Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag"

Transkript

1 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Blåfjellet Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes torsdag 8. mai 2014 kl i Storstua, Mellombølgen 45. Innregistrering og servering av kaffe og kringle fra kl Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår årets resultat dekket av egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. FORSLAG FRA STYRET A) Ny avtale med Get Se tilbudet fra Get på side 24 og 25. Styrets innstilling står på side 25. Ole Christian Borgen fra Get vil være tilstede i generalforsamlingen og svare på spørsmål. B) Endring av vedtektenes punkt 8-1 (1) Styret. Se side 26. Se også begrunnelsen i valgkomiteens innstilling på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Se valgkomiteens innstilling på side 27. Oslo, 20. mars 2014 Styret i Blåfjellet Borettslag Jon Stikbakke /s/ Anne May Guerrero-Wilner /s/ Carl Petter Udvang /s/ Hege Christensson Andresen /s/ Ove Stenholen /s/

3 3 Blåfjellet Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jon Stikbakke Mellombølgen 43 Nestleder Anne May Guerrero-Wilner Mellombølgen 65 Sekretær Carl Petter Udvang Spireaveien 10 A Styremedlem Hege Christensson Andresen Glimmerveien 24 Styremedlem Ove Stenholen Mellombølgen 129 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Anne May Guerrero-Wilner Mellombølgen 65 Jon Stikbakke Mellombølgen 43 Varadelegert Hege Christensson Andresen Glimmerveien 24 Ove Stenholen Mellombølgen 129 Valgkomiteen Anders Berg Mellombølgen 119 Gro Enger Glimmerveien 4 Tormod Kløve Mellombølgen 2 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Glimmervn 2-40, 3-7 Gråsteinvn 1-9, 2-34 Mellombølgen 2-10, Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 146, 151, 165, 166. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte.

4 4 Blåfjellet Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økt inntjening under andre inntekter som er spesifisert i note 3. Inntekten ligger kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at inntektene er budsjettert etter forsiktighetsprinsippet samt at borettslaget har fått refusjon fra Hafslund Varme AS for kostnader til utredning av fjernvarmeleveranse. Halvparten pluss andel for borettslagets lokaler, kr , er inntektsført borettslaget og halvparten refunderes de som var berørt av det gamle brenselsregnkapet i april Borettslaget har også fått inntektsført tilgodehavende for brenselsavregningen for borettslagets lokaler i 2012 og 2013, til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at rehabiliteringen ble dyrere enn antatt. Når arbeidet startet opp ble det konstatert mye gammel knust murstein i fasadene som må byttes ut med nye. I konsulenthonorar er det brukt kr mindre enn budsjettert. Det skyldes at forprosjektering av oppussing av oppgangene er utsatt til Øvrige kostnader er omtrent som budsjettert. Finansinntekter/Finanskostnader Finansinntektene er omtrent som budsjettert. Finanskostnadene ligger kr lavere enn budsjettert grunnet utsatt fremdrift i rehabiliteringsprosjektet. Nytt brenselsregnskap er spesifisert i note 16. Dette omfatter ny elektrokjele som forsyner boligene og legekontoret i Mellombølgen 47 pluss to hybler i Mellombølgen 47 A. Legekontoret får separat avregning etter en fordelingsmåler. Boligene innbetaler akontobeløp. Målet er at underregnskapet skal balansere best mulig.

5 5 Blåfjellet Borettslag Tilbakebetaling av investering i nytt fyringsanlegg Halvparten av investeringen til nytt fyringsanlegg skal tilbakebetales av beboerne som var omfattet av det gamle brenselsregnskapet. Den halvparten av investeringen som skal tilbakebetales av beboerne er balanseført med kr Investeringen skal nedbetales over tid, og ble første gang krevd inn fra 1. mars Innbetalingene fra berørte fremkommer under felleskostnadene. Månedlig innbetaling fra berørte utgjør kr per måned. Per er følgende tilbakebetalt: For 2012 (31.617*10) kr For 2013 (31.617*12) kr Totalt kr Det gjenstår da kr Rest tilbakebetalingstid per vil være ca 7 år og 3 måneder. Styret vil måtte ta stilling til om det skal beregnes renter av investeringen og om dette skal ilegges i tillegg. I så fall vil tilbakebetalingstiden blir noe lengre. Det bemerkes at det totalt ble inntektsført kr i Inntekten var feil. Dette er nå rettet, og månedskravet er korrigert. Feilen skyldes borettslagets lokaler som borettslaget må være med på å tilbakebetale sin andel av investeringen for. Det er således ingen av beboerne som ble berørt av feilen. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslaget hadde per negative disponible midler på kr Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettet innebærer et låneopptak med nyeksponering på kr og en økning av felleskostnader på 16 % fra 1. april Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter sluttføring av rehabiliteringen og oppussing av oppgangene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften.

6 6 Blåfjellet Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Forsikringspremien for 2014 er redusert med ca kr fordi avtalen ble reforhandlet. Lån Borettslaget har tre lån i Eika Boligkreditt AS, til flytende rente 3,85 %. Samlet innvilget låneramme til rehabiliteringen er på 50 millioner. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 3,50 %. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter en økning av felleskostnadene på 16 % fra 1. april I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. På ekstraordinær generalforsamling når det ble fattet vedtak om utskifting av vinduer og balkongdører samt enkel fasaderehabilitering (overflatebehandling) av blokker ble det i forprosjektet lagt til grunn følgende estimat for utvikling av felleskostnadene: + 20 % fra (iverksatt fra ) + 16 % fra (iverksatt fra ) + 3 % fra (ikke iverksatt ennå) Gjennomførte økning går således etter opprinnelig plan, dog med noe forsinket ikrafttreden.

7 7 Blåfjellet Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 20. mars 2014 Styret i Blåfjellet Borettslag Jon Stikbakke /s/ Anne May Guerrero-Wilner /s/ Carl Petter Udvang /s/ Hege Christensson Andresen /s/ Ove Stenholen /s/

8 Til generalforsamlingen i Blåfjellet Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Blåfjellet Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Blåfjellet Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 Revisors beretning side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 22. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor (2)

10 . 10 Blåfjellet Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for gjennomført påkostn Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Blåfjellet Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

12 12 Blåfjellet Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Regulering felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Brenselsregnskap Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Innestående i bank Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 568 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 13 Blåfjellet Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, 20. mars 2014 Styret i Blåfjellet Borettslag Jon Stikbakke /s/ Anne May Guerrero-Wilner /s/ Carl Petter Udvang /s/ Hege Christensson Andresen /s/ Ove Stenholen /s/

14 Blåfjellet Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.

15 15 Blåfjellet Borettslag NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Frysebokser Lokaler Leietillegg for påbygg Investering (Tilbakebetaling av investering i fyringsanlegg) Balkongtillegg rekkehus Balkongtillegg rekkehus Balkongtillegg rekkehus SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie -200 Lokaler Investering (Tilbakebetaling av investering i fyringsanlegg) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utleieinntekter Storstua Vaskeriinntekter Refusjon Hafslund Varme AS (en halvpart pluss andel for borettslagets lokaler) Administrasjonskostnader 500 Egenandel, gjelder skade i Refusjon brenselsavregning for borettslagets lokaler 2012 og Utskifting av lås 800 Salg portåpnere SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

16 16 Blåfjellet Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr , sommeravslutning kr , gave kr. 443 og bevertning regnskapsmøte kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjekthonorar OBOS Prosjekt AS Administrasjon OBOS DVS Entreprenør AS Thorendahl AS Strøminstallatøren, provisorisk strøm ISS, fjerning og beskjæring av busker SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring -124 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

17 17 Blåfjellet Borettslag REHABILITERING VINDUER, BALKONGDØRER, UTV. OVERFLATEBEHANDLING Prosjekthonorar OBOS Prosjekt AS Administrasjon OBOS DVS Entreprenør AS Thorendahl AS Strøminstallatøren, provisorisk strøm ISS, fjerning og beskjæring av busker Sum rehabiliteringskostnader Kostnadsført SUM NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -708 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -11 Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv -368 Gaver Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

18 18 Blåfjellet Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter bank 326 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter Eika Boligkreditt AS Renter Eika Boligkreditt AS Renter Eika Boligkreditt AS Gebyr Eika Boligkreditt AS -600 Gebyr Eika Boligkreditt AS -600 Gebyr Eika Boligkreditt AS Renter på leverandørgjeld -20 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris bokført verdi Oppskrevet Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang 2010, ny inngang legesenter Tilgang 2012, fyringsanlegg SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.159/bnr.129 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

19 19 Blåfjellet Borettslag NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr, harddisk Tilgang Avskrevet tidligere Datautstyr, 6 pc-skjermer Tilgang Avskrevet tidligere Graveringsutstyr Tilgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Kostpris Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Inventar Storstua Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning brensel Garasjer Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

20 20 Blåfjellet Borettslag NOTE: 16 BRENSELSREGNSKAP Rep./vedlikehold Administrasjon Elektrisk energi Brenselstillegg Refusjon legekontor Resultatkonto, saldo SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS Renter : 3,85%, løpetid 8 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen på neste side er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner.

21 21 Blåfjellet Borettslag Leilighetsnr Lån EIKA3 Første avdrag 30/ Endring i felleskostnader fra 01/ , 1086, 1087, 1088, 2085, , 2088, 3085, 3086, 3087, , 4086, 4087, , 68, 1003, 1004, 1005, , 1010, 1011, 1012, 1013, , 1016, 1017, 1018, 1021, , 1026, 1031, 1032, 1035, , 1040, 1043, 1044, 1047, , 1052, 1070, 1071, 1073, , 1082, 1083, 1098, 1099, , 1108, 1111, 1113, 1118, , 1123, 1128, 2003, 2004, , 2009, 2010, 2011, 2012, , 2015, 2016, 2017, 2018, , 2025, 2026, 2031, 2032, , 2039, 2040, 2043, 2044, , 2051, 2052, 2098, 2108, , 3003, 3004, 3005, 3006, , 3011, 3012, 3013, 3014, , 3017, 3018, 3021, 3022, , 3031, 3032, 3035, 3036, , 3043, 3044, 3047, 3048, , 3098, 3108, 3118, 3128, , 4005, 4006, 4009, 4010, , 4015, 4016, 4017, 4018, , 4025, 4026, 4031, 4032, , 4039, 4040, 4043, 4044, , 4051, 4052, 5011, 5012, , 89, 101, 102, 103, , 106, 107, 108, 109, , 112, 113, 114, 115, , 118, 119, 120, 121, , 124, 125, 126, 127, , 130, 131, 132, 133, , 136, 137, 138, 139, , 148, 149, 150, 151, , 154, 155, 156, 157, , 160, 161, 162, 163, , 166, 167, 168, 169, , 244, 245, 342, 343, , 1001, 1002, 1007, 1008, , 1023, 1024, 1027, 1028, , 1033, 1034, 1037, 1038, , 1045, 1046, 1049, 1050,

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Solrabben Borettslag

Til andelseierne i Solrabben Borettslag 1 Solrabben Borettslag Til andelseierne i Solrabben Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer