HMS DATABLAD ISO EU453/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010"

Transkript

1 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing GmbH Baumgarten Rheinmünster, Tyskland Telefon. 0049(0)7227/2282 Faks: 0049(0)7227/2920 Sveiseeksperten AS Pb OSLO Norge Tor Arne Helland / Ole Jørgen Eriksen Giftinformasjonen: VIKTIGSTE FAREMOMENTER Farebeskrivelse F+ Ekstremt brannfarlig Xi Irriterende N Miljøskadelig Klassifisering Klassifisering CLP Farebeskrivelse Andre farer F+; Xi, N, R12, R20/21, R36/38, R51/53, R67 For R-setningenes fulle ordlyd, se seksjon 16 Flam. Liq. 1; H224 STOT SE3; H336 Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og Ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Skal ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller brennende materialer. Hold vekk fra tennkilder, røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Spray ikke på varme flater eller bar flamme. Kan danne eksplosive blandinger i luft. Gjentatt hudkontakt kan medføre tørr hud samt fremkalle eksemer. 3. SAMMENSETNING Helseskadelige stoffer (hvis relevant): Navn Konsentrasjon vekt% CAS-no. EC-nr Merking/Klassifisering Propan F+, R12 Butan F+, R12 Nafta (petroleum, hydrogenbehandlet, lett) 1/4

2 Xn, Xi, F, N, R / Isobutan F+, R12 2-Butoksyetanol Xn;R20/21/22Xi;R36/38 Kommentarer: Spray med propan/butan-blanding som drivgass. Symbolforklaringer: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv O =oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Særskilt førstehjelpsutstyr 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Sikre den skadede, skill fra kilden. Sørg for frisk luft. Bring bevistløse personer ut i frisk luft. Oppsøk lege ved ubehag. Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann. Benytt fuktighetskrem på eksponert hud Skyll øyeblikkelig med rennende vann i minst 10 min. Søk lege ved fortsatt irritasjon. Ikke sansynlig. Drikk melk eller vann, Kan medføre kvalme. Framkall ikke brekning. Søk lege umiddelbart. Utstyr og vann til øyeskylling Risikoforebyggende tiltak: Brann og eksplosjonsfare: Brannslukningsutstyr: Uegnet brannslukningsutstyr: Fjern beholdere fra brannsted. Kjøl ned med vannspray, CO 2, pulver, skum om fjerning ikke er mulig. Ekstremt brannfarlig, kan eksplodere ved oppvarming. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved brann kan giftige gasser dannes. Mannskap bør benytte respirasjonsutstyr. Benytt vannspray, CO 2, pulver, skum. Vannjetstråle skal ikke benyttes. 6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Metoder for skadebegrensning og opprensking : 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Bruk verneutstyr som beskrevet i punkt 8. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Fjern tennkilder. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet skal ikke ledes i avløp, til vann eller jord. Aerosolbeholderen må håndteres som avfall ihht punkt 13 Samle opp søl med absorberende materiale (sand, sagspon, industriabsorbenter). Lagres i tette beholdere og leveres til godkjent mottak. Håndtering: Oppbevaring: Benytt personlig værneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå innånding av damp eller sprøytetåke. Unngå innånding. Unngå kontakt med hud eller øyne. Unngå varme- og tennkilder. Røyking forbudt. Må ikke benyttes på varme materialer. Unngå punktering av beholderen, også tom beholder. Lagres i ventilert rom. Beskytt mot varme, direkte sollys og tennkilder. Skal ikke lagres i bil. Lagres ikke under bakkenivå, 2/4

3 Spesielle egenskaper og farer lagres utilgjengelig for barn Unngå temperaturer over 50 C. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. Vask hendene ved pauser. Unngå å spise, drikke eller røyke i forbindelse med arbeid med stoffet. Mulige reaksjons produkter: CAS-nr. EC-nr Beskrivelse 8 t. normverdi [mg/m 3 ] TGG Propan 900 mg/m Butan 600 mg/m butoksyetanol 50 mg/m 3 Personlig verneutstyr: Åndedrettsvern: Øyevern: Håndvern: Hudvern: Generell informasjon Bruk åndedrettsvern ved dårlig ventilasjon. Egnet åndedrettsvern kan være med filtertype A2/P2 Bruk godkjente vernebriller. Sørg for tilgjengelig utstyr for øyeskylling. Benytt egnede vernehansker, Nitrilgummi med gjennomtrngingstid>8 timer, tykkelse >0,45mm. Utvis normal industrihygiene. Arbeidstøy Unngå inntak av næringsmiddler under bruk. Fjærn og vask tilsølt arbeidstøy. Vask hud grundig med såpe og vann etter arbeidet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Produktets form: Lukt: Farge: Oppløselig i vann: Tetthet: Eksplosive egenskaper Selvantennelighet: Aerosol Mineralolje Rød Løselig, 99,4% 20 C Produktet i seg selv er ikke eksplosivt. Kan danne eksplosive blandinger med luft. Selvantennelig > 200 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reagerer med: Stabilitet: Mulig reaksjonsprodukt: Unngå temperaturer > 50 C Stabil under normale forhold Aldehyd, CO 2, CO 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER Generelt: LD/LC50 verdier relevante: Toksikologiske data fra komponenter: Nafta, petroleum, hydrogenbehandlet, lett Oral LD50 >2000mg/kg (rotte) 3/4

4 Dermal Innånding LD50 >2000mg/kg (kanin) LC50/4timer >5mg/l (rotte) butoksyetanol Oral LD mg/kg (rotte) Dermal LD50 400mg/kg (kanin) Innånding: Hudkuntakt: Øyekontakt: 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksikologisk informasjon: Persistens og nedbrytbarhet: Generellt: Kan irritere luftveiene. Kan forårsake bustebesvær og hoste. Kan gi døsighet og svimmelhet Kan irritere hud og slimhinner. Kan gi forbigående irritasjon. Giftig for fisk og vannlevende organismer. Produktet er nedbrytbart. Produktet skal ikke ledes i avløp, til vann eller jord. Aerosolbeholderen må håndteres som avfall ihht punkt 13 Samle opp søl med absorberende materiale (sand, sagspon, industriabsorbenter). Lagres i tette beholdere og leveres til godkjent mottak. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Avfallskode EAL Produkt Emballasje Gass trykkbeholder inneholdende farlige stoffer I flg. Myndighetskrav. Klassifisert som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak I flg. Myndighetskrav. Klassifisert som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT GENERELT VARENAVN (Nasjonalt) UN-nr ADR/RID IMDG ICAO/IATA Fareseddel Proper Shipping Name: Aerosols. Aerosolbeholder, brannfarlig 1950 Klasse: 2 Fare nr: 23 Bokstav: 5F Symbol: Fisk og tre Klasse: 2.1 Marin forurensning: Nei Symbol: Fisk og tre EMS: F-D, S-U Klasse: 2.1 Tilleggsfare: 3 Emballasjegruppe: II 2.1 4/4

5 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Sammensetting på merkeetiketten Propan: = vekt%,butan: = vekt%, Nafta (petroleum, hydrogenbehandlet, lett) vekt%, Isobutan vekt%, 2-Butoksyetanol vekt% Xi Irriterende F+ Ekstremt brannfarlig N Miljøskadelig EC-etikett R-setninger S-Setninger Anmerkninger Referanser Nei R12 Ekstremt brannfarlig. R12, R20/21, R36/38, R51/53, R67 R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke S29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder Emballasjen skal være forsynt med følgende påskrift: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere. Utarbeidet ihht forskrift av nr 1323 om utarbeidelse av HMS datablad for farlige kjemikalier 16. ØVRIG INFORMASJON Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2): R12 Ekstremt brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig; Kan forårsake lungeskade ved svelging R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet 5/4

6 Viktigste kilder ved utarbeidelsen av HMS-databladet (ikke norske): Hintz Marketing GmbH: EG-Sicherheitsdatenblatt RPS/NTD - Eindringmittel Alle data er basert på best tilgjengelig informasjon. Brukers notater. 6/4

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer