Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome"

Transkript

1 Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: / Bankkontonr.: Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome Landsforeningen We Shall Overcome er en landsdekkende brukerorganisasjon som jobber for rettighetene til brukere av psykisk helsevern. WSO ble stiftet i 1968, og er landets eldste brukerorganisasjon innen psykiatri. Styrets arbeid: Det ble avholdt ordinært landsmøte 24. april Følgende sentralstyre ble valgt: Leder: Mette Ellingsdalen Nestleder: Finn Halvorsen Kasserer: Maiken Edlund Sekretær: Håvard Enberg Styremedlemmer: Anya Knustad, Bob Foss, Hjørdis Lundsbakken Varamedlemmer: Jo Lundsbakken, Madelene Gulbrandsen, Truls Karstensen, Marryan Carlsson, Liv Sontum og Kari Sparhell. 7 fylker er representert i styret. Anya Knustad valgte å rykke ned til varamedlem i juni, og Madelene Gulbrandsen rykket opp til styremedlem. Liv B Sontum trakk seg som varamedlem på høsten. Mette Ellingsdalen fikk innvilget 4 mnd. permisjon fra september, grunnet personlige belastninger. Finn Halvorsen fungerte som leder i denne perioden. Det har i 2010 vært avholdt 11 ordinære styremøter, hvor i alt 127 saker er behandlet. Medlemstall: WSO har 403 medlemmer pr , en økning på 26 siste år, og siden 2007 en økning på 40%. Hvert enkelt medlem er viktig i WSO. Landsforeningen har medlemmer i alle landets fylker. Kontoret: Kontoret har hatt fast åpningstid mandag, onsdag og fredag mellom kl 12-15, og onsdager fra 18 til 21. Kontoret bemannes av tre ambulerende kontorvakter, som enten svarer på telefonen eller tar i mot besøkende. Onsdager har WSO Oslo/Akershus arrangert Time Out i samarbeid med Landsforeningen kl 18-21, som er et åpent møtested for medlemmer og andre. Noen ganger har det kun vært sosialt, og andre dager med mer planlagt aktivitet. WSO Oslo/-Akershus har kontor samlokalisert med Landsforeningen, og lokalene brukes også av mange frivillige. Lokalt arbeid. Laga bidrar til økt aktivitet og flere folk. Landsforeningen har nå utarbeidet: 1) Mal for vedtekter for Fylkeslag. Lokallag har bearbeidet vedtekter for eget lag. 2) Grunnstøtte for laga basert på medlemstall lokalt. 3) Lag- og informasjonsstøtte for nye Årsmelding WSO 2010 Side 1

2 medlemmer det første året. 4) Aktivitetsstøtte til spesielle tiltak. Litt tilpasset inntekter og ulike prosjekttilskudd sentralt. 5)Nye lag kan få støtte til oppstart. 6)Aktivister og grupper kan også støttes av Sentralstyret. Enkle retningslinjer blir utarbeidet. Nytt lokallag: WSO Bodø ble formelt konstituert Det har vært god aktivitet i flere av lokallagene, bla. arrangerte WSO Bodø et seminar om menneskerettigheter og tvang i november i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Viktig markering, ikke bare for Nord- Norge, men hele landet. Fagpolitisk arbeid Tvang og lovendring: Lovutvalg. I mai 2010 nedsatte regjeringen et lovutvalg, Paulsrud-utvalget, som skal vurdere psykisk helsevern loven. WSOs syn er representert inn i utvalget ved Hege Orefellen. For WSO har arbeidet for å fjerne psykisk helsevernloven og bedre rettsikkerheten vært et prioritert arbeid i flere år. Selve arbeidet i lovutvalget er ikke knyttet til organisasjon, men WSO jobber sammen med Hege for at vårt syn skal få avgjørende betydning for lovutvalgets innstilling. Møte med helseministeren: WSO ble invitert til et møte med helseminister Anne-Grete Strøm Ericsen og representanter fra Helse og Omsorgs Departementet Dette var første gang i WSOs 42-årige historie at vi har blitt invitert inn til et sånt møte i Helsedepartementet. Møtet omhandlet tvang, og WSO holdt et halvtimes innlegg, og deltok i påfølgende diskusjon. Høringer: WSO leverte inn skriftlig høringssvar til forslaget om ny vergemålslov i januar Vi ble dessverre forhindret i å møte på høringen. Våre innvendinger ble ikke tatt til følge, og vergemålsloven ble vedtatt i Stortinget 26. mars Referansegrupper: Tvangsforskningsnettverket: WSO er representert i referansegruppe til Forskningsnettverket på tvang, som ledes av Georg Høyer på oppdrag fra Hdir. Vi var også representert med 4 personer på den årlige konferansen i regi av nettverket i mars. Nasjonal Strategi for redusert og riktig bruk av tvang. WSO har høsten 2010 vært representert ved Bjørg Njaa og Morten Taranger i en referansegruppe i Helsedirektoratet for Nasjonal Strategi for redusert og riktig bruk av tvang. WSO er representert i en sentral referansegruppe for brukerorganisasjoner i Helsedirektoratet Menneskerettigheter: WSO har i 2010 fortsatt å promotere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og dens betydning for mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse. Norge har fortsatt ikke ratifisert konvensjonen, og dette har blitt utsatt gjentatte ganger av regjeringen. Hege Orefellen har deltatt på møter i Genève, støttet fra Landsforeningen WSO. UD har kommet med to tolkningsnotater om CRPD i forhold til norsk tvangslovgivning, som begge har konkludert svært annerledes enn WSO mener det er grunn for. WSO fikk dokumentene fra UD oversatt til engelsk, og fikk med det faglig støtte fra den internasjonale brukerbevegelsen. WSO har deltatt på møte med FNs spesialrapportør for tortur i Genève, og også bidratt til å få en norsk sak sendt til torturrapportøren. Årsmelding WSO 2010 Side 2

3 WSO sendte i januar ut en menneskerettighetsalarm om situasjonen til et av våre medlemmer, som ble tvangsinnlagt på Ullevål Sykehus. Alarmen ble spredt nasjonalt og internasjonalt, og førte til en strøm av henvendelser til helseministeren. Denne saken ble fulgt opp hele våren. Dette var en svært alvorlig sak, som pågikk i lang tid, tvangen ble først opphevet i juni. WSO lyktes i å gjøre politikere og byråkrati oppmerksomme på saken, men mer enn noe annet viser denne saken at rettsikkerheten er elendig og at psykiatrien har ekstremt vide fullmakter som tilsynsmyndighetene blir passive i forhold til. Internasjonalt arbeid: WSO er en del av en internasjonal bevegelse, gjennom WNUSP, ENUSP og MindFreedom. Det internasjonale nettverket vårt er av avgjørende betydning, både for å stå solidarisk med brukerbevegelsen verden over, og for å kunne hente inn informasjon og erfaringer fra andre aktivister. WSO har i 2010 hatt et meget aktivt samarbeid med WNUSP, og har gjennom Hege Orefellen representert WNUSP i flere sammenhenger internasjonalt, bla. i OPCAT contact-group. Sosiale aktiviteter og andre arrangementer: Amaliedagene: Amaliedagene 2010 ble arrangert for tolvte gang i Oslo., med tema Å våge å skille seg ut. WSO var hovedarrangør og hadde med seg Mental Helse Oslo, LPP Oslo, Galebevegelsen, Aurora og Rådet for Psykisk Helse som merdarrangører. Gjester i år var bla. Jim Gottstein, jurist og overlever fra Alaska og Ketil Lund, tidligere Høyesterettsdommer. På programmet stod foredrag, debatter, kunstneriske innslag, sosiale samlinger og gatemarkering. Det var godt besøk, av både brukere, fagfolk, politikere og andre interesserte. Mer om Amaliedagene 2010 kan leses i egen rapport, som ligger på eller kan fås tilsendt ved å kontakte kontoret. Temamøte om elektrosjokk. 27. januar inviterte WSO til temamøte om elektrosjokk i våre lokaler. Vi viste de to programmene fra Oppdrag granskning, hvor WSOs leder deltok i det ene programmet, og hadde en påfølgende debatt. WSO har også jobbet i 2010 med å lage et Temahefte om Elektrosjokk. Heftet ferdigstilles og trykkes i Sommerturen gikk til Museet for de reisende og flott teaterforestilling på Løiten Brenneri. Julebordet samlet rekordmange deltakere, og lokalene var fullsatte og med høy stemning. Time Out som arrangeres hver onsdag av WSO Oslo/-Akershus i samarbeid med Landsforeningen er godt besøkt. Det vil si et gjennomsnitt på ca 12 personer per kveld og i løpet av året kan det ha vært rundt 70 forskjellige personer innom. Informasjonsarbeid: WSO-posten: Det er i 2010 sendt ut 4 nummer av WSO-posten med invitasjoner, referat og annet kort fortalt om hva som skjer i WSO og arbeidet i forhold til myndigheter og andre. Det ble presentert utkast til nytt prinsipprogram på Landsmøtet. Dette er fulgt opp i WSOposten og i eget vedlegg til laga. Et bearbeidet forslag sendes ut før Landsmøtet i Årsmelding WSO 2010 Side 3

4 Søkelyset: Søkelyset nr 30 utkom i mars med Anya Knustad som redaktør. I tillegg til WSO sine medlemmer og Søkelysets abonnenter, ble bladet sendt ut til en rekke institusjoner og dagsenter med tilbud om abonnement. Søkelyset brukes også i forskjellige sammenhenger, på konferanser, Verdensdagen, kurs mm. Nettsidene: WSO har fortsatt med utvikling av nettsidene, og blant annet forenklet menysystemet på Amaliedagene har fått egen nettside WSO har i 2010 bidratt til oversettelse av Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka, som ble utgitt av erfaringskompetanse.no. Deltagelse i andres arrangementer: WSO har deltatt på mange arrangementer/ kurs/ referansegrupper og konferanser i Dette er en viktig del av kunnskapsbygging innad i organisasjonen, og en viktig mulighet til å være synlige og til å påvirke og bruke vår rett til brukermedvirkning. Vi har også bidratt med foredrag og innlegg i mange sammenhenger. Dugnad for frihet: Dugnad for Frihet er et frittstående og organisasjonsuavhengig prosjekt, som tar sikte på å etablere en stiftelse og et behandlingstilbud som alternativ til psykiatrien. WSO har sammen med flere andre organisasjoner i 2010 bidratt økonomisk og med praktisk bistand til prosjektet. 1.februar ble det første informasjons- og idémøtet arrangert i WSO sine lokaler, med ca 40 oppmøtte. I mai ble det invitert til inspirasjonstur til Boger Bad på Ringerike, med foredrag og ideutveksling. Prosjektet ble også presentert under Amaliedagene. Dette er et prosjekt som trenger tid for å utvikles, men målet er et fysisk sted som kan tilby hjelp til enkeltmennesker. WSO vil fortsette å støtte prosjektet. Arbeidsmiljø og likestilling: WSO hadde ikke ordinært ansatte i På kontoret jobber kontorvaktene, leder og frivillige/ styrevalgte. WSO har en jevn fordeling av menn og kvinner av våre aktive. Av valgte verv/ kontorvakter er fordelingen 9/6 kvinner/menn. Organisasjonen driver ikke med aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet: WSO har i 2010 mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet Funksjonshemmedes organisasjoner, Helsedirektoratet; psykisk helse bruker/pårørendeorganisasjoner, midler til likemannsarbeid, og tilskudd fra Oslo Kommune i forbindelse med Amaliedagene. Årets ordinære resultat er på 0,- * WSO har en egenkapital på kr * Årets resultat ble påvirket av at vi fikk en feilutbetaling på kr fra Helsedirektoratet i begynnelsen av året. Dette gjorde at vi brukte mer penger enn vi egentlig hadde, da feilen ikke ble oppdaget før ved årsoppgjøret. Vi hadde da rukket å bruke kr mer enn vi burde, men disse dekkes opp etter avtale med Hdir inn med for mye utbetalte tilskuddsmidler, og årsresultatet settes i null. På den måten unngår vi å tape egenkapitalen vi har oppspart. Bedret likviditet/ egenkapital er særlig viktig ved årets begynnelse for å unngå stopp i aktiviteter før nye tilskudd mottas. For WSO er det uheldig at denne feilen ikke ble oppdaget tidligere, så vi kunne hatt en strammere økonomistyring på slutten av året. Årsmelding WSO 2010 Side 4

5 For øvrig mener vi at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Landsforeningen har økt tilskuddene til lokalt arbeid i 2010 og vil følge opp dette i åra framover. Regnskapet for 2010 gjenspeiler høy aktivitet i foreningen. Dette er ikke en fullstendig oversikt over WSO sine aktiviteter i 2010, men gir et oversiktsbilde av organisasjonens aktiviteter. Oslo, mars Mette Ellingsdalen, leder Finn Halvorsen, nestleder Maiken Edlund, kasserer Håvard Enberg, sekretær Bob Foss, styremedlem Hjørdis R. Lundsbakken, styremedlem Jo Lundsbakken, vara for Madelene Gulbrandsen Årsmelding WSO 2010 Side 5

WSO-POSTEN 2/2010. Organ for Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

WSO-POSTEN 2/2010. Organ for Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) WSO-POSTEN 2/2010 Organ for Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) KALENDER 2. Juni kl 19.30. Nationalteateret. Forestillingen I morgen var jeg alltid en løve, om historien til Arnhild Lauveng. Se side

Detaljer

WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME

WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME NR. 4-2012 7. NOVEMBER WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME Kalender 14. november. Temakveld med filmvisning i WSOs lokaler. 27.november. Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 2011

ÅRSBERETNING 2010 2011 ÅRSBERETNING 2010 2011 Mental Helse Oslo er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, er sammen med

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? Menneskerettighetsutviklingen siden 2006.

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? Menneskerettighetsutviklingen siden 2006. Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? Menneskerettighetsutviklingen siden 2006. Essay publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid Volum 11 Nr 3 2014 Mette Ellingsdalen mette.elling@gmail.com Liv

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Årsmelding 2012 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2012 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2012 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer