ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO) BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER Aasmund Vinjes gate Trondheim 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting Institusjonen Styret Styresammensetningen Vararepresentanter Administrasjon, stab og linjeledelse Administrasjon og stab Linjeledelse 4 4. Medisinsk tilsyn BMO byens beste sykehjem Økonomi, regnskap og organisasjon Styrearbeid Forskningsprosjektet Den gode sjukeheimen Møte med musikalske minner Stjernestunder Konsertarenasaken Underholdning og aktiviteter i Bakklandet Menighet Arrangementer Julen Omsorgsleilighetene Sysselsatte per BMO som I-A bedrift Samarbeid med Trondheim kommune, SEVO, NAV arbeid, NAV intro Utvikling av legemeldt og egenmeldt sykefravær Beboere Antall heldøgnsbeboere etter kjønn og alder per Innskrivninger per Innskrivninger av heldøgnsbeboere i Dagbrukere per Regnskap Revisjon og lønns- og regnskapssystem Resultatregnskap Vi gratulerer Vedlegg; Årsberetning 2012, revisjonsberetning og driftsregnskap 18 2

3 Bakklandet Menighets Omsorgsenter eies og drives av Bakklandet Menighet i samarbeid med Trondheim kommune. 1 Målsetting 1.1 Institusjonen Målsettingen for institusjonen har siden åpningen i mars 1955 vært å drive et hjem for eldre i Bakklandet Menighet. I dag er imidlertid institusjonen åpen for alle byens borgere. Alle våre beboere har vedtak om heldøgns omsorg i sykehjem. Tildelingen av plass skjer sentralt i kommunen av et team underlagt enhet for service og internkontroll. Mange av våre beboere har ønsket seg til senteret vårt ved at de tidligere hatt en tilknytning til området rundt Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Under ellers like vilkår har brukere bosatt i Bakklandet menighet fortrinnsrett til institusjonsplass ved BMO. 2 Styret Institusjonens vedtekter sier at styret skal bestå av 8 medlemmer: 4 representanter oppnevnt fra Bakklandet Menighet, herav 1 fra menighetsrådet 1 representant oppnevnt av Trondheim kommune 2 representanter oppnevnt blant de ansatte 1 representant fra beboere/pårørende Institusjonens styrer er referent og har ikke stemmerett 2.1 Styresammensetningen 2012 Torsten Hanssen, styreleder Hilde Hov Lauritzen, Bakklandet Menighet, gikk inn i styret Arnold Sjøsund, Bakklandet Menighet. Alice Ødegaard, Bakklandet Menighet Marit Sivertsen, Trondheim kommune Laila Dreier, ansatterepresentant Ariane Uwizeramariya, ansatterepresentant Turid Midjo, pårørenderepresentant, gikk inn i styret Vararepresentanter 2012 Elin Madsen, 1.vara fra Bakklandet Menighet Marit Ringseth Berg, Trondheim kommune Styret har i løpet av året 2012 hatt 10 møter og behandlet 64 saker. 3

4 3. Administrasjon, stab og linjeledelse 3.1 Administrasjon og stab Styrer; Kristin Svendsen Økonomikonsulent; Helene Digre Sekretær; Sekretærstilling har i inneværende periode ikke vært besatt 3.2 Linjeledelse Marianne Ellefsen; avdelingsleder sykehjemsdel. Nina Salberg; avdelingsleder bofellesskapet og dagavdeling Odd Arne Arntzen; teknisk leder 4 Medisinsk tilsyn Sykehjemslege Børge Widerøe har også dette året ukentlig ivaretatt det medisinske tilsynet av våre beboere. Han har nå sluttet som fastlege ved Hallset legesenter, men valgt å opprettholde sin stilling som sykehjemslege ved BMO. I tillegg har han tatt på seg det medisinskfaglige ansvaret for deler av Charlottenlund Helse og Velferdssenter 5 BMO byens beste sykehjem 5.1. Økonomi, regnskap og organisasjon Administrasjonen ved BMO har også i år valgt å bruke NLP og Masterpice som rapporterings- og styringssystem i forhold til både lønn og regnskap, selv om kommunen benytter regnskapssystemet ERV. Vi har likevel valgt å forlenge nåværende avtale gjennom EDB Group som garanterer support ut året Trondheim Hospital har nylig gått over til VISMA i forhold til regnskap og Personec på lønn. BMO har mottatt tilbud om å benytte deres systemer om dette skulle være ønskelig. Vi mener fortsatt å ha oppnådd god kontroll med kostnadene knyttet til innkjøp av varer og andre tjenester. Med utgangspunkt i Trondheim kommunes inngåtte rammeavtaler, legges det fortsatt stor vekt på å velge hensiktsmessige produkter i forhold til både kvalitet og pris. Vi kan imidlertid se at utgifter til innkjøp av medisiner har økt i de siste årene, noe som kan settes i sammenheng med flere viderebehandlinger etter innleggelse i sykehus. Det er fortsatt uvisst om innføring av samhandlingsreformen vil være kostnadsdrivende for det enkelte sykehjem. Vi mener likevel det blir utøvd en hensiktsmessig og god vurdering av den enkeltes medisinbehov, da våre legemiddelstatistikker for totalt legemiddelforbruk ligger langt lavere enn snittet for sammenlignbare enheter i Trondheim kommune. Flere studier viser også at et godt aktivitetstilbud kan bidra til redusere bruk av medikamenter. ( ). I inneværende 4

5 periode har også kostnader i forbindelse med medisinsk forbruksmateriell vært sammenlignbar med fjorårets utgiftsnivå, til tross for stor uforutsigbarhet i brukernes diagnosebilde og sykdomsutvikling. BMO har fortsatt å ha fokus på å skaffe stabilitet i vår utleievirksomhet og mange kunder vender stadig tilbake med forespørsel om tilrettelagte lokaler for sin møteaktivitet. Vi tilbyr ulike kurspakker med godt audiovisuelt utstyr og tilbud om matservering til en rimelig pris. Privatpersoner har også vist stor interesse for lokaler beregnet på konfirmasjon, barnedåp og andre merkedager. Flere pårørende har i økende grad benyttet seg av våre fasiliteter til å samle familien for å markere små eller store begivenheter. BMO har også knyttet kontakt med borettslag i nærområdet og kan sørge for skreddersydde opplegg i forbindelse med både styrermøter og årsmøter. Vi har også inngått mere langsiktige avtaler med firma som trenger våre lokaler til sine tilbud om videre- og etterutdanninger innenfor flere felt. BMO har også i samarbeid med andre sykehjem brukt Hagestua til å arrangere felles fagdager. Driftsregnskapene har i de siste årene vist positiv balanse og av denne grunn har vi klart å bygge opp en reservekapital til bruk ved uforutsigbarhet i drift. Det er over tid brukt betydelige overskuddsmidler på tiltak rettet mot både brukere, personal og bygningsmessig standard. Fokusområdet i år har vært å solavskjerme stadig flere beboer-rom ved hjelp av utvendige persienner eller lystette gardiner. I tillegg er det brukt midler på gourmetmiddag, nye hagemøbler lyssetting av kirsebærtre og utskifting av minikjøkken i omsorgsboligene. Styret har også prioritert å avsette midler til ansatte-samling på Rockheim og på tradisjonell julelunsj. BMO har som tidligere år arrangert flere grillfester og jordbærdag for både beboere og pårørende. Driftsresultatet for 2012 viser på nytt overskudd. Fortsatt driftes kjøkkenet under ansvar av teknisk leder, men uten reelle lønnsutgifter. I tillegg har en rekke renholdsoppgaver vært utført av praksiskandidater rekruttert via NAV i store deler av året. Som et ytterligere kostnadsreduserende tiltak har kjøkkenet produsert lunsjmåltider til pleiepostene og bofellesskapet tre ganger i uka. Bydelscafeen driftes i dag som et samarbeidsprosjekt mellom BMO som tiltaksarrangør og NAV Intro, SEVO eller Prima. I hovedsak har kafeen vært åpen tirsdag-fredag fra kl Til tross for at IPLOS tallene varierer i løpet av året, har snittverdiene for 2012 vært relativt stabile. Vi forventer derfor ingen inntrekk på fjorårets ramme. Administrasjonen har også dette året funnet det mest hensiktsmessig å utelate tilsetting i ledig sekretærstilling, noe som også er med på å forbedre resultatet. Etter at prosjekt 2013 ble igangsatt i fjor, har sykefraværet blitt redusert med flere prosentpoeng. Styret har bevilget midler til et trimprogram hvor deltagelse i forskjellige aktiviteter kan bidra til å forsterke ulike sosiale og faglige tiltak. BMO har fortsatt valgt å utelate innleie ved første dags fravær, da grunnbemanningen er blitt betraktet som tilfredsstillende. Institusjonen har også i år gjennom IA-avtalen søkt både tilretteleggingstilskudd og fått dekket utgifter i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere som er borte fra jobb grunnet kronisk sykdom. BMO har fortsatt sitt samarbeid med både NAV arbeid, NAV intro og Prima, noe som har bidratt til flere personer over lang tid har inngått kontrakter på statlig lønnstilskudd. Bakklandet Menighets Omsorgsenter har fokus på å bruke sine personellressurser på en best mulig måte og av denne grunn er det flere som har fått endret sitt ansvars og virkeområde. Medarbeidere blir tatt med i ulike beslutningsprosesser og opplevelsen av å ha innflytelse på egen 5

6 arbeidshverdag har blitt meget positivt mottatt. Administrasjonen opplever at ansatte er svært opptatte av å yte et godt tilbud til våre brukere innenfor de rammer som er gitt. Styret har fått en orientering om regnskapssituasjonen på alle styremøter og gitt administrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å balansere regnskap Styrearbeid Styret ved BMO har i løpet av dette året behandlet 64 styresaker. Styret har sett det som viktig å få månedlige gjennomganger av regnskapssituasjonen og ellers bli orientert om ulike elementer innen daglig drift. I tillegg til saker som har omhandlet innhold i tjenesten, beboertilbud/kvalitet, bruk av bygningsmasse og personaltiltak, har styret fortsatt hatt faste temabaserte emner som agenda på sine styremøter. Styret har derfor hatt flere samtaler om både verdighet og åndelige/eksistensielle behov sett ut i fra vår visjon om vedtatte målsetting Vi skal møte alle med respekt og bidra til verdighet når fysisk og mental helse svikter Styremedlemmene har også diskutert etiske dilemma som berører omsorg ved livets slutt. Et annet interessant tema har vært hva og hvordan velferdsteknologi kan anvendes i fremtidens sykehjem. Bruk av teknologi kan aldri erstatte menneskelig bistand, men brukt på en fornuftig måte bidra til å bevare pasientens verdighet. Styret har også viet stor oppmerksomhet rundt planlagt bruk av Festningsparken som konsertområde og i denne forbindelse utarbeidet et eget høringsforslag til saken. Styremedlemmene har også jobbet med områder som både kan påvirke og berøre kvaliteten i omsorgen. Styret har derfor sett det som viktig at ansatte har deltatt på kursvirksomhet innenfor området utfordrende atferd og pasientrettighetsloven kap- 4A, dokumentasjon, kurs for de ulike yrkesgruppers fagfelt og deltagelse på etterutdanningen Demensomsorgens ABC, I tillegg har styret hatt fokus på å videreføre Prosjekt 2013 hvor ulike personaltiltak som mosjon og hyggelige treffpunkter skal føre til et redusert sykefravær Forskningsprosjektet Den gode sjukeheimen I mars 2012 ble BMO forespurt om å være med i et forskningsprosjekt i regi av NOVA, ledet av dr. fhilos Mia Vabø. Hensikten med studien er å finne ut av hvilke faktorer og betingelser som er viktige for å skape et godt sykehjem. Forskerne undersøker hvordan både ledelse og styringsmodeller, stolthet over egen arbeidsplass/arbeidsglede, bygningsmessige forhold og nyskapende ideer kan bidra til økt trivsel for beboerne. I tillegg blir det kartlagt hvordan disse spørsmål blir besvart av eksperter, politikere og byråkrater som befinner seg langt fra sykehjemmets hverdag. Totalt er det tre utvalgte sykehjem i Norge som har blitt valgt ut som interessante objekter for studien. Som en del av prosjektet har også NOVA inngått et samarbeid med forskerne som gjennomfører tilsvarende undersøkelser i andre land, se ellers mer informasjon på nettsiden Både styreleder, styrer, ansatte, pårørende og beboere har i løpet av våren og høsten blitt intervjuet av flere forskningsmedarbeidere. Hensikten er å få belyst ulike praksiser innenfor nåtidens sykehjemsdrift, - både tradisjonelle og de mer nytenkende. Forskningsperioden skal etter planen strekke seg over tre år og institusjonen er lovet gjennomgang av rapporten når resultatene er klare. 6

7 5.4 Møte med musikalske minner Beboere ved BMO fikk i år tilbud om å delta på en tilrettelagt omvisning på Ringe museum. Møte med musikalske minner er et samarbeidsprosjekt mellom ressurssenteret for demens/alderspsykiatri, nasjonalforeningen for folkehelse, helsedirektoratet og norsk kulturråd. Sammen har de utviklet et tilrettelagt tilbud for personer med ulike grader av demens. Bakgrunnen for tilbudet har vært å gjenskape gode minner ved å la den enkelte få høre musikk fra gamle instrumenter og få vandre i Ringves gamle stuer. Flere av de eldre husket historier fra den tiden da Viktoria Bakke bodde på Ringve gård. Deltagerne koste seg under hele oppholdet og syntes de var riktig morsomt å synge med til klangen av barokke toner. Etterpå ble det servert kaffe og vafler i Tordenskiolds kro. Gruppen tok også en tur ned til botanisk hage der vi fikk oppleve både vakker utsikt mot Trondheimsfjorden og en nydelig blomsterprakt. Interessen for deltagelse på turen var stor og vår egen buss måtte kjøre flere ganger for at flest mulig fikk ta del i tilbudet. 5.5 Stjernestunder Bakklandet Menighets Omsorgsenter ønsker å fremstå som et aktivt senter hvor ansatte har fokus på at våre beboere skal oppleve en meningsfull hverdag. Vi er svært tilfredse over at tilbudet om både fellesarrangement og individuell aktivitet fortsatt er meget variert og innholdsrikt. Mange av de gamle har stor glede av å sitte ute i hagen eller bli med på små trilleturer i nærområdet. Gjennom flere år er hagen blitt oppgradert med flotte ute-møbler, parasoller og beplanting i steinbed. BMO har også satt opp kasser med både jordbær og ulike krydder-urter, som er en hyggelig aktivitet for tidligere blomsterinteresserte. På fine sommerdager avholdes det både grillfester og andre aktiviteter i hagen. Flere ganger spilles det opp til dans etter toner fra både trekkspill og gitar. Avdelingene er utstyrte med fleecepledd for frosne eldre og det utøves et godt motivasjonsarbeid for å få flest mulig til å være med ute. BMO har også mange flotte verandaer for de som bare foretrekker en liten stund ute i frisk luft. Utfyllende bildemateriale ligger ute på våre nettsider med adresse; 7

8 I løpet av våren fikk alle våre beboere invitasjon til å delta i en storslagen gourmetmiddag i Hagestua. Som en del av satsningen på kvalitetsforbedring, hadde styret ved BMO bevilget midler til å arrangere en tre retters middag for alle beboerne. Kokk- og servitørlinjen ved Ladejarlen videregående skole tok på seg oppdraget. Elevene stod for både tilberedning og servering av et nydelig festmåltid. Faglærer presenterte menyen bestående av terteskjell med havets fristelser til forrett, kalvestek som hovedrett, etterfulgt av tilslørte Ladepiker til dessert. Andreas Pedersen besørget flott taffelmusikk under hele bespisningen. Beboerne syntes dagen hadde vært særdeles hyggelig og takket for at BMO bidro til å skape slike stjernestunder. 8

9 5.6 Konsertarenasaken Formannskapet mente at Trondheim by kunne trenge en ny arena for større konserter, ba derfor rådmannen iverksette en mulighetsstudie for å benytte Festningsparken til dette formål. Oppdraget ble gjennomført av Pricewaterhouse Coopers AS ( PwC ) Rapporten inneholdt vurderinger som berørte tidsmessig avgrensinger, antall konserter, logistikk til/fra området, slitasje på grønnstruktur, løsninger på strøm og innretning på for å dempe lydnivå utenfor konsertområdet. Formannskapet har etter flere innsigelser fra BMO, innsett nødvendigheten av å la beboerne i området få komme med innspill før det kan foreligge en endelig behandling av saken. Styret ved BMO fremla deretter en høringsuttalelse med kritikk over at institusjonen ikke var kontaktet for å innhente synspunkter eller opplysninger fra administrasjonen eller styret. Den største utfordringen med å etablere en konsertarena for inntil publikummere er knyttet til støy fra scene og høgtaleranlegg. Dette vil spesielt ramme demente beboere og pasienter som befinner seg i livets sluttfase. Styret er av den oppfatning at støyen vil være en stor belastning og medføre en betydelig helsefare for flere av våre beboere. Konklusjonen fra styret støttes av fagyndiguttaleser innhentet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, seniorrådgiver for etikk og ledelse Marie Åkre og kommuneoverlege for miljørettet helsevern, Guttorm Eilertsen. Formannskapet har nå besluttet å utsette saken inntil videre. Utredningen fortsetter ved at det lages et støysonekart som beskriver hvordan lydbildet kan påvirke de ulike aktørene i nærområdet av planlagte konsertarena. 6 Underholdning og aktiviteter i 2012 Bakklandet Menighets Omsorgsenter er et aktivt senter som lenge har hatt fokus på å kunne gi et variert tilbud til alle våre brukergrupper. Både aktivitør i sykehjemmet, aktivitør ved dagsenteret og andre frivillige har samarbeidet for å øke volumet på arrangementene. Hagestua benyttes ofte til større aktiviteter med dans og musikk, mens individuelle tilbud gis ute på pleiepostene. Fortsatt benyttes både bilder i album og bildefremvisninger som et viktig ledd i vår dokumentasjon av aktivitet. Hver måned blir det hengt opp en aktivitetsplan over hva som skal foregå ved BMO, samt at beboerne får utdelt et hefte om kommende arrangementer. Bilder fra ulike aktiviteter blir deretter hengt opp på egen tavle i hall, ved dagsenteret, i bofellesskapet og på alle pleiepostene. På denne måten kan vi synliggjøre hvilke tilbud som er gitt ved institusjonen på en annen måte. I mange sammenhenger vil bildene være et viktig bidrag for dialog mellom pårørende og bruker. Våre tilbud er også åpent for alle som bor i omsorgsleilighetene, pårørende eller for andre hjemmeboende eldre i nærområdet. Bakklandet Menighets Omsorgsenter tilstreber bruk av moderne IT- teknologi og gjør bruk av Spottyfi, Wimp og Wii- bowling som nye aktiviteter for beboerne. Sentralt er at tilbudet skal både være innholdsrikt og variert, slik at den enkelte selv kan få velge deltagelse basert på sine interesseområder. Aktivitørene er for øvrig lydhøre for innspill om endret aktivitetstilbud og mener programmet fortsatt fenger målgruppen. 9

10 6.1 Bakklandet Menighet Menigheten har vært ansvarlig for andakter, tema rundt høgtid og sangstunder på Hagestua hver 14.dag. Sammenkomstene i Hagestua har vist seg å bli svært vellykkede, hvor bruk av flygelet har bidratt til en fin stemning. Rosenborg kapell har i tillegg vært benyttet til både gudstjenester og nattverd etter oppsatt plan. Menighetssenteret har også arrangert jevnlige hyggestunder og seniortreff som et åpent tilbud for alle i sognet. Prestene tilbyr i tillegg individuelle samtaler til de brukerne som måtte ønske det og stiller sin kompetanse til rådighet i forbindelse med oppfølging av annet personalarbeide. BMO og ansatte ved Bakklandet Menighet har et årlig samarbeidsmøte med utveksling av erfaringer, program og diskusjoner om andre relevante tema. 6.2 Arrangementer Arrangementene i 2012 har vært meget innholdsrike og varierte, hvor brukerne også i år har fått tilbud om en rekke fellesaktiviteter flere ganger i uka. Det utøves et godt samarbeid mellom aktivitør på dagsenteret og aktivitør på sykehjemmet i utformingen av månedlige aktivitetsplaner. Dagsenterets store volum på aktivitet har fortsatt vært et åpent tilbud til alle som bor ved Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Det har blitt lagt vekt på å stimulere beboerne både åndelig, mentalt og fysisk gjennom aktiviteter som spill, musikk, trim, erindring, håndarbeid, spørreball, toving, bowling, sangstunder ved menigheten og annen underholdning. I tillegg har det vært arrangert karneval, hattefest, julemesse og basar. Flere ganger på vår og høsthalvåret har Senior Shop og Alec & Alicia stått for salg av klær på huset. Som et av våre faste innslag arrangeres Musikk kafe` med dans og trekkspillmusikk ved Arne Guldset hver 14. dag i Hagestua. I løpet av sommeren -12 fik vi et bytte av aktivitør i sykehjemmet. Det har vært sentralt å videreføre aktiviteter som har blitt veldig populære og etterspurte. Størst oppmøte har vi når sittedans står på programmet. Under denne aktiviteten beveger deltagerne seg i sittende posisjon i takt til fengende rytmer. Nytt av året har vært tilbudet i Hagestua som har fått navnet Bake og 10

11 smake Der får alle som ønsker det være med å lage tradisjonsrike kaker og lefser, samt få mulighet til å smake i etterkant av bakingen. Lukten av nystekt bakst sprer seg over hele sykehjemmet og fenger også beboere som bare har lyst til å se på. Vår faste aktivitør sørger ellers for å gjennomføre individtilpassende aktiviteter ute på pleiepostene, samt bidratt med ulike arrangementer i Hagestua både på formiddags og ettermiddagstid. Det er blitt avviklet flere vellykkede fester i forbindelse med både jul, påske og eldres dag. BMO`s filmkubb har også jevnlig vist kjente gamle filmer på storskjerm i Hagestua hvor det fortsatt er kongelige tema og Norge i bilder som fenger mest. Aktivitøren har også satt opp nye, moderne filmer som for eksempel Max Manus med stort hell. Rent spontant arrangeres i tillegg småturer med vår egen buss, hvor både Tyholttårnet og Plantasjen er populære stoppesteder. På den faste agendaen kjøpes både formiddagskaffe og nystekte vafler. På hagesenteret får de som ønsker det handle blomster eller andre vekster for å pynte opp i eget rom. Den Kulturelle Spaserstokken har stått som arrangør av en rekke forestillinger gjennom hele året. Henning Sommero og Jon Pål Inderberg holdt konsert ved BMO i mars, hvor duoen kombinerte kjente folketoner med egne komposisjoner. Improvisasjon med både alvor og skjemt, står sentralt i deres musikalske presentasjon. Senere på våren gjestet Kåre Bjørkøy og Hedda Hansen Berg oss med Italienske operaperler. De holdt en fantastisk fremføring av godbiter fra klassikere som Verdi, Puccini og Tosti. I løpet av høsten fikk vi også overvære forestillingen I skyggen av Disney, hvor sangerinnen Stine Mari Langstrand og pianist Kyrre Havdal fremførte kjente sanger som hører filmene til. 11

12 Jernbanebetjeningens Sangforening og Strindheim blandakor, har på tradisjonelt vis underholdt våre beboere i forbindelse med ulike høgtider. Elever fra musikkskolen har også hatt fremføringer av både sang og piano og fløytespill. Flere pårørende og husets beboere har også bidratt med pianospill og holdt kåseri om Trondheim før og nå, - en vandring i ord og bilder til stor glede for de gamle. Foredraget Juletradisjoner før i tida viste seg også å bli veldig populært. Enkelte frivillige har videre spilt gitar for beboerne ute på pleiepostene På 17. mai hadde Strinda ungdomskorps en liten konsert i hagen til stor glede for både beboere og ansatte. Mange av våre beboere setter stor pris på at ulike musikkorps gjester oss på denne høgtidstemte dagen. Tidligere i uka kom også Luftforsvarets Musikk korps på besøk og spilte kjente 17. mai melodier i Hagestua. BMO har også tilknyttet seg flere frivillige som deltar i ulike oppgaver mot bruker. Noen kommer fast innom for samtaler og trilleturer, mens andre tilbyr håndmassasje og manikyr. Flere frivillige stiller opp som ledsagere til våre mange arrangementer i Hagestua. BMO har fortsatt sitt samarbeid med miljøvert og frivillige fra tidligere Østbyen eldresenter. Alle som bidrar med frivillighetsarbeid blir invitert til både julelunsj og grillfester, samt får en liten oppmerksomhet til jul. 6.3 Julen 2012 Det ble også i år utarbeidet en egen brosjyre over julehøgtiden som beskriver senterets aktivitetstilbud med bidrag fra både aktivitør, miljøvert, frivillige og Menighet. Pårørende ble også invitert til å delta på de ulike arrangement. 1.advent og julegranstenning ble behørig markert med både fellessang og pianomusikk ved aktivitørene ved dagsenteret og pleiepostene. Hagestua var pyntet i adventfarger og fremmøtte fikk servert både gløgg, pepperkaker og smultringer. 12

13 I forbindelse med Lucia 13. desember, opptrådte både Bakklandet barnehage og Festningsparken barnehage med sang og prosesjon ute på alle pleiepostene. De små holdt til slutt en liten konsert for brukerne på dagsenteret og beboerne i omsorgsleilighetene. På tradisjonelt vis fikk vi også i år besøk av Arve Tellefsen og Olav Trondsetås med barn og barnebarn. Sammen holdt de en førsteklasses konsert for et lydhørt publikum. Journalister fra både NRK og Adressa skulle lage en stor reportasje om den kjente fiolinisten ( se video fra ) Arve Tellefsen sier selv han setter stor pris på disse treffene og gleder seg til å spille for beboerne på Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Som regel blir det alltid en samtale om gamle dager og Tellefsen forteller ivrig om minner fra både barndomshjem og skolegang på Bispehaugen barneskole. Mange av de gamle ber innstendig om at Tellefsen burde ta turen innom litt oftere. BMOs ansatte og gjester fra både Menighet, styret og frivillige ble invitert til en storslagen julelunsj i Kantina. Styrer benyttet anledningen til å takke ansatte for en solid arbeidsinnsats og andre frivillige for uvurderlige bidrag-. Julaftensfeiringen foregikk i tradisjonelle former hvor Bakklandet Menighet bidro med høytidsstemningen på alle pleiepostene. Det ble i tillegg berettet om juleevangeliet og sunget julesanger. En gruppe sangere fra Nidarosdomens jentekor bidro med flott stemning! Det ble også avviklet en ettermiddagsgudstjeneste i Rosenborg kapell på nyttårsaftenen. Det ble for øvrig arrangert både romjul og nyttårsdans for våre beboere, etterfulgt av juletrefest på nyåret. 13

14 7 Omsorgsleilighetene Det har vært ingen utskiftninger av leietakere i våre omsorgsboliger i løpet av Tilbudene som arrangeres i hagestua har vært åpen for alle som bor i leielighetene 8 Sysselsatte per Utdannelse Årsverk i alt Personer i Personer i 100 % stilling deltidsstilling Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Aktivitører Assistenter, helgestillinger Annet personell i brukerrettet tjeneste og servicefunksjoner Administrasjon og ledelse Totalt antall årsverk Sammenliknet med fjorårets tallmateriale har sykepleieressursen økt med ytterligere 50 % stilling. 14

15 8.1 BMO som I-A bedrift Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA ) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Inngåtte avtale har som mål å redusere sykefravær, øke fokus på jobbnærhet og hindre utstøting fra arbeidslivet. I tillegg skal enheten ha som mål å øke rekrutteringen av personer som har redusert funksjonsevne, samt bidra med tiltak for å øke den reelle pensjoneringsalderen. Å være en IA bedrift betyr at både arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå egne mål i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Bedriften har da rettigheter som er forbeholdt IA-bedrifter som utvidet egenmeldingsdager, lettere tilgang til kjøp av helsetjenester og muligheter for å søke tilretteleggingstilskudd for personer som står i fare for å bli sykemeldte. BMO har et aktivt arbeidsmiljøutvalg som stadig jobber med oppgaver relatert til dette tema. AMU har utarbeidet en egen Handlingsplan som både beskrevet mål, tiltak og tidsramme for en rekke satsningsområder som er viktige for arbeidsmiljøet. 8.2 Samarbeid med Trondheim kommune, SEVO, NAV arbeid og NAV intro BMO har også i år hatt fortsatt samarbeidet med ulike aktører for å tilby arbeidsutprøving eller funksjonsvurdering innenfor forskjellige yrkesgruppers fagfelt. I løpet av 2012 har vi gitt tilbud om praksisplass både på kjøkken, dagsenter, bofellesskap for demente, pleieposter og vaktmestertjenesten. Etter endt praksisperiode har vi lyktes i å få flere personer ut i annet lønnet arbeid. Det gis tilbakemeldinger på at våre samarbeidspartnere er meget fornøyde med både tilbud og oppfølgingen av utplasserte personer. 8.3 Utvikling av legemeldt og egenmeldt sykefravær BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal Totalt ,5 % 10,7 % 17,1 % 13.3 % 12.9 % ,3 % 9,6 % 8,8 % 8.6 % 9.8 % ,5 % 14,9 % 14,3 % 8.7 % 11.9 % ,6 % 5,0 % 5,0 % 9.6 % 7.1 % % 7.9 % 4.8 % 4.9 % 5.5 % ,3 % 8.5 % 8.3 % 9.9 % 8.75 % % 4.0 % 5.4 % 7.0 % 6.1 % % 9.2 % 9.2 % 9.4 % 8.6 % % 9.0 % 9.5 % 10.5 % 9.8 % % 5.6 % 4.0 % 10.5 % 7.0 % % 8.4 % 7.4 % 10.3 % 10.0 % % 9.3 % 8.9 % 6.6 % 8.9 % 15

16 Statistikken viser en oversikt over utviklingen av både legemeldt og egenmeldt fravær gjennom de siste åra. Totalt sykefravær for 2012 ble på totalt 8.95 % og viser over 10 % nedgang i fraværet sammenliknet fra statistikken fra i fjor. AMU har hele tiden blitt orientert om utviklingen av sykefraværet og sett det som positivt at fraværet har vist en nedadgående tendens. AMU mener Handlingsplanen fortsatt beskriver riktige tiltak som både bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, er med på å fremme arbeidsglede og hindrer utvikling av slitasje eller jobbrelaterte skader. Styret ved BMO har i inneværende år bevilget en betydelig sum på ansatte-tiltak, som enten har vært av forebyggende karakter eller bestått av kulturelle og sosiale opplevelser. I tillegg er det jobbet mye med å rekruttere frivillige og praksisplass kandidater fra NAV intro/arbeid, som alle har utført aktiviteter rettet mot den enkelte bruker. Totalt sett har alle disse bidrag vært med på å lette presset på den faste betjeningen i en ellers travel hverdag. Gjennomsnittelig sykefravær for sykehjem i Trondheim kommune ligger fortsatt uforandret på ca % 9 Beboere 9.1 Antall langtidsbeboere etter kjønn og alder per Alder Kvinner Menn år år år år år år - 13 Totalt 35 2 I Trondheim kommunes prognoser for befolkningsutvikling i byen, vil det komme til å bli en vekst i aldersgruppen år og I tillegg vil aldersgruppen gå noe frem mot 2020, for så å stige kraftig. I de nærmeste årene vil derfor veksten i aldersgruppen over 90 år bli den største utfordringen for kommunen. Det er all grunn til å tro at det er andelen av menn i denne aldersgruppen som vil øke mest. ( Kilde; Plan for eldreomsorgen i Trondheim kommune ) På Bakklandet Menighets Omsorgsenter opplever vi imidlertid en størst økning av kvinner i aldersgruppen år. Snittalderen for menn har sunket dramatisk grunnet to dødsfall i de eldste årsklassene. I løpet av siste året har sykehjemmet hatt i overkant av 20 % utskifting av plassene. 9.2 Innskrivninger per Langtidsopphold 8 Korttidsopphold 0 Totalt 8 16

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2010... 7 DRIFTSRESULTAT 2009-2010... 7 INVESTERINGER I 2010...

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann 1 Rådmannens innledning Politisk organisering Befolkningsutvikling og demografi Innledning En stor seier Høyere utdanning Befolkningsøkning en stor utfordring Pendling den «gale» veien Kunstskolen Lærlinger

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim Årsrapport 2014 Innhold: Godt levert så langt v/kirkeverge Kjell Inge Nordgård...3 Om virksomheten...4 Vi er på vei v/leder av Kirkelig fellesråd Arild Nybraaten...5 Tro,

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE

ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE Annonsebilag Åpen, frisk, og glad ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE 202. 9 20 Kjære Steinkjerbygg! FOR Å GI KOMMUNENS INNBYGGERE, næringsliv og andre lesere et innblikk i det som skjedde

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer