KRETSTURNSTEVNET FOR BARN 2015 TURNFEST GJENNOM 125 AR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTURNSTEVNET FOR BARN 2015 TURNFEST GJENNOM 125 AR"

Transkript

1 KRETSTURNSTEVNET FOR BARN 2015 TURNFEST GJENNOM 125 AR I forbindelse med 125-ârsjubiium for Norges Gymnastikk- og turnforbund, ble det besiuttet at Kretsturnstevnet for barn 2015 skulle omfatte hele Nordland fyike. Det er derfor med glede vi kan meddele at ârets stevne vii ha ca deltakere. Med mer enn dobbeit sà mange deitagere scm et kretsturnstevne, ber vi alie om forstâeise for at vi pa noen omráder ikke kan legge til rette pa samme mate scm tidligere arrangører har gjort. KIL Turn forsøker a mobihsere alle friviuige krefter ordinrt rundt laget, men vi er heft avhengi av stor smidighet og f)eksibilitet fra alle deltagere, trenere og ledere. Soni dere sikkert forstár, skaper det en del praktiske utfordringer a arrangere et gcdt stevne for sâ mange mennesker. Basert pa spørsmâi og tilbakemeldinger fra noen pâmeldte lag, samt det Iaktum at vi bli ber samtlige kiubber spre informasjonen tip sine utøvere, trenere, ledere, foresatte og andre scm kan ha nytte av dette. svrt mange, har vii det følgende samiet noen praktiske opplysninger i alfabetisk rekkeføige. Vi Ankomst Ved ankomst ma hvert iag melde seg til stevnekontoret i Kabelvag. Stevnekontcret ligger rett ved siden av Kong Øysteins hail. Her utdeies informasjon, biiietter til frokost, lunsj og bankett. For kart, se kabelvagii.no. Avstander Arrangernentet vil vre bade i SvoIvr og KabeIvâg. Deter ca 5 km mellcm stedene. Det er gang- og sykkelsti hele veien. Viser for Øvrig tip kabelvagil.nc for informasjon. nrmere Ban kett Vi har fâtt negative tilbakemelding pa káring av best kiedde gutt og lente. Dette tar vi til etterretning og det blir derfor ingen shk kâring. Etter festmiddagen vii det vre underhoidning og disco. Dusj Deter dusjmuhgheter i VâganhaIlen (SvoIv&r), Kong Øysteins hail (KabeIvâg) samt pa de fieste skoler i Kabelvâg. Evalueringsmøte Iørdag og søndag Evalueringsmøte iørdag avholdes pa Then hatch Lofoten i Svolvr ki 20.30, Kretsen her om at hver forening er representert ved leder eller et styremediem. EvaIueringsmøte søndag avholdes pa stevnekontoret scm ligger rett ved siden av Kong Øysteins hail i Kabelvàg. Frokost Frokost serveres i Kabelvâg pa Arbeidern etter oppsatt plan. Vi her alie lag om a respektere de fastsatte tider da det er mange som skal bespises. Vi har forsøkt a ta hensyn til antail deltakere og Guiniflaget legges gym og turn, en idrett br aim Kabelvâg ii Ibm POb, Ke*b p.*ci,asa n*mt4fl

2 JR treningstidspunkt. Arbeidern ligger I Kabelvig. gi-avstand til Kong Øysteinshaii samt alle overnattingssteder I Hva er hvor? o Arbeidern; Frokost Iørdag og søndag. Ligger midt I Kabeivig med gangavstand tii Kong Øysteins hail og aile overnattingssteder i Kabelvig. o Kong Øysteins hail: Ligger ca S mm gange fra Arbeidern. Defilering, ipning av stevnet, utdeiing av kors og tegn samt oppvisning foregir l/ved Kong øysteins hail. o Stevnekontoret: Ligger rett ved Kong Øysteins hail. o Thon hoteil lofoten: ligger midt i sentrum av SvoIvr. o Skoler/barnehager: se kabeivagii.no for informasjon am hvor ditt lag skal overnatte. nrmere Klr etter vr Vi bar bestilt pent v&r til stevnet da deier av arrangementet vii foregi ute. Vi appfordrer awe til S ta med etter vr i tilfelie vrgudene ikke er med oss. kir Kontanter/minibank Noen steder p5 arrangementsomridet vii det vre aniedning S betale med kort, dette vii irnidlertid bli av begrenset onfang. Det vii dessverre ikke anledning til S ta ut kontanter. Vi oppfordrer deltagere/besøkende om S ta med kontanter for S minimere kødannelser ved saigsboder. Det er minibank bide Kabelvig og I Svoivr. Vi ber aile kiubber sprer denne inforrnasjonen ut UI sine gymnaster og øvrige deltagere. vre Kvelds Kveids serveres p5 hvert enkelt overnattingssted fredag kveld. Lu nsj Lunsj hentes I griflteitene etter oppsatt plan for de respektive lag. Ber om at oppsatte tider respekteres. Griliteltene iigger I tiiknytning til Kong Øysteins hail. Nedsiagsmatte Nedsiagsfeltet ved trampett og airtrack bestir av tjukkaser. Overnatting Dette er et stor stevne med mange deltakere. Det gjør at vi mi ta i bruk det som finnes av skoler, barnehager o.l. bide i Svoivr og Kabelvig. Vi beklager at dette niedfører en del praktiske utfordringer knyttet til transport, og at noen lag ikke fir bo sammen med andre, men dette er eneste mite S huse si mange p5 en gang. Vi hiper p5 forstielse for dette. Oversikt over hvem scm skal bo hvor finnes p5 kabelvagii.no. Transport Dessverre har vi ikke anledning til S behjelpelig med transport mellom Svcivar og Kabelvig. Vi ber hvert lag organisere dette selv. Vi oppfordrer de lag scm kommer med egen buss am S ta kontakt vre Grurrnlaget legges gym og turn, en idrott br ate Kabelvãg IL Turn % vd.--

3 Nyttige telefon-numrner for a forhândsbesthle transport; p P, I po.tc*jthoifl *nk.b&w&dlm Kabelvâq IL Turn _% GrunrIaget Irges i gym sq turn, en iirett for ate Vi Ønsker dere hjertelig velkommen til Kabelvág og Svolvr 5-7. juni. skape en hyggelig ramrne sam gjør dette til et godt stevne! barn og voksne. Vi gleder ass til a vre vertskap for sâ mange flinke turnere, og haper vi sammen kan Vii Kabelvâg IL turn vil gjøre vârt ytterste for at dette skal bli en minnerik og flott opplevelse bade for nøl med a ta kontakt med line(eltingsen.no. Vi haper vi har fâtt med det viktigste i dette infoskrivet. Derson, det fortsatt er noe dere lurer pa, ikke Lene Berg Fredriksen: Halvdan Mela: Telefannummer til stevnekontar: MEDISINSK NØDTELEFON: 113 POLITI OG REONINGSSENTRAL 112 BRANN OG STØRRE ULYKKER: 110 NØdtelefon Viktige telefonnummer under stevnet oppvisning søndag, og da er det bronse, sølv og gull-kors. motta gull med krans, 8-, 9- og 10-ârs plakett. Søndag er det utdeling til de lagene sam har hatt sin Lørdag er det utdeling til de utøvere scm har hatt sin oppvisning Iørdag, samt de turnerne som skal Det blir utdeling av kors og tegn bade ørdag og søndag. Utdeling av kors og tegn Treningstider er satt app ut fra hvilke lag som har bedt om dette. Treningstider Treningstidene ligger pa kabelvagil.no o Taxi Svolvr/KabeIvâg: o Lofoten Charterbuss: o TIf Palmberg buss: o TIf Arctic buss Lofoten AS: dette. med ass dersam deres buss <an benyttes til interntransport for here, sâ kan vi forsøke a koordinere

4

5 Fra ki 07:00 Frokost etter oppsatt plan Lørdag KI 18:00 Stevnekcntoret âpner Fra ki 18:00 Ankomst og innkvartering Fredag Oppstilling og utdeling av kors og tegn tilde lagene som liar sin oppvisning Avholdes un,iddelbart etter oppvisningen er ferdig ca ki Søndag Evaiueringsmøte pa Stevnekontoret 1 Kabelvg. XI 08:00-10:15 Trening inne Kong Øysteins hail etter oppsatt plan Fra ki 07:00 Frokost etter opp5att plan Apningsshow ved KlL Turn Foreidre & barn og Gymlek mix inne i Kong samt de turnerne scm skal motta 8,9 og 10-ârs plakett Velkomsttaler litdeling av kors og tegn tilde lagene som liar sin oppvisning ørdag Festmiddag pa Thon hotell, Lofoten i Svolvr. Tema: Clam, Glitter & Rock n Underholdning og Di Oppvisning antas a vre ferdig ca kl RI 11:00 Defilering gjennom Kabelvâg Kl 08:00-10:30 Trening Kong i Øysteins ball etter oppsatt plan KI 8:00 Stevnekontoret âpner KI 10:30 Oppstilling til defilering ved Kong Øvsteins halt KI 12:30 Apning av stevnet Kl 13:20-13:30 Felles oppvarming pa oppstillingsplass ved Kong Øysteins hall Kl 13:30 Lunsj-servering starter fra grillteltet etter oppsatt plan Kl 14:00 Øysteins hall Kl 14:15 Oppvisning Kong i Øysteins hall, Kabelvàg etter oppsatt plan KI 19:00 roll Kl 20:30 Evalueringsmøte. Leder til hvert lag opplordres til a møte. Avholdes pa Thon. KI 8:00 Stevnekcntoret âpner KI 10:15-10:45 søndag; bronse, sølv og gull-kors KI 11:00 Oppvisning inne i Kong Øysteins hall etter oppsatt plan Program

6

7 Program Fredag Fra RI 18:00 KI 18:00 Ankomst og innkvartering Stevnekontoret âpner Lørdag Fra ki 07:00 Frokost plan KI 08:00-10:30 Trening i Kong Øysteins hail plan KI 8:00 KI 10:30 Oppstilling til defilering ved Kong Øysteins hall KI 11:00 Defilering gjennom Kabelvàg KI 12:30 Apning av Velkomsttaler KI 13:20-13:30 KI 13:30 KI 14:00 etter oppsatt Stevnekontoret pner stevnet etter oppsatt Utdeling av kors og lagene som har sin oppvisning Iørdag de som skal motta 8,9 og 10-àrs relies oppvarrning pa oppstillingsplass ved Kong Øysteins hall Lunsj-servering fra griliteitet plan Apningsshow ved KIL Turn Foreldre & barn og Gymlek mix inne i Kong Øysteins hall samt turnerne starter tegn tilde KI 14:15 Oppvisning i Kong Øysteins hall, Kabelvâg Oppvisning a vre ferdig ca RI Festmiddag pa Thon hotell, Lofoten i KI 19:00 roll Underholdning og Di KI 20:30 EvalueringsmØte. Leder til hvert lag Søndag Fra RI 07:00 KI 8:00 KI 08:00-10:15 Frokost antas etter oppsatt Stevnekontoret ãpner plan etter oppsatt SvoIvr. oppfordres etter oppsatt tilde plakett etteroppsatt plan Tema: Clam, Glitter & Rock n til a møte. Avholdes pa Thon. Trening inne Kong Øysteins hall plan Oppstilling og utdeling av kors og tegn lagene som har sin oppvisning KI 10:15-10:45 søndag; bronse, sølv og gull-kors KI 11:00 Oppvisning inne i Kong Øysteins hall plan EvalueringsmØte pa i Avholdes oppvisningen er ferdig ca ki umiddelbart etter Stevnekontoret etter oppsatt Kabelvg.

8

9 15:00 Ballstad Gym- og Turnforening 10 14:30 Rognan IL 7 14: :45 Andenes Turnforening 7 Sortland Turnforening Tid Lag minutter lid: Lørdag 12:45 Skrova IL 7 13:15 Kabelvàg IL 10 11:00 80 IL :30 Blest IL Turngruppe 7 13:00 Stamsund IL Tumgruppe 7 11:15 Ballangen Turnforening 7 11:45 Bodø Gym- og Tumforening 10 12:00 Sørvàgen IL Turngruppe 7 12:15 Melbo Turnforening S 12:30 Narvik Turnforening 7 Tid Lag minutter Tid: Søndag 16:00 Bodø 09 Oniegn IF Turn 12 15:30 Rana Turnforening 10 15:45 Myre Turnforening 7 16:30 Sandnessjøen IL 7 15:15 Melbo Turnforening 5 16:15 Storforshel IF 7 Oppvisning

10

11 09:15 Sortland Turnforening 51 08:00 08:15 Bodø 09 Omegn IF Turn :30 Andenes Turnforening 20 08:45 Rana Turnforeninq 56 09:00 Ballstad Gym- op Turnforening 89 Roqnan IL 38 Tid Lag - Antall Lørdag Mellom ki Vi mâ snarest mulig fâ beskjed om noen lag ikke ønsker 5 benytte sin treningstid. 09:45 Skrova IL 9 10:00 J Stamsund IL Turngruppe lag 10:15 j Kabelvág IL Turn :00 Bø IL 85 08:15 Ballangen Turnforening 52 08:30 Blest IL Turngruppe 38 08:45 Bodø Gym- op Turnforening 73 09:00 Sørvágen IL Turngruppe 32 09:15 Melbo Turnforening 40 09:30 Narvik Turnforening 35 Meldt trening Meldt trening Meldt trening Tid Lag Antall Søndag Mellom ki :15 Sandnessjøen IL lag 10:00 Storforshei IF 27 09:30 Myre Turnforening 21 09:45 Melbo Turnforening 40 Meldt trening Treninastid

12

13 C ci ft Ct -l Telt: inngang oppvisnings omrñde Inngang til omrádet Oversikt stcvneomrädc 0 1 ft 0 Kong Oysteins hail a -l ft 1 ((Klubbhuseb) 2. etasje: Stevnekontor 1. etasje: Nordlys bamehage.

14

15 Arrangementskomiteen KIL Turn Nordland Kretsstyre Korps: Kabelvàg musikkforening Flaggborg (KIL flagg) 232 BØIL 85 Stamsund IL Turngruppe 28 Sørvàgen IL Turngruppe 32 Skrova IL 9 Storforshel IF 27 Sortlarid Turnforening 51 Korps J 273 Sandnessjøen IL 43 Rana Turnforening 56 Rognan IL 38 Myre Turnforening 21 Melbo Turnforening 80 Narvik Turnforening Blest IL Turngruppe 38 Korps: SvoIvr Musikkforenng Bodø Gym- og Turnforening 73 Bodø 09 Omegn IF Turn 140 Korps: Kabelvàg Paradetropp 261 Ballangen Turnforening 52 Andenes Turnforening 20 Kabelvàp IL 100 Balistad Gym- og Turnforening 89 Defileringsrekkefølge

16

17 villa-bit vognmannsiokk 2 C C - Vag 9/sn C aie br stn - I t N Ut, SW, U, /BameturnstevnefKart_stevneomrde..j a ldrct51c I U I SI C C 4 I I I j Lo(oteflus tcloi(ti.t AS A I K.b.i.agpo,l,bu h 4 I I I I % WI S4T2ttngVrUr -:1 Pa tofown AS Sflftsks_rg,,a 0 Rule deflering Korigssiivn Kb.)vkg lu bbi l,aiikksi.ofr AS SeI setañat Side I av 1

18

19 Blest Knøttene b.hage (Svolvr) 3 Balistad KabeIvg barneskole 4 Ballangen Osanstua b.hage (SvoIvr} 2 Andenes Kabelvèg barneskole 4 LAG BOSTED KARTREFERANSE (Se kart) Sørvagen 6+1 (Svolvr). Gunhilds minne + RØde kors Storforshei Kabelvâg rnenighetshus 6 Sortland Vâganhallen (Svolvr) 7 Skrova Svolvr b&u skole 5 Sandnessjøen TiP - Svoivr 4 Rognan Nakken b.hage (Kabelvág) 3 Rana Vâganhallen (SvoIvr) 7 Myre Nordlys b.hage (Kabelvâg) S Melbo Svclvr b&u skole 5 8&OI Videregende I Kabeivâg 2 Bø Kabelvâg ungd.skole 1 Bcdø G&T Kabelvèg barneskole 4 Fordeling av boplasser i SvoIvr og Kabelvig

20

21 Til Svotvr Viigan kirke Torget C;) 0) Pa Lofoten AS - dteii Kretsturnstevne for barn KabeIvg Overnattinci: 1. Ungd.skolen 2. Videregende 3. Nakken b.hage 4. Barneskolen S. Nordlys b.hage 6. Menighetshuset cj C, a, a Vthqnnve,e 0 Voq nina n si cklcg r 6 V. e.oflr,..ugen s 4 attn Lofóti... Sightseeing Vinter - By Bus C- w C. S - q5it Kabe.Ivàg -.

22

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Barnekretsturnstevnet

Barnekretsturnstevnet Program for Barnekretsturnstevnet 2014 Tynset, 13. 15. juni 2014 Arrangør: Tynset IF Gym og Turn Velkommen til turnglede på Tynset! Tynset kommune ønsker alle velkommen til kretsturnstevne for Hedmark

Detaljer

PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013

PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013 PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013 Hilsen fra Hovedkomiteen Velkommen til Trondheim og Leangen Idrettsanlegg Det er med stor glede vi i Nidaros Turn ønske alle turnere og ledsagere

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 27. 28. JUNI 2015 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 21. GANG. Vi har

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN Helgene 3.-5.juni og 10.-12.juni inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det totalt 93 lag som

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot!

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot! Pirates Cup 2013... Helgene 31. mai 2. juni (Ungdom/Junior) og 14.-16. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor deltok

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Velkommen til Landsturneringen i Drammen

Velkommen til Landsturneringen i Drammen Velkommen til Landsturneringen i Drammen 2.-4. september 2011 Program Foto: Birgitte Simensen Berg Arrangert av: I samarbeid med: Innhold Hilsen fra arrangementskomiteen... 3 Turist i Drammen under Landsturneringen...

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2015!

Velkommen til Storhamar Cup 2015! storhamarcup.no Velkommen til Storhamar Cup 2015! Velkommen til Hamar, Vikingskipet og Stangehallen og en cup-helg med håndball og samhold. Sammen med 10.000 andre barn, unge, trenere, foreldre og publikum

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

fjordline cup barn 2014

fjordline cup barn 2014 Praktisk informasjon fjordline cup barn 2014 (tidligere Sparebank1 Telemark cup) Kjølnes idrettspark, Porsgrunn 16.-17.august 2014 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 6-12 år. Revisjon 1.0

Detaljer

Fjord Line cup barn 2015

Fjord Line cup barn 2015 Praktisk informasjon Fjord Line cup barn 2015 (tidligere Sparebank1 Telemark cup) Kjølnes idrettspark, Porsgrunn 15.-16.august 2015 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 6-12 år. Revisjon 2.0

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Deltaker og lederinformasjon

Deltaker og lederinformasjon Deltaker og lederinformasjon Velkommen til Sandnes Som arrangører er det med glede vi ønsker dere velkommen til UM i friidrett, Sandnes og Sandneshallen. Vi har samlet en del praktisk informasjon for både

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill (Norgesserien) 16. 17. JUNI 2012 STED: VERKET ( DEN NYE HALLEN PÅ RØROS ) VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 16. og 17. JUNI 2012 Ålen Helsesportslag

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer