SIKKERHETSDATABLAD NPK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD NPK 27-3-5"

Transkript

1 NPK Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD NPK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Produktidentifikator Kjemikaliets navn NPK Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Gjødningsmiddel Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Nei 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn Strand Unikorn AS Postadresse Strandvegen 3-5 Postnr Poststed Moelv Land E-post Hjemmeside Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H335 Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Tilleggsinformasjon om klassifisering Se utfyllende opplysninger (avsnitt 16) Merkingselementer Farepiktogrammer (CLP) Signalord Faresetninger Advarsel H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

2 NPK Side 2 av 9 Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer PBT / vpvb H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Ammoniumnitrat CAS-nr.: EC-nr.: O; R8 Xi; R36 Ox. Sol. 3;H272 Eye Irrit. 2;H319 < 69,5 % Kaliumklorid CAS-nr.: % EC-nr.: Ammoniumsulfat CAS-nr.: % EC-nr.: Kalsiumhydrogenortofosfat CAS-nr.: % EC-nr.: Ammoniumdihydrogenfosfat CAS-nr.: % EC-nr.: Komponentkommentarer CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: CAS-nr , REACH registreringsnr.: Se avsnitt 16 for forklaring av R- og H-setninger. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekning. Konsulter lege for særskilt råd De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Innånding kan gi pustevansker. Kjemikaliet irriterer luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie. Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

3 NPK Side 3 av 9 Annen informasjon Ingen spesiell, se avsnitt 4.1. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Slukkes med vanntåke. Bruk ikke samlet vannstråle. Sand, skum, pulver Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Dekomponerer ved >200 C. Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Nitrogenoksider (NOx). Hydrogenklorid (HCl). Klor. Ammoniakk. Klor. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og kjølig. Forhold som skal unngås Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Betingelser for sikker oppbevaring Egnet emballasje Polypropylen. Råd angående samlagring 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesielle bruksområder Se avsnitt 1.2. Lagres adskilt fra: Brennbare materialer. Sterke syrer. Sterke baser. Reduksjonsmidler. Petroleumsprodukter. Klorater. Klorider. Metaller. Permanganater. Kromater. Nitritter. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

4 NPK Side 4 av Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Sjenerende støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2010 Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Annen informasjon om grenseverdier DNEL / PNEC Testmetode DNEL DNEL PNEC PNEC PNEC PNEC 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Referanser til relevante standarder Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Referanser (lover/forskrifter): FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Innhold Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 21,3 mg/kg bw/dag Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Innånding Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 37,6 mg/m3 Eksponeringsvei: Vann Verdi: 4,5 mg/l Merknader: Periodisk utslipp. Gjelder ammoniumnitrat. Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,045 mg/l Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,45 mg/l Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 18 mg/l Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking). Noe spesielt materiale anbefales ikke siden produktet er i fast form og ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. Gjennomtrengningstid: Ikke aktuelt. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

5 NPK Side 5 av 9 Annet hudvern enn håndvern Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Annen informasjon Annen informasjon Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Granulat. Farge Blekrosa Lysebrun Lukt Luktfri. er, Luktgrense ph (handelsvare) Verdi: 4,0 er, ph (handelsvare) 10% løsning. Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 126 C er, Smeltepunkt / 1013 hpa smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke brannfarlig. er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: 1,07 Test temperatur: 20 C er, Bulktetthet Løselighetsbeskrivelse Delvis løselig i aceton, metyl- og etylalkohol. Løselighet i vann 90% løselig. er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet Dekomponeringstemperatur Verdi: > 200 C er, Viskositet Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv. Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper er Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Reagerer med materialene listet i avsnitt Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med forhold og materialer som skal unngås (avsnitt 10.4 og 10.5)

6 NPK Side 6 av Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Sterke syrer. Sterke baser. Reduksjonsmidler. Petroleumsprodukter. Klorater. Klorider. Metaller. Permanganater. Kromater. Nitritter Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Akutt toksisitet estimatet for blanding Vurdering av akutt toksisitet klassifisering Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende Aspirasjonsfare Verdi: 2950 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 401 er: Gjelder Ammoniumnitrat Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 402 er: Gjelder ammoniumnitrat. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for Irriterer luftveiene. Symptomer som hoste og sår hals kan forekomme. Innånding kan gi pustevansker. Irriterer huden. Kan gi rødhet, svie og kløe. Irriterer øynene og kan fremkalle rødhet, tåreflod og svie. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast. Irriterer luftveiene. Irriterer øynene og huden. Ammoniumnitrat: Ikke irriterende på hud (Kanin), OECD 404. Ammoniumnitrat: Irriterende på øyne (Kanin), OECD 405. Kriterierne for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett Forsinket / Repeterende Svelging Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, 28d: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 453). Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, 52 og 104 uker: 256 mg/kg bw/dag og 284 mg/kg bw/dag (OECD 453). Ammoiumnitrat, systemisk, NOAEC, rotte, 2 uker: >185 mg/m3. Allergi Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Ikke sensibiliserende. (Mus), OECD 409. Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Klassifisering: STOT SE 3: H335. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader

7 NPK Side 7 av 9 Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, fisk. Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Økotoksisitet Akvatisk, kommentarer Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, oral, 28 dager: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 422). Ammoniumnitrat, NOAEL, rotte, oral, 28d: >1500 mg/kg bw/dag (OECD 422). Verdi: 447 mg/l Testmetode: LC50 Fisk, art: cyprinus carpio Varighet: 48 timer Gjelder ammoniumnitrat. Verdi: > 1700 mg/l Testmetode: EC50 Alge, art: bentiske kiselalger Varighet: 10 dager Test referanse: Ammoniumnitrat CAS-nr.: Read-across, saltvann, vekst. Verdi: 490 mg/l Testmetode: EC50 Daphnia, art: magna Varighet: 48 timer Test referanse: Ammoniumnitrat CAS-nr.: , ferskvann. Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Blandingen har ikke blitt testet i sin helhet. Klassifiseringen er basert på egenskapene til komponentene Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Kjemikaliet inneholder uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Log Pow - Kjemikaliet inneholder uorganiske forbindelser Mobilitet i jord Mobilitet Lav adsorpsjon potensial Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat vpvb vurderingsresultat Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: avfall som inneholder farlige stoffer

8 NPK Side 8 av 9 NORSAS 7097 Uorganiske løsninger og bad AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Spesielle forholdsregler Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) er Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Kjemikalie sikkerhetsvurdering AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ingen av innholdsstoffene listet i seksjon 3 er på kandidatlisten (REACH). Ammoniumnitrat CAS-nr.: omfattes av punkt 58, og bruken er underlagt begrensninger iht. REACH vedlegg XVII. Ja Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført for Ammoniumnitrat CAS-nr.: Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE3; H335; R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R36 Irriterer øynene.

9 NPK Side 9 av 9 Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Utfyllende opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende DNEL: Utledet null-effekt-nivå (Derived No Effect Level) PNEC: Høyeste konsentrasjon av testsubstans som forventes å ikke gi miljøeffekt (Predicted No Effect Concentration) LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon NOAEL: ingen observert negativ effekt nivå (No observed adverse effect level). NOAEC: Ingen observert negativ effekt konsentrasjon (No observed adverse effect concentration). Log Pow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development. Klassifisering er utført av produsent. Kontakt produsent for grunnlagsdata. Ammoniumnitrat medfører krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner. Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Nytt sikkerhetsdatablad. Versjon 1 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Strand Unikorn AS Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Gro Sand. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008.

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar Microsit Polar Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer