GenØK - Senter for biosikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GenØK - Senter for biosikkerhet"

Transkript

1 GenØK - Senter for biosikkerhet Årsberetning 2008

2 Årsberetning GenØk Senter for biosikkerhet ble stiftet i 1998 og er en ideell forskningsstiftelse lokalisert til forskningsmiljøene ved Universitetet og Forskningsparken i Tromsø. GenØk driver forskning, rådgivning, internasjonal kompetansebygging og undervisning innen fagfeltet biosikkerhet. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljøog helsemessige konsekvenser ved anvendelse av genteknologi. Regjeringen har utpekt GenØk som nasjonalt senter for biosikkerhet. STYRET OG LEDELSE Styrets sammensetning per : Aina Bartmann (styreleder), Prosjektleder Norsk Landbrukssamvirke Øystein Dahle, Styreleder Worldwatch Institute Jan Larsen, Seniorrådgiver, Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik, Konserndirektør Nofima Sissel Rogne, Direktør Bioteknologinemnda Peter Johan Schei, Direktør Fridtjof Nansens Institutt Grethe S. Tell, Professor Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag Katrine Jaklin (ansattvalgt), Rådgiver GenØk Ledelse: Trond Skotvold, Direktør Terje Traavik, Forskningssjef Det har vært avholdt 6 styremøter i Det ble utbetalt samlet honorar pålydende kr til styrets medlemmer. Det ble utbetalt kr i lønn og styrehonorar til styreleder. Lønn til direktør i 2008 har vært kr VIRKSOMHET Forskere på GenØk har i løpet av 2008 publisert 15 artikler i internasjonale anerkjente fagtidskrifter med fagfellevurdering, I tillegg har GenØks fagpersoner publisert artikler i flere bokverk/tidsskrift og kronikker i dagspressen. I 2008 signerte GenØk en 5 årig kontrakt med Norad. GenØks aktiviteter anses som en viktig del av Norges oppfølging av Cartagenaprotokollen om biosikkerhet. Samarbeidet med Norad består av to hovedelementer: en undervisningspakke og Gateways Instituttprogrammet. Internasjonale biosikkerhetskurs, et web-basert verktøy for risikovurdering og utvikling av formell utdanning i biosikkerhet på masternivå er noen av de elementene som inngår i undervisningspakken. Gateways Institutt-programmet har som formål å bidra til oppbygging av et internasjonalt nettverk av forskningsinstitutter i genøkologi og biosikkerhet. Arbeidet har så langt resultert i samarbeidsavtaler med Centre for Integrated Research in Biosafety, University of Canterbury, New Zealand, National Institute for Scientific and Industrial Research (NISIR) i Lusaka, Zambia, og med National Institute of Environmental Sciences (NIES) i Nanjing i Kina. UTADRETTET VIRKSOMHET GenØks fagpersoner har blitt invitert til å forelese og informere på et stort antall møter og kurs i inn- og utland. GenØk-ansatte har også fungert som rådgivere for bla. Direktoratet for naturforvaltning og Third World Network (TWN). GenØks forskere er representert i bl.a. Bioteknologinemnda, Vitenskapskomitéen for mattrygghet, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Den nasjonale etiske nemnd for patentsaker, Norges forskningsråds Nanomat programstyre, Norges forskningsråds arbeidsgruppe på ELSA (ethical, legal and social aspects) innen bioteknologi, nanoteknologi og kognitive vitenskaper, EU working group on GMO monitoring, Roster of Experts under FNs Biosafety Clearing House relatert til Cartagenaprotokollen og European Medicine Agency (EMEA). I 2008 ble det i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og forvaltnings-/forskningsinstitusjoner i Sør-Afrika satt i gang et bredt anlagt genøkologisk prosjekt relatert til genmodifisert mais. De første feltforsøkene ble startet i november/desember 2008.

3 ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Instituttet hadde i ,2 årsverk fordelt på 34 ansatte. Antall forskerårsverk var 19. GenØks ansatte er tverrfaglig rekruttert i tråd med fagfeltet genøkologi. Staben består i dag av molekylærbiologer, økologer og samfunnsvitere. Andelen kvinner i stiftelsen var i %. GenØk drives i henhold til god laboratoriepraksis med hensyn til HMS og miljøsikkerhet. GenØks laboratorium er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala. Det har kun vært rapportert en mindre skade i Skaden var ikke av en slik art at den medførte sykemelding.. Det registrerte sykefraværet er 1,2 %. GenØk har en avtale om Inkluderende Arbeidsliv som blant annet omfatter en samarbeidsavtale med Stakkevollan bedriftshelsetjeneste. Virksomhetens pågående aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. ØKONOMI OG REGNSKAP Driftsinntekter for 2008 var kr. 23,5 mill. Driftsinntektene har bestått av bevilgninger fra Miljøverndepartementet, Norad, Fredskorpset, samt konkurransebaserte midler fra Norges forskningsråd. Av årets bokførte bevilgninger skriver kr kroner seg fra avsetninger i Det ordinære driftsresultatet i 2008 ble kr Stiftelsen har frem til regnskapsåret 2007 valgt å ikke balanseføre stiftelsens pensjonsforpliktelse i forbindelse med en sikret ytelsesbasert pensjonsordning jf. god regnskapsskikk for små foretak. Fra og med regnskapsåret 2008 er pensjonsforpliktelsen balanseført. Balanseføringen vil gi et bedre bilde av stiftelsens økonomiske stilling. Virkningen av denne prinsippendringen er resultatført som en ekstraordinær kostnad på kr ,-. Til sammen blir årets resultat etter ekstraordinære kostnader kr Dette går til dekning av tidligere underskudd og til styrking av egenkapitalen. En av grunnene til overskudd i 2008 er at man har utsatt større investeringer i instrumenter og utstyr. FREMTIDSUTSIKTER I statsbudsjettet 2009 fikk GenØk tildelt en bevilgning på tilsammen kr. 12,4 mill. gjennom post 72, Kap Miljøvernforsking og miljøovervaking. I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble følgende formulering nedfelt av Energi og miljøkomiteen på stortinget: Komiteen har registrert det positive arbeidet Senter for genøkologi (Genøk) i Tromsø gjør for sikker bruk av genteknologi. Det tas sikte på at senteret skal være fullt utbygd i løpet av Komiteen viser til utbyggingsplanene som er lagt fram av Genøks administrasjon. Flertallet har registrert det positive arbeidet Senter for Biosikkerhet (Genøk) i Tromsø gjør for sikker bruk av genteknologi. Flertallet foreslår derfor å øke bevilgningene til Genøk med 3 mill. kroner i Flertallet mener dette er en nødvendig oppfølging av at Regjeringen har utpekt Genøk til et nasjonalt kompetansesenter for trygg bruk av genteknologi (biosikkerhet). Dette innebærer at den årlige bevilgningen til GenØk-senter for biosikkerhet ble økt til 12,4 mill i FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Resultatet for 2008 viser et overskudd på kr ,-. Årets overskudd bidrar til at stiftelsens egenkapital er tilbakeført, inntakt og styrket pr Dette innebærer også at GenØk vil være mer robust i forhold til de utfordringer som er knyttet til vekst i forskningsaktiviteter, økning i antall vitenskapelig ansatte og planlagt flytting til nye og større lokaler.

4 Det er for år 2009 gitt tilsagn om 12,4 mill kr gjennom post 72, kapittel 1410 Miljøvernforsking og miljøovervåking i Statsbudsjettet. I tillegg er det foreløpig gitt tilsagn på til sammen ca. 15 mill fra Norges forskningsråd, Fredskorpset, Norad (8,77 mill) og Direktoratet for naturforvaltning. GenØk har i tillegg søknader for ca. 8 mill inne til behandling hos oppdragsgivere. Uavhengig av utfallet av søknader vil dermed finansieringen av GenØks aktiviteter være vesentlig forbedret i 2009 sammenlignet med Styret mener derfor at GenØk har styrket sin posisjon som en sentral aktør både nasjonalt og internasjonalt innen forskningsfeltet biosikkerhet. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Styret benytter anledningen til å takke de ansatte for innsatsen i året Daphnia Magna Sted/dato Tromsø / Peter Johan Schei Aina Bartmann Styreleder Sissel Rogne Øystein Dahle Katrine Jaklin Trond Skotvold Direktør Ørjan Olsvik Jan Larsen Grethe S. Tell

5 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 0 0 Finansielle anleggsmidler 0 0 Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter, og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 0 0 Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6 Resultatregnskap pr Kontonavn Note Andre inntekter Overføringer neste år Sum bevilgninger Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Sum Finansinntekter Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Annen Ekstraordinær kostnad Sum ekstrarodinære kostnader ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring annen egenkapital Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum overføringer Sted/dato Tromsø / Peter Johan Schei Aina Bartmann Styreleder Sissel Rogne Øystein Dahle Katrine Jaklin

7 Noter 2008 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av tilskudd foretas etter hvert som kostnader påløper. Presiseringer m.h.t. regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp, 3 og 5 år. Skatt: GenØk - Senter for biosikkerhet er ikke skattepliktig. Øvrige: Fordringer, likvidier og gjeld er oppført til pålydende. Note 1 - Annen driftsinntekt År 2008 År 2007 Andre driftsinntekter består av: Egenandel kursavgift og salg bøker Tilskudd MD Bevilgninger NFR Bevilgninger NORAD Bevilgninger FK Bevilgninger DN Overføringer NTNU Gave Sparebanken Nord-Norge Overføringer fra forrige år Overfringer til neste år: Norges Forskningsråd Norad NTNU Påløpte, ikke utbetalte tilskudd: Norges Forskningsråd, til gode avsl. Prosjekt Norges Forskningsråd, påløpt nytt prosjekt Sum overføringer Sum inntekt Note 2 - Lønnskostnad År 2008 År 2007 Gjennomsnittlig antall ansatte 21 Spesifikasjon Lønn Feriepenger Arb.giveravgift Pensjonsforsikring Personalforsikring/sos.kostnader Pers.forsikringer som gjelder 2006 og Sum lønnskostnad

8 Lønn og godtgjørelser til ledende stillinger og styret: Lønn daglig leder Lønn forskningssjef Arbeidende styreleder Styret for øvrig Bedriften har pensjonsordning som tilfredsstiller pliktig OTP Foretaket har kollektiv pensjonsforsikring gjeldende fra okt Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Antall med i ordningen pr Under 30 år 1 Fra 30 til 50 år 16 Over 50 år 4 Årets pensjonskostnader Note 3 - Annen driftskostnad Andre driftskostnader: Kostnadsført til revisor: Lovpålagt revisjon (inkl. mva) Bistand (inkl. mva) Sum revisjonskostnader Note 4 - Bankinnskudd, kontanter og lignende Herav sperret for skyldig skattetrekk Note 5 - Annen egenkapital Grunnkapital Annen EK Sum EK Grunnkapital Resultat år Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum egenkapital Driftsoverskuddet for 2008 på kr er disponert på følgende måte: 1) Kr er overført balansen for å dekke fjorårets underskudd og tap av grunnkapital, samt styrking av egenkapitalen. 2) Kr overføres annen egenkapital ved avsetning av formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Dette skal benyttes til fremtidige investeringer i utstyr og forskning på biosikkerhet.

9 Note 6 - Ytelsesbasert pensjonsordning Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Stiftelsen har pensjonsordinger som omfatter i alt 21 personer. Pensjonsordingen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kollektiv pensjonsordning: Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond) Pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,80 % Forventet lønnsregulering 4,00 % Forventet G-regulering 3,75 % Forventet pensjonsøkning 1,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,80 % Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av Stiftelsens pensjonsforpliktelse pr Prinsippendring: Stiftelsen har frem til regnskapsåret 2007 valgt å ikke balanseføre stiftelsens pensjonsforpliktelse i forbindelse med en sikret ytelsesbasert pensjonsordning jf. god regnskapsskikk for små foretak. Fra og med regnskapsåret 2008 er pensjonsforpliktelsen balanseført. Balanseføringen vil gi et bedre bilde av stiftelsens økonomiske stilling. Pensjonsforpliktelsen er ført over ekstraordinære poster. Note 7 - Annen kortsiktig gjeld År 2008 År 2007 Dette gjelder: Påløpte kostnader Skyldig feriepenger Avsetning NORAD Avsetning NFR Avsetning NTNU Gaver og stipend Sum

10 Publikasjoner 2008 Brusetti, L., Glad, T., Borin, S., Myren, P., Rizzi, A., Johnsen, P., Carter, P., Daffonchio, D., Nielsen, K. M Low prevalence of blatem genes in Arctic and agricultural soil and rhizosphere. Microb. Ecol. Health Dis. 20, Bøhn, T., Primicerio, R., Hessen, D.O. and Traavik, T Reduced fitness of Daphnia magna fed a Bt-transgenic maize variety. Archives of Environmental Toxicology and Chemistry : DOI /s Bøhn, T., Amundsen, P.-A. & Sparrow, A Competitive exclusion after invasion? Biological Invasions 10: DOI: /s Gillund, F., Kjølberg, K.A., Krayer von Krauss, M. & Myhr, A.I Do uncertainty analyses reveal uncertainties? Using the introduction of DNA vaccines to aquaculture as a case. Science of The Total Environment 407, Gillund, F., Dalmo, R., Tonheim, T.C., Seternes, T. & Myhr, A.I DNA vaccination in aquaculture Expert judgments of impacts on environment and fish health. Aquaculture 284, Jensen, H., Kahilainen, K., Amundsen, P.-A., Gjelland, K.Ø., Toumaala, A., Malinen, T., Bøhn, T Predation by brown trout (Salmo trutta) along a diversifying prey community gradient. Canadian Journal of Fish and Aquatic Sciences 65: DOI: /F Kallenborn, R, J. Fick, R. Lindberg, M. Moe, K. M. Nielsen, M. Tysklind and T. Vasskog Pharmaceutical residues in Northern European Environments: Consequences and Perspectives. Book chapter in:pharmaceuticals in the environment 3rd Ed, (Kuemmerer, K. Ed). Springer Verlag, Germany. pp Nielsen, K. M., Ray, J. L., and Johnsen, P. J The natural uptake of extracellular DNA in bacteria. Encyclopedia of Microbiology, 3rd Ed. Elsevier, (accepted 14 Aug. 2007) Rizzi A., Pontiroli, A, Brusetti, L et al Strategy for in situ detection of natural transformation-based horizontal gene transfer events. Appl. Environ. Microbiol. 74, Rosendal, K. and Myhr, A. I. (2008) GMO Assessment in Norway as Compared to EU Procedures: Societal Utility and Sustainable Development, report to the Norwegian Directorate of Nature Management, 46 pages. Sletvold, H, Johnsen, P, Hamre, I, Simonsen, G, Sundsfjord, A, Nielsen, K. M Complete sequence of Enterococcus faecium pvef3 and the detection of a toxin-antitoxin module and an ABC transporter. Plasmid, 60, Tonheim, T.C., Dalmo R.A., Bøgwald J., Seternes T Specific uptake of plasmid DNA without reporter gene expression in Atlantic salmon (Salmo salar L.) kidney after intramuscular administration. Fish & Shellfish Immunology 24,1: Tonheim, T.C., Bøgwald J., Dalmo R.A What happens to the DNA vaccine in fish? A review of current knowledge. Fish & Shellfish Immunology 25, 1-2:1-18 Traavik T. GMOs and their unmodified counterparts: substantially equivalent or different? Pp 32-34, in: Breckling B, Reuter H and Verhoeven R: Implictions of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales. Theorie in der Ökologie vol. 14, Peter Lang, Frankfurt, 2008 (ISBN ) Kronikk/debatt Gillund, F. (2008) La oss slå et slag for den norske Genteknologiloven: Historisk avgjørelse. Kronikk i Klassekampen 14. okt Traavik, T. (2008) Biosikkerhet viktigst. Debattinnlegg i Aftenposten 28. januar aftenposten.no/meninger/debatt/article ece Rizzi, A., Brusetti, L., Arioli, S., Nielsen, K. M., Tamagnini, I., Tamburini, A., Sorlini, C., Daffonchio, D. Detection of feed-derived maize DNA in goat milk and evaluation of the potential of horizontal transfer to bacteria. Eur Food Res Technol 227:

11

Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet 2010 GenØk i 2011 Året 2011 har vært et svært spennende og utviklende år for GenØk. Organisatorisk har det vært omfattende utskiftinger og endringer både

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2013 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

2013 odvin oto: Helge SkF

2013 odvin oto: Helge SkF Foto: Helge Skodvin 2013 VÅRE NØKKELTALL 2013 2012 2011 i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer