Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer"

Transkript

1 Side 1 av 6 Årsrapport Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer BESKRIVELSE Nyfødtscreeningen ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, har ansvar for å gi et godt og likeverdig tilbud til alle nyfødte i Norge om genetisk masseundersøkelse for 23 alvorlige, arvelige sykdommer og kvalitetssikring av helsehjelpen som gis for disse sykdommene. Tjenesten er regulert av Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse og inkluderer nødvendige oppfølgende genetiske kontrollanalyser i screeningprøver samt diagnostikk og oppfølging av pasienter med fenylketonuri. Nyfødtscreeningen har også ansvar for kunnskapsformidling, veiledning, forskning, implementering av nasjonale retningslinjer, kvalitetsregister og tilhørende diagnostisk biobank. Nasjonal behandlingstjeneste 11,86 årsverk i Ansvarlig person Rolf Dagfinn Pettersen Oslo universitetssykehus HF Årsrapporter: 2009, 2010, 2011, BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN I Nyfødtscreeningen startet utvidet tilbud med screening for 23 tilstander 1. mars. Tilbudet og kostnadsvurdering er basert på en internasjonal kunnskapsoppsummering foretatt av en bredt faglig sammensatt gruppe i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Behandlingstjenesten er gjort kjent ved en rekke planlagte informasjonstiltak. Informasjonsbrosjyrer til foreldre, fødende og helsepersonell er utarbeidet i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Disse er publisert på ni språk, distribuert til fødesteder og helsestasjoner og publisert på nettsidene til Nyfødtscreeningen, Helsedirektoratet og helse.no. Nyfødtscreeningen har arrangert og deltatt i en rekke informasjonsmøter for helsepersonell i alle regioner og presentert tilbudet ved kurs og fagkongresser nasjonalt og internasjonalt. Skriftlig informasjon til foreldrene er vedheftet prøverekvisisjonen og behandlingstilbudet har vært omtalt i norske fagtidskrift og media. Nyfødtscreeningens nettside gir detaljert informasjon til foreldre og helsepersonell om tilbud, formål, rutiner, sykdomsbeskrivelser og retningslinjer for diagnostisk oppfølging og behandling av sykdommene. Nyfødtscreeningen har utarbeidet egen Håndbok til fødesteder for behandling av prøver til nyfødtscreening med retningslinjer for utfylling av rekvisisjon, blodprøvetaking, forsendelse av prøver, behandling av prøvesvar og sykdomsbeskrivelser. Det er således informert bredt og lagt opp til et likeverdig tilbud og tilgjengelighet for tjenesten i alle regioner. Diagnostisk biobank med prøvelagring i inntil 6 år og kvalitetsregister er etablert for kvalitetssikring av helsehjelpen i henhold til Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse. Resultatmålet er 100 % deltagelse i screeningprogrammet, færrest mulig falske positive og falske negative rapporterte prøvesvar, god informasjon om behandlingstilbudet og internasjonal kvalitet av høy standard. Nyfødtscreeningen har kun registrert 11 reservasjoner mot tilbudet i. Det er imidlertid usikkert hvor mange flere nyfødte som ikke har tatt prøve. Vi må jobbe videre med gode rutiner for å få gode data på dette. Forskriftens krav om samtykke til videre behandling av data fungerer ikke godt nok i praksis. Dokumentasjon mangler på alt for mange prøver. Dette utgjør et betydelig problem i kvalitetssikring og videre utivikling av tilbudet. Vi vil ta opp dette i en separat prosess. Falske positive og negative analyseresultater er en generell utfordring ved nyfødtscreening og det er foretatt en rekke tekniske og kompetansehevende tiltak for å redusere problemet. Falske positive resultat er særlig knyttet til tilstandene IVA og CUD pga liberal bruk av Selexid/pivmecilinam hos fødende, CAH ved prematuritet og PA/MMA ved maternell vitamin B12-mangel. Selexid/pivmecilinam interfererer med markør for IVA screening og gir ofte svært lave verdier av fritt karnitin (C0, markør for CTD) hos nyfødte. Oppfølgende ( 2. tier ) analyser av screeningprøvene har eliminert falske positive for IVA og drastisk redusert falske positive for CAH. Våre metoder og data er presentert på 8th International Meeting of Newborn Screening møte i Budapest. Vi jobber med 2. tier for PA/MMA. For enkelte tilstander er 2. tier genetiske analyser basert på filterblodprøven etablert for å gi sikrere resultater. Nyfødtscreeningens oppfølgende genetiske analyser ved CF screening er presentert på screeningmøtet i Budapest. Nær 100 % av sykdomsallelene i den norske befolkningen fanges opp av Nyfødtscreeningens screeningalgoritmer. Positive screeningresultat for CF varsles i tilfeller med to påviste mulige sykdomsmutasjoner i CFTR genet til Norsk senter for cystisk fibrose, Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger ved Kvinne- og barnklinikken, OUS for videre diagnostisk oppfølging. Tre ansatte har fått en ukes spesialutdannelse på Biochemical Genetics Laboratory, Mayo Clinic College of Medicine Rochester, USA for vurdering av screeningresultater på tandem massespktrometri. Nyfødtscreeningen er tilknyttet Region 4 Collaborative project for improvement of newborn screening med tandem massespektrometri samt to eksterne kvalitetsprogram i regi av Newborn Screening Quality Assurance program, CDC, USA. Nyfødtscreeningen har nært faglig samarbeid og regelmessige møter med svenske og danske eksperter innen nyfødtscreening og behandling av metabolske sykdommer. Sverige og Danmark har tilsvarende tilbud som i Norge, men har ikke kommet i gang med screening for CF og er spesielt interesserte i våre erfaringer. Totalt gir dette et betydelig grunnlag for kontinuerlig kunnskapsoppsummering/oppdatering, metodevurdering og etablering av forskningsnettverk. Alle data for nyfødtscreening og behandling av PKU pasienter er presentert under klinisk aktivitet.

2 Side 2 av 6 Samarbeide er igangsatt med IT-avdelingen om prosjekt for levering av analyseresultater til pasienter ved bruk av Min Journal. Reorganiseringer innen IKT i OUS har forsinket tilbudet. Siste tilpasninger har pågått i med test av programmet. Oppstart 1. kvartal ENDURE-prosjektet ble avsluttet mai. Gjennomgang av studiedata pågår. I dette prosjektet testet vi effekten av kofaktor BH4 (Kuvan) hos 40 norske og 19 danske PKU pasienter. 22 av de norske pasienter ble tilbudt behandling med Kuvan. UTVALG OG FAGLIGE RÅD JV Jørgensen, AW Grindflek, R.Lilje, L.H. Stølen, C.Å.Strandskogen. PKU-foreningens fagråd. RD Pettersen. UNILAB forvaltningsgruppe. Rikshospitalet. EUCERD Rapport RD Pettersen. Bidrag til EUCERD Report on the State of the Art of the Rare Disease Activities in Norway i Aymé S. Rodwell C., eds., Report on the State of the Art of Rare Disease Activities in Europe of the European Union Committee of Experts on Rare Diseases. AKTIVITET OG NØKKELTALL I Klinisk aktivitet Nyhenviste pasienter som er behandlet Helse Sør-Øst RHF: 116 Helse Nord RHF: 18 Helse Midt-Norge RHF: 30 Helse Vest RHF: 47 Resultater av nyfødtscreening. Sykdommene som er inkludert i tilbudet er fenylketonuri (PKU), medfødt hypotyreose (CH), propionsyreemi (PA), metylmalonsyreemi (MMA), isovaleriansyreemi (IVA), holokarboksylase syntasedefekt (HCS), biotinidasedefekt (BIOT), beta-ketothiolasedefekt (BKT), glurarsyreuri type 1 (GA1), mellomkjedet acyl-coadehydrogenasedefekt (MCAD), langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA-dehydrogenasedefekt (LCHAD), trifunksjonelt proteindefekt (TFP), meget langkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt (VLCAD), karnitin-transporterdefekt (CTD), karnitinpalmitoyltransferase I-defekt (CPT1), karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (CPT2), karnitin acylkarnitin-translokasedefekt (CACT), glutarsyreuri type 2 (GA2), maple syrup urine defekt (MSUD), tyrosinemi type 1 (Tyr1), medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH) og cystisk fibrose (CF). Ordinære screeningprøver i (med ekstraprøver): HELSE SØR-ØST: prøver (34986 prøver) HELSE VEST: prøver (14014 prøver) HELSE MIDT-NORGE: 8208 prøver (8367 prøver) HELSE NORD: 5078 prøver (5272 prøver) TOTALT: prøver (62639 prøver). Vi fant 10 barn med PKU (M:1, V:2, SØ:7) og 2 barn med mild PKU/HPA (SØ, under behandlingsgrensen). 97 barn med mistanke om medfødt hypotyreose (SØ:48, V:25, M:11, N:13) ble fulgt opp og 25 av disse ble satt i behandling (N:6, M:1, V:6, SØ:12). 42 barn som vi varslet er ikke rapportert tilbake. 30 barn med mistanke om kongenitt adrenal hyperplasi (SØ:19, V:2, MN:8, N:1) ble varslet (22 av disse før medio juni før 2. tier undersøkelsen med massespektrometri ble innført). Ett barn hadde tre sykdomsmutasjoner på samme allel og derfor bærer av tilstanden (SØ:1). 7 barn som vi varslet ble ikke rapportert tilbake. 17 barn med mistanke om cystisk fibrose (SØ:11, V:3, M:3) ble varslet til Norsk senter for cystisk fibrose, Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Senteret har eget tilbud for diagnostisk oppfølging og behandling av CF. 3 barn fikk bekreftet cystisk fibrose (SØ:2, V:1) og 10 CFTR relatert metabolsk syndrom. For de andre tilstandene ble følgende varslet for mulig medfødt sykdom: 3 Tyr1 (V:2, SØ:1), 1 PA (SØ:1), 22 MMA (V:7, SØ:11, N:2, M:2), 2 IVA (V:1, SØ:1), 2 HCS (V:1, M:1), 3 MCAD (S:1, N:1, M:1), 1 LCHAD/TFP (SØ), 1 VLCAD (SØ), 18 CTD (V:4, SØ:10, N:1, M:3), 1 CPTI (SØ), 1 CPT2 (SØ), 1 HCY (SØ). Klinisk oppfølging har foreløpig bekreftet 1 PA, 1 MMA, 2 IVA, 1 LCHAD/PKU, 1 VLCAD, 1 CPT1 og 1 CPTII. Fettsyreoksidasjonsdefekter; Vi har meldt ut 7 avvikende screeningsvar hvorav 4 har fått diagnose; disse bor alle på Østlandet; er utredet ved Rikshospitalet (RH)og følges på RH i samarbeid med lokalsykehus. En pasient har fått påvist LCHAD /PKU (har to sykdommer, bekreftet enzymatisk og genetisk) og følges på Rikshospitalet i samarbeid med Ahus. En pasient bekreftet VLCAD (enzymatisk og genetisk bekreftet) følges på RH i samarbeid med sykehuset Innlandet Elverum. En pasient med CPT-II defekt (bekreftet enzymatisk og funnet to mutasjoner) skal følges i samarbeid med Ahus. En pasient med CPT-I defekt; funnet to mutasjoner, og bekreftet enzymatisk i fibroblaster (undersøkt i Amsterdam) Pasienten følges på Rikshospitalet i samarbeid med Ahus. Alle pasientene får oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog ved RH. Tre pasienter meldt ut pga mistanke om MCAD, en i Tromsø (ingen mutasjoner påvist, normal enzymfunksjon), en i Trondheim (heterozygot for vanligste mutasjon c.985a>g, normal enzymaktivitet), en fra Lillehammer (heterozygot for c.985a>g, lett redusert enzymaktivitet, konkludert bærer). Karnitin transporter defekt (CTD); 18 rapportert ut. Avvikende verdier hos 4 skyldtes intrauterine transfusjoner, 3 barn fulgt og utredet på RH hvorav 1 var falsk positiv av ukjent årsak. En hvor mor var bærer for CTD og barnet friskt, avsluttet. En med nedsatte karnitinnivåer som fortsatt følges og utredes ved RH. Organiske acidurier:

3 Side 3 av 6 Tre pasienter med hhv propionsyreemi (PA, Oslo), metylmalonsyreemi (MMA, Oslo) og isovaleriansyreemi (IVA, Førde) ble syke i løpet av 2-3. levedøgn og før positive screeningsvar var tilgjengelig. MMA og PA pasient er utredet og følges tett på RH. 21 pasienter ble meldt ut for mulig MMA/PA; 9 hadde maternell B12 mangel, 12 falsk positive, hvorav 3 ble undersøkt og videre utredet og friskmeldt ved RH. En screening positiv ble bekreftet diagnostisk og barnet er friskt. En pasient ble varslet (Levanger) for mulig multippel karboksylase defekt. Pasient var frisk, men mor fikk diagnosen 3-methyl-crotonyl CoA karboksylase defekt (3-MCC), kalt inn til RH og diagnostisert på RH. Aminosyreacidopatier: En pasient varslet for mulig homocysteinuri (falsk positiv, pas inneliggende på nyfødt intensiv RH, 3 varslet for tyrosinemi (alle falsk positiv), hvorav 1 innkalt RH til utredning og avklaring. Klinisk aktivitet: oppfølging av PKU- og endokrinologiske pasienter: Barn med PKU kontrolleres fire ganger av barnelege ved Nyfødtscreeningen i løpet av det første leveår, to ganger andre leveår og deretter årlig. Voksne PKU-pasienter følges av overlege ved medisinsk poliklinikk. PKU-teamet består også av kliniske ernæringsfysiologer med spesialkompetanse innen medfødte metabolske sykdommer som har jevnlig kontakt med pasientene. Behandlingen er meget spesiell og tilrettelegges individuelt til hver pasient. Maternell PKU krever særdeles nøye diettkontroll, med blodprøver 2-3 ganger per uke. Nyfødtscreeningen analyserte 3233 (SØ: 2318, V: 517, M: 242, N: 156) pasientprøver for fenylalaninkonsentrasjon i blod. Teamet følger PKU-pasienter fra hele landet, 93 barn og 168 voksne. I tillegg følges 19 milde HPA pasienter.. PKU-pasientkonsultasjoner (polikliniske og dagpasienter): 120 konsultasjoner med barn under 18 år inkludert barn med HPA uten diett. 92 konsultasjoner av voksne PKU-pasienter. Gravide og mødre med PKU (MPKU): 8 ble kontrollert. 12 MPKU barn ble kontrollert. Nye voksne PKU-pasienter: 1 nyoppdaget, 2 eldre satt i behandling og 8 overført fra barneteamets gruppe. 10 innleggelser av nydiagnostiserte med PKU (2 ukers innleggelser for justering av phe verdier i blod og opplæring av foreldre) registrerte telefonkonsultasjoner for kliniske ernæringsfysiologer, til dels lange, med pårørende og eller pasienter. Samtalene dreier seg om diettspørsmål, resepter, reiser, spiseproblemer, barnehage og skolestart og lignende. Endokrinologiske sykdommer: Barnelege ved Nyfødtscreeningen følger i tillegg 12 endokrinologiske pasienter fra Helse SØ. Ervervet hypotyreose: 4 barn, vekstproblematikk: 1 barn. Oppfølgingen av alle disse anførte pasienter bidrar til å vedlikeholde nødvendig faglig kunnskap. Tidsbruk for oppfølging av disse pasienter utenom den polikliniske kontakten er her ikke medregnet. 24 polikliniske kontroller av barn med medfødt hypotyreose. 8 polikliniske kontroller av barn med ervervet hypotyreose. 4 polikliniske kontroller av barn med vekstproblematikk. ICD-10: E70.0, E03.1, E25.0, E84.9, E71.0, E70.2, E71.1, E71.3, E72.1 Undervisnings- og informasjonsvirksomhet: Utdanning helsepersonell Egen region: Etterutdanning av helsepersonell: 27 timer Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell: 4 timer Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell: 5 timer Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell: 3 timer Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell: 4 timer Pasienter og pårørende -flere regioner januar. Rikshospitalet. Voksen PKU-samling. 21 pasienter. Foredrag Linn Hellen Stølen, Kurs oktober. Rikshospitalet. Maternell-kurs for jenter med PKU og HPA: SSD kurs. Foredrag LH Stølen, R Lilje, Per Mathisen, Kurs 5-6. november. Gardermoen. Om å være foreldre til barn med PKU. SSD kurs. Foredrag LH Stølen, R Lilje, P Mathisen, Kurs Spesialisthelsetjenesten 20. januar. Pediaterdagene i Oslo. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Terje Rootwelt, Konferanse 2. februar. Ullevål sykehus. Foredrag for leger om utvidet nyfødtscreening. Foredrag Terje Rootwelt, 22. februar Ullevål sykehus. Utvidet Nyfødtscreening. Foredrag Rolf D. Pettersen, 22. februar Ullevål sykehus. Tiltak ved et positivt prøvesvar. Foredrag Trine Tangeraas, 23. februar Rikshospitalet. Utvidet Nyfødtscreening. Foredrag Rolf D. Pettersen, 23. februar Rikshospitalet. Tiltak ved et positivt prøvesvar. Foredrag Trine Tangeraas, 23. februar. St. Olavs Hospital i Trondheim. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Jens Jørgensen, 24. februar. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Jens Jørgensen, 24. februar. Haukeland Sykehus, Bergen. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Trine Tangeraas, 28. februar. Ullevål sykehus. Utvidet Nyfødtscreening. Foredrag Rolf D. Pettersen, 28. februar. Rikshospitalet. Utvidet Nyfødtscreening. Foredrag Rolf D. Pettersen, 16. mars. St. Olavs Hospital. DNLF kurs. Medfødte stoffskiftesykdommer hos nyfødte. Foredrag Terje Rootwelt, Kurs 16. mars. St. Olavs Hospital. Nyfødt- og fødeavdelingen. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Terje Rootwelt, juni. Rikshospitalet. Norsk-svensk screeningmøte. Presentasjoner RPettersen, TTangeraas, ELundman, ISæves, JJørgensen, 23. oktober. Rikshospitalet. Internundervisning sykepleiere. Nyfødtscreening og metabolske sykdommer. Foredrag Trine Tangeraas, 24. oktober. Oslo. Bydelsmøte jordmødre. Nyfødtscreening, prosess og erfaringer. Foredrag Trine Tangeraas,

4 Side 4 av okt. Oslo. Scandinavian CF Study Consortium. Utvidet nyfødtscreening i Norge med spesiell fokus på CF. Foredrag R Pettersen, Konferanse 30. oktober. Rikshospitalet. Nyfødt intensiv internundervisning. Metabolske sykdommer og nyfødtscreening. Foredrag T Tangeraas, 1. nov. Bergen. Fagdag bioingeniører Haukeland Sykehus. Nyfødtscreening, info,prosess, erfaring, resultater. Foredrag TTangeraas, 1. november. Oslo. Videreutdanning for leger. Utvidet nyfødtscreening i Norge. Foredrag T Rootwelt, Kurs 1. nov. Oslo.Nasjonalt møte Samhandlingsnettverket for CF.Utvidet nyfødtscreening med spesiell fokus på CF.Foredrag R Pettersen, Konferanse 2. november. Oslo. Videreutdanning for leger. Diettbehandling ved metabolske sykdommer. Foredrag Rina Lilje, Kurs 4-6. november. 8th ISNS European Meeting. Using population specific CFTR disease causing mutation data in CF screening. ELundman, Konferanse 4-6. november. 8th ISNS European Meeting. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia.. Foredrag I Sæves, Konferanse 4-6. november. 8th ISNS European Meeting. Pivmecillinam Treatment and False Positive Screening.. Poster. T Tangeraas et al, Konferanse 4-6. november. Budapest, 8th ISNS European Meeting. Expanded newborn screening in Norway. Foredrag R Pettersen, Konferanse november. Klækken. Nyfødtscreeningens fagseminar, 21. november. Stockholm. Nordisk samarbeidsmøte innen nyfødtscreening. Foredrag T Tangeraas, E Lundman, 31.nov Oslo. Norsk forening for Medisinsk Genetikk årsmøte. Utvidet nyfødtscreening i Norge med spesiell fokus på CF. RPettersen, Konferanse Helsepersonell - flere regioner Andre Informasjon til prøvetaker. Veiledning heftet til prøvekortet., Veiledningsmateriell 23. mars. Universitetet i Oslo. Med.stud. Inborn errors of metabolism. Foredrag Terje Rootwelt, Kurs 27. mars. Universitetet i Oslo. Bachelorkurs. Diett ved metabolske sykdommer. Foredrag Rina Lilje, Kurs 22. mai. Universitetet i Oslo. Masterkurs. Innborn errors of metabolism/utvidet screening. Foredrag Trine Tangeraas, Kurs 22. mai. Universitetet i Oslo. Masterkurs. Diettbehandling ved metabolske sykdommer. Foredrag Rina Lilje, Kurs Helsepersonell - egen region 15. mars. Bærum sentralsykehus. Fagdag for medisinsk biokjemi. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Jens Jørgensen, 20. mars. Bærum sentralsykehus. Fagdag for medisinsk biokjemi. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Trine Tangeraas, 26. september. Rikshospitalet. Fagdager høsten. Metabolske sykdommer. Foredrag Terje Rootwelt, 3. oktober. Rikshospitalet. Velkommen til fagdager høsten. Metabolske sykdommer. Foredrag Terje Rootwelt, 10. oktober. Rikshospitalet. Velkommen til fagdager høsten. Metabolske sykdommer. Foredrag Terje Rootwelt, 16. oktober. Drammen sykehus. Utvidet nyfødtscreening. Foredrag Trine Tangeraas, 17. oktober. Rikshospitalet. Velkommen til fagdager høsten. Metabolske sykdommer. Foredrag Terje Rootwelt, Helsepersonell - flere regioner Informasjonsbrosjyre om nyfødtscreening på 9 språk i samarbeide med Helsedirektoratet, Veiledningsmateriell Pasienter og pårørende alle regioner Ni PKU dager for 63 pasienter, 99 foresatte og 7 søsken, Kurs Informasjon til foreldre om screeningprøve. Informasjonsark på prøvekort til utdeling før prøvetaking, Veiledningsmateriell Informasjonsbrosjyre om nyfødtscreening på 9 språk i samarbeide med Helsedirektoratet, Veiledningsmateriell Helsepersonell - alle regioner TIDSKRIFTET FOR JORDMØDRE NR 3. Utvidet nyfødtscreening. Intervju Rolf D. Pettersen, Intervjuer/oppslag i media Etablerte kvalitetsverktøy Biobank Neonatal biobank nyfødtscreening Biobankregisternr: 187, 2006

5 Side 5 av 6 Medisinsk kvalitetsregister Nyfødtscreeningens kvalitetsregister, Faglig retningslinje Annet Retningslinjer for varsling av fødested, barneklinikk og foreldre om avvikende analyseresultat i forbindelse med nyfødtscreening, Maternell vitamin B12 mangel, SOS Regime, Retningslinjer for oppstart behandling av tyrosinemi type 1 med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Propionsyreemi med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Metylmalonsyreemi med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Mellomkjedet Acyl-CoA dehydrogenasemangel, Retningslinjer for oppstart behandling av Meget langkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt, Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn, Retningslinjer for oppstart behandling av Maple Syrup Urine Disease med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Langkjedet 3-hydroxyl-CoA dehydrogenasemangel og Trifunksjonell protein defekt, Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av tilstanden Kongenitt adrenal hyperplasi, Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin palmitoyltransferase II defekt med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I defekt med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin transporterdefekt med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin acylkarnitin translokasemangel med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Isovaleriansyreemi med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Homocystinuri med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Multippel karboksylasedefekt med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Glutarsyreuri type II med utgangspunkt i et positivt screeningfunn, Retningslinjer for oppstart behandling av Glutarsyreuri type 1 med utgangspunkt i et positivt screeningfunn, Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt Retningslinjer for oppstart behandlling av Biotinidase defekt med utgangspunkt i positivt Retningslinjer for oppstart behandling av Beta-ketotiolasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn, Håndtering av prøver til Nyfødtscreening. Siste revisjon , 2009 Informasjonsbrosjyre: Til deg som har et barn med høyt stoffskifte - Hypertyreose, 2009 Informasjonsbrosjyre: Til deg som har et barn med lavt stoffskifte - Hypotyreose, 2009 Nyfødtscreeningens webside OUS Nyfødtscreeningens web-side: Forskningsproduksjon Andre forskningspublikasjoner Tangeraas T, Navarrete D, Sæves I, Pettersen RD Pivmecillinam Treatment and False Positive Screenig Results for IVA and CUD The 8th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting Budapest Lundman E, Storrøsten OT, Pettersen RD Using population specific CFTR disease causing mutation data for implementation of 3. tier Cystic Fibrosis screening in Norway The 8th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting Budapest Sæves I, Jørgensen JV, Pettersen RD Newborn screening for CAH: comparison of 1.tier immunosassay on GSP and 2.tier hormone assessments with Tandem MS The 8th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting Budapest

6 Side 6 av 6 Forskningsprosjekter Tore Gunnar Abrahamsen og Rolf D. Pettersen, Oslo universitetssykehus HF NEWBORN SCREENING FOR SEVERE COMBINED IMMUNODEFIENCY Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HSØ Jens V. Jørgensen, Oslo universitetssykehus HF Kuvan ENDURE study - response to Kuvan treatment in subjects with PKU in a 4 weeks testing period Prosjektperiode: Deltakende helseregion: HV HSØ HMN EGENEVALUERING Nyfødtscreeningen ivaretar Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte for 23 alvorlige sykdommer og oppfølging av pasienter med PKU. I økte tilbudet med 21 tilstander - en betydelig utvidelse i internasjonal sammenheng. Tjenesten krever spesialkunnskaper innen metodologi, diagnostikk og behandling. Informasjon er prioritert; brosjyrer er utarbeidet i samarbeid med HDir, tilbudet er presentert i detalj på Nyfødtscreeningens nettsider og i fagmøter. Biobank, kvalitetsregister og solide faglige nettverk er etablert nasjonalt og internasjonalt. Nyfødtscreeningen har implementert supplerende biokjemiske analyser for to av tilstandene og genetiske analyser for 16 av tilstandene for å redusere antall falske positive prøvesvar. Kontrollanalyser for mulige IVA har for eksempel påvist 2 sanne positive og 537 forhøyede falske positive svar (ikke rapporterte) som skyldtes mors bruk av Selexid. Pasientene følges i nær kontakt med medisinsk ekspertise ved Nyfødtscreeningen og tjenesten inkluderer tilbud til regelmessig oppfølging av alle PKU pasienter. Videreføring av tjenesten er vesentlig for å opprettholde og videreutvikle et behandlingstilbud av internasjonal høy kvalitet. Vurdering av bemanning Nøkkelpersonell ved Nyfødtscreeningen: Sivilingeniør Dr. philos 1,0 årsverk (leder av Nyfødtscreeningen), Overlege/pediater (2,11 årsverk, to med PhD), kvalitetsleder cand.scient. 1.0 årsverk, avdelingsingeniør/overingeniør 5 årsverk (en sivilingeniør, tre med mastergrad, en ingeniør), bioingeniører 4.3 årsverk, laboratoriepersonell 1,0 årsverk, sekretærer 3,0 årsverk, Nøkkelpersonell ved PKU-teamet: Overlege ved med. poliklinikk: 0,2 årsverk, klinisk ernæringsfysiolog 1,25 årsverk (0,5 til barn + 0,75 til voksne). FORANKRING Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Terje Rootwelt. erapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest Alle henvendelser rettes erapport.

Utvidet Nyfødtscreening fra 1. mars 2012

Utvidet Nyfødtscreening fra 1. mars 2012 Utvidet Nyfødtscreening fra 1. mars 2012 Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte

Detaljer

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Nyfødtscreeningen www.oslo universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 1 Innledning Nyfødtscreeningen

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner. Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken

Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner. Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken Formålet med nyfødtscreening Raskt identifisere barn som har en alvorlig sykdom Starte

Detaljer

Landsfunksjon nyfødtscreening for fenylketonuri (PKU) og medfødt hypotyreose oppfølging av barn og unge med PKU. Årsrapport 2008

Landsfunksjon nyfødtscreening for fenylketonuri (PKU) og medfødt hypotyreose oppfølging av barn og unge med PKU. Årsrapport 2008 Nyfødtscreeningen, Pediatrisk forskningsinstitutt, Barneklinikken, Rikshospitalet Landsfunksjon nyfødtscreening for fenylketonuri (PKU) og medfødt hypotyreose oppfølging av barn og unge med PKU Årsrapport

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om endringer i forskrift. 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse

Høringsnotat. Forslag til forskrift om endringer i forskrift. 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse Helse og omsorgsdepartementet Januar 2011 Høringsnotat Forslag til forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Kort om høringsnotatets

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Dialog. Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012. Olav-Trond Storrøsten. Norsk senter for cystisk fibrose

Dialog. Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012. Olav-Trond Storrøsten. Norsk senter for cystisk fibrose Dialog Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012 Olav-Trond Storrøsten Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Kvinne- og barneklinikken

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Forside: Copyright: Colourbox.no Fotograf: Colourbox.no

Forside: Copyright: Colourbox.no Fotograf: Colourbox.no Forside: Copyright: Colourbox.no Fotograf: Colourbox.no 2 1 Innledning 1.1 Arbeidsgruppens sammensetning Arbeidsgruppen har vært ledet av prof. dr. med. Arvid Heiberg. Arbeidsgruppen har vært sammensatt

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal kompetansetjeneste for porfyritilstander Lokalisering: Helse Bergen HF Tjenestens innhold: I rapporteringen gis det en kort,

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Beta-ketotiolasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av Beta-ketotiolasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av Beta-ketotiolasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse alternativt poliklinisk

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin palmitoyltransferase IIdefekt (CPT II) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn

Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin palmitoyltransferase IIdefekt (CPT II) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn Retningslinjer for oppstart behandling av Carnitin palmitoyltransferase IIdefekt (CPT II) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig

Detaljer

Hva er nytt? Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012. Olav-Trond Storrøsten. Norsk senter for cystisk fibrose

Hva er nytt? Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012. Olav-Trond Storrøsten. Norsk senter for cystisk fibrose Hva er nytt? Fagdag Norsk forening for CF 21. April 2012 Olav-Trond Storrøsten Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Kvinne- og barneklinikken

Detaljer

Genetikk og nyfødtscreening. Trine Prescott Avdeling for medisinsk genetikk, OUS September 2011

Genetikk og nyfødtscreening. Trine Prescott Avdeling for medisinsk genetikk, OUS September 2011 Genetikk og nyfødtscreening Trine Prescott Avdeling for medisinsk genetikk, OUS September 2011 Far 1 gen Genfeil = Autosomal recessiv arv kromosompar Mor Kjønnsceller Barn Syk 25% Frisk bærer Frisk bærer

Detaljer

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Enzymsvikt Hormonbehandling SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no MEDFØDT BINYREBARKSVIKT, CAH Kongenital binyrebarkhyperplasi

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandlling av Biotinidase defekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn

Retningslinjer for oppstart behandlling av Biotinidase defekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn V1; 29.02.12. Utarbeidet av: T. Tangeraas, J.V. Jørgensen, Berit Woldseth, R. Lilje, T. Rootwelt Retningslinjer for oppstart behandlling av Biotinidase defekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn

Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom)

Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom) Screening av nyfødte for Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom) Nyfødtscreeningen Pediatrisk forskningsinstitutt. Jens Veilemand Jørgensen 30.september 2011 Hypotalamus - Corticotropin Releasing

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utarbeidet av Egil Bakkeheim, Overlege Ph.D og Olav Trond Storrøsten, Seksjonsleder.

Utarbeidet av Egil Bakkeheim, Overlege Ph.D og Olav Trond Storrøsten, Seksjonsleder. Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Evaluering og oppfølging av individer som etter nyfødt-screening for cystisk fibrose har testet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500 400 300 200 100 0 Totalt Norskfødte Utenlandsfødte Fra sommeren 2009 ble BCG-vaksine

Detaljer

Hva gjør vi ved ulike (MS-MS) svar? Trine Tangeraas 30.09.2011

Hva gjør vi ved ulike (MS-MS) svar? Trine Tangeraas 30.09.2011 Hva gjør vi ved ulike (MS-MS) svar? Trine Tangeraas 30.09.2011 Utvidet nyfødtscreening Screening pr i dag: ca 20-25/år: PKU :4-5 Medfødt hypothyreose: 15-20 pr år Utvidet nyfødtscreening: 50-60 totalt/år

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vår ref.: 2009/22-3/GSF Deres ref.: 200903103-/ Dato: 14.04.2011

Vår ref.: 2009/22-3/GSF Deres ref.: 200903103-/ Dato: 14.04.2011 Helse- og omsorgsdepartementet p.b. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2009/22-3/GSF Deres ref.: 200903103-/ Dato: 14.04.2011 Høringssvar: Endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker # BCG-vaksinasjon i første leveår Mer enn 13 000 BCGvaksinasjoner i Norge hvert år Nesten 90 % vaksineres i 60 1. leveår 50

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse av den nyfødte. Ta blod og urinprøve:

Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse av den nyfødte. Ta blod og urinprøve: Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Mellomkjedet Acyl-CoA dehydrogenasemangel (MCADD) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Kjernejournal nøkkeltall Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Nøkkeltall for kjernejournal per 27. juni Mer enn 6 789 helsepersonell har bestått godkjenningsprøven Helseregion Nord-Norge ca. 200.000

Detaljer

Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal styring av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre

Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal styring av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TOR Vår ref.: 08/3820 Dato: 15.11.2010 Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Biotinidasedefekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn

Retningslinjer for oppstart behandling av Biotinidasedefekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn V2;31.10.2016. Utarbeidet av: T. Tangeraas, J.V. Jørgensen, Berit Woldseth, R. Lilje, T. Rootwelt Retningslinjer for oppstart behandling av Biotinidasedefekt med utgangspunkt i positivt screeningfunn Medisinsk

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Kirurgisk klinikk

Detaljer

Diettbehandling. Arvelig. stoffskiftesykdom. Propionsyreemi SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Diettbehandling. Arvelig. stoffskiftesykdom. Propionsyreemi SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Diettbehandling Arvelig stoffskiftesykdom Propionsyreemi SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no PROPIONSYREEMI Propionsyreemi er en arvelig stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). En enzymsvikt

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20453182 Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/1065-30

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn

Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn Retningslinjer for oppstart behandling av Karnitin palmitoyltransferase I- defekt (CPT IA) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23077827/23077825/23077831

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse av den nyfødte. Ta blod, urinprøve og andre undersøkelser:

Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse av den nyfødte. Ta blod, urinprøve og andre undersøkelser: Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av tilstanden Kongenitt adrenal hyperplasi med utgangspunkt i et patologisk screeningfunn. Medisinsk med utgangspunkt ansvarlig lege i et (Nyfødtscreeningen),

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Meget langkjedet acyl-coadehydrogenasedefekt

Retningslinjer for oppstart behandling av Meget langkjedet acyl-coadehydrogenasedefekt Retningslinjer for oppstart behandling av Meget langkjedet acyl-coadehydrogenasedefekt (VLCAD) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000,

Detaljer

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av tilstanden Tyrosinemi type 1 med utgangspunkt i et patologisk screeningfunn.

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av tilstanden Tyrosinemi type 1 med utgangspunkt i et patologisk screeningfunn. Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av tilstanden Tyrosinemi type 1 med utgangspunkt i et patologisk screeningfunn. Vakthavende barnelege (spesialist i pediatri) koordinerer innleggelse

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Vedlegg til sykehusets prosedyre: Prøver til nyfødtscreening HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Retningslinjer for utfylling av rekvisisjon, blodprøvetaking, forsendelse av prøver og behandling av

Detaljer

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Multippel karboksylasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av Multippel karboksylasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av Multippel karboksylasedefekt med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Isovaleriansyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av Isovaleriansyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av Isovaleriansyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Sjelden, jeg? Ungdomsmedisinsk konferanse 2008 Birgitte Bjerkely Sykepleier, rådgiver, Rikshospitalet Hva er en sjelden medisinsk tilstand? Hvis en medisinsk tilstand forekommer hos færre enn 1/10 000

Detaljer

FAGNETTVERK HUNTINGTON

FAGNETTVERK HUNTINGTON FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verk for kommunale pleie- og omsorgstjenester 3l personer med Hun3ngton sykdom Organisering Funksjon Aktører FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verket skal bidra 3l å forbedre omsorgs3lbudet

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Senter for sjeldne diagnoser

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Senter for sjeldne diagnoser Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Senter for sjeldne diagnoser Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2010 2011 Antall nye med

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Leder, Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital HF, Trondheim Professor II, Cellebiologi, NTNU Genetiske tester før fødsel

Detaljer

Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk

Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk www.genetikkportalen.no/ Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. Oversikt over hvilke laboratorier som gjør de ulike analyser. Avd for medisinsk genetikk

Detaljer

Norsk porfyriregister

Norsk porfyriregister Jørild H. Villanger Prosjektkonsulent NAPOS Innhold: Et medisinsk kvalitetsregister Innsamling av opplysninger Bruk av opplysningene Et medisinsk kvalitetsregister Systematisk samling av opplysninger om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENINGEN

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENINGEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENINGEN Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

ehelse gir tillit. Tillit er god helse!

ehelse gir tillit. Tillit er god helse! ehelse gir tillit. Tillit er god helse! Erfaringer fra webbasert kommunikasjon med brukere Seksjonsleder Kjersti Vardeberg TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas sykehus HF kjersti.vardeberg@sunnaas.no

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker

Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker Genetikkens plass i klinikken noen overordnede tanker Trine Prescott Overlege Seksjon for klinisk genetikk Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus / Rikshospitalet 07.01.09 1 Huntington

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Stein Are Aksnes. Video om sjeldenhet

Stein Are Aksnes. Video om sjeldenhet Stein Are Aksnes Video om sjeldenhet Hvem er vi nå igjen? Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord NorgeNorge NKSD F (NKSDs fellesenhet) Oslo universitetssykehus NevSom Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Ellen Nilsen, Helsedirektoratet System for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Forslag til utvidet nyfødtscreening

Forslag til utvidet nyfødtscreening Forslag til utvidet nyfødtscreening Arvid Heiberg Leder av internt utvalg i Helsedirektoratet Screeninglaboratoriet Pediatrisk Forsknings Institutt (PFI) RH Foreslo utvidelse 2005 Helsedirektoratet ba

Detaljer