Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet Kontantstrøm...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet...10. Kontantstrøm..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 Styrets beretning...4 Revisjonsberetning...6 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...10 Kontantstrøm...15 ÅRSRAPPORT FRA SEKSJONENE AKSIS - Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi...16 Bjerknessenteret...16 Avdeling for beregningsvitenskap - The Bergen Center for Computational Science - BCCS...17 HALOS (Helse/Arbeid/Livsstil/Oppvekst/Samfunn)...17 Avdeling for helse...18 Avdeling for petroleumsforskning - PETROLEUM...18 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier - ROKKANSENTERET...19 Sars International Centre for Marine Molecular Biology...19 Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM)...20 Marin...20 Limnisk...20 UNIFOB s styre...22 About UNIFOB

3 UNIFOBS ÅRSRAPPORT 2002 Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (Unifob) ble opprettet av Universitetet i Bergen (UiB) i 1986 med det hovedformål å være et redskap for universitetet i arbeidet med å innhente og drive forskningsprosjekter og andre faglige oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. UiBs styre (Det akademiske kollegium) vedtok i oktober 2002 at Unifob i fremtiden skal være universitetets hovedmodell for organiseringen av den eksternt finansierte forskningen. Dette skjer ved at forskningsvirksomheten i stiftelsen skilles ut i et eget aksjeselskap Unifob AS der universitetet også legger inn sin virksomhet. Unifob AS vil bli etablert i løpet av første halvår 2003 og vil ha to eiere UiB med 85% og Stiftelsen Unifob med 15%. Unifob AS inngår dermed i konsernet UiB. Etter vår oppfatning er dette en fremtidsrettet modell som setter oss i stand til å møte de betydelige utfordringer vi står overfor innen den eksternt finansierte forskningen var det første året den nye organiseringen i avdelinger var virksom. Erfaringene så langt er gode, faglig så vel som økonomisk. Reorganiseringen har gitt oss en organisatorisk mal for den faglige virksomheten som er fleksibel og tilpasset virksomhetens krav. Den bidrar dermed til å realisere de faglige mål og det faglige potensialet som ligger i våre og UiBs miljøer på en bedre måte enn tidligere var et meget godt år for Unifob faglig sett. Stiftelsen fikk to av de tre Sentre for fremragende forskning (SFF) som UiB ble tildelt: klimaforskning og petroleumsforskning. Sars-senteret oppnådde en tilsvarende finansiering som SFF ene og er iferd med å etablere seg som partner i EMBL-systemet. UiBs og Unifobs miljøer fikk meget god uttelling innenfor forskningsprogrammet for funksjonell genomforskning (FUGE-programmet), og de større satsningene de såkalte nasjonale teknologiske plattformene er lagt til Unifob. Også de andre av Unifobs avdelinger hadde gode faglige resultater. Den faglige suksessen i 2002 var en direkte konsekvens av det nære samarbeidet mellom UiB og Unifob. Resultatene viser klart at det er gjennom samarbeid mellom universitetet og stiftelsen at man oppnår de beste resultatene. Med andre ord: å etablere konsernet UiB er et riktig grep. Unifob fortsetter å vokse. Omsetningen i 2002 var på 223 millioner kroner, og stiftelsen hadde ved utgangen av året om lag 350 ansatte.veksten vil fortsette inn i 2003, dels gjennom økt prosjekttilgang og dels som en konsekvens av UiBs vedtak om Unifob som hovedmodell. 3

4 STYRETS BERETNING 2002 Unifob har som formål å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Bergen, men som universitetet ikke finner å ville organisere selv. Unifob skal fremme nyskaping ved å bidra til bedre utnyttelse av forskningsresultater. For å ivareta sin målsetting kan Unifob opprette og delta i selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak. Stiftelsen driver virksomhet på de fleste av universitetets fagområder. Unifob har en netto omsetning på ca 224 millioner kroner og sysselsatte ved årets utgang ca 350 personer. Strategiske utfordringer Unifob er nå i hovedsak organisert i store tematiske avdelinger. Avdelingene har virket i ett år og fungerer godt og etter hensikten. Stiftelsen fikk i 2002 to Sentre for fremragende forskning, innen klimaforskning og petroleumsforskning. I tillegg ble Universitetet i Bergens 3 nasjonale teknologiplattformer innen funksjonell genomforskning (FUGE-programmet) etablert i Unifob. En av disse er del av et større miljø innen bioinformatikk som vi er i ferd med å etablere. Sammen med Universitetet i Bergen har vi fått på plass en langsiktig finansiering av en utvidelse av Sars-senteret, der forutsetningen er å knytte senteret opp mot European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg. Medisinsk fødselsregister registerdriften er skilt ut fra stiftelsen og overført til Det nasjonale folkehelseinstituttet. Den registerepidemiologiske forskningen vil i fremtiden bli bygd ut i samarbeid med folkehelseinstituttet. Stiftelsen er i ferd med å skille ut driften av forskningsvirksomheten i et eget aksjeselskap som skal opprettes i samarbeid med Universitetet i Bergen. Når dette er på plass, er det tatt et viktig skritt i retning av å skape et forskningsselskap som er tilpasset fremtidige utfordringer. Universitetet i Bergen vedtok høsten 2002 å bruke Unifob fremover som sin hovedmodell for eksternt finansiert forskning. Styrets ambisjon er å utvikle selskapet til en organisasjon som på en profesjonell måte kan hente inn nye prosjekter og selv utvikle prosjekter som kan tilbys oppdragsgivere bidra til å synliggjøre og markedsføre Unifobs og Universitetet i Bergens forskning delta i forskningssamarbeid med andre organisasjoner og institusjoner systematisk arbeide for kommersialisering av forskningsresultater. Dette arbeidet skal skje i nær kontakt og samarbeid med Universitetet i Bergen. Virksomheten Unifob driver forskning og formidling av forskning innen Helse, Språk- og informasjonsteknologi, Marinbiologi/Miljø, Klima, Petroleumsforskning og Samfunnsforskning. Fortsatt drift av stiftelsen er lagt til grunn for regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på NOK hvorav netto finansresultat utgjør NOK Driftsresultatet er på som er 2,8 millioner sterkere enn året før. Den totale omsetningen i 2002 viser en økning på 10 % fra Stiftelsens mottatte forskudd er økt fra året før fra til Årsresultatet er disponert ved at NOK tilføres grunnkapitalen og NOK tilføres opptjent egenkapital. 4

5 Arbeidsmiljø Unifob har ikke hatt skader eller ulykker i Registrert fravær utgjorde i ,16 % av den totale arbeidstiden, noe som er en betydelig nedgang i forhold til Miljøforhold Unifobs virksomhet skjer dels i lokaler leid fra Universitetet i Bergen, dels i lokaler tilhørende Unifob eller leid fra andre (blant annet Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass). Unifob har samordningsavtale med HMS-avdelingen ved UiB. I tillegg til Unifobs egne rutiner, følges også rutinene gitt i universitetets HMShåndbok- Retningslinjer for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Unifobs virksomhet innen biologi er lokalisert til moderne bygg og laboratorier, herunder Høyteknologisenteret i Bergen, hvor forholdene er lagt til rette for håndtering av mulig miljøskadelig materiale. Sars-senteret og Seksjon for anvendt miljøforskning marin del er lokalisert her. Sars-senteret har fått alle sine prosedyrer godkjent av Statens institutt for folkehelse. SAM-marin er akkreditert under akkrediteringsnr. TEST 157 som prøvingslaboratorium og tilfredstiller kravene i NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen gjelder for P30 (Prøvetaking) og P21 (Taksonomisk analyse). SAM-marin er også akkreditert for MOM B og C undersøkelsene. Aktivitetene i Unifob forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene fremover I 2003 vil det være en hovedoppgave å få etablert det nye aksjeselskapet. Dette vil kreve arbeid på det strategiske så vel som på det praktiske plan. På det strategiske plan vil arbeidet med å profilere Unifob videreføres. En sentral oppgave vil være å utvikle et effektivt apparat for prosjektinnhenting i samarbeid med Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen har vedtatt å bruke Unifob som sitt hovedredskap i den eksternt finansierte virksomheten. Dette vil - særlig i bety en betydelig økning i Unifobs omsetning og i antall ansatte, og det vil være en sentral oppgave å tilpasse organisasjonen til dette. Gitt de økonomiske utfordringene Unifob står overfor, må det legges vekt på å bedre inntjeningen, på avdelingsnivå og sentralt nivå. 5

6 6 Revisjonsberetning

7 UNIFOB Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 2, Ordinær avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Gevinst v/salg grunnfondsbevis Gevinst v/salg obligasjoner og aksjer Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til grunnkapital Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 UNIFOB Balanse pr 31. desember EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøyo.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overdekning pensjonsordning Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i obligasjoner Investeringer i aksjer og andeler Konvertibelt lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Grunnfondsbevis Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 UNIFOB Balanse pr 31. desember EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til datterselskap Skyldige offentlige avgifter Skyldig UiB Skyldig EU-Partnere Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 UNIFOB Noter til regnskapet 2002 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter, er vurdert til terminkurs med unntak av renteelementer som blir periodisert og klassifisert som renteinntekter/-kostnad. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er vurdert til anskaffelseskost. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Prosjekter i arbeid Prosjekter i arbeid vurderes etter fullført kontrakts metode. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 10

11 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Stiftelsen Unifob er ikke skattepliktig. Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader inkl AFP Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Annen Lønn Pensjonskostnader godtgjørelse Forretningsfører Styret Forretningsfører har 20% stilling i Unifob Revisor Det er avsatt kr til revisjonshonorar for Note 3 Annen driftskostnad Spesifisering av andre driftskostnader. Annen driftskostnad Kjøp av mindre utstyr Kjøp av tjenester Reiser og kurs etc Andre driftskostnader; Driftsmateriell, husleie etc Sum

12 Note 4 Varige driftsmidler Morselskap / Konsern Bygn. og annen Driftsløs. inventar, fast eiendom verktøy ol Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte-/rev.nedskrivninger Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 40 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Andel av Andel Forretnings- "Stemme- og Ansk.- Pålydende bokført Bokført av årets Firma kontor Eierandel" tidspunkt verdi egenkapital verdi resultat Univisjon AS Bergen 100 % Innovest AS Bergen 50 % Sarsia Innovation AS Bergen 32 % (konsern) Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. "Balanse- Eierandel Ansk.kost ført verdi" Anleggsmidler: Akvamiljø AS 10,0 % BioVest AS 15,0 % Medilab 25,0 % IT-Vest AS 2,3 % Marin Forvaltning AS 5,0 % MedPallett AS 0,2 % MGC AS 1,0 % Normedica AS 0,1 % Pattern Recognition Systems Holding AS 10,0 % Thia Medica AS 6,5 % Unigeo AS 40,0 % X-lab AS 39,6 % Sum

13 Obligasjoner Ansk. kost Avkastning Markeds- Balanseført verdi verdi Anleggsmidler Sparebanken Nord-Norge Sandnes Sparebank Multiwave Geophysical Company Solgte papirer Sum Note 7 Fordringer med forfall senere enn ett år Konvertibelt obligasjonslån til MGC AS Lån til X-lab Note 8 Egenkapital Grunnkapital Annen EK Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 272 aktive og 2 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har stiftelsen en AFP-ordning som er usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift

14 Midler > Midler > forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto midler Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto overdekning Periodisert arbeidsgiveravgift Netto overdekning Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00 % 7,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,00 % 8,00 % Lønnsregulering 3,00 % 3,00 % Pensjonsregulering 2,50 % 2,50 % G-regulering 3,00 % 3,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum Note 11 Bundne bankinnskudd Innestående i utenlandsk valuta er kr , hvorav kr er bundet til EU partnere.av innestående i bank er også kr bundet til UiB. Tilsvarende forpliktelser er oppført under kortsiktig gjeld.totalt utgjør bundne bankinnskudd kr Note 12 Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere. Posten består av forskuddsbetaling og annen periodisering av forskningsprosjekter, vurdert etter fullført kontrakts metode. 14

15 UNIFOB Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Resultat tilknyttet selskap 0 0 Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Endring i kortsiktige investeringer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring periodisering prosjekter Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

16 Årsrapporter 2002 fra seksjonene AKSIS - Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi Aksis bestod i 2002 av tre forskningsgrupper: Intermedia, Senter for Europeiske kulturstudier og Senter for humanistisk informasjonsteknologi (HIT-senteret). Avdelingen hadde ved utgangen av året en stab på 40 ansatte (36 årsverk) og en omsetning på 22,7 mill. kr. InterMedia er faglig nært knyttet til sin søsterorganisasjon InterMedia ved Universitetet i Oslo. Internasjonalt har InterMedia Bergen i 2002 markert seg sterkt og er blitt invitert til å delta i flere store søknader til EUs 6. rammeprogram. InterMedia har i året som gikk sagt ja til å ta del i to EU nettverk: E-Culture og E-LEN. Vi har også fått tilslag på to søknader om forprosjektmidler i Den ene, Collogatories, var til ITU (IT i Utdanning) og den andre en søknad til NorFA om midler til et forprosjekt vedrørende nordiske forskerskoler. Når det gjelder Senter for europeiske kulturstudier, ble NFR-prosjektet Det Nye, med boken Fanden går i kloster. 11 tekster om det andre, avsluttet. Arbeidet i den stortingsoppnevnte Makt- og demokratiutredningen ble intensivert, noe som bl.a. har resultert i bøkene Kunnskapsmakt og Midlertidige utopier/ Temporary Utopias; den siste knyttet til en utstilling med samme navn på Museet for samtidskunst i Oslo. I løpet av året har vi bygget et nytt, stort prosjekt i skjæringspunktet mellom humaniora, samfunnsfag og jus, med tittelen Kommunikasjonsregimer. Ved HIT-senteret er den språkteknologiske satsingen videreført bl.a. gjennom vårt engasjement i ett av hovedprosjektene i NFR-programmet Kunsti, nemlig Logon, som arbeider med automatisk oversettelse. I oktober ble de første resultatene av Lexin-prosjektet, som har pågått siden 1996, presentert for allmennheten, og vakte stor interesse. Lexin er et samarbeidsprosjekt mellom Læringssenteret og HIT, og har som mål å utarbeide elektroniske ordbøker til bruk i undervisningen i norsk som andrespråk. Bjerknessenteret Bjerknessenteret (BCCR) ble utpekt som ett av 13 sentre for fremragende forskning i Med det var ett av hovedmålene ved etableringen nådd, og senteret gitt en 10 års basisfinansiering fra NFR på 17 mill/år. Ettersom den norske klimaforskningen også ble tilført betydelige nye midler i 2002, var dette viktig for BCCR. I den ekstraordinære søknadsrunden innenfor det ordinære klimaprogrammet, og det nye programmet for Polart Klima fikk BCCR meget god uttelling. Resultatet ble at BCCR sammen med partnerne i Bjerknessamarbeidet fikk mer enn halvparten av de nye midlene. Endelige eksakte tall foreligger ikke i skrivende stund, ettersom det gjenstår noen kontraktsavklaringer enda, men dette gir et merkbart løft og sikrer forskningsgruppene gode betingelser i de neste 3-4 år. Videre fikk BCCR tilslag på 3 nye EU-prosjekt, hvorav 2 som koordinator. Forberedelsene til deltakelse i 6. rammeprogram er i god gjenge, men for en del av virksomheten kan det være vanskeligere enn før å være med i EU-forskningen. Dette skyldes bade knappere rammer, færre finansierte prosjekt og en del faglige prioriteringer. Forskningsmessig var 2002 et gjennombrudd for BCCR med publiseringen av den nye globale klimamodellen, som dermed er akseptert faglig. Modellen gir meget god representasjon av nåtidens klima, og hevder seg åpenbart blant de beste i verden. Dermed er nøkkelredskapet for forskningen og for integrasjonen av forskningsgruppene på plass.vi har nå de redskapene vi trenger for å nå de faglige målene. 16

17 Som SFF mottar BCCR betydelig støtte fra UiB. Det er også inngått avtaler med HI og NERSC om samarbeidet i SFF. Det er videre i ferd med å bli inngått avtaler med GFI og IGV om samarbeidet med UiBinstituttene. Arbeidet med å skaffe lokaler til den første fasen med aktiviteten delt i Allegaten 55 og i Geofysen er nesten fullført i skrivende stund. Dette gir oss lokaler til den økningen av personale som er igang med etableringen av SFF og de nye prosjektene, men det er ikke rom for særlig store utvidelser. Dette er heller ikke så sannsynlig, og trolig vil senteret nå gå inn i en konsoliderings- og driftsfase. Ved begynnelsen av 2003 hadde senteret 35 ansatte, herav 4 tekniske, 4 administrative og 27 forskere. Dette vil øke utover i året med oppstarten av SFF og nye prosjekter. Avdeling for beregningsvitenskap The Bergen Center for Computational Science - BCCS Avdelingen ble opprettet og er lokalisert ved Høyteknologisenteret i Bergen. Oppdragsgivere er offentlige (særlig Norges forskningsråd og EUs forskningsprogrammer) og private. Avdelingen består av 4 forskningsgrupper innenfor temaene: bioinformatikk (The Computational Biology Unit - CBU) teoretisk fysikk (The Bergen Computational Physics Laboratory - BCPL) havmodellering (The Computational Mathematics Unit - CMU) tungregning (Para//ab) HALOS (Helse/Arbeid/Livsstil/Oppvekst/Samfunn) HALOS ble opprettet I 2002 har det vesentligste arbeidet bestått i å etablere en effektiv administrasjon og yte best mulig service til de grupper som inngikk i HALOS i starten. Det har vært prioritert å sikre at de ulike enhetene beholder sin egen identitet samtidig som de kobles sammen i en avdeling. I tillegg har HALOS ytt service til flere forskere ved Universitetet i Bergen forbindelse med søknadsprosedyrer og kontrakter/avklaringer. HALOS består ved inngangen til 2003 av 6 kjernegrupper: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) (tidligere Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri), Barnevernets Utviklingssenter på vestlandet (BUS), Forskningsenheten i Nasjonalt ryggnettverk, Mobbeprosjektene til Dan Olweus, Stress og Helse samt noe aktivitet ved HEMIL-senteret. Avdelingens overordnete mål er å støtte eksternt finansiert forskning og annen virksomhet ved UIB knyttet til et bredt tematisk felt som definert i navnet; helse/arbeid/livsstil/oppvekst/samfunn. Avdelingen skal arbeide for å realisere følgende delmål: Å gi nødvendig, god og kostnadseffektiv økonomisk/administrativ støtte til prosjekter Å gi støtte i forbindelse med å identifisere, søke på og få tilslag på søknader om ekstern finansiering av forskning og annen virksomhet Å initiere forskning og annen virksomhet når dette er i avdelingens og/eller prosjektenes interesse 17

18 Avdelingen ledes av et styre med to eksterne medlemmer (fra Bergen kommune og næringslivet) i tillegg til representanter fra Det psykologiske og Det medisinske fakultet. Leder for styret er prodekanus for forskning ved Det psykologiske fakultet, nestleder er representant for Det medisinske fakultet. Avdeling for helse I anledning at UNIFOB ble omorganisert i 2001/2002, ble det etablert en "Avdeling for helse". Dette er en avdeling for eksternt finansierte prosjekter knyttet opp mot medisinske og odontologiske fag ved Universitetet i Bergen. Avdelingens felles strategiske mål er å etablere eksternt finansiert virksomhet knyttet mot samfunnsmedisinske og odontologiske miljøer ved Universitetet i Bergen, og på denne måten styrke den faglige kompetanseutviklingen innen disse miljøene. Avdelingen består av følgende enheter: Seksjon for arbeidsmedisin Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer NOKLUS Nasjonalt formidlingssenter i geriatri Seksjon for registerepidemiologi. Den faglige profilen er bred, og aktiviteten har i 2002 bestått av både forskning, klinisk utredning, formidling og kvalitetsvurdering av prøver fra laboratorier. Bivirkningsgruppen har som tidligere utredet pasienter, og formidlingssenteret har hatt stor formidlingsaktivitet i geriatri. NOKLUS har utført kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Forskningen har bestått av arbeidsmedisinsk epidemiologi, registerepidemiologi og studier av virkninger av dentale biomaterialer og av forskjellige aspekter ved laboratoriekvalitet. Forskningsmidlene kommer fra både offentlige og private finansieringskilder. Avdeling for petroleumsforskning PETROLEUM Avdeling for Petroleumsforskning ble opprettet i januar Arbeidsfeltet er petroleumteknisk virksomhet ved UiB. Dette dekker fagområdene; reservoarteknikk, petroleum geologi, geofysikk, produksjonsteknologi, og prosess teknologi. Mål for avdelingen er å bli en hovedpartner innen petroleumsforskning for de viktigste aktørene på norsk sokkel, og spesielt legge vekt på å utnytte gevinst av tverrfaglig forskning. Det viktigste resultatet for avdelingen har vært tildeling av SFF (senter for fremragende forskning) innen petroleumsteknikk. Forskningsdirektør Arne Skauge sto for søknaden for Centre for Integrated Petroleum Research som ble en av de 13 SFF ene som Norges forskningsråd har opprettet. Avdelingen er nå i en sterk oppbyggingsfase der de viktigste utfordringene er å få en god oppstart av SFF, ansette personell med erfaring fra oljeteknisk forskning, og starte opp prosjekter mot oljeselskap. 18

19 Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier ROKKANSENTERET Rokkansenteret ble opprettet i 2002 som en sammenslutning mellom Senter for samfunnsforskning (SEFOS) og Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret). Forskningen er organisert i seks forskningsgrupper og omfatter et vidt spekter av samfunnsforskning. Forskningsgruppene omfatter grupper for velferdsforskning, forskning om helse og helsetjenester, forskning om demokrati og lokalstyre, forskning om forvaltning og styring og forskning om kunnskap, ledelse og arbeidsliv. Helseøkonomiprogrammet, HEB er den sjette forskningsgruppen. Rokkansenteret har om lag 50 forskerårsverk, vel 20 forskere hadde faste stillinger i 2002 av disse hadde nesten alle doktorgrad. Rokkansenteret er preget av en ung stab og av at mange av forskerne har doktorgrad. Det er også viktig å nevne at senteret har mange kvinner med doktorgrad, særlig i statsvitenskap. Forskningen i Rokkansenterets forskergrupper skjer ofte i samarbeid med institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I alt nesten 20 forskere fra følgende institutter: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for sammenlignende politikk, Institutt for økonomi, Sosiologisk institutt, Historisk institutt og Institutt for kunsthistorie og kulturstudier, er knyttet til Rokkansenteret som samarbeidspartnere og prosjektledere. Norges forskningsråd er den viktigste oppdragsgiveren for forskningen ved Rokkansenteret, Kultur og samfunn i forskningsrådet finansierer mest forskning, gjennom støtte til programmer og prosjekter. Alle midlene er tildelt gjennom konkurranse, Rokkansenteret har ikke basisbevilgning. Også området Medisin og helse i forskningsrådet er en viktig kilde til bevilgninger til programmer og prosjekter. I Rokkansenterets første år, var flyttingen til det tidligere BT- bygget i Nygårdsgaten 5 en meget viktig og positiv begivenhet. Dette gir grunnlag for et godt forskningsmiljø, - der forskere og administrasjon møtes daglig og kan inspireres til ny innsats. Sars International Centre for Marine Molecular Biology Sarssenteret, ble opprettet i 1997 og er finansiert av midler hovedsakelig fra Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen. Årsbudsjett i 2002 var 26,7 mnok og omfattet 5 forskergrupper, to biologiske fasiliteter og 43 ansatte fra 13 ulike land. Ved slutten av 2002 ble senterets framtidige finansiering avklart for de kommende 5 år, og med opsjon for ytterligere fem års finansiering. Dette innebærer at Sarssenteret nå går inn i en ekspansiv fase med utvidelse til 8 forskergrupper og mellom 70 og 80 ansatte, foruten etablering av en internasjonal forskerskole i nært samarbeid med tilsvarende andre europeiske forsknings-institusjoner. Senteret er organisert som en uavhengig forskningsinstitusjon dette innebærer inter-nasjonal, åpen rekruttering av ansatte, årlige evalueringer av et internasjonalt vitenskapelig råd (SAC), ingen meritterende forskestillinger og utskiftning av forskergruppene hvert sjette år. Programmet for dagens 5 grupper avsluttes mellom 2003 og

20 Sarssenterets hovedmål er studier av grunnleggende biologiske prosesser i marine organismer ved bruk av funksjonelle og komparative molekylære metoder knyttet til forskningspro-gram-met "Comparative Molecular Biology of Marine Animals". Senteret utdanner også studenter på hovedfag og doktorgradsnivå. Forskningen omfatter studier av zebrafisk, laksegenom, immunsystem i fisk og marine vertebrater. Satsingen på zooplank-tonet Oikopleura dioica har bidratt til etablering av denne som en helt ny marin modell-organisme i internasjonal sammenheng. Senteret har fra 2002 drevet UiB sitt DNA Sekvenseringslaboratorium. Alle senterets forskergrupper samarbeider nært med tilsvarende forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt. I løpet av 2002 har Sarssenteret publisert en rekke peer-reviewed artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, og blitt invitert til flere større nasjonale og internasjonale konferanser for presentasjon av dets forskning. Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM) SAM ble opprettet og er delt i en Marin og en Limnisk del. SAM skal gjennom oppdrag formidle kunnskap om den naturvitenskapelige miljøforskningen fra UiB og ut til brukerne i samfunnet. Marin SAM-Marin er akkreditert under akkrediteringsnr. TEST 157 som prøvingslaboratorium og tilfredstiller kravene i NS-EN ISO/IEC Akkrediteringen gjelder for P30 (Prøvetaking) og P21 (Taksonomisk analyse). SAM er også akkreditert for MOM B og C undersøkelsene. Hadde besøk av Norsk Akkreditering i Det har også i 2002 vært spørsmål og diskusjon rundt ballastvannsproblemet som SAMs forskere har deltatt aktivt i. SAM-marin har hatt miljøundersøkelser i fjordene rundt Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnhordaland og Møre og Romsdal. Av oppdragsgivere kan nevnes Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, og diverse innen oljeindustrien, forsvaret, vegetaten og kommuner. I løpet av 2002 har SAM-Marin gitt ut 12 IFM rapporter og avholdt kurs i marinbiologi i regi av Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Limnisk Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) er opprettet for å utføre forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi og fiskebiologi i ferskvann. Temaområdene er vassdragsreguleringer, forsuring, kalking, biotopforbedringer, biologisk mangfold, klimaendringer og forurensninger tilknyttet forskning og forvaltning, overvåking av fiskeanlegg (akvakultur). 20

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer