SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan"

Transkript

1 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn REACH reg. nr. Unntatt fra kravene om registrering i REACH 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Energiformål Drivstoff 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Gasnor AS Postadresse Helganesveien 41 Postnr Poststed AVALDSNES Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Nina Fjeldheim 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Flam gas 2; H220; På basis av testdata. Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Farebeskrivelse H220 Ekstremt brannfarlig gass. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ekstremt brannfarlig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer

2 Side 2 av Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Metan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Etan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: X Propan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Propan Butan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Butan Komponentkommentarer 89,7 vekt% 6,5 vekt% 1,0 vekt% 2,8 vekt% Anmerkning: Se pkt. 16 for betydningen av R-setn. som angitt for de enkelte ingrediensene. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Innånding Sørg for rikelig med frisk luft. Gi oksygen ved pustevansker. Kontakt lege. Øyekontakt Skyll godt med vann Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Symptomatisk behandling 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Pulver, skum, karbondioksid, vanndusj Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Danner eksplosiv blanding med luft. Tomme beholdere kan representere brann/eksplosjonsfare. Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre gasskonsentrasjoner. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8 Ved lekkasje vil gass strømme ut. Gassutstrømning kan reduseres ved avkjøling av beholderen med f. eks. CO2.

3 Side 3 av 5 Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå innånding av gass. Trykkbeholder: Får ikke utsettes for temperaturer over +50 ºC. Dette gjelder også tomme beholdere Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares kjølig i ventilert lager. 7.3 Spesifikk bruk Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Propan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Propan Butan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Butan 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Sørg for god ventilasjon. 8 t.: 500 ppm 8 t.: 900 mg/m3 8 t.: 250 ppm 8 t.: 600 mg/m3 Bruk friskluftsmaske ved høye konsentrasjoner. Bruk vernebriller hvis fare for øyekontakt Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Fargeløs gass Lukt Luktfri Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: -162 C Flammepunkt Verdi: -180 C Eksplosjonsgrense Verdi: 5-15 vol% Relativ tetthet Løselighetsbeskrivelse Selvantennelighet Verdi: ~ 540 C 9.2 Annen informasjon Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Verdi: 0,804 kg/m3 Testmetode: ved 1 atm og 15 grader Celcius Lite løselig i vann Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser

4 Side 4 av 5 Forhold som skal unngås Høye temperaturer Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler 10.6 Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Ingen data funnet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Ingen data funnet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen data funnet Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering Andre skadevirkninger Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Ved høye konsentrasjoner kan gassen forårsake svimmelhet og virke bedøvende. Ved enda høyere konsentrasjoner kan nedsatt bevissthet og kvelning inntre fordi luftens oksygen fortrenges. Produktet er i gassform. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 1971 RID 1971 IMDG 1971 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 2.1 Fare nr. 23 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker METHANE, COMPRESSED METHANE, COMPRESSED

5 Side 5 av 5 EmS F-D, S-U Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Norsk stoffliste (Klima- og forurensingsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Administrative normer (Arbeidstilsynet). Forskrift om klassifisering, merking, m.v. av kjemikalier. ADR/RID veg/jernbanetransport av farlig gods. IMO dangerous goods, sjøtransport. ICAO, flytransport. Forskrift om spesialavfall. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal gis til alle som håndterer produktet. Flam gas 2; H220; På basis av testdata. R12 Ekstremt brannfarlig. H220 Ekstremt brannfarlig gass. Databladet er utformet i 16 punkter og er en godkjent EU-standard. Tetthet i gassfase er lagt til Dette produktet er kvalitetskontrollert av Gasnor AS som er sertifisert ihht NS- EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 Gasnor AS Gasnor AS v/ Nina Fjeldheim

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer