SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10"

Transkript

1 Gjødsel NPK Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Gjødsel NPK Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Gjødningsmiddel Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Nei 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn Strand Unikorn AS Postadresse Strandvegen 3-5 Postnr Poststed Moelv Land E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H335 Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger Advarsel H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

2 Gjødsel NPK Side 2 av Andre farer PBT / vpvb P264 Vask grundig etter bruk. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ikke relevant. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Ammoniumnitrat CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R36/37/38 O; R8 Ox. Sol. 3; H272 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H % Kaliumklorid CAS-nr.: % EC-nr.: Ammoniumsulfat CAS-nr.: % EC-nr.: Kalsiumhydrogenortofosfat CAS-nr.: % EC-nr.: Ammoniumdihydrogenfosfat CAS-nr.: % EC-nr.: Komponentkommentarer CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se seksjon 1.4. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Frisk luft, ro og varme. Alvorlige tilfeller: Gi kunstig åndedrett hvis personen ikke puster. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Kontakt lege. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekning. Konsulter lege for særskilt råd Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie. Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Kjemikaliet irriterer luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast.

3 Gjødsel NPK Side 3 av Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Slukkes med vanntåke. Bruk ikke samlet vannstråle. Sand, skum, pulver Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Dekomponerer ved >200 C. Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Nitrogenoksider (NOx). Hydrogenklorid (HCl). Klor. Ammoniakk. Klor. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og kjølig. Forhold som skal unngås Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Betingelser for sikker oppbevaring Egnet emballasje Polypropylen. Råd angående samlagring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Lagres adskilt fra: Sterke syrer. Sterke baser. Reduksjonsmidler. Petroleumsprodukter. Klorater. Klorider. Metaller. Permanganater.

4 Gjødsel NPK Side 4 av 9 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier / PNEC Testmetode PNEC PNEC PNEC PNEC Inneholder ingen stoffer med tiltaks- eller grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Referanser (lover/forskrifter): FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Innhold Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Oral Verdi: 12,8 mg/kg bw/dag Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Innånding Verdi: 11,1 mg/m3 Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 12,8 mg/kg bw/ag Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Innånding Verdi: 37,6 mg/m3 Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 21,3 mg/kg bw/dag Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,45 mg/l Kommentar: Ekstrapolering metoden. Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,045 mg/l Kommentar: Ekstrapolering metoden. Eksponeringsvei: Vann Verdi: 4,5 mg/l Kommentar: Periodisk utslipp. Ekstrapolering metoden. Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 18 mg/l Kommentar: Ekstrapolering metoden. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte

5 Gjødsel NPK Side 5 av 9 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Referanser til relevante standarder Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Annet hudvern enn håndvern verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking). Noe spesielt materiale anbefales ikke siden produktet er i fast form og ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. Gjennomtrengningstid: Ikke aktuelt. Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner). Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Annen informasjon Annen informasjon Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Granulat. Farge Blekrosa Lysebrun Lukt Luktfri. Kommentarer, Luktgrense ph (handelsvare) Verdi: 4,0 Kommentarer, ph (handelsvare) 10% løsning. Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 138 C Kommentarer, Smeltepunkt / 1013 hpa smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant. Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke brannfarlig. Kommentarer, Eksplosjonsgrense Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: 1,0-1,1 Test temperatur: 20 C Kommentarer, Bulktetthet Løselighetsbeskrivelse Delvis løselig i aceton, metyl- og etylalkohol. Løselighet i vann 90% løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant. n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Dekomponeringstemperatur Verdi: > 200 C Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv.

6 Gjødsel NPK Side 6 av 9 Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Data mangler Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med forhold og materialer som skal unngås (seksjon 10.4 og 10.5) Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke syrer. Sterke baser. Reduksjonsmidler. Petroleumsprodukter. Klorater. Klorider. Metaller. Permanganater Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Akutt toksisitet estimatet for blanding Vurdering av akutt toksisitet klassifisering Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende Aspirasjonsfare Verdi: 2950 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: Ammoniumnitrat Kommentarer: OECD 401 Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: Ammoniumnitrat Kommentarer: OECD 402 Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for Irriterer luftveiene. Symptomer som hoste og sår hals kan forekomme. Irriterer huden. Kan gi rødhet, svie og kløe. Irriterer øynene og kan fremkalle rødhet, tåreflod og svie. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast. Irriterer luftveiene. Irriterer øynene og huden. Ammoniumnitrat: Ikke irriterende på hud (Kanin), OECD 404. Ammoniumnitrat: Irriterende på øyne (Kanin), OECD 405. Kriterierne for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett Forsinket / Repeterende Svelging Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, 28d: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 453).

7 Gjødsel NPK Side 7 av 9 Allergi Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, 52 og 104 uker: 256 mg/kg bw/dag og 284 mg/kg bw/dag (OECD 453). Ammoiumnitrat, systemisk, NOAEC, rotte, 2 uker: >185 mg/m3. Ikke sensibiliserende. (Mus), OECD 409. Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Klassifisering: STOT SE 3: H335. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Økotoksisitet Akvatisk, kommentarer Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, oral, 28 dager: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 422). Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, oral, 28d: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 422). Verdi: 447 mg/l Testmetode: LC50 Fisk, art: cyprinus carpio Varighet: 48 timer Verdi: > 1700 mg/l Testmetode: EC50 Alge, art: bentiske kiselalger Varighet: 10 dager Test referanse: Ammoniumnitrat CAS-nr.: Read-across, saltvann, vekst. Verdi: 490 mg/l Daphnia, art: magna Varighet: 48 timer Test referanse: Ammoniumnitrat CAS-nr.: , ferskvann. Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Blandingen har ikke blitt testet i sin helhet. Klassifiseringen er basert på egenskapene til komponentene Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Kjemikaliet inneholder uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Log Pow - Ikke relevant. Kjemikaliet inneholder uorganiske forbindelser Mobilitet i jord Mobilitet Lav adsorpsjon potensial Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke relevant. vpvb vurderingsresultat Ikke relevant.

8 Gjødsel NPK Side 8 av Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer IMDG 2071 ICAO/IATA 2071 Kommentar UN varenavn IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse IMDG 9 ICAO/IATA Emballasjegruppe IMDG III ICAO/IATA Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: avfall som inneholder farlige stoffer 7097 Uorganiske løsninger og bad Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZERS III Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-H, S-Q Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med

9 Gjødsel NPK Side 9 av 9 Kommentarer Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Kjemikalie sikkerhetsvurdering Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ingen av innholdsstoffene listet i seksjon 3 er på kandidatlisten (REACH). Ammoniumnitrat CAS-nr.: omfattes av punkt 58, og bruken er underlagt begrensninger iht. REACH vedlegg XVII. Ja Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført for Ammoniumnitrat CAS-nr.: Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE3; H335; R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Brukte forkortelser og akronymer EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon Utfyllende opplysninger Ammoniumnitrat medfører krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner. Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet Nytt sikkerhetsdatablad. eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Versjon 1 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Strand Unikorn AS Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Camilla M. Ormset Castro og Maria Andersen

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 13 Revisjonsdato: 2015 06 12 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Grunning Rød A, Grunning Hvit A, Grunning Grå

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer