Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151///

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011"

Transkript

1 HOBØL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// MELDING OM VEDTAK BUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyret behandlet i møte sak 11/92. Følgende vedtak ble fattet: DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT Rammer for ansvarsområdene vedtas i samsvar formannskapets endringsforslag og for øvrig i samsvar med rådmannens forslag til årsbudsjett økonomiplan (jfr. vedlegg 3 ) 2 Finansiering av investeringer i 2012 vedtas slik: - Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr ,- - Bruk av ubundet kapitalfond kr ,- - Mva.komp. investering (ny forskrift) kr Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 4 promille. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i Hobøl kommune for år 2012 settes til 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 bokstav A differensieres skattesatsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. (jfr. vedlegg 6) 4 Sentraladministrasjonen Hobøl kommune søker Husbanken om lån på inntil kr ,- for videreformidling til Startlån. 5 Gebyr for saksbehandling av sanitæranlegg og andre VVS-installasjoner økes med 3,25 %, iht. vedlegg 7. (selvkost) 6 VAR - Feieravgift økes fra kr.140,- til kr.161,- eks.mva. per pipeløp. Tilsynsavgift økes fra kr.159,- til kr.205,- per år per boenhet eks.mva. iht. vedlegg 7 (selvkost) 7 VAR - Gebyr på renovasjon økes fra kr.1.680,- til kr ,- pr. stativ eks.mva. Renovasjon for fritidsbolig fastsettes til 50% av ordinært renovasjonsgebyr til kr.852,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 7 (selvkost) 8 VAR - Gebyr på vann behandles i møte 13. februar VAR - Gebyr på avløp opprettholdes med kr.20,00 pr. m3. Fast avgift på kr.1.000,- eks. mva. opprettholdes,iht. iht. vedlegg 7 (selvkost) 10 VAR Satser for slamtømmegebyr 2012 fastsettes iht. vedlegg 7 (selvkost) 11 FDV/VAR Vakant 100% virksomhetsleder tekniske tjenester besettes fra og vakant midlertidig stilling som saksbehandler kommunalteknikk omgjøres til fast stilling fra FDV Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) økes med 3,25 %, iht. vedlegg 9 13 FDV Gebyrer for byggesaksbehandling eks.mva. økes med 3,25 %, jfr Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2012, vedlegg 10. Det gis 50 % rabatt i byggesaksgebyr for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard FDV Det bevilges kr ,- til ekstraordinært vedlikehold HBBS. 15 Barnehager Sats foreldrebetaling på kr.2.330,- pr. mnd. opprettholdes (Stortingets vedtatte satser). Satsen for mat beholdes uendret på kr.260,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet økes fra kr.200,- til kr.300,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl 17:00 endres til kr.300,- pr. påbegynt halvtime. Postadresse: Telefon: Org.nr.: mva Kommunehuset Telefax: Bank: HOBØL Post:

2 16 PLOR: Satser for praktisk bistand fastsettes i henhold til vedtak i K-sak 04/0100, og forskrift til lov om sosiale tjenester 8-3 og 8-4. Satser for makspris pr. mnd. økes tilsvarende prosentvis økning i Folketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. Nye satser fra : Under 2G kr.165,- (justeres når Helse-/omsorgsdept. fastsetter beløpet jfr. statsbudsjettet 2012) 2-3G økes fra kr.707,- til maks. kr.740,- pr. mnd. 3-4G økes fra kr.1.065,- til maks. kr.1.115,- pr. mnd. 4-5G økes fra kr.1.442,- til maks. kr.1.510,-pr. mnd. Over 5G økes fra kr.1.822,- til maks. kr.1.908,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.213,- til kr.223,- pr. time. 17 PLOR Husleie. Månedlig husleie omsorgsleiligheter i fellesskap (OBF - 40m2) økes fra kr.6.941,- pr. mnd. til kr.7.167,- pr. mnd. Månedlig husleie omsorgsleiligheter HBBS (54,7 m2) økes fra kr.7165,- pr. mnd. til kr.7.398,- pr. mnd. Månedlig husleie ved Knapstadtunet opprettholdes på 2011 nivå inntil sak om gjengs husleie er avklart. Husleie for hårpleier, fotpleier og fysioterapeut økes med 3,25 % per mnd. 18 PLOR Betaling for følgende tjenester innenfor PLOR-området økes med 3,25%: Kjøkken: Varm middag og fullkost i omsorgsboligene HBBS. Middagen økes fra kr.62,- til kr.64,-. 3 måltider pr. dag = fullkost økes fra kr.106,- til kr.110,- pr. dag. Salg av mat fra kjøkkenet HBBS og i kantine økes med 3,25 % Dagsenter inkl. måltider og transport fra økes fra kr.140,- til kr.145,-pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.112,- til kr.116,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.52,- til kr.54,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.212,- pr. mnd. til kr.219,- pr. mnd. Vask av tøy for hjemmeboende økes fra kr.37,- til kr.39,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.319,- til kr. 330,- pr. mnd. Personalet betaler kaffepenger, økes fra kr.50,- til kr.55,- pr. mnd. for hel stilling. Reduserte stillinger betaler andel tilsvarende stillingsstørrelse. Holdes uendret i PLOR Ordningen med hjemkjøring av mat i omsorgstjenesten avvikles. 20 PLOR Psykisk helsetjeneste- 24% stilling som sosionom holdes vakant i PLOR Det opprettes 50% stilling som ressurskoordinator ved Knapstadtunet. Stillingen finansieres ved omdisponering innenfor egen budsjettramme. 22 PLOR Det opprettes 3,8 nye årsverk i omsorgtjenesten for å dekke nye og utvidede enkeltvedtak. Øvrige bemanningsbehov forutsettes så langt som mulig dekket innenfor egne driftsrammer. 23 PLOR Knapstadtunet- Bemanning natt med 2 våkne nattevakter endres til: 1 våken og 1 hvilende nattevakt. Innsparingsforslaget innebærer bemanningsreduksjon tilsvarende 1 årsverk. 24 PLOR Netto driftsramme økes med 2,8 mill kr. for å dekke bemanningsøkninger knyttet til enkeltvedtak for ressurskrevende brukere. 25 Skole Oppholdssatser i SFO økes med 3,25 %. Foreldrebetaling pr. måned i SFO fra 1. januar 2012 utgjør (selvkost): 6-14 t/u fra kr.1.921,- til kr.1.983, t/u fra kr.2.198,- til kr.2.269, t/u fra kr ,- til kr.2.558,- Dagplasser ved ledig kapasitet økes fra kr.230,- til kr.237,- pr. dag Betaling for mat fastsettes til kr.98,- pr. mnd. og inngår i foreldrebetalingen. 26 Skole Det avsettes ikke kommunale midler til leirskoleopphold for skoleelever. 27 Skole/SFO Det avsettes ikke driftsmidler til sommeråpen skolefritidsordning i 2012.

3 28 Skole/SFO SFO omorganiseres fra og med med en avdelingsleder for alle SFO i Hobøl. 29 Kommunale barnehager i Hobøl kommune holdes åpne hele sommeren med unntak av de to siste hele ukene i juli måned (uke 29 og 30). 30 Barnehage Åpen barnehage nedlegges fra Av netto driftsrammeøkning til Knapstad skole/hobøl ungdomsskole på 2,3 mill kroner skal 1 mill kroner tildeles barnetrinnet. 32 Ringvoll skole/tomter skole- lønnsøkning 2012 kr ,- dekkes innenfor ny ramme 2012 ved å redusere stillingsressurser til assistenter og lærer med tilsvarende beløp.. 33 Kirken: Gravfesteavgift kirken opprettholdes på 2011 nivå (årlig kr.125,- pr. grav) 34 Kirken: Driftsbudsjettet til kirken økes ikke i 2012 (vedlegg 13) 35 Familiens Hus koordinerer tverrfaglig prosjekt Tidlig innsats forebyggende samarbeid rettet mot barn og unge. Første prosjektrapport framlegges våren (jfr. Kstr.sak 10/44) 36 Familiens Hus 60% stilling psykisk helse beholdes vakant i Familiens Hus - Netto driftsramme økes med 2 mill.kr. for å dekke økning knyttet til tiltak i barneverntjenesten. 38 NAV - Satser for økonomisk sosialhjelp opprettholdes på samme nivå som i NAV Det opprettes 50% stilling som gjeldsrådgiver fra Kostnadene forutsettes dekket innenfor NAV s budsjettramme for Sentraladministrasjonen: Hobøl kommune deltar i KRD/KS-prosjekt «Sammen om en bedre kommune» om støtte til lokalt prosjekt «Handlingskraft gir handlingsrom » (jfr. K- sak 11/53). Prosjektet finansieres ved øremerket årlig tilskudd på kr ,-, som et tre-partssamarbeid med administrasjonsutvalget som styringsgruppe. 41 Sentraladministrasjonen - Stilling som ledende renholder inndras. Ny organisering av renholdstjenesten fremmes som egen sak. 42 Sentraladministrasjonen - Behov for eventuelt nye barnehageplasser utredes innen Videre utredning/vurderinger om anbudsprosess på tjenestepensjoner stoppes. 44 Opparbeidet barnehagefond rest kr ,- benyttes til likeverdig behandling private barnehager i Hobøl kommune har ikke ressurser/kapasitet til å bosette nyankomne flyktninger i 2012 i tillegg til oppgavene kommunen har i forhold til forsterket mottak. (jfr Kstr.-sak 11/34) 46 Gjenstående underskuddsdekning fordeles på følgende måte: 2012: kr : kr Det bevilges kr til drift av åpen svømmehall for alle på lørdager (ansettelse av badevakt som kan drive hallen i samarbeid med frivillige organisasjoner). Billettinntektene skal deles mellom kommunen og de frivillige organisasjonene slik at dette på sikt blir tilnærmet selvkost. 48 Tilskudd til lag og foreninger økes med kr Det bevilges kr til skolesamarbeidet med Inspiria Science Center 50 Hobøl kommune tar inn ny lærling med kr ,- pr. år i læretiden. 51 Det foretas et generelt kutt i driftsbudsjettet 2012 tilsvarende nettoreduksjon på 2,33 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag til eiendomsskatt 2012 iht. vedlegg Ufrivillig deltid Kommunen må aktivt arbeide for at ufrivillig deltid reduseres i størst mulig grad. Ved nyansettelse må mulighetene for at de med lave stillingsbrøker, og som ønsker større stillinger, tas med i vurderingen. Hele kommunen må sees på under ett. 53 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trår i kraft fra Formannskapet støtter rådmannens forslag om at hele det ekstraordinære beløpet på 5,6 millioner kroner som er tilført fra staten til reformen, settes på egen konto. Formannskapet ønsker på sikt å bidra til å utvikle et lokalmedisinsk senter i Askim for hele regionen. Formannskapet går inn for å utrede et samarbeide om bla legevakt, forsterkede sykehjemsplasser, observasjonssenger og ferdigbehandlede pasienter. 54 Næring:

4 1. Hobøl kommune må arbeide aktivt for å få Holt næringsområde klart. 2. Motorfunksjonen må evalueres snarest, og egen sak om en eventuell ny næringskonsulent/eller samarbeid med andre kommuner om næringsutvikling, må utredes i løpet av 1. halvår. 56 Nye innbyggere Formannskapet mener det er viktig å få nye innbyggere til kommunen. Hobøl kommune må snarest igangsette salg av byggeklare tomter i bl.a. Gaupefaret på Knapstad, der kommunen eier flere tomter som er opparbeidet og ferdige for salg. Ny oppgradering av kloakkanlegget på Ringvoll, som ligger inne i investeringsbudsjettet for 2012, vil gjøre det mulig å få bygget nye boliger på Ringvoll. Dette arbeidet må prioriteres. Hobøl kommune må komme i tettere dialog med utbyggere av allerede regulerte boligområder på Tomter, slik at sentrumsnære og byggeklare boligtomter blir realisert så snart som mulig. 57 Barnevern/Familiens Hus Det igangsettes en utredning om samarbeid om barnevern med andre kommuner innen forutsatt interesse fra andre kommuner 58 Drop out i videregående skoler Hobøl kommune tar initiativ til at kommunene i Indre drøfter opprettelse av miljøarbeider ved Askim videregående skole i samarbeid med Fylkeskommunen for å hindre drop out i videregående skoler. INVESTERINGSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN : Løpende kloakksanering Kloakkledning ny E-18 Elvestad Holt 3 Vann overføringsledning E Vann/Avløp Holt industriområde 5 IKT-investeringer Infrastruktur bolig- og næringsområder 7 El-bil omsorgsboliger HBBS Teppesoner, renholdstjenesten Rehabilitering Hobøl brannstasjon Kirken rehabilitering av Tomter og Hobøl kirkeorgel 14 Investeringstilskudd Kunstgress Tomter -Hobøl IL 15 Kommunehuset Trappeheis og HC-toalett Ny barnehage Brannsikring barneskole Brannsikring kommunehuset Fornybar energiløsninger kommunale bygg Gulvbelegg HBBS

5 21 Høydebasseng Thonsåsen Idrettshall - prosjektering Kommunale veier - skilting Ringvoll renseanlegg Snøfangere skoler og barnehager Tilleggsbevilgning Hobøl ungdomsskole Sum Investeringsbudsjett Økonomiplan (Husbanklån, videreformidling): Låneopptak Husbank videreformidling startlån Sum Finansiering i 2012: Finansiering 2012 Nye låneopptak for 2012 kr Bruk av ubundet kapitalfond kr ,- Bruk av ubrukte lånemidler kr ,- Husbank videreutlån kr ,- Mva komp. investering (ny forskrift) kr ,- Totalt Kr ,- VERBALVEDTAK: Kommunestyret ber om en evaluering av effekten av koordineringen/samordningen av pleie, omsorg, rehabilitering og funksjonshemmed-området. Forslaget som framkommer i rapporten fra Agenda om blant annet egen ressursbank/vikargruppe og systematisk arbeid med turnus vurderes på nytt. Driftsmidler til kjøp av vikarer omdisponeres til økt egen bemanning. Med hilsen Bjørn Sjøvold rådmann Torrey Tvete kommunalsjef

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Hbøl kmmune Møtedat: 08.12.2014 Møtested: Møterm 1, Kmmunehuset Møtetid: 09:00-10:00 Møteprtkll fr Eldrerådet Til stede Medlemmer: Eivind Mjærum, Signe Øye, Turid Larsen, Øivind Jarl Pedersen Varamedlemmer:

Detaljer

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer