SIKKERHETSDATABLAD. Tork Universal Luftfrisker Blomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Tork Universal Luftfrisker Blomst"

Transkript

1 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Tork Universal Luftfrisker Blomst Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Tork Universal Luftfrisker Blomst Artikkelnr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Luftfrisker 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SCA Hygiene Products AS Besøksadresse Grensesvingen 9 Postadresse Boks 6226, Etterstad Postnr Poststed OSLO Land NORGE Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Line Pedersen 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering merknader Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ikke klassifisert Etikettinformasjon S-setninger 2.3 Andre farer PBT / vpvb PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold 2,6-Dimetylokt-7-en-2-ol CAS-nr.: EC-nr.: Tetrahydro-2-isobutyl-4-metylpyran- 4-ol, blanding av isomere (cis og trans) CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xi; R38 Skin Irrit. 2; H315 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 < 6 vekt% < 3 vekt%

2 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 2 av 6 2-Fenyletanol CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R36 Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Øyekontakt Svelging < 3 vekt% Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Lite aktuelt. Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Ingen forventede Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Uspesifiserte organiske forbindelser. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for god ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8.

3 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 3 av 6 Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. Forhold som skal unngås Varme. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Inneholder ingen stoffer med tiltaks- eller grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved fare for innånding av høye konsentrasjoner av damper/aerosoler, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Ved gjentatt eller langvarig kontakt bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale, f. eks: Nitrilgummi. Normalt ikke nødvendig. Bruk vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. Normale arbeidsklær. Passende miljømessige eksponeringskontroll Begrensing av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Annen informasjon Annen informasjon Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Impregnert gummiskive. Farge Grønn Lukt Blomsterduft er, Luktgrense er, ph (handelsvare) er, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke brannfarlig.

4 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 4 av 6 er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet er, Relativ tetthet Løselighet i vann er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet er, Dekomponeringstemperatur er, Viskositet Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Neglisjerbar. Ikke eksplosiv. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå sterk varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Gjentatte toksisitet doser Ingen spesielle helsefarer angitt. Gjentatt eller langvarig eksponering kan irritere huden. Direkte kontakt kan medføre irritasjon. Ikke sannsynlig på grunn av produktets form. Inntak kan imidlertid forårsake irritasjon og ubehag. Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Arvestoffskader Reproduksjonsskader Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som

5 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 5 av 6 reproduksjonsskadelige. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktets nedbrytbarhet er ikke angitt Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ikke angitt Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Større mengder leveres som avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EALkode hvis bruksområdet avviker. Nei EAL: andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og

6 Tork Universal Luftfrisker Blomst Side 6 av 6 miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoff listet i seksjon 3 er sjekket mot Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2013, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. R36 Irriterer øynene. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Seksjoner som er endret fra forrige versjon: 1,3,4,8,9,11,15,16. Ny formulering. Ingen endring i klassifisering. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SCA Hygiene Products AS Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner