Verdighetskonferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdighetskonferansen"

Transkript

1 rapport Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet eldreomsorg Scandic Bergen City, mars 2012

2 VIL BORT-SONG Tekst: Jon Fosse Eg er gammal som eit rote bord og andar tungt og sakte Eg er gammal som mi eiga jord av det, av det, det som eingong var Det som finst er det som hende og snart er ingen att av alle dei eg kjende Eg er, eg er, gammal og vil bort Eg er gammal og vil bort til dei eg eingong kjende Livet er både langt og kort Eg er, eg er gammal og vil bort Fra Songar (Samlaget, 2009). Fremført til åpning av Gabriel Fliflet (trekkspill), til egen melodi fra produksjonen Åresong. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 2

3 FRIVILLIG INNSATS GIR MERVERDI For samfunnet vil det fremover lønne seg å bygge ut og satse på godt organiserte frivillighetstjenester og opplæringstiltak for fagpersonalet innenfor eldreomsorg. På denne måten kan vi forebygge mye ensomhet. Og slik kan de sårbare og gamle i dag og de kommende tiår bli sikret en siste levetid med livskvalitet og verdighet. Som hovedarrangører for Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet, eldreomsorg ønsket Verdighetsenteret og Norges Røde Kors å bidra til å sette denne muligheten inn i en nasjonal kontekst. Formen var tverrfaglige innlegg og dialoger mellom frivillige, ansatte og myndigheter på ulike nivåer. I alt 300 fagfolk og forskere, ildsjeler, pårørende, unge under utdanning, opinionsdannere, praktikere og beslutningstakere innen helseforetak, politikk og organisasjonsliv møttes i Bergen, dagene mars. I dag har vi her til lands pensjonister. I 2050 vil det ifølge prognosene være 1,5 millioner. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats, men kun 6% av dette gjelder eldreomsorg. Vårt mål var derfor å utfordre alle generasjoner til innsats og økt bevissthet. Og politikere på landsbasis og alle landets ordførere ble servert følgende «enkle» spørsmål: Vil du investere i 1 årsverk og få 15 tilbake?» Slik er nemlig merverdien av frivillig innsats innen eldreomsorgen. Vi håper vårens konferanse har formidlet kunnskap og «gjødslet» gode holdninger som kan bidra til å sikre de gamles verdighet, gjennom et styrket frivillige omsorgs- og aktivitets tilbud for gamle i Norge. Samfunnet vårt står overfor store omsorgsutfordringer fremover. For å møte disse må vi våge å tenke nytt. Vi trenger innovasjon i teknologi, i arkitektur og i organisasjoner, men denne innovasjonen må være «i nærheten av det hjertet forstår.» Det er her Verdighetskonferansen har sin plass. Oslo / Bergen, september 2012 Sven Mollekleiv Sverre Chr. Wilhelmsen Stein Husebø President, Prosjektleder, Verdighetskonferansen Daglig leder, Norges Røde Kors Verdighetsenteret 3

4 VERDIGHETSKONFERANSEN MOTIVASJON OG MÅL Verdighetskonferansen er et formidlingskonsept utviklet av Verdighetsenteret, i samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale partnere. Her skal presentere ny kunnskap og ulike profesjoners blikk i forhold til arbeid med sårbare gamle. Konferanseserien skal løfte frem god praksis og aktuelle prosjekter, og i programmet skal også kunstnere og andre formidlingsformer være aktivt integrert. Tidligere konferanser i samme serie: Verdighetskonferansen 2009, Solstrand Hotel juni 2009, i samarbeid med Forum Sykehjemsmedisin. Dignity for the frail Old in Europe 2010 From dilemmas to Solutions, Solstrand Hotel, september 2010, i samarbeid med partnere fra Østerrike, Storbritannia, Tsjekkia, Nederland og Tyskland. Påfyll og dilemmaer Verdighetskonferansens tema i 2012 var frivillighet innen eldreomsorg, med spesielt fokus på verdighet blant de svakeste gamle (demens, autonomi). Hvordan kan en god organisering av frivillighet innen eldreomsorg være en investering i fremtiden? Viktige mål var å bevisstgjøre, motivere, synliggjøre og bidra til å danne nye nettverk. Arrangørenes ønske var å skape dialoger mellom frivillige og ansatte, gjennom å vise 4

5 anerkjennelse til den frivillige innsatsen, samtidig som den ikke vil skjule de dilemmaer som også finnes i grenselandet opp mot det profesjonelle helsearbeid. Gjennom en inkluderende profil ble Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Stiftelsen Sesam, Termik og invitert med som samarbeidspartnere. Del av nasjonalt opplæringsprogram Verdighetsenteret har ved en spørreundersøkelse til alle landets sykehjem kartlagt behovet for og etterspurt erfaringer med frivillighetstjenester på institusjon. Flertallet av sykehjemmene har en eller annen form for besøkstjeneste, men denne er oftest sporadisk organisert. Behovet er mange ganger større enn tilbudet. Både denne undersøkelsen og internasjonale erfaringer viser at den sentrale suksessfaktor for frivillighetstjenester innenfor eldreomsorg er en gjennomtenkt og kompetent organisering. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres, integreres og følges opp. Nøkkelen er en godt kvalifisert frivillighetskoordinator. For å bidra til undervisning på feltet, har Verdighetsenteret utviklet et nasjonalt program for opplæring av frivillighetskoordinatorer innenfor eldreomsorg for landets kommuner og sykehjem. Opplegget skal gi motivasjon og kompetanse til dette arbeidet, og struktur til å etablere eller styrke lokale frivillighetsprosjekter i hjemkommunen eller eget sykehjem. Den nasjonale konferansen våren 2012 utgjorde en viktig formidlingskanal for dette tilbudet, samtidig som man under åpningskullets tredje og siste samling én måned etter konferanseslutt kunne nyte godt av oppdaterte erfaringer på området. Frivillighetstjenesten ved Sykehjem er en sentral samarbeidspartner i dette opplæringsprogrammet. Røde Kors besøkstjeneste Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Den ble startet i 1949 under ledelse av Jens Meinich. Hans berømte parole var «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Dette er fremdeles grunnsetningen for aktiviteten. Tjenesten er godt spredt ut over hele Norge, hvor det utføres en-til-en-besøk i private hjem og på institusjoner. Målgruppen er mennesker i alle aldre som av ulike årsaker har behov for sosial kontakt. De frivillige besøksvennene er til hjelp og støtte for ensomme eldre, syke, unge, enslige forsørgere, innvandrere og mennesker med psykiske problemer. Målgruppen utvides stadig og gir rom for flere bruksområder som ulike arrangementer og tilstelninger på institusjoner, turer, utflukter og andre åpne møteplasser. Røde Kors Besøkstjeneste hadde i 2011 hele 3491 deltagere som fikk en-til-en-besøk av en besøksvenn. Besøkstjenesten er aktiv ved 624 institusjoner. Til sammen var det 7300 aktive besøksvenner i Røde Kors. Røde Kors Besøkstjeneste satte i 2011 fokus på kvalitetssikring og implementering av 15 utviklingstiltak som ble utviklet etter anbefalinger fra evalueringen av besøkstjenesten foretatt av Synovate i forbindelse med 60 års-markeringen i Dette har hatt en positiv innvirkning på å løfte en stille aktivitet i organisasjonens bevissthet, og har lagt grunnlaget for en fortsatt styrking og videreutvikling i årene som kommer. 5

6 PROGRAM Fredag 16. mars Alle plenumssesjoner ble avviklet i Dragefjellet Kongresshall. Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, informasjonsleder, Verdighetsenteret Formiddag plenum Åpning Trude Drevland, ordfører i Bergen kommune. Gabriel Fliflet, sang / trekkspill Hvorfor frivillighet? Sven Mollekleiv, president, Norges Røde Kors En verdig alderdom? Stein Husebø, overlege, daglig leder, Verdighetsenteret Bakteppet frivillighet, eldreomsorg Dag Wollebæk, forsker, Uni Rokkansenteret I lunsjpausen ble vist en 12-minutters sløyfe med utdrag fra Eli Lea og Hanne Jones «Mine dager», en dokumentarfilm med korte historier fortalt av mennesker i alderen år. Ettermiddag plenum og grupper Omsorgsfellesskapet offentlig ansvar, privat initiativ Steinar Barstad, fagdirektør i kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjekt- og sekretariatsleder for sentrale offentlige handlingsplaner om fremtidens omsorgsutfordringer. Organisering av frivillighet. Bare gode historier? Konferansedeltakerne delt i 2 grupper, A (Dragefjellet) og B (Sydneshaugen), fordelt 40/60 etter størrelsen på lokalene, og byttet arena etter én time. Organisering ideologi og praksis Helene Systad, rektor, Jeanine Brenna, rådgiver frivillighet og fagutvikling, Kirkens Bymisjon Tanja Drevland, avdelingsleder, Vefsn Sykehjem, Mosjøen Ordstyrer: Merethe Skaug Sørensen, avdelingsleder, Oslo Røde Kors Den frivillige suksesshistorier og utfordringer Lill Karin Aanes, sykepleier, daglig leder, Termik Vefsn, stiftelse for frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende. Torill Hansen Kongsbakk, virksomhetsleder, Stiftelsen Sesam Knut Strøm-Larsen, frivillig gruppeleder i Besøkstjenesten, Oslo Røde Kors Ordstyrer: Eirin Hillestad, prosjektleder for Verdighetsenterets koordineringsopplæring, frivillighet. Kveld Sjef i eget liv Ingvard Wilhelmsen, psykiater og professor, Institutt for indremedisin, UiB, fagbokforfatter. Sosial aften Vrimling og mat. Gabriel Fliflet, trekkspill/vokal, Benedicte Maurseth, fele/vokal. Taler ved tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, Odd Grann og Torill Hansen Kongsbakk fra Stiftelsen Sesam, Bergen. 6

7 Lørdag 17. mars Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, informasjonsleder, Verdighetsenteret Formiddag plenum Tätt inntil dagarna om å bli gammel og syk i et fremmed land. Mustafa Can, svensk-kurdisk forfatter og journalist, ikke minst kjent for boken Tätt inntil dagarna. Hver enkelt er helt unik! Thyra Frank (DK), sykepleier og tidligere leder av sykehjemmet Lotte, leder for Kommissionen for livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Nå Folketingsrepresentant. Demensomsorg hva det gjelder og hva vi kan gjøre Knut Engedal, professor i geriatri, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Samhandling i samme retning? Therese Sivertsen, rådgiver Vest-Norge, KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Ettermiddag plenum Dilemmaer og muligheter Grete Herlofson, avd.direktør for omsorg og foreningsutvikling, Norges Røde Kors Signe Hananger, adm. leder av seksjon helse og sosial, Fagforbundet Thyra Frank (DK) sykepleier, tidligere institusjonsleder, politiker Jeanine Brenna, rådgiver frivillighet og fagutvikling, Kirkens Bymisjon Spørsmålsrunde, oppsummering Debattleder: Stein Husebø, daglig leder, Verdighetsenteret Så gå da ut..! Avslutningssesjon Per Fugelli, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, forfatter Tonefølge: Gabriel Fliflet, sang/trekkspill, Benedicte Maurseth, fele/vokal. Godkjenning Fagforbundets program for klinisk fagstige for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere med 12 timer. Deltas program for klinisk fagstige for aktivitører, administrativt ansatte, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med 12 timer. NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer. 7

8 MANGE STEMMER, ULIKE BLIKK Verdighetskonferansen 2012 frivillighet, eldreomsorg var et levende møte, ikke et forum for produksjon felleserklæring eller en samlet uttalelse. Her fikk deltakerne påfyll på stedet, med inspirasjon til å gå videre ut i praksis med ny kunnskap i bagasjen. Arrangørene la vekt på å invitere aktører fra ulike miljøer. Når vi i det følgende løfter frem en del av de stemmer som ytret seg fra podiet, håper vi dette dokumenterer en del av spennvidden. Verdighet kan defineres på mange måter. Jeg vil si at et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. Når det gjelder eldreomsorg betyr det som et minimum at de eldre skal kunne leve et mest mulig normalt liv så lenge som mulig, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut og til å møte andre. SVEN MOLLEKLEIV, President i Norges Røde Kors, i åpningstalen. Vi må gjenopplive døden som en del av livet. De gamles siste levetid inneholder uerstattelige verdier. Eldrebølgen kommer med mye positivt for de gamle, men vi må alle være forberedt Det gjelder våre gamle og våre barn, det gjelder oss, så gå hjem og snakk om det i dag! STEIN HUSEBØ, daglig leder ved Verdighetsenteret Omsorg for gamle, i sitt innlednings foredrag. Han fortalte videre at senteret jobber for at det etableres frivillighetstjenester innen eldreomsorgen i alle kommuner og på alle sykehjem innen Vi er veldig tydelig på at frivilligheten trenger en profesjonell koordinering. Vi oppfordrer kommunene til å investere ett årsverk for så å få opp til 15 frivillige årsverk tilbake! STEIN HUSEBØ, Verdighetsenteret 8

9 Jeg bryr meg ikke om du er sykepleier, lege, pedagog eller frivillig. Vår oppgave er ikke å bestemme hvordan beboerne skal leve. Vår oppgave er å hjelpe beboerne med å leve det livet de levde før de trengte hjelp. THYRA FRANK, tidligere leder av Lotte-hjemmet i København kommune og opphavet til den såkalte Lotte-modellen har viet hele sitt voksne liv til å sørge for at eldre i Danmark skal få en verdig alderdom og død. Ingen har rett til å ta fra oss våre valg! THYRA FRANK, som spesielt siktet til den utbredte bruken av sovemedisiner for å sørge for at de gamle «sover når de skal». Eldres frivillige bidrag øker kraftig, og kompenserer langt på vei for lavere innsats fra yngre. Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse. Kan det bli for mye av en god ting? DAG WOLLEBÆK i foredraget Bakteppet frivillighet, eldreomsorg Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. STEINAR BARSTAD, sekretariatsleder for NOU om Innovasjon i omsorg (2011:11). I innlegget Omsorgsfellesskapet offentlig ansvar, privat initiativ siterte han utvalgsleder Kåre Hagen. 9

10 Hos personer med demens er autonomien ofte marginal. Det blir derfor ekstra viktig å lese, forstå, ta hensyn til og respektere deres livsprosjekt, som blir grunnlaget for deres verdighet. STEIN HUSEBØ, i paneldebatten lørdag Inn i framtida bør omsorgstjenesten i større grad utnytte det potensialet som ligger rett foran dem, til innovasjoner på tvers av kommunen som forvaltning og kommunen som lokalsamfunn. THERESE SIVERTSEN, som siterte den samme NOU i sitt foredrag, Samhandling i samme retning? NOU-utredningen innledes ellers med et dikt: PÅ SPORET Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår KATE NÆSS i Blindgjengere (1969) 10

11 Samfunnet vårt står overfor store omsorgsutfordringer fremover. For å møte disse utfordringene må vi våge å tenke nytt. Vi trenger innovasjon i teknologi, i arkitektur og i organisasjoner men denne innovasjonen må være «i nærheten av det hjertet forstår.» Det er her Verdighetskonferansen har sin plass. SVEN MOLLEKLEIV, President, Norges Røde Kors Husk «de lange blikkene» og tenk at: Gårsdagens ungdom er dagens eldre. Dagens ungdom er morgendagens eldre THERESE SIVERTSEN, rådgiver Vest-Norge, KS Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer kan redusere pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Slike opphold kan forebygge at pårørende blir utslitt. Mange familier venter for lenge! Omsorgstiltak, eller aktivitetstiltak eller begge deler bør gis på pasientens og de pårørendes premisser. Hensikten er å bedre hverdagen for begge parter under mottoet «Lev så godt som mulig med demens». KNUT ENGEDAL, professor i geriatri, i foredraget Demensomsorg hva det gjelder og hva vi kan gjøre Vi må kartlegge nytenkning og innovative løsninger i møte med velferdsutfordringene. Kan frivillighetens hus/frivillighetsbanken i regi av Røde Kors inngå som en arena for felles interesser? THERESE SIVERTSEN, om Arendal kommune, som har inngått intensjonavtale med Norges Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS Agder. og om Nittedal kommune, som har utarbeidet frivillighetsmelding: (Meldingen ) definerer hva som er kommunens ansvar, hva som er de frivilliges ansvar og peker på områder der man kan samarbeide enten på initiativ fra kommunen eller de frivillige. Dette innebærer dialogmøter gir partnerskapsavtaler, med konkrete mål og tiltak en del av kommunens styringssystem. 11

12 Det store vekstområdet i organisasjonslivet lokalt, er senioraktiviteter: Seniornett, seniordans, senioruniversitet også viktig element i «aktiv aldring». Omsorgsarbeid er mer utbredt blant eldre enn yngre, men kultur - og fritidsaktiviteter er det største feltet også blant eldre, og også her er det de som sørger for å holde nivået oppe. DAG WOLLEBÆK, forsker, UNI Rokkansenteret STEINAR BARSTAD, fagdirektør i kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet tre referanser i innlegget fredag: Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressursene må de offentlige aktørene framover framstå som støttespillere og som gartnere som dyrker og vedlikeholder disse ressursene. De kommunale tjenestene må organisere seg inn mot og ikke bort fra familie og lokalsamfunn. Fra ØF-rapport nr. 11/2009 Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen (Rolf Rønning, Tuva Schanke, Vegard Johansen) Framtidas knapphet både på arbeidskraft og frivillige omsorgsytere krever løsninger som gjør det lettere å kombinere arbeid og omsorg. En ny og moderne pårørendepolitikk (Synliggjøring, likestilling, fleksibilitet, veiledning, avlastning, verdsetting). Fra NOU2011:11, Hageutvalget Ny politikk for de nærmeste Gjensidige virkninger mellom familie og velferdsstat, i samspill med sivilsamfunn og marked. Om modell for fremtidig samspill, med NOVA-rapport 2/12 Bærekraftig omsorg som kilde 12

13 Det er ikke det som skjer i livet som er mest avgjørende for vår opplevde livskvalitet, men hvordan vi velger å forholde oss til det som skjer. Det er greit nok at vi vil ha kontroll i livet, men kanskje vi skal holde oss til faktorer som er kontrollerbare? Jeg mener at flaks er sterkt undervurdert. Ingen situasjon i livet er så vanskelig at ikke en liten dose bitterhet og selvmedlidenhet kan gjøre den enda verre. INGVARD WILHELMSEN, i innlegget Sjef i eget liv Fagforbundet sier nei til «trekkspillkompetanse» hvor helsearbeideres arbeidsoppgaver varierer med hvilken ukedag eller tidspunkt på døgnet det er; enkle oppgaver på dagtid/hverdager, og komplekse oppgaver og stort ansvar i helger, ferier eller nattestid. Ledere i helse- og sosialsektoren må ha innsikt i sine ansattes kompetanse, og la dem utøve sitt yrke i tråd med de krav til faglig forsvarlighet som angis i norsk lov. SIGNE HANANGER, leder seksjon helse og sosial, i lørdagens panel om dilemmaer og muligheter. 13

14 Hvordan unngå «konkurranse» mellom profesjonelle yrkesutøvere og frivillige, og sikre at ungdom velger utdanning innen helsevesenet? Helsearbeiderfaget skal være ryggraden i den kommunale helsetjenesten etter innføringen av Samhandlingsreformen. Men rekrutteringen er ennå ganske lav. I sin praksisperiode opplever ungdommene ofte at de faglig utfordrende oppgavene blir utført av sykepleiere. Sosiale og kulturelle aktiviteter er det lite tid til i hverdagen, selv om de lærer at dette er viktige behov hos brukerne. Dersom frivillige organisasjoner skal «overta» de trivselsfremmende aktivitetene, opplever ungdommen at det blir vanskelig å arbeide ut fra en helhetlig tenkning om fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov som likestilte. Dagens læreplanverk for helsefagarbeideren vier svært liten plass til frivillige organisasjoner. Dersom organisasjonene skal øke innsatsen i omsorgstjenesten, må elevene få mer kunnskap om dem og en må legge til rette for samarbeid. Helsefagarbeideren må også få anledning til å iverksette tiltak som fremmer trivsel og økt livskvalitet. HELENE SYSTAD, rektor,, fredagens panel Verdighetskonferansen vil etterlate seg et kraftig fotavtrykk. Alle er vi individer med ulike behov, drømmer og ønsker helt uavhengig av alder. Verdighet handler om individer. Frivilligheten har både hjerter og hender. Gjør plass for frivilligheten innenfor fremtidens eldreomsorg, det gir verdighet også i livets siste fase. GRETE HERLOFSSON, Avdelingsleder Omsorg og foreningsutvikling, Norges Røde Kors, fra avslutningsdebatten. 14

15 En allt större och växande grupp pensionärer av utländsk härkomst ställer samhället inför nya utmaningar bortom den praktiska omsorgen. Vad innebär det rent existentiellt att åldras i ett främmande land och hur ser åldrandets psykologi ut för invandrarna? Vilken roll spelar kultur, religion och identitet när vi tar hand om åldrande invandrare? Hur bemöter vi språklösheten hos en del av de äldre invandrarna och deras ständiga längtan tillbaka till sina ursprungshem? MUSTAFA CAN, første innleder lørdag morgen Verdighet er smittsomt la oss skape en epidemi! PER FUGELLI, professor i sosialmedisin, forfatter, som holdt avslutningsinnlegget under konferansen 15

16 Navn Algrøy, Eli Kari Ali-Azad Samiei, Mohammad Andersen, Arnulf Andersen, Jan Fredrik Andersen, Kjellfrid Andersen, Solfrid Andersen, Torbjørn Herlof Andreassen, Frosini Andreassen, Siv Merethe Andreassen,Bjørg Angerman, Vilde Katrine Vågene Antonsen, Charlotte Antonsen, Siv Elin Arntsen, Berit Flæthe Ask, Kirsten Asonze, Ellen-Marit Baeza, Nany Bakken, Aina Bakkerud, Linn Fjæreide Barstad, Steinar Bentzen, Jorunn Berdal, Grete Bertheussen, Margot Bjelland, Bente B. Bjoland, Linda Bjune, Mette Bjørnes, Gunnhild Bjørnø, Mette Solsvik Blakstad, Kjellfrid T. Blikås, Ester Torill Blumenstaadt, Ingelise Blummenfelt, Kate Botheim, Anne Karin Botten, Jorunn Bramo, Anne Brekke, Liv Anita Brenna, Jeanine Brodal, Marit Bruun, Kirsti Rosenvold Bugge, Vibeke Bye, Tone Byrkjeland, Grete Can, Mustafa Carlsen, Liv Berit Carr, Telma Steinbak Christensen, Gerd Jorunn Christensen, Gunn F. Christensen, Irmelin Bødtker Christensen, Kari Dahlberg, Sylvi Marie Organisasjon / arbeidssted austevoll kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg telefonkontakt, eldre og uføre Balestrand kommune Omsorg Sørvest, Larvik kommune Hyllestad Frivilligsentral Høgskolen i Gjøvik Omsorgsavd. PBS Vefsn kommune Eikertun aktivitørenes landsforbund Høyanger kommune Blindensol sykehjem Høgskolen i Telemark tolga Frivilligsentral Helse- og omsorgsdepartementet engerdal kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Fylkeseldrerådet i Hordaland tananger bo- og hjemmetjenester Kreftforeningen Vestfold Røde Kors Nord-Trøndelag Røde Kors - Distr.råd Omsorg randaberg kommune Fagforbundet Lørenskog kommune nakuhel-senteret i Asker Haukeland Universitetssykehus Horsters Minde bo- og servicesenter Bydel Grünerløkka, Oslo kommune moss Frivilligsentral nasjonalforeningen for folkehelsen Kirkens Bymisjon Oslo Laugsand sykehjem Høgskolen i Telemark Omsorgsspesialisten AS Pensjonistforbundet Kultur, Os kommune Forfatter, Stockholm diakonhjemmet Sykehus alvøen og Laksevåg Røde Kors tysvær Frivilligsentral Bodø kommune Haraldsplass sykehus alstahaug kommune troms Røde Kors 16

17 Dahlstrøm, Gerd Danielsen, Barbro Drevdal, Vigdis Drevland, Tanja Drevland, Trine Synnøve Egeli, Wenche Eide, Janneke Eimhjellen, Ragnhild S Eliassen, Birte Enersen, Torill Engedal, Knut Engelberg, Lill Anneth Estensen, Sølvi Evensen, Gunn Berit Evjen, Liv Marit Kvåle Fard, Sadegh Ferkingstad, Anne Ferkingstad, Kjell Fjelde, Bodil Flatgård, Berit Fliflet, Gabriel Fløttum, Gudny Forsgren, Berit Charlotte Frank, Peter Frank, Thyra Fredriksen, Helge Ivar Fredriksen, Mona Nøglegaard Frimannslund, Torunn Frønsdal, Karianne Fugelli, Per Førland, Oddvar Garnier Sandanger, Marie-Jeanne Garsjø, Olav Gjerlaug, Anne Karine Gjertsen, Kari Daae Gjervik, Christine Heggernes Gladsø, Kari-Janne Grann, Odd Grimstad, Hilde Grindal, Tone Grødem, Anne Grøthe, Lisbet Guddingstua, Hanne Gundersen, Bjørn Halstensen, Astrid Halvorsen, Bente Halvorsen, Laila Hamid, Asraa Sattar Hammernes, Lena Marie Hananger, Signe Handal, Aud Østfold Røde Kors Verdighetsenteret - Omsorg for gamle nes Eldresenter Vefsn Sykehjem Mosjøen Vefsn Sykehjem, avd. Nyrudskogen Blindensol sykehjem Slettebakken eldresenter gloppen kommune Løvåsen sykehjem, Bergen kommune norges Røde Kors Nasjonalt senter for demens og aldersmedisin Smestadhjemmet Bodø kommune Frida Fasmers Minde Fana menighet Hedmark Røde Kors Karmøy kommune Statoil Stavanger Røde Kors tolga Omsorgstun musiker, Bergen diakonhjemmet Sykehus Vest-Agder Røde Kors Sykehjemmet Lotte Sykehjemmet Lotte / Folketinget Frivilligsentralen Vålandstunet sykehjem Svelgen Røde Kors norges Røde Kors Universitetet i Oslo Høgskolen i Bergen Slettebakken Menighetseldresenter Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Oslo og Akershus Fana diakoniutvalg Omsorgsavd. PBS Vefsn Kommune det sentrale eldreråd, Oslo Lillehammer Helsehus Frelsesarmeens medarbeiderskole randaberg kommune Sundjordet Bofellesskap nord-trøndelag Røde Kors Øvre Eiker kommune nærmiljøsentralen Sogn og Fjordane Røde Kors Frivilligsentralen i Nore og Uvdal Hitra kommune Fagforbundet, Seksjon helse og sosial 17

18 Hansen Kongsbakk, Torill Hansen, Birgit 1 Hansen, Jette Lunemann Haugen, John Haugstad, Jorunn-Marie Haukesal Fraczak, Nina Haukaas, Almklov Mailen Heggelund, Ingrid Elisabeth Helland, Hilde Helland, Wenche Helle, Ingebjørg Hellevang, Eva Herlofson, Grete Hillestad, Dagmar Reutz Hillestad, Eirin Hjelle, Marianne Hjellestad, Anne Lise Hjellestad, Rita Hjelmervik, Tollak Holsvik, Einar Holsæter, Gro Husebø, Stein Hustveit, Anna Hæk, Mette Høy, Ingeborg Høylandskjær, Tone Håkansson, Monica Håland, Ann Christin Irgens, Aase R. Jakobsen, Zoita Jensen, Arve Jensen, Siri Jernquist, Leif Johannessen, Tron Andre Johansen, Ellinor Johnsen, Elin Askestad Johnsen, Turid Jones, Hanne Karlsen, Bente Karlsnes, Heidi Mette Karlson, Jannicke Mikkelsen Kjos, Stine Pernille H. Kjøsnes, Gunhild Klingsheim, Bodil Kloster, Berit Knudsen, Ingeborg Knudsen, Inger-Johanne Kobro, Tanja Koppang, Therese Kopperdal, Marie Kristiansen, Monica Stiftelsen Sesam Høgskolen i Bergen Fylkeseldrerådet i Hordaland Pensjonist Salem Nærmiljøsenter Sykehjem Fusa kommune FBBS Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet alvøen og Laksevåg Røde Kors Psykisk helsesenter, Os kommune Samnanger kommune norges Røde Kors Hordaland fylkeskommune Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Os kommune Fana diakoniutvalg Bergen eldreråd gjensidigestiftelsen Lørenskog kommune Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Førde kommune Stavanger Røde Kors Hole frivilligsentral Fana diakoniutvalg norges Røde Kors / Landsråd Omsorg norges Røde Kors røde Kors Bergen Frifo Norge Frivilligsentralen KS Buskerud Telemark og Vestfold Pensjonistforbundet nes sykehjem Lørenskog kommune Flimmer Film AS Kristiansand kommune døli pleie og omsorgssenter Oslo Røde Kors Lørenskog kommune Stavanger Røde Kors Bergen eldreråd asker frivilligsentral norges Røde Kors rogaland Røde Kors 18

19 Krohn-Hansen, Johan Kruse, Ragnhild Langseth, Greta Langum, Øyvind Lea, Eli Lie, Grethe Lien, Mary Linde, Ingri Agathe Lindstrøm, Kim Linholt, Lars Litlere, Målfrid Lorentzen, Anita Lundberg, Rigmor Lübbig, Uwe Lygresten, Martine Macuto, Virgie Bibirino Magerholm, Beate Mathiesen, Else Maurseth, Benedicte Melkevik, Sonja Midlang, Helene Takvam Mikkelsen, Signe Marie Mjelve, Guro Helene Mjøs, May-Brit Moe, Bente Marit Moen, Christina Moen, Odd Mikael Mollekleiv, Sven Molvik, Inger Mowinckel, Marianne Myrdal, Anne-Ma Maagård, Anne Helga Naustdal, Ingrid Nestande, Kari Felicia Nilsen, Edith Noori, Sura Emad Al-Deen Nordby, Margrethe Nordin, Lisbeth Johansen Nordmoen, Monica Nordtveit, Magny Norheim, Sissel Nybo, Marianne Nybø, Liv Nygårdsvik, Irene Nyhus, Malen Sulen Nødtvedt, Arvid Ohlsson, Wenche Oleivsgard, Gunn Marit Olsen, Bjørn Olsen, Ivan Oluassen, Therese g.c. Rieber Fondene Østfold Røde Kors Øvre Eiker kommune, Omsorgsseksjonen Flimmer Film AS Fransiskushjelpen Skjold Menighet Fylkeseldrerådet i Hordaland norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Hedmark Røde Kors Skjold Menighet Høyskolen i Buskerud tolga Frivilligsentral Utne legekontor / Utneheimen drammen kommune Stokka sykehjem musiker, Bergen Sund Frivilligsentral askim kommune, Åpen Omsorg Lørenskog kommune Varafjell, Os kommune Sundjordet Bofellesskap Vestfold Røde Kors Pensjonist norges Røde Kors engelsborg eldresenter Helle Bennetts Almennyttige Fond Søreide Seniorsenter Hedmark Røde Kors norges Røde Kors Kreftforeningen Nord-Trøndelag Røde Kors - Distr.råd Omsorg Hedmark Røde Kors ammerudhjemmet bo- og kultursenter askim kommune arna Helseheim Stavanger Røde Kors Frelsesarmeen Sykehjem Spekulatoriet as Lørenskog kommune Steigen Pensjonistparti engerdal kommune Ål frivillgsentral alta kommune Høyskolen i Buskerud 19

20 Osnes, Kari Ott-Eddesen, Lisbeth Pedersen, Anders Gjetle Pedersen, Marianne Persson, Sidsel K.H. Pinochet Z, Juan Pablo Presterud, Merete Ramstad, Margarethe Medalen Reigstad, Marit Rieber, Chr. Rikter-Svendsen, Ulf Ring, Kirsten Elisabeth Risberg, Irene Rolstad, Marie Ronæs, Trude Rosenkilde, Berit Rosvold, Hilde Thorstensen Rugsveen, Gun Ryen, Berit Vingelsgaard Rønning, Liv Rønsen, Astrid Sagbakk, Inger-Anne Sandsengen, Kjetil Sann, Heidi Schjøtt, Marit Selnes, Katrine Simonsen, Tove Forsberg Sivertsen, Irene Sivertsen, Therese Sjong, Inger Sjursen, Kjell Sjursø, John Skaug Sørensen, Merethe Skaug, Helén Skogland Pedersen, Ellen Skugstad, Linda Skurtveit, Åshild Skutlaberg, Kjellfrid Sletaune, Per Smith, Elin Solberg, Ruth Elisabeth Engøy Solberg, Stein Solberg, Susanne Solhaug, Kari Solheim, Tordis Sollesnes, Kari Solum, Ivar Soløst, Gunn Alice Spartveit, Heidi Spjeldnæs, Astrid Stene, Per drammen Sanitetsforening røde Kors Danmark Palliativt Videncenter, København norges Røde Kors røde Kors Bergen Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet Besøkstjenesten ytrebygda frivilligsentral gc Rieber Fondene norges Røde Kors Fransiskushjelpen Løvåsen sykehjem, Bergen kommune Høyås bo og rehabiliteringssenter Søgne kommune aker Sykehus, Oslo Fagforbundet Søre Ål bo- og servicesenter Frivilligsentralen Tolga Frivillig, Os kommune Høgskolen i Gjøvik Vefsn Sykehjem, avd Solina Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet nes kommune Verdighetsenteret, styret Økern sykehjem Pensjonist Frifo Norge Frivilligsentralen Vest-Norge, KS Bergen eldreråd arendal kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Oslo Røde Kors norges Røde Kors Pensjonist Os kommune nabobeino - Voss Frivilligsentral Heggedal Nærmiljøsentral termik Rana Lillehammer Helsehus telefonkontakt for eldre og uføre nittedal Røde Kors Pensjonist student / Høgskulen i Bergen Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Oppland Røde Kors Økern sykehjem Fana diakoniutvalg Pensjonist 20

Folkehelse og frivillighet fenger

Folkehelse og frivillighet fenger Folkehelse og frivillighet fenger Det var mye latter og inspirerende historier på møteplass for folkehelse som ble arrangert i Samfunnsalen i Oslo, 18. august 2014 Les om helsegevinster av frivillig engasjement

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg RAPPORT Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg 13. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT BERGEN, 10. 11. SEPTEMBER 2014 1 INNHOLD Årets tema: Seg selv-

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Vann s. 2, 6 og 15 Småtann s. 10 Den gode samtalen s. 12 i videregående i Vestfold Det ser ut til at en «vannepidemi» sprer seg over det ganske land.

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

Året for psykisk helse

Året for psykisk helse Året for psykisk helse ÅRSMELDING 2006 Du har det Jeg har det Sjefen har det Psykisk helse Det er vi sammen om Visjon: Et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende, og

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Haraldsplass. Grenseland. Magasinet. Profesjonell og berørt. Haraldsplass. Haraldsplass. Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass. Grenseland. Magasinet. Profesjonell og berørt. Haraldsplass. Haraldsplass. Haraldsplass Diakonale Sykehus Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 2 2014 53. ÅRGANG Grenseland Profesjonell og berørt Haraldsplass Haraldsplass Diakonale Høgskole DIAKONALE SYKEHUS Bergen Diakonissehjem

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no Nr 4-2012 Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine Tema: Alle trenger Noen www.bymisjon.no Leder Omsorg Pluss Siden 2009 har Ammerud bo- og kultursenter tilbudt sine beboere kurs i kreativ skriving. I

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2010 Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer