HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T"

Transkript

1 HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box Stenkullen Tel: Miljø & kvalitet Nødtelefon I nødstilfeller ring Giftinformatsjonssentralen tlf: Produsent Deklarasjonsnummer EC-nr Kemetyl AB Box 533 SE Haninge Tel: Fax: CAS-nr VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig. Irriterer huden. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. Nafta (petroleum) fullrange alkylat % Xn,F+,N R-12, 38, 51/53, 65, 67 benzen <0,1 % T,F R-45, 46, 36/38, 65, 11, 48/23/24/ 25 n-heksan <0-1 % Xn,F,N R-62, 11, 38, 48/ 20, 51/53, 65, 67 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Svelging Hud Øyne Frisk luft. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Fremkall ikke brekning. Prøv ikke å gi noe via munnen. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Aspirasjon til lungene kan forårsake kjemisk lungebetennelse. Vask huden nøye med såpe og vann. Skyll straks med vann. (Løft øyelokket). Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 5

2 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brannbekjempelse Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter Skum, Vanndusj, -tåke eller -dis, Mindre branner; Pulver, Karbondioksid (CO2), Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l., Bruk ikke vannstråle. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Flyter på vann. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Fullstendig forbrenning, ved overskudd av syre bilder: CO2 (koldioksid) og vann. Delvis forbrenning bilder: CO (kolmonoksid), sot og sonderdelningsprodukter: aldehyder og ketoner. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse Miljøbeskyttelse Opprenskningsmetoder Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 Ved større forurensning av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. Ikke rør spilt materiale! Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Unngå alle tennkilder. Samles opp i tette beholdere. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol. Oppsamlet materiale skal hå ndteres som kjemikalieavfall. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Åpne beholderne forsiktig; fare for overtrykk! Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Oppbevares på tørt, kjølig og ventilert godkjent lager, adskilt fra antennelsekilder og varme. Beskytt mot direkte sollys. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t. eksp. benzen AN. 3 mg/m3,k n-heksan AN. 90 mg/m3 R Verneutstyr Takverdi Dato Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Åndedrettsvern skal benyttes dersom luftforurensningen overstiger administrativ norm. Maske med filter BRUN A (kapasitet 1,2 el.3), organiske damper. Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. (langtrukken eksponering) Nitrilgummi. Bytt vernehansker regelmessigt. Bruk tettsluttende vernebriller. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Klar. Væske. Grønn. Hydrokarbon. 2 / 5

3 Løselighetsbeskrivelse Ikke blandbar med vann. Kokepunkt ( C, intervall) Trykk: Damptrykk > 50 kpa Temperatur ( C): Viskositet (intervall) < 1 mm²/s Temperatur ( C): Flammepunkt ( C) < 0 Metode: Selvantennelsestemp. ( C) ~ 400 Eksplosjonsgrense (%) 1,4-7,6 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Normalt stabil. Unngå varme, flammer og andre tennkilder. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Toksikologisk data Akuttgiftighet. LD50 Oral Rotte > 2000 mg/kg Akuttgiftighet. LD50 Hud Kanin > 2000 mg/kg Akuttgiftighet. LC50 4 timer Innånding Kanin > 5000 mg/kg Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Aspirasjon till lunger kan forårsake kjemisk lungeinflammasjon med mulig dødelig utgang. Kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet, virke bedøvende og ha andre effekter på sentrale nervesystemet. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Irriterende. Avfetter huden Irriterende. 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksikologiske data Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk > 10 mg/l Akuttgiftighet. LC50 48 timer Daphnia > 4,5 mg/l Akuttgiftighet. LC50 72 timer alge > 3,1 mg/l Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Akutt fisketoksisitet Utslipp til mark avdunster innen 24 timer. Ved utslipp i vann flyter produktet. Forventes å være langsomt biologisk nedbrytbart. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Generelt Behandlingsmetoder Avfallskode Alle statlige og lokale bestemmelser gjeldende bruk, transport og avfallshåndtering av dette produkt må følges. Gjenvinn og regenerer eller resirkuler, hvis mulig. Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transportfareseddel 3 / 5

4 Varenavn, nasj. Varenavn, internasj. Bensin Gasoline VEITRANSPORT (ADR): UN-nr ADR-klasse 3 ADR-emballasjegruppe ADR-farenr. 33 JERNBANETRANSPORT (RID): RID-klasse 3 RID-emballasjegruppe SJØTRANSPORT (IMDG): UN-nr, sjøtransport 1203 IMDG-klasse 3 IMDG-emballasjegruppe Marin forurensning Ja FLYTRANSPORT (IATA/ICAO): UN-nr. flytransport 1203 IATA/ICAO-klasse 3 IATA/ICAO-emballasjegruppe 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Inneholder Nafta (petroleum) fullrange alkylat Risikosetninger Sikkerhetssetninger EC-nr R-12 Ekstremt brannfarlig. R-38 Irriterer huden. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S-24 Unngå hudkontakt. S-29 Må ikke tømmes i kloakkavløp. S-43 Ved brannslukkking bruk CO2 (kullsyre), pulver eller skum. Bruk ikke vann. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. 4 / 5

5 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet R-12 Ekstremt brannfarlig. R-38 Irriterer huden. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R-45 Kan forårsake kreft. R-46 Kan forårsake arvelige skader. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-11 Meget brannfarlig. R-48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved hudkontakt, innånding og svelging. R-62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. R-48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved innånding. Brukers anmerkninger Store deler av opplysningene i dette databladet bygger på informasjon fra produsent. Revisjonsdato Revisjonsnr Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato Forbehold om ansvar Utskriftsdato Informasjonen er basert på eksisterende kunnskap om produktet, og den er kun ment brukt til å beskrive produktets egenskap med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Informasjonen skal ikke betraktes som en spesifikasjon på produktet eller som en garanti for noen spesifikk egenskap hos produktet. Mottakere av vårt produkt har selv ansvar for at gjeldende lover og forskrifter følges. 5 / 5

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer