Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22"

Transkript

1 Norske Kvinners Sanitetsforening nr. 3 juni årgang Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28 Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16 side 22

2 Nye Fredrikke Nytt papir, nytt format og ny grafisk profil. Bladet du holder i hånden nå er det første nummeret som kommer i ny bunad. Norske Kvinners Sanitetsforening er inne i en fase der organisasjonens fremtid står på dagsordenen - vi tenker nytt og ser fremover. En oppussing av Fredrikke er i tråd med dette og er ment som et friskt pust. Tanken er også at bladet fremstår med en tydeligere oppdeling mellom organisasjonsstoff og mer allment stoff. Vi håper du vil like det og finner interessant og nyttig stoff i bladet. I første utgave av bladet i 1916 den gang bladet het Folkehelsen, skriver Fredrikke Marie Qvam i lederen:... det gjelder for bladet at samle alle medlemmenes interesse og virkelyst om dette vort arbeide og at vække sympati for Sanitetsforeningens formaal også mellem dem, der staar utenfor organisasjonen men som man må faa med Dette er fortsatt bladets oppdrag. Fredrikke skal speile organisasjonens arbeid - som er svært mangeartet og variert - og samtidig profilere N.K.S. utenfor egen organisasjon. Selv om folkesykdommene og helse- og omsorgsoppgavene er noe annerledes i dag enn på Fredrikke Marie Qvams tid, viser sanitetskvinnene, da som nå at de raskt på pletten og tar fatt i utfordringene blant annet knyttet til revmatisme, kreftomsorg, overvekt, inkludering og tiltak for lavinntekstfamilier. I dette bladet kan du lese om vårt flotte pionérprosjekt i Etiopia. Vi gjenoppbygger nå Etiopias eneste sykehjem. Eldreomsorg er i norsk bistandsarbeid noe nytt. Tradisjonelt er det barna som tar vare på foreldrene når de blir gamle, men AIDS dreper mange i den oppvoksende slekt og da forsvinner de tradisjonelle omsorgsnettverkene. De eldre har nå har fått senger, madrasser og sengetøy takket være penger fra sanitetskvinnene. På Kløverinstitusjonen Jæren Distriktspsykiatriske sykehus har de lykkes med å få til reell brukermedvirkning. Gjennom å åpne for at brukerne selv kan legge seg inn, har antallet tvangsinnleggelser gått ned med over 50 %. Du kan også lese om sanititetskvinnene i Sarpsborg som er sterke pådrivere for bedret eldreomsorg i kommunenen. De går ikke av veien for å konfrontere ansvarlige politikere for at de lovpålagte krav angående eldreomsorgen, eksempelvis enerom, etterleves og for at de eldres helse blir bedre ivaretatt. Det er med stolthet og spenning vi sender dere lesere den første moderniserte utgaven av Fredrikke. God lesning og god sommer! Mari M. Press redaktør 2 nr

3 Norske Kvinners Sanitetsforening NR. 3 juni årgang INNHOLD Kvinnehelseforskning: Brystkreftopererte - tren det du vil! side 10 Bedre liv med selvbestemte innleggelser Tvang mer halvert ved kløverinstitusjonen Jæren DPS side 16 ETIOPIA: SENGER PÅ PLASS TIL DE ELDRE I AKAKI Frivillighetens rolle ved ulykker, kriser og katastrofer... 4 Fotoutstilling med tema Verdens kvinner... 6 Orkdal sanitetsforening støtter prosjekt mot overvekt... 8 PROFILEN: Kristin Krohn Devold Freidig friskus.. 9 SANITETSKVINNENE I SARPSBORG: Står på for bedre eldreomsorg ETIOPIA: Rapport fra N.K.S. samarbeidsprosjekter ÅRETS utfordrer: N.K.S. mottok pris for pionérarbeid Forskning åpner for bedre livskvalitet for brystkreftopererte Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Munthes gate 33, 0260 Oslo Tel: Faks: TILBAKEBLIKK: En liten pakke fra Sverige KLøVERINSTITuSJONEN: Inspirasjonsdag for innvandrerkvinner 8. mars ORGANISASJONSNyTT Utgiver Redaktør Tvang halvert ved kløverinstitusjonen Norske Kvinners Sanitetsforening Mari M. Press Jæren DPS Munthes gate 33, 0260 Oslo Tel: Mob: Tel: Faks: SANITETSNORGE RuNDT Medlemsservice 14 Brystkreftoperasjon Redaktør Edel Hilstad Mari M. Press ingen hindring: Tel: Tel: Mob: Forskning på brystkreftopererte viser at de kan Redaksjonskomité Medlemsservice N.K.S. organisasjonsleder, bruke armene så mye de Edel Hilstad nestledere og informasjonssjef Tel: vil, stikk i strid med Abonnement tidligere råd. Kr 250,- pr år Redaksjonskomité N.K.S. organisasjonsleder, Layout nestledere og informasjonssjef hvarings.com Abonnement Repro og trykk Kr 250,- pr år Panzerprint as Layout Forsidefoto GettyImage Repro og trykk Materiellfrist nr. 1/08 Panzerprint as 13. desember Forsidefoto Annonser Senger og sengetøy 16 Jan Monsbakken Eksempel til Per Sletholt & Co Tlf: er nå på plass ved etterfølgelse: Materiellfrist nr. 4/08 Faks: eldresenteret i Akaki i 28. august Ved Kløverinstitusjonen Jæren Etiopia. I tiden fremover skal bl.a. nytt Annonser ISSN Per Sletholt & Co Distriktpsykiatriske Tlf: kjøkken, ny spisesal, Senter kan de Faks: dusj og toalett og to schizofrene selv få pasientrom for døende bestemme når de ISSN på plass. vil legge seg inn. nr

4 KRONIKK Beredt når det gjelder: Frivilliges rolle ved ulykker, kriser og katastrofer AV ANNE-KARIN NyGÅRD, GENERALSEKRETæR, NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING Tenk deg at hjemstedet ditt rammes av en tragedie. Kanskje noe liknende som det som skjedde i Ålesund i vår. Hjemmet ditt forsvinner og dine nærmeste er savnet. Tenk om et barn blir drept, et tog sporer av eller en industriulykke fører til utslipp av giftige gasser. Mange oppgaver i krisesituasjoner som dette ivaretas av det offentlige og profesjonelle yrkesgrupper. Likevel er frivillig innsats viktig når lokalsamfunn eller enkeltmennesker rammes. For ikke lenge siden ble det arrangert en konferanse i Lillestrøm for oss som jobber i frivillig sektor. Konferansen skulle markere at vi er halvveis ut i Regjeringens Soria Moria-erklæring. I Regjeringens frivillighetsmelding som kom i fjor, er det et kapittel om beredskap når det skjer kriser, ulykker og katastrofer. I Frivillighetsmeldingen har Regjeringen brukt en for snever definisjon av begrepet beredskap og knytter det kun til selve redningsarbeidet. Det er mange ledd som må være på plass for at en redningsaksjon skal bli vellykket. Dette kan dreie seg om forpleining av hjelpemannskaper, trøst og omsorg til pårørende eller rammede, opprette krisemottak eller sørge for husly. Alle disse faktorene må være med for at vi skal kunne si at vi har en helhetlig beredskap. Redningsarbeid er en unntakstilstand. Beredskapen må også sørge for at menneskelige behov dekkes under unormale omstendigheter. Vi må ikke undervurdere betydningen av at frivillig mannskap opplever at deres innsats er meningsfull. Vi som samfunn må sørge for at frivillige kan bidra og gi dem gode arbeidsforhold selv under uforutsigbare situasjoner. Hvis frivillige føler at de kan bidra og at innsatsen blir verdsatt, vil det øke muligheten for at de stiller igjen og det gir frivillig beredskap et godt omdømme. Dette bidrar til trygghet i lokalsamfunnene våre hvis det verst tenkelige skulle skje. Omsorg på kommando Norske Kvinners Sanitetsforening har vært en beredskapsorganisasjon siden Organisasjonen har bidratt med sanitet og omsorg i to verdenskriger. Sanitetskvinnene har vært med i Landsrådet for Heimevernet siden I etterkrigstiden var våre frivillige med å sikre beredskap og trygghet i en tid da mange følte at verden var usikker. Etter den kalde krigen har begrepene samfunnssikkerhet og sårbarhet kommet på dagsordenen, bla. gjennom Willoch-utvalget. FOTO: DIREKTORATET FOR SAMFuNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Samfunnet nå er mer komplisert og sårbart for ulykker, naturkatastrofer 4 nr

5 eller terrorhandlinger. Mange bosteder er kun oppvarmet av elektrisitet, slik at langvarige brudd i elektrisitetsnettet skaper alvorlige situasjoner vinterstid. Varehandelen er avhengig av databaserte bestillingssystemer og elektroniske kasseapparater. Kundene har ikke mye kontanter på seg, og er avhengige av internettbaserte bankkortautomater. Butikker og bedrifter har ikke store lagre lenger, men er avhengig av leveranser hver dag, noe som skaper problemer hvis veiforbindelser blir brutt. Kommunikasjon er basert på et fungerende mobiltelefon-nett. Alt dette innebærer at kriser faktisk kan slå hardere ut på kortere tid enn for en generasjon eller to siden. Dette reiser nye utfordringer, også for frivillig sektor. En hånd å holde i Sanitetskvinnenes rolle i dag er å stille med hus, mat og omsorg under ulykker, kriser og katastrofer. Våre frivillige er under kommando av politi, forsvar eller andre som har ansvar når det skjer ulykker og kriser. Vi er beredt til å samarbeide og forberedt til å bidra. Ofte så er det ulykker og hendelser i lokalmiljøet som går mest inn på oss. Bare i løpet av det siste året har ulykker vist at også lokalsamfunn og enkeltmennesker her hjemme kan rammes hardt. Bussulykken i Trøndelag tidligere i vinter er eksempler på det. Under leteaksjonene etter en padler i Sel og en turgåer i Rindal stilte sanitetskvinnene med varm mat, hjelp til letemannskapene og støtte til pårørende. Omsorgen og medmenneskelighet er nødvendig for at vi skal kunne si at vi har en helhetlig beredskap. Vi må være forberedt på å møte alle sider av en krise. Vi må være beredt til å stille over flere dager og å alltid være klar til å trå til ved neste ulykke. Dette er innsats som er en selvfølgelig forutsetning for vellykket redningsarbeid; så selvfølgelig at den ofte glemmes helt til den mangler. For de som rammes er det ofte det varme håndtrykket eller pleddet rundt skuldrene som gjør at de får krefter til å kjempe videre. Ikke konkurranse, men fylle udekkete behov N.K.S. har som mål å få til et forpliktende samarbeid mellom sanitetsforeningene og kommunen i katastrofe-, krise- og ulykkestilfeller. Vi skal ikke konkurrere med kommunale instanser eller profesjonelle. Vi skal være et supplement til det offentlige hjelpearbeidet. Sanitetskvinnene og/eller andre frivillige kan fylle den viktige rollen som omsorgsgivere i det lokale beredskapsarbeidet. Kommunene, med ordføreren i spissen, har ansvar for alt praktisk beredskapsarbeid i egen kommune. En rekke andre offentlige instanser er bidragsytere, blant annet politiet og kirken. De fleste kommuner har en overordnet beredskapsplan og mange kommuner har gjort en sårbarhetsanalyse for sin egen kommune. Totalt har Sanitetskvinnene 57 lokale omsorgsberedskapsgrupper i 16 fylker. Vårt mål er at Sanitetskvinnenes omsorgsberedskap skal bli en integrert del i beredskapsplanleggingen i alle kommuner der det er sanitetsforeninger. Omsorgsberedskap oppleves ofte som selvsagt. Derfor blir det sjelden nevnt eller skrevet om. Som samfunn må vi synliggjøre den, få den inn i de beredskapsplaner og avtaler som utarbeides og ikke minst verdsette den. Sanitetskvinnene er beredt og forberedt til å bidra og vi i oppfordrer Regjeringen til å inkludere også dette viktige arbeidet i sin forståelse av beredskap nå i siste runde før Soria Moria. FOTO: KRISTOFFER øverli ANDERSEN Ras i Otta - omsorgsberedskapen i Sel i aksjon Opptil 50 hus ble evakuert i Otta etter at det i 03-tida natt til 2. mai da det gikk et svært leirras nær et boligfelt i utkanten av sentrum. Bygninger ble tatt av raset, men ingen ble skadd. Margot Bergum, leder av Sanitetsforeningens omsorgsberedskap i Sel forteller hun ble kontaktet av helse- og sosialsjefen i kommunen kl fredag morgen for å forpleie hjelpemannskapene. Hun skulle selv sitte eksamensvakt, men fikk fatt på en erstatter og kl stilte førstemann opp på Skansen kulturhus. Seks medlemmer holdt på om formiddagen med å smøre mat og koke suppe stk. fikk mat to ganger. Ut på dagen kom flere og hjalp til og de siste avsluttet og ryddet til kl om kvelden. nr

6 FOTOUTSTILLING FOTO: SIByLLE SCHORLEMMER SCHLOTTER Fotoutstilling i regi av N.K.S.: Kvinners ulike livsvilkår i verden Mangfold og kontraster preget fotoutstillingen Kvinners liv gjennom fire årtier som ble vist i Oslo Rådhus april. utstillingen viste et utvalg av bilder fra 15 land som kunstfotograf Sibylle Schorlemmer Schlotter har tatt på reiser hun har gjort gjennom 40 år. TEKST OG FOTO: MARI M. PRESS At den spennende utstillingen kom til Norge, skyldes sanitetskvinnen Else Hilde Steine som fikk se bildene til Schlotter på en utstilling i Spania. Bildene som ble vist hadde stor spennvidde, fra dansere på Bali til fattige gateselgere i Bolivia, engelske kvinner i busskø til burkakledde damer fra den muslimske delen av verden. Hvert bilde har sin historie. Mitt ønske er å vise kontraster i kvinners liv rundt om i verden, sa Schlotter under åpningen av utstillingen. Hun fortalte at et av de sterkeste opplevelsene fra disse reisene var da en fattig mor i Bolivia tilbød henne et av sine barn. Fremsynt initiativtaker Norske Kvinners Sanitetsforening sto som arrangør av utstillingen i samarbeid med blant annet Kirkens Nødhjelp, men det var Else Hilde Steine fra Vindern sanitetsforening som har vært initiativtaker og tilrettelegger for utstillingen i Norge i samarbeid med N.K.S. sentralt. Hun så en utstilling av Schlotter i Spania for tre år siden og fikk da ideen om å arrangere en fotoutstilling i Norge selv om hun ikke hadde erfaring fra dette tidligere. Bildene er så flotte og synliggjør kvinners verden på ulike livsarenaer. Derfor ville jeg at utstillingen også skulle vises i Norge, forteller hun. Full sal og flott åpning Salen var fullsatt da ordfører Fabian Stang åpnet utstillingen som benyttet anledningen til å minne om undertrykkelsen, urettferdigheten, den manglende rettssikkerheten og helsepleien som mange kvinner i verden opplever. Kvinnesakskvinnen, politikeren og samfunnsviteren Helga Hernes, også kalt kvinneforskningens ambassadør, åpnet med å si at at Norske Kvinners Sanitetskvinner 6 nr

7 FOTO: SIByLLE SCHORLEMMER SCHLOTTER Mor og Datter. Cochabamba. Bolivia, Sambadanser, Rio de Janeiro, 1999 fremdeles er en handlekraftig og betydningsfull aktør i det norske samfunn og at hun med et smil hadde registrert at N.K.S. igjen kaller seg en kvinneorganisasjon. Utenriksdepartementet oppfordrer nå norske organisasjoner, og spesielt kvinneorganisasjoner, å engasjere seg i samarbeid med kvinnemiljøer og organisasjoner i mange land. Hun gledet seg over å lese at sanitetskvinnene nå hadde innledet prosjekter i Etiopia. Grunnen til dette er at både FN og mange land, deriblant Norge anser det som aldeles viktig at kvinners stemmer er hørt, at kvinner blir en del av beslutningsprosesser på alle plan og i alle typer samhandling, for å sørge for at kvinner i større grad kan bestemme over sine egne liv, sa hun. Det ligger utrolig mye kompetanse, både når det gjelder organisasjonsarbeid og når det gjelder fagområder i det norske samfunn. Jeg håper derfor at Sanitetskvinnene vil huske sin historie og vil beholde sin selvbevisste holdning til det de har oppnådd i vårt land og fortsetter med å yte. Jeg håper at dere vil ta disse erfaringene i økende grad med dere til utlandet, enten alene eller i samarbeid med andre og utstillingen kan på mange måter inspirere til dette, avsluttet hun. Kvinner verden over er en gruppe som ikke får den oppmerksomheten de fortjener, sa generalsekretær Anne Karin Nygård da hun ønsket velkommen under åpningen. For oss er det derfor spennende å få jobbe med kunstnere og kulturuttrykk som er opptatt av kvinners helse og livsvilkår. Hun dro frem eksempler fra N.K.S mangeårige historie og på hvordan sanitetskvinnene sto fremst i rekkene da stemmerett for norske kvinner ble kjempet frem og likedan hvordan sanitetskvinnene var med å bygge de mange helsestasjonene i Norge. Utenlandssjef i Kirken Nødhjelp, Anne Kristin Sydnes sa bl.a. at en slik utstilling som dokumenterte ulike kvinnres liv og som viste frem mangfoldet, ressursene og energien som finnes hos kvinner i ulike deler av verden er en fin korreks til medias ofte skjeve og fordomsfulle fremstilling der kvinner ofte er stereotypisert og objektifisert. Samtidig minnet hun om kvinners kår på verdensbasis: Kvinner eier 1 % av verdens eiendom og utfører 70 % av arbeidet. Åpningen ble avsluttet med kulturelle innslag fra studenter fra Den Norske Balletthøgskolen, sanggruppa Queendom, og trio Femine. Disse utgjorde et spenn av av dans og musikk som reflekterte variasjonen i utstillingen. Fikk du ikke med deg utstillingen, finnes bildene i boka Sehen ist alles/ver...lo es todo som er utgitt på Justus von Liebig nr

8 ILLuSTRASJONSFOTO: IMAGELIBRARy Sykelig overvekt: Orkdal sanitetsforening støtter pilotprosjekt TEKST: MARI M. PRESS Orkdal sanitetsforening bidrar med kr til et prosjekt som skal prøves ut i flere kommuner i Sør-Trøndelag i kampen mot overvekt hos voksne. I tillegg bidrar Helse- og omsorgsdepartementet med Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO), Nasjonalt senter for telemedisin, Midt-Norsk Helseakademi og kommuner innefor Helse Midt-Norge og har som mål å etablere modeller for behandling av overvekt i primærhelsetjenstene i kommunene slik at folk kan få hjelp der de er. Målsetningen med prosjektet er todelt. Det ene er å bygge opp behandlingsapparatet og det forebyggende arbeidet i kommunene ved at behandlerne får hjelp til å bli bedre til å behandle og forebygge og samarbeide på tvers av fag og etater. Kommunens ansatte får kurs i overvektsrelaterte tema og i bruk av telemedisin gjennom forelesninger, videokonferanser og noe samlinger. I Orkdal og Meldal samarbeider man allerede i en felles ressursgruppe som skal fokusere på endring av livsstil. Denne består av ergoterapeut, kommunelege, psykolog, helsesøster, fysioterapeut og FYSAK koordinatorer fra begge kommunen. Det andre er å tilby et slags læringsog mestringsforum der innbyggerne kan komme og få hjelp og støtte i form av kostholdsveilednig, treningsråd og samtaler i grupper som skal bidra til å bygge opp selvtillitten hos de som sliter med dårlig selvbilde. Tidligere leder fra Orkdal sanitetsforening, Gurine Husdal sier i en kommentar at overvekt er blitt et stort folkehelseproblem som må tas på alvor. Dette er grunnen til at sanitetskvinnene i Orkdal å har valgt å gå ut å støtte dette prosjektet. I tillegg støtter de også et lokalt prosjekt med De har også stilt med gratis lokaler og kaffe og frukt til de to møtene som prosjektet lokalt har hatt til nå % av voksne i Norge er nå overvektige, forteller overlege ved St. Olavs hospital, Bård Kulseng som også er leder for Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) og leder for pilotprosjektet. 8 nr

9 Også for barn er problemet økende. Overvekt er en risikofaktor som øker sjansene for å få bl.a. diabetes, kreft i mange former, inkontinens og forhøyet blodtrykk. Dette er et betydelig og raskt økende problem som rammer den enkelte, men også samfunnet. Som med mange andre folkesykdommer er det igjen sanitetskvinnene som er raskt på pletten og tar fatt i problemene, sier Kulseng. Fagfolk må skrike opp og varsle om hva som skjer, oppfordrer han. Vi trenger et kunnskapsløft hele veien. Ved å lære opp de voksne håper vi også at de igjen vil lære opp sine barn. Og for samfunnet vil dette være svært kostnadsbesparende, legger han til. Prosjektet som vil ha en varighet på 1-11/2 år, vil ikke nødvendigvis bare vurderes ut i fra hvilken vektreduksjon som er oppnådd, men også i hvilken grad det bidrar til bedret livskvalitet for den enkelte. FAKTA N.K.S. forskningsfond støtter et annet overvektsrelatert prosjektet kalt Stor & Sterk som prøves ut i bydelene Alna og Søndre Nordstrand. I dette 2.-årig utviklingsprosjektet som har mottatt kr , samarbeider sykehus, primærhelsetjeneste og frivillige organisasjoner for å gi et bedre behandlingstilbud til overvektige barn og deres familier. Målet er å få til et samarbeid som bidrar til å forebygge sykdom, gi mestring og et rikere liv. Dette kan bli en modell for andre bydeler og kommuner. nr

10 PROFILEN TEKST: INGEBORG WIESE Som forsvarsminister hendte det at hun fikk så hatten passet. Som for eksempel at hun leflet med amerikanerne og Donald Rumsfeld. Men i media kunne de lyse krøllene hennes muntre opp i et heller dystert gjennomgangsmotiv: Kristin Krohn Devold og en haug med menn, dresskledde, alvorlige menn. Nå henger de mørke antrekkene innerst inne i skapet hjemme og smilet sitter merkbart løsere. Utover at dresser og drakter nå er byttet ut med stilig fleece, synes ikke Kristin Krohn Devold at det er så stor forskjell på det å være statsråd og generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT). Vi er en stor samfunnsinstitusjon med medlemmer. Jeg tror at av regjeringens 18 departement har vi en eller annen tilknytning til 12 av dem! Alt fra å samarbeide med UD om merking av turstier i Kirgisistan til Landbruksdepartementet om lokalmatprosjekt i fjellheimen. Mange trodde det skulle bli for stille for meg å gå fra politikk til organisasjonsliv, men her skjer det mer enn nok og jeg er typen som liker at ting skjer, sier hun, og slipper den første latteren ut. Det skal ikke bli den siste denne formiddagen. Høyrekvinner i slekta Hun nevner en forskjell til fra livet som statsråd. Hun kontrollerer tiden sin bedre nå, og er ikke tilgjengelig 24 timer i døgnet lenger. Etter mer enn 17 år i rikspolitikken synes hun det var riktig å gjøre noe annet. Som så mange andre følte hun at det var i førtiårene dette skiftet burde skje. Hun rakk å bli 45 før regjeringen hun satt i måtte gå. Kristin Krohn Devold medgir åpent at hun ikke savner politikken og at hun egentlig alltid har hatt et mer praktisk enn ideologisk grep om politikk. Jeg er primært operativ, men de verdikonservative idealene sitter et sted i ryggmargen. Jeg har vokst opp med blant annet flere sterke høyrekvinner i slekta. Min grantante, Johanne Devold, startet Ålesund Høyre i sin tid, og en annen satt på Stortinget. Arven fra disse kvinnene har først og fremst vært at alt er mulig hvis du først vil det, og at jeg har fått mine meningers mot. Men at jeg også skulle havne på Stortinget skyldes langt på vei en tilfeldighet. Jeg jobbet i Norsk Data da jeg ble spurt om å være næringspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, forteller hun. Som barn og ungjente var hun mye mer opptatt av idrett enn politikk. Håndball tok det meste av fritiden, og laget hadde en fjerde plass i junior-nm som beste bragd. Ufyselig god oppvekst En venninne pleier å si til henne at hun har hatt en ufyslig god oppvekst. Og man skal ikke ha vært så lenge sammen med Kristin Krohn Devold før man merkes av det blå, åpne blikket, den selvfølgelige sikkerheten og den glade latteren. Det kan nesten bli i meste laget for oss vanlig dødelige, og det slår oss at det eneste som mangler nå er at hun fortsatt er lykkelig gift med gymnaskjæresten fra Ålesund! Jeg var omgitt av trygge, gode voksne gjennom hele oppveksten. Som den første av 16 barnebarn på morssiden, fikk jeg mye oppmerksomhet også fra besteforeldre. Det har gjort meg familiekjær og trygg. Jeg kan tåle at det blåser hardt rundt meg, som det jo også gjorde fra tid til annen som forsvarsminister, så lenge jeg vet at mine nærmeste har det bra oppi det hele. Hvis arbeidet mitt på en eller annen måte går utover de to barna mine eller mannen min, blir jeg sårbar. Ellers tåler jeg en støyt, og årene på Stortinget var en god skole for meg som statsråd. Det kommer også flinke statsråder utenfra, men de er nok mentalt uforberedt på hvor tøft det kan være i politikken, mener hun. Blant de gode minnene fra statsrådstiden er kanskje bildene 10 nr

11 FOTO: DNT nr

12 - Det har en egenverdi å gjøre noe for andre, uten å måtte ta betalt for det. vi har av denne blide, men barske forsvarsministeren idet hun ubesværet rusler ut av et jagerfly og rister litt på krøllene eller stiger opp til havoverflaten etter en ubåtekspedisjon. Jeg var aldri involvert i helseskole- eller kulturpolitikk. Jeg har alltid vært en guttejente og har trivdes godt blant menn og blitt godt behandlet, vel og merke. Men nå er også jeg typen som slår i bordet hvis jeg ikke blir det, sier hun og ler igjen. Mormor var sanitetskvinne Hun husker en oppvekst med mormor som aktiv sanitetskvinne. Hvert eneste år måtte hun og andre familiemedlemmer hjelpe til med å knytte fjær på fastelavensris. Nå er det moren hennes som har overtatt som den aktive i Møre og Romsdal. Da hun var hjemme i Ålesund en helg i vinter ble hun satt til å klippe greiner. To tilhengerlass ble det til slutt. Hun unnlater aldri å kjøpe et ris eller to hver februar, men har måttet nøye seg med et støttemedlemskap i alle årene som politiker. Det har en egenverdi å gjøre noe for andre, uten å måtte ta betalt for det. Sanitetskvinnenes bidrag til helseinstitusjoner står det stor respekt av, og jeg virkelig koste meg der jeg gikk og klippet greiner. Kanskje betyr det mer for oss mennesker enn vi erkjenner, dette å av og til gjøre noe som er helt uten nytteeffekt for oss personlig, tror hun. Også DNT er avhengig av frivillig innsats. Alle de rødmalte T-ene, som markerer hvor stien går og som pryder den norske fjellheimen er blant annet dugnadsarbeid. Ungdom viktig målgruppe Som generalsekretær skal hun få DNT til å synes i samfunnet, og den bør vokse. Dette i en tid hvor mange organisasjoner som også baserer seg på dugnad og frivillighet er i fritt fall, med stadig synkende medlemstall. Akkurat som i Forsvarsdepartementet må hun forholde seg til budsjett og regnskap, og hun må modernisere og effektivisere. I departementet skulle hun motivere unge menn mellom 18 og 21 år til å utøve sin militærtjeneste, nå motiverer hun den samme målgruppen til å komme seg ut i naturen og norske fjell. Enten hun liker det eller ikke er hun nødt til å smatte på ord som produktutvikling og markedsføring. Hun må levere, som det heter. Unge mennesker er en veldig viktig målgruppe for oss. Vi lever i et etterutdannings- og kurssamfunn. Vi må ha noe mer å tilby enn den vakre naturen og hyggelige mennesker å møte i fjellet. Mitt inntrykk er at flere og flere vil ha mange små ferieopplevelser. Noen dager her, noen dager der, og vi må kunne tilby alt fra gourmetkurs i fjellheimen til vandreturer i Nord- Italia og kaitekurs på snødekte vidder. Folk vil oppleve mye på kort tid og de vil lære noe nytt. Men når det er sagt, kommer vi ikke utenom at det aller viktigste vi kan tilby er ro og fred og sosiale opplevelser. Restarter batteriene Dette vet hun alt om. Det må sies om denne friskusen av en tidligere politiker, at hun lever som hun lærer. I alle årene som politiker og statsråd dro hun på hytta med familien annenhver helg og alle ferier. Det spilte ingen rolle hva sosietetslivet i Oslo kunne friste med, Kristin Krohn Devold tok på seg fleecen og dro til hytta. Det var sånn jeg kunne tåle presset i hverdagen. Jeg senket skuldrene og restartet den kroppslige og sjelelige motoren disse helgene og feriene. Det er slående å lese i bladet Hytteliv, hvor de har en spalte som heter Hva betyr hytta for deg?. Så å si alle svarer det samme som meg, at det er her de henter krefter til å klare hverdagen. Flere og flere erfarer sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Jeg vil faktisk si at det uforpliktende fellesskapet vi kan oppleve i fjellet kan være en viktig vei ut av isolasjon og en vanskelig hverdag. Det skjer noe med oss når vi har vært ute og gått hele dagen, og så kommer sammen med andre over et godt måltid. Hun forteller om par som har møtt hverandre i fjellet, og som skal overraskes på bryllupsdagen med en videosnutt fra generalsekretæren. En artig og overraskende del av jobben, synes hun. Og nettstedet Fjelltreffen, som Turistforeningen driver, er svært vellykket og kopler stadig nye friskuser i Hymnens lenker. Det viser seg at hun selv møtte mannen sin på Handelshøyskolen i Bergen, altså verken på fjellet eller på gymnaset i Ålesund! I følge henne selv er familiens største prøvelse å holde ut med hennes voldsomme utålmodighet. Jeg prøver å kompensere både min utålmodighet og min ofte tydelige og direkte form med et jevnt godt humør. Sier Kristin Krohn Devold, og så ler hun. 12 nr

13

14 GATENAVN Det råder en mannsdominans av vikinger, konger og borgerskapets ærverdige menn blant gater som er oppkalt etter personer. Men det finnes også kvinner som er blitt beæret på denne måten. Vi har funnet fire sanitetskvinner som har satt spor etter seg og som smykker gateskilt rundt om i landet. Disse vil bli presenter fortløpende i de neste numrene av Fredrikke. Tilbakeblikk: En liten pakke SKREVET AV MARGARET GuVE, ARTIKKELEN ER FORKORTET (RED ANM.) Korridorenes dronning AV ELISABETH T. SWãRD OG MARI M. PRESS Vi har funnet at Fredrikke Marie Qvam ( ) har fått fire gater oppkalt etter seg. I Oslo ligger Fredrikke Qvams vei og i Trondheim er Fredrikke Qvams veg en blindvei som går parallelt med Kong Øysteins veg fra Aasta Hansteens veg. I 2005 fikk Fredrikke en ny gate oppkalt etter seg, denne gang på Hinna, en voksende bydel sør i Stavanger. Og sist men ikke minst finnes en gate oppkalt etter henne der hun vokste opp i Steinkjer. Fredrikke Marie Qvam er en av landets fremste reformatorskikkelser som gav et avgjørende bidrag i kampen for kvinners stemmerett i Norge. «Korridorenes dronning» ble hun også kalt på grunn av hennes utstrakte lobbyvirksomhet. I 1896 stiftet hun Norske Kvinners Sanitetsforening og gjorde den til en massebevegelse som i praksis dikterte utviklingen av norsk sosialpolitikk på en rekke områder. Hun ble født i Trondheim, men flyttet til slektsgården By ved Steinkjer da hun var 6 år. Hun fikk skolegang hjemme og fikk utfolde seg friere enn det som var vanlig for jenter på den tiden. I 1857 kom jusstudenten Ole Anton Qvam fra Molde som lærer til By gård. De to utviklet seg gjensidige følelser og etter noen år giftet de seg. Ektemannen var aktiv venstrepolitiker og ble etter hvert statsminister. Dette betydde mye for Fredrikke og hennes videre utvikling - ikke minst politisk. I 1900 døde omtrent 7000 av en befolkning på to millioner av tuberkulose, de fleste unge. Bare et av deres fem barn overlevde henne, tre av barna døde av tuberkulose. Denne personlige tragedien ga Fredrikke krefter til å engasjere seg og kampen mot tuberkulosen ble derfor en av hennes fanesaker. En hær av frivillige medsøstre ble med på dette samfunnsløftet. Norske Kvinners Sanitetsforening ble første organisasjon som tok opp en landsdekkende og systematisk kamp mot sykdommen. I et politisk perspektiv hevdes det at synliggjøringen av kvinnene i dette samfunnsarbeidet også bidro til å fremme kvinnesaken. I 1911 fikk Fredrikke Marie Qvam kong Haakons VIIs fortjenestemedalje i gull, og i 1915 ble hun ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for allmennyttig virksomhet. KILDE: KORRIDORENES DRONNING AV TORMOD AuNE Grov sanitetsforening feiret 90-års jubileum i fjor, og kvinnene samlet seg til festmiddag med taler og sanger. Noen hadde fått tak i ei bok der foreningens aktivitet gjennom krigsårene var innrapportert. Slik fikk man høre historien om en liten pakke fra Sverige. Som svært mange andre sanitetsforeninger, gjorde også de 60 medlemmene som utgjorde Grov sanitetsforening en innsats under krigsårene. I beretningen som ble lest opp, står det blant annet at de har gitt pengegaver til syke, til opprettelse av revmatismesykehus i Trondheim, til krigsskadde distrikter og småbeløp til ulike institusjoner. Dessuten sydde de sanitetsmateriell og forsvinningsdrakter til soldatene under krigsoperasjonene og de strikket lester, strømper og votter til soldatene, og de kjøpte inn gensere. Foreningen hadde mottatt 22 spedbarnspakker fra Sverige, og disse var etter beste skjønn blitt delt ut til trengende mødre med spedbarn. Da var det en kvinne som reiste seg opp ved det festpyntede middagsbordet og sa: Jeg var en av de babyene som fikk en slik pakke fra Sverige, og nå skal dere høre.. Talkum på blikkboks Denne lille pakken fra Sverige kom til å prege hele min barndom

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2011 I 96. årgang Flerkulturell markering av kvinnedagen Krimsjekk på 500 000 kroner N.K.S. en viktig forskningsaktør Kvinnehelsedagene 2011: Kathrine

Detaljer

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I september 2013 I 98. årgang Sølvi Lundgaard: Takker av etter 10 år i sjefsstolen Når «far» også er mor Med «hele» verden som sine gjester N.K.S. Grefsenlia

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2011 I 96. årgang Rusmisbrukerens far forteller N.K.S. tar jentebølgen! Ny generasjon i nord Den røde tråden i organisasjonen ser du den? 23. 25.

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008 Tusener lever i skjul Zahir søker norske Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Mesterens ord er like utfordrende i dag som de må ha vært for de første tilhørerne. Vår

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård!

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2012 I 97. årgang Bli med til Hjørgunn gård! Fastelavn: En helt ny vår i 2013 Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Hanne Krogh: N.K.S.-ambassadør

Detaljer

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16.

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16. Bladet Psykisk helse Vendepunkt og livet etterpå Ønsker å være et forbilde Side 7 Livet er ålreit Side 16 Dropp offerrollen Side 34 Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

Detaljer

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år for barn og unges psykiske helse Nr. 2 // 2010 89. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Barns deltakelse i kommunene på voksnes premisser for barn og unges psykiske helse Verdensmestre i bruk av tvang Nær

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer