LM-10 VEDTEKTSENDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM-10 VEDTEKTSENDRINGER"

Transkript

1 VEDTEKTSENDRINGER LM-10 F1 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «12. Valg av seks representanter til landsstyret, samt fire prioriterte varaer.» til «12. Valg av fire representanter til landsstyret med fire prioriterte varaer, samt leder av Unge Venstres Klima- og miljøutvalg og Kunnskapspolitisk utvalg.» Sentralstyrets innstilling: Vedtas Landsstyrets innstilling: Vedtas F2 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «7 a» til «7 a. Landsstyret er sammensatt av sentralstyret, fire representanter valgt av landsmøtet eller deres varaer, leder av Unge Venstres Klima og miljø utvalg og Kunnskapspolitisk utvalg, en representant fra Norges liberale studenterforbund og en representant fra hvert fungerende fylkeslag.» Sentralstyrets innstilling: Vedtas Landsstyrets innstilling: Vedtas F3 Endringsforslag til Normalvedtekter for fylkeslag i Norges Unge Venstre Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s Type forslag: Tilleggsforslag Forslaget (I hermetegn): Etter dagens tekst: «Fylkesstyret har ansvaret for at regnskapet blir ført på en forsvarlig måte og avsluttet og revidert før årsmøtet» Sentralstyrets innstilling: Vedtas Landsstyrets innstilling: Vedtas F4 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 2. 5, A-G Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Erstatte dagens tekst med: A: Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og fullmaktsnemnd. B: Årsberetning fra styret og eventuelle komitéer. C: Revidert regnskap fra foregående kalenderår.

2 D: Fastsetting av kontingent E: Budsjett og valg av intern revisor. F: Valg av styre med varamedlemmer. G: Innkomne forslag H: Valg av eventuelle komitémedlemmer og andre verv utenfor styret I: Eventuelt Sentralstyrets innstilling: Vedtas Landsstyrets innstilling: Vedtas F5 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 2. Etter 5G Type forlag: Tilleggsforslag Forslaget (I hermetegn): Legge til «Endringer av styresammensetning og vedtekter trer ikke i kraft før årsmøtet er hevet.» Sentralstyrets innstilling: Vedtas Landsstyrets innstilling: Vedtas VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet i Trondheim 1. til 3. juli 1965, Endret på landsmøtet på Vinstra 17. til 19. juni 1966, på Otta 29. til 31. juni 1971, på Dombås 9. til 11. juni 1973, på Gol 7. til 9. juni 1974, i Trondheim 12. til 14. april 1975, i Gjøvik 2. til 4. april 1976, på Voss 15. til 17. april 1977, på Lillehammer 14. til 16. april 1978, på Skjåk 19. til 21. september 1980, på Røros 24. til 26. september 1982, i Skien 23. til 25. september 1983, i Bergen 21. til 23. september 1984, i Trondheim 27. til 29. september 1985, i Kristiansand 26. til 28. september 1986, i Førde 25. til 27. september 1987, på Stord 23. til 25. september 1988, i Oslo 29. september til 1. oktober 1989, i Stjørdal 5. til 7. oktober 1990, i Gjøvik 11.til 13. oktober 1991, på Tromøya 26.til 28. juni 1992, i Fredrikstad 29.til 31. oktober 1993, i Bergen 16.til 18. september 1994, i Oslo 4. til 6. oktober 1996, i Lunner 2. til 4. oktober 1998, i Lunner 29. til 31. oktober 1999, i Bergen 20. til 22. oktober 2000, i Skien 19. til 21. oktober 2001, i Stavanger 18. til 20. oktober 2002, i Røyken 17. til 19. oktober 2003, på Voss 15. til 17. oktober 2004,

3 i Oslo 14. til 26. oktober 2005, på Elverum 13. til 15. oktober 2006, i Ålesund 19. til 21. oktober i Oslo 16. til 18. oktober på Hamar 14. til 16. oktober i Trondheim 26. til 28. oktober og på landsmøtet i Oslo 25. til 27. oktober Formål Norges Unge Venstre bygger på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremme en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Formålet er å samle oppslutning om organisasjonens idéer blant ungdom, samt å få gjennomslag for organisasjonens ideer i Venstre og samfunnet for øvrig. Norges Unge Venstre er en selvstendig ungdomsorganisasjon som samarbeider med partiet Venstre. Organisasjonens navn i internasjonale fora er Young Liberals of Norway. 2. Medlemmer Ungdom i alderen 12 til og med 35 år som arbeider for organisasjonens formål, samt følger dens vedtekter og politiske grunnsyn, kan bli medlemmer i Unge Venstres lokal-, fylkes- og regionlag. Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i organisasjonens organer. Sentralstyret kan etter søknad velge å dispensere fra den nedre aldersgrensen. Personer over 35 år kan støtte Unge Venstres arbeid gjennom å bli støttemedlemmer og betale den kontingent som lokallaget, fylkeslaget eller Unge Venstre sentralt fastsetter. Støttemedlemmer kan ikke besitte tillitsverv i Unge Venstre eller stemme i partiets organer. Alle medlemmer i Unge Venstre må være medlem av ett fylkes- eller regionlag. Medlemskap i et fylkes- eller regionlag er ikke til hinder for medlemskap i lokallag utenfor fylket/regionen, men det er ikke mulig å være medlem av flere sidestilte lag på samme tid. Bestemmelsen i første setning gjør seg ikke gjeldende for medlemmer bosatt i utlandet. Medlemmer bosatt i utlandet er valgbare til alle verv på sentralt nivå i organisasjonen. For å gjøre gjeldende medlemsrettigheter må den sentrale medlemskontingenten være betalt for inneværende år. Før betalingsfristen går ut, er det tilstrekkelig å ha betalt kontingent for foregående år. For å gjøre gjeldende rettigheter i lokal-, fylkes- eller regionlag må eventuelle lokale kontingenter være betalt. 3. Lokal-, fylkes- og regionlag Fylkeslag og lokallag vedtar sine egne vedtekter, men disse må ikke stride mot vedtektene til Norges Unge Venstre eller mot de normalvedtekter for fylkes- og lokallag som landsmøtet fastsetter. Sentralstyret kan oppnevne et interimstyre på tre medlemmer i fylker der en selv ikke har valgt fylkesstyre. Dette styret arbeider etter normalvedtektene for fylkeslag, og skal så snart som mulig kalle inn til fylkesårsmøte for å få valgt ordinært fylkesstyre. For å ha landsstyre- og landsmøterepresentasjon må et fylkeslag være fungerende. Et fylkeslag regnes som fungerende når det har avholdt fylkesårsmøte forrige eller inneværende kalenderår og valgt nytt styre i henhold til

4 Unge Venstres normalvedtekter. Nye lokallag i kommuner der det fra før av er organisert Unge Venstre-arbeid skal godkjennes av fylkesstyret. Et regionlag kan opprettes når det er vedtatt med to tredjedels aktivt flertall på de involverte fylkeslags årsmøter. Regionlag følger normalvedtektene for fylkeslag, men kan senere vedta egne vedtekter under samme vilkår som ordinære fylkeslag. 4. Kontingent Landsmøtet fastsetter den sentrale kontingenten for det kommende kalenderåret. Kontingenten kreves inn av Unge Venstre sentralt. Kontingentkrav med rimelig betalingsfrist skal sendes ut til medlemmene i løpet av årets tre første måneder. Landsmøterepresentasjon for fylkeslagene regnes ut etter antall betalende medlemmer per 31. desember foregående år. Lokal-, fylkes- og regionlag kan ved et årsmøtevedtak ilegge en tilleggskontingent. 5. Landsmøtet Landsmøtet er det øverste besluttende organet i Norges Unge Venstre. Landsmøtet avholdes årlig. Tidspunkt fastsettes av landsstyret, og innkalling til landsmøte sendes ut minimum to måneder i forveien. Ekstraordinært landsmøte blir avholdt når et aktivt flertall av landsstyrets medlemmer eller halvparten av de fungerende fylkeslagene krever det, og kan kalles inn med én måneds varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 5 a. Til landsmøtet reiser medlemmene av landsstyret og maks 85 utsendinger valgt av fylkeslagene. Antall utsendinger fordeles proporsjonalt mellom fylkene basert på et vektet medlemstall. Det vektede medlemstallet oppnås ved at det antall medlemmer et fylkeslag har over gjennomsnittlig antall medlemmer i organisasjonens fungerende fylkeslag teller som 0,8 medlemmer. Alle fungerende fylkeslag skal ha minst en utsending Utsendingene velges av et medlemsmøte der alle medlemmene i fylkeslaget har møte-, forslags- og stemmerett. Ulovlig valgte utsendinger mister sin stemmerett, med mindre landsmøtet likevel finner å kunne innvilge dette. Alle medlemmer av Unge Venstre har tale- og forslagsrett på landsmøtet. 5 b. Et vanlig landsmøte skal behandle: 1. Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og fullmaktsnemnd. 2. Valg av én eller flere redaksjonsnemnder. 3. Politiske uttalelser. 4. Politiske og organisatoriske prioriteringer for Unge Venstres sentralstyre for det kommende året. 5. Årsmelding og fastsetting av kontingent for det kommende kalenderåret. 6. Valg av ekstern revisor. 7. Valg av leder, 1. og 2. nestleder, internasjonal leder og fem eller syv sentralstyremedlemmer, samt fire prioriterte varamedlemmer til sentralstyret. 8. Valg av leder og fire medlemmer til valgkomiteen. 9. Valg av fire eller seks medlemmer til internasjonalt utvalg, der eventuelle sentralstyremedlemmer ikke kan være i flertall. 10. Valg av tre protokollsignatarer. 11. Valg av tre medlemmer til kontrollkomiteen. 12. Valg av seks representanter til landsstyret, samt fire prioriterte varaer. 13. Unge Venstres politiske plattform, likevel slik at dette bare skjer i mellomvalgsår.

5 14. Vedtektsendringer 5 c. Forslag til landsmøtet skal være kommet frem til sentralstyret senest fem uker før landsmøtet. For forslag til politiske uttalelser er fristen 3 uker. Forslagene skal videre være kommet frem til fylkeslagene senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som overskrider innsendelsesfristene blir ikke behandlet på landsmøtet med mindre landsmøtet med to tredjedels aktivt flertall krever dette. Behandling kan vedtas for hvert enkelt forsentkomne forslag, men ikke for forslag til endringer i organisasjonens vedtekter. Første og andre avsnitt gjør seg ikke gjeldende for forslag til valg av personer, forslag til endringer i dagsorden, forslag til voteringsorden, forslag som blir lagt fram av en av landsmøtet gyldig nedsatt redaksjonsnemnd, samt andre forslag som knytter seg til den administrative gjennomføringen av landsmøtet. Valgkomiteen må offentliggjøre sin innstilling senest tre uker før Landsmøtet. Innstillingen skal bestå av forslag på personer til å fylle vervene nevnt i 5b 7, 5b 9 og 5b 11 og 5b Sentralstyret Sentralstyret er satt sammen av lederen i Norges Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem eller syv andre medlemmer. Sentralstyret avgjør selv den interne fordelingen av arbeids- og representasjonsoppgaver. Sentralstyret har ansvaret for driften og ledelsen av organisasjonen mellom landsstyremøtene. 6 a. Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestlederne og eventuelt ett eller to andre sentralstyremedlemmer. Arbeidsutvalget kan ikke ha flertall i sentralstyret. Arbeidsutvalget møtes oftere enn sentralstyret og har ansvaret for forberedelsene til sentral- og landsstyremøter, den løpende kontakten med andre organisasjoner og avklaringer av politiske hastesaker som er lite kontroversielle for organisasjonen. Sentralstyret kan vedta nærmere retningslinjer for arbeidsutvalget. Sentralstyret er vedtaksdyktig når minst fem er til stede. 6 b. Sentralstyret har tilsyn med sekretariatet, og er ansvarlig for at regnskapet blir ført på en forsvarlig måte og avsluttet og revidert. 7. Landsstyret Landsstyret er Norges Unge Venstres øverste besluttende organ mellom landsmøtene, og har myndighet til å avgjøre tolkningstvil rundt landsmøtets vedtak. Landsstyret kan likevel ikke gjøre vedtak som står i direkte motstrid til gjeldende landsmøtevedtak, med mindre disse vedtektene krever det. 7 a. Landsstyret er sammensatt av sentralstyret, seks representanter valgt av landsmøtet eller deres varaer, en representant fra Norges liberale studenterforbund og en representant fra hvert fungerende fylkeslag

6 Sentralstyrets varamedlemmer møter i landsstyret med tale- og forslagsrett, men har kun stemmerett når de møter som sentralstyremedlemmer. Landsstyret kan ved to tredjedels flertall innvilge et ikke-fungerende fylkeslag representasjon Alle medlemmer av organisasjonen kan være tilstede på landsstyremøtene. Landsstyret kan innvilge disse tale- og forslagsrett. De av sekretariatets medlemmer som møter i sentralstyret med tale- og forslagsrett, har også ha dette i landsstyret. 7 b. Landsstyret møtes når leder ber om det, eller når et flertall i sentralstyret eller minst en fjerdedel av landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Votering pr. brev, telefon eller e-post kan finne stede når en sak må avgjøres før landsstyret har mulighet til å komme sammen. Vedtak etter tredje setning kan bare fattes med to tredjedels aktivt flertall 7 c. Landsstyret skal vedta retningslinjer for arbeidet i organisasjonen, og skal holdes løpende oppdatert om organisasjonens økonomi. Landsstyret vedtar organisasjonens budsjett, og godkjenner organisasjonens regnskap innen seks (6) måneder etter avsluttet regnskapsår. Når landsmøtevalgte personer fratrer sine verv i organisasjonen, har landsstyret kompetanse til å supplere de ledige vervene frem til neste landsmøte. Dersom det er varaer til det aktuelle organet rykker disse opp og landsstyret supplerer varalisten ved behov. 8. Valgbarhet og representasjon For å kunne representere ett fylkes- eller regionlag i Unge Venstres organer er det påkrevd at man er medlem i det respektive laget på representasjonstidspunktet, samt at man fyller alle medlemskravene i Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal tilse at organisasjonen følger opp de vedtak som er gjort av landsmøtet, og komiteen har møte- og talerett i alle Unge Venstres sentrale organer. Kontrollkomiteen skal også kontrollere at organisasjonens økonomiske disposisjoner blir utført på en forsvarlig måte. Kontrollkomiteen skal avlegge årsrapport under hvert ordinære landsmøte. Komiteen har ingen formell kompetanse utover dette, med mindre annet går frem av vedtektene. 10. Sekretariatet Norges Unge Venstre skal ha et eget sekretariat. Generalsekretæren, som leder sekretariatet, blir ansatt av landsstyret på åremål på inntil 2 år. Andre sekretærer og nødvendig kontorhjelp ansettes av sentralstyret. Sekretariatet skal drive forsvarlig og oversiktelig arkivføring. Sekretariatet har talerett i alle Unge Venstres organer såfremt de trenger det for å gjennomføre sine oppgaver. 11. Avstemmingsregler Vedtak i Unge Venstres organer fattes ved simpelt flertall, med mindre annet går frem av vedtektene.

7 Forhåndsstemmer skal ikke godtas. Avstemminger foregår ved håndsopprekking. En fjerdedel av møtet kan kreve avstemming ved navneopprop. Ved personvalg skal det holdes skriftlig avstemming dersom en eller flere i møtet krever det. Avholdende stemmer gir bare utslag dersom de utgjør over halvparten av det totale antall avgitte stemmer. Ved slike tilfeller skal det stemmes på ny, og ved andre votering vil bare aktive stemmer være gyldige. Ved likt stemmetall skal det stemmes på ny. Er det fremdeles stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd. Ved fortsatt stemmelikhet i sentralstyre eller landsstyre skal sakene om mulig oversendes et høyere organ i organisasjonen. Ved ansettelsessaker og andre organisatoriske saker som krever en hurtig avklaring, har leder dobbeltstemme. 12. Økonomi Organisasjonen skal ha plassert en andel av egenkapital tilsvarende 10 % av det foregående års inntekter i en egen konto. For å kunne bruke av pengene i denne kontoen trengs det et to tredjedels aktivt flertall i landsstyret. Denne regelen trer i kraft når egenkapitalen er på minst 10 % av foregående års inntekter. Når egenkapitalen er lavere enn dette skal organisasjonen bestrebe å øke egenkapitalen opp til det nivået. 13. Kombinasjon av verv og stilling Ingen kan være ansatt i Norges Unge Venstre, eller medlem av Unge Venstres kontrollkomité, og samtidig ha tillitsverv som innebærer stemmerett i landsstyret. 14. Oppløsning Organisasjonen kan kun oppløses dersom det fattes vedtak om oppløsning på to etterfølgende ordinære landsmøter. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall. Norges Unge Venstre kan ikke bli oppløst så lenge det finnes fem fungerende fylkeslag som motsetter seg oppløsning. Venstres Hovedorganisasjon skal overta styringen av egenkapitalen dersom Unge Venstre blir oppløst. Egenkapitalen tilfaller Venstres Hovedorganisasjon dersom ingen ny organisasjon med samme navn og formål som nevnt i 1 blir stiftet innen fem år fra oppløsningsdatoen. 15. Gyldighet Unge Venstres vedtekter kan bare endres av landsmøtet, og må vedtas med to tredjedels aktivt flertall. Vedtektsendringer trer i kraft fra det øyeblikk landsmøtet heves. NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I NORGES UNGE VENSTRE 1. Formål Lokallagets formål er å arbeide aktivt for Unge Venstres politiske holdninger i kommunene og tilliggende distrikter, og å ta aktivt del i arbeidet med å forme Venstres idéer og politikk.

8 2. Tilslutning Lokallaget er tilsluttet Norges Unge Venstre og... fylkeslag av Unge Venstre, og arbeider i samsvar med vedtektene og retningslinjene til disse leddene i organisasjonen. 3. Medlemmer Ungdom i alderen 12 til 35 år som vil jobbe for Unge Venstres formål og følge Unge Venstres vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer. Et hvert medlem som har betalt kontingenten har stemmerett på lokallagets møter. Personer over 35 år kan bare tegnes som støttemedlemmer, har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv i lokallaget. Medlemmer som fyller 35 år og som har tillitsverv, beholder dette til ordinært nyvalg blir holdt. 4. Styret Lokallagets styre velges for en periode på ett år. Varamedlemmene kan delta på styremøtene, men uten stemmerett hvis styret er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøter blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst en tredjedel av styremedlemmene krever det. 5. Årsmøte Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år. Innkalling skjer ved rundskriv med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest én uke før årsmøtet avholdes. Årsmøte skal behandle: A. Årsberetning fra styret og eventuelle komitéer. B. Revidert regnskap fra foregående kalenderår. C. Innkomne forslag. D. Fastsetting av kontingent. E. Valg av styre med varamedlemmer. F. Valg av revisor. G. Valg av eventuelle komitémedlemmer og andre verv utenfor styret. 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av medlemmene i lokallaget krever det. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 7. Avstemmingsregler Vedtektsendringer skjer med to tredjedels flertall. Andre vedtak skjer ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal en stemme om igjen, ved fortsatt stemmelikhet ansees det opprinnelige forslaget til vedtak som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd. Personvalg skjer skriftlig dersom minst en person krever det. 8. Godkjenning Disse vedtektene kan bare endres hvis Unge Venstres landsmøte vedtar endringer i normalvedtektene for lokallag, eller med to tredjedels flertall på lokallagets årsmøte. Årsmøtenes vedtak gjelder imidlertid bare om de godkjennes av Unge Venstres landsstyre.

9 9. Oppløsing Laget kan bare oppløses av årsmøtet med to tredjedels flertall, og bare dersom ikke så mange som 5 medlemmer ønsker å fortsette. Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler... fylkeslag av Norges Unge Venstre. NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESLAG I NORGES UNGE VENSTRE 1. Formål Fylkeslagets formål er arbeide aktivt for Unge Venstres politiske holdninger i fylket, og å ta aktivt del i arbeidet med å forme Venstres idéer og politikk. 2. Tilslutning Fylkeslaget er tilsluttet Norges Unge Venstre, og arbeider i samsvar med vedtektene og retningslinjene til Norges Unge Venstre. 3. Medlemmer Ungdom i alderen 12 til 35 år som vil jobbe for Unge Venstres formål og følge Unge Venstres vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer. Et hvert medlem som har betalt kontingenten har stemmerett på medlemsmøter. Personer over 35 år kan bare tegnes som støttemedlemmer, har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv i fylkeslaget. Medlemmer som fyller 35 år og som har tillitsverv, beholder dette til ordinært nyvalg blir holdt. 4. Styret Lagets styre velges for en periode på ett år, og består av minst tre medlemmer. Varamedlemmene kan delta på styremøtene, men uten stemmerett hvis styret er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøtene blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst en tredjedel av styremedlemmene krever det. På Unge Venstres landsstyremøter møter fylkes-lederen eller en annen representant fra fylkeslaget. 5. Årsmøte Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år. Innkalling skjer ved rundskriv med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest én uke før årsmøtet avholdes. Årsmøtet skal behandle: A. Årsberetning fra styret og eventuelle komitéer. B. Revidert regnskap fra foregående kalenderår. C. Innkomne forslag. D. Fastsetting av kontingent. E. Valg av styre med varamedlemmer. F. Valg av revisor. G. Valg av eventuelle komitémedlemmer og andre verv utenfor styret. 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes når fylkesstyret finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av

10 medlemmene i fylkeslaget krever det. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 7. Avstemmingsregler Vedtektsendringer skjer ved to tredjedels flertall. Andre vedtak skjer ved vanlig flertall. Personvalg skjer skriftlig dersom minst en person krever det. Ved stemmelikhet skal en stemme om igjen, ved fortsatt stemmelikhet ansees det opprinnelige forslaget til vedtak som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd. 8. Godkjenning Disse vedtektene kan bare endres hvis Unge Venstres landsmøte vedtar endringer i normalvedtektene for fylkeslag, eller med to tredjedels flertall på fylkeslagets årsmøte. Årsmøtenes vedtak gjelder imidlertid bare om de godkjennes av landsstyret. 9. Oppløsing Laget kan bare oppløses av årsmøtet med to tredjedels flertall, og bare dersom ikke så mange som 10 medlemmer, eller to lokallag ønsker å fortsette. Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler Norges Unge Venstre. NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESLAG I NORGES UNGE VENSTRE 1. Formål Fylkeslagets formål er arbeide aktivt for Unge Venstres politiske holdninger i fylket, og å ta aktivt del i arbeidet med å forme Venstres idéer og politikk. 2. Tilslutning Fylkeslaget er tilsluttet Norges Unge Venstre, og arbeider i samsvar med vedtektene og retningslinjene til Norges Unge Venstre. 3. Medlemmer Ungdom i alderen 12 til 35 år som vil jobbe for Unge Venstres formål og følge Unge Venstres vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer. Et hvert medlem som har betalt kontingenten har stemmerett på medlemsmøter. Personer over 35 år kan bare tegnes som støttemedlemmer, har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv i fylkeslaget. Medlemmer som fyller 35 år og som har tillitsverv, beholder dette til ordinært nyvalg blir holdt. 4. Styret Lagets styre velges for en periode på ett år, og består av minst tre medlemmer. Varamedlemmene kan delta på styremøtene, men uten stemmerett hvis styret er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøtene blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst en tredjedel av styremedlemmene krever det. På Unge Venstres landsstyremøter møter fylkes-lederen eller en annen representant fra fylkeslaget.

11 5. Årsmøte Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år. Innkalling skjer ved rundskriv med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest én uke før årsmøtet avholdes. Årsmøtet skal behandle: A. Årsberetning fra styret og eventuelle komitéer. B. Revidert regnskap fra foregående kalenderår. C. Innkomne forslag. D. Fastsetting av kontingent. E. Valg av styre med varamedlemmer. F. Valg av revisor. G. Valg av eventuelle komitémedlemmer og andre verv utenfor styret. 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes når fylkesstyret finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av medlemmene i fylkeslaget krever det. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 7. Avstemmingsregler Vedtektsendringer skjer ved to tredjedels flertall. Andre vedtak skjer ved vanlig flertall. Personvalg skjer skriftlig dersom minst en person krever det. Ved stemmelikhet skal en stemme om igjen, ved fortsatt stemmelikhet ansees det opprinnelige forslaget til vedtak som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd. 8. Godkjenning Disse vedtektene kan bare endres hvis Unge Venstres landsmøte vedtar endringer i normalvedtektene for fylkeslag, eller med to tredjedels flertall på fylkeslagets årsmøte. Årsmøtenes vedtak gjelder imidlertid bare om de godkjennes av landsstyret. 9. Oppløsing Laget kan bare oppløses av årsmøtet med to tredjedels flertall, og bare dersom ikke så mange som 10 medlemmer, eller to lokallag ønsker å fortsette. Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler Norges Unge Venstre. NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I NORGES UNGE VENSTRE 1. Formål Lokallagets formål er å arbeide aktivt for Unge Venstres politiske holdninger i kommunene og tilliggende distrikter, og å ta aktivt del i arbeidet med å forme Venstres idéer og politikk. 2. Tilslutning Lokallaget er tilsluttet Norges Unge Venstre og... fylkeslag av Unge Venstre, og arbeider i samsvar med vedtektene og retningslinjene til disse leddene i organisasjonen.

12 3. Medlemmer Ungdom i alderen 12 til 35 år som vil jobbe for Unge Venstres formål og følge Unge Venstres vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer. Et hvert medlem som har betalt kontingenten har stemmerett på lokallagets møter. Personer over 35 år kan bare tegnes som støttemedlemmer, har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv i lokallaget. Medlemmer som fyller 35 år og som har tillitsverv, beholder dette til ordinært nyvalg blir holdt. 4. Styret Lokallagets styre velges for en periode på ett år. Varamedlemmene kan delta på styremøtene, men uten stemmerett hvis styret er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøter blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst en tredjedel av styremedlemmene krever det. 5. Årsmøte Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år. Innkalling skjer ved rundskriv med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest én uke før årsmøtet avholdes. Årsmøte skal behandle: A. Årsberetning fra styret og eventuelle komitéer. B. Revidert regnskap fra foregående kalenderår. C. Innkomne forslag. D. Fastsetting av kontingent. E. Valg av styre med varamedlemmer. F. Valg av revisor. G. Valg av eventuelle komitémedlemmer og andre verv utenfor styret. 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av medlemmene i lokallaget krever det. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 7. Avstemmingsregler Vedtektsendringer skjer med to tredjedels flertall. Andre vedtak skjer ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal en stemme om igjen, ved fortsatt stemmelikhet ansees det opprinnelige forslaget til vedtak som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd. Personvalg skjer skriftlig dersom minst en person krever det. 8. Godkjenning Disse vedtektene kan bare endres hvis Unge Venstres landsmøte vedtar endringer i normalvedtektene for lokallag, eller med to tredjedels flertall på lokallagets årsmøte. Årsmøtenes vedtak gjelder imidlertid bare om de godkjennes av Unge Venstres landsstyre. 9. Oppløsing Laget kan bare oppløses av årsmøtet med to tredjedels flertall, og bare dersom ikke så mange som 5 medlemmer ønsker å fortsette. Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler... fylkeslag av Norges Unge Venstre.

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet i Trondheim 1. til 3. juli 1965, Endret på landsmøtet på Vinstra 17. til 19. juni 1966, på Otta 29. til 31. juni 1971, på Dombås 9. til 11. juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet i Trondheim 1. til 3. juli 1965, Endret på landsmøtet på Vinstra 17. til 19. juni 1966, på Otta 29. til 31. juni 1971, på Dombås 9. til 11. juni

Detaljer

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1) Navneparagraf F1 Linjenummer s. 1, ny 1, linjenr 45 LM-10 «1. Navn Organisasjonens navn er Norges Unge Venstre. I internasjonale fora er navnet Young

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 VEDTEKTER Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 1 Organisasjonen a) Organisasjonens navn er Rød Ungdom/Raud Ungdom/Rukses Nuorat/Punaiset Nuoret(RU) b) Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Rødt. c)

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Landsforeningen mot rasisme (LMR) 1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Landsforeningen mot rasisme. 2 Formål Landsforeningen er en partipolitisk

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 Paragraf 1 Formål Fylkesorganisasjonens navn er...unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom

Detaljer

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte 27.4.2016 1. Navn og formål 1.1. Navn Organisasjonen navn er Foreningen tryggere ruspolitikk. Internasjonalt er navnet Association

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER

GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 25. 27. november 2016. KAPITELL 1: STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer