Forslag til vilkår for tillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vilkår for tillatelse"

Transkript

1 Vedlegg 2 Lunckefjell Forslag til vilkår for tillatelse Sysselmannen foreslår under et sett med vilkår som vi mener en ev. tillatelse til kulldrift i Lunckefjell må oppfylle. Som overordnet forurensningsmyndighet overfor gruvedrift på Svalbard, vil Klif regulere alle forurensningsmessige sider av SNSGs gruvedrift i en egen forurensningstillatelse etter svalbardmiljøloven. Vi har lagt inn forslag til hvem som skal gi godkjenning og ha rapporteringen i tråd med dagens praksis på fordelingen av myndighet mellom Sysselmannen og Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Departementet og Klif må samhandle i behandlingen slik at vilkårene særlig på forurensnings- og overvåkingsområdet blir gitt av en myndighet og at rapporteringen kan gjøres samlet. 1. Generelle vilkår a. Drift i Lunckefjell, herunder både planlegging, etablering, utvinning, avslutning, gjenoppretting og ev. etterdrift, skal så langt det er mulig ta hensyn til naturmiljøet i området, herunder verneformålet i Reindalen (Nordenskiöld Land nasjonalpark), landskap og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Tillatelsen forutsetter skånsom drift og tilbakeføring av veier, anlegg og masser ved aktiv restaurering og gjenoppretting av villmarkspreget. b. Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) skal ha etablert tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet innen driften i Lunckefjell kan igangsettes, jf. svalbardmiljøloven 61. Hensikten er å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen kan oppfylles og at gjenoppretting blir gjennomført iht. tillatelsen, jf. svalbardmiljøloven 64. SNSG skal innen skriftlig redegjøre til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) og Sysselmannen for hvordan kravet til finansiell garanti overholdes. c. Tiltakshaver plikter gjennom rutiner, instrukser, informasjon/oppslag, jevnlig tilsyn, egenkontroll, undersøkelser og overvåking i tråd med punkt 5 og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. d. Det skal være laget beredskapsplaner på bakgrunn av en risikovurdering ved alle anlegg og for all aktivitet som inngår i driften. e. Dersom driften forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan miljøvernmyndigheten pålegge nødvendige endringer i anlegg og drift, eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid, jf. svalbardmiljøloven 63. f. Det skal etableres holdningsskapende tiltak i Sveagruva og innenfor anleggsområdet som skal bidra til å oppfylle vilkårene i tillatelsen og gi folk som ferdes i området god kjennskap til opptreden og ferdsel for å skjerme naturmiljøet mot unødvendig og uønsket ferdsel, både transport til lands og i lufta ved oppstart, drift og gjenoppretting. g. Ferdsel og tiltak utover det som er tillatt etter vilkårene her, skal ha godkjenning av Sysselmannen. Det skal følge en faglig konsekvensvurdering med søknaden. h. Tiltak som etablering av permanent oppredning med deponering, nye tiltak i Sveagruva arealplanområde, inkludert lagring og skiping av kull, utover det som er omsøkt, vil kreve en egen tillatelse fra Sysselmannen (jf. svalbardmiljøloven 57, 58). Tiltak eller endringer i kulldrifta eller virksomheten i Sveagruva og som berører forurensningstillatelsen, skal være avklart med Klif. i. Tillatelsen er iht. svalbardmiljøloven og fritar ikke SNSG for innhenting av tillatelser etter annet lovverk for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv. Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene i svalbardmiljøloven 95. j. Etter svalbardmiljøloven 96 kan Sysselmannen fastsette tvangsmulkt til Svalbards miljøvernfond for å sikre at tiltakene blir gjennomført som forutsatt i tillatelsen. k. Ved overtredelse av vilkårene i tillatelsen, kommer svalbardmiljøloven 99 og forurensningsforskriften 21 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. l. SNSG skal lage en plan for endelig avslutning av gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen i Sveagruva (herunder opprydding/gjenoppretting, etterdrift og bevaring) ved opphør av aktivitet etter endt gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen, jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges Side 1 av 5

2 miljøvernmyndighetene senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Se eget vilkår om avslutningsplan for Lunckefjell i punkt 2 c. m. Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanser helt eller delvis for en lengre periode, skal tiltakshaver gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke skader på miljøet, jf. svalbardmiljøloven 65. Det skal også gis melding til Klif og Sysselmannen så fremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, jf. svalbardmiljøloven 64. n. Ved nedleggelse skal tiltakshaver i tillegg sørge for at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand i henhold til egen avslutningsplan, jf. punkt 1 k. 2. Nye inngrep, opprydding og gjenoppretting av villmark a. Alle tekniske inngrep og spor etter driften skal fjernes ved gjenopprettingen av området, jf svalbardmiljøloven 64, aktiv restaurering av landskapet og etter en plan iht. punkt 2 c. Gjenopprettingen skal være slik at dagens inngrepsstatus ikke blir påvirket, og området igjen kan defineres som villmarkspreget. Tilbakelegging og deponering av masser skal bare skje til området med masseuttak ved Skollfjellet. Det skal ikke legges masser tilbake på nye steder. Gjenoppretting og tilbakelegging av masser ved aktiv restaurering innebærer også at overflaten skal følge naturlige rasvifter, rygger og kløfter og fremstå som opprinnelig. b. Utbygging av anleggsområdet på hver side av Marthabreen, etablering og drift av veien over breen og uttak og deponering av masse i området skal skje i henhold til punkt 2a. og plan fremlagt for å sikre at etablering muliggjør en best mulig gjenoppretting i etterkant. c. SNSG skal lage en samlet plan for avslutning ved Lunckefjell og på Marthabreen (herunder opprydding, gjenoppretting og ev. etterdrift), jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges av miljøvernmyndighetene før tiltakene kan igangsettes og senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Justeringer i planen som følge av endrete forutsetninger gjennom driftsperioden skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. Avslutningsplanen skal minimum omfatte: i. beskrivelse av fremdrift og arbeidsbehov, herunder motorferdsel og helikopterlandinger ii. oversikt over nødvendige tiltak for å fjerne alle tekniske inngrep, herunder vei over Marthabreen med ev. iskjerne eller andre endringer av breoverflaten (herunder støvpåvirkning), rømningsveier, stedegne og tilførte masser som stein, grus, sand, kull, skeidestein og andre fyll- eller dekkemasser og massedeponi i anleggsområdene. Inngrepene skal fjernes og masser deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår som upåvirket (topografisk tilpasset deponering) iii. oversikt over nødvendige tiltak for å sikre at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand og at det ikke er fare for forurensninger d. Tilførte masser, for eksempel til toppdekke på vei, skal i utseende likne stedegne masser. e. Plassering og utforming av nødutganger skal godkjennes av Sysselmannen før etablering. f. Opprydding og gjenoppretting skal godkjennes av miljøvernmyndighetene før arbeidet kan anses som ferdig. 3. Motorferdsel a. Helikopterferdsel over Reindalen og transport av utstyr gjennom Reindalen skal begrenses. Det skal i størst mulig grad foregå transport fra Sveagruva og brukes tråkkemaskin og ikke bulldoser ved transport gjennom Reindalen for minst mulig marktrykk. b. Helikopterflyging over Reindalen er ikke tillatt i perioden av hensyn til kalvende reinsdyr og sårbare gjess. Flyging i denne perioden skal skje fra Sveagruva eller i god avstand nord og øst for Reindalen. Alternative flysoner skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. c. Landing med helikopter to ganger daglig i inntil 30 dager sammenhengende i perioden mars-april 2012 er tillatt for persontransport ved etablering av første infrastruktur i området Marthabreen-Lunckefjell. - All flyving skal foregå på en slik måte at dyre- og fuglelivet forstyrres minst mulig og at det ikke oppstår skade på vegetasjon, terreng og kulturminner. Ved valg av inn- og utflygingsruter og landingssted, skal det tas hensyn til dette. - Antall landinger og posisjon skal inngå i gjeldende års rapport til Sysselmannen, jf. vilkår 6 a ix., denne rapporteringen skal også være en del av den årlige samlete rapporteringen på helikopterlandinger for Store Norske til Sysselmannen. - Ev. behov for landing med helikopter i driftsperioden og ved opprydding og avslutning av driften ha egen tillatelse fra Sysselmannen. d. Motorferdsel vinterstid til Marthabreen og Lunckefjell via Reindalen etter 1. mars hvert år (skuterfritt område) utover nødvendig transport ved etablering av første infrastruktur (2012) er ikke tillatt og forutsetter særskilt tillatelse fra Sysselmannen. Side 2 av 5

3 4. Transport, forurensning og beredskap a. Skiping av kull og gods: i. For alle skip til og fra Sveagruva er det fra og med oppstart i Lunckefjell ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard innenfor territorialfarvannet på Svalbard og med en maksimal mengde DMA-bunkers ved innseilingen til Van Mijenfjorden på 350 tonn. 1 ii. Tillatelsen omfatter skiping av kull i den isfrie sesongen, og skipingen skal også foregå etter egen tillatelse fra Sysselmannen. iii. Ev. bryting av råk i perioden mars-juli skal ha tillatelse fra Sysselmannen. iv. Oljeverneberedskapen skal minimum være i henhold til gjeldende regler, pålegg og avtaler. b. Forurensning, utslipp, avfallshåndtering og avløp fra virksomheten i Lunckefjell og Sveagruva med omkringliggende anleggsområder skal være i henhold til tillatelse etter svalbardmiljøloven gitt av Klima og forurensningsdirektoratet. Tillatelsen skal foreligge før anleggsarbeid og drift kan starte. c. Virksomheten skal tilfredsstille følgende krav for å begrense forurensning fra driften: i. Utslipp av driftsvann 2, kloakk og gråvann tillates ikke til nærområdet ved gruveanlegget eller til Marthabreen/Reindalen. Det skal etableres et tett avløp for driftsvann fra gruva (Lunckefjell) via Svea Nord til Sveagruva og ut i Van Mijenfjorden. Rutiner for inspeksjon og reparasjon ved lekkasjer og feil skal etableres. Logg for lekkasjer skal føres. ii. Kloakk og gråvann skal føres inn på avløpssystemet eller samles opp i tank og kjøres til Sveagruva. iii. Vaskehall for maskiner og kjøretøy skal være tilknyttet oljeavskiller og med gråvann videre inn på avløpssystemet. Dette skal foregå på fast dekke. Det skal etableres rutiner for overvåking og tømming av oljeavskiller slik at det bare er gråvann som føres videre ut på avløpet for driftsvann. iv. Det skal gjøres en risikoanalyse av alle kjemikaliene i hele produksjonslinja, herunder oppredning. v. Det er ikke tillatt med kjemikalier som inneholder forbindelser på myndighetenes Prioritetsliste og kandidatlista i REACH, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til det fra miljøvernmyndighetene. vi. Kjemikaliene skal minst en gang i året gjennomgå en full substitusjonsvurdering etter svalbardmiljøloven 10, og denne skal loggføres og inngå i årlig rapportering (punkt 6). vii. Det skal etableres et program for bevissthet, ansvar og gode holdninger særlig knyttet til håndtering av spillolje og kjemikalier i gruva. viii. Det skal iverksettes tiltak mot spredning av kullstøv til omgivelsene fra vei og rigg-/lasteområdet. Tiltakene skal omfatte: skjerming av omlastingssteder og kulltipp på begge sider av Marthabreen, overbygd og tett stackerbelte og skjerm av fallet fra stackerbeltet til kulltippen ved Lunckefjell, og bruk av overbygde dumpere ved transport av kull over Marthabreen, ix. Det skal være enkle og funksjonelle miljøstasjoner i hele virksomheten for riktig avfallshåndtering. x. All lagring av drivstoff, herunder tankanlegg, dagtanker og oppstilling av oljefat, skal være sikret mot lekkasjer og utslipp. Alle lagre skal ha oppsamlingsvern med basseng med volum som minst rommer den største tanken. Det skal også være egne rutiner for lagring og fylling som reduserer muligheten for utslipp, og det skal iverksettes tiltak for å begrense muligheten for påkjørsler. Innen lager kan tas i bruk, skal sikring og beredskap være etablert og operativt. d. Den naturlige sammensetningen av smeltevannet fra Marthabreen skal dokumenteres som referanse for videre overvåking til Klif innen Faglig kvalifisert personell skal ta vannprøver på ulike steder og tider gjennom sommersesongen som skal analyseres for alle relevante forbindelser og ved et akkreditert laboratorium. 5. Overvåking og oppfølgende undersøkelser a. Tiltakshaver skal gjennomføre en regelmessig og effektiv overvåking av miljøet for å vurdere forutsette/kjente og uforutsette virkninger av alle sider ved virksomheten. Overvåkingen skal være innrettet slik at uforutsette virkninger kan oppdages tidlig. Resultatene skal rapporteres årlig og samlet til Klif og Sysselmannen innen 1. februar iht. punkt 6. Overvåkingen skal omfatte: i. Overvåking av Marthabreen, herunder hastighetsmålinger, snøakkumulasjon og avsmelting på breen og støvspredning fra anleggsområde og transport over breen. ii. prøvetaking og analyser av driftsvann fra gruva. Prøvetakingsprogrammet skal være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding uten unødig opphold. Det skal etableres prøvetakingspunkt på avløpet som plasseres slik at det fanger opp alle 1 Se omtale under punkt i oversendelsesbrevet 2 Driftsvann omfatter tilført ferskvann som blander seg med naturlig vann (innsig av smeltevann, regnvann etc) og ev. kjemikalierester (oljespill el.). Side 3 av 5

4 potensielle utslippskilder fra driften (i avløpssystemet gjennom Svea Nord på nedsiden av tilførselskilder for driftsvann og vaskehall). Første driftsår skal prøvetakingen foregå minst hver mnd, deretter fire ganger i året. iii. prøvetaking og analyser av avrenning og sediment fra Marthabreen i smeltesesongen, første gang i 2011 ved tre tidspunkt (mai, juli og august/september), og videre hver mnd under drift. Prøvetakingsprogram skal på forhånd være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal Klif (forurensningsmyndighet) og Sysselmannen (forvaltningsmyndighet for nasjonalparken) ha melding uten unødig opphold. iv. nivåer av forurensning, både ved Lunckefjell/til Marthabreen og til Braganzavågen/Van Mijenfjorden, og utviklingen for bunnmiljøet ved utslippspunktet for driftsvann og ved Kapp Amsterdam. Prøvetakingsprogram skal være forelagt miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding. v. Bestandsanslag for hekkende og mytende fugl i Van Mijenfjorden, Braganzavågen og Reindalen vi. faglig vurdering av påvirkningen på landskap (herunder faktisk påvirkning på bresystemet ved endret avsmelting) og naturmiljø iht punktene i-v over. Denne vurderingen skal ved fire tidspunkt i anleggs- og driftsperioden gjøres av faglig kvalifisert personell: etter anleggsarbeidet ved oppstart, etter 2 års drift, ved driftsstans etter endt kulldrift og ved avslutning etter endt gjenoppretting. vii. videreføring av etablert overvåking av vegetasjon i Sveagruva. b. Forslag til overvåkingsprogram med egne prøvetakingsprogram for driftsvann, avrenning fra Marthabreen og ved utslipp i Van Mijenfjorden/Braganzavågen skal oversendes Klif innen c. Det skal gjøres telling av hekke- og mytebestandene av de mest tallrike fugleartene i området rundt Van Mijenfjorden og i øvre del av Reindalen. Det skal også gjøres kartlegging av områder for mytende fugl og svømmetrekk for alkefugl (særlig polarlomvi). Resultatene skal rapporteres til Sysselmannen innen Årlig rapportering og søknad om nye tiltak a. Det skal innen 1.3 hvert år avgis en rapportering for foregående år samlet til både Klif og Sysselmannen. Rapporten skal gi oversikt over driften/aktiviteten og resultatene av overvåkingen og omfatte: i. oppsummering av kullproduksjon med mengder produsert kull, skipet kull og kull på lager, og anslag for driften neste år ii. resultater av overvåkingen (iht. 5 a.), herunder utslipp av driftsvann, beregninger av mengder totale utslipp av stoffer iht. måleprogrammene i pkt 4 c. og sammendrag av tømming av oljeavskiller. Ved behov skal det foreslås ev. justeringer av overvåkingen kommende år iii. avfallshåndtering med tall for generert avfall fordelt på farlig avfall, næringsavfall og husholdningsavfall, samt disponeringen av dette fordelt på avfallstyper og behandlingsmåte iv. regnskap for utslipp av klimagasser fra driften, herunder utslipp til luft fordelt på kraftproduksjon, anleggsmaskiner og annet v. regnskap for bruk av kjemikalier (oversikt over uttak med typer og volum, forbruk, innlevering til avfallsbehandling og ev. uhellsutslipp med tidspunkt, typer, mengder og sted) og resultater av substitusjonsvurderingen, jf. pkt. 4 b vi. vi. forbruk av drivstoff, sikring av tankanlegg/lagringssteder og mengder lagret drivstoff vii. mengder kloakk og avløpsvann viii. oppredning og deponering av masse, med plassering, volumer og beregninger for videre deponering ix. motorferdsel i området Marthabreen/Lunckefjell, herunder landinger med helikopter (fordelt på landinger hvor helikopteret fysisk settes på bakken og flytting av last hvor helikopteret er rett over bakken og setter ned last) og transport/ferdsel i skuterfritt området etter 1. mars b. Ved rapportering skal det anføres om det er endringer i forutsetninger for driften og om det er behov for nye tiltak ved neste års drift i Sveagruva eller ved Marthabreen/Lunckefjell, slik at Sysselmannen kan vurdere disse i god tid. Dette omfatter: - melding om tiltak i henhold til arealplanen - søknad om tillatelser i eller utenfor arealplanområdet for Sveagruva som ikke dekkes av arealplanen - melding om oppstart med forslag til utredningsprogram for større tiltak som utløser plikt til konsekvensutredning etter svalbardmiljøloven 59 - behov for endringer i arealplanen for Sveagruva Side 4 av 5

5 Oppsummering av tidsfrister Tiltak Frist vilkår Skriftlig redegjøre for finansiell garanti b. Plan for opprydding og gjenoppretting minst ett år før driftsstans (2017) 2 c. Landinger med helikopter i etableringen av infrastruktur a. Dokumentasjon av naturlig innhold i smeltevann fra Marthabreen d. Faglig vurdering på overordnet nivå av påvirkning på landskap første gang ved 5 a vi. (bresystemet) og naturmiljø, fire ganger i driftsperioden oppstart i 2013 Forslag til overvåkingsprogram med prøvetakingsprogram for b. avrenning og utslipp Kartlegging av fuglebestandene ved Van Mijenfjorden og i øvre c. del av Reindalen Årsrapport, gjelder fra og med sesongen 2012 årlig innen Side 5 av 5

KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL

KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL Forside: Ortofoto som viser Lunckefjell med beliggenhet på den andre siden av Marthabreen i forhold til Svea Nord, men forekomstens utstrekning og skisserte

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra S V E A rapporten K o n s e k v e n s u t r e d n i n g f o r S v e a N o r d Green Network Development AS på oppdrag fra Utkast 5. mars 2001 ved Stein Erik Sørstrøm Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitikken

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 25. Januar 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Gradering Åpen Dokumenttittel MTA for 420 kv Ørskog Fardal; Projectnummer 10089

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen

Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn kort om dagens situasjon og behov for tiltak 3 1.2 Beliggenhet 3

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer.

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Your ref: 2006/00331-29 a.511 Our ref: Longyearbyen, 10.12.2008 Høring forslag om endringer i verneforskrift for Nordaust- Svalbard og Søraust-Svalbard

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

HJERKINN PRO MILJØRAPPORT DOKUMENTASJON FOR 2014 FORSVARSBYGG

HJERKINN PRO MILJØRAPPORT DOKUMENTASJON FOR 2014 FORSVARSBYGG HJERKINN PRO MILJØRAPPORT DOKUMENTASJON FOR 2014 FORSVARSBYGG Hjerkinn PRO: Miljødokumentasjon 2014 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Mai 2015 Forsidebilde: Utplanting av vier på HFK-sletta. Se nærmere omtale

Detaljer