SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER"

Transkript

1 SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer og at vi i det hele tatt møtes denne helgen i mars for å ha landsmøte. Vedtektene våre sier også at endringer i vedtektene må skje med 2/3 flertall, og at endringene først trer i kraft etter møtets slutt. I forberedelsen av sakspapirer til Landsmøtet i år begynte det fort å vise seg at det ville bli en del vedtektsendringer. AU vedtok da å sette ned en gruppe som kunne sammenstille og behandle alle de innkomne forslagene. Denne gruppen ble i hovedsak satt sammen av mennesker som selv hadde fremmet vedtektsendringsforslag, men et par tillitsvalgte på fylkesnivå ble også spurt for å sikre geografisk spredning og kjønnsbalanse. Den endelige gruppen bestod av Jon Hoel fra Akershus, Jens Petter Grini Pedersen fra Hordaland og tidligere Troms, Ida Salthe Johannessen fra Hordaland og Christine Bangum fra Akershus. I tillegg ble Hulda Holtvedt fra Oslo spurt, men hun hadde ikke mulighet. Arbeidsutvalget hadde denne perioden ikke kapasitet til å gå gjennom og innstille på vedtektsendringer, men endringsforslag som har oppstått som et resultat av løse samtaler gjennom året er fremmet via generalsekretær. Dette betyr ikke at Arbeidsutvalget stiller seg bak disse endringene. Noen forslag er kontroversielle og fremmet for debattens del. Drøfting Blant årets vedtektforslag finner man forslag om et kvensk navn. Fra før har Grønn Ungdrom (GU) offisielt navn på begge målformer (bokmål og nynorsk), samt 1 av de 3 samiske språkene (nordsamisk). Med innføringen av et kvensk navn får GU et offisielt navn på 1 av de 3 anerkjente minoritetsspråkene. å dekke alle offisielle språk og anerkjente minoritetsspråk i Norge mangler GU navn på sørsamisk og lulesamisk, samt romani og romanés. I tillegg er det fremmet forslag om GUs aldersgrense, flertallsregler i forbindelse med votering, delegatnøkkel til Grønn Ungdoms Landsmøte (GULM), kjønnskvotering, budsjettansvar, valg av valgkomité, regulering av landsstyrerepresentanter, medlemskap i andre ungdomspartier og navn på Arbeidsutvalget. I alt er det 27 forslag. Av disse er kanskje det største delegatnøkkelen til GULM, som ble behandlet av landsstyret på LS På LS vedtok Landsstyret å innstille på vedtektsendringsforslagene med eller, samt å synliggjøre stemmetallene fra voteringene. I skjemaet for vedtektsendringer

2 vil dere derfor finne stemmetallene over innstillingen i dette formatet: for-motavholdende. I behandlingen av F15 ble det ved første votering stemmelikhet, og det ble åpnet for ett innlegg for og ett innlegg mot forslaget. Ved andre votering ble det flertall mot forslaget. I behandlingen av F17a og F17b ble disse forslagene satt opp mot hverandre da de innholdsmessig var relativt like. F17a falt til fordel for F17b med følgende stemmetall: 2 for 17a, 8 for 17b, og 5 avholdende. I behandlingen av F27 ble det stemmelikhet, og forslaget sendes dermed videre til Landsmøtet uten innstilling fra Landsstyret. Saksutreders konklusjon Vedtektsendringsforslagene utgjør ingen store eller kontroversielle endringer, men et par prinsipielle diskusjoner må tas. Vedlegg: 1 Skjema for vedtektsendringsforslag

3 SAK 13 VEDTEKTSSKJEMA F 1 Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk) og Ruoná Nuorat (nordsamisk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter språket teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er de tre navn likestilte. På engelsk heter organisasjonen Young Greens of Norway. slag Endring 1.2 Endre første setning til Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk), Ruoná Nuorat (nordsamisk) og Vihriset Nuoret (kvensk) Endre tredje setning til I andre sammenhenger er de fire navn likestilte. Innfører et offisielt kvensk navn på Grønn Ungdom i våre vedtekter og likestiller det med vårt navn på samisk, bokmål og nynorsk. slagsstiller Anders Skyrud Danielsen ( ) F 2 Som medlem av Grønn Ungdom regnes den som har betalt kontingent for inneværende eller foregående år, ikke aktivt har meldt seg ut, og er mellom 12 og 26 år. slag Endring 4.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person fra og med året hen fyller 12 år, til og med året hen fyller 26. Medlemmet må også ha betalt kontingent for inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen. Tydeliggjør at en kan være medlem av Grønn Ungdom fra og med det året en fyller 12, til og med det året en fyller 26.

4 (13-1-1) slagsstiller Ida Karina Kann F 3 Som medlem av Grønn Ungdom regnes den som har betalt kontingent for inneværende eller foregående år, ikke aktivt har meldt seg ut, og er mellom 12 og 26 år. slag Endring 4.1 Fjern nedre aldersgrense i 4.1 Om F 1 ikke vedtas: «Som medlem av Grønn Ungdom regnes den som har betalt kontingenten for inneværende eller foregående år, ikke aktivt har meldt seg ut, og er under 26 år.» Om F 1 vedtas: «Som medlem av Grønn Ungdom regnes en person til og med året hen fyller 26. Medlemmet må også ha betalt kontingent for inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av organisasjonen.» Fjerner nedre aldersgrense. slagsstiller Anders Skyrud Danielsen (2-9-4) MOT F 4 å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det simpelt flertall der ikke annet er opplyst i vedtektene. slag Endring 4.3 å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det alminnelig flertall, altså at et

5 forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst i vedtektene. Fører til at det kreves alminnelig flertall heller enn simpelt flertall for å gjøre beslutninger i Grønn Ungdom sine utvalg, og inkluderer en forklaring av hva alminnelig flertall er i vedtektene for å hindre forvirring. Begrepsforklaring: Simpelt flertall: Oppnås når et forslag får flere stemmer enn andre forslag, men mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. Alminnelig flertall: Oppnås når et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene. slagsstiller Victor Elias Okpe (7-4-4) F 5 Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig avstemning hvis én eller flere deltakere krever det. slag Tillegg 4.4 Legg til «( ), eller hvis det er mer enn én kandidat til vervet» på slutten av vedtekten. Fører til at det alltid holdes skriftlig avstemning ved personvalg og i ansettelsessaker når det er mer enn en kandidat til vervet. slagsstiller Victor Elias Okpe (14-0-1)

6 F 6 Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette ikke fører frem skal saken utsettes til neste møte. slag Tillegg 4.5 Legg til «I tilfeller hvor det er tvingende nødvendig at noe vedtas før det neste møtet kan det gjennomføres loddtrekning.» på slutten av vedtekten. Åpner for at en kan få på plass et vedtak ved bruk av loddtrekning om en har stemmelikhet, det er tvingende nødvendig å få på plass et vedtak innen neste møte, og kompromissbehandling ikke fører fram. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (4-6-5) MOT F 7 Alle medlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett på landsmøtet. slag Endring 5.2 Erstatte gjeldende punkt med: Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får sende egne observatører etter avtale med Internasjonalt Utvalg. Det spesifiseres hvem landsmøtet består av, samt hvem som har tale- og forslagsrett og hvem som kan møte som observatører. slagsstiller Landsstyret

7 (6-1-7) F 8 Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får sende egne observatører etter avtale med Internasjonalt Utvalg. slag Tillegg F6 Legg til «Fylkesdelegatene fordeles 2 på hvert fylke, deretter etter samme prosentmessige andel som medlemsmassen for øvrig. I denne utregningen gjelder betalende medlemmer ved forrige regnskapsår. Fylkene velger sine delegater enten på et årsmøte eller medlemsmøte der alle betalende medlemmer har stemmerett.» Etter første setning. Det innføres en delegatnøkkel for landsmøtet. slagsstiller Landsstyret (5-2-8) F 9 Landsmøtet består av Arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra Grønne Studenter. Fylkesdelegatene fordeles 2 på hvert fylke, deretter etter samme prosentmessige andel som medlemsmassen for øvrig. I denne utregningen gjelder betalende medlemmer ved forrige regnskapsår. Fylkene velger sine delegater enten på et årsmøte eller medlemsmøte der alle betalende medlemmer har stemmerett.

8 Kontrollkomiteen, valgkomiteen og Internasjonalt Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne får sende to observatører. Alle internasjonale søsterorganisasjoner får sende egne observatører etter avtale med Internasjonalt Utvalg. slag Tillegg F7 Legg til «Det bør etterstrebes at det ikke er mer enn 60% av ett kjønn i noen fylkesdelegasjon.» på slutten av andre avsnitt. Det innføres kjønnskvotering for fylkesdelegasjonene til landsmøtet. slagsstiller Landsstyret (8-4-3) F 10 Landsmøtet skal behandle følgende saker: (...) Valg av arbeidsutvalget bestående av (...) inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. Dersom det er valgt leder velges to av styremedlemmene som nestledere. Dersom det er valgt leder skal begge kjønn være representert i ledertrioen. slag Endring 5.5 Erstatte «begge kjønn» med «forskjellige kjønn» i siste setning. Sørger for at formuleringen «forskjellige kjønn» brukes framfor «begge kjønn» i 5.5 som ellers i vedtektene. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (14-0-1)

9 F 11 (ingen) slag Ny 5.8 Ved valg skal det tilstrebes at det ikke velges mer enn 67 % av ett kjønn. Valgkomiteen skal i innstilling til hver organ tilstrebe aldersspredning og at forskjellige strømninger i organisasjonen er representert. Det innføres kjønnskvotering slagsstiller Jon Hoel (11-3-1) F 12 Landsstyret består av talspersonene eller leder og distriktsrepresentanter valgt i henhold til 9.1. Hele arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett. (AU) slag Endring 6.2 Erstatt «9.1» med «10.1», «distriktsrepresentanter» med «fylkesrepresentanter» og stryk «(AU)» Retter opp i problemet med at det refereres til feil vedtekt, og fjerner skrivefeilen på slutten av paragrafen («(AU)»), samt erstatter begrepet distriktsrepresentant med fylkesrepresentant. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (14-0-1)

10 F 13 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst ½ av fylkeslagene representert i landsstyret eller arbeidsutvalget krever det. I valgår møtes landsstyret tre ganger. Arbeidsutvalget kaller inn til landsstyremøtet senest tre uker før møtet. slag Endring 6.3 Endre andre setning til: «I valgår møtes landsstyret minst tre ganger.» Tydeliggjør at landsstyret og arbeidsutvalget også i valgår har muligheten til å kalle inn til et ekstra landsstyremøte. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (14-0-1) F 14 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og ½ av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte vedtak per telefon. slag Tillegg 6.4 Legg til «eller epost» på slutten av vedtekten. Tillater landsstyret å fatte vedtak per epost utenom landsstyremøtene. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (7-5-3)

11 F 15 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og ½ av delegatene er til stede. Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte vedtak per telefon. slag Endring 6.4 Fjern andre setning «Delegater kan avgi stemme selv om de ikke er til stede.» Fører til at delegater ikke kan avgi stemme på landsstyremøter uten å være til stede. slagsstiller Victor Elias Okpe (5-8-2) MOT F : «Landsmøtet skal behandle følgende saker: (...) Budsjett.» slag Endring 5.5: ny vedtekt 6.6 «Budsjett» strykes i 5.5 Ny vedtekt, 6.6, etableres: «Landsstyret vedtar budsjett» Overfører ansvar for budsjett fra landsmøtet til landsstyret. slagsstiller Anders Skyrud Danielsen (9-4-2)

12 F 17a Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre verv i Grønn Ungdom. slag Tillegg 8.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv i Grønn Ungdom. Innebærer at komitémedlemmer ikke kan sitte i AU eller annet organ utpekt av GULM eller GULS, men kan sitte i f. eks. fylkes- eller lokallagsstyret. slagsstiller Ida Karina Kann Ble satt opp mot F17b FALT F 17b Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre verv i Grønn Ungdom. slag Tillegg 8.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret. Settes opp mot 31a. Samme som 31a, men inkluderer også at man heller ikke kan sitte i LS slagsstiller Jon Hoel (8-2-5)

13 F 18 Kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet og landsstyret. Når kontrollkomiteen finner det nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan landsmøtets og landsstyrets vedtak blir iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i samsvar med de vedtak som er fattet. slag Endring 8.3 Endre første setning til: «Kontrollkomitéen rapporterer til landsmøtet og landsstyret når de mener det er nødvendig eller har blitt bedt om dette av et av Grønn Ungdoms organer.» Spesifiserer når kontrollkomiteen må rapportere til landsstyret og landsmøtet slagsstiller Ida Karina Kann (14-0-1) F 19 Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst fire medlemmer. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i maksimalt to år sammenhengende. slag Tillegg 9.1 «Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som kommer med forslag til valgkomité.» tillegges på starten av den opprinnelige vedtekten. Gir en gruppe nedsatt av landsstyret ansvar for å innstille til ny valgkomité. Per i dag er det valgkomiteen som innstiller til ny valgkomite. slagsstiller Ida Karina Kann (9-2-4)

14 F 20 Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet. slag Erstatte siste setning 10.1 Blant fylkesstyrets medlemmer velger fylkesårsmøtet en fast møtende representant til landsstyret, samt 1. og 2. vara. Representanten og varaene tiltrer ved landsstyrets første møte etter avsluttet LM. Dette er nødvendig for å sikre at landsstyret er profesjonelt, og at alle fylkeslag har behandlet landsstyrets sakspapirer innen gitte frister. Dessuten logisk at en delegat følger «LS-kalenderen». slagsstiller Jon Hoel (5-6-4) MOT (Ingen) F 21 slag Ny vedtekt 10.3 Grønn Ungdom kan oppløses dersom to påfølgende ordinære landsmøter vedtar det med flertall. Gir retningslinjer for når Grønn Ungdom kan oppløses. slagsstiller Jens Petter Grini Pedersen (9-4-2)

15 F 22 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke er i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Kopi av vedtektene skal sendes til hovedkontoret så raskt som mulig etter at de er vedtatt av årsmøtet. slag Endring 10.5 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke er i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Lokal- og fylkeslagsvedtekter må godkjennes av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ved motstrid mot Grønn Ungdoms vedtekter, skal landsstyret gjøre et endelig vedtak med nødvendige endringer. Kopi av gyldige vedtak skal sendes til hovedkontoret. Innebærer at lokal- og fylkeslagenes vedtekter må godkjennes av de nevnte organer for å være gyldige. slagsstiller Jon Hoel (13-1-1) (Ingen) F 23 slag Ny vedtekt 16.2 Medlemmer av Grønn Ungdom kan ikke inneha medlemskap i andre ungdomspartier. byr medlemmer av Grønn Ungdom fra å være medlem i andre ungdomspartier enn Grønn Ungdom. slagsstiller Eivind Yrjan Bøe Stamnes (2-10-3) MOT

16 F 24 (Ingen) slag Endring i alle paragrafer hvor begrepet «Arbeidsutvalget» benyttes i noen form. Endre fra Arbeidsutvalget (AU) til Sentralstyret (SSt) gjennomgående. Endrer navnet fra Arbeidsutvalget (AU) til Sentralstyret (SSt) i våre vedtekter. slagsstiller Anders Skyrud Danielsen (6-5-4) 5.5, 6.2, 7.2 og 9.2 slag F 25 Henvisninger til nasjonal leder og nestleder strykes gjennomgående. Arbeidsutvalget som velges ved det første landsmøtet i Grønn Ungdom i 2015 blir ansvarlig for å gjennomføre redaksjonelle endringer. Gjør det vedtektsstridig å velge leder og nestledere i Grønn Ungdom utenom i fylkes- og lokallagene. slagsstiller Ida Karina Kann (6-2-7)

17 F , 4.4 og 4.5 slag eslått endret til hhv. 5.9, 5.10 og Endring for å få en mer logisk plassering. Dette angår landsmøtet. slagsstiller Jon Hoel (6-2-7) [kapittelnavn] (...) x.x F 27 slag Alle kapitler og paragrafer Kapittel [nummer: tittel] (...) x.x Endre headingen på kapitlene, slik at f. eks «4 Medlemsskap» blir til «Kapittel 4: Medlemsskap» Jon Hoel (6-6-3)

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer