Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning"

Transkript

1 Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

2 Innhold Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Kommunale mål elg... 5 Kommunale mål hjort... 5 Kommunale mål rådyr... 5 Kommunale mål i forhold til andre samfunnsinteresser... 5 Hovedmål for bestandsplan Rindal Storviltforvaltning... 5 Delmål Rindal Storviltforvaltning... 6 Bestandsstørrelse elg... 6 Sammensetning av elgbestanden... 6 Bestandsstørrelse hjort... 6 Sammensetning av hjortebestanden... 6 Bestandsstørrelse rådyr... 6 Beskrivelse av planområdet... 7 Beliggenhet og grenser... 7 Tellende areal... 8 Planperiode... 8 Organisering og samarbeidsorgan... 8 Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet... 9 Elg... 9 Utbredelse og trekkforhold... 9 Sett elg Fellingsdata elg Hjort Utbredelse og trekkforhold Sett hjort Fellingsdata hjort Rådyr Utbredelse og trekkforhold Fellingsdata rådyr

3 Irregulær avgang elg, hjort og rådyr i Rindal Beiteskader skog og innmark Elg Hjort Rådyr Evaluering av forrige planperiode Elg Hjort Rådyr Virkemidler Avskyting for elg, hjort og rådyr Avskytingsplan elg Avskytingsplan hjort Avskytingsplan rådyr Fellesbestemmelser ved avskytningsplaner Overføring av kvote fra ett år til et annet Nedklassifisering Feilskyting Vedlegg Vedtekter

4 Forord Rindal Storviltforvaltning, som ble etablert i 2014, har nå gjennomført og lagt bak seg den første planperioden ( ). Vi har nå kommet på linje med våre samarbeidskommuner Orkdal, Meldal og Rennebu og neste periode vil være 2016, 2017 og Rindal kommune har vedtatt mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i vårt område. Denne ble satt før forrige periode ( ). Siden tallene fra Hjorteviltregisteret viser at vi har ei avskyting innenfor disse målsetninger og at vi er på riktig vei, vil mål og retningslinjer stå uforandret fram til Driftsplanen er enstemmig vedtatt av alle valgte representanter i Rindal Storviltforvaltning. Ronny Eide, styreleder (Lommundal jaktområde) Aud Gunnvor Helgetun, nestleder (Rommundstadbygda jaktområde) Tore Landsem (Vettåsen jaktområde) Ola Bakken (Rinna jaktområde) Ole Bjørn Grytbakk (Nordsia jaktområde) Johan Sommerschild (Rindalsskogen jaktområde) All statistikk i denne bestandsplanen er hentet fra Forside: Gammelt bilde fra jakt i Rindal (fotograf: ukjent) 4

5 Målsettinger Kommunale mål I vedtatte mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Orkdal, Meldal, Rennebu og Rindal , har disse fire kommunene gått sammen om felles bestandsmål for hjorteviltet. Hovedmålet for det kommunale hjorteviltforvaltningen er å ha en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, og med en passende størrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold til andre samfunnsinteresser innenfor de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter. Kommunale mål elg 1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,6. 2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1. 3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6. 4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %. Kommunale mål hjort 1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9. 2. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning. 3. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %. Kommunale mål rådyr Det er et langsiktig mål at rådyr skal forvaltes på lik linje som elg og hjort. Rådyrstammen skal holdes på et bærekraftig nivå. Kommunale mål i forhold til andre samfunnsinteresser 1. Forvaltning av hjortevilt skal gi muligheter for næringsinntekt og rekreasjon. 2. Antall påkjørsler skal ikke overstige 5 % i gjennomsnitt de 3 siste jaktår av jaktuttaket. 3. Hjortebestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og skogbruket ut over det som normalt kan påventes. 4. Jakta skal foregå på en sikker og hensynsfull måte i forhold til annen friluftsaktivitet. Hovedmål for bestandsplan Rindal Storviltforvaltning Hovedmålet for denne bestandsplanen er å tilnærme seg de kommunale hoved- og delmålene. Tallene viser at vi er på riktig vei, så bestandsplan for de tre neste årene vil stort sett være lik den vi har lagt bak oss. 5

6 Delmål Rindal Storviltforvaltning Bestandsstørrelse elg 1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,6. 2. Holde elgstammen stabil. 3. Fellingsprosent på ca. 80 %. Sammensetning av elgbestanden 1. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %. 2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1. 3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6. Bestandsstørrelse hjort 1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9. 2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov. 3. Fellingsprosent på over 50 %. Sammensetning av hjortebestanden 1. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning. 2. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %. Bestandsstørrelse rådyr 1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivånivå. 2. Kalv/kje skytes før geit. 3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand. 6

7 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet og grenser Figur 1: Kart over Rindal Storviltforvaltning. 7

8 Tellende areal Område Antall jaktfelt Tellende areal Tellende areal elg hjort/rådyr Lomunda dekar dekar Volden dekar dekar Nordsida* dekar dekar Ytre Skogen Jaktområde dekar dekar Vettåsen dekar dekar Rindalsskogen dekar dekar Rinna Jaktområde dekar dekar Romundstadbygda Øst dekar dekar Totalt Rindal Storviltvald dekar dekar * Godkjent tellende areal for hjort/rådyr for Nordsida er dekar (Kårøyan får tildelt hjort fra Hemne kommune, mens elg fra Rindal kommune). Total tellende areal for hjort i Rindal Storviltforvaltning er dekar som følge av dette. Planperiode Denne planen gjelder for treårsperioden Planens innhold skal vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden. Hjorteviltregion 3 - Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har anmodet om at bestandsplaner i regionen blir samkjørt på tvers av kommunegrenser for fremtiden. Organisering og samarbeidsorgan I denne bestandsplanen er den gamle valdstrukturen i Rindal med 8 vald slått sammen til ett storvald. Dette betyr at minstearealet gjelder samlet for hele storvaldet som er på dekar tellende areal for elg og dekar for hjort/rådyr. Rindal kommune tildeler dermed en totalkvote for hjortevilt i en samlet pott til hele storviltvaldet. Denne bestandsplanen beskriver videre hvordan denne totalkvoten fordeles til de ulike tildelingsområdene (de tidligere valdene). Rindal Storviltforvaltning har et eget valdstyre med en styrerepresentant fra hvert jaktområde som har tellende areal på over dekar. Jaktområdene velger selv sin styrerepresentant i storviltforvaltningen. Valdstyret har som oppgave å sørge for at bestandsplanen og dens bestemmelser blir overholdt. Jaktområdene tildeler selv sin kvote til sine jaktfelt. 8

9 Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet Elg Utbredelse og trekkforhold Lomunda: Elgen er jevnt fordelt utover i terrenget, men har en litt høyere tetthet i østområdet. Det trekker inn en del elg i starten av oktober. Volden: Har større sommerstamme enn vinterstamme. En del trekk i jakttiden. Rindalsskogen og Ytre Skogen Jaktvald: Bestanden av elg er forholdsvis jevnt fordelt på området. Utover høsten pleier det å være tilsig av elg fra andre områder. Vettåsen: Jevnt fordelt over hele området. Kommer inn trekkdyr fra andre områder utover høsten. Nordsida: Elg trekker fra Surnadal, og igjennom terrenget og videre opp til Meldal, og retur. Romundstadbygda Øst: Elgen er rimelig jevnt fordelt på området. Har et tilsig av elg fra andre områder utover høsten. Har noen få overvintringer. Rinna Jaktområde: Dyrene er fordelt utover i området, men hovedtyngden av sett dyr ligger nord-øst i valdet. Utbredelsen og observasjoner varierer en god del etter vær og vindforhold under jakten. Det trekker inn en del elg i starten av oktober. 9

10 Elg sett Sett elg per jegerdagsverk Sett elg Sett elg per jegerdagsverk og antall elg sett i Rindal ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Sum elg sett Sett elg per jegerdagsverk Figur 2: Antall sett elg og sett elg per jegerdagsverk viser samme tendenser. Det kan synes som om at nedgangen i elgstammen fra 2005 er flatet ut de siste 5 åra. 10

11 Sett elg fordelt på alder og kjønn i Rindal 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Alle kalver Ku med to kalver Ku med en kalv Ku uten kalv Okse 10 % 0 % Figur 3: Det har blitt høyere andel okser i løpet av siste planperiode. Sett ku per okse i Rindal 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figur 4: Ku-okseforholdet har bedret seg i løpet av siste planperiode mot målet 2,0 (merket med rødt). 11

12 Kalv per ku Kalv per kalvku Kalveproduksjon i Rindal 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, ,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 Sett kalv per ku Sett kalv per kalvku Figur 5: Kalveproduksjonen hos elgkyrne har de siste 10 åra gått litt tilbake. Tvillingraten varierer en del mellom år. 12

13 Fellingsdata elg Tildelt og felt elg i Rindal Tildelt Felt Figur 6: Avskytningen i Rindal kommune har gått en del ned siste 10 åra. Fellingsprosenten har i samme periode økt. Dette sammen med sett elg per jegerdagsverk tyder på at det er en reduksjon i elgstammen. 13

14 Felt elg fordelt på alder og kjønn i Rindal 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ku eldre Okse eldre Ku 1,5 år Okse 1,5 år Kalv, ku Kalv, okse Figur 7: Andelen kalv er nesten 30 % og andel ungdyr/kalv er ca. 65 % Jakttrykk elg i Rindal % elg felt per elg sett % okse felt per okse sett % ku felt per ku sett % kalv felt per kalv sett Figur 8: Jakttrykket på elg har holdt seg nokså stabilt siden I løpet av siste planperiode har jaktpresset på okse blitt betydelig redusert, mens jaktpresset på kalv har gått litt opp. 14

15 Slaktvekt elg i Rindal Kalv, ku Kalv, okse Ku 1,5 år Okse 1,5 år Ku eldre Okse eldre Figur 9: Slaktvektene for kalv og ungdyr har over tid holdt seg stabile og høyt. Dette tyder på at elgen har god matkvalitet og god grunnstamme. Vektene på voksne dyr har gått noe ned og kan tyde på at gjennomsnittsalderen er blitt litt lavere i elgbestanden. Hjort Utbredelse og trekkforhold Lomunda: Trekktidspunktet til hjorten varierer en del, men oftest trekker hjorten ut av området tidlig om høsten. Volden: Mye hjort trekker igjennom terrenget. Mye sommerhjort. Ingen overvintring. Rindalsskogen og Ytre Skogen Jaktvald: Hjorten har en tendens til å samle seg litt mer på enkelte områder, men normalt bra fordelt over hele området. Trekket til vinterområdet starter i august. Det virker til at hjorten på Rindalsskogen opptrer med bukkflokker og kolle/kalvflokker hver for seg. Vettåsen: Hjorten har en tendens til å samle seg på enkelte områder. Den trekker i første del av september. Området har en del trekkhjort med kort opphold. 15

16 Antall hjort sett Sett hjort per dagsverk Nordsida: Hjorten trekker fra Kvande og igjennom terrenget. Kommer også opp fra Kårøyan (Vinjeøra). Reiser tilbake tidlig når de blir jaget eller forstyrret. Romundstadbygda Øst: Hjorten samler seg litt mer på enkelte områder, det er minst hjort i østre deler. Rinna Jaktområde: Dyrene er bra fordelt utover i området. Trekktidspunktet til hjorten varierer en del de siste årene. Relativt sent trekk i og tidlig trekk i 2010 er en viktig faktor i variasjonen av sett hjort. Sett hjort Antall hjort sett og sett hjort per dagsverk i Rindal ,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, ,00 Sum sette hjort Sett hjort per dagsverk Figur 10: Jaktåret 2015 ble det sett unormalt mye hjort, men fortsatt under det øvre taket i kommunale mål og retningslinjer med tanke på sett hjort per jegerdagsverk. 16

17 Andel hjort sett fordelt på alder og kjønn i Rindal 100 % 90 % 80 % % 60 % Kolle 50 % 40 % Bukk Spissbukk Kalv 30 % % 10 % 0 % Figur 11: Bestandssammensetningen har holdt seg nokså stabil siden Det kan se ut til at andel bukker har økt de siste åra og kalv har gått noe tilbake. 17

18 Fellingsdata hjort Tildelt og felt hjort i Rindal Tildelt totalt Figur 12: Både tildelingen og avskytningen har vært økende i Rindal. Nye jakttider fra 2012 hvor bl.a. jaktstart fra 1. september har hatt positiv virkning på fellingsresultatene. Fellingsprosenten har vært lav, men i løpet av siste planperiode har økt til over 60 %. 18

19 Felt hjort i Rindal fordelt på alder og kjønn 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Felt Hodyr Eldre Felt Hanndyr Eldre Felt Hodyr 1,5 år Felt Hanndyr 1,5 år Felt Hokalv Felt Hannkalv Figur 13: Avskytning på voksne koller har økt de siste åra. Avskytinga har vært jevn mellom åra i siste planperiode. 19

20 Slaktvekt hjort i Rindal 100 Hokalv Hannkalv Hodyr 1,5 år Hanndyr 1,5 år Hodyr eldre Hanndyr eldre Figur 14: Slaktvekta på kalv og spissbukk har økt i løpet av siste planperiode, mens ung kolle og voksen kolle har gått ned siste åra. Voksen bukk har holdt seg forholdsvis stabil. Rådyr Utbredelse og trekkforhold Rådyra på området til Rindal Storviltforvaltning er i hovedsak stedbunden i hele Rindal. 20

21 Fellingsdata rådyr Antall felt rådyr fordelt på alder og kjønn i Rindal Geit Bukk Kalv geit Kalv bukk Figur 15: Felling av rådyr har gått kraftig tilbake siden

22 Felt rådyr fordelt på alder og kjønn i Rindal 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % Geit Bukk Kalv geit 40 % Kalv bukk 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 16: I løpet av siste planperiode er uttaket av voksen geit blitt redusert, mens avskytning av bukk og kje har gått økt noe. 22

23 Irregulær avgang elg, hjort og rådyr i Rindal I føle kommunale mål og retningslinjer skal gjennomsnittlig antall påkjørsler på vei ikke overstige 5 % av jaktutbyttet for den enkelte art samme jaktår (1. april mars). I Rindal er påkjørselene innenfor målsetningen til kommunen. Viltart År Årsak Totalt Elg Hjort Rådyr Bil /14 Sykdom/annet 1 1 Totalt 2013/ Bil /15 Sykdom/annet 1 1 Totalt 2014/ Bil /16 Sykdom/annet Totalt 2015/

24 Figur 17: Kart over irregulær avgang av hjortevilt i Rindal perioden Hjort: grønn farge, elg: blå farge, rådyr: rød farge (kilde: hjorteviltregisteret). Beiteskader skog og innmark Elg Lomunda: Elgbeiteregistreringene i 2008 viser en høy beiteprosent på ROS, gran/furu og einer. For bjørk er det en moderat beiteprosent. Elgstammen bør ikke økes i dette området. Volden, Rindalsskogen, Ytre Skogen Jaktvald, Vettåsen, Nordsida: Fra Fosseide og mot fylkesgrensa til Sør-Trøndelag var det i 2008 registrert mye beiteskader på skogen. Under den reviderte beitetakseringen i 2011 var forholdet betydelig bedret. Ellers ingen beiteskader registrert. Romundstadbygda Øst: Området har ikke nok elg til at denne gjør noen vesentlig skade. Rinna: Det har vært litt beiteskade på skog ved registreringene 2010, men det ligger nå på et greit nivå. 24

25 Hjort Lomunda: Det har vært noen beiteskader av hjort på innmark. Volden og Nordsida: Ingen beiteskader registrert. Rindalsskogen, Ytre Skogen Jaktvald: Periodevis kan beiteskader på innmark oppstå. Vettåsen: Har noe beiteskader på innmark enkelte steder. Romundstadbygda Øst: Det har vært beiteskader av hjort på innmark. Rinna Jaktområde: En del beiteskade på innmark i visse områder. Rådyr Det er ikke registrert noen beiteskader forårsaket av rådyr. 25

26 Evaluering av forrige planperiode Elg 1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,6: gjennomsnitt 0,57 og er i tråd med målsettingen. 2. Holde elgstammen stabil: Reduksjonen i elgtettheten som var fram mot år 2000 har flatet ut og holdt seg jevnt de siste 5 åra. 3. Fellingsprosent på ca. 70 %: gjennomsnitt 85,5 % og er godt over målsettingen. 4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %: gjennomsnitt 54 % og er godt over målsettingen. 5. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2,0: gjennomsnitt 2,41. Forholdet har utviklet seg mot dette målet, men fortsatt må det arbeides mot det kommunale målet i kommende planperiode. 6. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6: gjennomsnitt 0,75 og godt over målsettingen. Hjort 1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9: gjennomsnitt 0,49 og er godt innenfor målsettingen. 2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov: I Rindal har hjortestammen vært så høy at konfliktdempende tiltak har vært nødvendig. 3. Fellingsprosent på over 50 %: gjennomsnitt 56 % og ligger over målsettingen. 4. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning: Kolle-bukkforholdet har i den siste planperioden ligger på 1,25 og må betegnes som god kjønnssammensetning. I Rindal er det også en høyere andel voksne dyr til sammenlikning med mer typiske kyst- og hjortekommuner. 5. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %: Av de felte 1½-åringer og eldre er 35 % koller og 65 % bukker. Ut i fra målsettingen er det felt for mye hanndyr. Av totalt felte hjort er andelen voksen bukk 24,7 % og innenfor målsettingen. Rådyr 1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivånivå: Rådyrbestanden er innenfor målsettingen. 2. Kalv/kje skytes før geit: Det ser ut til at jegerne respekterer ordningen med at geit ikke skal skytes fra kalv/kje. 3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand: Andelen geit i jaktuttaket er blitt mindre i siste planperiode og tyder på at jaktpresset på geit er blitt lavere. 26

27 Virkemidler Avskyting for elg, hjort og rådyr Den største årsaken til dødelighet hos hjortevilt er jakt. Det vil si at utviklingen av hjorteviltet vil i all hovedsak bli et resultat av jaktuttaket. For rådyr utgjør gaupe og spesielt rev en betydelig predator. Dette, sammen med harde og snørike vintrer, vil påvirke rådyrstammen vesentlig i tillegg til jegerne. Det er viktig å poengtere at den årlige kvoten ikke er noe som skal felles, men at kvoten er noe som maksimalt kan felles. Det er opp til hvert enkelt tildelingsområde å kontinuerlig vurdere om hele kvoten skal tas ut. Denne beslutningen må vurderes ut i fra beiteskadesituasjonen og bestandssituasjonen for hjorteviltet. Avskytingsplan elg Jaktområde Volden Lomunda Rindalsskogen Ytre Skogen Jaktvald Vettåsen Nordsiden Romundstadbygda Øst Rinna Jaktområde Sum Rindal Storviltforvaltning Jaktområde kalv 1,5 års okse 1,5 års ku voksen okse voksen ku Volden Lomunda Rindalsskogen Ytre Skogen Jaktvald Vettåsen Nordsida Romundstadbygda Øst Rinna Jaktområde Sum Rindal Storviltforvaltning %-fordeling 30,0 20,0 20,0 15,2 14,8 27

28 Jakttid for elg F.o.m. 10. september t.o.m. 15. november. NB! Voksne okser med 6 takker eller mer er fredet t.o.m. 9. oktober. Dvs. voksen okse med 5 takker kan felles før 10. oktober. Voksen okse med 5 takker eller færre skal fotodokumenteres til valdets leder. Med gevir menes takker med lengde over 2 cm jf. målereglene hos Norges Jeger og Fiskeforening. Det må være takker på begge sider for å kunne godkjennes. Vektgrenser elg: Kalv før 25.sept. < 35 kg kvotefritt, kun rapporteres Kalv fra 25.sept. < 40 kg kvotefritt, kun rapporteres 1½ år ku og okse < 100 kg godkjennes som kalv Eldre ku < 150 kg godkjennes som 1½ år ku Eldre okse < 150 kg godkjennes som 1½ år okse Eldre okse T.o.m. 3 takker godkjennes som 1½ år okse Kalv og/eller ungdyr kan felles i stedet for voksne dyr uavhengig av kjønn. Reaksjoner ved feilskyting av elg Dyr som er felt Dyr som skulle vært skutt Eldre ku Eldre okse 1½ år ku 1½ år okse Kalv Eldre ku 5.000, , , ,- Eldre okse 5.000, , ,- /spir f.o.m. 6. spir 5.000,- 1½ år ku 0,- 0, , ,- 1½ år okse 0,- 0, , ,- Kalv 0,- 0,- 0,- 0,- Voksen okse over 5 takker felt før 10. oktober kr ,-/spir f.o.m. 6. spir og inndragning av trofe. Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote inkl. overflyttbar kvote kr ,- 28

29 Avskytingsplan hjort Område Volden Lomunda Rindalsskogen Ytre Skogen Jaktvald Vettåsen Nordsiden Romundstadbygda Øst Rinna Jaktområde Sum Rindal Storviltforvaltning Jaktområde Kvote Kvote Kvote Kvote kalv Spiss- voksen voksen bukk bukk kolle Volden Lomunda Rindalsskogen Ytre Skogen Jaktvald Vettåsen Nordsida Romundstadbygda Øst Rinna Jaktområde Sum Rindal Storviltforvaltning %-fordeling 20,0 15,3 39,8 34,8 Jakttid for hjort: F.o.m. 1. september t.o.m. 23. desember. 29

30 Vektgrenser hjort: Kalv < 18 kg kvotefritt, kun rapporteres Spissbukk < 45 kg godkjennes som kalv Kolle < 40 kg godkjennes som kalv Eldre bukk < 60 kg godkjennes som spissbukk Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk Reaksjoner ved feilskyting av hjort Dyr som Dyr som skulle vært felt er felt Kolle Eldre Spissbukk Kalv bukk Kolle 5.000, , ,- Eldre bukk 5.000, , ,- Spissbukk 2.500,- 0, ,- Kalv 0,- 0,- 0,- Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote kr ,- Avskytingsplan rådyr Rådyr er kvotefritt for medlemmer av Rindal Storviltforvaltning. Hvert enkelt tildelingsområde vurderer fortløpende hvor mye rådyrbestanden kan beskattes. Jakttid for rådyr: Voksen rådyrbukk f.o.m. 10. august t.o.m. 23. desember. Rådyr f.o.m. 25. september t.o.m. 23. desember. Kalveførende geit kan ikke felles før kalven/kje er felt. Geit spares det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand. 30

31 Fellesbestemmelser ved avskytningsplaner Overføring av kvote fra ett år til et annet 10 % av den årlige kvoten kan flyttes fra ett år i planperioden til ett annet. Overføring kan skje maksimalt 1 år av gangen. For tildelingsområder med årlig kvote t.o.m. 10 dyr, kan 1 dyr overflyttes. For tildelingsområder med årlig kvote over 10 dyr kan 2 dyr overflyttes, 3 dyr t.o.m. 30 dyr osv. Nedklassifisering Felles det dyr som ligger under vektgrensen for det respektive gruppe (se vektgrense for nedklassifisering), kan dyret belastes ungdyr eller kalvekvoten. Dette forutsettes at dyret er kontrollveid av oppnevnt veier av tildelingsområdet som ikke er medlem på jaktlaget, eller habil styremedlem i Rindal Storviltforvaltning hvis tildelingsområdet ikke har oppnevnt egen kontrollveier. Feilskyting Reaksjonsbestemmelsene beregnes etter siste års jakt i planperioden pga. at alle dyr tildeles som valgfrie, men etter planperiodens slutt skal fordeling av alder og kjønn stemme med avskytningsavtalen. Det feilskutte dyret er jaktområdets eiendom og avgjør selv hva de vil gjøre med dette. Gebyret sendes tildelingsområdet, og tildelingsområdet avgjør selv om de evt. vil viderefakturere dette til jaktlaget. Innbetalt gebyr tilfaller Rindal Storviltforvaltning. Feilskyting vil få innvirkning på kvotene for neste bestandsplanperiode. 31

32 Vedlegg Vedtekter 32

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Driftsplan for hjortevilt og bever Rennebu Storviltvald

Driftsplan for hjortevilt og bever Rennebu Storviltvald Driftsplan for hjortevilt og bever Rennebu Storviltvald 2010-2012 Forord Rennebu Storviltvald, stiftet april 2004, har gjennomført sitt andre planperiode som varte i perioden 200-2009. Vi står nå i oppstarten

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Driftsplan for hjortevilt Rennebu Storviltvald 2013-2015

Driftsplan for hjortevilt Rennebu Storviltvald 2013-2015 Driftsplan for hjortevilt Rennebu Storviltvald 2013-2015 Forord Rennebu Storviltvald, stiftet april 2004, har gjennomført sitt tredje planperiode som varte i perioden 2010-2012. Vi står nå i oppstarten

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Meldal Felles bestandsplan for alle vald i Meldal

Bestandsplan for hjortevilt i Meldal Felles bestandsplan for alle vald i Meldal Bestandsplan for hjortevilt i Meldal 2016-2018 Felles bestandsplan for alle vald i Meldal Innhold Innhold... 2 Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Hovedmål felles bestandsplan i Meldal...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

DRIFTSPLAN. FOR Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr. Hollamarka og Roberget utmarkslag i Hemne kommune

DRIFTSPLAN. FOR Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr. Hollamarka og Roberget utmarkslag i Hemne kommune DRIFTSPLAN FOR Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr. Hollamarka og Roberget utmarkslag i Hemne kommune 2012-2014 2 Innhold 1. Beskrivelse av hele planområde Valdets beliggenhet og grenser Valdets tellende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Meldal Felles bestandsplan for alle vald i Meldal

Bestandsplan for hjortevilt i Meldal Felles bestandsplan for alle vald i Meldal Bestandsplan for hjortevilt i Meldal 2013-2015 Felles bestandsplan for alle vald i Meldal Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Målsettinger... 4 Kommunale mål... 4 Hovedmål felles bestandsplan i Meldal...

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt 5 - årig avskytingsavtale 2013 til og med 2017. Vald nr., Osen - Kortgarden storviltvald i Molde kommune har ved vedtak nr i Molde

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt. Surnadal storviltvald. For perioden

Bestandsplan for hjortevilt. Surnadal storviltvald. For perioden Bestandsplan for hjortevilt Surnadal storviltvald. For perioden 2017 2019. Vedtatt på stiftelsesmøtet i Surnadal storviltvald: 18.05.2017. Godkjent av Surnadal kommune: 1 Forord Som et resultat av ny forskrift

Detaljer

Driftsplan. for Hjorteviltartene hjort og rådyr

Driftsplan. for Hjorteviltartene hjort og rådyr Driftsplan for Hjorteviltartene hjort og rådyr Driftsplanområde 1 Hollamarka og Roberget Utmarkslag i Hemne Kommune 2015-2017 1 Innhold Innledning... 3 Planperiode... 3 Beskrivelse av hele planområdet...

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 206 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort, rådyr, elg og gaupe i Averøy kommune 206 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand i

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanomra de

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanomra de Nordskogen og Drivdalen bestandsplanomra de CC BY 2.0. Bestandsplan for hjortevilt 2016-18 Innhold 1. Beskrivelse av planområdet... 4 1.1. Beliggenhet og grenser... 4 1.2. Tellende areal... 4 1.3. Forhold

Detaljer

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Status Mange lager godt faglig funderte planer. Intensjoner og regelverk passer ikke

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP 1 Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2 etg., Kommunehuset Dato: 16.02.2009 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

Notodden 24. april 2014

Notodden 24. april 2014 Notodden 24. april 2014 Totalt areal i kommunen er ca 914.700 daa. Heddalsvannet ligger på 16 moh, mens den høyeste toppen på Blefjell rager 1.306 moh. All forvaltning av elg og hjort har i mange år vært

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 Vedtatt av fylkestinget 21.05 2015 sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 2 Innhold

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr c 61 Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside i Innhold, definisjoner 2 Planområde,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT LEIKANGER STORVALD 2012-2014 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING...3 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...4 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 4 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer