SIKKERHETSDATABLAD Magnesiumsulfat Heptahydrat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Magnesiumsulfat Heptahydrat"

Transkript

1 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Magnesiumsulfat Heptahydrat SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Magnesiumsulfat Heptahydrat REACH reg. nr., kommentar Stoffet er fritatt for registrering iht. REACH - Vedlegg V (7) og Artikkel 3 (39) og (40). CAS-nr EC-nr Formel MgSO4 7H2O 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Produksjon av gjødsel Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Acinor AS Besøksadresse Titangt. 13, NO-1630 Gamle Fredrikstad Postadresse Titangaten 13 Postnr Poststed Gamle Fredrikstad Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. NO MVA Kontaktperson Rolf Egil de Flon 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering merknader CLP Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert Merkingselementer Annen merkeinformasjon (CLP) 2.3 Andre farer PBT / vpvb Ikke PBT / vpvb. Vurdert IKKE MERKEPLIKTIG m.h.t. helse-, brann- og miljøfare. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

2 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 2 av Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Magnesiumsulfat heptahydrat CAS-nr.: EC-nr.: AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging > 88 % Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Skyll straks huden med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Skyll munnen. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Støv kan irritere huden mekanisk. Støv kan irritere øynene mekanisk. Støv kan forårsake mekanisk irritasjon av slimhinnene med irritasjonssymptomer som hoste og sår hals Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke brennbart. Farlige forbrenningsprodukter Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Svovelholdige gasser (SOx) Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Generelle tiltak Unngå dannelse av støv. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Henvisning til andre avsnitt Søl samles opp med skuffe, kost eller lignende. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Etter rengjøring kan mindre rester skylles bort med store mengder vann.

3 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 3 av 8 Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk arbeidsmetoder som minimerer støvdannelse. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres i tett lukket beholder. Lagres tørt på et godt ventilert sted. Betingelser for sikker oppbevaring Råd angående samlagring Ingen spesielle restriksjoner Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesielle bruksområder Se avsnitt 1.2. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Sjenerende støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2010 Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Annen informasjon om grenseverdier 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Referanser til relevante standarder Håndvern Håndvern Referanser til relevante standarder Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Referanser (lover/forskrifter): FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). NS-EN 136 (Åndedrettsvern Helmasker Krav, prøving, merking). NS-EN 140 (Åndedrettsvern - Halvmasker og kvartmasker - Krav, prøving, merking) NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking). Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Det anbefales ikke noe bestemt materiale da produktet ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

4 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 4 av 8 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Se også avsnitt 12. Annen informasjon Annen informasjon Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Krystallinsk pulver Farge Hvit Lukt Nesten luktfri er, Luktgrense er, ph (handelsvare) ph (bruksløsning) Verdi: ~ 8 Test temperatur: 20 C er, ph (bruksløsning) Vandig løsning Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 770 C er, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet Tetthet Vannfri Ikke angitt av produsenten. Ikke brennbar. Verdi: 1,7 g/cm3 Temperatur: 20 C Bulktetthet Verdi: ~ 980 kg/m³ Løselighet i vann MgSO4: 342 g/l, 20 C er, Fordelingskoeffisient: Ikke angitt av produsenten. n-oktanol / vann er, Selvantennelighet er, Dekomponeringstemperatur er, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ikke angitt av produsenten. Ikke eksplosiv. Ikke oksiderende Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper er Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

5 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 5 av Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen anbefaling angitt Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Ingen spesielle stoffer angitt Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Toksikologiske data fra komponenter Komponent Magnesiumsulfat heptahydrat LD50 oral LD50 oral Akutt toksisitet estimatet for blanding Vurdering av akutt toksisitet klassifisering Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende Aspirasjonsfare Forsinket / Repeterende Allergi Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 425 er: Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD Test guideline er: Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 425 er: Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD test guideline 402 er: Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for Innånding av støv kan irritere luftveiene og gi bronkittsymptomer. Støv kan irritere huden mekanisk. Støv kan irritere øynene mekanisk. Kan forårsake ubehag ved svelging. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

6 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 6 av 8 Kreft Arvestoffskader Reproduksjonsskader AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, fisk. Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, alge. Akutt akvatisk, Daphnia Akutt akvatisk, Daphnia, Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Verdi: 650 mg/l Testmetode: LC50 Fisk, art: Pimephales promelas Varighet: 96 timer Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Verdi: 2700 mg/l Testmetode: EC50 Alge, art: Chlorella vulgaris Varighet: 18 d Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Verdi: 720 mg/l Testmetode: EC50 Daphnia, art: Daphnia magna Varighet: 48 timer Den oppgitte informasjon er basert på data fra lignende stoffer. Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Kjemikaliet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Kjemikaliet forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat vpvb vurderingsresultat Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Stoffet oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske). Stoffet oppfyller ikke gjeldende kriterier for vpvb (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende). Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Nei Avfallskode EAL EAL: andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i og

7 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 7 av 8 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Spesielle forholdsregler Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Forurensning kategori AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER EC-nr Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført CSR kreves Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nei Nei AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Brukte forkortelser og akronymer Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons IATA: The International Air Transport Association IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

8 Magnesiumsulfat Heptahydrat Side 8 av 8 Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Nytt sikkerhetsdatablad. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Versjon 1 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Acinor AS Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar Microsit Polar Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer