Forslag til vilkår for tillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vilkår for tillatelse"

Transkript

1 Vedlegg 2 Lunckefjell Forslag til vilkår for tillatelse Sysselmannen foreslår under et sett med vilkår som vi mener en ev. tillatelse til kulldrift i Lunckefjell må oppfylle. Som overordnet forurensningsmyndighet overfor gruvedrift på Svalbard, vil Klif regulere alle forurensningsmessige sider av SNSGs gruvedrift i en egen forurensningstillatelse etter svalbardmiljøloven. Vi har lagt inn forslag til hvem som skal gi godkjenning og ha rapporteringen i tråd med dagens praksis på fordelingen av myndighet mellom Sysselmannen og Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Departementet og Klif må samhandle i behandlingen slik at vilkårene særlig på forurensnings- og overvåkingsområdet blir gitt av en myndighet og at rapporteringen kan gjøres samlet. 1. Generelle vilkår a. Drift i Lunckefjell, herunder både planlegging, etablering, utvinning, avslutning, gjenoppretting og ev. etterdrift, skal så langt det er mulig ta hensyn til naturmiljøet i området, herunder verneformålet i Reindalen (Nordenskiöld Land nasjonalpark), landskap og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Tillatelsen forutsetter skånsom drift og tilbakeføring av veier, anlegg og masser ved aktiv restaurering og gjenoppretting av villmarkspreget. b. Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) skal ha etablert tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet innen driften i Lunckefjell kan igangsettes, jf. svalbardmiljøloven 61. Hensikten er å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen kan oppfylles og at gjenoppretting blir gjennomført iht. tillatelsen, jf. svalbardmiljøloven 64. SNSG skal innen skriftlig redegjøre til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) og Sysselmannen for hvordan kravet til finansiell garanti overholdes. c. Tiltakshaver plikter gjennom rutiner, instrukser, informasjon/oppslag, jevnlig tilsyn, egenkontroll, undersøkelser og overvåking i tråd med punkt 5 og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. d. Det skal være laget beredskapsplaner på bakgrunn av en risikovurdering ved alle anlegg og for all aktivitet som inngår i driften. e. Dersom driften forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan miljøvernmyndigheten pålegge nødvendige endringer i anlegg og drift, eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid, jf. svalbardmiljøloven 63. f. Det skal etableres holdningsskapende tiltak i Sveagruva og innenfor anleggsområdet som skal bidra til å oppfylle vilkårene i tillatelsen og gi folk som ferdes i området god kjennskap til opptreden og ferdsel for å skjerme naturmiljøet mot unødvendig og uønsket ferdsel, både transport til lands og i lufta ved oppstart, drift og gjenoppretting. g. Ferdsel og tiltak utover det som er tillatt etter vilkårene her, skal ha godkjenning av Sysselmannen. Det skal følge en faglig konsekvensvurdering med søknaden. h. Tiltak som etablering av permanent oppredning med deponering, nye tiltak i Sveagruva arealplanområde, inkludert lagring og skiping av kull, utover det som er omsøkt, vil kreve en egen tillatelse fra Sysselmannen (jf. svalbardmiljøloven 57, 58). Tiltak eller endringer i kulldrifta eller virksomheten i Sveagruva og som berører forurensningstillatelsen, skal være avklart med Klif. i. Tillatelsen er iht. svalbardmiljøloven og fritar ikke SNSG for innhenting av tillatelser etter annet lovverk for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv. Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene i svalbardmiljøloven 95. j. Etter svalbardmiljøloven 96 kan Sysselmannen fastsette tvangsmulkt til Svalbards miljøvernfond for å sikre at tiltakene blir gjennomført som forutsatt i tillatelsen. k. Ved overtredelse av vilkårene i tillatelsen, kommer svalbardmiljøloven 99 og forurensningsforskriften 21 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. l. SNSG skal lage en plan for endelig avslutning av gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen i Sveagruva (herunder opprydding/gjenoppretting, etterdrift og bevaring) ved opphør av aktivitet etter endt gruvedrift med utgangspunkt i bosetningen, jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges Side 1 av 5

2 miljøvernmyndighetene senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Se eget vilkår om avslutningsplan for Lunckefjell i punkt 2 c. m. Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanser helt eller delvis for en lengre periode, skal tiltakshaver gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke skader på miljøet, jf. svalbardmiljøloven 65. Det skal også gis melding til Klif og Sysselmannen så fremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, jf. svalbardmiljøloven 64. n. Ved nedleggelse skal tiltakshaver i tillegg sørge for at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand i henhold til egen avslutningsplan, jf. punkt 1 k. 2. Nye inngrep, opprydding og gjenoppretting av villmark a. Alle tekniske inngrep og spor etter driften skal fjernes ved gjenopprettingen av området, jf svalbardmiljøloven 64, aktiv restaurering av landskapet og etter en plan iht. punkt 2 c. Gjenopprettingen skal være slik at dagens inngrepsstatus ikke blir påvirket, og området igjen kan defineres som villmarkspreget. Tilbakelegging og deponering av masser skal bare skje til området med masseuttak ved Skollfjellet. Det skal ikke legges masser tilbake på nye steder. Gjenoppretting og tilbakelegging av masser ved aktiv restaurering innebærer også at overflaten skal følge naturlige rasvifter, rygger og kløfter og fremstå som opprinnelig. b. Utbygging av anleggsområdet på hver side av Marthabreen, etablering og drift av veien over breen og uttak og deponering av masse i området skal skje i henhold til punkt 2a. og plan fremlagt for å sikre at etablering muliggjør en best mulig gjenoppretting i etterkant. c. SNSG skal lage en samlet plan for avslutning ved Lunckefjell og på Marthabreen (herunder opprydding, gjenoppretting og ev. etterdrift), jf. svalbardmiljøloven 64. Planen skal forelegges av miljøvernmyndighetene før tiltakene kan igangsettes og senest ett år før planlagt driftsstans. Dersom driften opphører av andre årsaker, skal planen sendes til godkjenning innen ett år. Justeringer i planen som følge av endrete forutsetninger gjennom driftsperioden skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. Avslutningsplanen skal minimum omfatte: i. beskrivelse av fremdrift og arbeidsbehov, herunder motorferdsel og helikopterlandinger ii. oversikt over nødvendige tiltak for å fjerne alle tekniske inngrep, herunder vei over Marthabreen med ev. iskjerne eller andre endringer av breoverflaten (herunder støvpåvirkning), rømningsveier, stedegne og tilførte masser som stein, grus, sand, kull, skeidestein og andre fyll- eller dekkemasser og massedeponi i anleggsområdene. Inngrepene skal fjernes og masser deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår som upåvirket (topografisk tilpasset deponering) iii. oversikt over nødvendige tiltak for å sikre at driftsstedet er i miljømessig tilfredsstillende stand og at det ikke er fare for forurensninger d. Tilførte masser, for eksempel til toppdekke på vei, skal i utseende likne stedegne masser. e. Plassering og utforming av nødutganger skal godkjennes av Sysselmannen før etablering. f. Opprydding og gjenoppretting skal godkjennes av miljøvernmyndighetene før arbeidet kan anses som ferdig. 3. Motorferdsel a. Helikopterferdsel over Reindalen og transport av utstyr gjennom Reindalen skal begrenses. Det skal i størst mulig grad foregå transport fra Sveagruva og brukes tråkkemaskin og ikke bulldoser ved transport gjennom Reindalen for minst mulig marktrykk. b. Helikopterflyging over Reindalen er ikke tillatt i perioden av hensyn til kalvende reinsdyr og sårbare gjess. Flyging i denne perioden skal skje fra Sveagruva eller i god avstand nord og øst for Reindalen. Alternative flysoner skal godkjennes av miljøvernmyndigheten. c. Landing med helikopter to ganger daglig i inntil 30 dager sammenhengende i perioden mars-april 2012 er tillatt for persontransport ved etablering av første infrastruktur i området Marthabreen-Lunckefjell. - All flyving skal foregå på en slik måte at dyre- og fuglelivet forstyrres minst mulig og at det ikke oppstår skade på vegetasjon, terreng og kulturminner. Ved valg av inn- og utflygingsruter og landingssted, skal det tas hensyn til dette. - Antall landinger og posisjon skal inngå i gjeldende års rapport til Sysselmannen, jf. vilkår 6 a ix., denne rapporteringen skal også være en del av den årlige samlete rapporteringen på helikopterlandinger for Store Norske til Sysselmannen. - Ev. behov for landing med helikopter i driftsperioden og ved opprydding og avslutning av driften ha egen tillatelse fra Sysselmannen. d. Motorferdsel vinterstid til Marthabreen og Lunckefjell via Reindalen etter 1. mars hvert år (skuterfritt område) utover nødvendig transport ved etablering av første infrastruktur (2012) er ikke tillatt og forutsetter særskilt tillatelse fra Sysselmannen. Side 2 av 5

3 4. Transport, forurensning og beredskap a. Skiping av kull og gods: i. For alle skip til og fra Sveagruva er det fra og med oppstart i Lunckefjell ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard innenfor territorialfarvannet på Svalbard og med en maksimal mengde DMA-bunkers ved innseilingen til Van Mijenfjorden på 350 tonn. 1 ii. Tillatelsen omfatter skiping av kull i den isfrie sesongen, og skipingen skal også foregå etter egen tillatelse fra Sysselmannen. iii. Ev. bryting av råk i perioden mars-juli skal ha tillatelse fra Sysselmannen. iv. Oljeverneberedskapen skal minimum være i henhold til gjeldende regler, pålegg og avtaler. b. Forurensning, utslipp, avfallshåndtering og avløp fra virksomheten i Lunckefjell og Sveagruva med omkringliggende anleggsområder skal være i henhold til tillatelse etter svalbardmiljøloven gitt av Klima og forurensningsdirektoratet. Tillatelsen skal foreligge før anleggsarbeid og drift kan starte. c. Virksomheten skal tilfredsstille følgende krav for å begrense forurensning fra driften: i. Utslipp av driftsvann 2, kloakk og gråvann tillates ikke til nærområdet ved gruveanlegget eller til Marthabreen/Reindalen. Det skal etableres et tett avløp for driftsvann fra gruva (Lunckefjell) via Svea Nord til Sveagruva og ut i Van Mijenfjorden. Rutiner for inspeksjon og reparasjon ved lekkasjer og feil skal etableres. Logg for lekkasjer skal føres. ii. Kloakk og gråvann skal føres inn på avløpssystemet eller samles opp i tank og kjøres til Sveagruva. iii. Vaskehall for maskiner og kjøretøy skal være tilknyttet oljeavskiller og med gråvann videre inn på avløpssystemet. Dette skal foregå på fast dekke. Det skal etableres rutiner for overvåking og tømming av oljeavskiller slik at det bare er gråvann som føres videre ut på avløpet for driftsvann. iv. Det skal gjøres en risikoanalyse av alle kjemikaliene i hele produksjonslinja, herunder oppredning. v. Det er ikke tillatt med kjemikalier som inneholder forbindelser på myndighetenes Prioritetsliste og kandidatlista i REACH, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til det fra miljøvernmyndighetene. vi. Kjemikaliene skal minst en gang i året gjennomgå en full substitusjonsvurdering etter svalbardmiljøloven 10, og denne skal loggføres og inngå i årlig rapportering (punkt 6). vii. Det skal etableres et program for bevissthet, ansvar og gode holdninger særlig knyttet til håndtering av spillolje og kjemikalier i gruva. viii. Det skal iverksettes tiltak mot spredning av kullstøv til omgivelsene fra vei og rigg-/lasteområdet. Tiltakene skal omfatte: skjerming av omlastingssteder og kulltipp på begge sider av Marthabreen, overbygd og tett stackerbelte og skjerm av fallet fra stackerbeltet til kulltippen ved Lunckefjell, og bruk av overbygde dumpere ved transport av kull over Marthabreen, ix. Det skal være enkle og funksjonelle miljøstasjoner i hele virksomheten for riktig avfallshåndtering. x. All lagring av drivstoff, herunder tankanlegg, dagtanker og oppstilling av oljefat, skal være sikret mot lekkasjer og utslipp. Alle lagre skal ha oppsamlingsvern med basseng med volum som minst rommer den største tanken. Det skal også være egne rutiner for lagring og fylling som reduserer muligheten for utslipp, og det skal iverksettes tiltak for å begrense muligheten for påkjørsler. Innen lager kan tas i bruk, skal sikring og beredskap være etablert og operativt. d. Den naturlige sammensetningen av smeltevannet fra Marthabreen skal dokumenteres som referanse for videre overvåking til Klif innen Faglig kvalifisert personell skal ta vannprøver på ulike steder og tider gjennom sommersesongen som skal analyseres for alle relevante forbindelser og ved et akkreditert laboratorium. 5. Overvåking og oppfølgende undersøkelser a. Tiltakshaver skal gjennomføre en regelmessig og effektiv overvåking av miljøet for å vurdere forutsette/kjente og uforutsette virkninger av alle sider ved virksomheten. Overvåkingen skal være innrettet slik at uforutsette virkninger kan oppdages tidlig. Resultatene skal rapporteres årlig og samlet til Klif og Sysselmannen innen 1. februar iht. punkt 6. Overvåkingen skal omfatte: i. Overvåking av Marthabreen, herunder hastighetsmålinger, snøakkumulasjon og avsmelting på breen og støvspredning fra anleggsområde og transport over breen. ii. prøvetaking og analyser av driftsvann fra gruva. Prøvetakingsprogrammet skal være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding uten unødig opphold. Det skal etableres prøvetakingspunkt på avløpet som plasseres slik at det fanger opp alle 1 Se omtale under punkt i oversendelsesbrevet 2 Driftsvann omfatter tilført ferskvann som blander seg med naturlig vann (innsig av smeltevann, regnvann etc) og ev. kjemikalierester (oljespill el.). Side 3 av 5

4 potensielle utslippskilder fra driften (i avløpssystemet gjennom Svea Nord på nedsiden av tilførselskilder for driftsvann og vaskehall). Første driftsår skal prøvetakingen foregå minst hver mnd, deretter fire ganger i året. iii. prøvetaking og analyser av avrenning og sediment fra Marthabreen i smeltesesongen, første gang i 2011 ved tre tidspunkt (mai, juli og august/september), og videre hver mnd under drift. Prøvetakingsprogram skal på forhånd være godkjent av miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal Klif (forurensningsmyndighet) og Sysselmannen (forvaltningsmyndighet for nasjonalparken) ha melding uten unødig opphold. iv. nivåer av forurensning, både ved Lunckefjell/til Marthabreen og til Braganzavågen/Van Mijenfjorden, og utviklingen for bunnmiljøet ved utslippspunktet for driftsvann og ved Kapp Amsterdam. Prøvetakingsprogram skal være forelagt miljøvernmyndigheten. Ved forhøyede nivåer skal miljøvernmyndigheten ha melding. v. Bestandsanslag for hekkende og mytende fugl i Van Mijenfjorden, Braganzavågen og Reindalen vi. faglig vurdering av påvirkningen på landskap (herunder faktisk påvirkning på bresystemet ved endret avsmelting) og naturmiljø iht punktene i-v over. Denne vurderingen skal ved fire tidspunkt i anleggs- og driftsperioden gjøres av faglig kvalifisert personell: etter anleggsarbeidet ved oppstart, etter 2 års drift, ved driftsstans etter endt kulldrift og ved avslutning etter endt gjenoppretting. vii. videreføring av etablert overvåking av vegetasjon i Sveagruva. b. Forslag til overvåkingsprogram med egne prøvetakingsprogram for driftsvann, avrenning fra Marthabreen og ved utslipp i Van Mijenfjorden/Braganzavågen skal oversendes Klif innen c. Det skal gjøres telling av hekke- og mytebestandene av de mest tallrike fugleartene i området rundt Van Mijenfjorden og i øvre del av Reindalen. Det skal også gjøres kartlegging av områder for mytende fugl og svømmetrekk for alkefugl (særlig polarlomvi). Resultatene skal rapporteres til Sysselmannen innen Årlig rapportering og søknad om nye tiltak a. Det skal innen 1.3 hvert år avgis en rapportering for foregående år samlet til både Klif og Sysselmannen. Rapporten skal gi oversikt over driften/aktiviteten og resultatene av overvåkingen og omfatte: i. oppsummering av kullproduksjon med mengder produsert kull, skipet kull og kull på lager, og anslag for driften neste år ii. resultater av overvåkingen (iht. 5 a.), herunder utslipp av driftsvann, beregninger av mengder totale utslipp av stoffer iht. måleprogrammene i pkt 4 c. og sammendrag av tømming av oljeavskiller. Ved behov skal det foreslås ev. justeringer av overvåkingen kommende år iii. avfallshåndtering med tall for generert avfall fordelt på farlig avfall, næringsavfall og husholdningsavfall, samt disponeringen av dette fordelt på avfallstyper og behandlingsmåte iv. regnskap for utslipp av klimagasser fra driften, herunder utslipp til luft fordelt på kraftproduksjon, anleggsmaskiner og annet v. regnskap for bruk av kjemikalier (oversikt over uttak med typer og volum, forbruk, innlevering til avfallsbehandling og ev. uhellsutslipp med tidspunkt, typer, mengder og sted) og resultater av substitusjonsvurderingen, jf. pkt. 4 b vi. vi. forbruk av drivstoff, sikring av tankanlegg/lagringssteder og mengder lagret drivstoff vii. mengder kloakk og avløpsvann viii. oppredning og deponering av masse, med plassering, volumer og beregninger for videre deponering ix. motorferdsel i området Marthabreen/Lunckefjell, herunder landinger med helikopter (fordelt på landinger hvor helikopteret fysisk settes på bakken og flytting av last hvor helikopteret er rett over bakken og setter ned last) og transport/ferdsel i skuterfritt området etter 1. mars b. Ved rapportering skal det anføres om det er endringer i forutsetninger for driften og om det er behov for nye tiltak ved neste års drift i Sveagruva eller ved Marthabreen/Lunckefjell, slik at Sysselmannen kan vurdere disse i god tid. Dette omfatter: - melding om tiltak i henhold til arealplanen - søknad om tillatelser i eller utenfor arealplanområdet for Sveagruva som ikke dekkes av arealplanen - melding om oppstart med forslag til utredningsprogram for større tiltak som utløser plikt til konsekvensutredning etter svalbardmiljøloven 59 - behov for endringer i arealplanen for Sveagruva Side 4 av 5

5 Oppsummering av tidsfrister Tiltak Frist vilkår Skriftlig redegjøre for finansiell garanti b. Plan for opprydding og gjenoppretting minst ett år før driftsstans (2017) 2 c. Landinger med helikopter i etableringen av infrastruktur a. Dokumentasjon av naturlig innhold i smeltevann fra Marthabreen d. Faglig vurdering på overordnet nivå av påvirkning på landskap første gang ved 5 a vi. (bresystemet) og naturmiljø, fire ganger i driftsperioden oppstart i 2013 Forslag til overvåkingsprogram med prøvetakingsprogram for b. avrenning og utslipp Kartlegging av fuglebestandene ved Van Mijenfjorden og i øvre c. del av Reindalen Årsrapport, gjelder fra og med sesongen 2012 årlig innen Side 5 av 5

Sysselmannens anbefaling ang. konsekvensutredning og søknad om tillatelse til ny kullgruve i Lunckefjell

Sysselmannens anbefaling ang. konsekvensutredning og søknad om tillatelse til ny kullgruve i Lunckefjell Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Halvard R. Pedersen 6.4.2011 2010/00815-34 hrp@sysselmannen.no a.552.3 79024320 Deres dato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall. Helgeland Bioenergi AS

Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall. Helgeland Bioenergi AS Tillatelse til mottak og behandling av våtorganisk avfall Helgeland Bioenergi AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Virksomhetsdata

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser

Oppsummering av høringsuttalelser Oppsummering av høringsuttalelser Vedlegg 1 Lunckefjell 6.4.2011 Oppsummeringen er fordelt på uttalelser med ingen merknader (1), som støtter tiltaket (2), med merknader til konsekvensutredningen (3) og

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS info@autorent.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 12.01.2016 2015/00261-57 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: Arctic

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme Jan Henriksen AS Postboks 7599 Spjelkavik 6022 Ålesund Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår saksbehandler: Vår dato: 23.01.2004 FM2003/4886/KOME/472 Kolbjørn Megård, 71258423 20.02.2004 Tillatelse - Jan

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg Tillatelsesnummer: 2008.171T Saksnummer: 07/1412 --- I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Sunnmøre Transport AS i Ålesund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Adm. Stab Vår dato Vår ref. 18.03.02 2002/01165/471.1/IMG Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Ivar Mork-Grevsnes 71 25 85 12 Elektrogjenvinning

Detaljer

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Utgave: 2 Dato: 20.08.2015 Tiltaksplan vedrørende flytting av avfall ved Heggstadmoen avfallsdeponi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

Lovvedtak 29. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011)

Lovvedtak 29. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011) Lovvedtak 29 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Privat aktivitet Forskningsaktivitet

Privat aktivitet Forskningsaktivitet MELDINGSSKJEMA FOR AKTIVITETER I ANTARKTIS FORHÅNDSMELDING OG MILJØKONSEKVENSVURDERING IHT. 9 I FORSKRIFT 26. APRIL 2013 OM MILJØVERN OG SIKKERHET I ANTARKTIS (ANTARKTISFORSKRIFTEN) DEL 1: OM AKTIVITETEN

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Sist oppdatert 26. september 2012. Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium

Sist oppdatert 26. september 2012. Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium Sist oppdatert 26. september 2012 Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium 1 GENERELT Delplanen består av et plankart, samt en planbeskrivelse, og dette dokumentet

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede

Detaljer

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov.

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov. OPPHEVET Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk Dato FOR-1976-03-08-1 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Vannmiljøavd. Publisert I 1976 121 Ikrafttredelse 15.03.1976 Sist endret FOR-1999-03-25-508

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE VEDLEGG TIL PÅSLIPPSTILLATELSE FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN Versjon 1 2010 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av EE-avfall for Metallco Møre AS i Gjemnes kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Detaljer

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Stig Magnussen Vår dato: 22.08.2011 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2011/270 Arkivkode: 472 Leif Hodnemyr Transport

Detaljer

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Arkivsak: 02/3568 Arkivkode: PLANR 488 Sakstittel: PLAN 488 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Egengodkjent i Karmøy kommunestyre 26.10.2004 sak

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Planen er utarbeidet av Rambøll Paulsen RI AS Reguleringsplan for Garrajok massetak Offentlig ettersyn: 21.02.08 X Sist revidert: 09.05.08 1 Planens

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post:fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.018.I.FMAA

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Gunnhild Liva Austvoll Vår dato Vår referanse Telefon: 712 58 512 20.06.2012 2010/4888 E-post: gunnhild.austvoll@fmmr.no Rapportummer.

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for Retura TRV AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for Retura TRV AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Retura TRV AS Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard 2012-02-16 AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004.

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

4. Bestemmelsesområde (PBL 12-7) - Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak: Område innenfor 30 meter til høyspentlinje/varslingsgrense

4. Bestemmelsesområde (PBL 12-7) - Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak: Område innenfor 30 meter til høyspentlinje/varslingsgrense REGULERINGSBESTEMMELSER - FORSLAG DETALJREGULERING FOR SKJØRTEN MASSEDEPONI, DELER AV GNR 70 BNR 2 OG GNR 69 BNR 1, ASKIM KOMMUNE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-3 PLANID: 20130005 Planens dato: 06.05.2015

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Svea

Revisjonsrapport: Revisjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Svea REVISJONSRAPPORT STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS AVD SVEA NORD GRUVA Oslo, 4. september 2014 9175 Sveagruva Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddmund Rønning 2013/3385 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Valdres Jern og Metallforretning, Rogndokken Industrianlegg, 2900 Fagernes Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Saksnummer hos Fylkesmannen:

Detaljer

Tillatelse til drift av avfallsordningen i Longyearbyen

Tillatelse til drift av avfallsordningen i Longyearbyen Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Halvard R. Pedersen 3.9.2009 2006/00610-19 a.553.4 79024320 Deres dato: Deres ref: hrp@sysselmannen.no

Detaljer

Massedeponier og vannforvaltning. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Massedeponier og vannforvaltning. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Massedeponier og vannforvaltning v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Massedeponier og vannmiljø - Overordna bestemmelser Kommuneplan Miljøplan Vannforskriften og vannforvaltningsplaner Forurensningsloven

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning

Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning PlanID: 068500 Arkivsak: 14/65-37 j.nr.30465/15 Arkivkode: PLN 068500 Bestemmelsene er datert: 11.06.2014 Sist revidert/endret:20.03.2015

Detaljer