1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. : Flerkomponent fugefrie gulvbelegg. Kun til profesjonelt bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. : Flerkomponent fugefrie gulvbelegg. Kun til profesjonelt bruk."

Transkript

1 (følger forordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdato: Side 1 av 5 1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Peran STC, Peran STC/LVS, Peran STC/TCW/LVS Deklarasjonsnummer : og Bruksområde : Flerkomponent fugefrie gulvbelegg. Kun til profesjonelt bruk. Forhandler : Flowcrete Norway AS Postboks 307, 1401 SKI tlf: telefaks: Flowcrete Sweden AB SE Perstorp, Sverige tlf: telefaks: Utarbeidet av : EHS Flowcrete Sweden, Nødtelefon : Giftinformasjonen, tlf (hele døgnet) 2. FAREIDENTIFIKASJON Skadevirkninger for mennesker Skadevirkninger i miljøet : Etsende. Farlig ved hudkontakt og svelging. Farlig ved innånding (gjelder ved høy temperatur og ved sprøyting). Kan gi allergi ved hudkontakt. : Produktet inneholder stoffer som er skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede 3. SAMMENSETNING/ANGIVELSE AV BESTANDDELER Generel beskrivelse : Preparat (blanding). Informasjon om innhold CAS-nr. % EF-nummer Symbol * R-setninger * Isoforondiamin C R21/ /53 Benzylalkohol Xn R20/22 Trimetylheksametylendiamin < C R /53 m-xylendiamin < C R20/ /53 Octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine < C R21/ * Gjelder for respektive stoffer. Fullstendig tekst for R-setninger står i avsnitt FØRSTEHJELPSTILTAK Generelle opplysninger Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Ta med sikkerhetsdatabladet. En person som er bevisstløs må aldri gis noe via munnen. : Frisk luft og hvile. : Skyll munnen med vann. Drikk store mengder vann. Brekning må ikke fremkalles. Kontakt lege øyeblikkelig. : Tilsølte klær må fjernes straks. Vask øyeblikkelig av med store mengder vann og såpe. : Ta ut kontaktlinser. Skyll øynene med mye vann i minst 15 minutter, mens øyelokket løftes. Kontakt lege øyeblikkelig. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slukningsmidler : Tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum, vannspray, karbondioksid.

2 Peran STC, Peran STC/LVS, Peran STC/TCW/LVS Utskriftsdato: Side 2 av 5 Helsefarlige termiske nedbrytningsprodukter Vern av brannpersonell : Karbonmonoksid, karbondioksid og nitrogenforbindelser. : Bruk pustemaske med lufttilførsel. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige vernetiltak Miljømessige vernetiltak Metoder for opprensking : Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp og sprøytetåke. Bruk egnet vern (se del 8). Hold uvedkommende unna. : Unngå miljøutslipp. Ved store utslipp: Kontakt øyeblikkelig brannvesen og politi. : Saml opp sølt materiale. Absorber rester i sand eller annet inert materiale. Sendes for deponering (se avsnitt 13). 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring : Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå temperaturer over 40 C. Ved oppvarming kan det oppstå irriterende gasser. Ingen sprøyting, da dette kan avgi helsefarlig damp. Sørg for god ventilasjon. For brukeranvisning, se separat produktinformasjon. Eventuelle nasjonale forskrifter om epoksyprodukter skal følges (se avsnitt 15). : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Oppbevares ved C. Beskyttes mot direkte sollys. Oppbevares adskilt fra syrer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkesvarer eller dyrefôr. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR Tekniske tiltak Hygieniske tiltak Tiltaks- og grenseverdier: m-xylendiamin : Sørg for god ventilasjon. : Vask hendene etter håndtering av produktet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Arbeidstøy oppbevares adskilt fra andre klær. Vask klær separat før de brukes på nytt. Norge (ifølge FOR nr 1358 med etterfølgende endringer) 0.1 mg/m³ (Takverdi). Personlig verneutstyr Luftveiene : Åndedrettsvern er ikke nødvendig ved romtemperatur og normal ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern (filtermaske, type A). : Bruk verneklær (heldekkende verneklær). Huden og kroppen Hender : Bruk egnede vernehansker, f.eks. af nitrilgummi med tykkelse minst 0.5 mm og gjennombruddstid minst 480 minutter. Øyne : Vernebriller eller ansiktsskjerm. Annet verneutstyr : Øyeskyllefontene. Sikkerhetsdusj. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand Farge Lukt : Væske. : Gjennomsiktig. : Aminaktig.

3 Peran STC, Peran STC/LVS, Peran STC/TCW/LVS Utskriftsdato: Side 3 av 5 Kokepunkt Tetthet Løselighet i vann ph Flammepunkt Eksplosjonsegenskaper : >150 C. : ca g/cm³. : Begrenset. : ca. 11. : >150 C. : Ikke eksplosivt. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold som må unngås Materialer som må unngås Farlige reaksjoner Farlige nedbrytningsprodukter : Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. Brytes ned ved høye temperaturer. : Unngå temperaturer over 40 C. : Oksiderende midler og syrer. : Reagerer med syre under varmeutvikling. : Ingen kjente, utenom ved brann. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt : Ved anbefalte lagrings- og håndteringsforhold, bedømmes risikoen for innånding av farlige gasser og damp som liten. Innånding av damper eller tåke kan forårsake svie, hoste, hodepine, kvalme, slapphet og svimmelhet. : Farlig ved svelging. Kan forårsake smerte (munn, svelg og magesekk). Kan være etsende. Kan forårsake hodepine, kvalme, slapphet, svimmelhet, oppkast og diaré. : Etsende. Uttørrende for huden. : Etsende. Forårsaker smerte og sårdannelse. Kan forårsake uhelbredelig øyeskade. : Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake allergisk eksem. Informasjon om innhold: Akutt toksisitet - Dermal Akutt toksisitet - Innånding : Isoforondiamin : LD 50 oral rotte: 1030 mg/kg. : Benzylalkohol : LD 50 oral rotte: 1230 mg/kg. : LD 50 hud kanin: 2000 mg/kg. : Ingen allergiske reaksjoner (hud; marsvin). : Trimetylheksametylendiamin : LD 50 oral rotte: ca. 900 mg/kg. : m-xylendiamin : LD 50 oral rotte: 940 mg/kg. : LC 50 innånding rotte (4 timer): 2.4 mg/l. : Octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Produktet må ikke komme ut i mark, avløp eller vannmiljø. Informasjon om innhold:

4 Peran STC, Peran STC/LVS, Peran STC/TCW/LVS Utskriftsdato: Side 4 av 5 : Isoforondiamin Vedvaring/nedbrytbarhet : Stoffet er biologisk dårlig nedbrytbart. LC 50 fisk (Brachydanio rerio, 96 h): 110 mg/l. EC 50 Daphnia magna (48 h): 23 mg/l. : Trimetylheksametylendiamin Vedvaring/nedbrytbarhet : Stoffet er biologisk dårlig nedbrytbart. EC 50 Daphnia magna (24 h): 63 mg/l. : m-xylendiamin LC 50 Brachydanio rerio (96 timer): >100 mg/l. EC 50 Daphnia magna (48 timer): 16 mg/l. IC 50 algae (72 timer): 12 mg/l. 13. DISPONERINGSHENSYN Produktrester Forurenset emballasje Andre opplysninger : Deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Sendes for deponering. EAL avfallskode Utherding anbefales: EAL avfallskode : Deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter. : Eventuelle nasjonale forskrifter om epoksyprodukter skal følges (se avsnitt 15). 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Internasjonale transportforskrifter Vei (ADR), Tog (RID), Sjø (IMDG), Luft (IATA): FN-nummer : 2735 Riktig forsendelsesnavn : AMINES, LIQUID, CORROSIVE N.O.S. (Isophoronediamine, Trimethylhexamethylenediamine). Klasse : 8 Emballeringsgruppe : III Tunnelrestriksjonskode : (E) (ADR) Miljøskadelig / Marine : Nei. pollutant 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK Klassifisering ifølge EU-forskrifter:

5 Peran STC, Peran STC/LVS, Peran STC/TCW/LVS Utskriftsdato: Side 5 av 5 Faresymbol(er) : C ETSENDE Risikosetninger Sikkerhetssetninger Inneholder Nasjonale forskrifter Norge : Etsende [=R34]. Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging [=R20/21/22]. Kan gi allergi ved hudkontakt [=R43]. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet [=R52/53]. : Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege [=S26]. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm [=S36/37/39]. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig [=S45] Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon [=S61]. Brekning må ikke fremkalles. : Isoforondiamin. Trimetylheksametylendiamin. Benzylalkohol. : Dette produktet er bedømt og klassifisert ifølge norsk Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier ( , nr 1139) med etterfølgende revideringer. Norske tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet skal følges (se avsnitt 8). YL-gruppe: ANDRE OPPLYSNINGER Produktet brukes sammen med f.eks. Peran STC Base A, Peran TCW Base A eller Peran LVS Base A. Base A og reagerer under varmeutvikling. Total herdetid er 5-7 dager. For leggeanvisninger, se separat produktinformasjon. Se også sikkerhetsdatabladet for Base A. Forklaring til R-setninger i avsnitt 3: R20/22 Farlig ved innånding og svelging, R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging, R22 Farlig ved svelging, R34 Etsende, R43 Kan gi allergi ved hudkontakt, R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede Historikk Versjon Land/Språk Erstatter sikkerhetsdatablad av Endringer i forhold til forrige versjon : Norge / Norsk : : Sammensetningen av produktet er endret: endring i avsnitt 3, 11, 15. Endring i avsnitt 14: Transportopplysninger. Dette sikkerhetsdatablad bygger på Flowcrete Sweden AB's nåværende kunnskap og erfaring, og skal være veiledende for en sikker håndtering av produktene med hensyn til helse og miljø.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10000168/D Rev.nr. 1.7 Revidert den 11.03.2015 Trykkdato 22.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 07.10.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn EC/NLP-nr 203-872-2 CAS-nr 111-46-6 Indeks-nr 603-140-00-6

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.

Detaljer

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Varemerke : Produktkode : 03492 Beskrivelse : Treimpregneringsmiddel for oppløsning I vann og anvendelse I trykkanlegg

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer