ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO) BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER Aasmund Vinjes gate Trondheim 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting Institusjonen Styret Styresammensetningen Vararepresentanter Administrasjon, stab og linjeledelse Administrasjon og stab Linjeledelse 4 4. Medisinsk tilsyn BMO byens beste sykehjem Økonomi, regnskap og organisasjon Styrearbeid Forskningsprosjektet Den gode sjukeheimen Møte med musikalske minner Stjernestunder Konsertarenasaken Underholdning og aktiviteter i Bakklandet Menighet Arrangementer Julen Omsorgsleilighetene Sysselsatte per BMO som I-A bedrift Samarbeid med Trondheim kommune, SEVO, NAV arbeid, NAV intro Utvikling av legemeldt og egenmeldt sykefravær Beboere Antall heldøgnsbeboere etter kjønn og alder per Innskrivninger per Innskrivninger av heldøgnsbeboere i Dagbrukere per Regnskap Revisjon og lønns- og regnskapssystem Resultatregnskap Vi gratulerer Vedlegg; Årsberetning 2012, revisjonsberetning og driftsregnskap 18 2

3 Bakklandet Menighets Omsorgsenter eies og drives av Bakklandet Menighet i samarbeid med Trondheim kommune. 1 Målsetting 1.1 Institusjonen Målsettingen for institusjonen har siden åpningen i mars 1955 vært å drive et hjem for eldre i Bakklandet Menighet. I dag er imidlertid institusjonen åpen for alle byens borgere. Alle våre beboere har vedtak om heldøgns omsorg i sykehjem. Tildelingen av plass skjer sentralt i kommunen av et team underlagt enhet for service og internkontroll. Mange av våre beboere har ønsket seg til senteret vårt ved at de tidligere hatt en tilknytning til området rundt Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Under ellers like vilkår har brukere bosatt i Bakklandet menighet fortrinnsrett til institusjonsplass ved BMO. 2 Styret Institusjonens vedtekter sier at styret skal bestå av 8 medlemmer: 4 representanter oppnevnt fra Bakklandet Menighet, herav 1 fra menighetsrådet 1 representant oppnevnt av Trondheim kommune 2 representanter oppnevnt blant de ansatte 1 representant fra beboere/pårørende Institusjonens styrer er referent og har ikke stemmerett 2.1 Styresammensetningen 2012 Torsten Hanssen, styreleder Hilde Hov Lauritzen, Bakklandet Menighet, gikk inn i styret Arnold Sjøsund, Bakklandet Menighet. Alice Ødegaard, Bakklandet Menighet Marit Sivertsen, Trondheim kommune Laila Dreier, ansatterepresentant Ariane Uwizeramariya, ansatterepresentant Turid Midjo, pårørenderepresentant, gikk inn i styret Vararepresentanter 2012 Elin Madsen, 1.vara fra Bakklandet Menighet Marit Ringseth Berg, Trondheim kommune Styret har i løpet av året 2012 hatt 10 møter og behandlet 64 saker. 3

4 3. Administrasjon, stab og linjeledelse 3.1 Administrasjon og stab Styrer; Kristin Svendsen Økonomikonsulent; Helene Digre Sekretær; Sekretærstilling har i inneværende periode ikke vært besatt 3.2 Linjeledelse Marianne Ellefsen; avdelingsleder sykehjemsdel. Nina Salberg; avdelingsleder bofellesskapet og dagavdeling Odd Arne Arntzen; teknisk leder 4 Medisinsk tilsyn Sykehjemslege Børge Widerøe har også dette året ukentlig ivaretatt det medisinske tilsynet av våre beboere. Han har nå sluttet som fastlege ved Hallset legesenter, men valgt å opprettholde sin stilling som sykehjemslege ved BMO. I tillegg har han tatt på seg det medisinskfaglige ansvaret for deler av Charlottenlund Helse og Velferdssenter 5 BMO byens beste sykehjem 5.1. Økonomi, regnskap og organisasjon Administrasjonen ved BMO har også i år valgt å bruke NLP og Masterpice som rapporterings- og styringssystem i forhold til både lønn og regnskap, selv om kommunen benytter regnskapssystemet ERV. Vi har likevel valgt å forlenge nåværende avtale gjennom EDB Group som garanterer support ut året Trondheim Hospital har nylig gått over til VISMA i forhold til regnskap og Personec på lønn. BMO har mottatt tilbud om å benytte deres systemer om dette skulle være ønskelig. Vi mener fortsatt å ha oppnådd god kontroll med kostnadene knyttet til innkjøp av varer og andre tjenester. Med utgangspunkt i Trondheim kommunes inngåtte rammeavtaler, legges det fortsatt stor vekt på å velge hensiktsmessige produkter i forhold til både kvalitet og pris. Vi kan imidlertid se at utgifter til innkjøp av medisiner har økt i de siste årene, noe som kan settes i sammenheng med flere viderebehandlinger etter innleggelse i sykehus. Det er fortsatt uvisst om innføring av samhandlingsreformen vil være kostnadsdrivende for det enkelte sykehjem. Vi mener likevel det blir utøvd en hensiktsmessig og god vurdering av den enkeltes medisinbehov, da våre legemiddelstatistikker for totalt legemiddelforbruk ligger langt lavere enn snittet for sammenlignbare enheter i Trondheim kommune. Flere studier viser også at et godt aktivitetstilbud kan bidra til redusere bruk av medikamenter. ( ). I inneværende 4

5 periode har også kostnader i forbindelse med medisinsk forbruksmateriell vært sammenlignbar med fjorårets utgiftsnivå, til tross for stor uforutsigbarhet i brukernes diagnosebilde og sykdomsutvikling. BMO har fortsatt å ha fokus på å skaffe stabilitet i vår utleievirksomhet og mange kunder vender stadig tilbake med forespørsel om tilrettelagte lokaler for sin møteaktivitet. Vi tilbyr ulike kurspakker med godt audiovisuelt utstyr og tilbud om matservering til en rimelig pris. Privatpersoner har også vist stor interesse for lokaler beregnet på konfirmasjon, barnedåp og andre merkedager. Flere pårørende har i økende grad benyttet seg av våre fasiliteter til å samle familien for å markere små eller store begivenheter. BMO har også knyttet kontakt med borettslag i nærområdet og kan sørge for skreddersydde opplegg i forbindelse med både styrermøter og årsmøter. Vi har også inngått mere langsiktige avtaler med firma som trenger våre lokaler til sine tilbud om videre- og etterutdanninger innenfor flere felt. BMO har også i samarbeid med andre sykehjem brukt Hagestua til å arrangere felles fagdager. Driftsregnskapene har i de siste årene vist positiv balanse og av denne grunn har vi klart å bygge opp en reservekapital til bruk ved uforutsigbarhet i drift. Det er over tid brukt betydelige overskuddsmidler på tiltak rettet mot både brukere, personal og bygningsmessig standard. Fokusområdet i år har vært å solavskjerme stadig flere beboer-rom ved hjelp av utvendige persienner eller lystette gardiner. I tillegg er det brukt midler på gourmetmiddag, nye hagemøbler lyssetting av kirsebærtre og utskifting av minikjøkken i omsorgsboligene. Styret har også prioritert å avsette midler til ansatte-samling på Rockheim og på tradisjonell julelunsj. BMO har som tidligere år arrangert flere grillfester og jordbærdag for både beboere og pårørende. Driftsresultatet for 2012 viser på nytt overskudd. Fortsatt driftes kjøkkenet under ansvar av teknisk leder, men uten reelle lønnsutgifter. I tillegg har en rekke renholdsoppgaver vært utført av praksiskandidater rekruttert via NAV i store deler av året. Som et ytterligere kostnadsreduserende tiltak har kjøkkenet produsert lunsjmåltider til pleiepostene og bofellesskapet tre ganger i uka. Bydelscafeen driftes i dag som et samarbeidsprosjekt mellom BMO som tiltaksarrangør og NAV Intro, SEVO eller Prima. I hovedsak har kafeen vært åpen tirsdag-fredag fra kl Til tross for at IPLOS tallene varierer i løpet av året, har snittverdiene for 2012 vært relativt stabile. Vi forventer derfor ingen inntrekk på fjorårets ramme. Administrasjonen har også dette året funnet det mest hensiktsmessig å utelate tilsetting i ledig sekretærstilling, noe som også er med på å forbedre resultatet. Etter at prosjekt 2013 ble igangsatt i fjor, har sykefraværet blitt redusert med flere prosentpoeng. Styret har bevilget midler til et trimprogram hvor deltagelse i forskjellige aktiviteter kan bidra til å forsterke ulike sosiale og faglige tiltak. BMO har fortsatt valgt å utelate innleie ved første dags fravær, da grunnbemanningen er blitt betraktet som tilfredsstillende. Institusjonen har også i år gjennom IA-avtalen søkt både tilretteleggingstilskudd og fått dekket utgifter i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere som er borte fra jobb grunnet kronisk sykdom. BMO har fortsatt sitt samarbeid med både NAV arbeid, NAV intro og Prima, noe som har bidratt til flere personer over lang tid har inngått kontrakter på statlig lønnstilskudd. Bakklandet Menighets Omsorgsenter har fokus på å bruke sine personellressurser på en best mulig måte og av denne grunn er det flere som har fått endret sitt ansvars og virkeområde. Medarbeidere blir tatt med i ulike beslutningsprosesser og opplevelsen av å ha innflytelse på egen 5

6 arbeidshverdag har blitt meget positivt mottatt. Administrasjonen opplever at ansatte er svært opptatte av å yte et godt tilbud til våre brukere innenfor de rammer som er gitt. Styret har fått en orientering om regnskapssituasjonen på alle styremøter og gitt administrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å balansere regnskap Styrearbeid Styret ved BMO har i løpet av dette året behandlet 64 styresaker. Styret har sett det som viktig å få månedlige gjennomganger av regnskapssituasjonen og ellers bli orientert om ulike elementer innen daglig drift. I tillegg til saker som har omhandlet innhold i tjenesten, beboertilbud/kvalitet, bruk av bygningsmasse og personaltiltak, har styret fortsatt hatt faste temabaserte emner som agenda på sine styremøter. Styret har derfor hatt flere samtaler om både verdighet og åndelige/eksistensielle behov sett ut i fra vår visjon om vedtatte målsetting Vi skal møte alle med respekt og bidra til verdighet når fysisk og mental helse svikter Styremedlemmene har også diskutert etiske dilemma som berører omsorg ved livets slutt. Et annet interessant tema har vært hva og hvordan velferdsteknologi kan anvendes i fremtidens sykehjem. Bruk av teknologi kan aldri erstatte menneskelig bistand, men brukt på en fornuftig måte bidra til å bevare pasientens verdighet. Styret har også viet stor oppmerksomhet rundt planlagt bruk av Festningsparken som konsertområde og i denne forbindelse utarbeidet et eget høringsforslag til saken. Styremedlemmene har også jobbet med områder som både kan påvirke og berøre kvaliteten i omsorgen. Styret har derfor sett det som viktig at ansatte har deltatt på kursvirksomhet innenfor området utfordrende atferd og pasientrettighetsloven kap- 4A, dokumentasjon, kurs for de ulike yrkesgruppers fagfelt og deltagelse på etterutdanningen Demensomsorgens ABC, I tillegg har styret hatt fokus på å videreføre Prosjekt 2013 hvor ulike personaltiltak som mosjon og hyggelige treffpunkter skal føre til et redusert sykefravær Forskningsprosjektet Den gode sjukeheimen I mars 2012 ble BMO forespurt om å være med i et forskningsprosjekt i regi av NOVA, ledet av dr. fhilos Mia Vabø. Hensikten med studien er å finne ut av hvilke faktorer og betingelser som er viktige for å skape et godt sykehjem. Forskerne undersøker hvordan både ledelse og styringsmodeller, stolthet over egen arbeidsplass/arbeidsglede, bygningsmessige forhold og nyskapende ideer kan bidra til økt trivsel for beboerne. I tillegg blir det kartlagt hvordan disse spørsmål blir besvart av eksperter, politikere og byråkrater som befinner seg langt fra sykehjemmets hverdag. Totalt er det tre utvalgte sykehjem i Norge som har blitt valgt ut som interessante objekter for studien. Som en del av prosjektet har også NOVA inngått et samarbeid med forskerne som gjennomfører tilsvarende undersøkelser i andre land, se ellers mer informasjon på nettsiden Både styreleder, styrer, ansatte, pårørende og beboere har i løpet av våren og høsten blitt intervjuet av flere forskningsmedarbeidere. Hensikten er å få belyst ulike praksiser innenfor nåtidens sykehjemsdrift, - både tradisjonelle og de mer nytenkende. Forskningsperioden skal etter planen strekke seg over tre år og institusjonen er lovet gjennomgang av rapporten når resultatene er klare. 6

7 5.4 Møte med musikalske minner Beboere ved BMO fikk i år tilbud om å delta på en tilrettelagt omvisning på Ringe museum. Møte med musikalske minner er et samarbeidsprosjekt mellom ressurssenteret for demens/alderspsykiatri, nasjonalforeningen for folkehelse, helsedirektoratet og norsk kulturråd. Sammen har de utviklet et tilrettelagt tilbud for personer med ulike grader av demens. Bakgrunnen for tilbudet har vært å gjenskape gode minner ved å la den enkelte få høre musikk fra gamle instrumenter og få vandre i Ringves gamle stuer. Flere av de eldre husket historier fra den tiden da Viktoria Bakke bodde på Ringve gård. Deltagerne koste seg under hele oppholdet og syntes de var riktig morsomt å synge med til klangen av barokke toner. Etterpå ble det servert kaffe og vafler i Tordenskiolds kro. Gruppen tok også en tur ned til botanisk hage der vi fikk oppleve både vakker utsikt mot Trondheimsfjorden og en nydelig blomsterprakt. Interessen for deltagelse på turen var stor og vår egen buss måtte kjøre flere ganger for at flest mulig fikk ta del i tilbudet. 5.5 Stjernestunder Bakklandet Menighets Omsorgsenter ønsker å fremstå som et aktivt senter hvor ansatte har fokus på at våre beboere skal oppleve en meningsfull hverdag. Vi er svært tilfredse over at tilbudet om både fellesarrangement og individuell aktivitet fortsatt er meget variert og innholdsrikt. Mange av de gamle har stor glede av å sitte ute i hagen eller bli med på små trilleturer i nærområdet. Gjennom flere år er hagen blitt oppgradert med flotte ute-møbler, parasoller og beplanting i steinbed. BMO har også satt opp kasser med både jordbær og ulike krydder-urter, som er en hyggelig aktivitet for tidligere blomsterinteresserte. På fine sommerdager avholdes det både grillfester og andre aktiviteter i hagen. Flere ganger spilles det opp til dans etter toner fra både trekkspill og gitar. Avdelingene er utstyrte med fleecepledd for frosne eldre og det utøves et godt motivasjonsarbeid for å få flest mulig til å være med ute. BMO har også mange flotte verandaer for de som bare foretrekker en liten stund ute i frisk luft. Utfyllende bildemateriale ligger ute på våre nettsider med adresse; 7

8 I løpet av våren fikk alle våre beboere invitasjon til å delta i en storslagen gourmetmiddag i Hagestua. Som en del av satsningen på kvalitetsforbedring, hadde styret ved BMO bevilget midler til å arrangere en tre retters middag for alle beboerne. Kokk- og servitørlinjen ved Ladejarlen videregående skole tok på seg oppdraget. Elevene stod for både tilberedning og servering av et nydelig festmåltid. Faglærer presenterte menyen bestående av terteskjell med havets fristelser til forrett, kalvestek som hovedrett, etterfulgt av tilslørte Ladepiker til dessert. Andreas Pedersen besørget flott taffelmusikk under hele bespisningen. Beboerne syntes dagen hadde vært særdeles hyggelig og takket for at BMO bidro til å skape slike stjernestunder. 8

9 5.6 Konsertarenasaken Formannskapet mente at Trondheim by kunne trenge en ny arena for større konserter, ba derfor rådmannen iverksette en mulighetsstudie for å benytte Festningsparken til dette formål. Oppdraget ble gjennomført av Pricewaterhouse Coopers AS ( PwC ) Rapporten inneholdt vurderinger som berørte tidsmessig avgrensinger, antall konserter, logistikk til/fra området, slitasje på grønnstruktur, løsninger på strøm og innretning på for å dempe lydnivå utenfor konsertområdet. Formannskapet har etter flere innsigelser fra BMO, innsett nødvendigheten av å la beboerne i området få komme med innspill før det kan foreligge en endelig behandling av saken. Styret ved BMO fremla deretter en høringsuttalelse med kritikk over at institusjonen ikke var kontaktet for å innhente synspunkter eller opplysninger fra administrasjonen eller styret. Den største utfordringen med å etablere en konsertarena for inntil publikummere er knyttet til støy fra scene og høgtaleranlegg. Dette vil spesielt ramme demente beboere og pasienter som befinner seg i livets sluttfase. Styret er av den oppfatning at støyen vil være en stor belastning og medføre en betydelig helsefare for flere av våre beboere. Konklusjonen fra styret støttes av fagyndiguttaleser innhentet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, seniorrådgiver for etikk og ledelse Marie Åkre og kommuneoverlege for miljørettet helsevern, Guttorm Eilertsen. Formannskapet har nå besluttet å utsette saken inntil videre. Utredningen fortsetter ved at det lages et støysonekart som beskriver hvordan lydbildet kan påvirke de ulike aktørene i nærområdet av planlagte konsertarena. 6 Underholdning og aktiviteter i 2012 Bakklandet Menighets Omsorgsenter er et aktivt senter som lenge har hatt fokus på å kunne gi et variert tilbud til alle våre brukergrupper. Både aktivitør i sykehjemmet, aktivitør ved dagsenteret og andre frivillige har samarbeidet for å øke volumet på arrangementene. Hagestua benyttes ofte til større aktiviteter med dans og musikk, mens individuelle tilbud gis ute på pleiepostene. Fortsatt benyttes både bilder i album og bildefremvisninger som et viktig ledd i vår dokumentasjon av aktivitet. Hver måned blir det hengt opp en aktivitetsplan over hva som skal foregå ved BMO, samt at beboerne får utdelt et hefte om kommende arrangementer. Bilder fra ulike aktiviteter blir deretter hengt opp på egen tavle i hall, ved dagsenteret, i bofellesskapet og på alle pleiepostene. På denne måten kan vi synliggjøre hvilke tilbud som er gitt ved institusjonen på en annen måte. I mange sammenhenger vil bildene være et viktig bidrag for dialog mellom pårørende og bruker. Våre tilbud er også åpent for alle som bor i omsorgsleilighetene, pårørende eller for andre hjemmeboende eldre i nærområdet. Bakklandet Menighets Omsorgsenter tilstreber bruk av moderne IT- teknologi og gjør bruk av Spottyfi, Wimp og Wii- bowling som nye aktiviteter for beboerne. Sentralt er at tilbudet skal både være innholdsrikt og variert, slik at den enkelte selv kan få velge deltagelse basert på sine interesseområder. Aktivitørene er for øvrig lydhøre for innspill om endret aktivitetstilbud og mener programmet fortsatt fenger målgruppen. 9

10 6.1 Bakklandet Menighet Menigheten har vært ansvarlig for andakter, tema rundt høgtid og sangstunder på Hagestua hver 14.dag. Sammenkomstene i Hagestua har vist seg å bli svært vellykkede, hvor bruk av flygelet har bidratt til en fin stemning. Rosenborg kapell har i tillegg vært benyttet til både gudstjenester og nattverd etter oppsatt plan. Menighetssenteret har også arrangert jevnlige hyggestunder og seniortreff som et åpent tilbud for alle i sognet. Prestene tilbyr i tillegg individuelle samtaler til de brukerne som måtte ønske det og stiller sin kompetanse til rådighet i forbindelse med oppfølging av annet personalarbeide. BMO og ansatte ved Bakklandet Menighet har et årlig samarbeidsmøte med utveksling av erfaringer, program og diskusjoner om andre relevante tema. 6.2 Arrangementer Arrangementene i 2012 har vært meget innholdsrike og varierte, hvor brukerne også i år har fått tilbud om en rekke fellesaktiviteter flere ganger i uka. Det utøves et godt samarbeid mellom aktivitør på dagsenteret og aktivitør på sykehjemmet i utformingen av månedlige aktivitetsplaner. Dagsenterets store volum på aktivitet har fortsatt vært et åpent tilbud til alle som bor ved Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Det har blitt lagt vekt på å stimulere beboerne både åndelig, mentalt og fysisk gjennom aktiviteter som spill, musikk, trim, erindring, håndarbeid, spørreball, toving, bowling, sangstunder ved menigheten og annen underholdning. I tillegg har det vært arrangert karneval, hattefest, julemesse og basar. Flere ganger på vår og høsthalvåret har Senior Shop og Alec & Alicia stått for salg av klær på huset. Som et av våre faste innslag arrangeres Musikk kafe` med dans og trekkspillmusikk ved Arne Guldset hver 14. dag i Hagestua. I løpet av sommeren -12 fik vi et bytte av aktivitør i sykehjemmet. Det har vært sentralt å videreføre aktiviteter som har blitt veldig populære og etterspurte. Størst oppmøte har vi når sittedans står på programmet. Under denne aktiviteten beveger deltagerne seg i sittende posisjon i takt til fengende rytmer. Nytt av året har vært tilbudet i Hagestua som har fått navnet Bake og 10

11 smake Der får alle som ønsker det være med å lage tradisjonsrike kaker og lefser, samt få mulighet til å smake i etterkant av bakingen. Lukten av nystekt bakst sprer seg over hele sykehjemmet og fenger også beboere som bare har lyst til å se på. Vår faste aktivitør sørger ellers for å gjennomføre individtilpassende aktiviteter ute på pleiepostene, samt bidratt med ulike arrangementer i Hagestua både på formiddags og ettermiddagstid. Det er blitt avviklet flere vellykkede fester i forbindelse med både jul, påske og eldres dag. BMO`s filmkubb har også jevnlig vist kjente gamle filmer på storskjerm i Hagestua hvor det fortsatt er kongelige tema og Norge i bilder som fenger mest. Aktivitøren har også satt opp nye, moderne filmer som for eksempel Max Manus med stort hell. Rent spontant arrangeres i tillegg småturer med vår egen buss, hvor både Tyholttårnet og Plantasjen er populære stoppesteder. På den faste agendaen kjøpes både formiddagskaffe og nystekte vafler. På hagesenteret får de som ønsker det handle blomster eller andre vekster for å pynte opp i eget rom. Den Kulturelle Spaserstokken har stått som arrangør av en rekke forestillinger gjennom hele året. Henning Sommero og Jon Pål Inderberg holdt konsert ved BMO i mars, hvor duoen kombinerte kjente folketoner med egne komposisjoner. Improvisasjon med både alvor og skjemt, står sentralt i deres musikalske presentasjon. Senere på våren gjestet Kåre Bjørkøy og Hedda Hansen Berg oss med Italienske operaperler. De holdt en fantastisk fremføring av godbiter fra klassikere som Verdi, Puccini og Tosti. I løpet av høsten fikk vi også overvære forestillingen I skyggen av Disney, hvor sangerinnen Stine Mari Langstrand og pianist Kyrre Havdal fremførte kjente sanger som hører filmene til. 11

12 Jernbanebetjeningens Sangforening og Strindheim blandakor, har på tradisjonelt vis underholdt våre beboere i forbindelse med ulike høgtider. Elever fra musikkskolen har også hatt fremføringer av både sang og piano og fløytespill. Flere pårørende og husets beboere har også bidratt med pianospill og holdt kåseri om Trondheim før og nå, - en vandring i ord og bilder til stor glede for de gamle. Foredraget Juletradisjoner før i tida viste seg også å bli veldig populært. Enkelte frivillige har videre spilt gitar for beboerne ute på pleiepostene På 17. mai hadde Strinda ungdomskorps en liten konsert i hagen til stor glede for både beboere og ansatte. Mange av våre beboere setter stor pris på at ulike musikkorps gjester oss på denne høgtidstemte dagen. Tidligere i uka kom også Luftforsvarets Musikk korps på besøk og spilte kjente 17. mai melodier i Hagestua. BMO har også tilknyttet seg flere frivillige som deltar i ulike oppgaver mot bruker. Noen kommer fast innom for samtaler og trilleturer, mens andre tilbyr håndmassasje og manikyr. Flere frivillige stiller opp som ledsagere til våre mange arrangementer i Hagestua. BMO har fortsatt sitt samarbeid med miljøvert og frivillige fra tidligere Østbyen eldresenter. Alle som bidrar med frivillighetsarbeid blir invitert til både julelunsj og grillfester, samt får en liten oppmerksomhet til jul. 6.3 Julen 2012 Det ble også i år utarbeidet en egen brosjyre over julehøgtiden som beskriver senterets aktivitetstilbud med bidrag fra både aktivitør, miljøvert, frivillige og Menighet. Pårørende ble også invitert til å delta på de ulike arrangement. 1.advent og julegranstenning ble behørig markert med både fellessang og pianomusikk ved aktivitørene ved dagsenteret og pleiepostene. Hagestua var pyntet i adventfarger og fremmøtte fikk servert både gløgg, pepperkaker og smultringer. 12

13 I forbindelse med Lucia 13. desember, opptrådte både Bakklandet barnehage og Festningsparken barnehage med sang og prosesjon ute på alle pleiepostene. De små holdt til slutt en liten konsert for brukerne på dagsenteret og beboerne i omsorgsleilighetene. På tradisjonelt vis fikk vi også i år besøk av Arve Tellefsen og Olav Trondsetås med barn og barnebarn. Sammen holdt de en førsteklasses konsert for et lydhørt publikum. Journalister fra både NRK og Adressa skulle lage en stor reportasje om den kjente fiolinisten ( se video fra ) Arve Tellefsen sier selv han setter stor pris på disse treffene og gleder seg til å spille for beboerne på Bakklandet Menighets Omsorgsenter. Som regel blir det alltid en samtale om gamle dager og Tellefsen forteller ivrig om minner fra både barndomshjem og skolegang på Bispehaugen barneskole. Mange av de gamle ber innstendig om at Tellefsen burde ta turen innom litt oftere. BMOs ansatte og gjester fra både Menighet, styret og frivillige ble invitert til en storslagen julelunsj i Kantina. Styrer benyttet anledningen til å takke ansatte for en solid arbeidsinnsats og andre frivillige for uvurderlige bidrag-. Julaftensfeiringen foregikk i tradisjonelle former hvor Bakklandet Menighet bidro med høytidsstemningen på alle pleiepostene. Det ble i tillegg berettet om juleevangeliet og sunget julesanger. En gruppe sangere fra Nidarosdomens jentekor bidro med flott stemning! Det ble også avviklet en ettermiddagsgudstjeneste i Rosenborg kapell på nyttårsaftenen. Det ble for øvrig arrangert både romjul og nyttårsdans for våre beboere, etterfulgt av juletrefest på nyåret. 13

14 7 Omsorgsleilighetene Det har vært ingen utskiftninger av leietakere i våre omsorgsboliger i løpet av Tilbudene som arrangeres i hagestua har vært åpen for alle som bor i leielighetene 8 Sysselsatte per Utdannelse Årsverk i alt Personer i Personer i 100 % stilling deltidsstilling Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Aktivitører Assistenter, helgestillinger Annet personell i brukerrettet tjeneste og servicefunksjoner Administrasjon og ledelse Totalt antall årsverk Sammenliknet med fjorårets tallmateriale har sykepleieressursen økt med ytterligere 50 % stilling. 14

15 8.1 BMO som I-A bedrift Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA ) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Inngåtte avtale har som mål å redusere sykefravær, øke fokus på jobbnærhet og hindre utstøting fra arbeidslivet. I tillegg skal enheten ha som mål å øke rekrutteringen av personer som har redusert funksjonsevne, samt bidra med tiltak for å øke den reelle pensjoneringsalderen. Å være en IA bedrift betyr at både arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå egne mål i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Bedriften har da rettigheter som er forbeholdt IA-bedrifter som utvidet egenmeldingsdager, lettere tilgang til kjøp av helsetjenester og muligheter for å søke tilretteleggingstilskudd for personer som står i fare for å bli sykemeldte. BMO har et aktivt arbeidsmiljøutvalg som stadig jobber med oppgaver relatert til dette tema. AMU har utarbeidet en egen Handlingsplan som både beskrevet mål, tiltak og tidsramme for en rekke satsningsområder som er viktige for arbeidsmiljøet. 8.2 Samarbeid med Trondheim kommune, SEVO, NAV arbeid og NAV intro BMO har også i år hatt fortsatt samarbeidet med ulike aktører for å tilby arbeidsutprøving eller funksjonsvurdering innenfor forskjellige yrkesgruppers fagfelt. I løpet av 2012 har vi gitt tilbud om praksisplass både på kjøkken, dagsenter, bofellesskap for demente, pleieposter og vaktmestertjenesten. Etter endt praksisperiode har vi lyktes i å få flere personer ut i annet lønnet arbeid. Det gis tilbakemeldinger på at våre samarbeidspartnere er meget fornøyde med både tilbud og oppfølgingen av utplasserte personer. 8.3 Utvikling av legemeldt og egenmeldt sykefravær BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal Totalt ,5 % 10,7 % 17,1 % 13.3 % 12.9 % ,3 % 9,6 % 8,8 % 8.6 % 9.8 % ,5 % 14,9 % 14,3 % 8.7 % 11.9 % ,6 % 5,0 % 5,0 % 9.6 % 7.1 % % 7.9 % 4.8 % 4.9 % 5.5 % ,3 % 8.5 % 8.3 % 9.9 % 8.75 % % 4.0 % 5.4 % 7.0 % 6.1 % % 9.2 % 9.2 % 9.4 % 8.6 % % 9.0 % 9.5 % 10.5 % 9.8 % % 5.6 % 4.0 % 10.5 % 7.0 % % 8.4 % 7.4 % 10.3 % 10.0 % % 9.3 % 8.9 % 6.6 % 8.9 % 15

16 Statistikken viser en oversikt over utviklingen av både legemeldt og egenmeldt fravær gjennom de siste åra. Totalt sykefravær for 2012 ble på totalt 8.95 % og viser over 10 % nedgang i fraværet sammenliknet fra statistikken fra i fjor. AMU har hele tiden blitt orientert om utviklingen av sykefraværet og sett det som positivt at fraværet har vist en nedadgående tendens. AMU mener Handlingsplanen fortsatt beskriver riktige tiltak som både bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, er med på å fremme arbeidsglede og hindrer utvikling av slitasje eller jobbrelaterte skader. Styret ved BMO har i inneværende år bevilget en betydelig sum på ansatte-tiltak, som enten har vært av forebyggende karakter eller bestått av kulturelle og sosiale opplevelser. I tillegg er det jobbet mye med å rekruttere frivillige og praksisplass kandidater fra NAV intro/arbeid, som alle har utført aktiviteter rettet mot den enkelte bruker. Totalt sett har alle disse bidrag vært med på å lette presset på den faste betjeningen i en ellers travel hverdag. Gjennomsnittelig sykefravær for sykehjem i Trondheim kommune ligger fortsatt uforandret på ca % 9 Beboere 9.1 Antall langtidsbeboere etter kjønn og alder per Alder Kvinner Menn år år år år år år - 13 Totalt 35 2 I Trondheim kommunes prognoser for befolkningsutvikling i byen, vil det komme til å bli en vekst i aldersgruppen år og I tillegg vil aldersgruppen gå noe frem mot 2020, for så å stige kraftig. I de nærmeste årene vil derfor veksten i aldersgruppen over 90 år bli den største utfordringen for kommunen. Det er all grunn til å tro at det er andelen av menn i denne aldersgruppen som vil øke mest. ( Kilde; Plan for eldreomsorgen i Trondheim kommune ) På Bakklandet Menighets Omsorgsenter opplever vi imidlertid en størst økning av kvinner i aldersgruppen år. Snittalderen for menn har sunket dramatisk grunnet to dødsfall i de eldste årsklassene. I løpet av siste året har sykehjemmet hatt i overkant av 20 % utskifting av plassene. 9.2 Innskrivninger per Langtidsopphold 8 Korttidsopphold 0 Totalt 8 16

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2008 Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. Uke og beboermøter hvert kvartal. Her kommer vi sammen for å planlegge

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2016 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2016 Vi gleder oss til høsten og alt den har å by på av både aktiviteter

Detaljer

RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK KOMMUNE

RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK KOMMUNE Søkte midler for 2012: 458.000 kroner. Tildelte midler for 2012: 180.000 kroner. Antall brukere/besøkende: 2124 Målgruppe: Seniorer i Larvik kommune RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre»

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre» LIVSGLEDESYKEHJEM Livsgledesykehjem I stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg, omtales Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til landets kommuner. Sertifiseringsordningen

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Den siste sommermåneden på Sofienbergsenteret

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

Rapport skoleåret 2016/2017.

Rapport skoleåret 2016/2017. Rapport skoleåret 2016/2017. Livsglede for eldre Eidsvoll er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole Helsefag. Vi startet opp foreningen i 2014 og har konsentrert våre

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE!

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen Prosjektet Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen startet i 2013 ved tilsetting av prosjektleder i 60%

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned.

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Nyhetsbrev for juli Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Tur til Finnerud 4.juli dro vi på tur til

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre , Eidsvoll Om Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. Siden den gang har LFE utviklet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole l Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006. En frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral.

Detaljer

Erfaringer fra Blaker aldersheim

Erfaringer fra Blaker aldersheim Erfaringer fra Blaker aldersheim Hvem er vi? Blaker aldersheim ligger idyllisk til ved Glomma i Sørum kommune. Aldersheim i navnet, sykehjem i praksis. Visjon: «Med fokus på livskvalitet i et miljø preget

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Og så var også sommeren over for denne gang. Som vanlig

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Jokstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/3049-1 Dato: 13.03.14 AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE,

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/771 Klassering: Saksbehandler: Turid Eian FORDELING AV AKTIVITØRRESSURSEN

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD 2015-2019 Bodø eldreråd har følgende sammensetning: Medlemmer Agnete Tjærandsen (leder) Elly Wolden (nestleder) Ali Horori Wiggo Nilsen Anne-Gro Abrahamsen

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina er et naturlig samlingssted for våre 1350 elever og 230 ansatte. Vi er 7 ansatte fordelt på5 årsverk og har ca 1000 besøkende hver dag.

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer