Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet Kontantstrøm...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet...10. Kontantstrøm..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 Styrets beretning...4 Revisjonsberetning...6 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...10 Kontantstrøm...15 ÅRSRAPPORT FRA SEKSJONENE AKSIS - Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi...16 Bjerknessenteret...16 Avdeling for beregningsvitenskap - The Bergen Center for Computational Science - BCCS...17 HALOS (Helse/Arbeid/Livsstil/Oppvekst/Samfunn)...17 Avdeling for helse...18 Avdeling for petroleumsforskning - PETROLEUM...18 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier - ROKKANSENTERET...19 Sars International Centre for Marine Molecular Biology...19 Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM)...20 Marin...20 Limnisk...20 UNIFOB s styre...22 About UNIFOB

3 UNIFOBS ÅRSRAPPORT 2002 Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (Unifob) ble opprettet av Universitetet i Bergen (UiB) i 1986 med det hovedformål å være et redskap for universitetet i arbeidet med å innhente og drive forskningsprosjekter og andre faglige oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. UiBs styre (Det akademiske kollegium) vedtok i oktober 2002 at Unifob i fremtiden skal være universitetets hovedmodell for organiseringen av den eksternt finansierte forskningen. Dette skjer ved at forskningsvirksomheten i stiftelsen skilles ut i et eget aksjeselskap Unifob AS der universitetet også legger inn sin virksomhet. Unifob AS vil bli etablert i løpet av første halvår 2003 og vil ha to eiere UiB med 85% og Stiftelsen Unifob med 15%. Unifob AS inngår dermed i konsernet UiB. Etter vår oppfatning er dette en fremtidsrettet modell som setter oss i stand til å møte de betydelige utfordringer vi står overfor innen den eksternt finansierte forskningen var det første året den nye organiseringen i avdelinger var virksom. Erfaringene så langt er gode, faglig så vel som økonomisk. Reorganiseringen har gitt oss en organisatorisk mal for den faglige virksomheten som er fleksibel og tilpasset virksomhetens krav. Den bidrar dermed til å realisere de faglige mål og det faglige potensialet som ligger i våre og UiBs miljøer på en bedre måte enn tidligere var et meget godt år for Unifob faglig sett. Stiftelsen fikk to av de tre Sentre for fremragende forskning (SFF) som UiB ble tildelt: klimaforskning og petroleumsforskning. Sars-senteret oppnådde en tilsvarende finansiering som SFF ene og er iferd med å etablere seg som partner i EMBL-systemet. UiBs og Unifobs miljøer fikk meget god uttelling innenfor forskningsprogrammet for funksjonell genomforskning (FUGE-programmet), og de større satsningene de såkalte nasjonale teknologiske plattformene er lagt til Unifob. Også de andre av Unifobs avdelinger hadde gode faglige resultater. Den faglige suksessen i 2002 var en direkte konsekvens av det nære samarbeidet mellom UiB og Unifob. Resultatene viser klart at det er gjennom samarbeid mellom universitetet og stiftelsen at man oppnår de beste resultatene. Med andre ord: å etablere konsernet UiB er et riktig grep. Unifob fortsetter å vokse. Omsetningen i 2002 var på 223 millioner kroner, og stiftelsen hadde ved utgangen av året om lag 350 ansatte.veksten vil fortsette inn i 2003, dels gjennom økt prosjekttilgang og dels som en konsekvens av UiBs vedtak om Unifob som hovedmodell. 3

4 STYRETS BERETNING 2002 Unifob har som formål å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Bergen, men som universitetet ikke finner å ville organisere selv. Unifob skal fremme nyskaping ved å bidra til bedre utnyttelse av forskningsresultater. For å ivareta sin målsetting kan Unifob opprette og delta i selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak. Stiftelsen driver virksomhet på de fleste av universitetets fagområder. Unifob har en netto omsetning på ca 224 millioner kroner og sysselsatte ved årets utgang ca 350 personer. Strategiske utfordringer Unifob er nå i hovedsak organisert i store tematiske avdelinger. Avdelingene har virket i ett år og fungerer godt og etter hensikten. Stiftelsen fikk i 2002 to Sentre for fremragende forskning, innen klimaforskning og petroleumsforskning. I tillegg ble Universitetet i Bergens 3 nasjonale teknologiplattformer innen funksjonell genomforskning (FUGE-programmet) etablert i Unifob. En av disse er del av et større miljø innen bioinformatikk som vi er i ferd med å etablere. Sammen med Universitetet i Bergen har vi fått på plass en langsiktig finansiering av en utvidelse av Sars-senteret, der forutsetningen er å knytte senteret opp mot European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg. Medisinsk fødselsregister registerdriften er skilt ut fra stiftelsen og overført til Det nasjonale folkehelseinstituttet. Den registerepidemiologiske forskningen vil i fremtiden bli bygd ut i samarbeid med folkehelseinstituttet. Stiftelsen er i ferd med å skille ut driften av forskningsvirksomheten i et eget aksjeselskap som skal opprettes i samarbeid med Universitetet i Bergen. Når dette er på plass, er det tatt et viktig skritt i retning av å skape et forskningsselskap som er tilpasset fremtidige utfordringer. Universitetet i Bergen vedtok høsten 2002 å bruke Unifob fremover som sin hovedmodell for eksternt finansiert forskning. Styrets ambisjon er å utvikle selskapet til en organisasjon som på en profesjonell måte kan hente inn nye prosjekter og selv utvikle prosjekter som kan tilbys oppdragsgivere bidra til å synliggjøre og markedsføre Unifobs og Universitetet i Bergens forskning delta i forskningssamarbeid med andre organisasjoner og institusjoner systematisk arbeide for kommersialisering av forskningsresultater. Dette arbeidet skal skje i nær kontakt og samarbeid med Universitetet i Bergen. Virksomheten Unifob driver forskning og formidling av forskning innen Helse, Språk- og informasjonsteknologi, Marinbiologi/Miljø, Klima, Petroleumsforskning og Samfunnsforskning. Fortsatt drift av stiftelsen er lagt til grunn for regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på NOK hvorav netto finansresultat utgjør NOK Driftsresultatet er på som er 2,8 millioner sterkere enn året før. Den totale omsetningen i 2002 viser en økning på 10 % fra Stiftelsens mottatte forskudd er økt fra året før fra til Årsresultatet er disponert ved at NOK tilføres grunnkapitalen og NOK tilføres opptjent egenkapital. 4

5 Arbeidsmiljø Unifob har ikke hatt skader eller ulykker i Registrert fravær utgjorde i ,16 % av den totale arbeidstiden, noe som er en betydelig nedgang i forhold til Miljøforhold Unifobs virksomhet skjer dels i lokaler leid fra Universitetet i Bergen, dels i lokaler tilhørende Unifob eller leid fra andre (blant annet Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass). Unifob har samordningsavtale med HMS-avdelingen ved UiB. I tillegg til Unifobs egne rutiner, følges også rutinene gitt i universitetets HMShåndbok- Retningslinjer for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Unifobs virksomhet innen biologi er lokalisert til moderne bygg og laboratorier, herunder Høyteknologisenteret i Bergen, hvor forholdene er lagt til rette for håndtering av mulig miljøskadelig materiale. Sars-senteret og Seksjon for anvendt miljøforskning marin del er lokalisert her. Sars-senteret har fått alle sine prosedyrer godkjent av Statens institutt for folkehelse. SAM-marin er akkreditert under akkrediteringsnr. TEST 157 som prøvingslaboratorium og tilfredstiller kravene i NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen gjelder for P30 (Prøvetaking) og P21 (Taksonomisk analyse). SAM-marin er også akkreditert for MOM B og C undersøkelsene. Aktivitetene i Unifob forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene fremover I 2003 vil det være en hovedoppgave å få etablert det nye aksjeselskapet. Dette vil kreve arbeid på det strategiske så vel som på det praktiske plan. På det strategiske plan vil arbeidet med å profilere Unifob videreføres. En sentral oppgave vil være å utvikle et effektivt apparat for prosjektinnhenting i samarbeid med Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen har vedtatt å bruke Unifob som sitt hovedredskap i den eksternt finansierte virksomheten. Dette vil - særlig i bety en betydelig økning i Unifobs omsetning og i antall ansatte, og det vil være en sentral oppgave å tilpasse organisasjonen til dette. Gitt de økonomiske utfordringene Unifob står overfor, må det legges vekt på å bedre inntjeningen, på avdelingsnivå og sentralt nivå. 5

6 6 Revisjonsberetning

7 UNIFOB Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 2, Ordinær avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Gevinst v/salg grunnfondsbevis Gevinst v/salg obligasjoner og aksjer Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til grunnkapital Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 UNIFOB Balanse pr 31. desember EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøyo.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overdekning pensjonsordning Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i obligasjoner Investeringer i aksjer og andeler Konvertibelt lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Grunnfondsbevis Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 UNIFOB Balanse pr 31. desember EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til datterselskap Skyldige offentlige avgifter Skyldig UiB Skyldig EU-Partnere Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 UNIFOB Noter til regnskapet 2002 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter, er vurdert til terminkurs med unntak av renteelementer som blir periodisert og klassifisert som renteinntekter/-kostnad. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er vurdert til anskaffelseskost. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Prosjekter i arbeid Prosjekter i arbeid vurderes etter fullført kontrakts metode. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 10

11 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Stiftelsen Unifob er ikke skattepliktig. Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader inkl AFP Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Annen Lønn Pensjonskostnader godtgjørelse Forretningsfører Styret Forretningsfører har 20% stilling i Unifob Revisor Det er avsatt kr til revisjonshonorar for Note 3 Annen driftskostnad Spesifisering av andre driftskostnader. Annen driftskostnad Kjøp av mindre utstyr Kjøp av tjenester Reiser og kurs etc Andre driftskostnader; Driftsmateriell, husleie etc Sum

12 Note 4 Varige driftsmidler Morselskap / Konsern Bygn. og annen Driftsløs. inventar, fast eiendom verktøy ol Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte-/rev.nedskrivninger Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 40 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Andel av Andel Forretnings- "Stemme- og Ansk.- Pålydende bokført Bokført av årets Firma kontor Eierandel" tidspunkt verdi egenkapital verdi resultat Univisjon AS Bergen 100 % Innovest AS Bergen 50 % Sarsia Innovation AS Bergen 32 % (konsern) Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. "Balanse- Eierandel Ansk.kost ført verdi" Anleggsmidler: Akvamiljø AS 10,0 % BioVest AS 15,0 % Medilab 25,0 % IT-Vest AS 2,3 % Marin Forvaltning AS 5,0 % MedPallett AS 0,2 % MGC AS 1,0 % Normedica AS 0,1 % Pattern Recognition Systems Holding AS 10,0 % Thia Medica AS 6,5 % Unigeo AS 40,0 % X-lab AS 39,6 % Sum

13 Obligasjoner Ansk. kost Avkastning Markeds- Balanseført verdi verdi Anleggsmidler Sparebanken Nord-Norge Sandnes Sparebank Multiwave Geophysical Company Solgte papirer Sum Note 7 Fordringer med forfall senere enn ett år Konvertibelt obligasjonslån til MGC AS Lån til X-lab Note 8 Egenkapital Grunnkapital Annen EK Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 272 aktive og 2 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har stiftelsen en AFP-ordning som er usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift

14 Midler > Midler > forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto midler Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto overdekning Periodisert arbeidsgiveravgift Netto overdekning Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00 % 7,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,00 % 8,00 % Lønnsregulering 3,00 % 3,00 % Pensjonsregulering 2,50 % 2,50 % G-regulering 3,00 % 3,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum Note 11 Bundne bankinnskudd Innestående i utenlandsk valuta er kr , hvorav kr er bundet til EU partnere.av innestående i bank er også kr bundet til UiB. Tilsvarende forpliktelser er oppført under kortsiktig gjeld.totalt utgjør bundne bankinnskudd kr Note 12 Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere. Posten består av forskuddsbetaling og annen periodisering av forskningsprosjekter, vurdert etter fullført kontrakts metode. 14

15 UNIFOB Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Resultat tilknyttet selskap 0 0 Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Endring i kortsiktige investeringer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring periodisering prosjekter Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

16 Årsrapporter 2002 fra seksjonene AKSIS - Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi Aksis bestod i 2002 av tre forskningsgrupper: Intermedia, Senter for Europeiske kulturstudier og Senter for humanistisk informasjonsteknologi (HIT-senteret). Avdelingen hadde ved utgangen av året en stab på 40 ansatte (36 årsverk) og en omsetning på 22,7 mill. kr. InterMedia er faglig nært knyttet til sin søsterorganisasjon InterMedia ved Universitetet i Oslo. Internasjonalt har InterMedia Bergen i 2002 markert seg sterkt og er blitt invitert til å delta i flere store søknader til EUs 6. rammeprogram. InterMedia har i året som gikk sagt ja til å ta del i to EU nettverk: E-Culture og E-LEN. Vi har også fått tilslag på to søknader om forprosjektmidler i Den ene, Collogatories, var til ITU (IT i Utdanning) og den andre en søknad til NorFA om midler til et forprosjekt vedrørende nordiske forskerskoler. Når det gjelder Senter for europeiske kulturstudier, ble NFR-prosjektet Det Nye, med boken Fanden går i kloster. 11 tekster om det andre, avsluttet. Arbeidet i den stortingsoppnevnte Makt- og demokratiutredningen ble intensivert, noe som bl.a. har resultert i bøkene Kunnskapsmakt og Midlertidige utopier/ Temporary Utopias; den siste knyttet til en utstilling med samme navn på Museet for samtidskunst i Oslo. I løpet av året har vi bygget et nytt, stort prosjekt i skjæringspunktet mellom humaniora, samfunnsfag og jus, med tittelen Kommunikasjonsregimer. Ved HIT-senteret er den språkteknologiske satsingen videreført bl.a. gjennom vårt engasjement i ett av hovedprosjektene i NFR-programmet Kunsti, nemlig Logon, som arbeider med automatisk oversettelse. I oktober ble de første resultatene av Lexin-prosjektet, som har pågått siden 1996, presentert for allmennheten, og vakte stor interesse. Lexin er et samarbeidsprosjekt mellom Læringssenteret og HIT, og har som mål å utarbeide elektroniske ordbøker til bruk i undervisningen i norsk som andrespråk. Bjerknessenteret Bjerknessenteret (BCCR) ble utpekt som ett av 13 sentre for fremragende forskning i Med det var ett av hovedmålene ved etableringen nådd, og senteret gitt en 10 års basisfinansiering fra NFR på 17 mill/år. Ettersom den norske klimaforskningen også ble tilført betydelige nye midler i 2002, var dette viktig for BCCR. I den ekstraordinære søknadsrunden innenfor det ordinære klimaprogrammet, og det nye programmet for Polart Klima fikk BCCR meget god uttelling. Resultatet ble at BCCR sammen med partnerne i Bjerknessamarbeidet fikk mer enn halvparten av de nye midlene. Endelige eksakte tall foreligger ikke i skrivende stund, ettersom det gjenstår noen kontraktsavklaringer enda, men dette gir et merkbart løft og sikrer forskningsgruppene gode betingelser i de neste 3-4 år. Videre fikk BCCR tilslag på 3 nye EU-prosjekt, hvorav 2 som koordinator. Forberedelsene til deltakelse i 6. rammeprogram er i god gjenge, men for en del av virksomheten kan det være vanskeligere enn før å være med i EU-forskningen. Dette skyldes bade knappere rammer, færre finansierte prosjekt og en del faglige prioriteringer. Forskningsmessig var 2002 et gjennombrudd for BCCR med publiseringen av den nye globale klimamodellen, som dermed er akseptert faglig. Modellen gir meget god representasjon av nåtidens klima, og hevder seg åpenbart blant de beste i verden. Dermed er nøkkelredskapet for forskningen og for integrasjonen av forskningsgruppene på plass.vi har nå de redskapene vi trenger for å nå de faglige målene. 16

17 Som SFF mottar BCCR betydelig støtte fra UiB. Det er også inngått avtaler med HI og NERSC om samarbeidet i SFF. Det er videre i ferd med å bli inngått avtaler med GFI og IGV om samarbeidet med UiBinstituttene. Arbeidet med å skaffe lokaler til den første fasen med aktiviteten delt i Allegaten 55 og i Geofysen er nesten fullført i skrivende stund. Dette gir oss lokaler til den økningen av personale som er igang med etableringen av SFF og de nye prosjektene, men det er ikke rom for særlig store utvidelser. Dette er heller ikke så sannsynlig, og trolig vil senteret nå gå inn i en konsoliderings- og driftsfase. Ved begynnelsen av 2003 hadde senteret 35 ansatte, herav 4 tekniske, 4 administrative og 27 forskere. Dette vil øke utover i året med oppstarten av SFF og nye prosjekter. Avdeling for beregningsvitenskap The Bergen Center for Computational Science - BCCS Avdelingen ble opprettet og er lokalisert ved Høyteknologisenteret i Bergen. Oppdragsgivere er offentlige (særlig Norges forskningsråd og EUs forskningsprogrammer) og private. Avdelingen består av 4 forskningsgrupper innenfor temaene: bioinformatikk (The Computational Biology Unit - CBU) teoretisk fysikk (The Bergen Computational Physics Laboratory - BCPL) havmodellering (The Computational Mathematics Unit - CMU) tungregning (Para//ab) HALOS (Helse/Arbeid/Livsstil/Oppvekst/Samfunn) HALOS ble opprettet I 2002 har det vesentligste arbeidet bestått i å etablere en effektiv administrasjon og yte best mulig service til de grupper som inngikk i HALOS i starten. Det har vært prioritert å sikre at de ulike enhetene beholder sin egen identitet samtidig som de kobles sammen i en avdeling. I tillegg har HALOS ytt service til flere forskere ved Universitetet i Bergen forbindelse med søknadsprosedyrer og kontrakter/avklaringer. HALOS består ved inngangen til 2003 av 6 kjernegrupper: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) (tidligere Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri), Barnevernets Utviklingssenter på vestlandet (BUS), Forskningsenheten i Nasjonalt ryggnettverk, Mobbeprosjektene til Dan Olweus, Stress og Helse samt noe aktivitet ved HEMIL-senteret. Avdelingens overordnete mål er å støtte eksternt finansiert forskning og annen virksomhet ved UIB knyttet til et bredt tematisk felt som definert i navnet; helse/arbeid/livsstil/oppvekst/samfunn. Avdelingen skal arbeide for å realisere følgende delmål: Å gi nødvendig, god og kostnadseffektiv økonomisk/administrativ støtte til prosjekter Å gi støtte i forbindelse med å identifisere, søke på og få tilslag på søknader om ekstern finansiering av forskning og annen virksomhet Å initiere forskning og annen virksomhet når dette er i avdelingens og/eller prosjektenes interesse 17

18 Avdelingen ledes av et styre med to eksterne medlemmer (fra Bergen kommune og næringslivet) i tillegg til representanter fra Det psykologiske og Det medisinske fakultet. Leder for styret er prodekanus for forskning ved Det psykologiske fakultet, nestleder er representant for Det medisinske fakultet. Avdeling for helse I anledning at UNIFOB ble omorganisert i 2001/2002, ble det etablert en "Avdeling for helse". Dette er en avdeling for eksternt finansierte prosjekter knyttet opp mot medisinske og odontologiske fag ved Universitetet i Bergen. Avdelingens felles strategiske mål er å etablere eksternt finansiert virksomhet knyttet mot samfunnsmedisinske og odontologiske miljøer ved Universitetet i Bergen, og på denne måten styrke den faglige kompetanseutviklingen innen disse miljøene. Avdelingen består av følgende enheter: Seksjon for arbeidsmedisin Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer NOKLUS Nasjonalt formidlingssenter i geriatri Seksjon for registerepidemiologi. Den faglige profilen er bred, og aktiviteten har i 2002 bestått av både forskning, klinisk utredning, formidling og kvalitetsvurdering av prøver fra laboratorier. Bivirkningsgruppen har som tidligere utredet pasienter, og formidlingssenteret har hatt stor formidlingsaktivitet i geriatri. NOKLUS har utført kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Forskningen har bestått av arbeidsmedisinsk epidemiologi, registerepidemiologi og studier av virkninger av dentale biomaterialer og av forskjellige aspekter ved laboratoriekvalitet. Forskningsmidlene kommer fra både offentlige og private finansieringskilder. Avdeling for petroleumsforskning PETROLEUM Avdeling for Petroleumsforskning ble opprettet i januar Arbeidsfeltet er petroleumteknisk virksomhet ved UiB. Dette dekker fagområdene; reservoarteknikk, petroleum geologi, geofysikk, produksjonsteknologi, og prosess teknologi. Mål for avdelingen er å bli en hovedpartner innen petroleumsforskning for de viktigste aktørene på norsk sokkel, og spesielt legge vekt på å utnytte gevinst av tverrfaglig forskning. Det viktigste resultatet for avdelingen har vært tildeling av SFF (senter for fremragende forskning) innen petroleumsteknikk. Forskningsdirektør Arne Skauge sto for søknaden for Centre for Integrated Petroleum Research som ble en av de 13 SFF ene som Norges forskningsråd har opprettet. Avdelingen er nå i en sterk oppbyggingsfase der de viktigste utfordringene er å få en god oppstart av SFF, ansette personell med erfaring fra oljeteknisk forskning, og starte opp prosjekter mot oljeselskap. 18

19 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier ROKKANSENTERET Rokkansenteret ble opprettet i 2002 som en sammenslutning mellom Senter for samfunnsforskning (SEFOS) og Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret). Forskningen er organisert i seks forskningsgrupper og omfatter et vidt spekter av samfunnsforskning. Forskningsgruppene omfatter grupper for velferdsforskning, forskning om helse og helsetjenester, forskning om demokrati og lokalstyre, forskning om forvaltning og styring og forskning om kunnskap, ledelse og arbeidsliv. Helseøkonomiprogrammet, HEB er den sjette forskningsgruppen. Rokkansenteret har om lag 50 forskerårsverk, vel 20 forskere hadde faste stillinger i 2002 av disse hadde nesten alle doktorgrad. Rokkansenteret er preget av en ung stab og av at mange av forskerne har doktorgrad. Det er også viktig å nevne at senteret har mange kvinner med doktorgrad, særlig i statsvitenskap. Forskningen i Rokkansenterets forskergrupper skjer ofte i samarbeid med institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I alt nesten 20 forskere fra følgende institutter: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for sammenlignende politikk, Institutt for økonomi, Sosiologisk institutt, Historisk institutt og Institutt for kunsthistorie og kulturstudier, er knyttet til Rokkansenteret som samarbeidspartnere og prosjektledere. Norges forskningsråd er den viktigste oppdragsgiveren for forskningen ved Rokkansenteret, Kultur og samfunn i forskningsrådet finansierer mest forskning, gjennom støtte til programmer og prosjekter. Alle midlene er tildelt gjennom konkurranse, Rokkansenteret har ikke basisbevilgning. Også området Medisin og helse i forskningsrådet er en viktig kilde til bevilgninger til programmer og prosjekter. I Rokkansenterets første år, var flyttingen til det tidligere BT- bygget i Nygårdsgaten 5 en meget viktig og positiv begivenhet. Dette gir grunnlag for et godt forskningsmiljø, - der forskere og administrasjon møtes daglig og kan inspireres til ny innsats. Sars International Centre for Marine Molecular Biology Sarssenteret, ble opprettet i 1997 og er finansiert av midler hovedsakelig fra Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen. Årsbudsjett i 2002 var 26,7 mnok og omfattet 5 forskergrupper, to biologiske fasiliteter og 43 ansatte fra 13 ulike land. Ved slutten av 2002 ble senterets framtidige finansiering avklart for de kommende 5 år, og med opsjon for ytterligere fem års finansiering. Dette innebærer at Sarssenteret nå går inn i en ekspansiv fase med utvidelse til 8 forskergrupper og mellom 70 og 80 ansatte, foruten etablering av en internasjonal forskerskole i nært samarbeid med tilsvarende andre europeiske forsknings-institusjoner. Senteret er organisert som en uavhengig forskningsinstitusjon dette innebærer inter-nasjonal, åpen rekruttering av ansatte, årlige evalueringer av et internasjonalt vitenskapelig råd (SAC), ingen meritterende forskestillinger og utskiftning av forskergruppene hvert sjette år. Programmet for dagens 5 grupper avsluttes mellom 2003 og

20 Sarssenterets hovedmål er studier av grunnleggende biologiske prosesser i marine organismer ved bruk av funksjonelle og komparative molekylære metoder knyttet til forskningspro-gram-met "Comparative Molecular Biology of Marine Animals". Senteret utdanner også studenter på hovedfag og doktorgradsnivå. Forskningen omfatter studier av zebrafisk, laksegenom, immunsystem i fisk og marine vertebrater. Satsingen på zooplank-tonet Oikopleura dioica har bidratt til etablering av denne som en helt ny marin modell-organisme i internasjonal sammenheng. Senteret har fra 2002 drevet UiB sitt DNA Sekvenseringslaboratorium. Alle senterets forskergrupper samarbeider nært med tilsvarende forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt. I løpet av 2002 har Sarssenteret publisert en rekke peer-reviewed artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, og blitt invitert til flere større nasjonale og internasjonale konferanser for presentasjon av dets forskning. Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM) SAM ble opprettet og er delt i en Marin og en Limnisk del. SAM skal gjennom oppdrag formidle kunnskap om den naturvitenskapelige miljøforskningen fra UiB og ut til brukerne i samfunnet. Marin SAM-Marin er akkreditert under akkrediteringsnr. TEST 157 som prøvingslaboratorium og tilfredstiller kravene i NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen gjelder for P30 (Prøvetaking) og P21 (Taksonomisk analyse). SAM er også akkreditert for MOM B og C undersøkelsene. Hadde besøk av Norsk Akkreditering i Det har også i 2002 vært spørsmål og diskusjon rundt ballastvannsproblemet som SAMs forskere har deltatt aktivt i. SAM-marin har hatt miljøundersøkelser i fjordene rundt Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnhordaland og Møre og Romsdal. Av oppdragsgivere kan nevnes Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, og diverse innen oljeindustrien, forsvaret, vegetaten og kommuner. I løpet av 2002 har SAM-Marin gitt ut 12 IFM rapporter og avholdt kurs i marinbiologi i regi av Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Limnisk Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) er opprettet for å utføre forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi og fiskebiologi i ferskvann. Temaområdene er vassdragsreguleringer, forsuring, kalking, biotopforbedringer, biologisk mangfold, klimaendringer og forurensninger tilknyttet forskning og forvaltning, overvåking av fiskeanlegg (akvakultur). 20

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer