HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)"

Transkript

1 (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete Sweden AB SE Perstorp, Sverige tlf: (Int) telefaks: (Int) Flowcrete Norway AS Postboks 307, 1401 SKI Tlf: Telefaks: Nødtelefon : Tlf: (Int) (Kemiakuten, Sverige) 2. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Generel beskrivelse : Preparat. Informasjon om innhold CAS-nr. % EF-nummer Symbol * R-setninger * Isoforondiamin C R21/ /53 Trimetylheksametylendiamin C R /53 m-xylendiamin C R20/ /53 Benzylalkohol Xn R20/22 4,4'-Isopropylidendifenol Xi R36/37/38-43 * Gjelder for respektive stoffer. Fullstendig tekst for R-setninger står i avsnitt VIKTIGSTE FAREMOMENTER Skadevirkninger for mennesker Skadevirkninger i miljøet : Etsende. Farlig ved hudkontakt og svelging. Farlig ved innånding (gjelder ved høy temperatur og ved sprøyting). Kan gi allergi ved hudkontakt. : Produktet inneholder stoffer som er skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelle opplysninger Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Ta med helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet. En person som er bevisstløs må aldri gis noe via munnen. : Frisk luft og hvile. : Skyll munnen med vann. Drikk store mengder vann. Brekninger må ikke fremkalles. Kontakt lege øyeblikkelig. : Tilsølte klær må fjernes straks. Vask øyeblikkelig av med store mengder vann og såpe. : Ta ut kontaktlinser. Skyll øynene med mye vann i minst 15 minutter, mens øyelokket løftes. Kontakt lege øyeblikkelig. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Egnede slukningsmidler Helsefarlige termiske nedbrytningsprodukter Vern av brannpersonell : Tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum, vannspray, karbondioksid. : Karbonmonoksid, karbondioksid og nitrogenforbindelser. : Bruk pustemaske med lufttilførsel.

2 Utskriftsdato: Side 2 av 5 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige vernetiltak Miljømessige vernetiltak Metoder for opprensking : Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av gass og damp. Bruk egnet vern (se del 8). Hold uvedkommende unna. : Unngå miljøutslipp. Ved store utslipp: Kontakt øyeblikkelig brannvesen og politi. : Saml opp sølt materiale. Absorber rester i sand eller annet inert materiale. Sendes for deponering (se avsnitt 13). 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering Lagring : Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå temperaturer over 40 C. Ved oppvarming kan det oppstå irriterende gasser. Ingen sprøyting, da dette kan avgi helsefarlig damp. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. For brukeranvisning, se separat produktinformasjon. Eventuelle nasjonale forskrifter om epoksyprodukter skal følges (se avsnitt 15). : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Oppbevares ved C. Unngå direkte sollys. Oppbevares adskilt fra syrer. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Tekniske tiltak Hygieniske tiltak Administrative normer: m-xylendiamin Personlig verneutstyr Luftveiene Huden og kroppen Hender Øyne Annet verneutstyr : Må bare anvendes på godt ventilerte steder. : Vask hendene etter håndtering av produktet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Arbeidstøy oppbevares adskilt fra andre klær. Vask klær separat før de brukes på nytt. Norge (2003) 0.1 mg/m³ (Takverdi). : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. : Bruk egnede verneklær (heldekkende verneklær). : Bruk egnede vernehansker. : Vernebriller eller ansiktsskjerm. : Øyeskyllefontene. Sikkerhetsdusj. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand : Væske. Farge : Gjennomsiktig. Lukt : Ammoniakk. Kokepunkt : >150 C. Tetthet : ca g/cm³. Oppløselighet i vann : Begrenset. ph : ca. 11. Flammepunkt : >150 C. Eksplosive egenskaper : Ikke eksplosivt. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet : Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. Brytes ned ved høye temperaturer. Forhold som må unngås : Unngå temperaturer over 40 C. Materialer som må unngås : Oksiderende midler og syrer. Farlige reaksjoner : Reagerer med syre under varmeutvikling.

3 Utskriftsdato: Side 3 av 5 Farlige nedbrytningsprodukter : Ingen kjente, utenom ved brann. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt : Ved anbefalte lagrings- og håndteringsforhold, bedømmes risikoen for innånding av farlige gasser og damp som liten. Innånding av damper eller tåke kan forårsake svie, hoste, hodepine, kvalme, slapphet og svimmelhet. : Farlig ved svelging. Kan forårsake smerte (munn, svelg og magesekk). Kan være etsende. Kan forårsake hodepine, kvalme, slapphet, svimmelhet, oppkast og diaré. : Etsende. Uttørrende for huden. : Etsende. Forårsaker smerte og sårdannelse. Kan forårsake uhelbredelig øyeskade. : Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake allergisk eksem. Informasjon om innhold: : Isoforondiamin Akutt toksisitet - Oral : LD 50 oral rotte: 1030 mg/kg. : Trimetylheksametylendiamin Akutt toksisitet - Oral : LD 50 oral rotte: ca. 900 mg/kg. : m-xylendiamin Akutt toksisitet - Oral : LD 50 oral rotte: 940 mg/kg. Akutt toksisitet - Innånding : LC 50 innånding rotte (4 timer): 2.4 mg/l. : 4,4'-Isopropylidendifenol : Benzylalkohol Akutt toksisitet - Oral : LD 50 oral rotte: 1230 mg/kg. Akutt toksisitet - Dermal : LD 50 hud kanin: 2000 mg/kg. 12. MILJØOPPLYSNINGER Produktet må ikke komme ut i mark, avløp eller vannmiljø. Informasjon om innhold: : Isoforondiamin Vedvaring/nedbrytbarhet : Stoffet er biologisk dårlig nedbrytbart. LC 50 fisk (Brachydanio rerio, 96 h): 110 mg/l. EC 50 Daphnia magna (48 h): 23 mg/l. : Trimetylheksametylendiamin Vedvaring/nedbrytbarhet : Stoffet er biologisk dårlig nedbrytbart. EC 50 Daphnia magna (24 h): 63 mg/l. : m-xylendiamin LC 50 Brachydanio rerio (96 timer): >100 mg/l. EC 50 Daphnia magna (48 timer): 16 mg/l. IC 50 algae (72 timer): 12 mg/l.

4 Utskriftsdato: Side 4 av FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Produktrester Forurenset emballasje Andre opplysninger : Deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Sendes for deponering. EAL avfallskode Utherding anbefales: EAL avfallskode : Deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter. : Eventuelle nasjonale forskrifter om epoksyprodukter skal følges (se avsnitt 15). 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Internasjonale transportforskrifter Vei (ADR), Tog (RID), Sjø (IMDG), Luft (IATA): FN-nummer : 2289 Riktig forsendelsesnavn : ISOPHORONEDIAMINE SOLUTION. Klasse : 8 Emballeringsgruppe : III Sjø: Marine pollutant : Nej 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Klassifisering ifølge EU-forskrifter: Faresymbol(er) : C ETSENDE Risikosetninger Sikkerhetssetninger Inneholder : Etsende [=R34]. Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging [=R20/21/22]. Kan gi allergi ved hudkontakt [=R43]. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet [=R52/53]. : Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege [=S26]. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm [=S36/37/39]. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig [=S45] Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon [=S61]. Brekninger må ikke fremkalles. : Isoforondiamin. Trimetylheksametylendiamin. Benzylalkohol. 4,4'-Isopropylidendifenol.

5 Utskriftsdato: Side 5 av 5 Nasjonale forskrifter Norge : Dette produktet er bedømt og klassifisert ifølge norsk Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier ( , nr 1139) med etterfølgende revideringer. YL-gruppe: - Arbeidstilsynets administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære skal følges (se avsnitt 8). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produktet brukes sammen med Peran Tankcoating Base A. Base A og Hardener B reagerer under varmeutvikling. Total herdetid er 5-7 dager. For leggeanvisninger, se separat produktinformasjon. Se også helse, miljø- og sikkerhetsdatabladet for Base A. Forklaring til R-setninger i avsnitt 2: R20/22 Farlig ved innånding og svelging, R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging, R22 Farlig ved svelging, R34 Etsende, R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden, R43 Kan gi allergi ved hudkontakt, R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Historikk Versjon Land/Språk Erstatter helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad av Endringer i forhold til forrige versjon Utarbeidet av : Norge / Norsk : : Firmanavn: avsnitt 1. Rettelse: sammensetning, avsnitt 2,11,12,15. : Kristina Rehnberg, Flowcrete Sweden AB, SE Perstorp, Sverige. Dette helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad bygger på Flowcrete Sweden AB's nåværende kunnskap og erfaring, og skal være veiledende for en sikker håndtering av produktene med hensyn til helse og miljø.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer