ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07

2

3 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. RAPPORTENS DESIGN OG UTFORMING: LUTO.no FOTOS: Harald Harnang LUTO.no TRYKK: Nor-Trykk

4 07ÅRSBERETNING VIRKSOMHETENS ART HISTORIKK OG EIERSKAP Nordkraft AS ble etablert 14. februar 1978 med formål å bygge ut Sørfjord Kraftverk beliggende i Tysfjord kommune (1982), og Sildvik Kraftverk i Narvik kommune (1982). I 1987 ervervet Nordkraft, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv Kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble Eastern Norge Kobbelv AS (ENK) og Lunds Energi Norge AS gitt rett til å ta ut Nordkrafts andel av kraften fra Kobbelv Kraftverk for en periode på 55 år. ENK var eid 100 % av Eastern Group plc senere TXU Europe Group plc. Nordkraft AS har hevet avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra Selskapet disponerer nå 87 % av sin andel av Kobbelvkraften, mens de resterende 13 % disponeres av Lunds Energi Norge AS for den resterende del av avtaleperioden på 55 år. Det var energiverkene i Nordre Nordland og Sør- Troms (9 aksjonærer) som eide selskapet frem til Narvik Energi AS overtok selskapet fullt ut i 2001, og inkluderte selskapet i konsernet Narvik Energi. I 2002 ble resterende ansatte i Nordkraft AS overtatt av Narvik Energi AS. I perioden var det ingen ansatte i Nordkraft AS. Nordkraft AS, med Nordkraft AS som overtakende selskap. Senere i året endret morselskapet i konsernet selskapsnavn fra Narvik Energi Holdning AS til Narvik Energi AS. Dette medførte vesentlige endringer for virksomheten i Nordkraft AS. I tillegg til aktiva ble også alle ansatte tilknyttet administrasjon og produksjonsvirksomheten i konsernet overtatt av selskapet. Etter fusjonen har Nordkraft AS helt eierskap i 6 kraftverk og delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon, er samlet egenproduksjon ca 937 GWh/år, herunder konsesjonskraftrettigheter på ca 94 GWh/år som disponeres frem til år I tillegg eier selskapet 50 % av Nordkraft Vind AS med en estimert produksjonskapasitet på ca 24 GWh/år, og 15 % av Salten Kraftsamband AS med en produksjonstilgang på ca GWh/år. Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og er datterselskap i konsernet Narvik Energi. Iht. aksjonæravtale skal selskapets hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening for selskapet. Med virkning fra fusjonerte produksjonsselskapene i konsernet; Narvik Energi AS og 2 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

5 ÅRET 2007 Styret har i 2007 avholdt 8 styremøter og behandlet 46 saker. Driftsmessig var året 2007 preget av fallende kraftpriser og over normalt tilsig til vannkraftverkene for konsernet. Gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord- Pool for 2007 ble 22,3 øre/kwh, som er en nedgang fra 2006 med 16,8 øre/kwh (-43 %). Gjennomsnittlig oppnådd pris for den kraften som disponeres i markedet var imidlertid 30,6 øre/kwh, noe som har sammenheng med positive resultater fra sikringshandel og optimalisering av anleggenes effektkapasitet/brukstid. Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2007 ble 888 GWh noe som er 2 GWh høyere sammenlignet med året Årsproduksjonen var 49 GWh under gjennomsnittet for de siste 10 år. I 2007 opplevde konsernets vannkraftanlegg et samlet tilsigsavvik på 60 GWh, noe som utgjør ca 7 % over gjennomsnittlig årlig tilsig siste 10 år. Konsernets magasinfylling ble i løpet av året økt med 109 GWh. Ved inngangen til 2008 har konsernet en magasinfylling på 351 GWh, det høyeste nivå noensinne. Begrunnelsen for denne magasinstrategien er av kommersiell art. Resultatmessig ble 2007 det nest beste året noensinne, og de økonomiske utsikter for de kommende år er også bra. Det ble fattet investeringsbeslutning for bygging av Virakelva Kraftverk i Narvik kommune med ca 14 GWh i beregnet årsproduksjon. Kraftverket skal idriftsettes våren Nordkraft AS ble også meddelt konsesjon for Lappvikelva Kraftverk i Narvik kommune. Årlig produksjon er beregnet til ca 6 GWh. Beslutningssak om investering vil bli fremlagt for styret i juni Nordkraft AS ble part i nye avtaler mellom eierne i Salten Kraftsamband AS (SKS) etter forhandlinger i store deler av Avtaleverket resulterte i en rekke nye avtaler mellom eierne i SKS vedrørende selskapets virksomhet og forlik i en rettslig tvist omkring vedtektene. Avtaleverket resulterte bl.a. i ny aksjonæravtale, omfordeling av eierposisjoner og vedtak om kapitaluttak i SKS gjennom utbytte og kapitalnedsettelse. Nordkraft AS kjøpte i denne forbindelse aksjer for 147 mnok og eier nå 15 % av SKS. Vedtaket om kapitaluttak medførte inntektsføring av ekstraordinært utbytte i Nordkraft AS med 29,9 mnok mens Nordkraft AS andel av kapitalnedsettelsen med 45,1 mnok er regnskapsført som redusert kostpris. Styret har fokus på å videreutvikle konsernets industrielle plattform innen fornybar kraftproduksjon. Dette skal fortrinnsvis skje gjennom satsning på regional småskala vann- og vindkraft. Strategiene og denne satsningen er presentert og drøftet med aksjonærene i selskapet med god og støttende tilbakemelding. De konkrete industrielle målene er satt til minimum 250 GWh vannkraft og 150 GWh vindkraft, noe som vil NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

6 medføre investeringer i omfang ca 1 milliard kr, hvorav ca 40 % skal finansieres med egenkapital. Industriell aktivitet i 2007: VINDKRAFT Til sammen har Nordkraft AS fire årsverk som arbeider med prosjektutvikling for alle selskapene Nordkraft AS er deleier i. Nordkraft AS er deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraftprosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Prosjektselskapene hadde ved inngangen til 2007 en portefølje på 4 vindparker og 1 småkraftutbygging med en samlet produksjonskapasitet på ca 360 GWh. Prosjektene vil bli utviklet videre og eventuelt konsesjonssøkt. En større havmøllepark vil bli forhåndsmeldt våren Selskapet Nordkraft Vind AS, eid av Nordkraft AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 %, oppførte høsten 2005 tre vindmøller med til sammen 6,9 MW på Skitdalshøgda i Narvik kommune (Nygårdsfjellet), med en estimert årlig produksjon på ca 24 GWh/år. Samlet utgjør egenkapitalen i Nordkraft Vind AS ca 87 mnok Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Nordkraft Vind AS er tildelt konsesjon fra NVE for fase 2 av parken som innebærer en utvidelse med inntil 40 MW, maksimalt 11 vindmøller med en estimert produksjonskapasitet på ca 123 GWh/år. Anke på konsesjonen og reguleringsplanen er under behandling i Olje- og energidepartementet/miljøverndepartementet. Nordkraft Vind AS har startet arbeidet med et nytt prosjekt på inntil 80 MW (ca 280 GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk. Forhåndsmelding vil bli sendt NVE våren VANNKRAFT Konsernets satsning på småskala vannkraft, gjennom Nordkraft AS, har gitt et tosifret antall avtaler om kraftutbygginger. Det arbeides løpende med å inngå flere avtaler. Målsetningen er å prosjektutvikle og bygge ut nye kraftverk i løpet av 5 10 år (minimum 250 GWh). Det er ansatt fire medarbeidere for å drive frem prosjektene. Samtidig utvikles mindre utbyggingsprosjekter tilknyttet selskapets eksisterende kraftverker. Nordkraft AS har 10 konsesjonssøknader for småskala vannkraftverk til behandling i NVE. NATURGASS Konsernet etablerte i 2004 sammen med andre lokale aktører, selskapet Naturgass Nord AS som har til formål å utrede og eventuelt realisere kommersielle muligheter for utnyttelse av naturgass/lng i regionen. Dette utredningsarbeidet har hatt en god utvikling og vil videreføres i NETT Nordkraft AS eier og driver fortsatt en regionalnettslinje (28,3 km 132 kv) mellom Ballangen og Kjøpsvik, og eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. Det er besluttet å selge regionalnettslinjen, og det arbeides fortsatt med dette. FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2008 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Selskapet er som elkraftprodusent eksponert for risiko på flere områder; MARKEDSRISIKO Selskapet er eksponert for endringer i elkraftpriser. Selskapet har utarbeidet en risikohåndbok som setter minimums- og maksimumsgrenser for hvor stor andel av produksjonen som skal være eksponert for prisendringer. Terminkontrakter inngås i euro. Valutarisikoen er vurdert som lav og er ikke sikret. Det samme gjelder for eventuell differanse mellom områdepris og systempris. Den usikrede produksjonen er eksponert mot endringer i pris og valuta, eventuelt områdedifferanser. Selskapet har også finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Disse investeringer er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. TILSIGSRISIKO Det er store variasjoner i tilsiget til vannkraftverkene, både variasjoner fra år til år, og over lang tid. OPERASJONELL RISIKO Selskapets virksomhet har risiko i operativ drift knyttet til skader og tap på egne og tredjeparts 4 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

7 eiendeler, samt miljøforhold mv. Risikoen er redusert gjennom prosedyrer og beredskapsplaner samt ulike typer forsikringsordninger. KREDITTRISIKO Motpartsrisikoen anses som lav. Det er den nordiske kraftbørsen Nord-Pool ASA som er selskapets største kunde. Kredittrisikoen vurderes som lav. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. RISIKO FOR ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER Det er betydelig risiko knyttet til endringer i offentlige rammebetingelser, herunder skatter, avgifter, hjemfall for kraftverk, nye regelverk fra NVE mv. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 295,0 mnok, og årsresultatet ble 111,4 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på -122,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.964,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 742,9 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 37,8 %. Årets investeringer var 145,8 mnok, fordelt med 43,1 mnok i driftsmidler og 102,7 mnok i aksjer. Beslutninger om aksjekjøp i SKS samt kapitaluttak fra SKS ble vedtatt i 2007, og innarbeidet i regnskapet. Netto konsekvens av transaksjonene er belastet kortsiktig gjeld med 71,8 mnok, og arbeidskapitalen pr preges av dette. Transaksjonene vil bli gjort opp i løpet av første halvår I forbindelse med IFRS-rapportering til Energi E2 A/S i 2006, har selskapet gått gjennom resterende levetid på kraftverkene. En har funnet at løpende avskrivninger som er foretatt ikke er beskrivende for reell slitasje/ verdifall på produksjonsaktiva. Den tekniske/økonomiske levetid er i de fleste tilfeller vesentlig lengre enn den avskrivningstid som opprinnelig er lagt til grunn - ikke minst omfatter dette de store verdiene i dammer/tunneler og anlegg i fjell. Samlede avskrivninger for produksjonsaktiva er i 2007 redusert med netto 5,2 mnok ift. opprinnelig avskrivningsprofil før Det arbeides videre med dekomponering og estimatvurderinger omkring levetider for de ulike komponentene i kraftverkene. Det vises for øvrig til note 5 til regnskapet. Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har i vedtak i overligningsnemnda lagt til grunn at Nordkraft AS 87 % andel i Kobbelv ble solgt til Eastern Group plc i 1999 og tilbakekjøpt i 2002, og har endret de skattemessige inngangsverdiene fra 2002 og påfølgende år. Skatteeffekten er vanskelig å fastslå. Nordkraft AS har tatt ut stevning, men tapte saken i tingretten. Tingrettens dom er anket inn for lagmannsretten. Saken skal behandles av lagmannsretten i september Overligningsnemnda ved SFS har videre lagt til grunn at innbetaling fra eierne med 34,3 mnok ved kansellering av avtalen om uttak av kraft i 1998, var skattepliktig inntekt. Det er ilagt tilleggsskatt på 30 % og tilleggsskatten utgjør 2,9 mnok. Nordkraft AS er uenig i vedtaket og har tatt ut stevning ved Oslo tingrett. Saken skal behandles av tingretten i august Ligningsnemnda har også vedtatt inntektsføring for inntektsårene 1999 til 2005 av samlet 19,4 mnok, samt tilleggskatt med totalt 1,6 mnok. Nordkraft er uenig i vedtaket, og har påklaget dette til overligningsnemnda. Overligningsnemnda har ikke fattet vedtak i saken. Nordkraft AS har i 2007 betalt 8,4 mnok til skatteoppkreveren vedrørende pågående skattesaker. Utover dette er det avsatt 13,1 mnok, slik at totale skattekrav som er belastet annen egenkapital i 2007 utgjorde 21,5 mnok. Det vises for øvrig til note 10 til regnskapet. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 61 ansatte fordelt på 60,4 årsverk. Av disse var det en lærling og en engasjementsstilling. I tillegg var det ansatt tre personer i kortere engasjementstillinger, til sammen 0,4 årsverk. Ved begynnelsen av 2007 var det 57 ansatte fordelt på 56,4 årsverk. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær var i 2007 på 4,5 %, herav 1,8 % langtidssykefravær. Selskapet har siden 2001 hatt en nedgang i antall sykemeldte og i lengden på fraværet. HMS Det ble i 2007 registrert 2 arbeidsulykker/skader hvorav en medførte lengre sykefravær grunnet senplager. Det er ingen registrerte tilfeller av yrkessykdom i selskapet. Det ble rapportert inn 10 meldinger i avviksloggen for Nordkraft AS i NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

8 Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Nordkraft AS inngår i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med Narvik Energinett AS. Arbeidsmiljøutvalget har i 2007 avholdt 4 møter og hatt 39 saker til behandling. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet for Nordkraft AS og Narvik Energinett AS felles, samt i egne planer for HMS-aktiviteter i hvert selskap. Blant dominerende HMS-aktiviteter i 2007 er: Revidering av beredskapsplan Beredskapsøvelse Førstehjelpsopplæring Førstehjelpsøvelse HMS i vindmøller Opplæring i bruk av hjertestarter HMS-opplæring for byggherrer Miljøtilsyn i vassdrag Nordkraft AS har 2 verneombud, og hovedverneombud felles med Narvik Energinett AS. Selskapet arbeider med kartlegging av miljøaspekt ved vassdragsanlegg og utarbeider tilsynsprogram og tiltak på bakgrunn av dette. Ved nyanlegg stilles krav til HMS, beredskap og miljø via byggherres HMS-plan. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Nordkraft AS har siden 1. september 2003 vært IA bedrift og dette har bl.a. resultert i reduksjon av sykefraværet samt økt fokus på forbygging av helseplager blant de ansatte. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager. relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften var kr. For kvinnene var gjennomsnittslønnen kr mens den for menn er kr. Adm. direktør er holdt utenfor ved beregningen. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Nordkraft AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i selskapets personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og sju menn. Det er ingen kvinner i ledelsen. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk m.m. for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. LIKESTILLING Virksomheten har lav turnover, men rekrutterer likevel flere nye medarbeidere. Sammensetningen mellom kjønnene er fortsatt preget av tidligere års utdanningsmønster noe som er sammenfallende med bransjen for øvrig. Av selskapets 61 ansatte er 12 kvinner. Andelen utgjør 19,6 % kvinner mot 80,4 % menn. Nordkraft AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger, består i hovedsak av menn. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt konsernbidrag... kr Avsatt til utbytte... kr Overført til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en 6 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

9 FREMTIDIG UTVIKLING Den konsoliderte økonomiske situasjonen ved utgangen av 2007 var gunstig. Selskapet viser i denne forbindelse til årets resultat og egenkapital ved utgangen av året. Selskapet følger strategier om konsentrasjon og vekst innenfor fornybar kraftproduksjon, og vil i de neste årene satse sterkt på prosjektutvikling og realisering av småskala vannkraft og vindkraft - alene og i samarbeid med andre aktører. I tillegg vil konsernet ta stilling til sin fremtidige rolle innenfor området naturgass/lng, fortrinnsvis i løpet av Både ressursinnsats og økonomiske investeringer vil bli preget av de mulighetene småkraft, vindkraft og eventuelt naturgass gir i årene fremover. Det legges til grunn investeringer som er lønnsomme for konsernet og aksjonærene, samt forventninger om at det gis tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske myndigheter der hvor dette blir nødvendig for å oppnå nasjonale mål for ny fornybar energiproduksjon. Narvik, 13. mars 2008 Sigve Stokland Torkil Bentzen Eilif Amundsen Palle Geleff Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Svein Kåre Heide Kirsti Hienn Henriette Holm Mørch Eirin Kjølstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Karin Rognmo Mellem Per Anders Knudsen Tommy Hanssen Olaf A. Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

10 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT AS UTVIKLING I MAGASIN År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh i GWh ,5 47 % 238,0 238, ,3 55 % 280,3 280, ,1 50 % 453,5 453, ,6 49 % 620,8 94,4 715, ,4 33 % 811,7 94,4 906, ,3 34 % 875,3 94,4 969, ,9 35 % 833,2 94,4 927, ,9 43 % 952,5 94, , ,7 35 % 791,9 94,4 886, ,2 51 % 793,8 94,4 888,2 Fra er andeler i Kobbelv Kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkrafts Kobbelv-andel (17,5 %) medtatt, herav økning av magasinandel med 324,5 GWh. PRODUKSJON FRA KRAFTVERK I NORDKRAFT AS Tall i MWh År Sildvik Sørfjord 1 Sørfjord 2 Kobbelv * Nygård Håkvik Taraldsvik Sirkelvann** SUM Installert effekt i MW ,5 1,4 230, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft ( MWh) -17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Nordkraft AS disponerer 87 % av denne rettigheten. ** Gjennomsnittet er for perioden NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

11 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kraftsalg 1, Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringer Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns-og andre personalkostnader 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, 14, 17, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 8, Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

12 BALANSE NORDKRAFT AS Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 5, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter 5, 6, Produksjonsanlegg 5, 6, Nettanlegg 5, 6, Maskiner og anlegg 5, 6, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, 6, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler 9, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9, Fordring på selskap i samme konsern 14, Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

13 BALANSE NORDKRAFT AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á , Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Uopptjent inntekt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån 8, Gjeld til kredittinstitusjoner 8, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Off. avgifter, skattetrekk og andre trekk Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser 8, Garantiforpliktelser Narvik, 13. mars 2008 Sigve Stokland Torkil Bentzen Eilif Amundsen Palle Geleff Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Svein Kåre Heide Kirsti Hienn Henriette Holm Mørch Eirin Kjølstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Karin Rognmo Mellem Per Anders Knudsen Tommy Hanssen Olaf A. Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT AS LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gammel gjeld Utbetalt utbytte Endring i kassakreditt - - = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk i Norge. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Nordkraft AS inngår i konsernet Narvik Energi. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Narvik Energi AS og datterselskapene Nordkraft AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Nordkraft Naturgass AS (100 %) og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har samme hovedkontor og forretningsadresse i Narvik. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. SALGSINNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LEASING Selskapet har inngått operasjonell leasingavtale på biler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Selskapet leaser i tillegg data- og kontorutstyr. DATTERSELSKAP / TILKNYTTET SELSKAP (TS) Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi foretas dersom verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsattes i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i balansen. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en evt. innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. VALUTA Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes som gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

16 REGNSKAPSPRINSIPPER forts. Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007 kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk i samme konsern. Slik motregning kan kun foretas innenfor samme regnskapsår. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere opplysninger under note 10. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORSKNING OG UTVIKLING Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. VANNBEHOLDNING Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i regnskapet, verken i balansen eller i form av periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr og er presentert under kapitlet nøkkeltall produksjon. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets antatte økonomiske levetid dersom de har en økonomisk levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

17 1 NOTER TIL REGNSKAPET SALGSINNTEKTER Tall i NOK Netto salg Nord-Pool og sikringshandel Bilateralt kraftsalg Konsesjonskraft Sum salgsinntekter MONOPOLVIRKSOMHETEN Tall i NOK RESULTAT Bokført driftsinntekter inkl mer-/mindreinntekt Driftskostnader inkl felleskostnader Avskrivninger på nettkapital, ikke regnskapsført Driftsresultat MER/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer (-) /mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Korrigert IB Tilbakeført mindreinntekt Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 6,4 % 17,8 % Andre kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre fordringer Monopolvirksomheten består av en 28,35 km lang 132 kv regionalnettslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

18 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Tall i NOK LØNNSKOSTNADER Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser / styrehonorarer mv Sum ANSATTE OG ÅRSVERK Antall ansatte Antall årsverk 60,4 56,4 Herav lærlinger YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm. direktør Styret Adm. direktør Styret Ordinær lønn Annen lønnskompensasjon * Annen godtgjørelse ** Styrehonorar Sum GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. * Annen lønnskompensasjon inkluderer godtgjørelse ifm. merarbeid knyttet til Nordkraft Vind AS i I tillegg mottok Olaf Larsen en lønnskompensasjon i 2006 ifm konstituering som adm. direktør i Narvik Energinett AS frem til ** Annen godtgjørelse til adm. direktør består av verdi av fri bil, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til avtalen er bokført med 5,0 mnok inkl. arbeidsgiveravgift pr Årets netto pensjonskostnad er positiv med 24 tnok inkl. arbeidsgiveravgift (jmf note 4). Administrerende direktør har rett og plikt til å fratre ved fylte 62 år, dvs i november 2009, og oppsigelsestiden er gjensidig 6 mnd. Årlige lønnsreguleringer frem til fratredelsestidspunkt er knyttet til endringer i folketrygdens grunnbeløp. Utover dette er det avtalt en regulering på kr pr I samsvar med tidligere praksis er det i tillegg avtalt årlig kompensasjon for merarbeid knyttet til funksjonen som administrerende direktør i Nordkraft Vind AS tilsvarende to ganger brutto månedslønn med virkning fra 1. januar Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Adm. direktør hadde ikke personallån pr Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 3,91 mnok ved årsskiftet, mot 3,25 mnok pr Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har avsatt bonus i 2007 på til sammen 0,7 mnok etter skatt. 16 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

19 4 PENSJONSKOSTNAD Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Nyansettelser i 2007 er inkludert i beregningene. Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 5,5 % 4,8 % Forventet avkastning 5,5 % 5,8 % Årlig forventet lønnsvekst 4,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 3,5 % Regulering av løpende pensjon 4,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,1 % 12,9 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

20 NOTE 4 forts. Tall i NOK USIKRET PENSJONSORDNING Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 5,5 % 4,8 % Forventet avkastning 6,0 % 5,8 % Årlig forventet lønnsvekst 0,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 3,5 % Regulering av løpende pensjon 4,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,1 % 11,7 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive 1 1 Antall pensjonister 0 0 Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsfopliktelse Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Netto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse Endring av pensjonsforpliktelsen Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse IB Total pensjonskostnad Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse UB NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 Innhold Årsberetning 2004............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 HELT NATURLIG 2010 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 REVISJONSBERETNING 18 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer