HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT (BASE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT (BASE)"

Transkript

1 PARAPOST CEMENT (BASE) HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT (BASE) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn PARAPOST CEMENT (BASE) Leverandør Colténe AG Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstatten Telefon Fax OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn METAKRYLATER NATRIUMFLUORID CAS-nr. Innhold Symbol R-setn % Xi, 36/37/ > 0-1 % T, 25, 32, 36/38 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterer øynene, luftveiene og huden. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Svelging Hud Øyne Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved svelging gi øyeblikkelig rikelig med vann, eventuelt melk å drikke. Konsulter lege for særskilt råd. Ta av tilsølte klær. Vask huden nøye med såpe og vann i flere minutter. Kontakt lege hvis symptomer oppstår. Skyll straks øyet med mye vann. (Løft øyelokket). Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brann kan slukkes med: Tørrkjemikalier. Pulver, skum eller CO2. Vannspray. Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 1 / 4

2 PARAPOST CEMENT (BASE) 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Se pkt. 8 Miljøbeskyttelse ved søl Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Opprenskningsmetoder Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Spill tørkes av med et håndkle. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Produktet bør kun brukes av tannleger eller tannteknikere eller etter deres instruksjoner. Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Beskytt mot lys, også mot direkte sollys. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn METAKRYLATER NATRIUMFLUORID CAS nr. STD Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi. Ikke angitt AN. 0.6 mg/m3 Verneutstyr Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Arbeidshansker Øyevern Verneklær Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for god ventilasjon. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler). Bruk vernehansker av: Butylgummi. Teflon-FEP. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Hygieniske rutiner Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Pasta. Farge Gråaktig. Lukt Ukjent. Løselighetsbeskrivelse Delvis løselig i Etanol. Tetthet/egenvekt (g/ml) 2,2 Temperatur ( C): Flammepunkt ( C) - Metode: 2 / 4

3 PARAPOST CEMENT (BASE) Selvantennelsestemp. ( C) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Normalt stabil. Unngå kontakt med vann. Spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Irriterer luftveiene. Kvalme eller oppkast. Irriterende. Irriterende. Medisinsk informasjon Symptomatisk behandling. Nærmere opplysninger: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN, telefon OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Miljøfareopplysninger Det er ingen miljødata tilgjengelig for selve produktet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Avfallsklasse Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Avfall fra organiske kjemiske prosesser. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEITRANSPORT: ADR-klasse JERNBANETRANSPORT: Jernbanetransportopplysninger SJØTRANSPORT: Sjøtransportopplysninger FLYTRANSPORT: Flytransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge ADR. Ikke farlig gods ifølge RID. Ikke farlig gods ifølge IMDG. Ikke farlig gods ifølge IATA. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 3 / 4

4 PARAPOST CEMENT (BASE) Faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger Referanselister R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, Produktregisteret, 1998). Forskrift om liste over farlige stoffer - Helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, 1998). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr.361). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Anvendelse Tannfyllingsmateriale. Utarbeidet av: A/S QUASAR CONSULTANTS, postboks 388 Skøyen, 0212 OSLO. Informasjonen i HMS-databladet er basert på opplysninger gitt av produsent/importør. DATABLADET ER UTARBEIDET MED SAFEWIN ( 4 / 4

5 PARAPOST CEMENT (CATALYST) HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT (CATALYST) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn PARAPOST CEMENT (CATALYST) Leverandør Colténe AG Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstatten Telefon Fax OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn METAKRYLATER NATRIUMFLUORID DIBENZOYLPEROKSID CAS-nr. Innhold Symbol R-setn % Xi, 36/37/ < 0-1 % T, 25, 32, 36/ < 0-1 % E, Xi, 2, 7, 36, VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterer øynene, luftveiene og huden. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Svelging Hud Øyne Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved svelging gi øyeblikkelig rikelig med vann, eventuelt melk å drikke. Konsulter lege for særskilt råd. Ta av tilsølte klær. Vask huden nøye med såpe og vann i flere minutter. Kontakt lege hvis symptomer oppstår. Skyll straks øyet med mye vann. (Løft øyelokket). Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brann kan slukkes med: Tørrkjemikalier. Pulver, skum eller CO2. Vannspray. Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 1 / 4

6 PARAPOST CEMENT (CATALYST) 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Se pkt. 8 Miljøbeskyttelse ved søl Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Opprenskningsmetoder Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Spill tørkes av med et håndkle. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Produktet bør kun brukes av tannleger eller tannteknikere eller etter deres instruksjoner. Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Beskytt mot lys, også mot direkte sollys. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn METAKRYLATER NATRIUMFLUORID DIBENZOYLPEROKSID CAS nr. STD Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi. Ikke angitt AN. 0.6 mg/m AN. 5 mg/m3,a Verneutstyr Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Arbeidshansker Øyevern Verneklær Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for god ventilasjon. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler). Bruk vernehansker av: Butylgummi. Teflon-FEP. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Hygieniske rutiner Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Pasta. Farge Gråaktig. Lukt Ukjent. Løselighetsbeskrivelse Delvis løselig i Etanol. Tetthet/egenvekt (g/ml) 2,2 Temperatur ( C): 2 / 4

7 PARAPOST CEMENT (CATALYST) Flammepunkt ( C) - Metode: Selvantennelsestemp. ( C) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Normalt stabil. Unngå kontakt med vann. Spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Irriterende gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Irriterer luftveiene. Kvalme eller oppkast. Irriterende. Irriterende. Medisinsk informasjon Symptomatisk behandling. Nærmere opplysninger: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN, telefon OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Miljøfareopplysninger Det er ingen miljødata tilgjengelig for selve produktet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Avfallsklasse Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Avfall fra organiske kjemiske prosesser. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEITRANSPORT: ADR-klasse JERNBANETRANSPORT: Jernbanetransportopplysninger SJØTRANSPORT: Sjøtransportopplysninger FLYTRANSPORT: Flytransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge ADR. Ikke farlig gods ifølge RID. Ikke farlig gods ifølge IMDG. Ikke farlig gods ifølge IATA. 3 / 4

8 PARAPOST CEMENT (CATALYST) 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger Referanselister R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, Produktregisteret, 1998). Forskrift om liste over farlige stoffer - Helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, 1998). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr.361). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Anvendelse Tannfyllingsmateriale. Utarbeidet av: A/S QUASAR CONSULTANTS, postboks 388 Skøyen, 0212 OSLO. Informasjonen i HMS-databladet er basert på opplysninger gitt av produsent/importør. DATABLADET ER UTARBEIDET MED SAFEWIN ( 4 / 4

9 PARAPOST CEMENT CONDITIONER A HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT CONDITIONER A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn PARAPOST CEMENT CONDITIONER A Leverandør Colténe AG Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstatten Telefon Fax OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn 2-HYDROKSYETYLMETAKRYLAT METAKRYLATER MALEINSYRE DIBENZOYLPEROKSID ETANOL CAS-nr. Innhold Symbol R-setn % Xi, 36/38, % Xi, 36/37/ % Xn, 22, 36/37/ % E, Xi, 2, 7, 36, % F, VIKTIGSTE FAREMOMENTER Kan gi allergi ved innånding. Irriterer øynene, luftveiene og huden. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Svelging Hud Øyne Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved svelging gi øyeblikkelig rikelig med vann, eventuelt melk å drikke. Konsulter lege for særskilt råd. Ta av tilsølte klær. Vask huden nøye med såpe og vann i flere minutter. Kontakt lege hvis symptomer oppstår. Skyll straks øyet med mye vann. (Løft øyelokket). Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brann kan slukkes med: Tørrkjemikalier. Pulver, skum eller CO2. Vannspray. Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 1 / 4

10 PARAPOST CEMENT CONDITIONER A Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Se pkt. 8 Miljøbeskyttelse ved søl Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Opprenskningsmetoder Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Spill tørkes av med et håndkle. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Produktet bør kun brukes av tannleger eller tannteknikere eller etter deres instruksjoner. Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Beskytt mot lys, også mot direkte sollys. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn 2-HYDROKSYETYLMETAKRYLAT METAKRYLATER MALEINSYRE DIBENZOYLPEROKSID ETANOL CAS nr. STD Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Ikke angitt Ikke angitt Ikke angitt AN. 5 mg/m3,a AN. 950 mg/m3 Verneutstyr Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Arbeidshansker Øyevern Verneklær Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for god ventilasjon. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler). Bruk vernehansker av: Butylgummi. Teflon-FEP. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Hygieniske rutiner Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 2 / 4

11 PARAPOST CEMENT CONDITIONER A Form/konsistens Viskøs. Væske. Farge Vannliknende. Lukt Ukjent. Løselighetsbeskrivelse Lett oppløselig i: Etanol. Tetthet/egenvekt (g/ml) 1,2 Temperatur ( C): ph, konsentrert løsning 6,5 Flammepunkt ( C) - Metode: Selvantennelsestemp. ( C) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Normalt stabil. Unngå kontakt med vann. Farlig polymerisering Kan polymerisere. Spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Irriterende gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Irriterer luftveiene. Kvalme eller oppkast. Kan forårsake allergi. Irriterende. Irriterende. Medisinsk informasjon Symptomatisk behandling. Nærmere opplysninger: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN, telefon OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Miljøfareopplysninger Det er ingen miljødata tilgjengelig for selve produktet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Avfallsklasse Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Avfall fra organiske kjemiske prosesser. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEITRANSPORT: ADR-klasse JERNBANETRANSPORT: Jernbanetransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge ADR. Ikke farlig gods ifølge RID. 3 / 4

12 PARAPOST CEMENT CONDITIONER A SJØTRANSPORT: Sjøtransportopplysninger FLYTRANSPORT: Flytransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge IMDG. Ikke farlig gods ifølge IATA. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger Referanselister R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. S-37 Bruk egnede vernehansker. Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, Produktregisteret, 1998). Forskrift om liste over farlige stoffer - Helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, 1998). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr.361). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Anvendelse Tannfyllingsmateriale. Utarbeidet av: A/S QUASAR CONSULTANTS, postboks 388 Skøyen, 0212 OSLO. Informasjonen i HMS-databladet er basert på opplysninger gitt av produsent/importør. DATABLADET ER UTARBEIDET MED SAFEWIN ( 4 / 4

13 PARAPOST CEMENT CONDITIONER B HMS-DATABLAD PARAPOST CEMENT CONDITIONER B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn PARAPOST CEMENT CONDITIONER B Leverandør Colténe AG Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstatten Telefon Fax OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn ETANOL CAS-nr. Innhold Symbol R-setn % F, VIKTIGSTE FAREMOMENTER Farlig ved innånding. Meget brannfarlig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Innånding Svelging Hud Øyne Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll nese, munn og svelg med vann. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brann kan slukkes med: Karbondioksid (CO2). Skum. Pulver. Vannspray. Sand Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Faremomenter ved brann Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 1 / 5

14 PARAPOST CEMENT CONDITIONER B Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Se pkt. 8 Miljøbeskyttelse ved søl Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. Opprenskningsmetoder Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Begrens spredningen. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Små mengder tørkes opp med fuktig engangsklut. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn ETANOL CAS nr. STD Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi AN. 950 mg/m3 Ingredienskommentar AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361) Verneutstyr Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Arbeidshansker Øyevern Verneklær Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). Vernehansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Butylgummi. Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Bruk verneklær etter behov. Hygieniske rutiner Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 2 / 5

15 PARAPOST CEMENT CONDITIONER B 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Væske. Farge Ukjent. Lukt Ukjent. Kokepunkt ( C, intervall) >80 Trykk: Flammepunkt ( C) <21 Metode: Selvantennelsestemp. ( C) 420 Eksplosjonsgrense, nedre (%) 3,5 Eksplosjonsgrense, øvre (%) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Normalt stabil. Unngå: Varme, gnister, flamme. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Helsefare generelt Gjentatte, kraftige eksponeringer eller jevnlig eksponering over lang tid for løsemidler kan påvirke sentralnervesystemet og gi skader av varig karakter (løsemiddelskade). Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Farlig ved innånding. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Kan gi ubehag. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Sprut kan skade. Medisinsk informasjon Symptomatisk behandling. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Miljøfareopplysninger Data om mulige miljøeffekter er ikke funnet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Avfallsklasse Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Avfall fra organiske kjemiske prosesser. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEITRANSPORT: ADR-klasse Klasse 3: Brannfarlige væsker. ADR-klasse 3 ADR-siffer 3(b) ADR-farenr. 33 Meget brannfarlig væske (fl.pkt. under 23 C). 3 / 5

16 PARAPOST CEMENT CONDITIONER B Proper shipping name, nasj. Proper shipping name, internasj. BRANNFARLIG VÆSKE, n.o.s. FLAMMABLE LIQUID, n.o.s. JERNBANETRANSPORT: RID-klasse 3 RID-siffer 3(b) SJØTRANSPORT: UN-nr, sjøtransport 1993 IMDG-klasse 3.2 IMDG-pakkegruppe II EmS-nr MFAG tabellnr. Refer to subsection 4.2 of the MFAG. FLYTRANSPORT: UN-nr. flytransport 1993 ICAO-klasse 3 Pakkegruppe II 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger R-11 Meget brannfarlig. R-20 Farlig ved innånding. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S-210 Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. YL-tall, m3/l 1061 YL-gruppe 3 Stoffanmerkninger Referanselister H: Hudopptak. Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, Produktregisteret, 1998). Forskrift om liste over farlige stoffer - Helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, 1998). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Anvendelse Tannfyllingsmateriale. Utarbeidet av: A/S QUASAR CONSULTANTS, postboks 388 Skøyen, 0212 OSLO. Informasjonen i HMS-databladet er basert på opplysninger gitt av produsent/importør. 4 / 5

17 PARAPOST CEMENT CONDITIONER B DATABLADET ER UTARBEIDET MED SAFEWIN ( 5 / 5

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug/Admix

Detaljer

HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC

HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn FRASCOLD 32FC Varenr. 3200009/3200010 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen

Detaljer

HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst

HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst 50022 - Sealapex Catalyst Revisjonsdato:: 2004-02-13 HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Sealapex Catalyst Nødtelefon Giftinformasjonssentralen,

Detaljer

HMS-DATABLAD Life Catalyst

HMS-DATABLAD Life Catalyst 50013 - Life Catalyst Revisjonsdato:: 2004-02-01 HMS-DATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Life Catalyst Nødtelefon Giftinformasjonssentralen, telefon 22

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 12003 - ARCON TØFFRENS Revisjonsdato:13.08.2004 HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Deklarasjonsnummer: 057617 ARCON TØFFRENS Leverandør ARCON AS

Detaljer

HMS-DATABLAD COLTOSOL F

HMS-DATABLAD COLTOSOL F HMS-DATABLAD COLTOSOL F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson COLTOSOL F Tannfyllingsmateriale. Coltène Whaledent AG Stormyrveien 11F 0672

Detaljer

HMS-DATABLAD Optibond FL Prime

HMS-DATABLAD Optibond FL Prime 30090 - Optibond FL Prime Revisjonsdato:: 2003-09-18 HMS-DATABLAD Optibond FL Prime 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Optibond FL Prime Nødtelefon Giftinformasjonssentralen,

Detaljer

HMS-DATABLAD CRC CONTACT CLEANER QD - AEROSOL

HMS-DATABLAD CRC CONTACT CLEANER QD - AEROSOL HMS-DATABLAD CRC CONTACT CLEANER QD - AEROSOL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CRC CONTACT CLEANER QD - AEROSOL Varenr. 901752 Deklarasjonsnummer: 70435 Anvendelse Rensemiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL

HMS-DATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL HMS-DATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL Varenr. 901630,901777 Anvendelse Leverandør Lekkasjefinner. Panvulk

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

HMS-DATABLAD ParaBond Adhesive B

HMS-DATABLAD ParaBond Adhesive B HMS-DATABLAD ParaBond Adhesive B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson ParaBond Adhesive B Bonding for tannfyllingsmateriale. Coltène / Whaledent

Detaljer

HMS-DATABLAD KLEA 404A

HMS-DATABLAD KLEA 404A HMS-DATABLAD KLEA 404A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn KLEA 404A Varenr. 8000221/8000222 Anvendelse Leverandør Termisk energibærer. Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

HMS-DATABLAD SYRETESTER TKO

HMS-DATABLAD SYRETESTER TKO HMS-DATABLAD SYRETESTER TKO 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Anvendelse Leverandør SYRETESTER TKO Test av olje i kuldeanlegg. Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia 1203

Detaljer

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Fiber Protector Aerosol Impregnering av tekstiler. Fiber ProTector

Detaljer

HMS-DATABLAD STAY-PUT IMPREGNERT

HMS-DATABLAD STAY-PUT IMPREGNERT HMS-DATABLAD STAY-PUT IMPREGNERT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STAY-PUT IMPREGNERT Retraksjonstråd. Coltene AG Feldwiesenstrasse 20

Detaljer

HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Base Paste

HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Base Paste 50003 - Temp Bond Clear Base Paste Revisjonsdato:: 2004-01-28 HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Base Paste 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Temp Bond Clear Base Paste Nødtelefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 34098 - Connect Fibers Endret dato: 2009-05-11 SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Kontaktperson Produsent Connect Fibers Greet

Detaljer

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218)

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 10327 - Oktafluorpropan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Oktafluorpropan Synonymer Perfluorpropane, R218, Varenr.

Detaljer

HMS-DATABLAD. X1R DZL Dieselbooster

HMS-DATABLAD. X1R DZL Dieselbooster HMS-DATABLAD X1R DZL Dieselbooster 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Nødtelefon X1R DZL Dieselbooster Tilsetningsmiddel. Notra Lersbryggen 5 070 Sande

Detaljer

HMS-DATABLAD R401A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS-DATABLAD R401A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS-DATABLAD R401A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn R401A Varenr. 8000211/8000213 Leverandør Børresen CoolTech AS Postboks 130 Holmlia 1203 Oslo Telefon 23 16 94 00 Fax 23

Detaljer

HMS-DATABLAD CRC HD VASELINE - AEROSOL

HMS-DATABLAD CRC HD VASELINE - AEROSOL HMS-DATABLAD CRC HD VASELINE - AEROSOL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Anvendelse Leverandør Beredskapstelefon(er) CRC HD VASELINE - AEROSOL 901417 Bil / bilelektro.

Detaljer

HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part A)

HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part A) HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part A) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Anvendelse Leverandør Beredskapstelefon(er) Produsent AIR STRIPPER 510 (Part A) Malingsfjerner. Scandpro

Detaljer

HMS-DATABLAD Fill In Catalyst Base

HMS-DATABLAD Fill In Catalyst Base 50028 - Fill In Catalyst Base Revisjonsdato:: 2004-02-24 HMS-DATABLAD Fill In Catalyst Base 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Fill In Catalyst Base Nødtelefon Giftinformasjonssentralen,

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 10328-1,1,1,3,3-Pentafluorbutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

Detaljer

HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Catalyst

HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Catalyst 50014 - Temp Bond Clear Catalyst Revisjonsdato:: 2004-02-02 HMS-DATABLAD Temp Bond Clear Catalyst 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Temp Bond Clear Catalyst Nødtelefon Giftinformasjonssentralen,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS-DATABLAD CRC SP 350 NF STORE & LUBE - AEROSOL

HMS-DATABLAD CRC SP 350 NF STORE & LUBE - AEROSOL HMS-DATABLAD CRC SP 350 NF STORE & LUBE - AEROSOL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CRC SP 350 NF STORE & LUBE - AEROSOL Varenr. 901711 Deklarasjonsnummer: 21174 Anvendelse

Detaljer

HMS-DATABLAD KLEA 404A

HMS-DATABLAD KLEA 404A HMS-DATABLAD KLEA 404A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn KLEA 404A Varenr. 8000221/8000222 Anvendelse Termisk energibærer. Leverandør Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

HMS-DATABLAD OKTAFLUORCYCLOBUTAN (R-C318)

HMS-DATABLAD OKTAFLUORCYCLOBUTAN (R-C318) 10329 - Oktafluorcyclobutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD OKTAFLUORCYCLOBUTAN (R-C318) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer R-C 318 Oktafluorcyclobutan Varenr.

Detaljer

HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part B)

HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part B) HMS-DATABLAD AIR STRIPPER 510 (Part B) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Anvendelse Leverandør Beredskapstelefon(er) Produsent AIR STRIPPER 510 (Part B) Malingsfjerner. Scandpro

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD BioSonic Cement Remover Concentrate, kat.nr. UC-39

HMS-DATABLAD BioSonic Cement Remover Concentrate, kat.nr. UC-39 HMS-DATABLAD BioSonic Cement Remover Concentrate, kat.nr. UC-39 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson BioSonic Cement Remover Concentrate,

Detaljer

HMS-DATABLAD PANGLANS (GLANSVASK FOR BIL)

HMS-DATABLAD PANGLANS (GLANSVASK FOR BIL) HMS-DATABLAD PANGLANS (GLANSVASK FOR BIL) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Deklarasjonsnummer: Anvendelse Leverandør Beredskapstelefon(er) PANGLANS (GLANSVASK FOR

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCTON 408A

HMS-DATABLAD ARCTON 408A HMS-DATABLAD ARCTON 408A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ARCTON 408A Varenr. 8000240 Anvendelse Leverandør Termisk energibærer. Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD A061 CLEANER/DEAGREASER AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD A061 CLEANER/DEAGREASER AEROSOL SIKKERHETSDATABLAD A061 CLEANER/DEAGREASER AEROSOL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Synonymer Bruksområder A061 CLEANER/DEAGREASER AEROSOL A061[AEROSOL] Rengjøring,

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCTON 409A

HMS-DATABLAD ARCTON 409A HMS-DATABLAD ARCTON 409A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ARCTON 409A Varenr. 8000250 Anvendelse Leverandør Termisk energibærer. Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION

HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION SN: 10626 HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION Deklarasjonsnummer: Produktet er ikke deklarajonspliktig

Detaljer

HMS-DATABLAD POWER PLUMBER

HMS-DATABLAD POWER PLUMBER SN: 10625 HMS-DATABLAD POWER PLUMBER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn POWER PLUMBER Deklarasjonsnummer: Produsenten deklarerer produktet direkte til Produktregisteret Beredskapstelefon(er)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt Dato: 2011-01-15 version 21 1 (5) 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Grovrengjøringsmiddel Leverandør Arom-Dekor Kemi AB Marknadsvägen 10 S-519

Detaljer

12210 - MICRO Revisjonsdato:10.03.2005 HMS-DATABLAD MICRO. Dragon MICROLINE PLUSS. Bilvaskprogram, maskin. Name EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn.

12210 - MICRO Revisjonsdato:10.03.2005 HMS-DATABLAD MICRO. Dragon MICROLINE PLUSS. Bilvaskprogram, maskin. Name EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. HMS-DATABLAD MICRO 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Intern nr. Anvendelse Dragon MICROLINE PLUSS UCN16P/05 Bilvaskprogram, maskin Leverandør APS Ltd. Kemitor, Raadhusgaten

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCTON 22

HMS-DATABLAD ARCTON 22 HMS-DATABLAD ARCTON 22 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ARCTON 22 Varenr. 8000040/8000060 Anvendelse Termisk energibærer. Leverandør Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

HMS-DATABLAD DRAGOSOL D-70

HMS-DATABLAD DRAGOSOL D-70 HMS-DATABLAD DRAGOSOL D-70 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Dragon DRAGOSOL D-70 Intern nr. R0612 Leverandør APS Ltd. Kemitor, Raadhusgaten 28, N0151 Oslo, Tlf. 22 42 20

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOCRYLIC 3358 IMC

SIKKERHETSDATABLAD CARBOCRYLIC 3358 IMC SIKKERHETSDATABLAD CARBOCRYLIC 3358 IMC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOCRYLIC 3358 IMC Varenr. 8382 Intern nr. 8382 Bruksområde Leverandør Kontaktperson En komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM

HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Leverandør T-WAX SOFT CREAM 350GM ETW350 TETROSYL LIMITED BEVIS GREEN WORKS WALMERSLEY BURY Tel:

Detaljer

KLEA 134a Revisjonsdato: HMS-DATABLAD. Termisk energibærer.

KLEA 134a Revisjonsdato: HMS-DATABLAD. Termisk energibærer. HMS-DATABLAD KLEA 134a 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn KLEA 134a Varenr. 8000097/8000099 Anvendelse Termisk energibærer. Leverandør Børresen Cooltech AS Postboks 130 Holmlia

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELTA SPRAY aerosol

SIKKERHETSDATABLAD DELTA SPRAY aerosol SIKKERHETSDATABLAD DELTA SPRAY aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder DELTA SPRAY aerosol Smørefett Leverandør Alf I Larsen AS Fabrikkveien

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (R 236fa)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (R 236fa) 10322-1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane Revisjonsdato:20040825 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (R 236fa) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCTON 402A

HMS-DATABLAD ARCTON 402A HMS-DATABLAD ARCTON 402A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ARCTON 402A Varenr. 8000216/8000218 Anvendelse Termisk energibærer. Leverandør Børresen Cooltech AS Postboks 130

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Hydrogen sulfide

SIKKERHETSDATABLAD Hydrogen sulfide SIKKERHETSDATABLAD Hydrogen sulfide 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson Hydrogen sulfide Laboratoriekjemikalie. Samsi AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Zinga

SIKKERHETSDATABLAD Zinga SIKKERHETSDATABLAD Zinga 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson Zinga Korrosjonsbeskyttelse for stål. Zinga Norge AS Verpetveien

Detaljer

brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. Hud

brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. Hud HMS-DATABLAD Kontrol Standard OIW (BAM K009) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kontrol Standard OIW (BAM K009) Bruksområde Laboratoriekjemikalie. Leverandør Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD Terpentin

HMS-DATABLAD Terpentin HMS-DATABLAD Terpentin 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Terpentin Løsemiddel. Kemetyl AS Postboks 98 N-3071 Sande Tel: +47 33 78 51 50

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer

HMS-DATABLAD SØLVBRONSE

HMS-DATABLAD SØLVBRONSE HMS-DATABLAD SØLVBRONSE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør *Kontaktperson *Nødtelefon Produsent SØLVBRONSE 101029 FARGE FOR DEKOR MALING Herdins

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.06.2005 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2005 MAPEGUM WPS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.06.2005 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2005 MAPEGUM WPS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE For vanntetting. Artikkelnummer 2190006000100 2190006000200

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Benzene ASTM kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 Varenr. 8698 Intern nr. 8698 Bruksområde Leverandør Kontaktperson

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Delta-Than

SIKKERHETSDATABLAD Delta-Than SIKKERHETSDATABLAD Delta-Than 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson Delta-Than Lim Nortett Bygg AS Håndverkv. 6 1820 Spydeberg,

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NILFISK-ADVANCE GLASRENT Artikkel nr 626000 626002 Anvendelse/produkttype Leverandør Vindusvask Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nortett Asfaltlim / Fugemasse nr. 36

SIKKERHETSDATABLAD Nortett Asfaltlim / Fugemasse nr. 36 SIKKERHETSDATABLAD Nortett Asfaltlim / Fugemasse nr. 36 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Nortett Asfaltlim / Fugemasse nr. 36 Intern nr. 1870 Bruksområder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gasspatron GC11 for Hilti Boltepistol

SIKKERHETSDATABLAD Gasspatron GC11 for Hilti Boltepistol SIKKERHETSDATABLAD Gasspatron GC11 for Hilti Boltepistol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson Gasspatron GC11 for Hilti

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS DATABLAD K52980. agneta.bengtsson@directadental.com Hjemmeside. www.directadental.com. Olle Larsson

HMS DATABLAD K52980. agneta.bengtsson@directadental.com Hjemmeside. www.directadental.com. Olle Larsson HMS DATABLAD Sist endret: 2008-02.07 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer CCS PROFYLAXPASTA RØD/GRØNN/GUL/BLÅ K52980 Produktet

Detaljer

HMS-Datablad. Norm Tec LR Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 62 81 55 06

HMS-Datablad. Norm Tec LR Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 62 81 55 06 HMS-Datablad Norm Tec LR Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson Norm Tec LR Comp A Norm Tec AS Grubeveien

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

HMS-DATABLAD SYREVASK

HMS-DATABLAD SYREVASK HMS-DATABLAD SYREVASK 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Intern nr. Dragon ACIDwash UCN18/05 Deklarasjonsnummer: 16175 Anvendelse Leverandør Beredskapstelefon(er) Produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger Revisjonsdato: 30.05.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.05.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon Artikkel-nr PERVACO AS Kjeller

Detaljer

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76. Telefon: Telefaks:

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76. Telefon: Telefaks: Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktopplysninger Handelsnavn SikaLightcrete -02 Produsent/leverandør

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 511 Revisjonsdato: 11.09.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 11.09.2006 Produsent, importør Internkode 511 Produkttype/Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer