser her. gi forutsigbar støtte til viktige kulturaktører som allerede er vel etablerte tilretteleggere for kulturelle aktiviteter, for eksempel Sørumfestivalen, Urskog-Hølandsbanen, Sørum og Blaker Historielag og Bingen Lenseminneforening. sikre kulturminner gjennom aktiv bruk av kommunens kulturminneplan. videreføre støtten til frivillige lag og foreninger som sikrer et mangfoldig tilbud innen aktiviteter og opplevelser bidra til kulturbasert næringsvekst lokalt i kommunen gjennom opplevelses- og naturbasert turisme. legge til rette for kulturaktiviteter på Blaker Skanse. ta initiativ til samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om samlokalisering av Sørumsands to biblioteker i Sørumsand sentrum. styrke kulturskolen i Sørum. 12

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer