AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE"

Transkript

1 Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1

2 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON VELG AJOURHOLDSMETODE KLARGJØR PROGRAMVARE OG PROSJEKT Lag applikasjon for AR Klargjør innstillinger Innstillinger Kartpresentasjon Innstillinger Flater: Innstillinger Kartredigering Start nytt kartprosjekt og ta inn data Konverter AR5 fra SOSI til quadri-format Tegn AR Ta inn andre kartdata etter behov Ordne lag Lagre prosjektfil Kontroller AR5 før redigering starter REDIGER Ha gode backup-rutiner Rediger egenskaper Rediger egenskaper for AR5grense Rediger egenskaper for AR5flate Rediger geometri Rediger geometri - AR5grense Rediger geometri - AR5flate SJEKK, RETT OG EKSPORTER DATA Sjekk og rett geometri, topologi og flater Sjekk og rett egenskaper Eksporter til SOSI Sjekk SOSI-fil i SOSI-kontroll EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Klassifikasjon av AR5flater AR5 Egenskaper AR5 Lovlige kombinasjoner METADATA Kvalitet Dato Opphav Informasjon Registreringsversjon TEGNEREGLER OG EGENSKAPSSPØRRINGER Tegneregler for AR5-ajourhold Tegnforklaring - utvalgsgruppe OBS Tegnforklaring - slå av og på data Data som ikke tegnes med AR5-tegneregler Lage egenskapsspørringer

3 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON Denne versjonen av Kokeboka beskriver ajourhold av FKB-AR5 iht. gjeldene AR5 klassifikasjonssystem og SOSI produktspesifikasjon FKB-AR5 versjon 4.5. AR5 4.5 må ajourføres i GIS/LINE versjon eller nyere. (GIS/LINE kom i januar/februar 2015.) Se dokumentasjon på internett: AR5 klassifikasjonssystem - skogoglandskap.no FKB-AR5 produktspesifikasjon - kartverket.no Kokeboka må sees i sammenheng med instrukser og dokumentasjon gitt på AR5-kurs. Nyttig dokumentasjon ligger også på Skog og landskaps sine internettsider. Eksempel Markslag/AR5-detaljert arealressurskart, Kokeboka oppdateres i «rykk og napp», ofte flere ganger i året. Ny versjon lastes ned fra Kokebokversjon er angitt som dato (år-måned-dag) på framsida. 2. VELG AJOURHOLDSMETODE AR5-ajourhold kan i prinsippet gjøres i lokal base eller i sentral base (Kartverkets QMS-server). Ajourhold i lokal base gjøres i en kommunedekkende AR5-base som befinner seg hos kommunen (originaldataverten). Basen er klippet ut fra landsdekkende AR5-arkiv i Kartverkets QMS og er levert kommunen på SOSI-format. Kartverket er ansvarlig for denne overleveringa. Nb! Kommunen skal IKKE på eget initiativ laste ned AR5-basen fra Kartverkets distribusjonsserver for Norge digitalt (BAAT). Her ligger kun kopidata som ofte kan være av eldre dato enn originalen. Etter at SOSI-fil er mottatt fra Kartverket: Sjekk om fila er «original» eller «kopi»! Åpne fila i en teksteditor (Notisblokk). Hvis du finner egenskapen KOPIDATA i fila, ta kontakt med Skog og landskap. Ajourhold i sentral base kan gjøres direkte i Kartverkets QMS ved å benytte GIS/LINE som klientprogram. Kartredigering skjer med ordinær GIS/LINE-funksjonalitet, styrt av spesielle mekanismer for uttrekk og tilbakelagring. Noen få kommuner ajourfører AR5 direkte i Kartverkets QMS. Foreløpig er dette ikke en optimal løsning verken for kommunen eller for Skog og landskap. Kommuner som er interessert i sentralt ajourhold, kan likevel kontakte Skog og landskap. 3

4 3. KLARGJØR PROGRAMVARE OG PROSJEKT Kapitlet beskriver rutiner for klargjøring når AR5 skal ligge i en filbasert kartbase på quadri-format. Rutinene kan være noe forskjellig hvis AR5 skal ligge i en database (QMS) Lag applikasjon for AR5 AR5-ajourhold krever spesielle innstillinger i GIS/LINE. Det lønner seg derfor å lage en egen GIS/LINE applikasjon for AR5 slik at du slipper å endre innstillingene hvis GIS/LINE skal nyttes til andre datasett enn AR5. Start GIS/LINE Applikasjonsbygger. Velg Ny GIS/LINE applikasjon og lag en ny applikasjon som for eksempel heter GIS/LINE kart AR5. Denne applikasjonen må minst inneholde modulene fra grunnkonfigurasjonen for GIS/LINE Kart. 4

5 3.2. Klargjør innstillinger INNSTILLINGER KARTPRESENTASJON Start den nye AR5 GIS/LINE applikasjonen. Velg Fil Innstillinger Kartpresentasjon, fane Presentasjonsfiler. Velg standard utvalgs- og tegneregel-register for uttegning av bakgrunnsdata i prosjektet. Velg registre som passer til dataene. Nb! AR5 skal tegnes med egne regler, se kapittel Eks. tegneregler for N5-data i SOSI 4.0-format. 5

6 INNSTILLINGER FLATER: Velg Fil Innstillinger Flater, fane Flater. Sett 4205 som temakode både for Nye flatepunkt - lagring og Aktive punkt/flatepunkt. Velg Fil Innstillinger Flater, fane Topologi. Legg inn temakoder for alle lovlige AR5-objekttyper i Aktive tema topologi. (ArealressursFlate = 4205, ArealressursGrense = 4206, ArealressursGrenseFiktiv = 4207 og KantUtsnitt = 9111.) Nb! GIS/LINE oppretter automatisk temakoder for internt bruk. Kodene finnes ikke i den originale SOSI-fila og skal heller IKKE eksporteres til SOSI fra GIS/LINE. Legg inn «stor» verdi i Etabler topologi Grenseverdi konnektering. En grenseverdi på 0,20 m er helt ufarlig for AR5. Dette gjør at løse ender kan flyttes automatisk opp til 20 cm av topologi-kommandoen som skal benyttes senere. Legg inn en liten verdi i Sjekk topologi Korridor dobbeltlinje for å unngå meldingen Kan være doble data. AR5 er klippet ut fra sømløs landsdekkende AR5 og vil derfor inneholde mange små linjebiter langs yttergrensa. Disse vil gi feilmeldinga Kan være doble data når korridorbredden er for «stor». 6

7 INNSTILLINGER KARTREDIGERING Velg Fil Innstillinger Kartredigering, fane Egenskaper. Ikke hak av for lagring av egenskaper på nye data. For å ha kontroll på dato- og kvalitetsegenskaper som blir lagt inn, må egenskapene uansett vurderes ved hvert enkelt redigeringstilfelle. Nb! Når du digitaliserer nye grenser og flatepunkt vil egenskapsdialogen alltid foreslå verdiene som ble lagt inn på forrige objekt. Når du avslutter GIS/LINE vil disse verdiene nullstille seg, og innstillingene vil igjen bli slik de er satt i Fil Innstillinger Kartredigering. For å unngå nullstilling ved avslutning av GIS/LINE: Kjør kommando Kartredigering Lagre egenskaper som standard. 7

8 3.3. Start nytt kartprosjekt og ta inn data KONVERTER AR5 FRA SOSI TIL QUADRI-FORMAT Nb! Dette kapitlet gjelder ved forvaltning av AR5 på filformatet Quadri. Ved lagring i database (QMS) gjøres dette på en annen måte. Lag ny kartbase, meny Fil Ny base. Opprettelse Gi navn på basen og sett fornuftig rutestørrelse (for eksempel 200). Innhold Velg Produktspesifikasjon FKB-AR5 [4,5]. Koordinatsystem Sett Horisontalt til kommunens koordinatsystem. Kommuner i Sør-Norge: Koordinatsystem 22 (Euref89 utm-sone 32) Kommuner i Nordland og Troms: Koordinatsystem 23 (Euref89 utm-sone 33) Finnmark: Koordinatsystem 25 (Euref89 utm-sone35) Nb! Ikke sett Vertikalt Koordinatsystem. Dette kan gi feilmelding ved import. AR5 inneholder IKKE høydedata bortsett fra data som har kommet fra FKB-Vann og FKB-Veg. 8

9 Lag objektkatalog basert på valgt produktspesifikasjon. Objektkatalogen legges sammen med kartbasen ligger og får samme fornavn som de andre base-filene. Etternavnet på objektkatalogen er alltid *.gdo. Importer deretter AR5 fra SOSI-fil til den nye og tomme kartbasen, meny Import/Eksport SOSI import, fane Filer. 9

10 TEGN AR5 Skog og landskap har laget tegneregler for ajourhold av FKB-AR5 produktspesifikasjon 4.5. Utvalgsregister AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregister AR5_Ajourhold_45.gxt lastes ned fra Disse tegnefilene følger også med GIS/LINE-installasjonen og ligger på mappa \Presentation\AR5. Nb! Tegnereglene skal tegne AR5-symboler i alle flater. Symbolene er definert som egen skrifttype (font) og blir installert automatisk ved installasjon av GIS/LINE. Hvis symbolene blir tegna feil, skyldes dette at fonten ikke er riktig installert eller at fonten er en gammel versjon. Ny font kom i september 2014 i forbindelse med overgangen til produktspesifikasjon FKB-AR Last ned ny font fra Fontfila arsymboler.ttf installeres på nytt ved: 1. Avinstaller (slett) eksisterende font. Bruk Kontrollpanel - Skrifter. 2. Hent ny font fra nedlastingssida (samme lenke som ovenfor). 3. Installer (kopier) inn ny font. Bruk Kontrollpanel - Skrifter. Sett inn tegnereglene Høyreklikk på AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet for å hente tegneregelfilene. Velg Innstillinger Presentasjon. Åpne utvalgsregister AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregister AR5_Ajourhold_45.gxt. Sett målestokkstall slik at AR5symboler og AR5grenser blir tegnet ut i passe størrelse og tjukkelse. Lite målestokkstall gir tynn strek og små symboler. Stort målestokkstall gir store symboler og tjukk strek. Hak ut for Alltid prioritetstegning. Ved bruk av ortofoto, hak av for Uten fltatefyll/luft rundt symboler. Nb! Alternativ til å endre målestokkstall for å få tynn strek på linjer, er å velge tynn strektype i Tegn datakilde Tegn med valgt linje. Denne metoden har ingen innvirkning på størrelsen av symbolene. Dvs. du får tegna store symboler, mens linjene tegnes med tynn strek. Se mer detaljer om uttegning i kapittel 8 Tegneregler for AR5-ajourhold. 10

11 TA INN ANDRE KARTDATA ETTER BEHOV Ortofoto Det er best å ta inn ortofoto fra en rasteradministrator. Rasteradministratoren er ei fil tilrettelagt i programvaren GIS/LINE Raster som styrer bruken av ortofoto-filene. Riktig oppsatt gir den rask opptegning av ortofoto nærmest uavhengig av skjerm-målestokk. Ortofoto kan tas inn som en wms-tjeneste fra Norge i bilder. Opptegning av ortofoto fra WMS går tregere enn ved bruk av rasteradministrator og lokale ortofoto-filer, men kan likevel være et bra alternativ. Velg Fil Koble til server Web map server og velg WMS-tjeneste SK Norge i Bilder(BAAT). Når du bruker WMS husk å oppgi presentasjonskoordinatsystem i Fil Innstillinger Felles Transformasjon. Eiendomskart Det er en fordel å ha eiendomskart i prosjektet for å kunne søke på gnr/bnr. En vanlig metode vil være å ta inn eiendomskart fra Lokal Matrikkel. Kartdata fra FKB Som grunnlag for å redigere AR5, kan FKB-data (veg, vann, bygning, plan- og tiltaksbase) være til god hjelp forutsatt at disse er à jour. Markslag fra Økonomisk kartverk Markslag som ble kartlagt i felt i Økonomisk kartverk (ca ), kan være til hjelp for å rette opp feil som har oppstått i AR5. I deler av landet var førstekartlegginga av markslag svært god og kan fortsatt være relevant. Spesielt kan egenskapen Grunnforhold hentes tilbake hvis denne er slettet eller endret i senere ajourhold. Førstegangsutgivelsen av Økonomisk kartverk kan tas inn som WMS. Se detaljer i dokument Manuskart, kapittel 2.1. Skrive ut manuskart fra GIS/LINE ORDNE LAG I DKA-vinduet vises basene som er tatt inn i prosjektet. Organiser basene lagvis, med ortofoto nederst og AR5 øverst. En drar basene opp/ned med musa. Dersom ortofoto er øverst, vil ikke de andre basene synes i kartvinduet. 11

12 3.4. Lagre prosjektfil Når alle forberedelser er utført, lagres oppsettet i egen prosjektfil for å gjøre oppstart enklere ved senere bruk. Velg Fil Lagre prosjektfil som 3.5. Kontroller AR5 før redigering starter Etter at original AR5 SOSI-fil er importert til GIS/LINE, kan det være lurt å sjekke om import- og eksportrutinene til og fra SOSI fungerer slik de skal. Dette for å unngå at import- eller eksportfeil først blir oppdaga når kommunen skal oversende den ajourførte basen til Kartverket / Skog og landskap. Gjør dette: Eksporter AR5 fra GIS/LINE til SOSI. Se eksport til SOSI i kapittel 5.3. Kjør SOSI-kontroll på eksportert SOSI-fil. Se SOSI-kontroll i kapittel 5.4. Kjør SOSI-kontroll på original AR5 SOSI-fil mottatt fra Kartverket. Sammenlign rapportene fra de to SOSI-kontrollene. Hvis det er forskjell betyr det at det har «skjedd noe» med dataene til eller fra GIS/LINE. Ta kontakt med Skog og landskap hvis forskjellene ikke kan forklares. 12

13 4. REDIGER For å kunne gjøre endringer i AR5-basen må man ha et grunnlag som viser hva som skal endres. Grunnlaget kan for eksempel være nye flybilder/ortofoto, digitale kartdata som for eksempel GPSmålinger, oppdaterte FKB-kartbaser og Manuskart. Manuskart-metoden er beskrevet i egen veileder som du finner her: Kapittel 4 beskriver grunnleggende og sikre redigerings-kommandoer i GIS/LINE. Redigering kan i enkelte tilfeller også utføres med alternative kommandoer. Men vær obs på at enkelte kommandoer kan gi feil resultat. Ved redigering må AR5-basen stå i redigeringsmodus. Høyreklikk på AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet og velg Rediger. AR5-basen blir merket med rød hake Ha gode backup-rutiner Det bør tas backup av kartbasen med jevne mellomrom i tillegg til kommunens ordinære backuprutiner. Spesielt er det viktig å kjøre backup før store operasjoner mot hele basen. GIS/LINE har egen kommando for backup. Merk AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet, høyreklikk og velg kommando Backup. Backup-filene blir automatisk tildelt logiske navn slik at er lett å holde oversikt over backupversjonene (*_bk1, *_bk2, *_bk3 osv.). 13

14 4.2. Rediger egenskaper Egenskaper legges inn på AR5grenser og AR5flater i egen redigeringsoperasjon eller som en del av digitaliseringa av nye objekt. I tillegg til de spesifikke AR5-egenskapene skal både grenser og flater ha generelle egenskaper, såkalte metadata REDIGER EGENSKAPER FOR AR5GRENSE Velg meny Kartredigering Gi/Endre Egenskaper. Pek på aktuell AR5grense og rediger etter behov alle påkrevde egenskaper. For egenskaper du skal endre: Klikk på aktuell pilknapp i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista. Eksempel egenskapsdialog: Alle påkrevde egenskaper er uthevet. ARAVGRTYPE er AR5-egenskap. Resten er metadata. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Når en påkrevd egenskap mangler eller har ulovlig verdi, vil det komme feilmelding. Avbryt lagring, legg inn verdi og lagre på nytt. 14

15 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5FLATE Velg meny Kartredigering Gi/Endre Egenskaper. Pek på aktuell AR5flate og rediger etter behov alle påkrevde egenskaper. For egenskaper du skal endre: Klikk på aktuell pilknapp i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista. Eksempel egenskapsdialog: Alle påkrevde egenskaper er uthevet. ARKARTSTD, ARTYPE, ARTRESLAG, ARSKOGBON og ARGRUNNF er AR5-egenskaper. Resten er metadata. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Hvis påkrevd egenskap mangler eller har ulovlig verdi, vil det komme feilmelding. Se eksempel på forrige side. Avbryt lagring, legg inn verdi og lagre på nytt. 15

16 4.3. Rediger geometri Endre/slette eksisterende grenser og flater eller etablere nye. Generelt prinsipp. Når ei eksisterende AR5flate i terrenget er blitt mye større for eksempel ved nydyrking eller ved at et innmarksbeite er blitt utvidet, bør man la utvidelsen bli en egen uavhengig flate i kartet, sjøl om dette vil føre til at naboflater får samme markslag. Det blir da lettere å se hva som har skjedd og hvem som har gjort endringa. Sammenslåing gjøres eventuelt av Skog og landskap ved et senere periodisk ajourhold. Resultat: 2 flater inntil hverandre med samme markslag opprinnelig grense mellom flatene er beholdt. Nye AR5grenser og AR5flater digitaliseres vha. av digitaliseringskommandoene. Digitaliser grense, Digitaliser flatepunkt, Grenser og flater ferdigbehandles i Flatemodulen. Når Flatemodulen er aktivisert kommer den opp som dialog(fane) i DKA-vinduet. 16

17 REDIGER GEOMETRI - AR5GRENSE Splitt AR5grensa når bare deler av grensa er feil, meny Kartredigering Splitt i linje eller Splitt i punkt. Splitt slik at delen av grensa som er feil, blir ei egen, uavhengig grense. Delen som fortsatt er riktig, skal ligge urørt med sine opprinnelige egenskaper. Nb! Ikke splitt mer enn nødvendig. Unngå for mange småbiter. Slett AR5grensa som er feil, meny Kartredigering Slett objekt. Når ei AR5grense slettes, slettes også de tilhørende AR5flatene på hver side av AR5grensa automatisk. AR5flatene overføres til frittstående punkt med egenskapene fra AR5flatene. Digitaliser ny AR5grense etter manus, meny Kartredigering Digitaliser linje, knapp Velg objekttypegruppe FKB-AR5 4.5 og objekttype ArealressursGrense. Legg inn alle påkrevde egenskaper i egenskapsdialogen. Se kapittel Start digitalisering. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Nb! Ved digitalisering; pass på å konnektere til ei eksisterende AR5grense ved hjelp av snappe-funksjonene. Ved konnektering til knutepunkt (endepunkt); pass på at det blir snappet til knutepunktet og ikke til et nærliggende punkt på grensa. 17

18 REDIGER GEOMETRI - AR5FLATE Når en AR5grense er slettet og ny er digitalisert, må AR5flatene etableres på nytt. Etabler ny topologi med Flatemodul, metode Flater innenfor område. Bruk kommando Topologi:Etabler og dra et rektangel som dekker de AR5grensene som er redigert. Ved feilmeldinger (røde sirkler): Sjekk (zoom inn) og prøv å rette med passende redigeringskommando. Digitaliser flatepunkt manuelt i hver ny AR5flate med kommando Kartredigering Digitaliser punkt, knapp. Velg objekttypegruppe FKB-AR5 4.5 og objekttype Arealressursflate. Legg inn alle påkrevde egenskaper i egenskapsdialogen. Se kapittel Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Lag nye AR5flater med Flatemodul, metode Innenfor område. Bruk kommando Lag: Alle punkt og flatepunkt og dra et rektangel som dekker flatepunktene i alle flater som er blitt berørt av grensejusteringene. Lag øyer i AR5flater med Flatemodul, metode Innenfor område. Bruk kommando Lag Øyer i flate og dra et rektangel som dekker flatepunktene i alle berørte AR5flater. Nb! Det er en god regel å kjøre Lag:Øyer i flate etter hver runde med vanlig flatedanning. Du trenger ikke sjekke om det virkelig finnes øyer. Kommandoen Lag:Øyer i flate trekker eventuelle øy-arealer i fra hovedflatene. Dette er helt nødvendig for å unngå overlappende AR5flater («dobbeltareal»). Tips: Hvis du ønsker å slå sammen to naboflater, kan den raskeste metoden være å bruke Flatemodul, metode Enkeltflater. Bruk kommando Lag: Sammenføy 2 flater. Pek på de to AR5flatene. Husk at den nye sammenslåtte AR5flata får egenskapene til AR5flata som du peker på først. 18

19 5. SJEKK, RETT OG EKSPORTER DATA 5.1. Sjekk og rett geometri, topologi og flater Før konvertering til SOSI og overlevering til Kartverket / Skog og landskap, må GIS/LINE-basen være mest mulig feilfri. Hovedregel ved retting av AR5: Rett kun feil som er oppstått i kommunens eget ajourhold! Det kan være feil langs yttergrensa (kommunegrensa) som også lå i den opprinnelige basen kommunen fikk fra Kartverket. Disse feila har oppstått ved klipping fra landsdekkende AR5 i sentral base (QMS). Se bort fra slike feil. Skog og landskap retter feila når de mottar basen. Få oversikt over feila i hele basen. 1. Sjekk topologi med Flatemodul, metode Hele basen. Bruk kommando Topologi:Sjekk. og trykk på Utfør. Gå fra feil til feil i feillista og få en oversikt over feiltypene. Nb! For å unngå at grenser som ligger nær hverandre gir feilmelding: Legg inn 1 mm som Korridorbredde dobbeltlinje i Innstillinger/Flater/Topologi/Sjekk topologi. 2. Sjekk flatene med Flatemodul, metode Hele Basen. Bruk kommando Sjekk flater og trykk på Utfør. Gå fra feil til feil i feillista og få en oversikt over feiltypene. Lag en plan for retting av feila. Hvilke feil trenger jeg å rette? Hvilke feil kan rettes automatisk fra baseoperasjoner eller flatemodul? Hvilke feil må rettes manuelt? Hvilke kommandoer skal jeg benytte? Hvis det er få feil i basen kan all retting skje manuelt, dvs, man går fra feil til feil og retter med hensiktsmessige kommandoer. 19

20 Kjør flatemodul-kommandoer med metode Innenfor område (dvs. det området du har ajourført). Kommandoer: Topologi Etabler Lag Alle punkt og flatepunkt Lag Øyer i flate Nb! Ikke Etabler topologi / Lag flater for hele basen uten at dette er helt nødvendig! Dette kan ta lang tid, og det kan føre til at nye og unødvendige feil oppstår. Feil rettes i stedet ved å kjøre topologi- og flate-kommandoene innenfor forskjellige delområder hvor Sjekk topologi og Sjekk flater har funnet feil. Eksempel: Her er det først kjørt Topologi Sjekk for hele basen. Feila tegnes som røde sirkler. Deretter kjøres Topologi Etabler innenfor området (rektangelet) hvor feila er lokalisert. De 2 andre feila kan oversees i og med at de ligger langs yttergrensa. Hvis det er svært mange feil i basen, for eksempel at mye av topologien og flatene er blitt ødelagt, kan man bli nødt til å etablere topologi og lage flater for hele basen. Eksempel på kommandoer der basen har svært mange feil: Nb! Ta backup av kartbasen før kjøring av operasjoner mot hele basen. Se kapittel 4.1. Ha gode backup-rutiner. 20

21 1. Slett AR5grenser med ett punkt, Baseoperasjoner - Sjekk data i basen - Linje med ett punkt. 2. Slett dobbeltpunkt i AR5grenser, Baseoperasjoner - Slett data fra basen - Slett dobbeltpunkt i linje. 3. Etabler topologi for hele basen. Flatemodul - Topologi Etabler Husk fornuftige innstillings-verdier for topologi. 4. Sjekk topologi på nytt, Topologi Sjekk. 5. Rett resterende feil manuelt. 6. Dann AR5flater på nytt for hele basen når alle topologifeil er rettet Flatemodul - Lag Alle punkt og flatepunkt. 7. Husk og kjør egen kommando for å generere øyer i hele basen Flatemodul Lag Øyer i flater. 8. Sjekk AR5flatene i hele basen med kommando Flatemodul - Sjekk flater. 21

22 5.2. Sjekk og rett egenskaper Egenskapene må kontrolleres før konvertering til SOSI. Kommando Datakontroll sjekker raskt egenskapene og evt. geometri i hele basen. Det anbefales også å kjøre kontrollen regelmessig under ajourholdet og ikke bare som sluttkontroll. Alternativ 1 uten kontroll av geometri: Velg meny Diverse-Baseoperasjoner Datakontroll. Hak av for basen som skal kontrolleres og velg kontrollsett Egenskaper+AR5. Hak av for alle kontroller og kjør kontroll, knapp Utfør. Alternativ 2 med kontroll av geometri: Velg meny Diverse Baseoperasjoner Datakontroll. Hak av for basen som skal kontrolleres og velg kontrollsett GeometriogEgenskaper+AR5. Hak av for alle kontroller og kjør kontroll, knapp Utfør. I tillegg til å sjekke egenskaper, sjekker kontrollen også for flere typer av geometrifeil. Nb! Men kontrollen sjekker ikke for topologi- og flatefeil. For å unngå unødvendige feilmeldinger: Kjør kommando Sjekk-Dobbeltpunkt med verdi «0.001». Legg inn «0.001» i parameterfila GeometriogEgenskaper+AR5.DKF. Rediger fila med Notisblokk. Parameterfila finner du i Common-mappa under GIS/LINE installasjonen. 22

23 Begge kontroller sjekker om egenskapene er iht. objektkatalogen (gjeldene FKB-AR5 produktspesifikasjon). Kombinasjonssjekk av egenskapene Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold inngår også. Se info om egenskapskombinasjonene i kapittel Eksempel resultat uten kontroll av geometri. Feil angis med Eksempel resultat med kontroll av geometri. Feil angis med Trykk på knapp Vis feil for å få lagret meldingene i ei meldingsfil. Meldingsfila er ei tekstfil med filnavn identisk med navnet på kartbasen pluss «_dk». Fila lagres på samme sted som kartbasen. Rett opp feilene ved å gå fra objekt til objekt i meldingsfila. Hvis meldingsfila er lukket, kan du åpne den igjen fra Vis - Vis melding / Feil. Når basen er feilfri ser resultatet slik ut: 23

24 5.3. Eksporter til SOSI AR5-basen skal leveres til Kartverket (Skog og landskap) på SOSI-format. Bruk kommando Import/Eksport SOSI eksport SOSI 4.0 eller nyere. Nb! Velg fane Innstillinger (Fra og med GIS/LINE 5.4.1). Fjern hake foran Slå sammen knutepunkter innenfor ENHET for å unngå «dobbel geometri». Hvis ikke hake fjernes vil eksporten slå sammen knutepunkt som ligger 1-1,5 cm fra hverandre. Korte grenselinjer som er blitt overflødige pga. denne sammenslåinga, vil også bli eksportert. Dette gir «dobbel geometri» på SOSI-fila. Forklaring: Korte grenselinjer finnes ofte langs AR5-basens yttergrense (kommunegrense) og oppstår når det lages kommunebase ved uttrekk fra landsdekkende AR5 i Kartverkets QMS. Det er unødvendig å slå sammen knutepunkt / slette korte linjer i kommunebaser av AR5. Når basene legges tilbake i Kartverkets QMS, forsvinner de korte linjene uansett fordi kommunegrensa ikke danner AR5later. Velg fane Filer, gi et fornuftig navn på eksportfil og start konvertering med knapp Utfør. 24

25 5.4. Sjekk SOSI-fil i SOSI-kontroll SOSI-fila fra GIS/LINE Eksport må sjekkes i SOSI-kontroll. SOSI-kontroll sjekker AR5-egenskapene hver for seg og om kombinasjonen av de 4 markslagsegenskapene er lovlige. Kontrollen sjekker også geometri, topologi og flater. Men vær oppemerksom på at dette ikke er en fullstendig sjekk. SOSI-kontroll kan kjøres som et uavhengig program, men det beste er å kjøre det via kartprogrammet SOSI-vis. SOSI-kontroll /SOSI-vis lastes ned gratis fra Kartverket.no. Når installasjonen er utført, må programmet oppdateres. Dette skjer direkte fra SOSI-vis med kommandoen Versjonskontroll. Spørsmål om Versjonskontroll vil automatisk komme ved første oppstart etter installasjon. Start SOSI-vis og sjekk om det finnes nye oppdateringer ved å trykke på Start kontroll. For nedlasting og installasjon av oppdateringer - trykk Start. Spørsmål om versjonskontroll vil automatisk dukke opp en gang per uke (et tidsintervall som kan endres). Nb! Versjonskontroll kan også startes manuelt i SOSI-vis fra meny Hjelp - Versjonskontroll. 25

26 Ta inn SOSI-fila, meny Fil Åpne filer. Gå til SOSI-kontroll, meny Kontroll SOSI-kontroll. Velg metode og kontroll. Info om FKB produktspesifikasjon (..Objektkatalog FKB-AR5 4.5) skal stå i hodet på SOSI-fila. SOSI-kontroll leser denne informasjonen og vil automatisk stille seg inn på riktig Oppsettmetode, Produktgruppe, Produkt, Kontroller og Valg av kontroller. Hvis SOSI-fila ikke inneholder info om produktspesifikasjon (objektkatalog), vil oppsettmetode være satt til Fritt valg av kontrollparametre. Velg i så fall Produktgruppe FKB 4.5 og Produkt FKB-AR5. Sett Søkeradius dobbel geometri så liten som mulig, dvs.0.001meter. Da unngår man at tett punktregistrering og linjer som ligger nær hverandre, blir angitt som feil. 26

27 Start kontrollen, knapp Avslutt kontrollen, Knapp Sjekk rapporterte feil i kartet. Se bort fra Advarsler! Dobbelklikk på en og en feil i rapportvinduet og SOSI-vis zoomer automatisk til aktuelt objekt. Feilmeldinga Ikke tilslag på objekttype. Sjekk standard for produkt tilsier at en eller flere enkelt-egenskaper er ulovlige eller at kombinasjonen av Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold er ulovlig. Bruk tabellene i kapitlene og for å finne feilen. For å få egenskapsinfo; Trykk på tastaturknappen F6. Eksempel: Her er det dobbeltklikket på feil nr 2 av 3 i kontrollrapporten. (Se skjermdump «1» nedafor.) F6-tast gir egenskapene til flata (se skjermdump «2»). Vha.tabell med lovlige egenskapskombinasjoner ser man at kombinasjonen er ulovlig. Forutsatt at Artype 21 (fulldyrka) er riktig, er 31 (barskog) ulovlig egenskapsverdi for Artreslag. 2 1 F K B - A R Rapporten kan tas inn senere fra meny Kontroll SOSI-kontroll rapport. Nb! Rapporten kan også benyttes direkte i GIS/LINE som «meldingsfil» se nedafor. Rett feila i GIS/LINE. Ta inn rapporten fra SOSI-kontroll i GIS/LINE, meny Vis Vis melding/feil. Bla til mappa der filene fra SOSI-kontroll ligger. Velg fila med etternavn FYS og zoom til hver enkelt feil. Rett feila. Eksporter til SOSI og kjør ny SOSI-Kontroll på nytt. 27

28 6. EGENSKAPSKODER I AR5 Se fullstendig oversikt i AR5 klassifikasjonssystem Klassifikasjon av AR5grenser Vanlige AR5grenser kodes som objekttype ArealressursGrense. AR5grensene skal også kodes med arealressursavgrensningstype Aravgrtype. Aravgrtype - kode Aravgrtype - forklaring 4206 AR5grense mot annet arealressurskartlagt areal 7200 AR5grense mot samferdselsområde 9300 AR5grense mot ikke kartlagt område 9111 AR5grense for lagringsenhet 3310 AR5grense mot isbre 3000 AR5grense mot vann De fleste AR5grensene avgrenser arealressurskartlagte areal på begge sider. Aravgrtype = 4206 vil derfor være den kodeverdien som skal benyttes mest. Men grenser mot for eksempel vatn eller veg, kodes hhv. som Aravgrtype 3000 eller Nb! Fiktive AR5grenser gis objekttype ArealressursGrenseFiktiv og brukes kun for å dele flater som ellers blir veldig store og vanskelig å håndtere i verktøyet. Kommunen vil svært sjelden ha behov for å kode grenser som ArealressursGrenseFiktiv i kontinuerlige ajourhold Klassifikasjon av AR5flater Alle AR5flater kodes som objekttype ArealressursFlate. Hver AR5flate skal klassifiseres iht. AR5 klassifikasjonssystem og gis verdi for hver av de fire AR5-egenskapene: Egenskap korttekst Artype Artreslag Arskogbon Argrunnf Egenskap - fulltekst ArealressursArealtype ArealressursTreslag ArealressursSkogbonitet ArealressursGrunnforhold 28

29 Arealressursflater kan i prinsippet klassifiseres etter flere forskjellige klassifikasjonssystem avhengig av type areal og kartserie (AR5, AR50, AR250). Egenskapen Kartstandard (Arkartstd) forteller hvilket klassifikasjonssystem som er benyttet. For AR5 finnes to lovlige klassifikasjonssystemer. Arkartstd-kode AR5 AR5 enkel Generelt ved kontinuerlig ajourhold per januar 2015: AR5 skal klassifiseres etter klassifikasjonssystem (Arkartstd) AR AR5 EGENSKAPER Oversikt over AR5-egenskapene finnes i tabell 1 i rapporten AR5 klassifikasjonssystem (06/2014), Oversikten finnes også som en «huskelapp» i et format som egner seg til bruk i felt, 29

30 AR5 LOVLIGE KOMBINASJONER Det finnes 106 lovlige kombinasjoner av egenskapene Artype, Artreslag, Arskogbonitet og Argrunnforhold. 20 kombinasjoner beskriver jordbruksarealet (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite). Tabell med alle kombinasjoner finnes på side i produktspesifikasjonen, -AR pdf Eksempel utdrag av tabellen med bebygd, samferdsel og jordbruksareal. 30

31 7. METADATA Utenom AR5-egenskapene som er beskrevet i kapittel 6, skal AR5flater og AR5grenser ha tilleggsinformasjon, såkalt metadata. Se også i AR5 klassifikasjonssystem Kvalitet Alle AR5flater og AR5grenser skal ha egenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. Til dette benyttes egenskapen Kvalitet som deles inn i Målemetode, Nøyaktighet og Synbarhet. MÅLEMETODE Bruk standard SOSI-koder for Målemetode. Se SOSI-dokumentasjon for alle mulige målemetoder. Vanlige målemetoder for AR5grenser Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 15 Utmål fra objekt 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Nb! Digitalisert fra krokering på kart 91 GPS kodemåling, relative målinger (med korreksjonsdata) 92 GPS kodemåling, enkeltmålinger (uten korreksjonsdata 96 GPS fasemåling RTK Nb! Målemetode 81 betyr for AR5: Markslagsgrense digitalisert fra manus som er utarbeidet i felt av fagfolk. Hvordan man lager manuskart er beskrevet i egen veileder: Ved digitalisering av markslagsgrenser fra et usikkert grunnlag (verken fra manuskart eller registreringer ved feltbefaring), skal målemetode 82 benyttes: Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 82 Digitalisert direkte på skjerm Det er unntaksvis at denne målemetoden skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig. 31

32 Vanlige målemetoder for AR5flater, dvs. metoder for klassifisering av markslag Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Nb! Digitalisert fra krokering på kart Målemetode 45 betyr for AR5: Markslag klassifisert ved tolking i ortofoto. Nb! Målemetode 81 betyr for AR5: Markslag klassifisert i felt av fagfolk (Se link til veileder Manuskart på forrige side.) Ved klassifisering av flater fra et usikkert grunnlag (verken manuskart eller feltbefaring), skal målemetode 82 benyttes: Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 82 Digitalisert direkte på skjerm Det er unntaksvis at denne målemetoden skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig. NØYAKTIGHET Nøyaktighet settes kun på AR5grenser, ikke på AR5flater. Nøyaktighet viser nøyaktigheten i cm som aktuell målemetode vil gi på godt definerte detaljer i terrenget. Det er ikke nødvendig å sette en individuell nøyaktighet på hver enkelt AR5grense så lenge grunnlag og metode er uendret. Kravet til «nøyaktige» AR5grenser er 200cm. Det er unødvendig å gi Nøyaktighet bedre enn 200. SYNBARHET Synbarhet nyttes for å angi registreringssikkerhet på AR5grenser og egenskapsnøyaktighet på AR5flater. Identifisering av AR5-objektene krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi usikkerhet bare i tilfeller hvor man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering. Registreringssikkerhet for AR5grenser deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. AR5grensa kan trekkes etter synlige skiller i terrenget, eller fastlegges med normal sikkerhet i gradvise overganger mellom arealer med ulike egenskaper. Det vil ikke være mulig å trekke en vesentlig riktigere AR5grense sjøl om man oppsøker stedet i felt med riktig måleutstyr. Svært usikker registrering: Synbarhet = 3. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper har ikke vært mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente. Hva som man bør forvente må sees i sammenheng med hvilke arealklasser som er involvert. Praktisering av registreringssikkerhet: Ved registrering i felt av fagfolk med rimelig nøyaktig måleutstyr, er hovedregelen å kode registreringen som Sikker. Svært usikker registrering skal benyttes minst mulig og i hovedsak når det er et forbedringspotensiale, for eksempel ved registrering i et dårlig ortofoto eller ved registrering utført av en ukyndig person. Svært usikker registrering kan være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og Skog og landskap), om at registreringen kan og bør forbedres. 32

33 Egenskapsnøyaktighet for AR5flater deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. Arealets egenskaper er bestemt med normal sikkerhet ved hjelp av relevante observasjoner og datakilder. Svært usikker klassifisering: Synbarhet = 3. Man har ikke hatt til rådighet nødvendig informasjon til å bestemme arealets egenskaper med normal sikkerhet. Praktisering av egenskapsnøyaktighet: Ved klassifisering av markslag i felt av fagfolk skal alltid egenskapsnøyaktigheten settes til Sikker (hvis man ikke har vært nødt til å slurve). Svært usikker klassifisering benyttes minst mulig og kun når det er et forbedringspotensial i metode og kompetanse, for eksempel ved tolking fra et mørkt og utydelig område i ortofoto. Svært usikker klassifisering skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og Skog og landskap), om at egenskapsnøyaktigheten kan (og bør) forbedres ved bruk av en annen og bedre metode! KVALITET - EKSEMPEL AR5grense eksempel 1: Digitalisert fra et godt ortofoto. I bildet er det tydelig overgang (grense) mellom to ulike arealer. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. AR5grense eksempel 2: Digitalisert fra et manus som er laget i felt av fagfolk. AR5grense eksempel 3: Digitalisert fra et usikkert grunnlag (ikke manus laget i felt av fagfolk). Derfor målemetode 82. Nøyaktighet 600 og Synbarhet 3 forsterker usikkerheten ved registreringa. 33

34 AR5flate eksempel 1: Klassifisert i felt av fagfolk. AR5flate eksempel 2: Klassifisert fra ortofoto. Det er vanskelig å se hvilket markslag det er på arealet. For å være sikker må klassifisering utføres i felt. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering. Nøyaktighet gis ikke verdi. Det gir ingen mening å oppgi nøyaktighet på klassifisering av flater Dato Tilfelle 1 Nye AR5flater og nye AR5grenser gis samme Datafangst- og Verifiseringsdato. Eksisterende flater som har endret markslag, skal også gis samme Datafangst- og Verifiseringsdato. Endret markslag betyr at minst en av de 4 klassifiseringsegenskapene (arealtype, Treslag, skogbonitet, grunnforhold), er endret. Er registreringene utført med ortofoto som grunnlag, skal Datafangstdato og Verifiseringsdato settes til fotograferingsdatoen. Er registreringene utført fra manuskart laget i felt, skal Datafangstdato og Verifiseringsdato være datoen da registreringene ble gjort. Andre dato-typer skal ikke benyttes, de er blant annet forbeholdt automatiske systemrutiner i forvaltningsverktøyene. Eksempel: Bruk bare Datafangstdato og Verifiseringsdato, se bort fra datotypen Oppdateringsdato. Tilfelle 2 AR5grenser og AR5flater som sjekkes (verifiseres) i felt uten at det er behov for endringer, gis bare ny Verifiseringsdato. Datafangstdato skal ikke endres, men beholdes slik den er. Nb! Når kommunen verifiserer ved befaring i felt skal Målemetode 81 og Opphav (kommunenummer) også legges inn i tillegg til ny Verifiseringsdato. Eksempel: Et areal blir sjekket i felt Forrige klassifiseringa fra 2007 er fortsatt riktig. Det er ikke behov for endringer. Derfor er opprinnelig Datafangstdato beholdt. 34

35 7.3. Opphav Når kommunen endrer eller lager nye AR5grenser og AR5flater, skal objektene kodes med Opphav er lik kommunenummer. Eksempel: Her viser Opphav 0928 at endringa er utført av kommune 0928, Birkenes i Aust-Agder. AR5grenser og AR5flater ajourført av Skog og landskap, har Opphav Skogoglandskap, mens Veg og vann som kommer direkte fra FKB-datasettene, har Opphav hhv. FKB-Veg og FKB-Vann Informasjon Etter at kommunen har ajourført AR5 kontinuerlig i en periode på 4-8 år, vil Skog og landskap ta nytt periodisk ajourhold av hele kommunen. Når Skog og landskap er usikker på om kommunens endringer er riktige, vil AR5grensa / AR5flata bli påført Informasjon. Andre egenskaper endres IKKE. Informasjonen er en standardtekst som legges på egenskapen Informasjon. For AR5grense: For AR5flate: Skog og landskap tror at grensa kan være unøyaktig. Kommunen må sjekke grensa på nytt". "Skog og landskap tror arealet kan være klassifisert feil. Kommunen må sjekke arealet på nytt". Nb! Grenser og flater merket med Informasjon er arealer kommunen MÅ sjekke på nytt. I etterkant av et periodisk ajourhold, vil kommunen bli invitert til nettmøte. På møtet viser Skog og landskap prinsippene for retting av grenser og flater med Informasjon. Se tegneregler for Informasjon i kapittel Registreringsversjon Alle nye grenser og flater skal gis Registreringsversjon. Registreringsversjon er delt inn i Produkt og Versjon. Fra : Produkt settes til FKB-AR5 og Versjon til Eksempel 35

36 8. TEGNEREGLER OG EGENSKAPSSPØRRINGER 8.1. Tegneregler for AR5-ajourhold Utvalgsregisteret AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregisteret AR5_Ajourhold_45.gxt er laget spesielt for ajourhold av AR5 i GIS/LINE. Filene blir oppdatert «i rykk og napp» og lastes ned fra Det benyttes farger for å skille på egenskaper, og tegneutvalgene er gruppert slik at det skal være lett å slå data av og på (vise ikke vise data). Fargen på «vanlige» AR5grenser viser Opphav og registreringssikkerhet (Synbarhet), mens grenser mot hav, ferskvann og veg alltid tegnes med samme farge uavhengig av egenskaper. I AR5flater vil første symbol (arealtype) i signaturen bli tegnet med forskjellige farger for å vise opphav og klassifiseringssikkerhet. De resterende symbolene i signaturen er alltid svarte. Objekttype Opphav Sikkerhet Farge Linje/ Symbol ArealressursGrense aravgrtype 4206 Skog og landskap Sikker Brun ArealressursGrense aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært usikker Rosa ArealressursGrense aravgrtype 4206 Kommune Sikker Grønn ArealressursGrense aravgrtype 4206 Kommune Svært usikker Mørk blå ArealressursGrense, aravgrtype 7200 (samferdselsgrense) ArealressursGrense, aravgrtype 3000 (grense mot hav, ferskvann) ArealressursGrense, aravgrtype 9300, 9111, 3310 Alle Alle Lys Rød Alle Alle Lys blå Alle Alle Svart ArealressursGrense Fiktiv Alle Svart ArealressursFlate Signatur /symboler Skog og landskap Sikker Brunt symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Skog og landskap Svært usikker Rosa symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Kommune Sikker Grønt symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Kommune Svært usikker Blått symbol for arealtype, resten svart 36

37 8.2. Tegnforklaring - utvalgsgruppe OBS Feil-Frittstående punkt Alle frittstående punkt i basen tegnes med røde prikker. Rød prikk forsvinner når punktet går over til flate (flatepunkt). En ferdig redigert AR5-base skal være fullstendig flatedannet uten punktobjekter. Grense med informasjon / Flate med informasjon / Flate-Ortofoto-SværtUsikker. Viser flater og grenser som Skog og landskap har «merket» spesielt i periodisk ajourhold. Skog og landskap vil informere kommunen hvordan de skal sjekke og rette disse i et eget nettmøte når det periodiske ajourholdet er ferdig. Grense med informasjon Rødt kryss i start- og endepunkt viser at AR5grensa inneholder Informasjon. Se også kapittel

38 Flate med informasjon Rød trekant viser at AR5flata inneholder Informasjon. Se også kapittel 7.4. Flate-Ortofoto-SværtUsikker-Opphav Skogoglandskap Rosa trekant viser at AR5flata er klassifisert svært usikkert i ortofoto av Skog og landskap i periodisk ajourhold. 38

39 8.3. Tegnforklaring - slå av og på data Hva som skal tegnes på skjermen styres direkte fra tegnforklaringsvinduet. Vis tegnforklaring ved å velge fane Tegnforklaring i DKA-vinduet. Velg hva du skal vise fra 3 forskjellige nivå: 1) For alle utvalg i hele tegnforklaringa: Høyreklikk på Tegnforklaring og velg kommando fra meny. 2) For en og en utvalgsgruppe: Høyreklikk på aktuell gruppe og velg av/på fra meny. 3) For ett og ett utvalg: Venstreklikk direkte på symbolene / for aktuelt utvalg. Eksempel Vis AR5 uten utvalgsgruppe OBS. Under ajourføring kan det lønne seg å slå av uttegning av data fra OBS. De store symbolene i OBS kan skjule grunnlagsdata som er til hjelp i ajourføringa. Høyreklikk på OBS og velg Tegn av/på. 39

40 8.4. Data som ikke tegnes med AR5-tegneregler Grenser som mangler de obligatoriske egenskapene Synbarhet og Opphav, blir ikke tegnet med tegnereglene for AR5. For å tegne slike: Bruk den generelle «Tegn alt regelen» i GIS/LINE, meny Opptegning Tegn alle kartobjekter / Tegneregel (tegn alle). Husk å tegne flatene uten flatefyll (farger) når denne regelen benyttes. Velg først en passende linjefarge i «tegn alt regel», meny Tegneregel (tegn alle). Klikk deretter valg Tegn alle kartobjekter for å slå på «tegn alt regelen». Eksempel: Uten «tegn alt regel» Med «tegn alt regel» Etter at grensa er tegnet opp med «tegn alt regelen» retter du egenskapene slik at de blir iht. produktspesifikasjonen. Tegnereglene for AR5 vil da også tegne disse. 40

41 8.5. Lage egenskapsspørringer Tegnforklaringa for AR5 viser noen viktige egenskaper som vil være nyttig under ajourføringa. For å vise mer fra AR5-basen må man enten bruke GIS/LINE analysemodul, eller lage nye tegneutvalg med utgangspunkt i utvalgsregisteret, AR5_Ajourhold_45.gxu. Det å lage spørringer i analysemodulen gir best resultat, men ofte er det «godt nok» å få vist utvalgte objekt fra et tegneutvalg. Eksempler på nye tegneutvalg: 1 Finne flater som i periodisk ajourhold, er klassifisert svært usikkert av Skog og landskap og som i tillegg er større enn 10 dekar. Løsning: Vis tegnforklaring i utvalgsvinduet (DKA-vinduet) Rediger videre på utvalgsregelen som viser alle flater som er klassifisert svært usikkert av Skog og landskap. Høyreklikk på utvalg Flate-Ortofoto-SværtUsikker-Opphav Skogoglandskap. Klikk på meny Rediger utvalgsregel. Legg inn ei ny utvalgslinje med Operator AND i forgående linje. Husk at arealet er i kvm i basen (10 dekar = 10000). Tegnforklaringa ved opptegning av hele basen ser slik ut: I denne basen er det 34 flater av denne kategorien som er større enn 10 dekar. Nb! Husk å slette utvalgslinje Areal > når du er ferdig. 41

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8 NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8 Innhold INNHOLD... 1 INNLEDNING... 6 INFO OM GEMINI 3D TERRENG & ENTREPRENØR 8.0... 7 MSI SETUP... 8 SPRÅK OG MARKED... 9 LISENSLÅS... 10 APPLIKASJONSLAG...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130)

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION Brukerveiledning KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION er et program som brukes til sentral styring av elektroniske skyteskiver fra Kongsberg Target Systems SYSTEMKRAV

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer