SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 Varenr Intern nr Bruksområde Leverandør Kontaktperson Sterkt alkalisk vaskemiddel for fjerning av alle typer smuss, fett etc. CARBOLINE NORGE AS Postboks LIERSTRANDA NORWAY Tel: Fax: Nødtelefon GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF: Produsent Deklarasjonsnummer P Extra Produkter AS Postboks 4168 Gulskogen 3005 Drammen Norge Tel: Fax: VIKTIGSTE FAREMOMENTER Sterkt etsende. Ytterligere informasjon om helsefarlige og miljøskadelige virkninger, se pkt.11 og STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. Vann % - kaliumhydroksid % C R-22, 35 natriumhydroksid % C R-35 dinatriummetasilikat % C R-34, 37 Alkoksy(C8-C10)polypropoksipolyetoksietyl % Xi R-38, 41 bensyleter Kaliumsalt av fosfatestere 1-5 % - Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger Sammensetningskommentar Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T= Giftig, C= Etsende, Xn= Helseskadelig, Xi= Irriterende, IK= Ikke klassifiseringspliktig, E= Eksplosiv, O= Oksiderende, Fx= Ekstremt brannfarlig, F= Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, 1/6

2 A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R= Reproduksjonsskadelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Innånding Svelging Hud Øyne Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Gi ikke drikke eller noe å spise ved bevistløshet. Vis dette SDS-datablad til tilstedeværende lege. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. FREMKALL IKKE BREKNING! Drikk rikelig med vann. Unngå melk. Kontakt lege. Prøv ikke å gi drikke eller fremkalle brekning hvis vedkommende er bevisstløs. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. Erstatt tap av hudfett med passende salve. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i 30 minutter. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter Vernetiltak ved brann Brann kan slukkes med; Pulver, skum eller CO2, Ikke brannfarlig iht. gjeldende regelverk. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Nitrøse gasser (NOx), Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter anbefales å bruke friskluftmaske. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse Miljøbeskyttelse Opprenskningsmetoder Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 Hindre utslipp til overflatevann, kloakk eller grunnvann. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/kliff) ved større spill/lekkasjer. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Absorber i vulkanaske, jord, sand, tørr jord, kiselgur, mineralullsmatter eller annet passende materiale. Samles i tette beholdere. Benytt nødvendig verneutstyr. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Lagringskategori Unngå søl, hud- og øyekontakt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8. Øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Lagres frostfritt. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Lagres som etsende stoff. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi 2/6

3 kaliumhydroksid AN. 2 mg/m3,t natriumhydroksid AN. 2 mg/m3,t Ingredienskommentar Verneutstyr AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361). med endringer. H = hudopptak, T = takverdi, K = kreftfremkallende, A = arvestoffskadelige, R = reproduksjonsskadelige, A = allergifremkallende. Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Begrensning av miljøeksponering - arbeidstilsynets orientering : Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren, best.nr.450 -arbeidstilsynets forskrift; Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, best.nr arbeidstilsynets forskrift: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, best.nr arbeidstilsynets forskrift; om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften), best.nr.566. Sørg for god ventilasjon. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Vær oppmerksom på opplysninger fra hanskeprodusenten vedrørende gjennomtrengelighet og gjennombruddstid, samt under hvilke arbeidsforhold hanskene skal brukes. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt våte eller tilsølt. Viser til Produktkontrolloven 3a - Substitusjonsplikt, som pålegger virksomheter å ta et større ansvar for å forebygge skadevirkninger fra produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Substitusjonsplikten gjelder både for privat og offentlig sektor, for produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter. Viser til Forurensningsloven om vern mot forurensninger og om avfall. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Kokepunkt ( C, intervall) Tetthet (g/cm3) Flytende. Klar. Mild (eller svak). Lett oppløselig i vann. 100 Trykk: 1.08 Temperatur ( C): ph, konsentrert løsning /6

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Reaktive stoffer o.l. Normalt stabil. Stoffet kan angripe visse metaller. Sterke syrer. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Helsefare generelt Helsefareinformasjon Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet. Produktet er vurdert etter kriteriene oppført i: forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Se forøvrig pkt. 3 og 15. I industrien representerer etsende egenskaper den største faren. HUDKONTAKT. Etsende. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. ØYEKONTAKT. Dette kjemikaliet kan forårsake hud- og øyeirritasjoner og sår (Etsende). SVELGING. Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi irritasjon av mage - tarmkanalens slimhinner. INNÅNDING. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksisitet Det er ingen miljødata tilgjengelig på selve produktet. Produktet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Behandlingsmetoder Avfallskode Avfallet skal leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift for spesialavfall. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Avfall i form av alkaliske løsninger. H8 Etsende. Tom og tørr emballasje er restavfall. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transportfareseddel 4/6

5 Varenavn, internasj. Corrosive liquid, basic,inorganic n.o.s. VEITRANSPORT (ADR): UN-nr ADR-klasse ADR-farenr. SJØTRANSPORT (IMDG): Klasse 8: Etsende stoffer. 80 Etsende eller svakt etsende stoff. UN-nr, sjøtransport 3266 IMDG-klasse 8 IMDG-emballasjegruppe II EmS-nr Marin forurensning Trans5 Ja 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Inneholder Risikosetninger Sikkerhetssetninger Referanselister Spesielle forskrifter kaliumhydroksid natriumhydroksid dinatriummetasilikat Alkoksy(C8-C10)polypropoksipolyetoksietylbensyleter Kaliumsalt av fosfatestere R-35 Sterkt etsende. S-25 Unngå kontakt med øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE)). Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemiklaier med tilhørende stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Transport regelverk ADR/RID og IMDG Code. Viser til Produktkontrolloven 3a - Substitusjonsplikt, som pålegger virksomheter å ta et større ansvar for å forebygge skadevirkninger fra produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Substitusjonsplikten gjelder både for privat og offentlig sektor, for produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter. 5/6

6 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet R-22 Farlig ved svelging. R-35 Sterkt etsende.r-34 Etsende.R-37 Irriterer luftveiene.r-38 Irriterer huden.r-41 Fare for alvorlig øyeskade. Brukers anmerkninger Utarbeidet av Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk nasjonalt og i EU. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll. Anvisningene er gitt under forutsetning av at produktet brukes som angitt i avsnitt 1,og det er forutsatt at bruksbegrensninger blir overholdt.det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. CARBOLINE NORGE AS Revisjonsdato Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato Dato Signatur I.V Utskriftsdato /6

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer