Vår ref.: Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: 200800037-86 Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert 24.6.11"

Transkript

1 Regionalenheten Senter for bygdekultur Hjerleid 2662 DOVRE Vår ref.: Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /11 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Regional omstilling og nyskaping Regionalenheten; Fylkeskommunal støtte kr ,- til næmingordningen ved Hjerleid, senter for bygdekultur Tilsagn nr VEDTAK Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilger kr ,- til næmingeordningen ved Hjerleid, senter for bygdekultur. Beløpet er å betrakte som et engangstilskudd for opprettelse/utvikling av utdanningen ved Hjerleid, senter for bygdekultur. FR-sak nummer 765/11 er av ikke prinsipiell art, der fylkesrådmannen i henhold til fullmakt har gjort sitt vedtak innenfor politiske føringer i regionalt handlingsprogram Søknaden er behandlet og vedtatt uten politisk behandling, i henhold til fylkeskommunens delegeringsreglement A-07. Midlene belastes: Ansvar , funksjon 17010, næringsutvikling Med hilsen Trond Carlson Teamleder Dag Arne Henriksen rådgiver Kopi: Innlandet Revisjon IKS, her Fagenhet økonomi ved Guri Oldertrøen, her Fagenhet regional utvikling ved Dag Arne Henriksen, her Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Dag Arne Henriksen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. Nr: E-post: Telefaks:

2 INNLEDNING Senter for bygdekultur satte i 2007 i gang den såkalte Næmingordningen, som var et 3-årig prosjekt støttet av Riksantikvarens verdiskapningsmidler, Partnerskapsmidler fra Region Nord-Gudbrandsdal og fra Innovasjon Norge Oppland. Prosjektet ble satt i gang i samarbeid mellom Møre- og Romsdal fylke, Trøndelagsfylkene og Oppland, og 9 handverkere med svennebrev i byggfaget ble tilsatt i utdanningsstillinger i 3 år med faglig fordypning i tradisjonsbygging, for å bli kvalifiserte til å arbeide med antikvarisk bygningsvern i disse fylkene framover. Prosjektet ble vurdert som såpass vellykket av alle samarbeidspartene, og ikke minst av kundene, dvs offentlige og private eiere av verneverdig og fredet bebyggelse, så prosjektet ble forlenget med 3 år: I 2010 overlappet de to næmingkullene hverandre, slik at første kull fikk formidlet kunnskapen sin til nykommerne og første kull ble uteksaminert av Norsk Handverksutvikling. I denne perioden avsluttet Riksantikvaren sitt verdiskapningsprosjekt, så midlene fra dem varte ut Etter drøfting mellom Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdal og Oppland fylkeskommune, ble det i et møte vedtatt at fylkeskommunen skulle bidra med tilnærmet den delen som Riksantikvaren tidligere dekket, siden fylket også vurderte ordningen som verdifull for Oppland, og det var viktig at det nye kullet skulle fullføre opplæringen. Begrunnelse for næmingordningen: Stortinget har vedtatt at alle freda bygninger skal ha nådd et alminnelig vedlikeholdsnivå innen Til dette trengs det midler og kyndige handverkere. I Oppland er det registrert ca 500 freda bygninger, (OFK, v. Arnfinn Engen), og skal disse settes i stand innen 2020, så må handverkerne i fylket reparere over 1 hus pr uke. Riksantikvaren krever at bygningene settes i stand etter prinsipper om autensitet, derfor må handverkerne ha spesialkompetanse innenfor tradisjonelle teknikker, materialkunnskap og forståelse og kunnskap om dokumentasjon og byggeskikk. Denne kunnskapen formidles ikke i videregående skole, og det er få byggefirma som har handverkere med slik kunnskap. Man vet også at det ikke eksisterer en videreutdanning og faglig fordypning i tradisjonskunnskap for tømrere i Norge, heller ikke innenfor andre handverksfag. Derfor er næmingordningen pr i dag det eneste utdanningstilbudet i landet som gir denne kunnskapen, som er så verdifull for kulturminnevernet. Oppland fylkeskommune deltar aktivt i å få forståelse og gjennomslag for at denne utdanningsformen skal bli varig, dvs landsdekkende og varig offentlig finansiert og organisert. OFK arbeider for dette sammen med de andre fylkene og Byggenæringens landforening, Norsk Handverksutvikling, Riksantikvaren m.fl, og det settes inn en offensiv over sommeren. TIL SAKEN Senter for bygdekultur er en bedrift eid av Stiftelsen Norsk Kulturarv, med formål: Vern igjennom bruk. Senter for bygdekultur er i ferd med å bli etablert som et nasjonalt senter for bygningsvern, næmingordningen og den øvrige handverksopplæringen på Hjerleid er en vesentlig del i dette nasjonale kompetansesenteret. Nord-Gudbrandsdal vg skole, avd. Hjerleid og Senter for bygdekultur har nylig inngått en avtale om å bruke næmingene som instruktører for elevene på byggfag ved skolen i årene framover. Dette kan

3 skape økt interesse blant elever for tradisjonsfag, og bidra til et inspirerende fagmiljø for alle på Hjerleid. I budsjettet for næmingordningen er administrasjonen satt til et minimum, men partene forutsetter rapportering og eget prosjektregnskap. Alle næmingene er ansatt i 3 år i Senter for bygdekultur, og de har krav på oppfølging som andre ansatte. Dovre handverksenter ved Steinar Moldal er engasjert som faglig ansvarlig for næmingene. KONKLUSJON Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilger kr ,- til næmingeordningen ved Hjerleid, senter for bygdekultur. Beløpet er å betrakte som et engangstilskudd for opprettelse/utvikling av utdanningen ved Hjerleid, Senter for bygdekultur. For tilsagnet gjelder følgende vilkår: 1. Søker må sende inn skriftlig aksept av tilsagnets vilkår til fylkeskommunen, innen en (1) måned etter tilsagnsdato. 2. Prosjektet må realiseres i samsvar med de planer som er lagt fram. 3. Tilsagnet er gyldig ut tilsagnsåret pluss ytterligere 2 påfølgende år, hvis ikke annet står skrevet i dette tilsagnsbrev. I tillegg kan det søkes om ytterligere forlengelse i 1 år. Hvis prosjektet/ tiltaket ikke gjennomføres innenfor tidsfristene, vil tilsagnet falle bort. 4. Eventuelle endringer i prosjektet i forhold til de innsendte opplysninger skal godkjennes av fylkeskommunen. 5. Fylkeskommunen kan iverksette egnede kontrolltiltak vedrørende anvendelsen av tilsagnet i henhold til Fylkeskommunens økonomihåndbok pkt Riksrevisjonen har kontrolladgang i henhold til Bevilgningsreglementets 10 annet ledd. Utbetalingsvilkår: Det kan foretas delutbetaling ut fra bekreftede medgåtte kostnader i prosjektet, begrenset oppad til 75 % av innvilget tilsagn. Anmodning om sluttutbetaling sendes Oppland fylkeskommune ved regionalenheten når prosjektet er gjennomført, sammen med revisorbekreftet prosjektregnskap og fullfinansiering. I tillegg må det ved prosjektavslutning rapporteres på eget skjema (skjema 4c) via Følg anvisning på startsiden for å opprette ny brukerkonto. Som prosjektnavn benyttes tilsagnsnummeret som er angitt i tilsagnsbrevet (XX.20XX). Vedlagte utskrift av skjema 4c viser hvilke spørsmål og beskrivelser i forhold til effekt- og resultatindikatorer som det skal rapporteres på. Vi ber om at det vises til ovenfor nevnte saksnr./dokumentnr. i framtidig korrespondanse. Oppland fylkeskommune (regionalenheten) skal synliggjøres som støttespiller i sluttrapport og annen profilering eller orientering om prosjektet.

4 Skjema 4c: Statsbudsjettet 2010 Krav til rapportering på felles effekt- og resultatindikatorer fra fylkeskommunene av virkemidlene fra KRD 1. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva var de overordnede målene med prosjektet? 2. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva er prosjektets viktigste resultater og forventede effekter? 3. Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten dersom støtten fra offentlige instanser (fylkeskommune, kommune, regionråd eller andre offentlige instanser) hadde uteblitt? 1 Gjennomført prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme skala og tidsskjema 2 Gjennomført prosjektet/aktiviteten i samme skala, men på et senere tidspunkt 3 Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala, men med samme tidsskjema 4 Gjennomført prosjektet/aktiviteten på et senere tidspunkt og i en mer begrenset skala 5 Prosjektet/aktiviteten ville ikke bli gjennomført 9 Vet ikke/ikke relevant : 4. Hvor geografisk konsentrert har eller vil prosjektet ha effekt? 1 Helt lokal effekt (overveiende innenfor én kommune) 2 Effekten kom innen flere kommuner i regionen 3 Effekten kom i hele fylket 4 Effekten kom i eget og andre fylker 5 Effekten kom i eget fylke samt andre fylker og/eller utenfor Norge 9 Vet ikke/ikke relevant 5. I hvilken grad har prosjektet nådd eller vil prosjektet nå sine mål? Har prosjektet bidratt, eller vil prosjektet bidra til 6. å stabilisere eller øke befolkningen? 7. å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser? 8. å opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer? 9. økt innovasjon eller innovasjonsevne? 10. økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen? 11. økt tilgjengelighet (bedre veger, havner, andre transporttiltak og bredbånd)? 12. å styrke regionale sentra? 13. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter? 14. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? Svaralternativene i spørsmålene 5-14 graderes fra 1 i svært liten grad til 5 i svært stor grad. Svaralternativ 9 vet ikke/ikke relevant. Svar Benevning 1 I svært liten grad 2 I liten grad 3 I noen grad 4 I stor grad 5 I svært stor grad 9 Vet ikke/ikke relevant Dag Arne Henriksen

5

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer