Enkelt-slider for induksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt-slider for induksjon"

Transkript

1 V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Modellnummeret tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Type Modellnr. GK36TIS/C/F 008, GK46TISC/F/U 027, GK46TIXS/C/F 009, Modellavhengige forskjeller er nevnt i teksten. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innhold 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Enhetsspesifikke sikkerhetshenvisninger Ansvarsfraskrivelse Henvisninger om bruk Kassering Første igangsetting Hvor er merkeskiltet? Apparatet ditt Apparatoversikt Betjenings- og visningselementer Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Kjelegjenkjenning Kokekar Betjening Slå enheten av og på Still inn kokesonen Oversikt effekttrinn Slå av en kokesone Restvarmevisning Holde-varm-nivå Smeltefunksjon Putrefunksjon PowerPlus Oppkokingsautomatikk Innkoplingstid Timer Barnesikring Gjenopprettingsfunksjon Kokepause Vaskevern

4 5 Vedlikehold og ettersyn Rengjøring Forstyrrelser og feilmeldinger Dette gjør du når Merknader 37 8 Stikkordsliste 38 9 Reparasjonservice 39 4

5 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ignoreres, kan det forårsake personskader, skader på apparatet eller skader på innretningen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering. Informasjon om bruksanvisningen. Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta i bruk apparatet først etter at bruksanvisningen er lest! Dette apparatet er ikke laget for bruk av personer (også barn) med begrensede fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre de overvåkes av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller har fått instrukser av denne personen om hvordan apparatet skal brukes. Hold øye med barn så de ikke leker med apparatet. Hvis strømtilkoplingsledningen for dette apparatet skades, må den skiftes av produsenten eller produsentens kundeservice, eller av en person med lignende kvalifikasjoner, for å unngå farer. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Enhetsspesifikke sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: Dersom det er sprekker i overflaten må enheten slås av og kobles fra strømnettet for å unngå mulige elektriske støt. ADVARSEL: Enheten, og deler av den som kan berøres, blir varme når den er i bruk. Vær forsiktig for å unngå å berøre varmeelementer. Barn under 8 år må holdes unna, dersom de ikke er under konstant oppsikt. Bruk aldri en damprengjører. Gjenstander av metall, som f.eks. kniver, gafler, skjeer, lokk og aluminiumsfolie, skal ikke legges på komfyrtoppen, da de kan bli varme. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: Lages det mat med fett eller olje på komfyrtoppen uten oppsikt, kan det være farlig og føre til brann. Forsøk ALDRI å slukke brannen med vann, men slå av enheten og dekk flammene forsiktig til med for eksempel et lokk eller et slukketeppe. ADVARSEL: På grunn av brannfare, skal det aldri lagres gjenstander på komfyrtoppen. Enheten skal ikke slås av og på med et eksternt koblingsur eller et separat fjernfunksjonssystem. Etter bruk skal komfyrtoppen slås av med regulerer- og/eller styreinnretningen, og ikke bare med kjelegjenkjenningen. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Ansvarsfraskrivelse Reparasjoner, endringer eller modifikasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal bare utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. Ikke forskriftsmessige reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på apparatet og på innretningen samt til driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller i tilfelle en reparasjon, må du følge anvisningene i kapitlet Reparasjonsservice. Ta kontakt med vår kundeservice ved behov. Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet: Spyl aldri apparatet med vann. Vann som trenger inn kan føre til skader på apparatet. Ta godt vare på denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. Hvis apparatet selges eller gis bort til en tredjepart, skal bruksanvisningen og installasjonsveiledningen alltid følge med apparatet. Apparatet er laget for tilberedning av mat i husholdninger. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som skyldes annen bruk eller feil bruk. 1.5 Henvisninger om bruk Enheten tilsvarer de anerkjente reguleringene for teknikk og de gjeldende sikkerhetsforskriftene. Korrekt omgang med maskinen er likevel en forutsetning for å unngå skader og uhell. Ta vennligst hensyn til henvisningene i denne bruksanvisningen. De oppvarmede overflatene forblir varme i lengre tid etter at de er slått av, og kjøles langsom ned til romtemperatur. Vent tilsvarende lenge før du for eksempel begynner med rengjøring av enheten. Slå enheten av ved overoppheting og la den kjøle helt ned. Bråkjøl aldri med kaldt vann! Dersom det ikke er mulig å betjene enheten lenger, skrur du ut sikringene eller slår av sikringsautomaten. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Ikke gå eller stå på enheten. Ikke still varme kokekar på rammen, det kan skade silikonfugene. Før hver bruk, se etter at bunnen til kokekaret samt overflaten til komfyrtoppen er rene og tørre. Ikke gjør skjære- eller klargjøringsarbeid på overflaten, og unngå at harde gjenstander støter kraftig mot den. Ikke trekk kokekar over overflaten. Pass på at det ikke kommer sukkerholdige matvarer eller safter på varme kokesoner. Det kan skade overflaten. Dersom det likevel skulle komme sukkerholdige matvarer eller safter, fjern dem omgående med en rengjøringsskrape for glasskeramikk (mens de enda er varme). Ikke slipp enheten av syne mens den er i drift. Hold husdyr unna maskinen. Induksjonskomfyrtopper skaper et høyfrekvent elektromagnetisk felt rundt komfyrtoppen. Helt inntil komfyrtoppene kan det i ugunstige forhold føre til negativ påvirkning av eller føre til feilfunksjoner for pacemakere, høreapparater eller også metalliske implantater. Forsøk har vist at det under normale omstendigheter ikke er noen risiko for personer med pacemaker. Dersom du som bruker av en pacemaker (eller et høreapparat eller andre implantater) vil forsikre deg om at det ikke vil oppstå noen problemer i forbindelse med bruken av enheten, bør du ta kontakt med det kompetente medisinske fagsenteret som har ansvar for dette, for å få inngående informasjon om temaet. 10

11 1 Sikkerhetshenvisninger 1.6 Kassering Emballasje Fare for kvelning! Emballasjedeler (f.eks. folier og styropor) kan være farlig for barn. Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn. Emballasjematerialet er merket og skal resirkuleres og kasseres på en miljøvennlig måte. Demontering Trekk kontakten ut av veggkontakten eller la en elektriker demontere tilkoblingen. Kutt deretter strømledningen på apparatet. Sørg for at apparatet ikke kan brukes etter demontering. Kassere apparatet Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det betyr at kassering av apparatet i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med den ansvarlige etaten i kommuneadministrasjonen, med det lokale renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller forhandleren der du har kjøpt apparatet, for å få informasjon om håndtering, gjenbruk og gjenvinning av produktet. 11

12 2 Første igangsetting Enheten skal kun monteres og koples til strømmen i følge den separate installasjonsveiledningen. Få en installatør med konsesjon, eller en elektriker, til å utføre det nødvendige arbeidet. I løpet av de første timene en kokesone er på, kan det utvikle seg en forstyrrende lukt. Dette er normalt for enheter som er nye fra fabrikken. Pass på at det er god ventilasjon. 2.1 Hvor er merkeskiltet? Merkeskiltet og tilkoblingsskilet er på baksiden av komfyrtoppen Merkeskilt med fabrikasjonsnummer (FN) 2 Tilkoblingsskilt Et andre merkeskilt leveres med, og bør festes på innbyggingsmøbelet eller komfyrtoppen. Noter fabrikasjonsnummeret (FN) til enheten på den siste siden i denne bruksanvisningen. 12

13 3 Apparatet ditt 3.1 Apparatoversikt GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF 1 kokesone ø 250 mm 1 kokesone ø 210 mm 1 kokesone ø 145 mm GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIXSC, GK46TIXSF 1 kokesone ø 210 mm 2 kokesone ø 180 mm 1 kokesone ø 145 mm 13

14 3 Apparatet ditt 3.2 Betjenings- og visningselementer Taster Apparat PÅ/AV 0 Slider (innstilling av effekttrinn) P PowerPlus Kokepause PÅ/AV og gjenopprettingsfunksjon Vaskevern PÅ/AV Velge kokesone Driftstid/timer Display 1 Effekttrinn til kokesonen 2 Utvalgspunkt: Kokesone valgt 3 Driftstid aktivert 4 Kokesonetilordning for driftstiden 5 Driftstid/timer 6 Pause aktivert/gjenoppretting av lagrede innstillinger mulig 7 Vaskevern aktivert 14

15 3 Apparatet ditt 3.3 Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Induksjonskomfyrtopper fungerer vesentlig annerledes enn konvensjonelle komfyrtopper eller kokeplater. Induksjonsspolen som befinner seg under glasskeramikken skaper et hurtig vekslende magnetfelt, dette varmer opp den magnetiserbare bunnen til kokekaret direkte. Glasskeramikken blir kun varmet opp av det varme kokekaret. Fjernes kokekaret fra kokesonen, avbrytes effekttilførselen med en gang. Induksjonskomfyrtopper: reagerer svært hurtig finregulerbare effektive energieffektive sikre Forutsetningen for å kunne arbeide med en induksjonskomfyrtopp, er at man bruker kokekar med magnetiserbare bunner. 3.4 Kjelegjenkjenning Alle kokesonene er utstyrt med kjelegjenkjenning. Den kjenner igjen egnete, induksjonstilpassete kokekar med magnetiserbare bunner. Dersom kokekaret fjernes under drift eller det brukes uegnete kokekar, blinker avvekslende med det valgte effekttrinnet. Dersom det ikke stilles et egnet kokekar på kokesonen i løpet av de 10 minuttene kjelegjenkjenningen varer, slås kokesonen av veksler visningen fra til slås enheten av etter 10 sekunder, dersom ingen andre kokesoner er slått på. 15

16 3 Apparatet ditt 3.5 Kokekar Egnete kokekar Kun kokekar med en bunn som kan magnetiseres er egnet til bruk for matlaging på induksjonsfelt. Dette kan kontrolleres på følgende vis: En magnet blir hengende overalt på bunnen til kokekaret. Ved kokesonen lyser det innstilte effekttrinnet, og ikke vekslende med effekttrinnet. Ikke varm opp uegnete kokekar ved hjelp av metallplater eller lignende. Det kan skade komfyrtoppen. Energisparende matlagning Ta hensyn til det følgende for et mest mulig effektivt opptak av energi og jevn varmefordeling: Bunnen til kokekaret må være ren, tørr og må ikke være ru. Still kokekaret midt på kokesonen. Bruk tette lokk. Tilpass fyllmengden til diameteren på kokekaret. 16

17 3 Apparatet ditt Kokekar med belegg Kokekar med belegg må aldri varmes opp med et effekttrinn på over. Ellers kan belegget bli for varmt og ta skade. Bruk maksimalt effekttrinn 9 til å steke med. Ikke bruk stekepanner med belegg med PowerPlus. Lyder mens enheten er i bruk Kokekarene kan lage lyder mens enheten er i bruk. Dette er ikke tegn på at noe er galt. Funksjonen til enheten blir ikke påvirket. Lydnivået er avhengig av kokekarene som er i bruk. Et svært høyt lydnivå kan utbedres ved at man skifter ut kokekarene. 17

18 4 Betjening Betjeningen er den samme for alle kokesonene. Når enheten er av, er alle visningene mørke (stand-by modus), unntatt restvarmevisningen, når en kokesone fortsatt er varm. 4.1 Slå enheten av og på Koble til enheten: Hold tasten inne i ca. 1 sekund. I alle displayene til effekttrinnene blinker. Dersom det ikke angis mer, slås enheten av etter ca 10 sekunder av sikkerhetsårsaker. Koble fra enheten: Trykk på tasten. 4.2 Still inn kokesonen Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. I det tilsvarende displayet for effekttrinn blinker. Utvalgspunktet for denne kokesonen lyser. Trykk på slideren eller beveg den for å stille inn effekttrinn. Innstillingene for en kokesone kan bare endres når det tilhørende utvalgspunktet lyser. Så snart utvalgspunktet slokner må kokesonen velges på nytt. 18

19 4 Betjening 4.3 Oversikt effekttrinn Effekttrinn Kokeforløp Praktisk bruk L Holde varm Sauser, ferdige retter ved 65 C 1 Smelte, Smør, sjokolade, gelatin, saus 2 forsiktig oppvarming 3 Svelle Ris 4 Småkoke, Grønnsaker, poteter, saus, frukt, fisk 5 redusere, dampe 6 Småkoke, surre Deigvarer, supper, grytesteik 7 forsiktig steking Røsti, omeletter, panerte stekevarer, stekepølse 8 Steke, frittere Kjøtt, pommes frites 9 Het steking Biff P hurtig oppvarming Oppkoking av vann 4.4 Slå av en kokesone Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Utvalgspunktet for denne kokesonen lyser. Trykk på 0 på slideren. Dersom det ikke gis videre angivelse, og de andre kokesonene er av, slås enheten av etter 10 sekunder. 4.5 Restvarmevisning Visningen lyser så lenge det er fare for forbrenning etter at enheten er slått av. 4.6 Holde-varm-nivå Holde-varm-nivået holder ferdige retter varme, ved ca 65 C. Den er mellom effekttrinnene og. 19

20 4 Betjening 4.7 Smeltefunksjon Med smeltefunksjonen kan man smelte f.eks. smør, sjokolade eller honning ved ca. 40 C på en skånsom måte. Slå på smeltefunksjonen Hold inn trinn i 2 sekunder på glidebryteren. I effekttrinnindikatoren lyser to tverrbjelker. Slå av smeltefunksjonen Still inn ønsket effekttrinn med glidebryteren. 4.8 Putrefunksjon Med putrefunksjonen kan man trekke f.eks. pølser, kjøttboller eller fylt pasta ved ca. 90 C (under kokepunktet). Slå på putrefunksjonen Hold inn trinn i 4 sekunder på glidebryteren. I effekttrinnindikatoren lyser tre tverrbjelker. Slå av putrefunksjonen Still inn ønsket effekttrinn med glidebryteren. 20

21 4 Betjening 4.9 PowerPlus Alle kokesonene er utstyrt med effektforsterkeren PowerPlus. Når PowerPlus er slått på, arbeider den valgte kokesonen med ekstra høy effekt i 10 minutter. Med PowerPlus kan f.eks. en større mengde vann varmes opp. Koble inn PowerPlus Trykk tasten for ønsket kokesone. Trykk 2 lett på P -slideren. lyser i displayet. Etter 10 minutter kobles det automatisk tilbake til effekttrinn. PowerPlus avbrytes hvis kokekaret fjernes. PowerPlus fortsetter igjen så snart kokekaret sette på kokesonen igjen. Avbryte PowerPlus før tiden Trykk tasten for ønsket kokesone. Trykk på ønsket effekttrinn på slideren. 21

22 4 Betjening Power Management GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF Det er ikke mulig å bruke PowerPlus samtidig i kokesonene 1 og 2. Hvis PowerPlus aktiveres for begge kokesonene, reduseres effekten til kokesonen som ble innstilt først. Kokesone 3 kan brukes med PowerPlus uavhengig av 1 og 2. PowerPlus ved kokesone maks. tilgjengelig effekttrinn for kokesone Hvis effekttrinnet økes over verdiene som er angitt ovenfor, kobles PowerPlus ut. 22

23 4 Betjening GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIXS, GK46TIXSC, GK46TIXSF A B PowerPlus kan ikke brukes samtidig på begge kokesonene til en gruppe (A eller B). Hvis PowerPlus aktiveres for begge kokesonene som en gruppe, reduseres effekten til kokesonen som ble innstilt først. PowerPlus ved kokesone Gruppe A * PowerPlus ved Gruppe B * kokesone * Maks. tilgjengelige effekttrinn ved kokesoner Hvis effekttrinnet økes over verdiene som er angitt ovenfor, kobles PowerPlus ut. 23

24 4 Betjening 4.10 Oppkokingsautomatikk Hold oppsyn med maten i løpet av tiden for oppkokingsautomatikken. Fare for at det koker over, brennes fast og tar fyr! Alle kokesonene er utstyrt med en oppkokingsautomatikk som kan kobles til om ønsket. Med denne funksjonen arbeider en kokesone en bestemt tid (se tabell) med effekttrinn 9. Etter denne tiden veksles det automatisk tilbake til innstilt effektnivå. Oppkokingsautomatikken må aktiveres på nytt hver gang en kokesone blir slått på. Effekttrinn Oppkokingstid i min:s 0:40 1:15 2: :15 7:15 2:00 3:15 Velges det et høyere effekttrinn i løpet av oppkokingsautomatikken, blir den nye lengden automatisk gyldig. Slå på oppkokingsautomatikken Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Hold inne det ønskete effekttrinnet på slideren i 3 sekunder. Så lenge oppkokingsautomatikken er aktiv, lyser det vekslende og effekttrinnet i displayet. Etter oppkokingsautomatikk-forløpet reduseres varmeeffekten til det valgte effekttrinnet igjen. Slå av oppkokingsautomatikken tidlig Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Still inn et lavere effekttrinn med slideren. 24

25 4 Betjening 4.11 Innkoplingstid Pass på under innkoplingstiden. Fare for at det koker over, brennes fast og tar fyr! Innkoplingstid muliggjør at en kokesone slås av automatisk etter en innstilt tid (1 99 minutter). Still inn innkoplingstid Still inn ønsket kokesone. Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på tasten. På displayet står det : Det andre sifferet blinker. Lyspunktet på kokesonetilordningen blinker. Symbolet lyser. Still inn det andre sifferet for innkoplingstiden. Trykk på tasten. Det første sifferet blinker. Still inn det første sifferet for innkoplingstiden. Trykk på tasten. Innkoplingstiden starter. Endre innkoplingstid Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Gjenstående innkoplingstid for den valgte kokesonen vises. Trykk på tasten. Endre det andre sifferet for innkoplingstiden med slideren. Trykk på tasten. Endre det første sifferet for innkoplingstiden med slideren. Trykk på tasten. Den endrede innkoplingstiden starter. 25

26 4 Betjening Slå av innkoplingstiden tidlig Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på tasten. Still inn det andre sifferet for innkoplingstiden med slideren til. Trykk på tasten. Still inn det første sifferet for innkoplingstiden med slideren til. Trykk på tasten. Kokesonen er fortsatt på. Innkoplingstiden er over Etter at innkoplingstiden er over velges den tilordnede kokesonen automatisk slås den tilordnede kokesonen av høres et lydsignal blinker, symbolet og effektnivå. Slå av lydsignalet og displayene ved å trykke på hvilken som helst tast. Flere innkoplingstider Dersom innkoplingstider er innstilt for flere kokesoner, vises den korteste innkoplingstiden i displayet så lenge det ikke er valgt ut en kokesone. lyser det tilsvarende lyspunktet for kokesonetilordningen. lyser symbolet for hver kokesone med innstilt innkoplingstid. For å vise en annen innkoplingstid: Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. 26

27 4 Betjening 4.12 Timer Timeren fungerer som en eggeklokke (1 99 minutter). Den kan kun brukes når ingen av kokesonene er i bruk. En kokesone kan tas i bruk mens timeren er i gang. Men det kan ikke stilles inn en innkoplingsstid. Still inn timer Koble til enheten. Trykk på tasten. På displayet står det : Det andre sifferet blinker. Still inn det andre sifferet for timeren. Trykk på tasten. Det første sifferet blinker. Still inn det første sifferet for timeren. Trykk på tasten. Timeren starter. Endre timeren Koble til enheten. Trykk på tasten. Tiden som er igjen for timeren vises. Endre det andre sifferet for timeren med slideren. Trykk på tasten. Endre det første sifferet for timeren med slideren. Trykk på tasten. Den endrede timeren starter. 27

28 4 Betjening Slå av timeren tidlig Dersom ingen kokesone er i bruk: Slå enheten på og av igjen. Dersom en kokesone er i bruk: Trykk på tasten. Still begge siffrene med slideren etter hverandre til. 28

29 4 Betjening 4.13 Barnesikring Barnesikringen skal sikre at enheten ikke slås på utilsiktet. Slå på barnesikringen Koble til enheten. Ingen av kokesonene kan være på. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Trykk på tasten igjen. Det høres et lydsignal. I alle displayene til effekttrinnene lyser i 10 sekunder. Betjening ved aktiv barnesikring Koble til enheten. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Barnesikringen er forbikoblet. Videre betjening som vanlig. Etter at en kokesone slås av, aktiveres barnesikringen igjen automatisk. Slå av barnesikringen Koble til enheten. Ingen av kokesonene kan være på. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Trykk på tasten igjen. Det høres et dobbelt lydsignal. I alle displayene til effekttrinnene blinker i 10 sekunder. 29

30 4 Betjening 4.14 Gjenopprettingsfunksjon Dersom enheten slås av utilsiktet, kan innstillingene gjenopprettes i løpet av 6 sekunder. Koble til enheten. Lyspunktet ved tasten blinker. Trykk på tasten Kokepause Med denne funksjonen kan alle påslåtte kokesoner temporært settes til effekttrinn i opp til 10 minutter. Driften kan fortsette med de tidligere innstillingene etter en kokepause. Trykk på tasten. Lyspunktet ved tasten lyser. Endre effekttrinn for de påslåtte kokesonene til. Innkoplingstiden stoppes. Timeren fortsetter. Alle tastene, unntatt, og er inaktive. Avsluttes ikke kokepausen innen 10 minutter, slås enheten helt av. Trykk på tasten igjen for å fortsette. Kokesonene drives videre med de tidligereinnstillingene. 30

31 4.16 Vaskevern 4 Betjening Denne funksjonen hindrer en utilsiktet endring av effekttrinn, når f.eks. en klut beveges over betjeningsfeltet. Trykk på tasten. Lyspunktet ved tasten lyser. Ved at man trykker på tasten igjen, eller automatisk eller 30 sekunder, slås vaskevernet av. Enheten kan slås av når som helst ved at man trykker på tasten. 31

32 5 Vedlikehold og ettersyn Rengjør enheten når den bare er varm, ellers er det fare for forbrenninger. 5.1 Rengjøring Rengjør kokesonene etter hver gangs bruk, da unngår man at rester brenner seg fast. Inntørket og innbrent smuss er vanskeligere å fjerne. Feil håndtering under rengjøringen kan føre til at dekor eller overflater skades. Rengjør aldri glasskeramikkoverflater med skurende rengjøringsmidler, skrapende universalskuresvamper, stålull osv. Det kan skade overflaten. Bruk kun en myk klut eller svamp med vann og et egnet rengjøringsmiddel til den daglige rengjøringen. Ta hensyn til henvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Det anbefales å bruke rengjøringsmidler med beskyttelsevirkning. Sterkt fastbrent smuss som f.eks. melk som har kokt over kan fjernes fra varm ovn med en rengjøringsskrape for glasskeramikk. Ta hensyn til henvisningene fra produsenten av rengjøringsskrapen. Fjern sterkt sukkerholdige matvarer som f.eks. syltetøy som har kokt over med en rengjøringsskrape for glasskeramikk mens det er varmt. Ellers kan glasskeramikkoverflaten bli skadet. Fjern smeltet kunststoff mens det er varmt med en rengjøringsskrape for glasskeramikk. Ellers kan glasskeramikkoverflaten bli skadet. Fjern kalkflekker når enheten er kald, med en liten mengde kalkløsende middel (f.eks. eddik, sitronsaft, kalkfjerner). Tørk deretter av med en fuktig klut. 32

33 6 Forstyrrelser og feilmeldinger 6.1 Dette gjør du når... enheten fungerer ikke og alle visningene er mørke Mulig årsak En sikring eller sikringsautomaten i leiligheten eller huset er defekt. Sikringen eller sikringsautomaten ryker flere ganger. Avbrudd i strømtilførselen. Utbedring Erstatt sikringen. Slå på sikringsautomaten igjen. Ring kundeservice. Kontroller strømtilførselen. blinker i visningen, vekselsvis med effekttrinnet Mulig årsak Kokekaret er ikke egnet for induksjon. Kokekaret er for lite for den valgte kokesonen. Utbedring Bruk egnete, magentiserbare kokekar, se avsnittet Kokekar. Velg passende kokekar for kokesonen. lyser i displayene Mulig årsak Barnesikringen er aktivert. Utbedring Ta hensyn til betjening med barnesikring, se kapittel Betjening. Slå av barnesikringen. 33

34 6 Forstyrrelser og feilmeldinger et konstant lydsignal høres, i et display blinker og enheten slås av Mulig årsak En tast eller slider ble holdt inne i mer enn 10 sekunder. Gjenstander (panner, boller osv) ble satt på betjeningsfeltet. Mat som har kokt over havnet på betjeningsfeltet. Utbedring Fjern gjenstand eller det som har kokt over. Sett enheten i drift som vanlig igjen. i displayet blinker vekselvis og. Mulig årsak Den automatiske sikkerhetsutkoplingen ble utløst. Utbedring Slå på kokesonene igjen ved behov. Når en kokesone er på over lengre tid, uten at innstillingene endres, slår enheten kokesonen automatisk av. Stekesonen kobles ut avhengig av hvilket effekttrinn som er innstilt. Effekttrinn L Oppkokingstid i h:min 2:00 8:30 6:30 5:30 4:30 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 34

35 6 Forstyrrelser og feilmeldinger i displayet blinker Mulig årsak Overtemperaturbeskyttelsen til en kokesone ble utløst. Utbedring La kokesonen kjøle seg ned. Kok videre med en annen kokesone. Kontroller kokekaret. i displayet blinker Mulig årsak Avbrudd i strømtilførselen. Utbedring Kvitter for visningen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Sett enheten i drift som vanlig igjen. lyser i displayene og Mulig årsak Utbedring En gjenstand under komfyrtoppen hindrer ventilasjonen, f.eks. papir. Defekt ventilasjon. Fjern gjenstanden(e) i skuffen under komfyrtoppen. Kvitter for feilen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Sett enheten i drift som vanlig igjen etter 10 minutter. Skriv ned feilnummeret. Skriv ned FN-nummeret til enheten, se merkeskilt. Ring kundeservice. 35

36 6 Forstyrrelser og feilmeldinger lyser i displayene eller og et tall lyser Mulig årsak Det har opptrådd en intern feil. Utbedring Skriv ned feilnummeret. Skriv ned FN-nummeret til enheten, se merkeskilt. Ring kundeservice. 36

37 7 Merknader 37

38 8 Stikkordsliste A Ansvarsfraskrivelse Apparatoversikt B Barnesikring Betjening Betjeningselementer D Display E Effekttrinn «L» , 20 «P» Oversikt Energisparende matlagning Enhet Slå av , 40 Slå på , 40 Ettersyn F Fabrikasjonsnummer (FN) , 39 Feil Feilmeldinger G Gjenopprettingsfunksjon Gyldighetsområde H Henvisninger om bruk Holde-varm-nivå I Innkoplingstid K Kassering Demontering Emballasje Kassere apparatet Kjelegjenkjenning Kokekar Kokepause Kokesone , 40 Kort veiledning L Lyder mens enheten er i bruk M Merkeskilt , 39 Modellnr O Oppkokingsautomatikk Oppstart P Power Management PowerPlus Putrefunksjon R Rengjøring Reparasjonservice Restvarmevisning , 19 S Sicherheitsabschaltung Übersicht Sikkerhetshenvisninger Enhetsspesifikke Generelle Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Smeltefunksjon Symboler T Taster Type V Vaskevern Vedlikehold

39 9 Reparasjonservice I kapittelet Forstyrrelser og feilmeldinger, kan du få hjelp til å utbedre små forstyrrelser selv. Da trenger du ikke hjelp av en service-tekniker, og sparer dermed den kostnaden. Når du tar kontakt med oss på grunn av en forstyrrelse eller bestilling, oppgi alltid fakrikasjonsnummeret (FN) og betegnelsen for enheten din. Skriv opp disse opplysningene her, og også på serviceklistremerket som ble levert med enheten. Lim det fast på en godt synlig plass, eller i telefonboken din. FN Enhet Disse opplysningene finner du på garantibeviset, originalregningen og på merkeskiltet til enheten din. 39

40 Kort veiledning Les først sikkerhetshenvisningene i bruksanvisningen! Koble til enheten. Hold tasten inne i ca. 1 sekund. Stille inn kokesone Trykk tasten for ønsket kokesone. Utvalgspunktet til denne kokesonen lyser. Trykk på eller trekk over slideren for å velge effekttrinnet. Eller P Trykk 2 ganger for å varme opp mye vann på kort tid. Slå av en kokesone Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på 0 på slideren. Slå av enheten Trykk på tasten. V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, CH-6301 Zug J

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon Wok Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Induksjon Maxi-Flex med display

Induksjon Maxi-Flex med display V-ZUG Ltd Komfyrtopp i glasskeramikk Induksjon Maxi-Flex med display Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon med komfortkoking. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon med komfortkoking. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon med komfortkoking Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Brukerveiledning Toptronic enkelt-slider. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Toptronic enkelt-slider. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Toptronic enkelt-slider Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Toptronic multi-slider

Toptronic multi-slider V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Toptronic multi-slider Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DI-SM12 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT HÅNDBOK Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS Kjære kunde Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell SL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell-Combi XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6316 KM 6319 KM 6321 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter no Bruksanvisning 74 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatene kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.bauknecht.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70 Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning Espressoautomat ES 70 1 Forberedelse / Preparation 1 2 3 4 POWER COFFEE MANUAL 5 6 7 8 POWER COFFEE POWER COFFEE Espressobrygning / Making the espresso 1 2 3 4

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5902 CLOUD 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 319252N.fm Page 67 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av din nye platetopp. Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 / KM 6383 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 NO Betjenings- og installasjonsveiledning for induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 2 Innholdsfortegnelse Forsvarlig bruk av koketoppen...4 Beholdere...7 Forsvarlig installasjon av koketoppen...8 Enkel bruk

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring av koketoppen - kontrollert koking - sparer inntil 40 % energi - tar aktivt vare på næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maten

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5901 MOOD 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne brukerhåndboken. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Dampkoker Steam S Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5903 SKY B=90 CM STÅL 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer