Forslag til vilkår for tillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vilkår for tillatelse"

Transkript

1 Vedlegg 2 Lunckefjell Forslag til vilkår for tillatelse Sysselmannen foreslår under et sett med vilkår som vi mener en ev. tillatelse til kulldrift i Lunckefjell må oppfylle. Som overordnet forurensningsmyndighet overfor gruvedrift på Svalbard, vil Klif regulere alle forurensningsmessige sider av SNSGs gruvedrift i en egen forurensningstillatelse etter svalbardmiljøloven. Vi har lagt inn forslag til hvem som skal gi godkjenning og ha rapporteringen i tråd med dagens praksis på fordelingen av myndighet mellom Sysselmannen og Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Departementet og Klif må samhandle i behandlingen slik at vilkårene særlig på forurensnings- og overvåkingsområdet blir gitt av en myndighet og at rapporteringen kan gjøres samlet. 1. Generelle vilkår a. Drift i Lunckefjell, herunder både planlegging, etablering, utvinning, avslutning, gjenoppretting og ev. etterdrift, skal så langt det er mulig ta hensyn til naturmiljøet i området, herunder verneformålet i Reindalen (Nordenskiöld Land nasjonalpark), landskap og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Tillatelsen forutsetter skånsom drift og tilbakeføring av veier, anlegg og masser ved aktiv restaurering og gjenoppretting av villmarkspreget. b. Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) skal ha etablert tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet innen driften i Lunckefjell kan igangsettes, jf. svalbardmiljøloven 61. Hensikten er å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen kan oppfylles og at gjenoppretting blir gjennomført iht. tillatelsen, jf. svalbardmiljøloven 64. SNSG skal innen skriftlig redegjøre til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) og Sysselmannen for hvordan kravet til finansiell garanti overholdes. c. Tiltakshaver plikter gjennom rutiner, instrukser, informasjon/oppslag, jevnlig tilsyn, egenkontroll, undersøkelser og overvåking i tråd med punkt 5 og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. d. Det skal være laget beredskapsplaner på bakgrunn av en risikovurdering ved alle anlegg og for all aktivitet som inngår i driften. e. Dersom driften forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan miljøvernmyndigheten pålegge nødvendige endringer i anlegg og drift, eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid, jf. svalbardmiljøloven 63. f. Det skal etableres holdningsskapende tiltak i Sveagruva og innenfor anleggsområdet som skal bidra til å oppfylle vilkårene i tillatelsen og gi folk som ferdes i området god kjennskap til opptreden og ferdsel for å skjerme naturmiljøet mot unødvendig og uønsket ferdsel, både transport til lands og i lufta ved oppstart, drift og gjenoppretting. g. Ferdsel og tiltak utover det som er tillatt etter vilkårene her, skal ha godkjenning av Sysselmannen. Det skal følge en faglig konsekvensvurdering med søknaden. h. Tiltak som etablering av permanent oppredning med deponering, nye tiltak i Sveagruva arealplanområde, inkludert lagring og skiping av kull, utover det som er omsøkt, vil kreve en egen tillatelse fra Sysselmannen (jf. svalbardmiljøloven 57, 58). Tiltak eller endringer i kulldrifta eller virksomheten i Sveagruva og som berører forurensningstillatelsen, skal være avklart med Klif. i. Tillatelsen er iht. svalbardmiljøloven og fritar ikke SNSG for innhenting av tillatelser etter annet lovverk for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv. Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene i svalbardmiljøloven 95. j. Etter svalbardmiljøloven 96 kan Sysselmannen fastsette tvangsmulkt til Svalbards miljøvernfond for å sikre at tiltakene blir gjennomført som forutsatt i tillatelsen. k. Ved overtredelse av vilkårene i tillatelsen, kommer svalbardmiljøloven 99 og forurensningsforskriften 21 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. l. SNSG skal lage en plan for endelig avslutning av gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen i Sveagruva (herunder opprydding/gjenoppretting, etterdrift og bevaring) ved opphør av aktivitet etter endt gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen, jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges Side 1 av 5

2 miljøvernmyndighetene senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Se eget vilkår om avslutningsplan for Lunckefjell i punkt 2 c. m. Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanser helt eller delvis for en lengre periode, skal tiltakshaver gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke skader på miljøet, jf. svalbardmiljøloven 65. Det skal også gis melding til Klif og Sysselmannen så fremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, jf. svalbardmiljøloven 64. n. Ved nedleggelse skal tiltakshaver i tillegg sørge for at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand i henhold til egen avslutningsplan, jf. punkt 1 k. 2. Nye inngrep, opprydding og gjenoppretting av villmark a. Alle tekniske inngrep og spor etter driften skal fjernes ved gjenopprettingen av området, jf svalbardmiljøloven 64, aktiv restaurering av landskapet og etter en plan iht. punkt 2 c. Gjenopprettingen skal være slik at dagens inngrepsstatus ikke blir påvirket, og området igjen kan defineres som villmarkspreget. Tilbakelegging og deponering av masser skal bare skje til området med masseuttak ved Skollfjellet. Det skal ikke legges masser tilbake på nye steder. Gjenoppretting og tilbakelegging av masser ved aktiv restaurering innebærer også at overflaten skal følge naturlige rasvifter, rygger og kløfter og fremstå som opprinnelig. b. Utbygging av anleggsområdet på hver side av Marthabreen, etablering og drift av veien over breen og uttak og deponering av masse i området skal skje i henhold til punkt 2a. og plan fremlagt for å sikre at etablering muliggjør en best mulig gjenoppretting i etterkant. c. SNSG skal lage en samlet plan for avslutning ved Lunckefjell og på Marthabreen (herunder opprydding, gjenoppretting og ev. etterdrift), jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges av miljøvernmyndighetene før tiltakene kan igangsettes og senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Justeringer i planen som følge av endrete forutsetninger gjennom driftsperioden skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. Avslutningsplanen skal minimum omfatte: i. beskrivelse av fremdrift og arbeidsbehov, herunder motorferdsel og helikopterlandinger ii. oversikt over nødvendige tiltak for å fjerne alle tekniske inngrep, herunder vei over Marthabreen med ev. iskjerne eller andre endringer av breoverflaten (herunder støvpåvirkning), rømningsveier, stedegne og tilførte masser som stein, grus, sand, kull, skeidestein og andre fyll- eller dekkemasser og massedeponi i anleggsområdene. Inngrepene skal fjernes og masser deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår som upåvirket (topografisk tilpasset deponering) iii. oversikt over nødvendige tiltak for å sikre at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand og at det ikke er fare for forurensninger d. Tilførte masser, for eksempel til toppdekke på vei, skal i utseende likne stedegne masser. e. Plassering og utforming av nødutganger skal godkjennes av Sysselmannen før etablering. f. Opprydding og gjenoppretting skal godkjennes av miljøvernmyndighetene før arbeidet kan anses som ferdig. 3. Motorferdsel a. Helikopterferdsel over Reindalen og transport av utstyr gjennom Reindalen skal begrenses. Det skal i størst mulig grad foregå transport fra Sveagruva og brukes tråkkemaskin og ikke bulldoser ved transport gjennom Reindalen for minst mulig marktrykk. b. Helikopterflyging over Reindalen er ikke tillatt i perioden av hensyn til kalvende reinsdyr og sårbare gjess. Flyging i denne perioden skal skje fra Sveagruva eller i god avstand nord og øst for Reindalen. Alternative flysoner skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. c. Landing med helikopter to ganger daglig i inntil 30 dager sammenhengende i perioden mars-april 2012 er tillatt for persontransport ved etablering av første infrastruktur i området Marthabreen-Lunckefjell. - All flyving skal foregå på en slik måte at dyre- og fuglelivet forstyrres minst mulig og at det ikke oppstår skade på vegetasjon, terreng og kulturminner. Ved valg av inn- og utflygingsruter og landingssted, skal det tas hensyn til dette. - Antall landinger og posisjon skal inngå i gjeldende års rapport til Sysselmannen, jf. vilkår 6 a ix., denne rapporteringen skal også være en del av den årlige samlete rapporteringen på helikopterlandinger for Store Norske til Sysselmannen. - Ev. behov for landing med helikopter i driftsperioden og ved opprydding og avslutning av driften ha egen tillatelse fra Sysselmannen. d. Motorferdsel vinterstid til Marthabreen og Lunckefjell via Reindalen etter 1. mars hvert år (skuterfritt område) utover nødvendig transport ved etablering av første infrastruktur (2012) er ikke tillatt og forutsetter særskilt tillatelse fra Sysselmannen. Side 2 av 5

3 4. Transport, forurensning og beredskap a. Skiping av kull og gods: i. For alle skip til og fra Sveagruva er det fra og med oppstart i Lunckefjell ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard innenfor territorialfarvannet på Svalbard og med en maksimal mengde DMA-bunkers ved innseilingen til Van Mijenfjorden på 350 tonn. 1 ii. Tillatelsen omfatter skiping av kull i den isfrie sesongen, og skipingen skal også foregå etter egen tillatelse fra Sysselmannen. iii. Ev. bryting av råk i perioden mars-juli skal ha tillatelse fra Sysselmannen. iv. Oljeverneberedskapen skal minimum være i henhold til gjeldende regler, pålegg og avtaler. b. Forurensning, utslipp, avfallshåndtering og avløp fra virksomheten i Lunckefjell og Sveagruva med omkringliggende anleggsområder skal være i henhold til tillatelse etter svalbardmiljøloven gitt av Klima og forurensningsdirektoratet. Tillatelsen skal foreligge før anleggsarbeid og drift kan starte. c. Virksomheten skal tilfredsstille følgende krav for å begrense forurensning fra driften: i. Utslipp av driftsvann 2, kloakk og gråvann tillates ikke til nærområdet ved gruveanlegget eller til Marthabreen/Reindalen. Det skal etableres et tett avløp for driftsvann fra gruva (Lunckefjell) via Svea Nord til Sveagruva og ut i Van Mijenfjorden. Rutiner for inspeksjon og reparasjon ved lekkasjer og feil skal etableres. Logg for lekkasjer skal føres. ii. Kloakk og gråvann skal føres inn på avløpssystemet eller samles opp i tank og kjøres til Sveagruva. iii. Vaskehall for maskiner og kjøretøy skal være tilknyttet oljeavskiller og med gråvann videre inn på avløpssystemet. Dette skal foregå på fast dekke. Det skal etableres rutiner for overvåking og tømming av oljeavskiller slik at det bare er gråvann som føres videre ut på avløpet for driftsvann. iv. Det skal gjøres en risikoanalyse av alle kjemikaliene i hele produksjonslinja, herunder oppredning. v. Det er ikke tillatt med kjemikalier som inneholder forbindelser på myndighetenes Prioritetsliste og kandidatlista i REACH, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til det fra miljøvernmyndighetene. vi. Kjemikaliene skal minst en gang i året gjennomgå en full substitusjonsvurdering etter svalbardmiljøloven 10, og denne skal loggføres og inngå i årlig rapportering (punkt 6). vii. Det skal etableres et program for bevissthet, ansvar og gode holdninger særlig knyttet til håndtering av spillolje og kjemikalier i gruva. viii. Det skal iverksettes tiltak mot spredning av kullstøv til omgivelsene fra vei og rigg-/lasteområdet. Tiltakene skal omfatte: skjerming av omlastingssteder og kulltipp på begge sider av Marthabreen, overbygd og tett stackerbelte og skjerm av fallet fra stackerbeltet til kulltippen ved Lunckefjell, og bruk av overbygde dumpere ved transport av kull over Marthabreen, ix. Det skal være enkle og funksjonelle miljøstasjoner i hele virksomheten for riktig avfallshåndtering. x. All lagring av drivstoff, herunder tankanlegg, dagtanker og oppstilling av oljefat, skal være sikret mot lekkasjer og utslipp. Alle lagre skal ha oppsamlingsvern med basseng med volum som minst rommer den største tanken. Det skal også være egne rutiner for lagring og fylling som reduserer muligheten for utslipp, og det skal iverksettes tiltak for å begrense muligheten for påkjørsler. Innen lager kan tas i bruk, skal sikring og beredskap være etablert og operativt. d. Den naturlige sammensetningen av smeltevannet fra Marthabreen skal dokumenteres som referanse for videre overvåking til Klif innen Faglig kvalifisert personell skal ta vannprøver på ulike steder og tider gjennom sommersesongen som skal analyseres for alle relevante forbindelser og ved et akkreditert laboratorium. 5. Overvåking og oppfølgende undersøkelser a. Tiltakshaver skal gjennomføre en regelmessig og effektiv overvåking av miljøet for å vurdere forutsette/kjente og uforutsette virkninger av alle sider ved virksomheten. Overvåkingen skal være innrettet slik at uforutsette virkninger kan oppdages tidlig. Resultatene skal rapporteres årlig og samlet til Klif og Sysselmannen innen 1. februar iht. punkt 6. Overvåkingen skal omfatte: i. Overvåking av Marthabreen, herunder hastighetsmålinger, snøakkumulasjon og avsmelting på breen og støvspredning fra anleggsområde og transport over breen. ii. prøvetaking og analyser av driftsvann fra gruva. Prøvetakingsprogrammet skal være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding uten unødig opphold. Det skal etableres prøvetakingspunkt på avløpet som plasseres slik at det fanger opp alle 1 Se omtale under punkt i oversendelsesbrevet 2 Driftsvann omfatter tilført ferskvann som blander seg med naturlig vann (innsig av smeltevann, regnvann etc) og ev. kjemikalierester (oljespill el.). Side 3 av 5

4 potensielle utslippskilder fra driften (i avløpssystemet gjennom Svea Nord på nedsiden av tilførselskilder for driftsvann og vaskehall). Første driftsår skal prøvetakingen foregå minst hver mnd, deretter fire ganger i året. iii. prøvetaking og analyser av avrenning og sediment fra Marthabreen i smeltesesongen, første gang i 2011 ved tre tidspunkt (mai, juli og august/september), og videre hver mnd under drift. Prøvetakingsprogram skal på forhånd være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal Klif (forurensningsmyndighet) og Sysselmannen (forvaltningsmyndighet for nasjonalparken) ha melding uten unødig opphold. iv. nivåer av forurensning, både ved Lunckefjell/til Marthabreen og til Braganzavågen/Van Mijenfjorden, og utviklingen for bunnmiljøet ved utslippspunktet for driftsvann og ved Kapp Amsterdam. Prøvetakingsprogram skal være forelagt miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding. v. Bestandsanslag for hekkende og mytende fugl i Van Mijenfjorden, Braganzavågen og Reindalen vi. faglig vurdering av påvirkningen på landskap (herunder faktisk påvirkning på bresystemet ved endret avsmelting) og naturmiljø iht punktene i-v over. Denne vurderingen skal ved fire tidspunkt i anleggs- og driftsperioden gjøres av faglig kvalifisert personell: etter anleggsarbeidet ved oppstart, etter 2 års drift, ved driftsstans etter endt kulldrift og ved avslutning etter endt gjenoppretting. vii. videreføring av etablert overvåking av vegetasjon i Sveagruva. b. Forslag til overvåkingsprogram med egne prøvetakingsprogram for driftsvann, avrenning fra Marthabreen og ved utslipp i Van Mijenfjorden/Braganzavågen skal oversendes Klif innen c. Det skal gjøres telling av hekke- og mytebestandene av de mest tallrike fugleartene i området rundt Van Mijenfjorden og i øvre del av Reindalen. Det skal også gjøres kartlegging av områder for mytende fugl og svømmetrekk for alkefugl (særlig polarlomvi). Resultatene skal rapporteres til Sysselmannen innen Årlig rapportering og søknad om nye tiltak a. Det skal innen 1.3 hvert år avgis en rapportering for foregående år samlet til både Klif og Sysselmannen. Rapporten skal gi oversikt over driften/aktiviteten og resultatene av overvåkingen og omfatte: i. oppsummering av kullproduksjon med mengder produsert kull, skipet kull og kull på lager, og anslag for driften neste år ii. resultater av overvåkingen (iht. 5 a.), herunder utslipp av driftsvann, beregninger av mengder totale utslipp av stoffer iht. måleprogrammene i pkt 4 c. og sammendrag av tømming av oljeavskiller. Ved behov skal det foreslås ev. justeringer av overvåkingen kommende år iii. avfallshåndtering med tall for generert avfall fordelt på farlig avfall, næringsavfall og husholdningsavfall, samt disponeringen av dette fordelt på avfallstyper og behandlingsmåte iv. regnskap for utslipp av klimagasser fra driften, herunder utslipp til luft fordelt på kraftproduksjon, anleggsmaskiner og annet v. regnskap for bruk av kjemikalier (oversikt over uttak med typer og volum, forbruk, innlevering til avfallsbehandling og ev. uhellsutslipp med tidspunkt, typer, mengder og sted) og resultater av substitusjonsvurderingen, jf. pkt. 4 b vi. vi. forbruk av drivstoff, sikring av tankanlegg/lagringssteder og mengder lagret drivstoff vii. mengder kloakk og avløpsvann viii. oppredning og deponering av masse, med plassering, volumer og beregninger for videre deponering ix. motorferdsel i området Marthabreen/Lunckefjell, herunder landinger med helikopter (fordelt på landinger hvor helikopteret fysisk settes på bakken og flytting av last hvor helikopteret er rett over bakken og setter ned last) og transport/ferdsel i skuterfritt området etter 1. mars b. Ved rapportering skal det anføres om det er endringer i forutsetninger for driften og om det er behov for nye tiltak ved neste års drift i Sveagruva eller ved Marthabreen/Lunckefjell, slik at Sysselmannen kan vurdere disse i god tid. Dette omfatter: - melding om tiltak i henhold til arealplanen - søknad om tillatelser i eller utenfor arealplanområdet for Sveagruva som ikke dekkes av arealplanen - melding om oppstart med forslag til utredningsprogram for større tiltak som utløser plikt til konsekvensutredning etter svalbardmiljøloven 59 - behov for endringer i arealplanen for Sveagruva Side 4 av 5

5 Oppsummering av tidsfrister Tiltak Frist vilkår Skriftlig redegjøre for finansiell garanti b. Plan for opprydding og gjenoppretting minst ett år før driftsstans (2017) 2 c. Landinger med helikopter i etableringen av infrastruktur a. Dokumentasjon av naturlig innhold i smeltevann fra Marthabreen d. Faglig vurdering på overordnet nivå av påvirkning på landskap første gang ved 5 a vi. (bresystemet) og naturmiljø, fire ganger i driftsperioden oppstart i 2013 Forslag til overvåkingsprogram med prøvetakingsprogram for b. avrenning og utslipp Kartlegging av fuglebestandene ved Van Mijenfjorden og i øvre c. del av Reindalen Årsrapport, gjelder fra og med sesongen 2012 årlig innen Side 5 av 5

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Utredningsprogram for kulldrift i Lunckefjell på Svalbard

Utredningsprogram for kulldrift i Lunckefjell på Svalbard Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 13.06.2008 Utredningsprogram for kulldrift i Lunckefjell på Svalbard Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Sysselmannens anbefaling ang. konsekvensutredning og søknad om tillatelse til ny kullgruve i Lunckefjell

Sysselmannens anbefaling ang. konsekvensutredning og søknad om tillatelse til ny kullgruve i Lunckefjell Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Halvard R. Pedersen 6.4.2011 2010/00815-34 hrp@sysselmannen.no a.552.3 79024320 Deres dato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Ærede fru sysselmann!

Ærede fru sysselmann! DEN RUSSISKE FØDERASJONS ENERGIMINISTERIUM DET FØDERALE STATLIGE UNITÆRE SELSKAP DEN STATLIGE TRUST ARKTIKUGOL GRUVEBYEN BARENTSBURG 9178, Svalbard (Spitsbergen), Norge Tlf. +7 495 956 33 13 faks: +7 495

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.089.I.KLIF

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall. Helgeland Bioenergi AS

Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall. Helgeland Bioenergi AS Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall Helgeland Bioenergi AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Virksomhetsdata

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/527-1- Jomar Finseth 07.04.2017 Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 25.04.2017 Anbefaling: Teknisk utvalg anbefaler

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea Nord

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea Nord INSPEKSJONSRAPPORT STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS AVD SVEA NORD GRUVA Oslo, 20. oktober 2016 9175 Sveagruva Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddmund Rønning 2016/1323 Saksbehandler:

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser

Oppsummering av høringsuttalelser Oppsummering av høringsuttalelser Vedlegg 1 Lunckefjell 6.4.2011 Oppsummeringen er fordelt på uttalelser med ingen merknader (1), som støtter tiltaket (2), med merknader til konsekvensutredningen (3) og

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Tillatelse til anlegg for mottak og behandling av EE-avfall på Slidreøyne, Elektrogjenvinning Norge AS

Tillatelse til anlegg for mottak og behandling av EE-avfall på Slidreøyne, Elektrogjenvinning Norge AS 1 Tillatelse til anlegg for mottak og behandling av EE-avfall på Slidreøyne, Elektrogjenvinning Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av: lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Ragn Sells AS, avd. Haugesund Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Logistikk og Baseservice as i Kristiansund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE Tillatelsen er gitt i medhold av Lov

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMOEN AVFALLSSENTER, BALSFJORD KOMMUNE Plan ID:

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMOEN AVFALLSSENTER, BALSFJORD KOMMUNE Plan ID: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMOEN AVFALLSSENTER, BALSFJORD KOMMUNE Plan ID: 1933 243 Dato: 09.05.16 Dato for siste revisjon: 28.06.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: *

Detaljer

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av utsortert trevirke. Solør Bioenergi Avd. Vigrestad

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av utsortert trevirke. Solør Bioenergi Avd. Vigrestad FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av utsortert trevirke Solør Bioenergi Avd. Vigrestad I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

1.1 Underlag for tillatelsen Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

1.1 Underlag for tillatelsen Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger: Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall Selskap Terje Halsan AS Vilkårsett nr 1 Org.nr. 941 553 249 Risikoklasse 4 Anlegg Alle Gitt dato 17.01.2012 Sted Glomfjord, Meløy kommune Endret

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS info@autorent.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 12.01.2016 2015/00261-57 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: Arctic

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 27.09.2011 2005/6034 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Veidekke ndustri AS Distrikt Nordland/Troms

Detaljer

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme Jan Henriksen AS Postboks 7599 Spjelkavik 6022 Ålesund Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår saksbehandler: Vår dato: 23.01.2004 FM2003/4886/KOME/472 Kolbjørn Megård, 71258423 20.02.2004 Tillatelse - Jan

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438)

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) Tillatelsen er gitt i medhold av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Gaupe BG Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Tillatelse til. virksomhet etter forurensningsloven. Ragn-Sells AS

Tillatelse til. virksomhet etter forurensningsloven. Ragn-Sells AS FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Ragn-Sells AS I medhold av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt 01.06.04, 11-6, jf

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 20.12.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2004/267 Arkivnr: 471 Halvorsen Pukk og Transport AS Halsan 7600 LEVANGER

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Avvikene og anmerkningen er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningen er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 30.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6920 Dykkar referanse Helge Torsvik Zinken AS Idrettsvegen 138 5353 Straume Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Bergmesteren Raudsand AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bergmesteren Raudsand AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger;

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger; Fylkesmannen i Nordland: Tillatelse til mottak, sortering og lagring av avfall Bedrift NordMiljø AS Vilkårsett nr 1 Anlegg Alle Gitt dato 20.01.2011 Sted Alstahaug kommune Endret dato 1.0 Dette er generelle

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato Vår referanse 26.05.08 2008/11110 Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse Arkiv nr. Deres referanse Torild K. Halvorsen Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS Side 4 av 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11 og 16, og avfallsforskriften

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Franzefoss Gjenvinning AS avd Lia Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift av sorteringsanlegg for næringsavfall

Franzefoss Gjenvinning AS avd Lia Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift av sorteringsanlegg for næringsavfall Franzefoss Gjenvinning AS avd Lia Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift av sorteringsanlegg for næringsavfall Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab Vår dato Vår ref. 18.03.02 2002/01165/471.1/IMG Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Ivar Mork-Grevsnes 71 25 85 12 Elektrogjenvinning

Detaljer

Planbestemmelser STAVASANDEN

Planbestemmelser STAVASANDEN Planbestemmelser 195 - STAVASANDEN Arkivsak: 10/74 Arkivkode: PLANR 195 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR STAVASANDEN Godkjent i Karmøy kommunestyre 20.3.2012 sak 21/12. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Sunnmøre Transport AS i Ålesund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Privat aktivitet Forskningsaktivitet

Privat aktivitet Forskningsaktivitet MELDINGSSKJEMA FOR AKTIVITETER I ANTARKTIS FORHÅNDSMELDING OG MILJØKONSEKVENSVURDERING IHT. 9 I FORSKRIFT 26. APRIL 2013 OM MILJØVERN OG SIKKERHET I ANTARKTIS (ANTARKTISFORSKRIFTEN) DEL 1: OM AKTIVITETEN

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Miljøkvalitet AS i Stranda kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt Bergemesteren Raudsand AS Postboks 65 Kongens Plass 6501 KRISTIANSUND N Att: Harald Storvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57

Detaljer