HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Fiber Protector Aerosol Impregnering av tekstiler. Fiber ProTector Norge AS Sagvn Oslo Norway Tel: Fax: Espen Vogt Nødtelefon Giftinformasjonen, telefon STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn % Xi,F R-11, 36, % - R-10, 66, 67 Polymer fluor 1-10 % - propan % F+ R-12 butan % F+ R-12 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Ekstremt brannfarlig. Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Generelt Flytt den skadede fra forurensningskilden. Frisk luft, varme og ro, fortrinnsvis i 1 / 5

2 Innånding Svelging behagelig, halvsittende stilling. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Svelging er lite sannsynlig fordi produktet leveres i aerosolboks. Hud Øyne 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Skyll straks øyet med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes. Brannslukningsmidler Brannbekjempelse Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter Vanndusj, -tåke eller -dis, Pulver, skum eller CO2, Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Ekstremt brannfarlig. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Aerosolbokser kan eksplodere i tilfelle brann. Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Hydrokarboner, Vernetiltak ved brann 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Miljøbeskyttelse Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Opprenskningsmetoder 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Tillat ikke avrenning til kloakk. Sørg for ventilasjon og dem inn sølet. Unngå hudkontakt/innå nding av spill/støv/damp. Absorber i inert, fuktig, ikke brennbart materiale. Spyl deretter området med vann. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljø vernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. Spyl området med vann. Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Lagringskategori Vær forsiktig med røyking, åpen ild, gnist og sveising. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. OBS! Viktig med god personlig hygiene ved kontakt med produktet. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Lagres som brannfarlig gass under trykk. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t. eksp AN. 245 mg/m AN. 355 mg/m3 propan AN. 900 mg/m3 butan AN. 600 mg/m3 Verneutstyr Takverdi Dato 2 / 5

3 Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Åndedrettsvern med filter BRUN A for organisk damp og røyk med høy kapasitet og effektivitet. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Nitrilgummi. Neoprengummi. Bruk øyevern som beskytter mot sprut dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Bruk verneklær etter behov. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Ingen røyking i arbeidsstedet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Væske. Aerosol. Klar. Fruktaktig. Ublandbar med vann. Organiske løsemidler (de fleste), Tetthet (g/ml) ca. 0,7 Temperatur ( C): 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Reaktive stoffer o.l. Spaltningsprodukter Normalt stabil. Unngå sterk oppvarming, åpen flamme og tennkilder. Sterkt oksiderende stoffer. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Hydrokarboner, 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Helsefare generelt Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Opptaksvei Målorgan Gjentatt, sterk eksponering eller jevnlig ekponering over lang tid for løsemidler, kan gi skader av varig karakter. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Kan fremkalle ubehag ved svelging. Kvalme eller oppkast. Diare. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Kan gi irritasjonseksem. Irritasjon av øyne og slimhinner. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Innånding. Svelging. Hjernen, Sentralnervesystemet (CNS), Øynene, 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksisitet Mobilitet Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet Ikke ansett for å være miljøfarlig. Produktet inneholder flyktige stoffer som raskt fordamper. Ingen bioakkumulering forventet. Kjemikaliet er lett nedbrytbart. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Behandlingsmetoder Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. 3 / 5

4 Avfallskode Avfall fra rengjøring av tekstiler og avfetting av naturprodukter. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transportfareseddel Varenavn, nasj. Varenavn, internasj. Aerosoler, brannfarlig Aerosols, flammable VEITRANSPORT (ADR): UN-nr ADR-klasse 2 (5F) ADR-klasse Klasse 2: Gasser. ADR faresedler 2.1 ADR-farenr. 23 JERNBANETRANSPORT (RID): RID-klasse 2 (5F) SJØTRANSPORT (IMDG): UN-nr, sjøtransport 1950 EmS-nr. F-D, S-U FLYTRANSPORT (IATA/ICAO): UN-nr. flytransport 1950 IATA/ICAO-klasse 2.1 Flammable gas Subrisiko OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Inneholder Risikosetninger Sikkerhetssetninger Polymer fluor propan butan R-11 Meget brannfarlig. R-36 Irriterer øynene. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-23 Unngå innånding av røyk/aerosoltåke. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S-39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. 4 / 5

5 Referanselister Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljø verndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2005). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, 2005). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361, 2003). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2005). Hanskeguiden (Arbeidsmiljø forlaget, 2003). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljø verndepartementet, 2004). EU-direktiv 2004/73/EF (29 ATP) 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE,MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet YL-tall, m3/l > R-10 Brannfarlig. R-11 Meget brannfarlig. R-12 Ekstremt brannfarlig. R-36 Irriterer ø ynene. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forå rsake døsighet og svimmelhet. Utarbeidet av HMS Logiconsult AS Leif Weldingsvei 14 N-3208 Sandefjord Norge Tlf: Databladstatus Fax: ATP. Dato Signatur R. E. Lunde Forbehold om ansvar Utskriftsdato Informasjonen utviklet av Fiber ProTector Norge AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Fiber ProTector Norge AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i henhold til Fiber ProTector Norge AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. 5 / 5

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD COLTOSOL F

HMS-DATABLAD COLTOSOL F HMS-DATABLAD COLTOSOL F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson COLTOSOL F Tannfyllingsmateriale. Coltène Whaledent AG Stormyrveien 11F 0672

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 Varenr. 8698 Intern nr. 8698 Bruksområde Leverandør Kontaktperson

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Glidespray for VVS & Elektro 1.2 Identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn FORMALIN FH 25/5,5 S Varenr. 96100302, 96100303, 96100304, 96100305, 96100306, 96100310 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 25.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

Paslode gasspatron, IM 350

Paslode gasspatron, IM 350 HMS DATABLAD Helse- miljø og sikkerhetsblad Handelsnavn: Paslode gasspatron, IM 350 Revisjonsdato: Paslode gasspatron, IM 350 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Paslode gasspatron,

Detaljer

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: 16.12.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe 17.01.2008 Lim Nedstrømsbruker Firmanavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Wheel Protector

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Wheel Protector HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG SVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. A 83 LEVERDØR NØDTELEFON 2 VIKTIGSTE FAREMOMENTER Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone,

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer