Bibliotek med bibliotekstatistikken Depotbiblioteket STATENS BIBLIOTEKTILSYN. Norwegian Directorate for Public Libranes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotek med bibliotekstatistikken Depotbiblioteket STATENS BIBLIOTEKTILSYN. Norwegian Directorate for Public Libranes"

Transkript

1 Bibliotek med bibliotekstatistikken 2000

2

3 Bibliotek 2001 med bibliotekstatistikken 2000 <h STATENS NB BIBLIOTEKTILSYN Norwegian Directorate for Public Libranes Rana Depotbiblioteket

4 Bibliotek med bibliotekstatistikken 2000 Utgitt av Statens bibliotektilsyn, august 2001 Postadresse: Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo Besøksadresse: Kronprinsens gate 9 Telefon Telefax e-post: Grafisk utforming: Statens bibliotektilsyn Trykk: Print House, 2001 Illustrasjonar: Øyvind Torseter Statens bibliotektilsyn, skrifter nr. 39, 2001 Opplag: 1500 ISBN ISSN

5 Innhald Forord 5 Hovudtrekk frå statistikken Folkebibliotek 8 Fylkesbibliotek 9 Mobil bibliotekteneste 10 Skolebibliotek 10 Bibliotek i vidaregåande skolar 10 Bibliotek i grunnskolen 10 Norsk barnebokinstitutt 11 Formidling av spesiallitteratur 11 Nord-Sør-biblioteket 11 Bibliotektenester for innvandrarar og flyktningar 11 Sami sierrabibliotehkka/samisk spesialbibliotek 11 Bibliotektenesta på Svalbard 12 Videobøker for døve 12 Videogram for døve 12 Tiltak for døvblinde 12 Andre tilskot - døve/døvblinde 12 Finsk bibliotekteneste 13 Bibliotekteneste i statlege helseinstitusjonar 13 Bibliotektenester i fengsel 13 Nordisk folkebibliotekstatistikk 13 Grafiske framstillingar og tabellar 14 Utlån per innbyggjar Utlån alle medium Utlån per innbyggjar etter fylke 16 Utlån av bøker Utlån av musikkfonogram Utlån av lydbøker Utlån av video Utlån av cd-rom Besøk per innbyggjar Besøk og utlån alle medium Medieløyving per innbyggjar landsgjennomsnitt 20 Medieløyving per innbyggjar fordelt på kommune 20 Medieløyving per innbyggjar - fordelt på fylke 21 Tilvekst av bøker Bestand og bokutlån. Fordelt på vaksne og barn 22 Tal på årsverk per 1000 innbyggjarar 22 Bibliotek

6 Tabellar 22 Folkebibliotek 2000, landsstatistikk etter kommunestorleik 22 Folkebibliotek 2000, landsstatistikk etter fylke 26 Folkebibliotek 2000, kommunar etter innbyggjartal 30 Fylkesbibliotek Mobil bibliotekverksemd Fengselsbibliotek Vidaregåande skolar Grunnskolar 2000 utlånsbibliotek 56 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Statistikk over samiskspråklege medium Nordisk statistikk Samla bokutlån til barn i folke- og skolebibliotek - kommunar etter innbyggjartal 59 Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell Publikasjonar frå Statens bibliotektilsyn 70 Forsøk- og utviklingsprosjekt i folkebiblioteka 73 Formidling til barn og unge 74 Biblioteket som møteplass 79 IT i folkebiblioteksektoren 81 Samarbeid på tvers av etats- og kommunegrenser 84 Andre prosjekt støtta av Statens bibliotektilsyn 88 Tilgjengelege rapportar frå avslutta prosjekt 90 Table headings in English 92 Nye biblioteklokale i

7 Forord grunnlagsmaterialet for bibliotekstatistikken levert elektronisk frå kvart einskild bibliotek og I arbeidet frå kvar einskild med bibliotekårboka skole direkte til har Statens vi gjennomført bibliotektilsyn. eitbiblioteka nytt opplegg og skolane dette året. har fått I år passord er alt slik at dei har kunna registrera opplysningane sine direkte inn i ein sentral database. Tidlegare blei opplysningane fylt ut på skjema og sende til fylkesbiblioteket. Der vart dei kontrollerte og registrerte i eit datasystem. Dei vart så overførde samla frå kvart einskild fylkesbibliotek til bibliotektilsynet. Når ein har gått over frå eit opplegg med skjema frå informasjons leverandørar til eit papirlaust system, må ein rekna med nokre innkjøyringsproblem. Det har ein også hatt denne gongen, men totalt sett har problema vore små, og landsstatistikken ligg føre like tidleg i år som tidlegare år. I år har vi også lagt ut statistikken på internettsidene til Statens bibliotektilsyn før han låg føre i trykt versjon. På fylkesnivå har det nye opplegget hatt ei ulempe som vi vonar å få retta opp til neste år. Tidlegare har fylkesbiblioteka kunna utarbeida fylkesoversikter på grunnlag av dei skjemaa dei fekk inn og ha desse oversiktene klåre lenge før landsstatistikken var ferdig. I fylkesoversiktene har det og vore vanleg å gje ein del informasjon som ein ikkje finn i landsstatistikken, t.d. informasjon om kvar einskild bibliotekfilial i ein kommune. Fylkesbiblioteka fekk i år tilgang til dette materialet først etter at det var handsama i Statens bibliotektilsyn, og derfor har deira oversikter kome ut seinare enn åra før. Eg vil med dette takka alle som har gjeve bidrag til årboka som no ligg føre. Først og fremst vil vi gi honør til alle folke-, skole- og fylkesbiblioteka i landet som har vore leverandørar av satistikkgrunnlaget og takka dei for den fine måten dei har handsama det nye opplegget på. Eg vil og takka dei medarbeidarane i bibliotektilsynet som har stått for arbeidet med årboka. Vi oppmodar alle som har spørsmål eller kommentarar til bibliotekstatistikken eller andre tema som vert tekne opp i årboka om å ta kontakt med Statens bibliotektilsyn. Vi vonar at årboka vil vera til nytte for alle som ønskjer informasjon om korleis stoda er i biblioteka. Statens bibliotektiwn, august 200U Asbjørn Langeland direktør Bibliotek

8

9 7 I " \

10 HOVUDTREKK frå statistikken tektenestene er tilgjengelege for alle som bur Kommunane i landet, jamfør harlov ansvar om folkebibliotek. for å sjå til at Staten biblio kan gje spesielle tilskot til visse bibliotekføremål som ikkje naturleg høyrer inn under ansvarsområdet til kvar enkelt kommune, eller føremål som er viktige for å halde ved like eit nasjonalt biblioteksystem. Folkebibliotek Det er til saman 1005 faste bibliotekavdelingar i Noreg, og det er ein nedgang på 42 bibliotekavdelin gar frå Det er filialar som har vorte nedlagde, mens talet på hovudbibliotek er uendra frå året før. Gjennomsnittleg er det 2,3 bibliotek pr. kommune. I år 2000 har 65 % av kommunane fagutdanna biblioteksjef. I 1999 var talet 62 %. 96 % av biblioteka har tilgang til Internett for publikum. I 1999 var det 89 %. Opningstid: Det var 200 folkebibliotekavdelingar som hadde laur dagsope og fem som hadde søndagsope i Det var Oslo, Ski, Bærum, Trondheim og Stavanger som hadde søndagsopne bibliotek. Det er eit gjennomsnitt på 36,4 timar i opnings tid pr. veke pr. kommune på landsbasis. I dei største kommunane er biblioteka (alle bibliotekfilialane) opne 152,4 timar pr. veke, mens dei små har eit gjen nomsnitt på 14,2. I 1999 var det eit gjennomsnitt på 39,9 timar pr. veke pr. kommune. Nedgangen i opningstimar kjem nok fyrst og fremst av at mange filialar er nedlagde. Økonomi: Landsgjennomsnittet i medieløyving pr. innbyggjar låg i 2000 på 29,93 kroner. I 1999 var gjennomsnit tet på 30,36. Reduksjonen er altså på 0,43 kroner, > eller 1,42%. Finnmark fylke ligg på topp med 41,68 kr i medieløyving pr. innbyggjar. Oslo ligg på botnen med 22,06. Det er ein liten nedgang i talet på årsverk. Sidan 1999 har talet på årsverk gått ned med 20, dvs. 1 %, Trass dette har utgifter til løn auka med ca. 30 millio nar kroner sidan Dette er ei av dei få utgiftene som har auka. Datatenester, medieløyving og hus leige har gått ned. Reduksjon i husleige kan forkla rast med at det er lagt ned 42 filialar. Besøk Talet på besøk i folkebiblioteka har gått opp med frå Det totale talet på besøkande er dermed oppe i , eller 4,9 besøk per inn byggjar. Dette representerer ein auke på 2 % frå året før. Utlån Ein må merke seg at tala på utlån til vaksne og barn gjeld bøker og anna materiale som i bibliotekkata logane er registrerte som barnelitteratur eller vaksen 8

11 litteratur. Statistikken viser ikkje talet på lånarar i kategoriane vaksen/barn. Det totale utlånet av bøker som er registrerte som barnelitteratur, var: i 1999: i 2000: Utlån av bøker pr. barn ser ut til å vere høgare i små kommunar enn i store, med unntak av gruppa innbyggjarar. Befolkningsgrunnlaget som er brukt i gjennom snittsutrekningane for barn, gjeld aldersgruppene 0-12 år. Det er brukt taloppgåver frå Statistisk sen tralbyrå. Det er ein auke i talet på utlån av skjønnlitterære bøker til vaksne, mens utlånstalet for fagbøker har gått ned. Ser ein på totalen av bokutlån pr. vaksen, så er det ein nedgang frå 3,01 i 1999 til 2,94 i Totalt har vi ein nedgang på 0,73 % i utlån av bøker. Det er ein nedgang frå 4,17 bøker pr. innbyg gjar i 1999 til 4,08 i Derimot har utlån av andre medium auka kraftig. Utlån av video har auka med 14,4 % frå 1999 til 2000 (heile 89,2 % frå 1991) og ligg no på utlån for Utlån av CD-ROM har auka med 34,3 % sidan i fjor. I 1996 var utlånet 3 000, mens det i 2000 var heile Utlån av musikk fonogram auka med 62 % frå 1992 til Frå 1999 til 2000 var det ein oppgang på 13,4 %, og talet ligg no på Utlånet av lydbøker låg i 1991 på I 2000 var dette talet Det er ein auke på 89 % sidan 1991 og 12 % sidan Dersom ein tek utlån av alle medium, ser ein at det har vore ein auke frå 5,17 pr. innbyggjar i 1999 til 5,21 i Høgast utlån pr. innbyggjar har Vest fold med 7,06, men det er likevel ein nedgang frå 1999, dådet var 7,13. Lågast har Oslo med 4,18. Fyl ket som har hatt størst vekst, er Telemark, som har auka utlånet med 7,1 % frå Størst nedgang har Finnmark med 10 %. Fylkesbibliotek Brutto driftsutgifter har i gjennomsnitt auka med 2 % sidan Datatenester er det som har stige mest, med heile 12 %, mens løn har auka med 3,2 %. Tilsaman er det 172 årsverk ved fylkesbiblioteka i Dette er 4,4 fleire årsverk enn i Totalt har bestanden av alle medium gått ned. Her er det bøker for vaksne som står for det meste av nedgangen. Totalt har fjernlån av alle medium auka med 2,7 %, og dette gjeld innafor fylket. Utafor fylket har fjernlånet gått ned med 19,8 %. Talet på fjernlån har gått mest ned i Finnmark, med 21%, mens Roga land har auka mest med 48,6 % sidan Det totale utlånet frå fylkesbiblioteka har gått ned med 1,2 %. Bibliotek

12 Mobil bibliotekteneste Kommunar innafor det geografiske verkeområdet til SND hadde til og med år 2000 rett til driftstilskot til mobil bibliotekteneste. Dei kunne få 50 % tilskot til godkjende driftsutgifter, det vil seie utgifter til løn, kunngjering og drift av bokbuss eller bokbåt. Inves teringstilskot på 50 % til kjøp av bokbuss vart gjeve uavhengig av SND-status. For samiske område gjeld særskilde tilskotsordningar. Frå og med 2001 er tilskotet til mobil bibliotekverksemd innlemma i rammetilskotet til kommunane. Ordninga med til skot for drift av mobil bibliotekverksemd i samiske område held fram som eiga ordning. I 2000 var det 46 mobile bibliotekeiningar i lan det. Bokbåten på Vestlandet blir rekna som tre einin gar, fordi bokbestand og personale blir skifta ut for kvart av dei tre fylka båten dekkjer. To bussar har eit samarbeid med kommunar i Sverige og/eller Finland. Alle desse er i samiske område. Den mobile bibliotek verksemda omfattar 177 kommunar og 18 fylke medrekna Oslo. Dei mobile biblioteka hadde i alt 2112 stoppestader i Det statlege investeringstilskotet gjekk i 2000 til ny bokbuss ved Bergen offentlige bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og den nye lulesamiske bokbussen i Tysfjord. Den lulesamiske bokbussen kjem i drift hausten Utlånet ved dei mobile einingane var totalt på Talet omfattar utlån av bøker og andre medium. Skolebibliotek Det kan vere vanskeleg å samanlikne statistikken frå skolane frå år til år, fordi talet på skolar som leverer statistikk, varierer. Statistikken frå dei skolane som leverer, kan også vere mangelfull. Det er viktig å ha dette i tankane når vi bruker tala. Skolebibliotek som har sendt inn skjema etter fristen, har ikkje kome med i statistikken. Bibliotek i vidaregåande skolar Datagrunnlaget omfattar dei skolane som leverte statistikk. 19 skolar leverte ikkje statistikk eller leverte mangelfull statistikk. Løyvingane til medium har auka med 22 % sidan 1999 og ligg no på 240,27 pr. elev. Tilveksten av bøker pr. elev har stige frå 0,91 i 1999 til 1,20 i Bibliotekartimar i skolane ser ut til å vere redu serte. Timar pr. elev var 2,98 i 1999 mot 2,27 i Viss ein ser på timar pr. skole pr. veke, så er det ein nedgang på heile 42 %. Bibliotekartimar vil seie timar som bibliotekaren er tilgjengeleg for elevane, og har ingenting med opningstida å gjere. 46 % av skolane har eiga heimeside, mot 30 % i I 1999 hadde 71 % Internett-tilgang for elevane, mens det i 2000 hadde stige til 83 %. Bibliotek i grunnskolen Datagrunnlaget omfattar dei skolane som leverte stati stikk. IfølgjeStatistisksentralbyråvardeti 1999/2000 totalt skolar, med elever. Det vil seie at datagrunnlaget omfattar ca. 80 % av skolane. Utlån av bøker pr. elev har auka frå Personar med bibliotekfagleg utdanning i skolebibliotek har gått ned frå 594 i 1999 til 552 i fjor. Bibliotekar timar pr. skole har falle drastisk frå 4,5 til 1,8. Biblio tekartimar vil seie timar som bibliotekaren er tilgjen geleg for elevane, og har ingenting med opningstida å gjere. Tilvekst av bøker pr. elev har derimot auka frå 0,70 til 1,00. Norsk barnebokinstitutt Norsk barnebokinstitutt (NBI), stifta i 1979, er eit dokumentasjons- og informasjonssenter for barne- og ungdomslitteratur. Den statlege løyvinga var i 2000 på kroner. Biblioteket har om lag bind og blir nytta av forskarar, lærarar, studentar, ulike kulturinstitusjonar og medium. Sjå meir på Formidling av spesiallitteratur Den statlege løyvinga til Fjernlånssentralen ved Deichmanske bibliotek var i 2000 på kro ner. Fjernlånssentralen er eit knutepunkt i det nasjo nale fjernlånssamarbeidet. Registrerte utlån frå Fjern lånssentralen i 2000 var bind, fordelte på bøker, kopi-tingingar og AV-medium. 10

13 Medieløyving pr. innbyggjar 10 på topp Modalen Hordaland 322,48 Utsira Rogaland 239,52 Bykle Aust-Agder 153,45 Åseral Vest-Agder 146,5 Tydal Sør-Trøndelag 138,2 Rømskog Østfold 132,37 Forsand Rogaland 122,94 Gamvik Finnmark 112,97 Hasvik Finnmark 108,12 Kvitsøy Rogaland 106,3 Medieløyving pr. innbyggjar 10 på botn Skodje Møre og Romsdal 10,96 Lindesnes Vest-Agder 11,80 Tromsø Troms 14,45 Eidskog Hedmark 15,42 Balsfjord Troms 15,72 Narvik Nordland 15,99 Leirfjord Nordland 16,38 Askøy Hordaland 17,06 Bamble Telemark 17,38 Os Hordaland 18,27 Landsgjennomsnittet i medieløyving pr. innbyggjar låg i 2000 på v v 29,93 kroner. I 1999 var gjennomsnittet på 30,36. Reduksjonen Æ Æ er altså på 0,43 kroner, eller 1,42 %. Nord-Sør-biblioteket kroner vart gjeve som driftstilskot til Nord- Sør-biblioteket ved Stavanger folkebibliotek. Nord- Sør-biblioteket skal vere eit kompetansesenter for folkebiblioteksektoren i Noreg når det gjeld informa sjon om nord-sør-problematikken og forholdet til den tredje verda. I 2000 hadde biblioteket 142 spørs mål. I tillegg har biblioteket bygd opp ein emne basert lenkjekatalog til nyttige informasjonsressursar på Internett. Denne katalogen har hatt mellom 100 og 150 oppslag pr. veke. Sjå meir på solvberg/html/nordsyd.html Bibliotektenester for innvandrarar og flyktningar Den statlege løyvinga til bibliotektenester for innvan drarar og flyktningar var i 2000 på kro ner. Pengane vert i hovudsak nytta til ei landsom fattande spesialteneste som Deichmanske bibliotek utfører. Samlinga av litteratur på aktuelle innvandrar språk er no på om lag bind på 37 språk. Om lag bind er bøker for barn og unge. Samlinga vert nytta til fjernlån og til utplassering av depot i andre bibliotek. I 2000 auka fjernlånet med om lag 9,3 % frå året før. Sami sierrabibliotehkka/samisk spesialbibliotek Sami sierrabibliotehkka/samisk spesialbibliotek ligg i Karasjok. Spesialbiblioteket har nasjonale oppgåver med lagring, registrering og utlån av materiale på samisk språk og om samiske tilhøve. Spesialbiblio teket samarbeider med Nasjonalbiblioteket avdeling Rana (NBR) om katalogisering av samisk litteratur. Utlånet skj er både direkte til brukarane og ved fjernlån til inn- og utland. Biblioteket har vore fullfinansiert av Staten sidan I 2000 var den statlege løy vinga til Spesialbiblioteket på kroner. Sam linga inneheld bøker for barn og vaksne, tidsskrift og aviser og dessutan andre medium som musikk, video gram, språkkurs og lydbøker. Frå har Sametinget overteke ansvaret for og forvaltninga av Samisk spesialbibliotek. Biblio teket skal vere tilgjengeleg for alle med behov for samiske bibliotektenester. Vidare kjem det til å vere Bibliotek

14 Det er ein auke i talet på utlån av skjønnlitterære bøker til J J vaksne, mens utlånstalet for fagbøker har gått ned. Ser ein på totalen av bokutlån pr. vaksen, så er det ein nedgang frå 3,01 i 1999 til 2,94 i eit viktig ledd i Sametinget si informasjonsteneste, og det skal vere Sametinget sitt forvaltningsbibliotek. Sjå meir på samisk/samisk spesialbibliotek.htm Bibliotektenesta på Svalbard Bibliotektenesta på Svalbard har hatt ein eigen post på statsbudsjettet sidan I 2000 var det statlege tilskotet på kroner. Den totale driftsrekne skapen for 2000 var på kroner. Totalt utlån i 2000 var bind til eit folketal på om lag Videobøker for døve Staten løyvde i 2000 ein halv million kroner til støtte for produksjon av videobøker for døve. To prosjekt fekk støtte. Videogram for døve Stiftelsen Døves Video (DV) fekk kroner i statstilskot i DV har som mål å skaffe døve den informasjonen dei treng og gje dei eit kulturtil bod. Verksemda konsentrerer seg i hovudsak om produksjonen av det månadlege magasinet "Tegn satt", barneprogrammet "Tegntitten" og ungdoms programmet "Tegnkult", som vart sende i NRK fjernsynet. I alt vart det i 2000 laga 41 program i desse seriane. Vidare vart det i 2000 starta opp ein ny serie: Tusen&To. Det vert laga 16 program av denne serien. Sjå meir på dv/index.html Tiltak for døvblinde Det statlege tilskotet til tiltak for døvblinde var i 2000 på kroner. Midlane går til Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) som tilskot til arbeidet med avisa "Punktnytt" og "Døvblindes ukeblad", og til den elektroniske informasjonsformidlinga Døv blindes dataavis. Frå 1998 dekkjer midlane også vidareutvikling av heimesidene til FNDB. Punktnytt og Døvblindes ukeblad kjem begge ut i storskrift og i blindeskrift, og vert lesne inn på kassett i lang samt tempo. Sjå meir på -fndbred/hvas.htm Andre tilskot - døve/døvblinde Over budsjettkapittelet til Statens bibliotektilsyn får også Punktskrifttrykkeriet i Norges blindeforbund kroner i støtte for å gje ut ulike blad i punktskrift for blinde. Midlane vert i tillegg nytta til punktskriftutgåver av organisasjonsmateriale. Døves Forlag AS får eit årleg tilskot på kroner. Det meste av dette går til utgjeving av "Døves tidsskrift", som kjem ut kvar fjortande dag. Ei av hovudopp gåvene til organisasjonen er å tilby medlemmene informasjon i den forma kvar enkelt kan lese. Dei gjev ut eit informasjonsblad både i punkt- og stor skrift, og dessutan på lydkassett. Vestlandske blindeforbund mottek statleg støtte til trykking av publikasjonar i punktskrift og stor skrift. Den statlege løyvinga i 2000 var på kroner. Finsk bibliotekteneste Etter ein avtale skal Finnmark fylkesbibliotek gjere teneste som sentralbibliotek for finskspråkleg litte ratur i Noreg. Det skal yte tenester både til finsk talande norske statsborgarar og finske statsborgarar som er i landet for kortare eller lengre tid. I 2000 var løyvinga på kroner, og samlinga omfatta bind. Utlånet til finskspråklege var i 2000 på bind. Samlinga hadde 71 brukarbibliotek. 12

15 Utlån pr. innbyggjar 10 på topp Utsira Rogaland 33,44 Modalen Hordaland 16,8 Tydal Sør-Trøndelag 13,02 Grane Nordland 12,85 Lund Rogaland 11,51 Fyresdal Telemark 11,48 Tolga Hedmark 11,05 Os Hedmark 11,01 Sokndal Rogaland 10,66 Tinn Telemark 10,59 Utlån pr. innbyggjar 10 på botn Hurum Buskerud 1,38 Leirfjord Nordland 1,48 Skodje Møre og Romsdal 1,57 Etne Hordaland 1,62 Kåfjord Troms 1,62 Tjeldsund Nordland 1,64 Gjemnes Møre og Romsdal 1,85 Giske Møre og Romsdal 1,93 Balsfjord Troms 2,00 Malvik Sør-Trøndelag 2,02 Bibliotekteneste i statlege helseinstitusjonar Bibliotektenesta i statlege helseinstitusjonar fekk i kroner over statsbudsjettet. Løy vinga omfatta Rikshospitalet, inkludert det som før var Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (avgrensa til barn og unge). Deichmanske bibliotek utfører tenestene. Totalt vart det lånt ut bind i Bibliotektenester i fengsel Bibliotekteneste til innsette i fengsel vert utført av lokale bibliotek og finansiert med statlege midlar. Ordninga omfattar 12 avdelingar i 11 institusjonar og gjeld 44,5 % prosent av soningsplassane. Tilbodet omfatta 903 innsette. Det totale utlånet var i 2000 på bind. I 1999 var talet på innsette Likevel har det totale utlånet auka dette året. Auken er på 12,1 % pr. innsett. Utlån pr. innsett var i ,6. Gjennomsnittet i landet elles var på 5,1 %. Her må ein elles ta med at tre fengsel manglar i datagrunnlaget, fordi dei ikkje leverte statistikk. I 1999 var det berre eitt fengsel som ikkje leverte, og det kan forklare noko av endringa. Nordisk folkebibliotekstatistikk Statistikken på dette området er frå 1999, altså eitt år lenger attende enn den andre statistikken, fordi det ikkje let seg gjere å få inn 2000-tala frå alle land til same tid. Sverige ligg på topp når det gjeld talet på biblio tek hadde landet 1472 bibliotek totalt. Noreg kom som nestemann med Talet på årsverk er derimot minst i Noreg. Danmark har 5177,7 års verk til 781 bibliotek, mens Noreg har 1916 til 1047 bibliotek. Noreg kjem på sisteplass når det gjeld medieut gifter pr. innbyggjar, med 30,36 mot Danmarks 71,21. Noreg kjem også på botnen når ein ser på utlån pr. innbyggjar med 5,17 mot Finlands 19,30. Totalt utlån pr. innsett i norske fengsel var i 2000 på 103,6. Gjennomsnittet i landet elles var på 5,21. f f

16 Grafiske framstillingar og tabellar Grafl Utlån alle medium pr. innbyggjar ,3 5,2 5,1 5,0 yv-,5, ,05 N^e 5,05 5,00 5,19 *ua^ 5,21 4,9 J^4,92 4,8 / 4,7 If4,73 4,6 4, Graf Utlån alle medium r* S o v- c >* a. {* l" (

17 Graf3 Utlån alle medium pr. innbyggjar Fylkesvis fordeling 8 co^ "T.O r-' m 7 H i co lo co co" CO,- yj 1" CM 6. -Sig. min.t 15S liilliiltiiiiiiiiii CO 9 W Z 1999 D2000 Graf r St 3s in s CD en i Utlåni av bøker s s E 00 in LO 3 <* Oo 00 oo H O) ot m ul» r «- i-,- CM en CN 1! I co o I I lico co 11 LO CD CM un o CO co I "CNJ LO olo JrC c ra ro 6000 Q. ra H ^ o oo CM in co o I CD co O5 00 o I cm Vaksne DBarn Bibliotek

18 Graf Utlån av musikkfonogram o 700 I 600 c S o. 400 re H Hj ^H Graf Utlån av lydbøker o c <u Q w

19 Graf Utlån av video o c S < Graf8 Utlån av CD-ROM O O o c oflj w a ( T Bibliotek

20 Graf9 5,0 i- 4,8 4,6 Besøk pr. innbyggjar ,7 4,7 4,8 4,9 4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 I 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 4,2 -*4,3 3, Graf 10 Besøk og utlån alle medium o! 5 s»» g Sj la o r I raf - 55 _J I r-- T- 3j.jgt «.J O Q (fl 9 s Besøk Utlån 18

21 Grafll Medieløyving pr. innb. Landsgjennomsnitt - alle beløp i 2000-kroner 34,00 33,00 32,00 i- Q o 31,00 I 2,98 2, ,43 \ 4,64 31,34 1,31 30,00 29,93 29,00 28, Grafl2 90 p 80 Medieløyving Mecdiele jyving pr. innb. mb. Fordelt rordeit på kommunar kommunalr C 50 E O « P , 64 -, "I ? 37 I I I i i < < Kr pr innb D r Bibliotek

22 Grafl3 50,00 t 45,00 40, o IO c 35,00 " c( 1 IO O5 V of. «CCM O5 V 1» co CM 00 30,00 CM 25,00 CM CM CO CO - CM <N CM CM rn S S^ co r*- COOJ CO_O5 co CO co CO Medieløyving lediiek?yving pr. innbyggjar inrnby'ggjjar it LO T.oo" h- CM cm en min cm in in co co Fordelt på fylke fyrike T- O) "* "fr CO co o.- - a>" o o>" o o o- CM CM cm t f^ &5 5ft rf LO 8» 00 oo CM co- 03- oo in m S^ od oo" < 3 CM CM s> - CM * -I N CM h- CM as a»' oo" oo" CD CM CO o"co C0 o co m S CQ (V, o 00 CM CO LO in CM 00 oo i «fr. o* 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 i- 2 CA (0 < O W O co E 0) x T3 Q. Q. o 2 (A ffl 2 (A 5 " Q) CO CO "D T3 P D) 0) jjj < < <: > T3 c _cc co en o cr D C co do I iz" en o c ro o W T3 CO E o 0 ro q 0 Q C/i co c Q H Z c o z E o h1 co E c 1999 D2000 Grafl4 Tilvekst Ive*kst av aiv bøker p ~"~ o "1400 <D I 300 a I I 36! 365 I 338 I J I 311 I I 34 K Vaksne DBarn 20

23 Graf15 f» x. i- I *l -II Bestand og bokutlan i mill. Fordelt på vaksne og barn 8 8,08 8,10 6,82 6,87 I ,09 F~l * * '.. I.. f- 5,65 5,72 I 5,22 \J,c*. rir 5,18 u, IO... H 1 5 II 1 1 I :m I I i i i " i l l Barn - fag Barn - skjønn Voksen - fag Voksen - skjønn Bestand 1999 Bestand 2000 Utlån 1999 Utlån 2000 Grafl6 250 Tal på årsverk pr innbyggjar re I 150 x, o " 100 ro IJ l l i <0,2 0,2-0,4 0,4-0,6» 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2< 1999 D2000 Bibliotek

24 Tabell 1. Folkebibliotek landsstatistikk etter kommunestorleik OPNINGSTID 1 Kommune- Tal på Innbyggjartal Tal på Totalt tal på Tal på bibl. Timar totalt Timar e. kl. 17 Del med Del med storleik kommunar hovudbibliotek bibliotek pr. kommune pr. kommune pr. kommune laurdagsope søndagsope > innb ,8 152,4 26,6 100% 80% innb ,3 111,3 17,3 100% 0% innb ,7 102,3 20,3 100% 0% innb ,3 59,8 11,7 100% 5% innb ,2 53,9 9,2 78% 0% innb ,6 49,4 10,0 76% 0% innb ,5 50,7 10,5 75% 0% innb ,3 36,3 8,0 58% 0% innb ,5 28,3 7,6 38% 0% innb ,0 22,2 6,3 20% 0% innb ,7 17,0 5,3 12% 0% < innb ,1 14,2 3,3 23% 0% Sum 436* ,3 36,4 8,2 46% 1 % Tal på opningstimar i kommunen og tal på avdelingar som held ope på laurdagar og søndagar I dei fem siste kolonnane er summen gjennomsnittet * Inkl. Svalbard ØKONOMI Kommune- Tal på Løn Bøker, AV- Medium Medium Drift mobile Data- Husleige Andre Løn + storleik kommunar pr. innb. tids., aviser medium einingar tenester pr. innb. utgifter medium pr. innb. pr. innb. pr. innb. pr. innb. pr. innb. pr. innb. pr. innb. pr. innb. > innb ,45 22,72 2,53 24,13 25,26 0,50 3,70 23,24 18,68 168, innb ,92 22,35 1,53 23,91 TX 88 1, ,99 25,19 160, innb ,06 25,25 2,13 27,46 27,39 0,20 4,47 14,64 14,94 151, innb ,07 26,26 1,44 26,54 27,70 2,37 6,06 18,48 18,61 151, innb ,07 24,00 1,65 26,06 25,65 0,83 7,32 18,43 12,86 127, innb ,28 28,01 1,43 28,71 29,44 2,82 5,77 19,91 15,31 143, innb ,63 30,55 1,80 32,66 32,35 0,70 6,61 9,97 20,88 152, innb ,15 32,56 1,63 33,05 34,19 2,90 5,68 16,85 18,66 150, innb ,58 35,99 2,45 36,78 38,44 5,51 6,53 14,52 22,30 162, innb ,69 43,07 2,03 42,78 45,10 4,50 7,55 18,57 28,08 182, innb ,94 51,22 2,80 51,85 54,02 2,46 8,98 14,67 34,40 218,97 < innb ,79 91,29 8,28 101,64 99,57 10,74 28,27 50,18 67,72 377,36 Sum 436* 128,35 27,93 2,00 29,20 29,93 1,79 5,69 17,61 19,28 158,28 * Inkl. Svalbard 22

25 Tabell 1. Folkebibliotek landsstatistikk etter kommunestorleik ØKONOMI PERSONALE BARNEBØKER Kommune- Tal på Drift totalt Drift totalt Heiltidstilsett Biblioteksjef Del deltids- Tilvekst Tilvest Tilvekst storleik kommunar biblioteksjef med fagutd. ti I sette fag skjønn totalt pr. innb. pr. innb. >r. 100 barn r. 100 barn w. 100 barn > innb ,02 214,83 100% 100% 38% 8,0 22,3 30, innb ,98 202,26 100% 100% 42% 7,7 25,1 32, innb ,50 185,70 100% 100% 41 % 8, , innb ,36 197,30 100% 100% 43% 9,0 26,5 35, innb ,89 167,17 94% 100% 53% 9,0 24,0 33, innb ,58 187,54 95% 97% 61 % 11,1 29,8 40, innb ,88 191,14 100% 100% 60% 9,7 32,8 42, innb ,71 194,41 69% 81 % 73% 13,0 46,7 59, innb ,16 210,89 56% 56% 79% 14,1 62,1 76, innb ,85 241,50 29% 45% 86% 16,2 74,3 90, innb ,33 279,48 19% 32% 90% 19,1 93,6 112,7 < innb ,26 534,26 14% 23 % 91 % 41,6 195,5 237,0 Sum 436* 199,08 202,64 57 % 65 % 58% 10,2 33,6 43,8 BARNEBØKER BØKER FOR VAKSNE Kommune- Tal på Bestand Bestand Bestand Tilvekst Tilvekst Tilvekst Bestand Bestand Bestand storleik kommunar fag skjønn totalt fag skjønn totalt fag skjønn totalt pr. 100 barn pr. 100 barn pr. 100 barn pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 vaksne vaksne vaksne vaksne vaksne vaksne > innb ,6 395,8 528,4 6,8 5,0 11,8 135,5 86,8 222, innb ,4 389,0 504,4 6,0 6,2 12,2 171,2 132,3 303, innb ,1 371,5 498,6 6,2 6,4 12,6 166,1 137,7 303, innb ,9 506,6 658,5 7,3 6,6 13,9 191,0 158,0 349, innb ,8 407,0 528,8 6,5 7,0 13,5 169,6 179,3 348, innb ,1 553,8 708,9 6,7 8,2 14,9 170,4 197,6 367, innb ,0 646,1 795,1 6,5 8,9 15,4 227,3 278,2 505, innb ,7 800,5 979,2 8,0 12,7 20,7 231,7 337,6 569, innb , , ,3 8,1 16,9 25,0 229,1 435,0 664, innb , , ,7 8,7 23,9 32,6 273,4 555,8 829, innb , , ,3 9,0 27,0 36,1 341,3 826, ,7 < innb , , ,7 26,9 65,6 92,4 429,2 1018, ,5 Sum 436* 154,7 596,5 751,1 7,0 9,1 16,2 185,1 218,2 403,3 * Inkl. Svalbard Bibliotek

26 Tabell 1. Folkebibliotek landsstatistikk etter kommunestorleik BØKER MUSIKK- LITTERATUR- VIDEO TOTALT FONOGRAM FONOGRAM ALLE MEDIUM Kommune- Tal på Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand storleik kommunar pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr. 100 innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. > innb innb innb ,9 15,9 15,8 273,5 339,4 338,5 0,9 0,7 0,9 7,5 7,8 4,8 0,5 0,5 0,6 4,0 4,5 5,5 0,7 0,8 0,9 2,5 3,0 3,7 18,3 18,4 18,8 302,3 365,8 360, innb ,6 402,7 0,7 6,8 0,8 6,3 0,8 3,5 20,8 433, innb ,2 382,9 0,4 5,1 0,6 5,4 0,8 4,2 19,4 405, innb ,2 0,6 5,1 0,7 5,2 0,8 4,2 22,0 453, innb ,4 558,7 0,5 8,7 0, ,0 6,0 22,8 598, innb ,8 0,8 7,5 0,9 5,8 30,5 673, innb ,0 772,0 0,6 8, ,2 1,6 8,5 37,6 802, innb ,3 966, ,9 9,5 1,8 10,0 46,5 1003, innb , ,0 0,9 8,4 1,0 10,2 2,2 15,0 53, ,9 < innb , , , ,2 6,3 41,1 130, ,4 Sum 436* 21,0 464,5 0,7 6,8 0,7 5,8 1,0 4,7 24,1 493,4 * Inkl. Svalbard UTLÅN BARNEBØKER UTLÅN BØKER FOR VAKSNE TOTALT BOKUTLÅN Kommune- Tal på Fag Skjønn Totalt Omløps- Fag Skjønn Totalt Omløps- Totalt Omløpsstorleik kommunar pr. barn pr. barn pr. barn fart pr. vaksen pr. vaksen pr. vaksen fart pr. innb. fart > innb. 5 1,77 7,08 8,86 1,68 1,62 1,47 3,09 1,39 4,05 1, innb. 7 1,97 8,63 10,60 2,10 1,80 1,69 3,49 1,15 4,76 1, innb. 13 1,72 7,24 8,96 1,80 1,68 1,67 3,35 1,10 4,35 1, innb. 19 1,87 7,93 9,80 1,49 1,57 1,58 3,15 0,90 4,31 1, innb. 18 1,42 6,63 8,05 1,52 1,10 1,28 2,38 0,68 3,45 0, innb. 38 1,72 7,53 9,25 1,30 1,11 1,46 2,57 0,70 3,81 0, innb. 28 1,48 7,12 8,60 1,08 1,25 1,51 2,76 0,55 3,83 0, innb. 62 1,79 8,60 10,39 1,06 1,17 1,46 2,63 0,46 3,99 0, innb. 84 1,90 8,45 10,35 0,81 0,96 1,67 2,62 0,40 3,98 0, innb. 66 2,02 8,68 10,70 0,65 0,96 1,63 2,60 0,31 3,96 0, innb. 74 1,85 9,07 10,92 0,53 0,93 1,78 2,71 0,23 4,08 0,31 < innb. 22 3,18 15,48 18,66 0,52 1,32 2,10 3,42 0,24 6,02 0,33 Sum 436* 1,77 7,69 9,46 1,26 1,40 1,54 2,94 0,73 4,08 0,88 * Inkl. Svalbard 24

27 Tabell 1. Folkebibliotek landsstatistikk etter kommunestorleik VIDEO TOTALT UTLÅN Utlån pr. innb. Omløpsfart Utlån pr. innb. Endring frå 1999 pr. innb. Utlån pr. årsverk 0, ,32 0,08 % ,55 17,91 6,12 2,74 % ,61 16,71 5,55 1,63 % ,47 13,58 5,40-2,45 % ,60 14,43 4,50 1,88 % ,54 12,72 4,73 1,02% ,57 9,51 4,78-1,30 % ,58 10,04 4,92-0,56 % ,71 8,31 5,04 3,70 % ,68 6,77 4,94-0,13 % , ,26-2,74 % ,60 3,88 8,05-2,40 % * Inkl. Svalbard 0,55 11,74 5,21 0,66 % * Inkl. Svalbard Bibliotek

28 Tabell 2. Folkebibliotek landsstatistikk etter fylke (Rekneskap og budsjett i l 000 kr) Fylke Innbyggjartal REKNESKAP 2000 Tal på Tal på Tal på Fag- Løn Bøker, AV- Medium Data- Husleige Totalt barn t.o.m. hovud- avd. utdanna aviser, medium totalt tenester drifts- 12 år bibliotek bibl. sjef tidsskrift rekneskap Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Sum utan Oslo Sum med Oslo BUDSJETT 2001 MEDIELØYVING DRIFTSUTG. PR. INNB. PR. INNB. Løn Bøker, aviser, AV- Medium Data- Husleige Totalt drifts- Rekn.sk. Endring frå 2000 Fylke tidsskrift medium totalt tenester budsjett 2000 Østfold ,07-2,23 % 28,74 207,14 Akershus ,29-4,23 % 21,44 219,92 Oslo ,06-4,98 % 19,04 228,44 Hedmark ,46 2,44 % 30,43 183,49 Oppland ,97 0,33 % 32,49 196,12 Buskerud ,54 5,15% 28,02 182,29 Vestfold ,29-0,64 % 34,05 225,29 Telemark ,09 0,28 % 28,99 197,10 Aust-Agder ,03-2,30 % 29,25 195,50 Vest-Agder ,22-4,25 % 28,36 193,38 Rogaland ,87 2,09 % 35,04 192,65 Hordaland ,92-3,41 % 32,00 202,90 Sogn og Fjordane ,83 8,88 % 37,73 264,85 Møre og Romsdal ,55-1,18% 26,11 172,73 Sør-Trøndelag ,84-2,75 % 25,28 141,35 Nord-Trøndelag ,89 3,46 % 31,30 200,34 Nordland ,31-2,39 % 30,37 199,05 Troms ,43-14,66% 28,83 186,92 Finnmark ,68 2,96 % 40,49 313,96 Svalbard Sum utan Oslo ,93-1,09 % 29,61 199,36 Sum med Oslo ,93-1,42 % 28,42 202, Budsjett

29 Tabell 2. Folkebibliotek landsstatistikk etter fylke (Rekneskap og budsjett i kr) PERSONALE. I.. BØKER FOR BARN Fylke Personar Personar Totalt i Årsverk pr. Del pub- Tilvekst Tilvekst Total Avgang Bestand Bestand Total heltid deltid årsverk 1000 innb. likumstid1 fag skjønn tilvekst fag skjønn bestand Østfold ,41 0,56% Akershus ,43 0,43% Oslo , Hedmark , % Oppland ,38 0,59% Buskerud ,39 0,49% Vestfold ,46 0,49% Telemark ,49 0,53% Aust-Agder ,41 0,58% Vest-Agder ,40 0,48% Rogaland , % Hordaland , % Sogn og Fjordane ,51 0,52% Møre og Romsdal ,37 0,59% Sør-Trøndelag ,32 0,63% Nord-Trøndelag ,40 0,68% Nordland ,43 0,58% Troms ,41 0,70% Finnmark ,75 0,67% Svalbard Sum utan Oslo ,41 0,57 % Sum med Oslo ,42[ ] Del av personalressurs som blir brukt til å ta seg av publikum BØKER FOR VAKSNE TOTALT BØKER Fylke Tilvekst Tilvekst Tilvekst Avgang Bestand Bestand Total Tilvekst Avgang Bestand fag skjønn totalt fag skjønn bestand Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Sum utan Oslo Sum med Oslo Bibliotek

30 Tabell 2. Folkebibliotek landsstatistikk etter fylke (Rekneskap og budsjett i i 000 kr) Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard ABONNEMENT I BESTAND ANDRE MEDIUM Tidsskrift Aviser Samla Samla Samla Musikk- Litteratur- Video CD-ROM Anna 1 tilvekst avgang bestand fonogram fonogram Sum utan Oslo Sum med Oslo [ 5 467[ [ [ Notar, fotografi, mikrofonner, multimediesett, grafikk, dias-seriar osv. ANDRE MEDIUM TOTALT ALLE MEDIUM UTLÅN BØKER TIL BARN Fylke Samla Samla Samla Tilvekst Tilvekst Avgang Bestand Fag Skjønn Totalt Pr. barn tilvekst avgang bestand pr innb. Østfold , ,0 Akershus , ,4 Oslo , ,2 Hedmark , ,7 Oppland , ,0 Buskerud , ,8 Vestfold , ,5 Telemark , ,8 Aust-Agder , ,4 Vest-Agder , ,9 Rogaland , ,0 Hordaland , ,4 Sogn og Fjordane , ,2 Møre og Romsdal , ,0 Sør-Trøndelag , ,4 Nord-Trøndelag , ,5 Nordland , ,9 Troms , ,5 Finnmark , ,3 Svalbard Sum utan Oslo , ,6 Sum med Oslo , ,5 28

31 Tabell 2. Folkebibliotek landsstatistikk etter fylke (Rekneskap og budsjett i l 000 kr) UTLÅN BØKER TIL VAKSNE TOTALT Fylke Fag Skjønn Totalt Pr. UTLÅN Fonogram vaksen BØKER musikk Fonogram litteratur UTLÅN ANDRE MEDIUM Video CD-ROM Anna ' Totalt Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , Svalbard Sum utan Oslo Sum med Oslo Einingar som blir lånt ut sjølvstendig, tel som eit utlån. 2, , UTLÅN ALLE MEDIUM BESØK FJERNLÅN Totalt tal på Utlån Endring frå 99 Ulån Utlån Tal på Besøk Endring frå 99 Fylke utlån pr. innb. pr. innb. pr. årsverk frå buss/båt besøk pr. innb. pr. innb. Tal på innlån Innlån pr innb. Østfold ,24 3,7% ,40 6,0% ,7 Akershus ,55-1,4% ,17-2,9 % ,0 Oslo ,18-2,9 % ,03 3,7 % ,8 Hedmark ,14 0,5 % ,44 2,3 % ,7 Oppland ,77 3,8% ,00 14,5 % ,9 Buskerud ,09 0,4% ,82-5,4 % ,1 Vestfold ,06-1,0% ,84-0,4 % ,9 Telemark ,95 7,1 % ,48 4,8% ,4 Aust-Agder ,60-1,8% ,40-10,0% ,2 Vest-Agder ,91-0,4 % ,01 16,5 % ,3 Rogaland ,55 3,4% ,53 5,6% ,6 Hordaland ,10 1,6% ,65-0,1 % ,5 Sogn og Fjordane ,89 1,2% ,59-3,8 % ,0 Møre og Romsdal ,44-1,6% ,78-5,2 % ,2 Sør-Trøndelag ,34 4,8% ,08 2,9% ,4 Nord-Trøndelag ,55 1,8% ,95 7,5% ,2 Nordland ,33 0,1 % ,15 6,7% ,5 Troms ,21-1,2% ,24 2,5% ,7 Finnmark ,32-10,0% ,91-7,8 % ,4 Svalbard Sum utan Oslo ,34 1,0% ,89 1,8% ,6 Sum med Oslo ,21 0,7% ,90 2,0% ,6 Bibliotek

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 innhald Forord 3 Bibliotekstatistikk 4 Museumsstatistikk 56 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006 2006 statistikk for bibliotek og museum #41 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-053-5

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum

statistikk for bibliotek og museum 2006 statistikk for bibliotek og museum #41 abm-utvikling POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: 23 11 75 00 TELEFAKS: 23 11 75 01 POST@ABM-UTVIKLING.NO WWW.ABM-UTVIKLING.NO ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-053-5

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum

statistikk for bibliotek og museum statistikk for bibliotek og museum 2004 #23 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-028-4

Detaljer

Forord BiBliotekstatistikk MuseuMsstatistikk

Forord BiBliotekstatistikk MuseuMsstatistikk innhald Forord... 4 1...Bibliotekstatistikk... 6. 1.1 Hovudtrekk frå Folke- og skulebibliotekstatistikken...6 1.2 Hovudtrekk frå Fag- og forskingsbibliotekstatistikken... 12 Tabell 1: Folkebibliotek etter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Forord. Bibliotekstatistikk. Museumsstatistikk ABM-UTVIKLING.

Forord. Bibliotekstatistikk. Museumsstatistikk ABM-UTVIKLING. % I v Forord Bibliotekstatistikk Museumsstatistikk ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no Biletet på framsida

Detaljer

; v. ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: OO TELEFAKS: VIKLING.NO

; v. ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: OO TELEFAKS: VIKLING.NO *F % m v KISIIS V ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: 23 11 75 OO TELEFAKS: 23 11 75 01 POST@ABM-UT VIKLING.NO WWW.ABM-UTVIKLING.NO issn: 1503-5972 ISBN 82-8105-028-4 TRYKK: PDC TANGEN

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OoQ. «JOg/r- ABM-UTVIKLING. post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no

OoQ. «JOg/r- ABM-UTVIKLING. post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no s v PvL U / s;^ OoQ «JOg/r- ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no Biletet på framsida viser eit postkort utlånt

Detaljer

abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo Biletet på framsida viser eit postkort utlånt frå Nasjonalbibliotekets

abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo Biletet på framsida viser eit postkort utlånt frå Nasjonalbibliotekets statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2002 #4 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no Biletet på framsida viser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bibliotek med bibliotekstatistikken 2001 STATENS BIBLIOTEKTILSYN

Bibliotek med bibliotekstatistikken 2001 STATENS BIBLIOTEKTILSYN S aooi HMI Bibliotek 2002 med bibliotekstatistikken 2001 4$ STATENS BIBLIOTEKTILSYN Bibliotek 2002 - med bibliotekstatistikken 2001 Utgitt av Statens bibliotektilsyn, juli 2002 Postadresse: Postboks 8145

Detaljer

Utskrift frå ABM-statistikk 2007

Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

9. Bibliotek. Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Folkebibliotek meir enn bøker. Auke i samla utlån frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Folkebibliotek meir enn bøker. Auke i samla utlån frå folkebiblioteka Kulturstatistikk 20 Statistiske analysar 3 9. Bibliotek Folkebibliotek meir enn bøker Auke i samla utlån frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Aktiviteten i folkebiblioteka har dei siste åra blitt meir

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette. Ver særskild merksam på om felta

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

Notat. Folkebibliotekstatistikken. Samandrag. Frå: Fylkesdirektør Jan Heggheim. Til: Hovudutval for næring og kultur

Notat. Folkebibliotekstatistikken. Samandrag. Frå: Fylkesdirektør Jan Heggheim. Til: Hovudutval for næring og kultur Side 1 av 6 Fylkesbiblioteket Notat Sakshandsamar: Siri Ingvaldsen E - post: Siri.Ingvaldsen@sfj.no Tlf. : 90789828 Vår ref. Sak nr.: 16 / 8084-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34074

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009

Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009 9. Bibliotek 9.. Nokre resultat Figur 9.. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar 3,2-3,8 3,9-4,6 4,7-4,8 4,9-5,8 Kjelde: ABM-utvikling Statens senter for

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette. Ver særskild merksam på om felta

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Adresseinformasjon Institusjonens Namn E-post Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlingar Fysisk form Elektronisk form

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

2. Liten nedgang i kulturnæringane

2. Liten nedgang i kulturnæringane Kulturstatistikk 2004 2. Liten nedgang i kulturnæringane Dei siste tilgjengelege tala frå 2002 for kulturnæringane syner at det har vore ein liten nedgang i aktiviteten for begge næringsgruppene. Talet

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Utlån. Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As. torsdag 22. mars 2012

Utlån. Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As. torsdag 22. mars 2012 Utlån Fortsatt en vesentlig del av bibliotekets tilbud? Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As Utlån : tallenes tale totalt utlån faste Utlån : tallenes tale 30 25 totalt utlån faste 20 15 10 5 1996 1997

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Tabellar for kommunane

Tabellar for kommunane Tabellar for kommunane Tabell 1-k Tabell 2-k Tabell 3-k Tabell A-k Tabell B-k Tabell C-k Tabell D-k Tabell E-k Tabell F-k Tabell 1-k Rammetilskot til kommunane 2017 Kommunane sitt rammetilskot blir løyvd

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8659-6 Saksbehandlar: Kari Skibenes, Ruth Ørnholt Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.09.2017 Folkebiblioteka

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Rapport medlemsundersøking 2016

Rapport medlemsundersøking 2016 Rapport medlemsundersøking 2016 26.01.2017 Innhald: 1. Innleiing Side 1.1. Hensikt med undersøkinga 3 1.2. Spørjeskjema. 3 1.3. Gjennomføring..... 4 1.4. Medlemsdeltaking - svarprosent.. 4 2. Resultat

Detaljer