Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat som utdyper de foreslåtte endringene"

Transkript

1 Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering. Dette er endringer som berører de som genererer det farlige avfallet, kalt produsenter, samt innsamlere, tankrensere og anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, samt kommunens mottaksansvar for farlig avfall. Endringene som vi foreslår kan deles i to hovedtemaer: Endret regulering av innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og tankrensing som genererer farlig avfall. Endringene handler i hovedsak om å overføre flere av de kravene som i dag fremgår av enkelttillatelser til innsamling og mottaksanlegg til standardiserte krav i forskrift. Vi foreslår å fjerne kravet til tillatelse for de som samler inn farlig avfall og de som har tillatelse til å drive med tankrensing, og at trygg transport og tankrensing ivaretas gjennom krav i forskriften. Videre foreslår vi å innføre krav om at mottaksanleggene for farlig avfall må stille en finansiell sikkerhet. Vi foreslår også at det forskriftsfestes et krav til kompetanse hos den som håndterer og transporterer farlig avfall. Økning av kommunens ansvar for å ta i mot farlig avfall fra 400 til 1000 kg pr. avfallsbesitter pr. år, der avfallsbesitter er husholdninger eller mindre virksomheter. Videre foreslår vi en presisering av at levering av inntil 1000 kg farlig avfall i året pr. person fra husholdninger skal være vederlagsfritt ved levering. Kommunenes kostnader til håndtering av farlig avfall fra husholdninger finansieres gjennom avfallsgebyret. Dette er et krav som allerede gjelder, men som ikke alltid praktiseres. I tillegg foreslås det noen endringer som er av mer administrativ og språklig karakter. Disse endringene gjøres for å tydeliggjøre enkelte ord og uttrykk, og for å klargjøre forholdet til annet regelverk og får dermed svært liten praktisk betydning i forhold til de reelle kravene i dagens regelverk. Dette gjelder for eksempel endring av noen definisjoner bl.a. for å oppnå bedre samsvar med direktiv 2008/98/EF om avfall (det såkalte rammedirektivet om avfall, heretter kalt rammedirektivet), klargjøring av leveringsplikten og tydeliggjøring av myndighetsforhold. Vi vil her gå igjennom og forklare endringene i de ulike paragrafene og viser også til vedlagte konsekvensvurdering. Definisjoner ( 11-3) Vi foreslår noen endringer i definisjonene i 11-3 både for å oppnå endret regulering, men også for å få klarere forståelse av begrepene og for å oppnå bedre samsvar med rammedirektivets definisjoner. Vi foreslår å definere avfall som løsøregjenstander og stoffer som i henhold til forurensningsloven 27 skal regnes som avfall. Dette for å tydeliggjøre at definisjonen er den samme som i forurensningsloven 27. Farlig avfall foreslås definert som avfallstypene som er definert i forskriftens Definisjonen av innsamling foreslås fjernet siden det ikke lenger er knyttet spesielle plikter til innsamler av farlig avfall, men derimot til det å transportere farlig avfall. Dette medfører at 1

2 innsamling også fjernes fra håndteringsdefinisjonen. Innsamler anses dermed ikke lenger som aktør, og skal ikke reguleres gjennom tillatelse siden krav om tillatelse gjelder de som håndterer farlig avfall jf Dette betyr videre at produsenten ikke har oppfylt sin leveringsplikt før de har levert avfallet til mottaks- eller behandlingsanlegg, slik at produsentens ansvar for avfallet strekker seg lenger enn i dag. Miljødirektoratet foreslår nye krav til transport av farlig avfall i 11-14, som vil regulere dagens innsamlere og øvrige transportører av farlig avfall. Definisjonen av behandling foreslås fjernet fra I dag har begrepet behandling (om avfallsbehandling) ulik betydning i ulike kapitler i avfallsforskriften. Heller ikke innad i kapittel 11 er begrepsbruken konsekvent. Miljødirektoratet mener at det kan være forvirrende at ett og samme begrep har flere forskjellige betydninger i avfallsforskriften. Vi foreslår å erstatte ordet behandling i håndteringsdefinisjonen i 11-3 med gjenvinning og sluttbehandling, herunder ( ) forberedelser til gjenvinning og sluttbehandling. Dette for å harmonere bedre med definisjonen i rammedirektivet om avfall. Endringen har ingen praktisk betydning i forhold til slik definisjonen er i dag. "Mellomlagring" foreslås fjernet, da det dekkes av "lagring". Definisjonen av disponering foreslås fjernet, fordi dette begrepet er unødvendig siden det dekkes av sluttbehandling. Tankrensing har vært definerte som; rengjøring av tanker med tilhørende rør mv., eller lignende innretning, der rengjøringen medfører at det oppstår farlig avfall. Definisjonen foreslås fjernet, siden tankrensing ikke lenger omfattes av håndteringsdefinisjonen og aktiviteten dermed ikke trenger tillatelse. Den som disponerer lagertanken vil ha ansvar for levering av tankrenseavfallet. I tilfeller der Fylkesmannen har gitt tillatelse til tankrensing, må Fylkesmannen vurdere om aktiviteten er av en slik karakter og omfang at den representerer forurensningsfare, og at virksomheten dermed fortsatt skal ha tillatelse etter forurensningsloven uavhengig av hvorvidt tankrensing reguleres i avfallsforskriften kap. 11. Krav om dokumentert kompetanse i ( 11-5) I 11-5 om forsvarlig håndtering av farlig avfall foreslås det et krav om at den som håndterer farlig avfall på forespørsel skal kunne fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Kravet om dokumentasjon vil også gjelde for den som transporterer farlig avfall, med mindre transporten utføres av virksomhet som selv har generert avfallet. Dette er et krav rettet mot den enkelte som håndterer og transporterer farlig avfall om å ha dokumentasjon på sin kompetanse, men vi vil understreke at det også i dag er et krav rettet mot virksomheter om å "sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet", jf. internkontrollforskriften 5. Dette innebærer at dersom virksomheten selv transporterer sitt avfall og dermed ikke faller inn under kravet om dokumentert kompetanse, vil likevel kravet i internkontrollforskriften gjelde for virksomheten. Kravet om kompetanse gjelder mange ulike oppgaver hos den som håndterer og transporterer farlig avfall, og det vil variere hva slags kompetanse som er nødvendig ut fra oppgaven som skal gjøres og avfallet som skal håndteres. I noen tilfeller vil det være behov for spesiell utdannelse eller kurs. I andre tilfeller, der oppgavene er mer rutinepregede, kan god opplæring 2

3 av erfarne folk på arbeidsplassen være tilstrekkelig, og da må dette være dokumentert gjennom en attest fra arbeidsgiver. Bransjen selv eller andre med relevant kompetanse kan utstede kursbevis for deltagelse på relevante kurs de holder, og dette kan fungere som dokumentert kompetanse i en del tilfeller. Siden det vil variere mye hvilken kompetanse som er nødvendig, må dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dokumentasjon av kompetansen skal uansett finnes skriftlig slik at den kan vises fram ved forespørsel. Kravet skal følges opp gjennom det generelle tilsynet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stiller konkrete krav til dokumentert kompetanse i forskrift om landtransport av farlig gods (ADR) for farlig avfall som også er farlig gods. Vi ønsker å henvise til disse kravene i 11-5, slik at det skal være tydelig at disse kravene gjelder parallelt med vårt generelle kompetansekrav. Tillatelse til håndtering av farlig avfall ( 11-6) Vi foreslår å innføre minimumskrav rettet mot mottaksanlegg se nærmere omtale av dette under "Vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall"). I 11-6 foreslås derfor en formulering om at kravene i vedlegg 4 til forskriften gjelder i tillegg til tillatelse for anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Videre presiseres at disse kravene gjelder med mindre Fylkesmannen har stilt strengere krav i tillatelsen. Det presiseres også at kravene i vedlegg 4 ikke gjelder for kommunale ordninger for mottak av farlig avfall som faller inn under unntaket om tillatelse i 11-7 e) og som reguleres av vedlegg 3 til forskriften; standardiserte krav til kommunale mottak. Unntak fra kravet om tillatelse ( 11-7) Vi foreslår å endre 11-7 bokstav e), slik at mottaksmengden økes fra 1000 til 1500 kg farlig avfall pr. avfallsbesitter pr. år for de mottaksordningene som drives i henhold til krav i vedlegg 3 (nåværende vedlegg 2) til forskriften. Dette gjøres for å dekke den økte mengden på 1000 kg som kommunens mottak er pliktige å ta imot iht. kommunens generelle plikt i 11-10, og mottaksmengden på 500 kg PCB-ruter i avfallsforskriften kap. 14 om kasserte PCBholdige isolerglassruter, jf I tillegg foreslås det å ta inn et vilkår om at mottaksanlegget maksimalt kan ha total lagringskapasitet på 50 tonn farlig avfall, slik at det ikke omfattes av Industriutslippsdirektivet (IED). Det er krav om tillatelse for alle anlegg som er omfattet av IED. Leveringsplikt ( 11-8) I første setning i første ledd foreslås lagt til at en virksomhet også kan levere sitt farlige avfall til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene i avfallsforskriften kap. 13 om grensekryssende transport av avfall. Reglene i kapittel 13 må følges dersom virksomheten leverer avfall utenfor Norge. At denne muligheten finnes i tillegg til å levere avfallet inn i det norske systemet for farlig avfall er ikke nytt, men tilføyelsen tydeliggjør at den som eksporterer farlig avfall også er omfattet av leveringsplikten og dermed også kravet om dokumentasjon, som fremgår av siste ledd i bestemmelsen. Siden tankrensing ikke lenger er knyttet til håndteringsdefinisjonen og ikke krever tillatelse, mener Miljødirektoratet det er viktig å klargjøre at leveringsplikten gjelder den virksomheten som disponerer lagertanken, og ikke virksomheten som renser tanken. Det foreslås derfor følgende presisering i fjerde ledd i bestemmelsen: Ved rensing av lagertanker som gir farlig avfall gjelder leveringsplikten for den virksomheten som disponerer lagertanken. 3

4 Miljødirektoratet foreslår et nytt krav om at det skal foreligge en avtale om levering mellom den som har leveringsplikt og det anlegget som etter 11-6 og 11-7 kan håndtere det farlige avfallet for at leveringsplikten skal være oppfylt. Dette vil gjelde i tilfeller der avfallsprodusenten ikke leverer direkte til et mottak eller behandlingsanlegg, men benytter en transportør (som ikke er en del av et mottaks- eller behandlingsanlegg). Dette innebærer at avfallsprodusenten avtaler med mottaksanlegget hvor store mengder og typer avfall som skal leveres, og hvilken dato leveringen vil skje. Det er ikke krav om at avtalen skal være skriftlig. Slik avtale kreves siden levering til transportør ikke betyr at leveringsplikten er oppfylt for avfallsprodusent, slik som tidligere ved levering til innsamler av farlig avfall. Kravet er nødvendig som en følge av at avfallsprodusenten blir ansvarlig for avfallet helt til det er kommet til mottaksanlegg eller behandlingsanlegg. En avtale mellom produsent og anlegg, sikrer at produsenten vet hvor avfallet går og at anlegget har mulighet til å ta i mot avfall fra virksomheten. Siste ledd presiserer at den som har leveringsplikt skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert, slik at det er tydelig at leveringen skal dokumenteres. Videre foreslår vi å ta inn en setning om hvor lenge dokumentasjonen skal oppbevares (i tre år). Kommunens ansvar ( 11-10) Kommunens mottaksansvar foreslås økt fra mottak av 400 kg til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter. Dette gjøres for å fange opp at definisjonen av farlig avfall er utvidet siden grensen på 400 kg opprinnelig ble satt, og det er kommet til nye typer farlig avfall som er relevante for husholdninger og som kan utgjøre betydelige mengder. For å klargjøre at det skal være vederlagsfritt for husholdninger å levere farlig avfall på inntil 1000 kg pr. år til kommunale mottak, foreslås det nå en presisering i forskriften om dette. Kostnadene med å ta hånd om avfall fra husholdninger skal dekkes av det kommunale avfallsgebyret, jf. forurensningsloven 34. Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold ( 11-12) Det foreslås å presisere at deklarasjonsplikten gjelder for virksomheter ved levering av farlig avfall til den som etter 11-6 og 11-7 kan håndtere avfallet, eventuelt ved hjelp av ekstern transportør. Ved bruk av ekstern transportør, må deklarasjonsskjemaet fylles ut før overlevering til transportøren. Deklarasjonsplikten vil altså gjelde ved levering av farlig avfall inn i det norske systemet for farlig avfall, og i tilfeller der avfallet leveres til mottaks- eller behandlingsanlegg før eksport. Hvis virksomheten derimot eksporterer avfallet direkte fra egen virksomhet, gjelder ikke deklarasjonsplikten, men reglene i avfallsforskriften kap. 13 om grensekryssende transport av avfall, som har egne krav til dokumentasjon. Transport av farlig avfall ( 11-14) Vi foreslår en ny paragraf om transport av farlig avfall for å ivareta de viktigste kravene i dagens innsamlingstillatelser, som nå vil bli trukket tilbake. Det foreslås et krav om at det ikke er tillatt for virksomheter å transportere farlig avfall uten at utfylt deklarasjonsskjema iht , følger med. Videre følger at utfylt deklarasjonsskjema skal leveres videre til den som etter 11-6 og 11-7 kan håndtere det farlige avfallet. Kravet om utfylt deklarasjonsskjema før transport gjelder ikke når avfallsprodusenten selv transporterer avfallet. Dette henger sammen med at deklarasjonsplikten er knyttet til når avfallet leveres fra produsent og dermed 4

5 ikke før produsenten selv starter transporten. For de typer farlig avfall som omfattes av ADRregelverket, vil det imidlertid være krav om transportdokument, slik at avfallet av den grunn like gjerne kan deklareres før transport. Det foreslås å videreføre kravet som nå fremgår av innsamlingstillatelsene om at når farlig avfall transporteres til den som etter 11-6 og 11-7 kan håndtere avfallet, skal det videreleveres uten opphold på mer enn 24 timer. Dette gjøres for å sikre at det farlige avfallet blir levert inn i systemet og ikke blir stående lagret på kjøretøy. Kravene gjelder transport av farlig avfall uansett hvordan transporten foregår. Kravene vil derfor gjelde for transport både til lands og til sjøs. Siden kravene ikke gjelder dersom avfallet som transporteres er generert på skipet, er det av pedagogiske hensyn behov for en presisering av at kravene til transport i ikke gjelder for transport av avfall som omfattes av reglene i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Forurensningsmyndighet ( 11-16) For å tydeliggjøre hvem som er forurensningsmyndighet for farlig avfall, foreslås det å ta inn en bestemmelse om dette. Dette innebærer at myndighetsfordelingen for saksområdene i avfallsforskriften kapittel 11 uttømmende vil fremgå av og ikke lenger av særskilt delegeringsbrev. Som tidligere skal det være slik at Miljødirektoratet eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, har myndighet til å gi tillatelse til anlegg for behandling av farlig avfall og fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes av disse virksomhetene. Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, skal som tidligere ha myndighet til å gi tillatelse til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall og føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes. Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, har myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 11 overholdes av andre enn de som er nevnt i første og andre ledd. Dette betyr økt ansvar i forhold til tidligere, ved at Fylkesmannen også får tilsynsansvar for transportleddet. Forslaget innebærer at Fylkesmannen ikke lenger har myndighet over de virksomhetene som disponerer avfall som inneholder mindre mengder olje. Miljødirektoratet blir nå myndighet, slik at Miljødirektoratet i utgangspunktet er myndighet for all behandling av farlig avfall. I tilfeller der virksomheter har tillatelse fra Fylkesmannen til slik disponering, vil Miljødirektoratet delegere myndighet til Fylkesmannen i enkeltsaker. Delegering av myndighet i enkeltsaker kan også vurderes i eventuelle nye saker. Overgangsbestemmelser ( 11-18) For anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall med tillatelse gitt før ikrafttredelsen av denne forskriftsendringen, foreslås det at vedlegg 4 nr. 4 om finansiell sikkerhet skal gjelde fra to år etter ikrafttredelse. Disse virksomhetene skal likevel sende forslag til finansiell sikkerhet (se nærmere forklaring av kravet om finansiell sikkerhet under omtale av vedlegg 4, nr. 4 om finansiell sikkerhet) til Fylkesmannen til godkjenning senest innen et halvt år etter ikrafttredelse. Hvis tillatelsen til mottaket ikke sier noe om hvor store mengder farlig avfall som kan lagres på anlegget til enhver tid, bør virksomheten samtidig søke om endring av 5

6 tillatelsen på dette punktet, slik at sikkerhetsstillelsens størrelse samsvarer med maksimalt tillatte lagringsmengder. Fylkesmannen vil deretter ha ett og et halvt år på å godkjenne sikkerhetsstillelsen, og eventuelt å endre tillatelsen. De øvrige bestemmelsene i vedlegg 4 vil få en overgangsordning på ett år, slik at mottaksanleggene får tid til å tilpasse anlegget etter kravene. Eksisterende tillatelser som angir mindre strenge krav enn vedlegg 4, bør endres innen vedlegg 4 trer i kraft slik at tillatelsen samsvarer med kravene i vedlegg 4. Forskriftens krav vil imidlertid gjelde og ikke tillatelsens krav, hvis tillatelsen angir mindre strenge krav. Det er vurdert behov for en overgangsbestemmelse for økningen i kommunens mottaksansvar i 11-10, med tanke på et mulig behov for kapasitetsøkning hos mottakene. Dette er ikke funnet nødvendig, siden vi går ut fra at eventuelle økte mottaksmengder heller vil kompenseres ved hyppigere tømming av lagrene, enn at lagrene utvides. Vedlegg 3 (dagens vedlegg 2) Standardiserte krav for kommunale mottak Standardiserte krav for kommunale mottak i framtidig vedlegg 3, skal fortsatt gjelde for kommunale og interkommunale mottak som driver i henhold til unntaket fra kravet om tillatelse i 11-7, bokstav e. Industriutslippsdirektivet (IED) omfatter midlertidig lagring av farlig avfall med en total kapasitet på mer enn 50 tonn. Dette betyr en begrensning av hvilke mottak som kan drive uten tillatelse ut fra kapasitet, og at den tillatte lagringsmengden i dagens vedlegg 2 på 100 tonn må endres til maksimalt 50 tonn. Mellomlagring i større omfang enn dette vil kreve tillatelse, og i slike tilfeller vil også kravene i vedlegg 4 gjelde for kommunale mottak (jf. 11-6). Se neste avsnitt. Vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Vi foreslår å innføre minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Dette for å få til en bedre harmonisering av kravene rettet mot mottaksanleggene, og for å innføre et nytt krav om finansiell sikkerhet. Vedlegget skal i henhold til 11-6 gjelde med mindre Fylkesmannen har stilt strengere krav i tillatelse da gjelder kravet som er stilt i tillatelsen isteden. Kravene i vedlegg 4 skal gjelde i tillegg til anleggets tillatelse. Hvis Fylkesmannen ikke finner det nødvendig med særskilte eller strengere krav enn de som fremgår av vedlegg 4, kan tillatelsen utformes relativt enkelt med hovedsakelig rammekrav som angir typer og mengder avfall som kan mottas og maksimale lagringsmengder. Miljødirektoratet vil lage en mal for tillatelse for mottaksanleggene. Kravene i vedlegg 4 gjelder ikke for kommunale ordninger for mottak av farlig avfall som faller inn under 11-7 bokstav e. Disse reguleres som tidligere av vedlegg 3 (dagens vedlegg 2); Standardiserte krav for kommunale mottak. Kommunale mottak med tillatelse skal omfattes av kravene i vedlegg Krav til lagring av farlig avfall I bokstav d foreslår vi en bestemmelse om at lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke. Annen lagringsmåte er også tillatt, dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og miljøbeskyttelse. Som eksempel på slik lagring kan være utendørs lagring av IBC-kontainere på fast dekke. 6

7 I bokstav f foreslår vi en bestemmelse om krav til tanklagring. Dette kravet tilsvarer 18-5 bokstav c annet ledd i nytt kapittel 18 om tanklagring i forurensningsforskriften. Vi foreslår samme virkeområde som i nytt kapittel 18, med en nedre grense for tanker på to kubikkmeter. 2. Lagringstid Vi foreslår et krav om at mottatt avfall ikke skal lagres lenger enn 12 måneder. Kravet skal sikre at avfall ikke hoper seg opp over tid, og gir samtidig anlegget rom for fleksibilitet ved å kunne samle opp avfall før viderelevering. Siden kravet er et minimumskrav, vil Fylkesmannen kunne stille strengere krav i de enkelte tillatelsene hvis det anses som nødvendig. 3. Oljeutskiller Det foreslås en bestemmelse som angir krav om at utslipp av overflatevann skal ledes via oljeutskiller eller annen tilsvarende renseinnretning før det slippes ut til vannresipient eller avløpsnett i tråd med tillatelse. Det må dermed fremgå av tillatelsen hvor vannet kan slippes ut. Utslippsgrensen skal fastsettes i tillatelsen. I en mal for tillatelse vil Miljødirektoratet kommentere utslippsnivå for oljeinnhold nærmere, for at dette skal bli mest mulig likt vurdert i de ulike tillatelsene, og på et nivå som er i samsvar med prinsippene om BAT. Det presiseres at utslipp til vann fra avfallshåndteringen ikke er tillatt. Det er dermed ikke tillatt å drenere ut vann fra tanker med avfall som for eksempel spillolje. Spillolje kan inneholde ulike forurensninger som følger vannfasen via oljeutskilleren og ut til resipient. Avtappet vann fra avfallet må dermed leveres til behandlingsanlegg for oljeholdig vann med krav om mer omfattende rensing. Dette vil redusere utslippet av farlige stoffer fra avfallet, og dessuten gi mer like konkurransevilkår mellom de ulike anleggene, siden det i dag er forskjell på hva slags avfallsvann som tillates sluppet ut. 4. Finansiell sikkerhet Det foreslås et nytt krav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall om å ha finansiell sikkerhet til dekning av kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå ved videre håndtering av mottatt farlig avfall. Det innebærer at sikkerhetens størrelse skal beregnes ut fra maksimale lagringsmengder ved anlegget av de typene farlig avfall som virksomheten kan motta i henhold til tillatelsen. Sikkerhetsstillelsen skal skje enten i form av pant i sperret bankkonto til fordel for forurensningsmyndigheten med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en påkravsgaranti fra bank utstedt til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp. Annen form for sikkerhetsstillelse kan også vurderes dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet. Så snart som mulig etter at anlegget har fått oversendt tillatelsen skal sikkerhetsstillelsen oversendes forurensningsmyndigheten for godkjenning. Uten godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget. For ikrafttredelse av dette kravet viser vi til overgangsbestemmelsene ( 11-18) og tidligere omtale av disse i brevet. Kravet om økonomisk sikkerhet for lagret farlig avfall foreslås for å sikre at det er midler til å dekke kostnader forbundet med håndteringen av avfallet ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Uten en slik økonomisk sikkerhet er det en risiko for at det offentlige belastes disse kostnadene. Tilsvarende krav er allerede innført for behandlingsanlegg for farlig avfall. 7

8 Kravet om finansiell sikkerhet gjelder ikke i tilfeller der mottaket drives av kommunen selv eller av interkommunalt selskap. Hvis kommunen derimot har inngått avtale om drift av mottaksordningen med private selskaper, slik at det er det private selskapet som er ansvarlig for anlegget, omfattes disse av kravet om finansiell sikkerhet. Tilsvarende gjelder dersom kommunen organiserer sitt mottaksanlegg i et AS med begrenset ansvar. Kommuner unntas fra kravet, fordi økonomibestemmelsene i kommuneloven sikrer at kommunene ikke kan gå konkurs og kan dekke sine økonomiske forpliktelser. 5. Regnskapsføring av avfallslager Vi foreslår å ta inn et krav om at fremtidige kostnader til behandling av lagret farlig avfall skal tas med i bedriftens årlige regnskap i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Kravet anses som svært relevant for mottak for farlig avfall, siden de mottar betaling ved mottak av avfall, og må betale for videre håndtering av avfallet. Kravet foreslås derfor i vedlegget av pedagogiske årsaker, selv om det uansett følger av regnskapsloven. 6. Journalføring Vi foreslår et krav om at virksomheten skal føre journal over opplysninger om mottak, lagring og viderelevering av alt farlig avfall som virksomheten mottar. Videre skal journalen oppbevares i minst 3 år. Kravet følger av rammedirektivet for avfall, og stod tidligere i tillatelsene. Kravet er viktig for virksomhetenes egen oversikt og beredskap, og er dessuten viktig for Fylkesmannens tilsynsvirksomhet. 7. Rapportering Miljødirektoratet foreslår et krav om at virksomheten årlig skal utarbeide en rapport som gjør rede for mengder og typer farlig avfall som i løpet av året er mottatt og sendt videre, og hvor mye farlig avfall som er lagret på bedriftens område ved årets slutt. Det er i dag varierende hva slags krav Fylkesmannen stiller til årsrapportering. Det nye kravet skal sikre at alle mottak rapporterer et minimum av informasjon om mottatt, videresendt og lagret avfall, og vil gi forurensningsmyndigheten bedre grunnlag for å kontrollere at virksomheten i praksis ikke opparbeider store lagre av farlig avfall i strid med tillatelsen. 8

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/59 Saksbehandler: Ingebjørg Svindland Endelig forslag til endring

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Kapittel 11. Farlig avfall Formål

Kapittel 11. Farlig avfall Formål Kapittel 11. Farlig avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 20, 29 og 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32a 32 ff (direktiv 2008/98/EF)

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Noe nytt? Ja! Elektronisk deklarering Eksplosivt avfall er nå farlig avfall, men endringen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon:

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 31.01.2012 Arkiv nr. 2011/4947 Deres ref: Jorunn Gundersen Saksbehandler:Anne-Lene Lundsett, 35586213 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Detaljer

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4757-2 460 Deres dato Deres ref. HRS Husholdning AS avd. Harstad Skavdalsveiene 6 9409 HARSTAD Tilsyn ved

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett, 35586213/ fmteall@fylkesmannen.no IATA IKS Langmoen 3855 Treungen Kontrollrapport

Detaljer

Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd. Harstad, oversendelse av endelig tilsynsrapport

Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd. Harstad, oversendelse av endelig tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 25.11.2013 2007/3810-18 472 Deres dato Deres ref. Perpetuum Miljø AS Postboks 3121 9498 Harstad Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS Miljøvernavdelingen Tankrenovasjon AS Kroken 4885 Grimstad Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3339 / FMAALRA 30.09.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS I medhold av forskrift om farlig avfall av 20. desember 2002, 6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr.: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett 35586213/fmteall@fylkesmannen.no Skien kommune Bjorstaddalen avfallsanlegg Pb. 158

Detaljer

Kogstad Lunde & Co er NFFAs faste advokatforbindelse. Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning.

Kogstad Lunde & Co er NFFAs faste advokatforbindelse. Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning. Kogstad Lunde & Co er NFFAs faste advokatforbindelse. Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning www.klco.no Nye kompetansekrav for håndtering av farlig avfall Advokat Ingrid

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4750-1 460 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon,

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning.

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo (Oversendt pr. e-post) Deres ref: Kari Aa Vår ref: Dato: RHa/2011/Endringer i 2. mars 2011 Avf.forskr. Vedr. mulige endringer i Avfallsforskriftens

Detaljer

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Vår dato 12.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/2572 472 Deres referanse Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS Storaneset 28 5260 INDRE ARNA Rapport fra

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen INSPEKSJONSRAPPORT SAR AS avd. Sandnessjøen Oslo, 24. juni 2015 Limhaugveien 2 8805 Sandnessjøen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Karen Aanestad 2013/4387 Saksbehandler: Ole Stian Bockelie Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tillatelse til. virksomhet etter forurensningsloven. Ragn-Sells AS

Tillatelse til. virksomhet etter forurensningsloven. Ragn-Sells AS FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Ragn-Sells AS I medhold av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt 01.06.04, 11-6, jf

Detaljer

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr.

Detaljer

Inspeksjonsrapport Kontrollaksjon farlig avfall 2010

Inspeksjonsrapport Kontrollaksjon farlig avfall 2010 Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Vår dato 11.05.2010 Vår referanse 2010/2506 Anne Sørum, 62 55 11 65 Arkiv nr. 472 Deres referanse HRR Miljø AS Arnkvernvegen 251 2320 Furnes Inspeksjonsrapport

Detaljer

Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra bygg- og rivingsvirksomhet. Ragn Sells AS avd Stavanger

Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra bygg- og rivingsvirksomhet. Ragn Sells AS avd Stavanger FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra bygg- og rivingsvirksomhet Ragn Sells AS avd Stavanger Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde Dato for inspeksjonen: 18.09.2013 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Til stede

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Ragn Sells AS, avd. Haugesund Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Valdres Jern og Metallforretning, Rogndokken Industrianlegg, 2900 Fagernes Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Saksnummer hos Fylkesmannen:

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Miljøpark Dato for inspeksjonen: 21.4.2010 Rapportnummer: 2010.020.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/5822-41 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Prøven gjenvinningsstasjon, GLT-Avfall Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1743 Kontaktpersoner

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, 35 58 61 68 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.023.I.FMTE Saksnummer: Dato for kontroll: 05.11.2015 Informasjon

Detaljer

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall.

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS

UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 01.10.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: 2010/5813 Arkivnr: UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS Virksomhet:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Kjell Utsogn Vår dato: 13.5.2014 Tlf.: 38 17 62 13 Vår ref.: 2010/5668 Arkivkode: 472 Kjells Biler 4720 Hægeland

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Longum jern & Metallomsetning Molandsveien 489 4849 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/502 / FMAAINO 31.01.2014 OVERSENDELSE

Detaljer

Miljøkvalitet AS - inspeksjonsrapport I.FMMR

Miljøkvalitet AS - inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato 10.07.2017 2007/1479/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Miljøkvalitet AS Jarnes Industripark 6222 IKORNNES

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for BIR Bedrift AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for BIR Bedrift AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for BIR Bedrift AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Vår ref.: 2013/9922 Arkivnr.: 461.3 Dato: 28.10.2013 Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 24.9.2013 Rapportnummer: 2013.048.I.FMRO Saksnr.: 2013/9922 Kontaktpersoner

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: I.FMAV

Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: I.FMAV Miljøvernavdelingen Midtstøl transport AS Stoaveien 19 4848 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/11251 01.07.2016 Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: 2016.087.I.FMAV

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AQUA POWER AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 871 972 982 0214.0022.01 2013.002.I.FMOA 2013/19219 17.10.2013 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Logistikk og Baseservice as i Kristiansund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.07.12 12/2475/LRA Lillian Raudsandmoen Arkiv nr. Deres referanse 37 01 75 41 fmaalra@fylkesmannen.no Inspeksjonsrapport Oppfølging

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport:

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg Dato inspeksjon: 14.09.2015 Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: 02.10.2015 Til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015 Miljøvernavdelingen Konows bilvask Fyrstikkbakken 7 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN ved WILLYS VERKSTED AS OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK PÅ FAGERNES I NARVIK KOMMUNE

RAPPORT FRA TILSYN ved WILLYS VERKSTED AS OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK PÅ FAGERNES I NARVIK KOMMUNE RAPPORT FRA TILSYN ved WILLYS VERKSTED AS OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK PÅ FAGERNES I NARVIK KOMMUNE Selskapets adresse: Postboks 137 8502 Narvik Konsesjon av: 12.12.1995 Telefonnr. 76 96 05 50 Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2015.018.I.FMST Inspeksjonsdato: 28.5.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport 2017.024.I.FMST Inspeksjonsdato: 19.5.2017 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS

Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Bil- og Maskinhuggeriet AS 7517 Hell Organisasjonsnummer 860209802 Tidsrom for kontrollen 05.06.2015 Deltagere fra

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved mottaksstasjon Nordkapp, Finnmark Miljøtjeneste AS Dato for inspeksjonen: 4. mai

Detaljer

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Skedsmo Bilopphogging AS Postboks 31 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal HENRIKSEN JAN AS Molde, 27.09.2017 Bingsa Industriområde 6019 Ålesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Henriksen 2014/2736 Saksbehandler: Reidun Sofie Schei

Detaljer

Søknad om tillatelse til å drive tankrengjøring, tømming av oljeskillere og innsamling av spillolje.

Søknad om tillatelse til å drive tankrengjøring, tømming av oljeskillere og innsamling av spillolje. Trond Helgesen Stamsneset 100 5251 Søreidgrend FYLKESMANNEN I HORDALAND Saksbehandler, interntelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato Vår referanse 2003/11683 461.3 Deres dato

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, 35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.005.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 03.03.2016

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Lågen potetpakkeri AS den

Rapport etter tilsyn ved Lågen potetpakkeri AS den Lågen Potetpakkeri AS Lågendalsveien 2658 3277 STEINSHOLT Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/784 15.11.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 471 Rapport

Detaljer