ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07

2

3 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. RAPPORTENS DESIGN OG UTFORMING: LUTO.no FOTOS: Harald Harnang LUTO.no TRYKK: Nor-Trykk

4 07ÅRSBERETNING VIRKSOMHETENS ART HISTORIKK OG EIERSKAP Nordkraft AS ble etablert 14. februar 1978 med formål å bygge ut Sørfjord Kraftverk beliggende i Tysfjord kommune (1982), og Sildvik Kraftverk i Narvik kommune (1982). I 1987 ervervet Nordkraft, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv Kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble Eastern Norge Kobbelv AS (ENK) og Lunds Energi Norge AS gitt rett til å ta ut Nordkrafts andel av kraften fra Kobbelv Kraftverk for en periode på 55 år. ENK var eid 100 % av Eastern Group plc senere TXU Europe Group plc. Nordkraft AS har hevet avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra Selskapet disponerer nå 87 % av sin andel av Kobbelvkraften, mens de resterende 13 % disponeres av Lunds Energi Norge AS for den resterende del av avtaleperioden på 55 år. Det var energiverkene i Nordre Nordland og Sør- Troms (9 aksjonærer) som eide selskapet frem til Narvik Energi AS overtok selskapet fullt ut i 2001, og inkluderte selskapet i konsernet Narvik Energi. I 2002 ble resterende ansatte i Nordkraft AS overtatt av Narvik Energi AS. I perioden var det ingen ansatte i Nordkraft AS. Nordkraft AS, med Nordkraft AS som overtakende selskap. Senere i året endret morselskapet i konsernet selskapsnavn fra Narvik Energi Holdning AS til Narvik Energi AS. Dette medførte vesentlige endringer for virksomheten i Nordkraft AS. I tillegg til aktiva ble også alle ansatte tilknyttet administrasjon og produksjonsvirksomheten i konsernet overtatt av selskapet. Etter fusjonen har Nordkraft AS helt eierskap i 6 kraftverk og delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon, er samlet egenproduksjon ca 937 GWh/år, herunder konsesjonskraftrettigheter på ca 94 GWh/år som disponeres frem til år I tillegg eier selskapet 50 % av Nordkraft Vind AS med en estimert produksjonskapasitet på ca 24 GWh/år, og 15 % av Salten Kraftsamband AS med en produksjonstilgang på ca GWh/år. Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og er datterselskap i konsernet Narvik Energi. Iht. aksjonæravtale skal selskapets hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening for selskapet. Med virkning fra fusjonerte produksjonsselskapene i konsernet; Narvik Energi AS og 2 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

5 ÅRET 2007 Styret har i 2007 avholdt 8 styremøter og behandlet 46 saker. Driftsmessig var året 2007 preget av fallende kraftpriser og over normalt tilsig til vannkraftverkene for konsernet. Gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord- Pool for 2007 ble 22,3 øre/kwh, som er en nedgang fra 2006 med 16,8 øre/kwh (-43 %). Gjennomsnittlig oppnådd pris for den kraften som disponeres i markedet var imidlertid 30,6 øre/kwh, noe som har sammenheng med positive resultater fra sikringshandel og optimalisering av anleggenes effektkapasitet/brukstid. Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2007 ble 888 GWh noe som er 2 GWh høyere sammenlignet med året Årsproduksjonen var 49 GWh under gjennomsnittet for de siste 10 år. I 2007 opplevde konsernets vannkraftanlegg et samlet tilsigsavvik på 60 GWh, noe som utgjør ca 7 % over gjennomsnittlig årlig tilsig siste 10 år. Konsernets magasinfylling ble i løpet av året økt med 109 GWh. Ved inngangen til 2008 har konsernet en magasinfylling på 351 GWh, det høyeste nivå noensinne. Begrunnelsen for denne magasinstrategien er av kommersiell art. Resultatmessig ble 2007 det nest beste året noensinne, og de økonomiske utsikter for de kommende år er også bra. Det ble fattet investeringsbeslutning for bygging av Virakelva Kraftverk i Narvik kommune med ca 14 GWh i beregnet årsproduksjon. Kraftverket skal idriftsettes våren Nordkraft AS ble også meddelt konsesjon for Lappvikelva Kraftverk i Narvik kommune. Årlig produksjon er beregnet til ca 6 GWh. Beslutningssak om investering vil bli fremlagt for styret i juni Nordkraft AS ble part i nye avtaler mellom eierne i Salten Kraftsamband AS (SKS) etter forhandlinger i store deler av Avtaleverket resulterte i en rekke nye avtaler mellom eierne i SKS vedrørende selskapets virksomhet og forlik i en rettslig tvist omkring vedtektene. Avtaleverket resulterte bl.a. i ny aksjonæravtale, omfordeling av eierposisjoner og vedtak om kapitaluttak i SKS gjennom utbytte og kapitalnedsettelse. Nordkraft AS kjøpte i denne forbindelse aksjer for 147 mnok og eier nå 15 % av SKS. Vedtaket om kapitaluttak medførte inntektsføring av ekstraordinært utbytte i Nordkraft AS med 29,9 mnok mens Nordkraft AS andel av kapitalnedsettelsen med 45,1 mnok er regnskapsført som redusert kostpris. Styret har fokus på å videreutvikle konsernets industrielle plattform innen fornybar kraftproduksjon. Dette skal fortrinnsvis skje gjennom satsning på regional småskala vann- og vindkraft. Strategiene og denne satsningen er presentert og drøftet med aksjonærene i selskapet med god og støttende tilbakemelding. De konkrete industrielle målene er satt til minimum 250 GWh vannkraft og 150 GWh vindkraft, noe som vil NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

6 medføre investeringer i omfang ca 1 milliard kr, hvorav ca 40 % skal finansieres med egenkapital. Industriell aktivitet i 2007: VINDKRAFT Til sammen har Nordkraft AS fire årsverk som arbeider med prosjektutvikling for alle selskapene Nordkraft AS er deleier i. Nordkraft AS er deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraftprosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Prosjektselskapene hadde ved inngangen til 2007 en portefølje på 4 vindparker og 1 småkraftutbygging med en samlet produksjonskapasitet på ca 360 GWh. Prosjektene vil bli utviklet videre og eventuelt konsesjonssøkt. En større havmøllepark vil bli forhåndsmeldt våren Selskapet Nordkraft Vind AS, eid av Nordkraft AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 %, oppførte høsten 2005 tre vindmøller med til sammen 6,9 MW på Skitdalshøgda i Narvik kommune (Nygårdsfjellet), med en estimert årlig produksjon på ca 24 GWh/år. Samlet utgjør egenkapitalen i Nordkraft Vind AS ca 87 mnok Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Nordkraft Vind AS er tildelt konsesjon fra NVE for fase 2 av parken som innebærer en utvidelse med inntil 40 MW, maksimalt 11 vindmøller med en estimert produksjonskapasitet på ca 123 GWh/år. Anke på konsesjonen og reguleringsplanen er under behandling i Olje- og energidepartementet/miljøverndepartementet. Nordkraft Vind AS har startet arbeidet med et nytt prosjekt på inntil 80 MW (ca 280 GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk. Forhåndsmelding vil bli sendt NVE våren VANNKRAFT Konsernets satsning på småskala vannkraft, gjennom Nordkraft AS, har gitt et tosifret antall avtaler om kraftutbygginger. Det arbeides løpende med å inngå flere avtaler. Målsetningen er å prosjektutvikle og bygge ut nye kraftverk i løpet av 5 10 år (minimum 250 GWh). Det er ansatt fire medarbeidere for å drive frem prosjektene. Samtidig utvikles mindre utbyggingsprosjekter tilknyttet selskapets eksisterende kraftverker. Nordkraft AS har 10 konsesjonssøknader for småskala vannkraftverk til behandling i NVE. NATURGASS Konsernet etablerte i 2004 sammen med andre lokale aktører, selskapet Naturgass Nord AS som har til formål å utrede og eventuelt realisere kommersielle muligheter for utnyttelse av naturgass/lng i regionen. Dette utredningsarbeidet har hatt en god utvikling og vil videreføres i NETT Nordkraft AS eier og driver fortsatt en regionalnettslinje (28,3 km 132 kv) mellom Ballangen og Kjøpsvik, og eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. Det er besluttet å selge regionalnettslinjen, og det arbeides fortsatt med dette. FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2008 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Selskapet er som elkraftprodusent eksponert for risiko på flere områder; MARKEDSRISIKO Selskapet er eksponert for endringer i elkraftpriser. Selskapet har utarbeidet en risikohåndbok som setter minimums- og maksimumsgrenser for hvor stor andel av produksjonen som skal være eksponert for prisendringer. Terminkontrakter inngås i euro. Valutarisikoen er vurdert som lav og er ikke sikret. Det samme gjelder for eventuell differanse mellom områdepris og systempris. Den usikrede produksjonen er eksponert mot endringer i pris og valuta, eventuelt områdedifferanser. Selskapet har også finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Disse investeringer er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. TILSIGSRISIKO Det er store variasjoner i tilsiget til vannkraftverkene, både variasjoner fra år til år, og over lang tid. OPERASJONELL RISIKO Selskapets virksomhet har risiko i operativ drift knyttet til skader og tap på egne og tredjeparts 4 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

7 eiendeler, samt miljøforhold mv. Risikoen er redusert gjennom prosedyrer og beredskapsplaner samt ulike typer forsikringsordninger. KREDITTRISIKO Motpartsrisikoen anses som lav. Det er den nordiske kraftbørsen Nord-Pool ASA som er selskapets største kunde. Kredittrisikoen vurderes som lav. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. RISIKO FOR ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER Det er betydelig risiko knyttet til endringer i offentlige rammebetingelser, herunder skatter, avgifter, hjemfall for kraftverk, nye regelverk fra NVE mv. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 295,0 mnok, og årsresultatet ble 111,4 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på -122,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.964,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 742,9 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 37,8 %. Årets investeringer var 145,8 mnok, fordelt med 43,1 mnok i driftsmidler og 102,7 mnok i aksjer. Beslutninger om aksjekjøp i SKS samt kapitaluttak fra SKS ble vedtatt i 2007, og innarbeidet i regnskapet. Netto konsekvens av transaksjonene er belastet kortsiktig gjeld med 71,8 mnok, og arbeidskapitalen pr preges av dette. Transaksjonene vil bli gjort opp i løpet av første halvår I forbindelse med IFRS-rapportering til Energi E2 A/S i 2006, har selskapet gått gjennom resterende levetid på kraftverkene. En har funnet at løpende avskrivninger som er foretatt ikke er beskrivende for reell slitasje/ verdifall på produksjonsaktiva. Den tekniske/økonomiske levetid er i de fleste tilfeller vesentlig lengre enn den avskrivningstid som opprinnelig er lagt til grunn - ikke minst omfatter dette de store verdiene i dammer/tunneler og anlegg i fjell. Samlede avskrivninger for produksjonsaktiva er i 2007 redusert med netto 5,2 mnok ift. opprinnelig avskrivningsprofil før Det arbeides videre med dekomponering og estimatvurderinger omkring levetider for de ulike komponentene i kraftverkene. Det vises for øvrig til note 5 til regnskapet. Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har i vedtak i overligningsnemnda lagt til grunn at Nordkraft AS 87 % andel i Kobbelv ble solgt til Eastern Group plc i 1999 og tilbakekjøpt i 2002, og har endret de skattemessige inngangsverdiene fra 2002 og påfølgende år. Skatteeffekten er vanskelig å fastslå. Nordkraft AS har tatt ut stevning, men tapte saken i tingretten. Tingrettens dom er anket inn for lagmannsretten. Saken skal behandles av lagmannsretten i september Overligningsnemnda ved SFS har videre lagt til grunn at innbetaling fra eierne med 34,3 mnok ved kansellering av avtalen om uttak av kraft i 1998, var skattepliktig inntekt. Det er ilagt tilleggsskatt på 30 % og tilleggsskatten utgjør 2,9 mnok. Nordkraft AS er uenig i vedtaket og har tatt ut stevning ved Oslo tingrett. Saken skal behandles av tingretten i august Ligningsnemnda har også vedtatt inntektsføring for inntektsårene 1999 til 2005 av samlet 19,4 mnok, samt tilleggskatt med totalt 1,6 mnok. Nordkraft er uenig i vedtaket, og har påklaget dette til overligningsnemnda. Overligningsnemnda har ikke fattet vedtak i saken. Nordkraft AS har i 2007 betalt 8,4 mnok til skatteoppkreveren vedrørende pågående skattesaker. Utover dette er det avsatt 13,1 mnok, slik at totale skattekrav som er belastet annen egenkapital i 2007 utgjorde 21,5 mnok. Det vises for øvrig til note 10 til regnskapet. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 61 ansatte fordelt på 60,4 årsverk. Av disse var det en lærling og en engasjementsstilling. I tillegg var det ansatt tre personer i kortere engasjementstillinger, til sammen 0,4 årsverk. Ved begynnelsen av 2007 var det 57 ansatte fordelt på 56,4 årsverk. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær var i 2007 på 4,5 %, herav 1,8 % langtidssykefravær. Selskapet har siden 2001 hatt en nedgang i antall sykemeldte og i lengden på fraværet. HMS Det ble i 2007 registrert 2 arbeidsulykker/skader hvorav en medførte lengre sykefravær grunnet senplager. Det er ingen registrerte tilfeller av yrkessykdom i selskapet. Det ble rapportert inn 10 meldinger i avviksloggen for Nordkraft AS i NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

8 Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Nordkraft AS inngår i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med Narvik Energinett AS. Arbeidsmiljøutvalget har i 2007 avholdt 4 møter og hatt 39 saker til behandling. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet for Nordkraft AS og Narvik Energinett AS felles, samt i egne planer for HMS-aktiviteter i hvert selskap. Blant dominerende HMS-aktiviteter i 2007 er: Revidering av beredskapsplan Beredskapsøvelse Førstehjelpsopplæring Førstehjelpsøvelse HMS i vindmøller Opplæring i bruk av hjertestarter HMS-opplæring for byggherrer Miljøtilsyn i vassdrag Nordkraft AS har 2 verneombud, og hovedverneombud felles med Narvik Energinett AS. Selskapet arbeider med kartlegging av miljøaspekt ved vassdragsanlegg og utarbeider tilsynsprogram og tiltak på bakgrunn av dette. Ved nyanlegg stilles krav til HMS, beredskap og miljø via byggherres HMS-plan. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Nordkraft AS har siden 1. september 2003 vært IA bedrift og dette har bl.a. resultert i reduksjon av sykefraværet samt økt fokus på forbygging av helseplager blant de ansatte. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager. relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften var kr. For kvinnene var gjennomsnittslønnen kr mens den for menn er kr. Adm. direktør er holdt utenfor ved beregningen. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Nordkraft AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i selskapets personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og sju menn. Det er ingen kvinner i ledelsen. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk m.m. for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. LIKESTILLING Virksomheten har lav turnover, men rekrutterer likevel flere nye medarbeidere. Sammensetningen mellom kjønnene er fortsatt preget av tidligere års utdanningsmønster noe som er sammenfallende med bransjen for øvrig. Av selskapets 61 ansatte er 12 kvinner. Andelen utgjør 19,6 % kvinner mot 80,4 % menn. Nordkraft AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger, består i hovedsak av menn. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt konsernbidrag... kr Avsatt til utbytte... kr Overført til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en 6 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

9 FREMTIDIG UTVIKLING Den konsoliderte økonomiske situasjonen ved utgangen av 2007 var gunstig. Selskapet viser i denne forbindelse til årets resultat og egenkapital ved utgangen av året. Selskapet følger strategier om konsentrasjon og vekst innenfor fornybar kraftproduksjon, og vil i de neste årene satse sterkt på prosjektutvikling og realisering av småskala vannkraft og vindkraft - alene og i samarbeid med andre aktører. I tillegg vil konsernet ta stilling til sin fremtidige rolle innenfor området naturgass/lng, fortrinnsvis i løpet av Både ressursinnsats og økonomiske investeringer vil bli preget av de mulighetene småkraft, vindkraft og eventuelt naturgass gir i årene fremover. Det legges til grunn investeringer som er lønnsomme for konsernet og aksjonærene, samt forventninger om at det gis tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske myndigheter der hvor dette blir nødvendig for å oppnå nasjonale mål for ny fornybar energiproduksjon. Narvik, 13. mars 2008 Sigve Stokland Torkil Bentzen Eilif Amundsen Palle Geleff Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Svein Kåre Heide Kirsti Hienn Henriette Holm Mørch Eirin Kjølstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Karin Rognmo Mellem Per Anders Knudsen Tommy Hanssen Olaf A. Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

10 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT AS UTVIKLING I MAGASIN År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh i GWh ,5 47 % 238,0 238, ,3 55 % 280,3 280, ,1 50 % 453,5 453, ,6 49 % 620,8 94,4 715, ,4 33 % 811,7 94,4 906, ,3 34 % 875,3 94,4 969, ,9 35 % 833,2 94,4 927, ,9 43 % 952,5 94, , ,7 35 % 791,9 94,4 886, ,2 51 % 793,8 94,4 888,2 Fra er andeler i Kobbelv Kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkrafts Kobbelv-andel (17,5 %) medtatt, herav økning av magasinandel med 324,5 GWh. PRODUKSJON FRA KRAFTVERK I NORDKRAFT AS Tall i MWh År Sildvik Sørfjord 1 Sørfjord 2 Kobbelv * Nygård Håkvik Taraldsvik Sirkelvann** SUM Installert effekt i MW ,5 1,4 230, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft ( MWh) -17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Nordkraft AS disponerer 87 % av denne rettigheten. ** Gjennomsnittet er for perioden NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

11 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kraftsalg 1, Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringer Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns-og andre personalkostnader 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, 14, 17, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 8, Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

12 BALANSE NORDKRAFT AS Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 5, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter 5, 6, Produksjonsanlegg 5, 6, Nettanlegg 5, 6, Maskiner og anlegg 5, 6, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, 6, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler 9, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9, Fordring på selskap i samme konsern 14, Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

13 BALANSE NORDKRAFT AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á , Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Uopptjent inntekt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån 8, Gjeld til kredittinstitusjoner 8, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Off. avgifter, skattetrekk og andre trekk Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser 8, Garantiforpliktelser Narvik, 13. mars 2008 Sigve Stokland Torkil Bentzen Eilif Amundsen Palle Geleff Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Svein Kåre Heide Kirsti Hienn Henriette Holm Mørch Eirin Kjølstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Karin Rognmo Mellem Per Anders Knudsen Tommy Hanssen Olaf A. Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT AS LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gammel gjeld Utbetalt utbytte Endring i kassakreditt - - = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk i Norge. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Nordkraft AS inngår i konsernet Narvik Energi. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Narvik Energi AS og datterselskapene Nordkraft AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Nordkraft Naturgass AS (100 %) og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har samme hovedkontor og forretningsadresse i Narvik. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. SALGSINNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LEASING Selskapet har inngått operasjonell leasingavtale på biler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Selskapet leaser i tillegg data- og kontorutstyr. DATTERSELSKAP / TILKNYTTET SELSKAP (TS) Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi foretas dersom verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsattes i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i balansen. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en evt. innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. VALUTA Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes som gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

16 REGNSKAPSPRINSIPPER forts. Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007 kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk i samme konsern. Slik motregning kan kun foretas innenfor samme regnskapsår. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere opplysninger under note 10. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORSKNING OG UTVIKLING Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. VANNBEHOLDNING Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i regnskapet, verken i balansen eller i form av periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr og er presentert under kapitlet nøkkeltall produksjon. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets antatte økonomiske levetid dersom de har en økonomisk levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

17 1 NOTER TIL REGNSKAPET SALGSINNTEKTER Tall i NOK Netto salg Nord-Pool og sikringshandel Bilateralt kraftsalg Konsesjonskraft Sum salgsinntekter MONOPOLVIRKSOMHETEN Tall i NOK RESULTAT Bokført driftsinntekter inkl mer-/mindreinntekt Driftskostnader inkl felleskostnader Avskrivninger på nettkapital, ikke regnskapsført Driftsresultat MER/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer (-) /mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Korrigert IB Tilbakeført mindreinntekt Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 6,4 % 17,8 % Andre kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre fordringer Monopolvirksomheten består av en 28,35 km lang 132 kv regionalnettslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

18 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Tall i NOK LØNNSKOSTNADER Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser / styrehonorarer mv Sum ANSATTE OG ÅRSVERK Antall ansatte Antall årsverk 60,4 56,4 Herav lærlinger YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm. direktør Styret Adm. direktør Styret Ordinær lønn Annen lønnskompensasjon * Annen godtgjørelse ** Styrehonorar Sum GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. * Annen lønnskompensasjon inkluderer godtgjørelse ifm. merarbeid knyttet til Nordkraft Vind AS i I tillegg mottok Olaf Larsen en lønnskompensasjon i 2006 ifm konstituering som adm. direktør i Narvik Energinett AS frem til ** Annen godtgjørelse til adm. direktør består av verdi av fri bil, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til avtalen er bokført med 5,0 mnok inkl. arbeidsgiveravgift pr Årets netto pensjonskostnad er positiv med 24 tnok inkl. arbeidsgiveravgift (jmf note 4). Administrerende direktør har rett og plikt til å fratre ved fylte 62 år, dvs i november 2009, og oppsigelsestiden er gjensidig 6 mnd. Årlige lønnsreguleringer frem til fratredelsestidspunkt er knyttet til endringer i folketrygdens grunnbeløp. Utover dette er det avtalt en regulering på kr pr I samsvar med tidligere praksis er det i tillegg avtalt årlig kompensasjon for merarbeid knyttet til funksjonen som administrerende direktør i Nordkraft Vind AS tilsvarende to ganger brutto månedslønn med virkning fra 1. januar Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Adm. direktør hadde ikke personallån pr Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 3,91 mnok ved årsskiftet, mot 3,25 mnok pr Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har avsatt bonus i 2007 på til sammen 0,7 mnok etter skatt. 16 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

19 4 PENSJONSKOSTNAD Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Nyansettelser i 2007 er inkludert i beregningene. Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 5,5 % 4,8 % Forventet avkastning 5,5 % 5,8 % Årlig forventet lønnsvekst 4,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 3,5 % Regulering av løpende pensjon 4,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,1 % 12,9 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

20 NOTE 4 forts. Tall i NOK USIKRET PENSJONSORDNING Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 5,5 % 4,8 % Forventet avkastning 6,0 % 5,8 % Årlig forventet lønnsvekst 0,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 3,5 % Regulering av løpende pensjon 4,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,1 % 11,7 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive 1 1 Antall pensjonister 0 0 Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsfopliktelse Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Netto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse Endring av pensjonsforpliktelsen Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse IB Total pensjonskostnad Under/(over)finansiert pensjonsforpliktelse UB NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2007

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2005

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2005 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2005 Innhold Styrets beretning....................................... 2 Hovedtall............................................... 5 Resultat.................................................

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5

k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5 k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5 I n n h o l d Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Årsberetning 2005... 3 Nøkkeltall siste 5 år... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Kontantstrømoppstilling...9

Detaljer