Nærings- og fiskeridepartementet. Årsregnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærings- og fiskeridepartementet. Årsregnskap 2014"

Transkript

1 Nærings- og fiskeridepartementet Årsregnskap 2014

2 Ledelseskommentarer årsregnskapet 2014 Nærings- og fiskeridepartementet ble opprettet 1. januar 2014 og er en sammenslåing av det tidligere Nærings- og handelsdepartementet, deler av det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet og Konkurransepolitisk avdeling fra det tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartmentet. Departementets hovedmål er størst mulig verdiskaping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige rammer. Departementets arbeid for å nå hovedmålet nås gjennom delmålene: - oppnå effektiv bruk av samfunnets ressurser - økt innovasjon og omstillingsevne - bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser i økonomistyring i staten og rundskriv R- 115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av NFDs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Riksrevisjonen er ekstern revisor for Nærings- og fiskeridepartementet. Siden Nærings- og handelsdepartementet er et nyopprettet departement er det ikke mulig å sammenligne regnskapstallene fra 2014 med tidligere perioder. Det er ingen vesentlige avvik mellom rapporterte utgifter og inntekter og disponible bevilgninger for departementet i Når det gjelder overføringene til 2015 på kap. 900, post 21 og 75 skyldes disse at de flere av prosjektene har lang gjennomføringstid og at tilsagn blir gitt i forkant. I tillegg har endringen av departementsstruktur med opprettelse av nytt departement ført til en god del forsinkelser av oppstart av prosjekter i Nærings- og fiskeridepartementet forvalter investeringsfondet for Investinor AS. Fondets årsregnskap ligger på departementets sider på Oslo, 30. april 2015 Reier Ola Søberg Departementsråd

3 Prinsippnote til årsregnskapet Årsregnskap for Nærings- og fiskeridepartementet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt og nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en første del med bevilgningsrapporteringen og en siste del som viser beholdninger departementet står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporteringen har en første del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en siste del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: a) Regnskapet følger kalenderåret b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan departementet skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet er lik i begge oppstillingene. Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år. Bevilgningsrapporteringen Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som departementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet departementet har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser departementet står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva departementet har fått stilt til disposisjon for hver kombinasjon av kapittel/post. Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap. Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra departementet selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av departementet eller virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen. Artskontorapporteringen Artskontorapporteringen viser regnskapstall departementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Departementet har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen. Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

4 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0900 Nærings- og fiskeridepartementet 01 Driftsutgifter A / B Nærings- og fiskeridepartementet 21 Spesielle driftsutgifter A / B Nærings- og fiskeridepartementet 30 Miljøtiltak Søve A / B Nærings- og fiskeridepartementet 70 Tilskudd til internasjonale A / B organisasjoner 0900 Nærings- og fiskeridepartementet 72 Tilskudd til beredskapsordninger A / B Nærings- og fiskeridepartementet 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap A / B Nærings- og fiskeridepartementet 75 Tilskudd til særklilte prosjekter A / B Standardisering 70 Tilskudd A / B Diverse fiskeriformål 60 Tilskudd til kommuner A / B Diverse fiskeriformål 71 Sosiale tiltak A / B Diverse fiskeriformål 72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring A / B for fiskere 0919 Diverse fiskeriformål 74 Erstatninger A / B Diverse fiskeriformål 75 Tilskudd til næringstiltak i A / B fiskeriene 0919 Diverse fiskeriformål 79 Informasjon ressursforvaltning A / B * Norges forskningsråd 50 Tilskudd A / B Romvirksomhet 50 Norsk Romsenter A / B Romvirksomhet 70 Kontingent i European Space A / B Agency (ESA) 0922 Romvirksomhet 71 Internasjonal romvirksomhet A / B Romvirksomhet 72 Nasjonale følgemidler A / B Romvirksomhet 73 EUs romprogrammer A / B Romvirksomhet 74 Nasjonal infrastrutur og tekniske A / B aktiviteter 0924 Internasjonalt samarbeid og 70 Tilskudd A / B utviklingsprogrammer 0928** Marin forskning og utvikling 21 Spesielle driftsutgifter A / B Marin forskning og utvikling 22 Kompensasjon for merverdiavgift A / B Marin forskning og utvikling 50 Tilskudd Veterinærinstituttet A / B Marin forskning og utvikling 70 Tilskudd til sjømat- og A / B rekrutteringstiltak 0928 Marin forskning og utvikling 71 Tilskudd til utviklingstiltak A / B Marin forskning og utvikling 72 Tilskudd til Nofima A / B Marin forskning og utvikling 75 Tilskudd Akvariet i Bergen A / B Norsk design- og arkitektursenter 70 Tilskudd A / B Internasjonaliseringstiltak 21 Spesielle driftsutgifter A / B Internasjonaliseringstiltak 73 Støtte til kapitalvareeksport A / B Svalbard Reiseliv AS 71 Tilskudd A / B Forvaltning av statlig eierskap 21 Spesielle driftsutgifter A / B Forvaltning av statlig eierskap 71 Tap på statens lån til Secora AS A / B Forvaltning av statlig eierskap 95 Egenkapitalinnskudd A / B Kings Bay AS 70 Tilskudd A / B Raufoss ASA 71 Refusjon for miljøtiltak A / B Innovasjon Norge 50 Innovasjon - prosjekter, fond A / B Innovasjon Norge 51 Tapsfond, såkornkapitalfond A / B Innovasjon Norge 70 Bedriftsutvikling og administrasjona / B *** Innovasjon Norge 71 Reiseliv, nettverks- og A / B kompetanseprogrammer 2421 Innovasjon Norge 90 Lån fra statskassen til A / B utlånsvirksomhet 2426 SIVA SF 70 Tilskudd A / B SIVA SF 90 Lån A / B Eksportkreditt Norge AS 70 Tilskudd A / B Stønad under arbeidsledighet til fiskere og 70 Tilskudd A / B fangstmenn 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter A / B Forskning, kompetanseheving og 71 Faglig samarbeid A / B evaluering 0471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning 71 Erstatningsansvar m.m. A / B Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming A / B Sum utgiftsført *Kap postene 51 og 52 rapporteres i årsregnskapet til Fiskeridirektoratet **Kap post 74 rapporteres i årsregnskapet til Fiskeridirektoratet ***Kap post 71 - Bevilgningen er delt mellom departementet og Innovasjon Norge. Her vises departementets andel av saldert budsjett på kr

5 Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merinntekt og mindreinntekt (-) 3900 Nærings- og fiskeridepartementet 01 Refusjoner A Nærings- og fiskeridepartementet 02 Ymse inntekter A Nærings- og fiskeridepartementet 15 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Nærings- og fiskeridepartementet 16 Refusjon av foreldrepenger Nærings- og fiskeridepartementet 17 Refusjon av lærlinger Nærings- og fiskeridepartementet 18 Refusjon av sykepenger Marin forskning og utvikling 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima A/B Forvaltning av statlig eierskap 71 Gebyrinntekter fra lån til SASkonsernet A Forvaltning av statlig eierskap 87 Innbetaling - garantiordning, A Eksportfinans ASA 3950 Forvaltning av statlig eierskap 90 Secora AS, salg av fordring og A tap på lån 3950 Forvaltning av statlig eierskap 96 Salg av aksjer A Forvaltning av statlig eierskap 97 Salg av EWOS A Selskaper under NFDs forvaltning 70 Avgift A Selskaper under NFDs forvaltning 71 Ymse A Tilfeldige inntekter 29 Ymse Innovasjon Norge 50 Tilbakeføring fra landsdekkende A innovasjonsordning 5325 Innovasjon Norge 52 Tilbakeføring av tapsfondsmidler A Innovasjon Norge 70 Låneprovisjoner A Innovasjon Norge 90 Avdrag på utestående fordringer A Innovasjon Norge 91 Tilbakeført kapital A SIVA SF 70 Låne- og garantiprovisjoner A SIVA SF 90 Avdrag på utestående fordringer A Garanti-instituttet for eksportkreditt 71 Tilbakeføring fra Gammel A alminnelig ordning 5605 Renter av statskassens kontantbeholding 83 Av alminnelige fordringer 72 og andre fordringer 5613 Renter fra SIVA SF 80 Renter A Renter og utbytte fra Innovasjon Norge 80 Renter på lån fra statskassen A Renter og utbytte fra Innovasjon Norge 81 Rentemargin, A innovasjonslåneordningen 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge 83 Tilbakeføring av renter fra A såkornkapitalfond 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen A Renter på lån fra Nærings- og 81 Renter på lån til Secora AS A fiskeridepartementet 5650 Renter på lån fra Nærings- og 82 Renter på lån til Nofima AS A/B fiskeridepartementet 5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning 85 Utbytte A Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KK/utbetalinger Endring i mellomværende med statskassen Sum rapportert 0 Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet Konto Tekst Endring 6260 Aksjer Kapital i statsforetak og selskaper med begrenset ansvar under NFD Innskudd i utenlandske banker under NFD Utlån til statsbanker under NFD Andre utlån under NFD Innskuddskapital i Innovasjon Norge Fast kapital i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) Mellomværende med statskassen

6 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

7

8 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år Kapittel og post Stikkord Merutgift(-)/ mindreutgift Utgiftsført av andre i hht avgitte belastningsfullmakter Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings-fullmakter Standard refusjoner på inntektspostene Merinntekter iht merinntekts-fullmakt Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning Innsparinger Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp* Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" "kan overføres" ** "kan overføres" *** "kan overføres" "kan overføres" **** "kan overføres"

9 Kapittel og post Stikkord Merutgift(-)/ mindreutgift Utgiftsført av andre i hht avgitte belastningsfullmakter Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings-fullmakter Standard refusjoner på inntektspostene Merinntekter iht merinntekts-fullmakt Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning Innsparinger Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp* Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten ***** "overslagsbevilgning" "overslagsbevilgning" "overslagsbevilgning" Posteringsfullmakt Posteringsfullmakt Mottatt belastningfullmakt Mottatt belastningfullmakt Mottatt belastningfullmakt Mottatt belastningfullmakt 0 0 * Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2/2013 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger. ** Overføres til kap. kap post 77 *** Overføres til kap post 75 **** Overføres til kap post 21 ***** Bevilgningen er delt mellom departementet og Innovasjon Norge (IN). Overført beløp på posten, kr , gjelder IN's del av bevilgningen og tas med i deres årsregnskap.

10 Forklaring av merutgifter Kap. 922 post 73 - Kontingenten til EUs romprogrammer utbetales i euro. Eurokursen endret seg vesentlig sammenlignet med kursen som ble lagt til grunn i Prop. 29 S og Innst. 96 S ( ). Kap. 924 post 70 - Merutgiften skyldes høyere eurokurs enn kursen som ble lagt til grunn i Prop. 29 S og Innst. 96 S ( ). Forklaring til bruk av budsjettfullmakter Mottatte belastningsfullmakter: Kapittel 0021 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter - Statsministerens kontor (SMK) - belastningsfullmakt 3,12 mill. kroner - regnskapsført kr Tilldeling i brev fra SMK ,4 mill. kroner, økt med kr i brev og økt med kr i epost Kapittel 0165 Forskning, kompetanseheving og evaluering, post 71 Faglig samarbeid - Utenriksdepartementet - belastningsfullmakt 1,2 mill. kroner - regnskapsført kr Kapittel 0471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning, post 71 Erstatningsansvar m.m. - Generell fullmakt gitt departementene i Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-03/ Regnskapsført kr Kpittel 0847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming - Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet - belastningsfullmakt 2,5 mill. kroner - regnskapsført 2,5 mill. kroner. Stikkordet «kan overføres»: Aktuelle kapitler/poster er oppgitt i kolonnen "Stikkord" i tabellen over. Stikkordet «overslagsbevilgning»: Kapittel 2421 Innovasjon Norge, post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet - Bevilgning i henhold til Saldert budsjett for 2014: 41,75 mill. kroner, økt med 3,75 mill. kroner i medhold av Stortingsvedtak , jf. Prop. 29 S og Innst. 96 S ( ), til 45,50 mill. kroner - Regnskapsført 45,12 mill. kroner. Kapittel 2426 SIVA SF, post 90 Utlån - Bevilgning i henhold til Saldert budsjett for 2014: 19,50 mill. kroner - økt med 7,40 mill. kroner i medhold av Stortingsvedtak , jf. Prop. 29 S og Innst. 96 S ( ), til 26,90 mill. kroner - Regnskapsført kr Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre): Kapittel 0900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter: DIFI - inntil kr regnskapsført kr DIFI - inntil 1,2 mill. kroner - regnskapsført kr kr Konkurransetilsynet - inntil 1 mill. kroner - regnskapsført kr Patentstyret - inntil 1,6 mill. kroner - regnskapsført kr Klima- og miljødepartementet - inntil kr regnskapsført kr

11 Kapittel 0900 Nærings- og fiskerdepartementet, post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner - Fiskeridirektoratet er delegert ansvar for utbetaling av tilskudd til diverse internasjonale fiskeriorganisasjoner, anslått til kr 10,18 mill. kroner - regnskapsført kr Kapittel 0900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter - Klima- og miljødepartementet/riksantikvaren - inntil 2 mill. kroner - regnskapsført 2 mill. kroner Fiskeridirektoratet er gitt ansvar for utbetaling og oppfølging av kapittel 0919 Diverse fiskeriformål: Post 60 Tilskudd til kommuner - bevilgning kr regnskapsført Post 71 Sosiale tiltak - bevilgning kr regnskapsført kr Post 72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere - bevilgning 7 mill. kroner - regnskapsført Post 74 Erstatninger - bevilgning kr regnskapsført kr Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene - bevilgning kr , overført fra forrige termin kr , totalt kr regnskapsført kr Post 79 Informasjon ressursforvaltning - bevilgning kr , overført fra forrige termin kr , totalt kr regnskapsført kr Kapittel 0928 Marin forskning og utvikling: Post 21 Spesielle driftsutgifter - Fiskeridirektoratet (fullmaktsbeløp 9,8 mill. kroner/regnskapsført kr ), Havforskningsinstituttet (18,8 mill. kroner/kr ) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) (0,4 mill. kroner/kr ) - bevilgning 29 mill. kroner - regnskapsført kr Post 22 Kompensasjon merverdiavgift - Fiskeridirektoratet (65 mill. kroner/kr ), Havforskningsinstituttet (81 mill. kroner/kr ) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) (5 mill. kroner/kr ) - bevilgning 151 mill. kroner - regnskapsført kr Post 50 Tilskudd Veterinærinstituttet - Fiskeridirektoratet - bevilgning 47,13 mill. kroner - regnskapsført 47,13 mill. kroner Post 70 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak - Fiskeridirektoratet - bevilgning kr regnskapsført kr Post 71 Tilskudd til utviklingstiltak - Fiskeridirektoratet - bevilgning kr regnskapsført kr Post 72 Tilskudd til Nofima - Fiskeridirektoratet - bevilgning 85,59 mill. kroner - regnskapsført 85,59 mill. kroner Post 75 Tilskudd til marin bioteknologi mv. - Havforskningsinstituttet - bevilgning 3,86 mill. kroner - regnskapsført 3,86 mill. kroner Kapittel 0934 Internasjonaliseringstiltak, post 21 Spesielle driftsutgifter - Utenriksdepartementet - 10,5 mill. kroner - regnskapsført kr

12 Kapittel 2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn, post 70 Tilskudd - Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - regnskapsført kr Avgitte posteringsfullmaker (inntektsført av andre): Kapittel 3928 Marin forskning og utvikling, post 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima - Fiskeridirektoratet - regnskapsført kr Kaptittel 5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet, post 82 Renter på lån til Nofima AS - regnskapsført kr Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter: Innbetalinger av standard refusjoner inngår i overføringene. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter: Kapittel 0900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter på kap Nærings- og fiskerdepartementet, post 02 Ymse inntekter. Kapittel 0928 Marin forskning og utvikling, post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter på kap Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet, post 74 Fiskeriforskningsavgift Mer-/mindreinntektene inngår i overføringene. Romertallsvedtak: Vi viser til Salder budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 ("Blå bok"). Mulig overførbart beløp: Beregnes i hele tusen kroner. Departementet har mottatt brev fra Finansdepartementet og alle overføringene er godkjent overført til 2015, jf. siste kolonne i tabellen over.

13 Oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinnbetalinger Innbetalinger ved salg av aksjer Andre langsiktige fordringer Andre innbetalinger Innbetaling av finansinntekter Sum innbetalinger Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter Offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalt til investeringer Andre langsiktige fordringer Andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter Sum utbetalinger Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Oversikt over mellomværende med statskassen Eiendeler og gjeld Fordringer (legg til linjer og vis på konto) Konto 154: kr Konto 157: kr Kasse Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank Skyldig skattetrekk Konto 260: kr Konto 261: kr Skyldige offentlige avgifter Konto 270: kr Annen gjeld Konto 299: kr Sum mellomværende med statskassen

14 Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer Byggesaksgebyr 0 0 Tilsynsavgift elsikkerhet 0 0 Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd 0 0 Sum innbetalinger fra gebyrer 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Tilskudd fra andre statlige virksomheter Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinnbetalinger Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig Sum salgs- og leieinnbetalinger Andre innbetalinger Sum andre innbetalinger 0 0 Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter 0 0 Valutagevinst (agio) 0 0 Annen finansinntekt 0 0 Sum innbetaling av finansinntekter 0 0 Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter* 0 0 Andre ytelser Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter * Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK. Offentlige refusjoner vedrørende lønn Sykepenger og andre refusjoner Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn Antall årsverk:* 326 *Antall årsverk jf. SST pr

15 Note 3 Utbetalt til investeringer Immaterielle eiendeler og lignende Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 Beredskapsanskaffelser Infrastruktureiendeler 0 0 Nasjonaleiendom og kulturminner 0 0 Maskiner og transportmidler 0 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Andre utgiftsførte investeringer 0 0 Sum utbetalt til investeringer Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av finansutgifter Andre utbetalinger til drift Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftsutgifter Sum andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter Agiotap 0 0 Andre finansutgifter 0 0 Sum utbetaling av finansutgifter Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilbakeføring fra statlige fond Gebyrer som ikke inngår som driftsinntekt Renteinntekter til statskassen Utbytte Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

16 Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer til statlige fond Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Tilskudd til kommuner Tilskudd til fylkeskommuner Tilskudd til ikke-finansielle foretak Tilskudd til finansielle foretak Tilskudd til ideelle organisasjoner Tilskudd til statsforvaltningen Tilskudd til utlandet Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 2014 Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Differanse Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler* Sum Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bank Sum Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Langsiktige forpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum Sum * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B

17 Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Forretningskontor Antall aksjer Årets resultat i selskapet** Balanseført egenkapital i selskapet** Balanseført verdi i regnskap* Ervervsdato Eierandel Stemmeandel Aksjer Telenor ASA Bærum ,0 % 54,0 % Kongsberg Gruppen ASA Kongsberg ,0 % 50,0 % Norsk Hydro ASA Oslo ,3 % 34,3 % Yara International ASA Oslo ,2 % 36,2 % DNB ASA Oslo ,0 % 34,0 % Aker Kværner Holding AS Oslo ,0 % 30,0 % Store Norske Spitsbergen Longyearbyen ,9 % 99,9 % Kulkompani A/S Kings Bay AS Svalbard ,0 % 100,0 % A/S Bjørnøen Svalbard ,0 % 100,0 % 1 Electronic Chart Centre AS Stavanger ,0 % 100,0 % Nammo AS Vestre Toten ,0 % 50,0 % Eksportfinans ASA Oslo ,0 % 15,0 % Entra Eiendom AS Oslo ,9 % 49,9 % SAS AB Stockholm ,3 % 14,3 % Argentum Fondsinvesteringer AS Bergen ,0 % 100,0 % Flytoget AS Oslo ,0 % 100,0 % Mesta AS Bærum ,0 % 100,0 % Ambita AS Oslo ,0 % 100,0 % Eksportkreditt Norge AS Oslo ,0 % 100,0 % Investinor AS Trondheim ,0 % 100,0 % Space Norway AS Oslo ,0 % 100,0 % Andøya Space Center AS Andøya ,0 % 90,0 % Norges sjømatråd AS Tromsø ,0 % 100,0 % Nofima AS Tromsø ,8 % 56,8 % Diverse skipsaksjer 1 Balanseført verdi * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet. ** Regnskapstall for årsresultat og balansereført egenkapital vil bli lagt inn når selskapene har lagt fram endelige regnskapstall for 2014 (i perioden april-juni)

18 Note 8 Langsiktige fordringer Disse fordringene er ført mot bevilgningsregnskapet. Kapittel Kapittelnavn Post Postnavn Beløp Inntekter: 3950 Forvaltning av statlig eierskap 90 Secora, salg av fordring og tap på lån Innovasjon Norge 90 Avdrag på utestående fordringer Innovasjon Norge 91 Tilbakeført kapital, såkornfond SIVA SF 90 Avdrag på utestående fordringer Utgifter: 0950 Forvaltning av statlig eierskap 71 Tap på statens lån til Secora AS Forvaltning av statlig eierskap 95 Egenkapitalinnskudd Innovasjon Norge 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet SIVA SF 90 Lån

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap Samferdselsdepartementet

Årsregnskap Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 for Samferdselsdepartementet - Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner.

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner. Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: 09.02.2016 17:31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet 2016

Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene.

Detaljer

Side 2 av 17

Side 2 av 17 Side 2 av 17 Side 3 av 17 Side 4 av 17 Side 5 av 17 Side 6 av 17 Side 7 av 17 Side 8 av 17 Side 9 av 17 Side 10 av 17 Side 11 av 17 Side 12 av 17 Side 13 av 17 Side 14 av 17 Side 15 av 17 Side 16 av 17

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: 7.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer.

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer. Del 6. Årsregnskap - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og er et ordinært statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Følgende oppstillinger fra årsregnskapet, jf. rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, er tatt inn i rapporteringspakken:

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementets rundskriv R-115 og krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

Årsregnskap for Kulturdepartementet

Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for 2016 Kulturdepartementet Å rsregnskap for 2016 Kulturdepartementet Ledelseskommentar Formål Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur,

Detaljer

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Ledelseskommentarer til årsregnskapet 214 Formål og revisjonsordning: Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal dekke et bredt forvaltningsområde gjennom sitt

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3.

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3. Del 6. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et ordinært forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene.

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet.

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2015 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Side 2 av 25

Side 2 av 25 Side 2 av 25 Side 3 av 25 Side 4 av 25 Side 5 av 25 Side 6 av 25 Side 7 av 25 Side 8 av 25 Side 9 av 25 Side 10 av 25 Side 11 av 25 Side 12 av 25 Side 13 av 25 Side 14 av 25 Side 15 av 25 Side 16 av 25

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Embetets samfunnsoppdrag er hovedsakelig

Detaljer

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap for Finansdepartementets virksomhet 2015 Finansdepartementets årsregnskap 2015 ledelseskommentarer Innledning Finansdepartementet er et ordinært statlig

Detaljer

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017.

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet

Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Årsregnskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet 1. Ledelseskommentar 1.1 Innledning Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi og påtalemyndigheten,

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap for Kulturdepartementet

Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for Kulturdepartementet Ledelseskommentar Formål Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier,

Detaljer

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2016 Infrastmkturfondet Årsregnskap 2016 for Infrastrukturfondet 1. Generell informasjon Infrastrukturfondet ble opprettet i 2013. Formålet med fondet er varig og forutsigbar

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Regnskapet totalt viser utgifter på kr 263 461 470 som inkluderer tilskudd og øvrige driftsmidler, jf. bevilgningsrapport.

Regnskapet totalt viser utgifter på kr 263 461 470 som inkluderer tilskudd og øvrige driftsmidler, jf. bevilgningsrapport. Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer