Enkelt-slider for induksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt-slider for induksjon"

Transkript

1 V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Modellnummeret tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Type Modellnr. GK36TIS/C/F 008, GK46TISC/F/U 027, GK46TIXS/C/F 009, Modellavhengige forskjeller er nevnt i teksten. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innhold 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Enhetsspesifikke sikkerhetshenvisninger Ansvarsfraskrivelse Henvisninger om bruk Kassering Første igangsetting Hvor er merkeskiltet? Apparatet ditt Apparatoversikt Betjenings- og visningselementer Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Kjelegjenkjenning Kokekar Betjening Slå enheten av og på Still inn kokesonen Oversikt effekttrinn Slå av en kokesone Restvarmevisning Holde-varm-nivå Smeltefunksjon Putrefunksjon PowerPlus Oppkokingsautomatikk Innkoplingstid Timer Barnesikring Gjenopprettingsfunksjon Kokepause Vaskevern

4 5 Vedlikehold og ettersyn Rengjøring Forstyrrelser og feilmeldinger Dette gjør du når Merknader 37 8 Stikkordsliste 38 9 Reparasjonservice 39 4

5 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ignoreres, kan det forårsake personskader, skader på apparatet eller skader på innretningen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering. Informasjon om bruksanvisningen. Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta i bruk apparatet først etter at bruksanvisningen er lest! Dette apparatet er ikke laget for bruk av personer (også barn) med begrensede fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre de overvåkes av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller har fått instrukser av denne personen om hvordan apparatet skal brukes. Hold øye med barn så de ikke leker med apparatet. Hvis strømtilkoplingsledningen for dette apparatet skades, må den skiftes av produsenten eller produsentens kundeservice, eller av en person med lignende kvalifikasjoner, for å unngå farer. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Enhetsspesifikke sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: Dersom det er sprekker i overflaten må enheten slås av og kobles fra strømnettet for å unngå mulige elektriske støt. ADVARSEL: Enheten, og deler av den som kan berøres, blir varme når den er i bruk. Vær forsiktig for å unngå å berøre varmeelementer. Barn under 8 år må holdes unna, dersom de ikke er under konstant oppsikt. Bruk aldri en damprengjører. Gjenstander av metall, som f.eks. kniver, gafler, skjeer, lokk og aluminiumsfolie, skal ikke legges på komfyrtoppen, da de kan bli varme. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: Lages det mat med fett eller olje på komfyrtoppen uten oppsikt, kan det være farlig og føre til brann. Forsøk ALDRI å slukke brannen med vann, men slå av enheten og dekk flammene forsiktig til med for eksempel et lokk eller et slukketeppe. ADVARSEL: På grunn av brannfare, skal det aldri lagres gjenstander på komfyrtoppen. Enheten skal ikke slås av og på med et eksternt koblingsur eller et separat fjernfunksjonssystem. Etter bruk skal komfyrtoppen slås av med regulerer- og/eller styreinnretningen, og ikke bare med kjelegjenkjenningen. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Ansvarsfraskrivelse Reparasjoner, endringer eller modifikasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal bare utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. Ikke forskriftsmessige reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på apparatet og på innretningen samt til driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller i tilfelle en reparasjon, må du følge anvisningene i kapitlet Reparasjonsservice. Ta kontakt med vår kundeservice ved behov. Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet: Spyl aldri apparatet med vann. Vann som trenger inn kan føre til skader på apparatet. Ta godt vare på denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. Hvis apparatet selges eller gis bort til en tredjepart, skal bruksanvisningen og installasjonsveiledningen alltid følge med apparatet. Apparatet er laget for tilberedning av mat i husholdninger. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som skyldes annen bruk eller feil bruk. 1.5 Henvisninger om bruk Enheten tilsvarer de anerkjente reguleringene for teknikk og de gjeldende sikkerhetsforskriftene. Korrekt omgang med maskinen er likevel en forutsetning for å unngå skader og uhell. Ta vennligst hensyn til henvisningene i denne bruksanvisningen. De oppvarmede overflatene forblir varme i lengre tid etter at de er slått av, og kjøles langsom ned til romtemperatur. Vent tilsvarende lenge før du for eksempel begynner med rengjøring av enheten. Slå enheten av ved overoppheting og la den kjøle helt ned. Bråkjøl aldri med kaldt vann! Dersom det ikke er mulig å betjene enheten lenger, skrur du ut sikringene eller slår av sikringsautomaten. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Ikke gå eller stå på enheten. Ikke still varme kokekar på rammen, det kan skade silikonfugene. Før hver bruk, se etter at bunnen til kokekaret samt overflaten til komfyrtoppen er rene og tørre. Ikke gjør skjære- eller klargjøringsarbeid på overflaten, og unngå at harde gjenstander støter kraftig mot den. Ikke trekk kokekar over overflaten. Pass på at det ikke kommer sukkerholdige matvarer eller safter på varme kokesoner. Det kan skade overflaten. Dersom det likevel skulle komme sukkerholdige matvarer eller safter, fjern dem omgående med en rengjøringsskrape for glasskeramikk (mens de enda er varme). Ikke slipp enheten av syne mens den er i drift. Hold husdyr unna maskinen. Induksjonskomfyrtopper skaper et høyfrekvent elektromagnetisk felt rundt komfyrtoppen. Helt inntil komfyrtoppene kan det i ugunstige forhold føre til negativ påvirkning av eller føre til feilfunksjoner for pacemakere, høreapparater eller også metalliske implantater. Forsøk har vist at det under normale omstendigheter ikke er noen risiko for personer med pacemaker. Dersom du som bruker av en pacemaker (eller et høreapparat eller andre implantater) vil forsikre deg om at det ikke vil oppstå noen problemer i forbindelse med bruken av enheten, bør du ta kontakt med det kompetente medisinske fagsenteret som har ansvar for dette, for å få inngående informasjon om temaet. 10

11 1 Sikkerhetshenvisninger 1.6 Kassering Emballasje Fare for kvelning! Emballasjedeler (f.eks. folier og styropor) kan være farlig for barn. Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn. Emballasjematerialet er merket og skal resirkuleres og kasseres på en miljøvennlig måte. Demontering Trekk kontakten ut av veggkontakten eller la en elektriker demontere tilkoblingen. Kutt deretter strømledningen på apparatet. Sørg for at apparatet ikke kan brukes etter demontering. Kassere apparatet Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det betyr at kassering av apparatet i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med den ansvarlige etaten i kommuneadministrasjonen, med det lokale renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller forhandleren der du har kjøpt apparatet, for å få informasjon om håndtering, gjenbruk og gjenvinning av produktet. 11

12 2 Første igangsetting Enheten skal kun monteres og koples til strømmen i følge den separate installasjonsveiledningen. Få en installatør med konsesjon, eller en elektriker, til å utføre det nødvendige arbeidet. I løpet av de første timene en kokesone er på, kan det utvikle seg en forstyrrende lukt. Dette er normalt for enheter som er nye fra fabrikken. Pass på at det er god ventilasjon. 2.1 Hvor er merkeskiltet? Merkeskiltet og tilkoblingsskilet er på baksiden av komfyrtoppen Merkeskilt med fabrikasjonsnummer (FN) 2 Tilkoblingsskilt Et andre merkeskilt leveres med, og bør festes på innbyggingsmøbelet eller komfyrtoppen. Noter fabrikasjonsnummeret (FN) til enheten på den siste siden i denne bruksanvisningen. 12

13 3 Apparatet ditt 3.1 Apparatoversikt GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF 1 kokesone ø 250 mm 1 kokesone ø 210 mm 1 kokesone ø 145 mm GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIXSC, GK46TIXSF 1 kokesone ø 210 mm 2 kokesone ø 180 mm 1 kokesone ø 145 mm 13

14 3 Apparatet ditt 3.2 Betjenings- og visningselementer Taster Apparat PÅ/AV 0 Slider (innstilling av effekttrinn) P PowerPlus Kokepause PÅ/AV og gjenopprettingsfunksjon Vaskevern PÅ/AV Velge kokesone Driftstid/timer Display 1 Effekttrinn til kokesonen 2 Utvalgspunkt: Kokesone valgt 3 Driftstid aktivert 4 Kokesonetilordning for driftstiden 5 Driftstid/timer 6 Pause aktivert/gjenoppretting av lagrede innstillinger mulig 7 Vaskevern aktivert 14

15 3 Apparatet ditt 3.3 Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Induksjonskomfyrtopper fungerer vesentlig annerledes enn konvensjonelle komfyrtopper eller kokeplater. Induksjonsspolen som befinner seg under glasskeramikken skaper et hurtig vekslende magnetfelt, dette varmer opp den magnetiserbare bunnen til kokekaret direkte. Glasskeramikken blir kun varmet opp av det varme kokekaret. Fjernes kokekaret fra kokesonen, avbrytes effekttilførselen med en gang. Induksjonskomfyrtopper: reagerer svært hurtig finregulerbare effektive energieffektive sikre Forutsetningen for å kunne arbeide med en induksjonskomfyrtopp, er at man bruker kokekar med magnetiserbare bunner. 3.4 Kjelegjenkjenning Alle kokesonene er utstyrt med kjelegjenkjenning. Den kjenner igjen egnete, induksjonstilpassete kokekar med magnetiserbare bunner. Dersom kokekaret fjernes under drift eller det brukes uegnete kokekar, blinker avvekslende med det valgte effekttrinnet. Dersom det ikke stilles et egnet kokekar på kokesonen i løpet av de 10 minuttene kjelegjenkjenningen varer, slås kokesonen av veksler visningen fra til slås enheten av etter 10 sekunder, dersom ingen andre kokesoner er slått på. 15

16 3 Apparatet ditt 3.5 Kokekar Egnete kokekar Kun kokekar med en bunn som kan magnetiseres er egnet til bruk for matlaging på induksjonsfelt. Dette kan kontrolleres på følgende vis: En magnet blir hengende overalt på bunnen til kokekaret. Ved kokesonen lyser det innstilte effekttrinnet, og ikke vekslende med effekttrinnet. Ikke varm opp uegnete kokekar ved hjelp av metallplater eller lignende. Det kan skade komfyrtoppen. Energisparende matlagning Ta hensyn til det følgende for et mest mulig effektivt opptak av energi og jevn varmefordeling: Bunnen til kokekaret må være ren, tørr og må ikke være ru. Still kokekaret midt på kokesonen. Bruk tette lokk. Tilpass fyllmengden til diameteren på kokekaret. 16

17 3 Apparatet ditt Kokekar med belegg Kokekar med belegg må aldri varmes opp med et effekttrinn på over. Ellers kan belegget bli for varmt og ta skade. Bruk maksimalt effekttrinn 9 til å steke med. Ikke bruk stekepanner med belegg med PowerPlus. Lyder mens enheten er i bruk Kokekarene kan lage lyder mens enheten er i bruk. Dette er ikke tegn på at noe er galt. Funksjonen til enheten blir ikke påvirket. Lydnivået er avhengig av kokekarene som er i bruk. Et svært høyt lydnivå kan utbedres ved at man skifter ut kokekarene. 17

18 4 Betjening Betjeningen er den samme for alle kokesonene. Når enheten er av, er alle visningene mørke (stand-by modus), unntatt restvarmevisningen, når en kokesone fortsatt er varm. 4.1 Slå enheten av og på Koble til enheten: Hold tasten inne i ca. 1 sekund. I alle displayene til effekttrinnene blinker. Dersom det ikke angis mer, slås enheten av etter ca 10 sekunder av sikkerhetsårsaker. Koble fra enheten: Trykk på tasten. 4.2 Still inn kokesonen Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. I det tilsvarende displayet for effekttrinn blinker. Utvalgspunktet for denne kokesonen lyser. Trykk på slideren eller beveg den for å stille inn effekttrinn. Innstillingene for en kokesone kan bare endres når det tilhørende utvalgspunktet lyser. Så snart utvalgspunktet slokner må kokesonen velges på nytt. 18

19 4 Betjening 4.3 Oversikt effekttrinn Effekttrinn Kokeforløp Praktisk bruk L Holde varm Sauser, ferdige retter ved 65 C 1 Smelte, Smør, sjokolade, gelatin, saus 2 forsiktig oppvarming 3 Svelle Ris 4 Småkoke, Grønnsaker, poteter, saus, frukt, fisk 5 redusere, dampe 6 Småkoke, surre Deigvarer, supper, grytesteik 7 forsiktig steking Røsti, omeletter, panerte stekevarer, stekepølse 8 Steke, frittere Kjøtt, pommes frites 9 Het steking Biff P hurtig oppvarming Oppkoking av vann 4.4 Slå av en kokesone Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Utvalgspunktet for denne kokesonen lyser. Trykk på 0 på slideren. Dersom det ikke gis videre angivelse, og de andre kokesonene er av, slås enheten av etter 10 sekunder. 4.5 Restvarmevisning Visningen lyser så lenge det er fare for forbrenning etter at enheten er slått av. 4.6 Holde-varm-nivå Holde-varm-nivået holder ferdige retter varme, ved ca 65 C. Den er mellom effekttrinnene og. 19

20 4 Betjening 4.7 Smeltefunksjon Med smeltefunksjonen kan man smelte f.eks. smør, sjokolade eller honning ved ca. 40 C på en skånsom måte. Slå på smeltefunksjonen Hold inn trinn i 2 sekunder på glidebryteren. I effekttrinnindikatoren lyser to tverrbjelker. Slå av smeltefunksjonen Still inn ønsket effekttrinn med glidebryteren. 4.8 Putrefunksjon Med putrefunksjonen kan man trekke f.eks. pølser, kjøttboller eller fylt pasta ved ca. 90 C (under kokepunktet). Slå på putrefunksjonen Hold inn trinn i 4 sekunder på glidebryteren. I effekttrinnindikatoren lyser tre tverrbjelker. Slå av putrefunksjonen Still inn ønsket effekttrinn med glidebryteren. 20

21 4 Betjening 4.9 PowerPlus Alle kokesonene er utstyrt med effektforsterkeren PowerPlus. Når PowerPlus er slått på, arbeider den valgte kokesonen med ekstra høy effekt i 10 minutter. Med PowerPlus kan f.eks. en større mengde vann varmes opp. Koble inn PowerPlus Trykk tasten for ønsket kokesone. Trykk 2 lett på P -slideren. lyser i displayet. Etter 10 minutter kobles det automatisk tilbake til effekttrinn. PowerPlus avbrytes hvis kokekaret fjernes. PowerPlus fortsetter igjen så snart kokekaret sette på kokesonen igjen. Avbryte PowerPlus før tiden Trykk tasten for ønsket kokesone. Trykk på ønsket effekttrinn på slideren. 21

22 4 Betjening Power Management GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF Det er ikke mulig å bruke PowerPlus samtidig i kokesonene 1 og 2. Hvis PowerPlus aktiveres for begge kokesonene, reduseres effekten til kokesonen som ble innstilt først. Kokesone 3 kan brukes med PowerPlus uavhengig av 1 og 2. PowerPlus ved kokesone maks. tilgjengelig effekttrinn for kokesone Hvis effekttrinnet økes over verdiene som er angitt ovenfor, kobles PowerPlus ut. 22

23 4 Betjening GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIXS, GK46TIXSC, GK46TIXSF A B PowerPlus kan ikke brukes samtidig på begge kokesonene til en gruppe (A eller B). Hvis PowerPlus aktiveres for begge kokesonene som en gruppe, reduseres effekten til kokesonen som ble innstilt først. PowerPlus ved kokesone Gruppe A * PowerPlus ved Gruppe B * kokesone * Maks. tilgjengelige effekttrinn ved kokesoner Hvis effekttrinnet økes over verdiene som er angitt ovenfor, kobles PowerPlus ut. 23

24 4 Betjening 4.10 Oppkokingsautomatikk Hold oppsyn med maten i løpet av tiden for oppkokingsautomatikken. Fare for at det koker over, brennes fast og tar fyr! Alle kokesonene er utstyrt med en oppkokingsautomatikk som kan kobles til om ønsket. Med denne funksjonen arbeider en kokesone en bestemt tid (se tabell) med effekttrinn 9. Etter denne tiden veksles det automatisk tilbake til innstilt effektnivå. Oppkokingsautomatikken må aktiveres på nytt hver gang en kokesone blir slått på. Effekttrinn Oppkokingstid i min:s 0:40 1:15 2: :15 7:15 2:00 3:15 Velges det et høyere effekttrinn i løpet av oppkokingsautomatikken, blir den nye lengden automatisk gyldig. Slå på oppkokingsautomatikken Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Hold inne det ønskete effekttrinnet på slideren i 3 sekunder. Så lenge oppkokingsautomatikken er aktiv, lyser det vekslende og effekttrinnet i displayet. Etter oppkokingsautomatikk-forløpet reduseres varmeeffekten til det valgte effekttrinnet igjen. Slå av oppkokingsautomatikken tidlig Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Still inn et lavere effekttrinn med slideren. 24

25 4 Betjening 4.11 Innkoplingstid Pass på under innkoplingstiden. Fare for at det koker over, brennes fast og tar fyr! Innkoplingstid muliggjør at en kokesone slås av automatisk etter en innstilt tid (1 99 minutter). Still inn innkoplingstid Still inn ønsket kokesone. Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på tasten. På displayet står det : Det andre sifferet blinker. Lyspunktet på kokesonetilordningen blinker. Symbolet lyser. Still inn det andre sifferet for innkoplingstiden. Trykk på tasten. Det første sifferet blinker. Still inn det første sifferet for innkoplingstiden. Trykk på tasten. Innkoplingstiden starter. Endre innkoplingstid Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Gjenstående innkoplingstid for den valgte kokesonen vises. Trykk på tasten. Endre det andre sifferet for innkoplingstiden med slideren. Trykk på tasten. Endre det første sifferet for innkoplingstiden med slideren. Trykk på tasten. Den endrede innkoplingstiden starter. 25

26 4 Betjening Slå av innkoplingstiden tidlig Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på tasten. Still inn det andre sifferet for innkoplingstiden med slideren til. Trykk på tasten. Still inn det første sifferet for innkoplingstiden med slideren til. Trykk på tasten. Kokesonen er fortsatt på. Innkoplingstiden er over Etter at innkoplingstiden er over velges den tilordnede kokesonen automatisk slås den tilordnede kokesonen av høres et lydsignal blinker, symbolet og effektnivå. Slå av lydsignalet og displayene ved å trykke på hvilken som helst tast. Flere innkoplingstider Dersom innkoplingstider er innstilt for flere kokesoner, vises den korteste innkoplingstiden i displayet så lenge det ikke er valgt ut en kokesone. lyser det tilsvarende lyspunktet for kokesonetilordningen. lyser symbolet for hver kokesone med innstilt innkoplingstid. For å vise en annen innkoplingstid: Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. 26

27 4 Betjening 4.12 Timer Timeren fungerer som en eggeklokke (1 99 minutter). Den kan kun brukes når ingen av kokesonene er i bruk. En kokesone kan tas i bruk mens timeren er i gang. Men det kan ikke stilles inn en innkoplingsstid. Still inn timer Koble til enheten. Trykk på tasten. På displayet står det : Det andre sifferet blinker. Still inn det andre sifferet for timeren. Trykk på tasten. Det første sifferet blinker. Still inn det første sifferet for timeren. Trykk på tasten. Timeren starter. Endre timeren Koble til enheten. Trykk på tasten. Tiden som er igjen for timeren vises. Endre det andre sifferet for timeren med slideren. Trykk på tasten. Endre det første sifferet for timeren med slideren. Trykk på tasten. Den endrede timeren starter. 27

28 4 Betjening Slå av timeren tidlig Dersom ingen kokesone er i bruk: Slå enheten på og av igjen. Dersom en kokesone er i bruk: Trykk på tasten. Still begge siffrene med slideren etter hverandre til. 28

29 4 Betjening 4.13 Barnesikring Barnesikringen skal sikre at enheten ikke slås på utilsiktet. Slå på barnesikringen Koble til enheten. Ingen av kokesonene kan være på. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Trykk på tasten igjen. Det høres et lydsignal. I alle displayene til effekttrinnene lyser i 10 sekunder. Betjening ved aktiv barnesikring Koble til enheten. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Barnesikringen er forbikoblet. Videre betjening som vanlig. Etter at en kokesone slås av, aktiveres barnesikringen igjen automatisk. Slå av barnesikringen Koble til enheten. Ingen av kokesonene kan være på. Trykk på tastene og samtidig. Det høres et lydsignal. Trykk på tasten igjen. Det høres et dobbelt lydsignal. I alle displayene til effekttrinnene blinker i 10 sekunder. 29

30 4 Betjening 4.14 Gjenopprettingsfunksjon Dersom enheten slås av utilsiktet, kan innstillingene gjenopprettes i løpet av 6 sekunder. Koble til enheten. Lyspunktet ved tasten blinker. Trykk på tasten Kokepause Med denne funksjonen kan alle påslåtte kokesoner temporært settes til effekttrinn i opp til 10 minutter. Driften kan fortsette med de tidligere innstillingene etter en kokepause. Trykk på tasten. Lyspunktet ved tasten lyser. Endre effekttrinn for de påslåtte kokesonene til. Innkoplingstiden stoppes. Timeren fortsetter. Alle tastene, unntatt, og er inaktive. Avsluttes ikke kokepausen innen 10 minutter, slås enheten helt av. Trykk på tasten igjen for å fortsette. Kokesonene drives videre med de tidligereinnstillingene. 30

31 4.16 Vaskevern 4 Betjening Denne funksjonen hindrer en utilsiktet endring av effekttrinn, når f.eks. en klut beveges over betjeningsfeltet. Trykk på tasten. Lyspunktet ved tasten lyser. Ved at man trykker på tasten igjen, eller automatisk eller 30 sekunder, slås vaskevernet av. Enheten kan slås av når som helst ved at man trykker på tasten. 31

32 5 Vedlikehold og ettersyn Rengjør enheten når den bare er varm, ellers er det fare for forbrenninger. 5.1 Rengjøring Rengjør kokesonene etter hver gangs bruk, da unngår man at rester brenner seg fast. Inntørket og innbrent smuss er vanskeligere å fjerne. Feil håndtering under rengjøringen kan føre til at dekor eller overflater skades. Rengjør aldri glasskeramikkoverflater med skurende rengjøringsmidler, skrapende universalskuresvamper, stålull osv. Det kan skade overflaten. Bruk kun en myk klut eller svamp med vann og et egnet rengjøringsmiddel til den daglige rengjøringen. Ta hensyn til henvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Det anbefales å bruke rengjøringsmidler med beskyttelsevirkning. Sterkt fastbrent smuss som f.eks. melk som har kokt over kan fjernes fra varm ovn med en rengjøringsskrape for glasskeramikk. Ta hensyn til henvisningene fra produsenten av rengjøringsskrapen. Fjern sterkt sukkerholdige matvarer som f.eks. syltetøy som har kokt over med en rengjøringsskrape for glasskeramikk mens det er varmt. Ellers kan glasskeramikkoverflaten bli skadet. Fjern smeltet kunststoff mens det er varmt med en rengjøringsskrape for glasskeramikk. Ellers kan glasskeramikkoverflaten bli skadet. Fjern kalkflekker når enheten er kald, med en liten mengde kalkløsende middel (f.eks. eddik, sitronsaft, kalkfjerner). Tørk deretter av med en fuktig klut. 32

33 6 Forstyrrelser og feilmeldinger 6.1 Dette gjør du når... enheten fungerer ikke og alle visningene er mørke Mulig årsak En sikring eller sikringsautomaten i leiligheten eller huset er defekt. Sikringen eller sikringsautomaten ryker flere ganger. Avbrudd i strømtilførselen. Utbedring Erstatt sikringen. Slå på sikringsautomaten igjen. Ring kundeservice. Kontroller strømtilførselen. blinker i visningen, vekselsvis med effekttrinnet Mulig årsak Kokekaret er ikke egnet for induksjon. Kokekaret er for lite for den valgte kokesonen. Utbedring Bruk egnete, magentiserbare kokekar, se avsnittet Kokekar. Velg passende kokekar for kokesonen. lyser i displayene Mulig årsak Barnesikringen er aktivert. Utbedring Ta hensyn til betjening med barnesikring, se kapittel Betjening. Slå av barnesikringen. 33

34 6 Forstyrrelser og feilmeldinger et konstant lydsignal høres, i et display blinker og enheten slås av Mulig årsak En tast eller slider ble holdt inne i mer enn 10 sekunder. Gjenstander (panner, boller osv) ble satt på betjeningsfeltet. Mat som har kokt over havnet på betjeningsfeltet. Utbedring Fjern gjenstand eller det som har kokt over. Sett enheten i drift som vanlig igjen. i displayet blinker vekselvis og. Mulig årsak Den automatiske sikkerhetsutkoplingen ble utløst. Utbedring Slå på kokesonene igjen ved behov. Når en kokesone er på over lengre tid, uten at innstillingene endres, slår enheten kokesonen automatisk av. Stekesonen kobles ut avhengig av hvilket effekttrinn som er innstilt. Effekttrinn L Oppkokingstid i h:min 2:00 8:30 6:30 5:30 4:30 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 34

35 6 Forstyrrelser og feilmeldinger i displayet blinker Mulig årsak Overtemperaturbeskyttelsen til en kokesone ble utløst. Utbedring La kokesonen kjøle seg ned. Kok videre med en annen kokesone. Kontroller kokekaret. i displayet blinker Mulig årsak Avbrudd i strømtilførselen. Utbedring Kvitter for visningen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Sett enheten i drift som vanlig igjen. lyser i displayene og Mulig årsak Utbedring En gjenstand under komfyrtoppen hindrer ventilasjonen, f.eks. papir. Defekt ventilasjon. Fjern gjenstanden(e) i skuffen under komfyrtoppen. Kvitter for feilen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Sett enheten i drift som vanlig igjen etter 10 minutter. Skriv ned feilnummeret. Skriv ned FN-nummeret til enheten, se merkeskilt. Ring kundeservice. 35

36 6 Forstyrrelser og feilmeldinger lyser i displayene eller og et tall lyser Mulig årsak Det har opptrådd en intern feil. Utbedring Skriv ned feilnummeret. Skriv ned FN-nummeret til enheten, se merkeskilt. Ring kundeservice. 36

37 7 Merknader 37

38 8 Stikkordsliste A Ansvarsfraskrivelse Apparatoversikt B Barnesikring Betjening Betjeningselementer D Display E Effekttrinn «L» , 20 «P» Oversikt Energisparende matlagning Enhet Slå av , 40 Slå på , 40 Ettersyn F Fabrikasjonsnummer (FN) , 39 Feil Feilmeldinger G Gjenopprettingsfunksjon Gyldighetsområde H Henvisninger om bruk Holde-varm-nivå I Innkoplingstid K Kassering Demontering Emballasje Kassere apparatet Kjelegjenkjenning Kokekar Kokepause Kokesone , 40 Kort veiledning L Lyder mens enheten er i bruk M Merkeskilt , 39 Modellnr O Oppkokingsautomatikk Oppstart P Power Management PowerPlus Putrefunksjon R Rengjøring Reparasjonservice Restvarmevisning , 19 S Sicherheitsabschaltung Übersicht Sikkerhetshenvisninger Enhetsspesifikke Generelle Slik fungerer induksjonskomfyrtopper Smeltefunksjon Symboler T Taster Type V Vaskevern Vedlikehold

39 9 Reparasjonservice I kapittelet Forstyrrelser og feilmeldinger, kan du få hjelp til å utbedre små forstyrrelser selv. Da trenger du ikke hjelp av en service-tekniker, og sparer dermed den kostnaden. Når du tar kontakt med oss på grunn av en forstyrrelse eller bestilling, oppgi alltid fakrikasjonsnummeret (FN) og betegnelsen for enheten din. Skriv opp disse opplysningene her, og også på serviceklistremerket som ble levert med enheten. Lim det fast på en godt synlig plass, eller i telefonboken din. FN Enhet Disse opplysningene finner du på garantibeviset, originalregningen og på merkeskiltet til enheten din. 39

40 Kort veiledning Les først sikkerhetshenvisningene i bruksanvisningen! Koble til enheten. Hold tasten inne i ca. 1 sekund. Stille inn kokesone Trykk tasten for ønsket kokesone. Utvalgspunktet til denne kokesonen lyser. Trykk på eller trekk over slideren for å velge effekttrinnet. Eller P Trykk 2 ganger for å varme opp mye vann på kort tid. Slå av en kokesone Trykk på tasten for den ønskede kokesonen. Trykk på 0 på slideren. Slå av enheten Trykk på tasten. V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, CH-6301 Zug J

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer