V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning"

Transkript

1 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Symboler som er brukt Kjennetegner alle henvisninger som er viktige for sikkerheten. Dersom disse ikke tas hensyn til, kan det føre til personskade, skader på maskinen eller utstyret! Markerer arbeidssteg som må utføres i riktig rekkefølge. Beskriver hvordan maskinen reagerer på et arbeidssteg. Markerer en opptelling. Kjennetegner nyttige brukerhenvisninger. Gyldighetsområde Modellnummeret tilsvarer de første 3 sifrene på typeskiltet. Denne bruksanvisningen gjelder modellene: Type Modellnr. Målsystem Type Modellnr. Målsystem DW-SE DI-SE DW-SE DI-SE DW-SE DW-SE Modellavhengige forskjeller er nevnt i teksten. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innhold 1 Sikkerhetsinformasjon Før apparatet tas i bruk for første gang Forskriftsmessig bruk Når det er barn i huset Ved bruk Beskrivelse av apparatet Avtrekksmodell Omluftmodell Utstyr Oppbygning Betjenings- og visningselementer Betjening Drift Etterløpstid Intensivtrinn Lys Pleie og vedlikehold Rengjøre huset Rengjøre fettfilteret Skifte ut standard aktivkullfilter Rengjøre og skifte ut longlife aktivkullfilter Skifte ut halogenlyspære Utbedre feil på egenhånd Hva gjør jeg hvis Tilbehør og reservedeler 21 7 Tekniske data 22 8 Kassering 23 9 Merknader Stikkordsliste Reparasjonsservice 27 3

4 1 Sikkerhetsinformasjon Enheten tilsvarer de anerkjente reguleringene for teknikk og de gjeldende sikkerhetsforskriftene. Korrekt omgang med maskinen er likevel en forutsetning for å unngå skader og uhell. Ta vennligst hensyn til henvisningene i denne bruksanvisningen. I følge IEC gjelder forskriftsmessig: Personer (inkludert barn) som på grunn av sine fysiske, psykiske, sensoriske eller mentale evner eller sin uerfarenhet eller mangel på kunnskap ikke er istand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke maskinen uten oppsikt av, eller anvisninger fra, en person som er ansvarlig for sikkerheten. 1.1 Før apparatet tas i bruk for første gang Følg alltid den separate installasjonsveiledningen når apparatet monteres og kobles til strømnettet. Nødvendige arbeider skal utføres av en autorisert rørlegger/elektriker. Emballasje skal kasseres etter gjeldende lokale forskrifter. 4

5 1 Sikkerhetsinformasjon 1.2 Forskriftsmessig bruk Apparatet er konstruert for å ta opp matos over kokeplater i hjemmet. Reparasjoner, endringer eller modifikasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal bare utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. Ikke forskriftsmessige reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på apparatet og på innretningen samt til driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller i tilfelle en reparasjon, må du følge anvisningene i kapitlet Reparasjonsservice. Ta kontakt med vår kundeservice ved behov. Bare originale reservedeler skal brukes. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, slik at du til enhver tid kan slå opp i den. Send både den og installasjonsveiledningen sammen med apparatet, hvis du selger eller overlater det til en tredjepart. Den nye eieren kan da sette seg inn i riktig bruk av apparatet og henvisningene som gjelder. 1.3 Når det er barn i huset Emballasjemateriale, f. eks. folier og styropor, kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn. Apparatet skal bare brukes av voksne som har lest innholdet i denne bruksanvisningen. Barn er ofte ikke i stand til å oppdage de farlige situasjonene som kan oppstå ved bruk av elektriske apparater. Pass godt på barna, og ikke la dem leke med apparatet. Det er fare for at barna kan skade seg. 5

6 1 Sikkerhetsinformasjon 1.4 Ved bruk Ikke bruk apparatet hvis det har synlige skader. Ta kontakt med vår kundeservice. Straks det oppdages en funksjonsfeil, må apparatet kobles fra strømnettet. Hvis tilkoblingsledningen til apparatet er skadet, må den erstattes av kundeservice for å unngå fare. Forsiktig: Tilgjengelige deler kan bli varme når det brukes kokeapparater. Flambering er ikke tillatt under apparatet. Et fettfilter mettet med fett kan da antennes og utløse en brann. Hold hele tiden et øye med apparatet hvis det er i bruk ved frityrsteking. Oljen som brukes i frityrapparatet kan selvantennes pga. overoppheting og forårsake brann. Derfor må du følge med på oljetemperaturen og holde den under antenningspunktet. Sørg også for at oljen er ren. Skitten olje selvantenner lettere. Overhold rengjøringsintervallene. Hvis denne anvisningen ikke følges, kan det oppstå brannfare som følge av kraftig fettoverbelastning av fettfilteret. De enkelte kokesonene skal bare brukes når kokekar står oppå og er fylt. Dette for at apparatet og kjøkkeninventar ikke skal skades på grunn av kraftig varmepåvirkning. Unngå alltid åpen ild når det gjelder olje-, gass-, tre- og kullkomfyrer. Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel når avtrekksviften er i bruk. Dette for å unngå at det oppstår et sjenerende undertrykk i kjøkkenet og for å sikre optimal utførsel av utluften. Unngå trekk fra siden som kan blåse osen vekk fra kokeplatene. 6

7 1 Sikkerhetsinformasjon Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel hvis det samtidig brukes andre apparater som går på gass eller annet drivstoff. Gjelder ikke omluftapparater. Hvis det samtidig brukes ovner (f. eks. tre-, gass-, olje- eller kullkomfyrer), krever trygg og sikker bruk at rommets undertrykk der apparatet er plassert, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f. eks. ved hjelp av ikke lukkbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med friskluft-/utluftveggboksen eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på apparatet, inkludert skifte av pærer, skal strømmen kobles fra (skrusikringer skal skrus helt ut eller automatsikringer kobles ut eller nettkontakten trekkes ut). Pass på under rengjøringsarbeid at det ikke trenger vann inn i apparatet. Bruk bare en passe fuktig klut. Sprut aldri vann på innsiden eller utsiden av apparatet, og bruk heller aldri damprengjøringsapparat. Skader kan oppstå om vann trenger inn. 7

8 2 Beskrivelse av apparatet Apparatet er konstruert for å ta opp matos over kokeplater i hjemmet. Den aktuelle modellen kan brukes både med utlufting og omluft. 2.1 Avtrekksmodell Den integrerte viften fjerner matos som dannes over komfyren. Luften renses i fettfiltrene og føres bort gjennom avtrekksrøret. Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel under drift. Luft ut krever luft inn. 2.2 Omluftmodell Matosen som dannes over komfyren, renses for ubehagelig lukt ved hjelp av et aktivkullfilter som er montert i tilknytning til metallfettfilteret, og føres tilbake til rommet gjennom luftehullet på siden av avtrekket. Hvis apparatet ikke er utstyrt med et aktivkullfilter, skal et slikt kullfilter bestilles og monteres før apparatet tas i bruk. I tillegg må metningsvisningen for aktivkullfilteret aktiveres. 8

9 2 Beskrivelse av apparatet 2.3 Utstyr 1 avtrekksvifte Lys 2, 3 eller 4 metallfettfiltre 1 aktivkullfilter (bare for omluftdrift, ikke inkludert i leveringen) Avtrekksviften har 4 effekttrinn 1 = lav, 2 = middels, 3 = høy effekt og intensivtrinnet. Trinn 1 3 er egnet for kontinuerlig bruk. Intensivtrinnet brukes intensivt over en kort periode for å fjerne matos fra f. eks. steking. Intensivtrinnet stopper etter 5 minutter. 2.4 Oppbygning Betjeningselementer 2 Metallfettfilter 3 Lys 4 Tilbakeføring av luft på omluftmodellen 9

10 2 Beskrivelse av apparatet 2.5 Betjenings- og visningselementer Lys PÅ/AV Viftetrinn 1/slå av Viftetrinn 2 Viftetrinn 3 Intensivt viftetrinn Metningsvisning for filter Blinker: Rengjør fettfilteret Rengjør longlife aktivkullfilter (hvis montert) Lyser: Skift ut standard aktivkullfilter (hvis montert) Avhengig av modell og utstyr kan enkelte detaljer avvike fra standardmodellene som beskrives her. 10

11 3 Betjening 3.1 Drift Slå på apparatet Når du trykker på / / -tastene eller -tasten, slås apparatet på viftetrinn 1, 2, 3 eller intensivtrinnet. Når tasten for et viftetrinn lyser, ser du hvilket viftetrinn som er valgt. Vi anbefaler at du stiller inn apparatet på 1. viftetrinn 5 minutter før du begynner å lage mat. Velg lave viftetrinn ved normal matos og høye trinn ved svært sterk matos og luktdannelse. Slå av apparatet Velg viftetrinn 1. Slå av apparatet ved å trykke på -tasten en gang til. La apparatet stå på ca. 15 minutter etter matlagingen slik at matlukten forsvinner. 11

12 3 Betjening 3.2 Etterløpstid Trykk på / / -tastene eller -tasten for å velge viftetrinn. Trykk på / / -tastene eller -tasten i minst 3 sekunder for å aktivere etterløpstiden. Et lydsignal høres. Tasten blinker, og etterløpstiden er aktivert. Tabellen nedenfor viser hvor lenge apparatet fortsetter å virke under etterløpstiden før det slås av. Tast Etterløpstid 20 minutter 15 minutter 10 minutter 5 minutter 3.3 Intensivtrinn Intensivtrinnet kan velges uansett om apparatet er slått på eller av. Når du trykker på -tasten lyser. -tasten, slås intensivtrinnet på for 5 minutter. Hvis det tidligere var valgt et viftetrinn, stilles apparatet inn på dette viftetrinnet etter 5 minutter. Hvis du valgte intensivtrinnet da apparatet var avslått, slås apparatet av etter 5 minutter. Trykker du på / -tastene eller -tasten, kan du slå av intensivtrinnet før det har gått 5 minutter. 12

13 3 Betjening 3.4 Lys Slå på lyset ved å trykke på -tasten. Slå av lyset ved å trykke en gang til på -tasten. Lyset kan slås på uansett om viften er slått på eller ikke. Metningsvisning for fettfilteret Etter 40 driftstimer blinker -tasten. Metningsgraden er nådd, og fettfiltrene må rengjøres. Metningsvisning for standard aktivkullfilter Etter 160 driftstimer lyser -tasten. Metningsgraden er nådd, og det standard aktivkullfilteret må skiftes ut. Apparatet leveres med deaktivert metningsvisning. Når apparatet brukes som omluftmodell, må metningsvisningen først aktiveres. Aktivere: Slå av apparatet. Hold -tasten (lyser ikke) inne i minst 3 sekunder. Et lydsignal høres. -tasten lyser så lenge den holdes inne. Omluftdrift er aktivert. Deaktivere: Slå av apparatet. Hold -tasten (lyser) inne i minst 3 sekunder. Et lydsignal høres. -tasten slukkes. Omluftdrift er deaktivert. 13

14 4 Pleie og vedlikehold 4.1 Rengjøre huset Pass på at det ikke trenger vann inn i huset. Vann i huset kan føre til skader. Ikke bruk skuremidler, skuresvamper, stålull eller lignende under rengjøringen. Overflaten kan skades. Skru ut skrusikringen, eller slå av automatsikringen. Rengjøre utsiden/innsiden Rengjør utsiden med en lett fuktet klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel, og tørk over etterpå. På innsiden kan det ha festet seg fett og kondens ved siden av fettfilterne. Rengjør med en lett fuktet klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel, og tørk over etterpå. 14

15 4 Pleie og vedlikehold 4.2 Rengjøre fettfilteret Ved normal bruk må fettfilteret rengjøres minst én gang i måneden eller hver gang -tasten blinker. Ved optimalt vedlikehold er levetiden til fettfilteret ubegrenset. Ta ut fettfilteret Trykk håndtaket 2 til fettfilteret 1 bakover. Trekk fettfilteret forsiktig ned og ut av holderen. Pass på at fettfilteret ikke skades. 2 Rengjøring Rengjør fettfilteret i oppvaskmaskinen. Velg et intensivt eller kraftig program på oppvaskmaskinen, samt varm forhåndsskylling. Rengjøringen kan føre til at fettfilteret blir misfarget. Dette har ingen innvirkning på effekten til filteret. 1 Hvis du ikke har oppvaskmaskin: Rengjør fettfilteret ved å la det ligge i vann. La filteret ligge ca. 2 timer i varmt slik at smusset løsner, og rengjør deretter filteret med en oppvaskbørste. Montere fettfilteret Sett fettfilteret inn i festeslissen bak. Trykk håndtaket ned. Drei fettfilteret opp til det går i inngrep. Hold -tasten inne i minst 3 sekunder. Den blinkende tasten slukkes. 15

16 4 Pleie og vedlikehold 4.3 Skifte ut standard aktivkullfilter Standard aktivkullfilter brukes bare på omluftmodellen. Rengjøringseffekten til et standard aktivkullfilter avtar i løpet av apparatets driftstid. Ved normal bruk må et standard aktivkullfilter senest skiftes ut etter 4 måneder eller når -tasten lyser. Det kan ikke vaskes eller regenereres. Et standard aktivkullfilter som er skittent, kan kasseres i husholdningsavfallet. Ta fettfilteret ut og rengjør det. Drei begge låseknottene A 90, og ta standard aktivkullfilteret ut på undersiden. Sett inn et nytt standard aktivkullfilter på baksiden, og sikre det med låseknotter på forsiden. Sett fettfilteret inn igjen. Skru inn sikringen hhv. slå på automatsikringen. Hold -tasten inne i minst 3 sekunder. Den lysende tasten slukkes. 90 A A 16

17 4.4 Rengjøre og skifte ut longlife aktivkullfilter Longlife aktivkullfilter brukes bare på omluftmodellen. 4 Pleie og vedlikehold Til forskjell fra standard aktivkullfilter kan longlife aktivkullfilter rengjøres og reaktiveres. Ved normal bruk av apparatet skal longlife aktivkullfilter rengjøres hver måned eller hver gang -tasten blinker. Det kan rengjøres ved 65 C i oppvaskmaskinen (på et intensivt eller kraftig program). Det bør rengjøres separat slik at det ikke setter seg matrester på filteret. Hvis du ikke har oppvaskmaskin, kan filteret legges en time i bløt i oppvaskkummen på 60 C. Tilsett vanlig oppvaskmiddel. Skyll godt til slutt. For å aktivere aktivkullet igjen, må filteret tørkes uten ramme i stekeovnen. Still inn ovnen på 100 C med over-/undervarme eller varmluft, og tørk filteret på rist i 60 minutter. Etter rundt 3 år må longlife aktivkullfilteret skiftes ut ettersom luktabsorpsjonsevnen er redusert. Det tilsmussede longlife aktivkullfilteret kan kastes i husholdningsavfallet. 17

18 4 Pleie og vedlikehold Ta fettfilteret ut og rengjør det. Drei begge låseknottene 90, og ta longlife aktivkullfilter ut på undersiden. Ta filteret 1 ut, rengjør og reaktiver det, og sett det tilbake i rammen 2. Pass på at filteret ikke skades. Ved behov skal et brukt longlife aktivkullfilter skiftes ut med et nytt. Sett inn et longlife aktivkullfilter igjen. Kullfilteret skal gå i inngrep bak og sikres med låseknotter foran. Sett fettfilteret inn igjen. Skru inn sikringen, eller slå på automatsikringen. Hold -tasten inne i minst 3 sekunder. Den blinkende tasten slukkes

19 4 Pleie og vedlikehold 4.5 Skifte ut halogenlyspære Skru ut skrusikringen, eller slå av automatsikringen. Halogenlyspærer blir varme når de er i bruk, og må avkjøles. A Løft lamperingen forsiktig med en liten skrutrekker. A Skift ut den defekte halogenlyspæren med en halogenlyspære av samme type (maks. 20 watt). Ikke ta på halogenlyspæren med bare hender. Bruk en myk, tørr og fettfri klut. A Rengjør lamperingen og glasset. A Sett lamperingen og glasset inn i utsparingene. A Skru inn sikringen, eller slå på automatsikringen. 19

20 5 Utbedre feil på egenhånd 5.1 Hva gjør jeg hvis... belysningen ikke virker Mulig årsak Sikring eller automatsikring i leilighetseller husinstallasjonen er gått. Utbedring Skift sikringen. Koble inn automatsikringen igjen. Brudd i strømforsyningen. Kontroller strømforsyningen. Halogenpære er defekt. Skift halogenpære. ventilasjonen til apparatet er ikke god nok Mulig årsak Fettfiltrene er tilsmusset. Aktivkullfilteret (på apparater med omluftdrift) er tatt ut. Utbedring Rengjør fettfiltrene. Skift ut standard aktivkullfilter. Rengjør longlife aktivkullfilter, eller skift det ut. 20

21 6 Tilbehør og reservedeler Ved bestillinger må du oppgi modellnr. på apparatet og nøyaktig betegnelse på tilbehøret eller reservedelen. Halogenlyspære Metallfettfilter Standard aktivkullfilter Longlife aktivkullfilter Halogenlyspærer fås også kjøpt i spesialforretninger. 21

22 7 Tekniske data Elektrisk tilkobling Se typeskiltet. Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet. 22

23 8 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte. Avinstallering Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker! Sikkerhet For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig. Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert. Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må skje i henhold til lokale bestemmelser for kassering av avfall. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet. 23

24 9 Merknader 24

25 10 Stikkordsliste A Aktivkullfilter Avinstallering Avtrekksmodell B Barn i huset Betjening Betjeningselementer , 10 E Elektrisk tilkobling Emballasje Etterløpstid F Feil Fettfilter Metningsvisning Montere Rengjøring Ta ut Filter Kombifilter Metallfettfilter G Gyldighetsområde H Halogenlyspære I Intensivtrinn K Kassering Kort veiledning L Longlife aktivkullfilter Rengjør og skift ut Lys , 13 M Metallfettfilter Metningsvisning Fettfilter Standard aktivkullfilter Modellnr O Omluftmodell Oppbygning P Pleie R Rengjøring Longlife aktivkullfilter Reparasjonsservice Reservedeler

26 10 Stikkordsliste S Sikkerhet Sikkerhetsanvisninger Forskriftsmessig bruk Ved bruk Sikkerhetsinformasjon Før apparatet tas i bruk for første gang Når det er barn i huset Slå av Slå på Standard aktivkullfilter Metningsvisning Skifte Symboler T Ta i bruk apparatet Tekniske data Tilbehør Type Typeskilt U Utstyr V Vedlikehold Visningselementer

27 11 Reparasjonsservice Kapitlet UTBEDRE FEIL SELV hjelper deg slik at du kan utbedre små driftsfeil selv. Du sparer på denne måten kostnadene til servicetekniker. Hvis du tar kontakt med oss på grunn av en feil eller en bestilling, ber vi deg oppgi fabrikasjonsnummeret (FN) og betegnelsen på apparatet. Før inn disse opplysningene her og på serviceklistremerket som ble levert sammen med apparatet. Klistre merket på et godt synlig sted eller i telefonboken din. FN App. Disse opplysningene finner du på garantibeviset, originalfakturaen og apparatets typeskilt. Fjern metallfettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet. 27

28 Kort veiledning Les først sikkerhetshenvisningene i bruksanvisningen! Lys PÅ/AV Viftetrinn 1/slå av Viftetrinn 2 Viftetrinn 3 Intensivt viftetrinn Metningsvisning for filter Blinker: Rengjør fettfilteret Rengjør longlife aktivkullfilter (hvis montert) Lyser: Skift ut standard aktivkullfilter (hvis montert) V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, CH-6301 Zug J

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DI-SM12 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DFPQSL. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DFPQSL. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DFPQSL Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Induksjon Maxi-Flex med display

Induksjon Maxi-Flex med display V-ZUG Ltd Komfyrtopp i glasskeramikk Induksjon Maxi-Flex med display Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon Wok Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5902 CLOUD 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5901 MOOD 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne brukerhåndboken. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250 Gaggenau Bruksanvisning Veggmontert hette AW 250 Innhold Sikkerhetsinformasjon 4 Før første bruk 5 Bruk 5 Dette er ditt nye apparat 6 Veggmontert hette AW 250 6 Kontrollpanel 6 Tilbehør 7 Spesialtilbehør

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5914 CUBE 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer

Ventilator Type: EFK TI RF

Ventilator Type: EFK TI RF INS TR BRUKSANVISNING NO INNHOLD I Generelle opplysninger 31 II Komponenter 31 III Tekniske data 32 IV Drift 32 V Montering 33 1. Montering av takkonsoll 34 2. Montering av ventilatoren 34 3. Elektrisk

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell SL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE ADVARSLER! Før installasjon og/eller bruk av ventilatoren, les anvisningene nøye. Kontrollere før tilkobling at nettspenningen samsvarer med spenningen angitt på merkeskiltet inne i apparatet. (se fig.7)

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NO - Instrukser for montering og bruk

NO - Instrukser for montering og bruk NO - Instrukser for montering og bruk Instruksjonene i denne håndboken må følges nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer