Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner. Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner. Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken"

Transkript

1 Utvidet nyfødtscreening Sykdomspanel og praktiske rutiner Rolf D. Pettersen Nyfødtscreeningen Kvinne- og barneklinikken

2 Formålet med nyfødtscreening Raskt identifisere barn som har en alvorlig sykdom Starte behandling slik at barnet sikres en mest mulig normal utvikling Forhindre funksjonshemning eller død

3 Screening i Norge Screening for fenylketonuri(pku, Føllings sykdom) startet i 1967 PKU screening landsomfattende fra 1978 Screening for medfødt hypotyreose(ch) fra 1979 Ingen vesentlige innvendinger og med nær 100 % oppslutning Effektiv behandling for begge tilstander Forutsetning at behandling starter tidlig etter fødsel for åforhindre alvorlige og irreversible hjerneskader Nyfødtscreeningen finner hvert år 4-5 med PKU og med CH Nyfødtscreening og oppfølging av PKU pasienter er en nasjonal behandlingstjeneste lokalisert til Kvinne- og barneklinikken, OUS

4 Internasjonalt tilbud

5 Hva er gjort i Norge for et bedre tilbud? Søknad fra Rikshospitalet HF juni 2006 om utvidet panel med 19 tilstander Kunnskapsoppsummering Nasjonalt kunnskapssenter Metaanalyser oversiktsartikler litteratursøk juli 2007 Vurderte 8 av mer enn mulige artikler (PubMed Newborn screening) Rapport desember 2007 Konklusjon: Vi vet ikke hva effekten av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer kan forventes åbli

6 Hva er gjort i Norge.. Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet mai 2008 Ledet av professor i genetikk Arvid Heiberg Vurderte internasjonale anbefalinger og praksis Hovedkriterier for at sykdom skal tas i betraktning At det er en alvorlig sykdom At det finnes en effektiv behandling for de alvorligste symptomene At behandlingen er mer effektiv jo tidligere sykdommen oppdages At sykdommen ikke kan sees ved fødselen med mindre det spesifikt undersøkes for den At det finnes en tilfredsstillende test som kan avsløre sykdommen med høy spesifisitet og sensitivitet (lav falsk positiv rate)

7 Hva er gjort i Norge.. Hovedfokuset var barnets beste Arbeidsgruppen vurderte screening for 10 organiske acidurier 10 fettsyreoksidasjonsdefekter 10 defekter i omsetning av aminosyrer 2 endokrinologiske tilstander Cystisk fibrose 3 neuromuskulære sykdommer Lysosomale sykdommer Galaktosemi Fragilt X syndrom

8 Hva er gjort i Norge.. Rapport mars 2009 Anbefaler screening for 23 tilstander God overensstemmelse med praksis i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Australia og corepanel i USA Flertall anbefaler frivillig screening etter informert samtykke Mindretall anbefaler obligatorisk testing Nødvendig for å ivareta barnets beste Mest rededelig overfor foreldre Vanskelig åformidle informasjon om komplekse tester og sykdommer Vanskelig for foreldre åhåndtere kompleks informasjon om tester og sykdommer

9 Anbefalinger Foreslår screening for tilstander der det finnes behandling, som iverksatt i tide, helt eller delvis forhindrer død og komplikasjoner. Fra 2 til 23 sykdommer: 7 defekter i nedbryting av organiske syrer 9 defekter i fettsyreoksidasjon 4 defekter i omsetning av aminosyrer 2 endokrinologiske sykdommer Cystisk fibrose

10 Tilstander - Organiske acidurier Sykdommer utvidet screening Propionsyreemi Metylmalonsyreemi Isovaleriansyreemi Holokarboksylase syntasedefekt Biotinidasedefekt Beta-ketothiolasedefekt Glutarsyreuri type 1 Kode PA MMA IVA HCS/MCD BIOT BKT GA1 Symptomdebut fra tidlig (første leveuke) til senere (3-37 mnd) Kort deteksjons-og responstid. Flere dør raskt hvis ubehandlet.

11 Tilstander - Fettsyreoksidasjonsdefekter Sykdommer utvidet screening Mellomkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefekt og Trifunksjonelt proteindefekt Meget langkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt Karnitin transporterdefekt Karnitin-palmitoyltransferase I defekt Karnitin-palmitoyltransferase II defekt Karnitin acylkarnitin translokasedefekt Multippel acyl-coa dehydrogeneringsdefekt (Glutarsyreuri type 2) Kode MCAD LCHAD/ TFP VLCAD CTD CPT IA CPT II CACT GA2 Symptomdebut fra første leveuke til senere (flere mnd) Kort deteksjons- og responstid. Flere dør raskt hvis ubehandlet.

12 Tilstander - Defekter i omsetning av aminosyrer Sykdommer utvidet screening Maple Syrup Urine Disease Homocystinuri Fenylketonuri Tyrosinemi type 1 Kode MSUD HCU/MET PKU TYR I MSUD bør oppdages og behandles i første leveuke for åunngåskader

13 Andre tilstander Medfødte endokrinologiske sykdommer Kode Medfødt binyrebarkhyperplasi Medfødt hypotyreose CAH CH Andre tilstander Cystisk fibrose CF Ubehandlet CAH kan medføre død innen 2-3 uker etter fødsel

14 Anbefalinger - Biokjemiske tester Testing med tandem massespektrometri(ms/ms) går direkte påfenotypen og kan dermed benyttes diagnostisk, eller helst presymptomatisk, for åforbygge at barnet blir varig skadet ved at behandling iverksettes før klinisk sykdom foreligger Benytte MS/MS videre for å diagnostisere ytterligere sjeldne tilstander ved å bruke den samme enkle blodprøvetagingenog utstemplingene fra filterpapir Arbeidsgruppen går således inn for at utvidelse av nyfødtscreeningen baseres på MS/MS-teknologien Arbeidsgruppen påpeker imidlertid at gentestingmed DNA-teknologi er aktuelt for åverifisere screeningresultatene og vil anbefale dette i spesielle tilfeller, slik som eksemplifisert ved cystisk fibrose, CF

15 Hva er gjort i Norge.. Anbefalinger behandlet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse-og Omsorgstjenesten april 2009 Rådet ser at arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid, og Rådet slutter seg til gruppens konklusjoner Helsedirektoratet anbefaler i juni 2009 screening for 23 sykdommer Regjeringen vedtar screening for 23 tilstander høsten 2010 bevilgninger for 2011 Implementering etter ny forskrift om genetisk masseundersøkelse

16 Forventede fordeler Alle sykdommene er enkeltvis sjeldne med en forekomst påalt fra 1:3000 til sjeldnere enn 1: Samlet vil de utgjøre en forekomst påca 1: nyfødte Utvidet screeningprogram vil årlig forhindre død eller gi bedre leveutsikter for ca barn derav: Omtrent 5 med MCAD/Mellomkjedet acyl-coa dehydrogenasedefekt 5 med CAH/medfødt binyrebarkhyperplasi 5-10 til sammen med de resterende sjeldne medfødte stoffskiftesykdommene I tillegg kommer de 4-5 som nåoppdages med PKU og med medfødt hypotyreose Omtrent 10 pasienter med cystisk fibrose vil fåen tidligere diagnose og sannsynligvis et bedre sykdomsforløp

17 Innføring av utvidet nyfødtscreening Krav i ny forskrift Informasjonstiltak Rutiner og sykdomspanel Reservasjon

18 Ny forskrift

19 Departementets vurderinger og forslag Departementet slutter seg til vurderingen fra Helsedirektoratet om at det skal gis adgang til nyfødtscreening for i alt 23 alvorlig arvelige sykdommer Departementet vil ikke fremme lovforslag om obligatorisk (tvungen) genetisk screening av nyfødte Det foreslås at den utvidede nyfødtscreeningen gjennomføres påsamme vilkår som i gjeldende forskrift om genetisk masseundersøkelse, det vil si uten krav om skriftlig samtykke Departementet vil fremheve viktigheten av at foreldrene gis tilfredsstillende informasjon før de eventuelt samtykker

20 Departementets vurderinger og forslag Et samtykke er etter pasientrettighetsloven bare gyldig dersom det er gitt tilstrekkelig informasjon om tiltaket Dette innebærer at foreldrene måha fått fyllestgjørende underretning om formål, metoder og ventede fordeler i forbindelse med undersøkelsen Departementet foreslår ogsåat det av pedagogiske hensyn presiseres i forskriften at pasientrettighetslovens regler kommer til anvendelse. Dette vil være en påminnelse om at pasientrettighetslovens regler om blant annet informasjon og samtykke må overholdes ved nyfødtscreening

21 Informasjonstiltak Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Rådet anbefaler at det iverksettes tiltak for åsørge for tilstrekkelig informasjon til alle relevante aktører, først og fremst foreldre, slik at man kan oppnå tilnærmet 100 % deltagelse i screeningprogrammet. Tiltak: Informasjon under svangerskapet Informasjon før prøvetaking Informasjonsbrosjyrer Informasjon på prøvekortet Websider

22 Informasjon Helsedirektoratet HDirhar fått bevilget 1 million til informasjonstiltak for 2011

23 Informasjonstiltak Nyfødtscreeningen Egen webside for oppdatert informasjon

24 Rutiner Rekvisisjon og opplysninger 1. Mors fødselsnummer 2. Mors fornavn, etternavn og adresse 3. Mors telefonnummer 4. Barnets fødselsdato og tidspunkt 5. Prøvetakingsdato og tidspunkt 6. Gestasjonsalder 7. Kjønn 8. Fødselsvekt 9. Tilleggsopplysninger flerfødsler, TPN, transfundert 10. Rekvirentkode 11. Prøvetaker 12. Fødested/adresse 13. Eventuelt kommentar

25 Rutiner Prøvetaking og forsendelse Informasjon og informert samtykke Prøven tas såsnart som mulig etter at barnet er blitt 48 timer gammelt Blodet skal være satt påfra baksiden av kortet Alle 4 avmerkede felt skal være fylt fullstendig med blod Filterpapiret må være mettet med blod i prøvefeltet Prøvene sendes Nyfødtscreeningen med A-post (eller bud) uten forsinkelser

26 Metoder og analyser Format - 96-brønns mikrotiterplater Prøvemateriale- en 3.2 mm utstempling for hvert oppsett Aminosyrer Succinylaceton Acylcarnitiner Biotinidase defekt Enzymatisk Defekter i omsetning av aminosyrer Organiske acidurier Fettsyreoksidasjonsdefekter LC-MS/MS TSH/CH Immunoassay 17OHP/CAH Immunoassay IRT/CF Immunoassay

27 Tandem massespektrometri LC-MS/MS Benyttes til screening for defekter i omsetning av aminosyrer organiske acidurier fettsyreoksydasjonsdefekter 1. Ekstraher prøver med CH3OH/H2O tilsatt kjente mengder isotopstandarder Isotope dilution technique 2. Fortynn prøver i CH3OH/H20 3. Analyser med LC-MS/MS

28 Tandem massespektrometri To massefiltre som separerer ioner i gassfase basert på forholdet mellom masse (m) og ladning (z) 1. Ionisering og elektrospray 2. Seleksjon av ioner i MS1 3. Fragmentering av ioner i kollisjonscelle med argongass 4. Seleksjoner av fragmenterte ioner i MS2 5. Telling av ioner 6. Kvantiterer ved åsammenligne signal til aminosyre/acylcarnitinmed kjent mengde av tilsvarende isotopstandard

29 Hovedmarkører LC-MS/MS Defekter i omsetning av aminosyrer Sykdom Kode Aminosyrer/metabolitt Maple Syrup Urine Disease Homocystinuri Fenylketonuri Tyrosinemi type 1 MSUD HCU/MET PKU TYR I Leucin/Isoleucin Valin Methionin Fenylalanin Tyrosin(lav) Succinylaceton

30 Hovedmarkører LC-MS/MS Organiske acidurier Sykdom Kode Acylcarnitiner Betegnelse Propionsyreemi PA Propionylcarnitine C3 Metylmalonsyreemi MMA Propionylcarnitine C3 Isovaleriansyreemi IVA Isovalerylcarnitine C5 Holokarboksylase syntasedefekt HCS/MCD Propionylcarnitine (3-OH-Isovalerylcarnitine) C3 (C5OH) Beta-ketothiolasedefekt BKT Tiglylcarnitine (3-OH-Isovalerylcarnitine) C5:1 (C5OH) Glutarsyreuri type 1 GA1 Glutarylcarnitine C5DC

31 Hovedmarkører LC-MS/MS β-oksidasjonsdefekter Sykdom Kode Acylcarnitiner Betegnelse Mellomkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt MCAD Hexanoylcarnitine Octanoylcarnitine Decanoylcarnitine C6 C8 C10 Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefekt Trifunksjonelt proteindefekt LCHAD/ TFP Hydroxypalmitoylcarnitine Hydroxystearoylcarnitine C16OH C18OH Meget langkjedet acyl-coa-dehydrogenasedefekt VLCAD Tetradecenoylcarnitine C14:1 Karnitin transporterdefekt CTD Carnitine Propionylcarnitine C0 (lav) C3 (lav) Karnitin-palmitoyltransferase I defekt CPT IA Carnitine Palmitoylcarnitine Stearoylcarnitine Oleylcarnitine C0 C16 (lav) C18 (lav) C18:1 (lav) Karnitin-palmitoyltransferase II defekt CPT II Palmitoylcarnitine Tetradecanoylcarnitine Palmitoylcarnitine C12 C14 C16 Karnitin acylkarnitin translokasedefekt CACT Palmitoylcarnitine C12 C14 C16 Multippel acyl-coa dehydrogeneringsdefekt (Glutarsyreuri type 2) GA2 Octanoylcarnitine Decanoylcarnitine Dodecanoylcarnitine Tetradecenoylcarnitine C8 C10 C12 C14:1

32 Immunoassay Hovedmarkører Medfødte endokrinologiske sykdommer Kode Markør Medfødt binyrebarkhyperplasi CAH 17 OH-progesteron Medfødt hypotyreose Andre tilstander Cystisk fibrose CH CF TSH, thyrotropin IRT, Immunoreaktivt trypsinogen

33 Immunoassay- PerkinElmer GSP Neonatal kit Time-resolved fluoroimmunoassay Neonatal htsh time-resolved fluoroimmunoassay- CH Direct sandwich technique Europium-labeled htshantibodies and htshantibodies in the coated plate are directed to two different epitopes on the htsh molecules Neonatal IRT assay -CF Solid phase, two-site fluoroimmunometricassay Direct sandwich technique in which two monoclonal antibodies are directed against two separate antigenic determinants on the IRT molecule

34 Immunoassay- PerkinElmer GSP Neonatal kit Time-resolved fluoroimmunoassay Neonatal 17α-OH progesterone - CAH Competitive binding of europium-labeled 17-OHP and free 17-OHP in the sample to 17-OHP specific antibodies Neonatal biotinidase Biotinidase biotin- 6-aminoquinoline 6-aminoquinoline* + biotin *Fluorescent product

35 Supplerende analyser - 2. tier Oppfølgende analyser på screeningprøven for å øke diagnostisk sensitivitet 1. CAH 17 OH-progesteron immunoassay 2. LC-MS/MS - 17 OH-progesteron( *) - Androstendione( *) - Cortisol( *) *CAH positiv

36 Supplerende analyser - 2. tier Homocysteinuri Methionin PA, MMA C3 Oppfølgende LC-MS/MS analyser av totalt homocystein, Metylmalonsyre og 2-methylcitrat Determination of Total Homocysteine, Methylmalonic Acid, and 2-Methylcitric Acid in Dried Blood Spots by Tandem Mass Spectrometry Clinical Chemistry 56: (2010)

37 Supplerende analyser - 2. tier/3. tier 1. Cystisk fibrose IRT immunoassay 2. Ulike strategier IRT + IRT (ny prøve) IRT + IRT + DNA mutasjonsanalyser IRT + Pancreatitis Associated Protein (PAP) IRT+ PAP+ DNA mutasjonsanalyser

38 Cutoffverdier Grenseverdi hvor analyseresultat over eller under denne blir vurdert som patologisk Kompromiss mellom hensynet til sensitivitet og spesifisitet Generelt er det slik at ved åjustere cutoffverdien ned får en høyere sensitivitet, men samtidig vil det være flere falske positive testresultater Påsamme måte vil en oppjustering av cutoffverdien kunne medføre flere falskt negative screeningresultat Nyfødtscreening omfatter sjeldne tilstander Internasjonalt samarbeide nødvendig for validering

39 Region 4 collaborativeproject The Regional Genetics and Newborn Screening Collaboratives funded by the Health Resources and Service Administration of the Maternal and Child Health Bureau The Region 4 collaborative project started in June 2005 Forty-seven US states and Puerto Rico are active participants International participation includes 80 programs in 45 countries Purpose: To achieve clinical validation of cutoff values for newborn screening by tandem mass spectrometry through a worldwide collaborative effort

40 Region 4 collaborativeproject Methods: Cumulative percentiles of amino acids and acylcarnitines in dried blood spots of approximately million normal newborns and 10,742 deidentified true positive cases are compared to assign clinical significance, which is achieved when the median of a disorder range is, and usually markedly outside, either the 99th or the 1st percentile of the normal population The cutoff target ranges of analytesand ratios are then defined as the interval between selected percentiles of the two populations

41 Region 4 collaborativeproject Results: 130 sites in 45 countries have uploaded a total of 25,114 percentile data points, 565,232 analyteresults of true positive cases with 64 conditions, and 5,341 cutoff values This cumulative evidence generated 91 high and 23 low cutoff target ranges Conclusion: An unprecedented level of cooperation and collaboration has allowed the objective definition of cutoff target ranges for 114markers to be applied to newborn screening of rare metabolic disorders Genet Med 2011:13(3):

42 Klinisk validering av nyfødtscreening Pågående internasjonale samarbeidsprosjekter

43 Diagnostisk biobank Hvorfor lagres prøvene? Dokumentasjon hvis det stilles spørsmål om analyseresultat. Hvis et barn utvikler noen av sykdommene, kan en foreta en kvalitetskontroll ved å gjenta analysen av prøven Falske negative analyseresultat vil gjøre det nødvendig årevurdere tiltaksgrensene (cutoff) for analysene. Det vil ogsåvære mulig åundersøke vedrørende eventuell feil ved prøvetakingen (ombytte) Utvikle nye og forbedrede screeningtester Diagnostiske formål etter anmodning fra foreldrei tilfeller hvor det er mistanke om en annen alvorlig medfødt sykdom eller sykdomsutvikling relatert tilvisse typer infeksjoner under svangerskapet Prøvene kan være en ressurs for forskningsprosjekter knyttet til Nyfødtscreeningen etter godkjenning fra regional etisk komité Bruk til forskning forutsetter informert samtykke Foreldre kan ønske at prøven lagres, men reservere seg mot at prøvene benyttes til forskning

44 Reservasjon mot lagring og forskning Hva gjør jeg hvis jeg vil reservere meg mot bruk av prøven i forskning eller at prøven skal kastes? Vi anbefaler at alle prøver oppbevares minimum ett år til dokumentasjon. Skjema for reservasjonmot prøvelagringellertil forskning kan lastes ned her. Ved ønske om at prøven kastes før det er gått ett år mådette bemerkes. Utfylt skjema underskrevet av begge foreldre, sendes til Nyfødtscreeningen Oslo universitetssykehus Kvinne -og barneklinikken Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Det er viktig åtenke igjennom mulige konsekvenser i de tilfeller hvor man ønsker at prøven destrueres.

45 Reservasjonsskjema

46 Oppsummering Flere tilstander fra 2 til 23 sykdommer Flere kan hjelpes ca. 1:1000 har en av sykdommene det screenes for Kort responstid enkelte tilstander kan gi alvorlige komplikasjoner kort tid etter fødsel Innført tidligere prøvetaking 48 (til 60) timer etter fødsel Informert samtykke Informasjon om formål, sykdommer, metoder og mulige konsekvenser hvis en velger bort tilbudet Informasjon om prøvelagring og reservasjonsrett Utvidet tilbud samsvarende med internasjonale anbefalinger og praksis

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Vedlegg til sykehusets prosedyre: Prøver til nyfødtscreening HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Retningslinjer for utfylling av rekvisisjon, blodprøvetaking, forsendelse av prøver og behandling av

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2013/145-2 Deres ref.: 13/3664 Dato 12.11.2013 Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Detaljer

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge.

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 2014 Hurtig metodevurdering Denne publikasjonen er en hurtig metodevurdering, som er et av produktene i Nasjonalt system

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem Benedikte

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner IS-1828 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner Helsedirektoratets vurdering og anbefalinger Heftets tittel: Utgitt: 02/2012 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner - Helsedirektoratets vurdering

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

!"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar

!#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar !"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2013; 31(1): 1-32 Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar [ '()*+,-'(. ] Stefan Kutzsche /0*('(1+-22(3('1-314(..('5 For 100 år siden fikk kvinner

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 4 desember 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 6 Erytrocyttantistoff

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer