HMS-DATABLAD COLTOSOL F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD COLTOSOL F"

Transkript

1 HMS-DATABLAD COLTOSOL F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson COLTOSOL F Tannfyllingsmateriale. Coltène Whaledent AG Stormyrveien 11F 0672 Oslo Tel: Fax: Ragnhild Holberg. Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Produsent Coltene AG Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstätten Switzerland Tel: Fax: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. natriumfluorid % T R-25, 32, 36/38 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HELSE: Ikke ansett helsefarlig i ht. gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, se punkt 11. BRANN: Ikke ansett brannfarlig iht. til gjeldende regelverk. MILJØ: Ikke ansett miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Svelging Hud Øyne Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask straks huden med såpe og vann. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 1/5

2 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Forbrenningsprodukter Vernetiltak ved brann Brann kan slukkes med; Skum, Karbondioksid (CO2), Pulver, Større branner; Alkoholresistent skum, Vannspray, Ved brann eller høy temperatur kan det dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Hydrogenfluorid (HF), Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Miljøbeskyttelse Opprenskningsmetoder Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Begrens spredningen. Spill tas opp med mekanisk utstyr. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Materialet er kun beregnet til dental bruk. Produktet må bare håndteres av faglært tannhelsepersonell og ifølge bruksanvisningen. Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket. Lagres tørt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi natriumfluorid AN. 0,6 mg/m3 Ingredienskommentar Verneutstyr AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361). Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Konsentrasjonen av luftforurensningene skal holdes så langt under de angitte normene som mulig. Unødig påvirkning skal unngås og forholdene skal være forsvarlige. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk støvmaske ved støvutvikling. Støvfilter P2 (for fint støv). Bruk vernehansker anbefalt av Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM tlf: ). Da det ikke er gjennomført tester for gjennombruddstid på stoffblandinger, kan disse ikke oppgis. Bruk eventuelt vernehansker av (hovedingrediens): Nitrilgummi. Neoprengummi. Gjennombruddstid: > 480 min. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. 2/5

3 Verneklær Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Hygieniske rutiner Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Kokepunkt ( C, intervall) Tetthet (g/ml) Flammepunkt ( C) Pasta Hvit. Peppermynte. Uoppløselig i vann. > 250 Trykk: 2,4 Temperatur ( C): - Metode: Selvantennelsestemp. ( C) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Spaltningsprodukter Normalt stabil. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Hydrogenfluorid (HF), 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Toksikologisk data Toksisk dose, LD 50 Innånding Svelging Hudkontakt Øyne INGREDIENS: Toksisk dose, LD 50 Sensibilisering. Hud ingen effekt Test: ikke kjent > 2000 mg/kg (oral-rotte) Ingen spesielle helsefarer angitt. Kan fremkalle ubehag ved svelging. Produktet forventes ikke å fremkalle signifikant irritasjon ved hudkontakt. Ingen spesielle helsefarer angitt. natriumfluorid 80 mg/kg (oral-rotte) 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksisitet Mobilitet Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet INGREDIENS: Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha skadelige eller forstyrrende innvirkning på miljøet. Uoppløselig i vann. Ingen opplysninger fra produsent. Ingen opplysninger for selve stoffblandingen. natriumfluorid 3/5

4 LC50, 96 t, Fisk, mg/l Fordelingskoeffisient (log Pow) > 500 (cyprinodon variegatus) -0, FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Behandlingsmetoder Avfallskode Forurenset emballasje Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Mindre mengder kan deponeres sammen med husholdningsavfall. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. Veiledende avfallskategori: Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): Andre kjemikalier enn dem nevnt i Følg anvisninger for destruering av brukt emballasje. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEITRANSPORT (ADR): Veitransportopplysninger JERNBANETRANSPORT (RID): Jernbanetransportopplysninger SJØTRANSPORT (IMDG): Sjøtransportopplysninger FLYTRANSPORT (IATA/ICAO): Flytransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge ADR. Ikke farlig gods ifølge RID. Ikke farlig gods ifølge IMDG. Ikke farlig gods ifølge IATA. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Risikosetninger Referanselister VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG. Norsk Stoffliste (Statens Forurensningstilsyn, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Oljedirektoratet, 2005). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Oljedirektoratet, Siste utgave). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr ) Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE,MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet Utarbeidet av Revisjonsdato R-25 Giftig ved svelging. R-32 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass.r-36/38 Irriterer øynene og huden. Coltène Whaledent AG, Stormyrveien 11F, 0672 Oslo. Informasjonen i HMS-databladet er basert på opplysninger gitt av produsent/importør. Databladstatus Signatur 29 ATP. JOR 4/5

5 Forbehold om ansvar Informasjonen utviklet av Coltène AG gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Coltène AG har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i henhold til Coltène AG beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. 5/5

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPU P

SIKKERHETSDATABLAD SPU P SIKKERHETSDATABLAD SPU P AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SPU P 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPU Renoveringsplate

SIKKERHETSDATABLAD SPU Renoveringsplate SIKKERHETSDATABLAD SPU Renoveringsplate AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SPU Renoveringsplate 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer